Skip to main content

Full text of "Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanum e codice Sirmondiano nunc Berolinensi"

See other formats


c" AD 

NOVEMBRIS EDIDERUNT CAROLUS DE SMEDT, IOSEPHUS DE BACKER, 

FRANCISCUS VAN ORTROY, IOSEPHUS VAN DEN GHEYN, 

HIPPOLYTUS DELEHAYE ET ALBERTUS PONCELET PRESBYTERI SOCIETATIS IESU SYNAXAMM ECGLESIAE CONSTANTINOPOLITANAE 

E CODICE SXRMONDIANO 

NUNC BERO.LINENSI 

. ADIECTIS SYNAXARIIS SELECTIS OPERA ET STUDIO HIPPOLYTI DELEHAYE L BRUXELLIS 

APUD SOCIOS BOLLANDIANOS 

14, rue des Ursulines, 14 ±3^2.2 PROPYLAEUM 
AD ACTA SANCTORUM NOYEMBRIS BRUXELLIS 
EXCUDEBANT POLLEUNIS ET CEUTERICK 

Actorum Bollandianorum typography 
37, RUE DES URSULINES, 37 l.y REPRODUCTION ANASTATIQUE 
UOUVAIN, OFFSET FRANKIE, 1954 
Mirari solent qui Acta Sanctorum levi opera obiterque evolvunt maiores nostros 
citato, ut ita dicam, passu ceteros anni menses deeumsse, nos vera in Novembri presso 
pede incedere; nee deerunt fortasse qui quintum sequentesque dies in hoc tbmo se 
reperturos arbitrati et spe sua deiecti vitio nobis daturi sunt quod gradum referre et 
in propylaeis haerere deprehendamur, nedum ad metam festinemus. 

Haec ab iis solis serio agi arbitror qui novissimis hisce annis nostra non legerunt. 
Adeo.enim ab Actis Sanctorum promovendis non feriati sumus, ut nunquara impensius. 
raateriis requirendis, expoliendis, disponendis incumbere visi simus. Quis enim rebus 
nostris non utile modo sed plane necessarium existimet Analecta eollegisse, codices 
latinos graecosque ubique locorum excussisse, Bibliothecam Hagiographicam utramque, 
latinam dico atque graeeam, edidisse, Martyrologii Hieronymiani novam recensionem, 
ab aliis utique paratam, typis mandasse? Quae omnia virorum doctorum, qui hisce 
studiis favent, suffrages ita probari intelleximus, ut omni abiecta cunctatione, 
Novembrem nostrum paululum seponere decreverimus et in Graecorum fastos oculos 
convertere, ut, quae minus certa de synaxariis eorum menaeisque passim feruntur, 
ope librorum maim scriptorum illustrare conaremur. 

Primum quidem huius argument! gustum — ut eos taceam qui alterum menologii 
Basiliani semestre ediderunt — in Actis nostris dederunt Daniel Papebrochius, cum in 
tomo primo Mai Ephemerides Graecorum et Moscorum illustravit, et recentius Ioannes 
Martin ov, cuius Annus ecclesiasticus graeco-slavicus Octobris tomo undecimo praefixus 
est, egregie sane pro ratione temporum et opibus quibus instruebantur suo munere 
uterque functus; sed ille in ipsis paene rei hagiographicae incunabulis, hie libris lmnressis ita eontfintns. nt mtnm ait» n imro /"(Vicorn vn« it h «->+i'f simum attiilgere satis habuerit. Qua via quibusque aecincti adiumentis opus aggressi 
simus, id ex ipso libro lector accipiet. 

'synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae in principio tomi tertii Novembns 
coUocare propositum erat, ipsique hums mensis dies aliquot, quartum sequentes, 
sufficere. Verum cum libri moles nimium cresceret, iisque satisfaciendum videretur 
qui dierum seriem saepius interrumpi queruntur, maiorum nostrorum exempli 
opportune recordati sumus, qui Papebrochii tractationem de catalogo Romanorum 
pontificum veluti propylaeum Maio praeposuerunt. 

Utinam hie noster conatus tantum utilitatis praebeat rerum hagiographicarum 
studiosis quam parum nobis attulit voluptatis. Utinam quoque — et haec spes 
laborantibus perpetuo stimulos addidit - ex sinceris Graecorum fastis clarius 
splendeat antiquum illius ecclesiae decus, quae cum nostra de Matris Dei et Sanctorum 
veneratione certabat, tandemque illucescat optata dies qua, priscis simultatibus 
semotis, eandem, consentientibus animis, pietatem aemulemur. 

Bruxellis, VI idus septembres MDCGCCII. VIRO . ILLVSTRISSIMO . DOCTISSIMO LE0P0LD0 . DELISLE IN GVSTODIENDA DIGERENDA AMPLIANDA BIBL10THECA NATIONALI PARISIENSI ■ <•» QVINQVAGESIMYM ANNVM PERAGENTI LAETI LIBENTES GRATVLANTVR SOGII BOLLANDIANI ' i :.. .; * ^ CAPUT PRIMOM 

DE SYNAXARIIS ;«# «#> § 1. Operis ratio et consilium. 

E mu!tis Si qualis animo primum conceptus est, vel ita 
synaxariis numr { s omnibus absolutus, ut nemini rerum hagio- 
graphicarum perito non placeret, hie liber fuisset 
edendus, nunquam profecto mam missus esset. 
Synaxariorum enim aliorumque id genus Ubro- 
rum, netnine fere iter monstrante, silvam horri- 
dam vix ingressi eramus, cum intelleximus nullum 
ex improbo labore meliorem fructum nos relaturos 
quam si studiosis viam aperuissecontenti, amplam 
futuro open materiam colligeremus. Tarda enim 
in bibliothecis nostrarum orientaliumque partium 
huiusmodi Ubrorum copia iacet, ut praestantiori- 
bus exemplaribus conquirendis obiierque inspi- 
ciendis vel homini otio ac divitiis fruenti mulU 
anni consumendi essent. Quid, si optima quaeque 
seligere vellet, ad genera quaedam praecipua sin- 
gidos codices reducere, a libris recentioribus ad 
antiquiores ascindere, primum omnium, si quern 
reperiret,parentem designate, alUssimosque harum 
litter arum fontes rimari? Cum tanto oneri susti- 
nendo umeros impares fore perspicuum esset, pro- 
positum angustioribus finibus ' circumscribendum 
duximus, melius id fore rati, si qua ex labore 
nostro qualicumque ad rem hagiographicam ma- 
naret utilitas, etiamsi, quod non invidemus, penes 
alios rem- totam absolvendi laus futura sit. 

Postquam ergo synaxaria non pauca evolvera- 
mus, unum ex Us seligere constituimus, quod inte- 
grum quam accuratissime exprimeretur, ita tamen 
comparatwm ut cetera omnia ad -eius normam 
reduci possent; ex reliquis veto ea segregate quae 
de synaxariorum origine variisque recensionibus 
aliquid lucis conferre nata essent; apta quoque ex 
iisdem excerpta proferre, speciminis causa selecta 
. et quae perpetui commentarii loco, essent, 
integrum Neque quodnam ex tot exemplaribus veluti amus- 
sis proponendum esset, diu multumque dubitavimus. 
Licet enim archetypum nequaquam dkendum sit 
Sirmondianum sgnaxarium, ceteris omnibus, quae 
inspeximus, tot commodis praestare visum est, ut 
facile palmam lulerit. Etenim vel hoc sola ratione 

SYNAXAR1UM. Sirmondia- 
num multis anlecellit, quod'- uno volumine duodecim edidimus, 
m enses complectitur, cum in aliis plerisque vel dimi- 
dia tantum anni pars vel etiam minor contineatur, 
nee ita raro eontingat ex geminis fratribus alterum 
in nostris regionibus, puta Parisiis, commorari, 
alterum, modo non inter ierit, in locis multum dissi- 
tis,puta Kierosolymis vel penes monaehos Athonen- 
ses, peregrinari. Iniegritate quoque alia pleraque 
superat, quae vel capite truncata vel foliis Mnc 
inde detractis mutila sunt Et ne in externa dum- 
taxat specie immoremur, esto inter veiusiissima 
non connumeretur, antiqua tamen ex stirpeprocul 
dubio ortum est,simulque uberrimum,ita ut sancto- 
rum nominibus festorumque commemorationibus 
afluat. Adde ex bonis fontibus haec omnia desumpta 
videri; adde, eximia humanitate eorum, qui regiae 
Berolinensi bibliothecae praesuni, egregium codi- 
cem ter nobis commodatum fuisse; nee miraberis 
synaxarium Sirmondianum, a maioribus nostris 
iam magni habitum, ceteris a nobis antepositum 
fuisse. 

De reliquorum Ubrorum delectu brevis erit ora- . alia 
tio. Ex multis, quos oculis lustravi, eos qui notam excerpsimus. 
temporis exhihent ceteris paribus seligendos existi- 
mavi, et antiquiores recentioribus praeferendos. 
Qua ratione eos tractaverim atque diversarum 
ope siglarum codices paene integros non paucos 
repraesentare potuerim, ubi de singulis sermo erit, 
aperiam. Id tamen lectorem iam monendum 
exisiimo, saepissime in locorum temporumque dif- 
ficultatibus atque in aliena voluntate causam fuisse 
cur hos codices diligentius inspexerim illos levius, 
alios ettam a recensione penitus excluder em. Aliter 
profecto rem expediet, qui commorabitur in terra 
beata ubi quoslibet codices uno in loco et opportuno 
tempore congregates habebit. Si cui ergo feliciter 
contigerit in codices incidere quos perperam 
neglexisse vel non pro dignitate tractasse videbi- 
mur, non ideo quasi incuriosts nobis succenseat, 
qui opus utile condere quam perfecium somniare 
maluimus. 

Quod autem satis amplam rerum silvam futuro 
operi suhninistrarepotuerimus, id iUorum potissi- m SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM IV PROLEGOMENA YI Synaxarium 

dicitnr mum lans est, quorum ope libros mann scriptosper 
otium legere atque excerpere limit. Maximas ex ani- 
mo gratias ago non Berolinensis modo,de qua dixi, 
bibliothecae regiae moderatoribus, verum Us quo- 
que qui Nationals Parisiensi, Caesareae Petropo- 
litanae, Caesareae Vindobonensi, Bodleianae Oxo- 
niensi et archivo Cryptoferratensi praesunt, atque 
v. cl. A. Papadopoulos-Kerameus, qui codices suos 
Bruxellas exulare Ubenter permiserunt,neque,quod 
alii pertimescere visi surd, velut ab ultima Thule 
eos nunquam r-editiiros existimarunt. Grato quoque 
animo commemorandi sunt ii omnes qui vario 
offieiorum genere onus nostrum allevarunt, impri- 
mis viri clarissimi doctissimi Henricus Omont, 
qui inter rogantibus nobis e codicibus Parisiensibus 
multa submisit; Eduardus Kurtz, cut singulae 
paene huius synaxarii paginae emendationis ali- 
quid debent; et carissimus nobis Vedastus Gobart 
S.I., qui turn in plagulis emendandis turn in scke- 
dis indici parandis improbo labor e perpetuo afuii. 

§ 2. Quid synaxaria, menologia, typiea, etc. 

Age iam, ad synaxaria accedamus. Primo 
autem in limine, ne vocabulormn periurbatione 
retardemur, paucissima praelibanda sunt de libris 
Graecorum quibus proprium sanctorum, ut aiunt, 
aliqua ratione continetur. Verborum proprietati, 
ubi de hisce libris agunt,parum tribuere solere eos 
qui codicum graecorum catalogos conftciunt, ei ab 
eis libros shnillimos dissimilibus vocabulis desi- 
gnari consuemsse, Usdem vero nominibus libros 
plane dissimiles ; ita ut quid menologium, menaeum, 
synaxarium, canonarium audiat vix divinare 
possis, exemplis comprobare superfluum duco. 
Neque illos omnes vel ignorantiae vel oscitantiae 
argui velim, cum ne ex ipsorum quidem Graecorum 
scriptis perspicuum sit quaenam vocabula libro- 
rum sint propria. Quod enim cruvaSdpiov aliis, 
aliis uryvoXoYtov est : ZuvaHdpiov dpxduevov , duo 
\n\vbs lerrreiappiou pexpi unvos Auyoucttou 
inscripta est in codice Paris. 53 lectionum tabula, 
quae a Latinis comes nuncupaiur; in codice autem 
Paris. 79 ita : 'Apxn fffcv 0et|» toO uryvoXoriou 
twv tf$' lanvwv (1), quam et alias Kavovdptv appel- 
laiam invenies (2). Synaxarium praeterea vel 
menologium, vel synopsis dicitur liber qui Vitis 
sanctorum in epitomen redactis constat, ut ex 
infra allatis codicibus apertissime constat. Obscu- 
rior et usu minus comprobata sequens formula 
est : ZuvaSdpiov ireptexov too unvoXoYiou t& ev tfj 
dyiaXetToupYiaTtpoKeiiaeva dTtoffToXiuv dXXrjXou'id- 
pia etiaxyeXia Kcci xotvujviKa (3). Liber quoque qui 
proprio nomine nunc tuttikov did solet, synaxarii 
et typicum nomine decor atur. Exempli causa : XuvaHdpiov 
ouv'Geuj f^TOi tuttikov eKK\rio"iao"niai<; aKoXou9ias 
Tfjs euax.ous u.ovf)S Tfis UTtepaYiasSeoTOKOu Try; 

(1) Scholz, Novum Testamenlum graece, I, Lipsiae 1830, 
474. — (2) G. R. Gregory, Texlkrilik des Neuen Testaments, 
Leipzig, I (1900), 365-386. — (3) Lampros, Catalogue of the 
Greek manuscripts on Mount Athos, I, 6. — (4) A. Dmi- 
trsevsku, Opisanie liturgiteskikh rukopisej. I, Tunned, 
Kiev, 1895, 256. Librurn deineeps allegabimus sub titulo quod et 
menologium EuepYenbos (4). Ita vero typicum S. Bartholomaei 
Cryptoferratense {cod. V. a. I) : XuvaSdpiov o"uv 
Qeqj nyouv tuttikov Kavovdpiov Trepiexwv tou 8Xou 
Xpovou TrjV trie; eKKXrjtfias dKoXouSeiav ktX. (5). 
Simili ferme modo inscriptum est typicum Messa- 
nense S. Salvatoris (cod. 115, f. 17) : ZuvaSdpiov 

flfOUV TUTTIKOV KaVOvdpiOV TC€pl6X 0V T0 " °^ ou 

Xpovou Tfjv Trie iKKXrioias dKoXouGtav Tfjs ueYdXrys 
Kai TreptSXercTou u.ovns toO Xurrftpos. lubet 
S. Christodulus tuttikov eKTeOfjvat Tfi,s eKKXn.o"ias 
fJTOt cuvagdpiov (6). Et in typieo monasterii Con- 
stantinopolitani toO TTavTOKpdTopoc; ita legitur : 
&vaYtviOo"KovTec;.Kcu tov 8tov auToO evre papTupiov, 
die; biiXoT toO u.r]voXoYiou to ouvaHdpiov (7). 

Tandem ffuvaSdpta dicuntur brevia sanctorum et elogium. 
elogia quae in officio leguntur, et quorum in unum 
librum collectio eodem nomine, cuvagdpiov nuncu- 
paiur. Id ex multis codicibus,. v. g., ex infra citan- 
dis 0, Ec, cei. cerniiur, ubi lectio de sancto to 
ouvaHdptv inscripta est; habetur etiam ex titulo 
NiKrjcpopou KaXXioTou toO Hav9oTrouXou ffuvaEd- 
pia ei? Td? emaritiou? ^opTd? toO TptiJjbiou (8). 

Bis nihil addendum puto, cum satis constet Usus 
quam incertus sit in libris designandis vocabulo- 
rum delectus. Praestai porro ut, priusquam ad 
rellqua procedatur, quasi ex compacto cum lectore 
statuamus quibusnam nominibus singulos Graeco- 
rum libros, qui de re nostra sunt, designare in 
animo sit. 

a) Menologium a nobis solus ille liber dicatur, hoe in libro. 
qui Vitas Passionesve sanctorum Kord ttXhtos, ut 

aiunt, -complectitur soletque in duodecim partes 
dispertiri singulis anni mensibus respondentes. 
Hum habebat Theodorus Studita : 'EreveT6 {jot 
rdp TToXXotv Ivxevhc, papTupiojv Iv buObeKa 6IXtoi? 
drroTeYpaMM^vutv (9). 

b) Menaeum seu Mrivetfov apte vocatur liber 
in duodecim etiam partes seu menses' divisus, 
continensque troparia et canones in divinis officiis 
recitanda, et praeterea ipsis carminibus ins&rta 
synaxaria seu elogia sanctorum qui singulis diebus 
praecipuecoluntur,additaplerumqueobscuriorum 
sanctorum simplici commemoratione. Be hoc libro- 
epigrammata concinnavit Ioannes Euchaitarum 
episcopus (c. 1050), quorum primum ita orditur : 
"Yuvwv uTreXetiv fmepriaiujv ptpXou? (10). Est 
autem inter Graecorum libros sacros omnium 
notissimus, quippe qui saepius typis editus fuerit. 

c) Canonarium ilium librum dicemus, qui 
praecipua tantum menaeorum parte, canonibus 
inquam, constat, demptis sanctorum -elogiis sive 
prosa oratione sive carmine expressis. 

■ d) Synaxarium mains, seu kistoricum, seu 
potius Synaxarium absque addito nobis esto 
liber qui elogia sanctorum in epitomen redacta 
succinctasque festorum expositiones singulis anni 
diebus legenda, demptis canticis exhibet.- 

Typiea. — (5) Roccm, Codices Cryptmses, 209. — (6) Bote, 
AKoXoueta kpd toO oolou Kcd 6eo<p6pou ncapd? n.ut?jv 
Xp^TobouXou, Athenis, 1884, 92.. - (7) Dmitrievskij, 
Typiea, 501. - (8) Codex Parisiensis bibl. Nation. 1585, 
fol. 1 ; Sabbait. 150, fol. 342. - (9) Epist. I. % P.G. XGIX. 
912. - (10) P.G. CXX. 1195. T> Synaxaria 
in officio «s^ God. S. e) Synaxarium minus illud appellaverim, 
quod nudis sanctorum nominibus per singulos 
anni dies distributis absolvitur, sive lectio evange- 
lica vel aposiolica simul indicetur, sive non. Et 
kaec synaxaria minora nomine in his rebus usita- 
tissimo Kalendaria vocari fas esse existimo, 
quamquam graecas halendas nullas esse nemo 

ignorat. 

f) Typicum ille liber est, in quo " a primo die 
anni singulis diebus quid inter missarum solem-. 
nia, quid ad vesper as, quid ad koras, quid ad 

„ matutinum, quid deniqite ad reliqua divina 
„ officia sive dies illi feriales sint sive festi, reci- 
„ tandum, quid psallendum aut legendum sit, 
„ quibus diebus ieiunandum, quibus et quomodo Sept. 1 : 'AvdYvuicTK; ■ 6 pMog toO 6o-iou o0 rj dpxti ■ a iij s iibria 
Zujjeujvcc tov Trdvu), lector revocatur ad tAera- 
(ppao*tv, TTaTepiKov, TTavrjYupiKov, KXipaKa etc. (3). 
In typieo Cryptoferratensi S. Bartholomaei (cod. V. 
a. I), remittimur ad MeTdcppaaw, fJifJXtov tou 
Noeppptou.TTapabeimov 8(0Xiov, pipXtov toO KupoO 
Nrjcptuvos, toO KupoO NiKobtipou, tov liiKpov uap- 
TUptoYpdcpryv.efa.; in typieo Messanensi S. Salva- 
toris (cod. Messan. 115) etiam ei? to pi^Xiov toO 
KupoO AaviqX, quod est menologium grande sub 
nn. 29, 30 hodie Messanae asservatum. 

Neque tamen idcirco Integra semper legebatur 
Vita vel Passio longior, verum ei<; boaei? buo, 
eig bocreic; Tpeis ... quemadmodum non raro in 
typicis notatum est(4i). Neque una tantum lectio minirne 
exelusis, solvendum ieiunium, verbis clarissimis ac facil- praescripta reperitur. Die Sept. 1, in monasterio 

b. Mariae Tfj? EuepYeribo?, Vita S.. Symeonis styli- 
tae legebatur ad matutinum primum ante canonem, 
dein, post oden tertiam (5), et ita porro. Est ubi 
cum menologio synaxarium adhibeatur. Exempli 
gratia sit or do offieiorum die Sept. 25, in typieo 
Cryptae Ferratae. Quoniam die 26 (qui alias 
S. loanni theologo sacer est), agebatur festum 
S. Nili, coenobii conditoris, pridie cum S. Euphro- 
synae fiebat officium S. loannis apostoli. Ita vero 
ordinandae eranl lectiones : 1) Ei? to dtTobeiTcvov, „ lima methodo praescribitur (i). „ Be typicorum 
varietate non est hie disserendi locus. Illud tamen 
necessario notandum est, typicorum praescripta 
liaud raro in synaxarii s maioribus cum elogiis 
esse permixta. 

§ 3. Synaxariorum usus. 

Synaxariorum usum norunt, quotquot menaea 
manu versarunt. Si enim ea quae singulis diebus in canone inter sexlam septimamque oden legenda post oden sextam canonis de aposiolo : to cnivaHa- praescribuntur, seorsim collegeris, synaxarium 
habebis. Ne ideo tamen existimes, synaxaria, quae 
ad normam breviarii latinorum exstiterunt, lectio- 
nes Vitarum prolixiorum, homiliarum, expositio- 
num ex officio graeco cotidiano (quod in Oeeidente 
factum est) penitus exclusisse. Ex typicis enim evi- 
dentissime patet menologia aliosque libros leciioni 
deputatos diu postquam synaxariorum usus. inva- 
luerat, usurpata esse. Et utpaucis utar exemplis, 
in monte Galisio, a prima die Septembris apxovTcu 
avaYivuJOKeo"8ai av MeTaq>pao"ei«; toO AoyoBetou 
kcu a! MapYapvrm toO XpuffoCTOjiou f\ cri kpjxx\- 
veicu tuiv emo'ToXuJV tou &yiou drrooroXou 
FTauXou (2). In typieo monasterii B. Mariae Tfj? 
E6ep Y^Ttbo <;, praeter plurimas Vitas Passionesve piov toO dTTOoroXou Kai Tffc oaiaq. — 2) Eis tov 
6p8pov ... Metd Trrv cmxoXoYiav KdOtaua toG drro- 
OToXou Kai dvdYvatcftq- to uTr6uvriM a aiiToG eis 
Ttiv MeTdqjpaffiv. — 3) ... duo y', Kdetffpa tt]s 
ooias Kai dvdYVUims' to emXotTrov dvaYVibaeu>s 
toO dTioaToXou. 'O be pios Tfis aYias dvaYivoj- 
OKCTai eis Tfjv TpdrreZav. Expands quae attulimus legebantur.' 
exemplis manifesfum est rationem distributionem- 
que lectionum hagiographicarum in officio Graeco- 
rum amplam eruditis praebere materiam, quam 
nemo fere attigisse videtur. Illud tamen asseve- 
ranter affirmare licet, synaxaria iam antiquitus 
in officio recitari consuevisse, etquidem in canone, 
sive post tertiam oden, sive, qui modus prae ceteris 
invaluisse videtur, uti apparet ex codicibus et notissimas, quae apertissime designantur (ut testatur SymeonTkessalonicensis(§), post sextam. CAPUT SECUNDUM 

DE SYNAXARIORUM CODICIBUS o l codices S*. Gollegii Parisiensis Societatis lesu. Ab huius col- 

legii variis nominibus nuncupatum est synaxarium 

S = Codex bibliothecae regiae Berolinensis, Glaromontanum, Collegii Ludovici Magni, Sir- 

signatus 219 = PhiUippicus 1622 = Meermannia- mondianum autem, a biblioihecario qui decesso- 

nus 372 = Claromontanus 209, foliorum 300, ribus nostris illud commodavit. 
quorum 1-12 chartacea sunt, reliqua membranea, Duabus constat partihus, quarum prior .in 

0"',305 x 0,21. Margini fol. 1 inscriptum est : eharta saec. XV descriptam continet, fol. 1-12, 

(1) AixATios, De libris ecdcstaslicis Graecorum, 2. — 64. — (3) Dmitrievskij, Typiea, 257 et sqq. passim. — 

(2) M. Gedeon, Tvuiaei? Ik toO tuttikoO tiBv uovwv tou (4) IbUl. 465, 477. — (5) Ibid. 257. — (6) Dialogus, c. 312, 

Tcdnoiou opou?, in 'EKKXqOiacSTiKri 'A\f\Q^\a, XVIII (1898), P.G. CLV. 572. VII SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM via IX PROLEGOMENA hanc orationem : rptrropt ou T0 ^ Kuitpiou Xoyo? 
ei? tov LtCYaXofidpTupa T0U XpttfToO uiyav fewp- 
Ttov (= BHG., p.48, Georg.8.); altera, fol. 13-300, 
lineis plenis, manu saec. XlI-XllI exaratum com- 
plectitur synaxarium duodecim mensium. Hanc 
partem seu synaxarium integrum summisinpagi- 
nis binisque columnis expressimus. Notas quas 
Ubr arias correctors in marginibus identidem 
apposuit, in apparatu suis locis exscripsimus. 
Quae leguntur fol. 95", ad elogium S. Theoduli 
stylitae : Vitam eius dedimus XXVIII mai, et 
fol. 96 : imo pp', Papebrockius noster sua manu 
addidit. Fol. 300 v ad adeem libri habetur : 
G'HB'N AniirtTptos 6 duapTwXo?. Quern Deme- 
trium totum Ubrum exarasse ex ipso charactere 
affirmare non ausim. 

Egregium plane synaxarium excerpserunt turn 
ipse Sirmondus (1), turn nostri maiores (2), turn 
recentissime P. Violet (3) aliique qui de libri prae- 
stantia dixerunt. Non ipsum codicem in inanibus 
fuisse loannis Martinov (4), sed excerpla dum- 
taxat in codice Bruxellensi 11322-26 assermta 
lectorem monitum velim. Nos olim de synaxario 
Sirmondiano fuse egimus, ita tamen } ut quae obiter 
inspecto nondumque descripto codice protulimus, 
retractare necessarium s«Y(5). Quaedam tamen, 
quae semel dixisse satis est, minime iterare in 
animo est; de quibus suis locis lectorem monebimus. 
Librum exaratum fuisse ad usum monasterii 
toO BaOuppuaKO? in Bithynia verisimile esse 
existimavimus (6), minime cerium. Nullum porro 
novum indicium reperire contigit, quo talis con- 
iectura confirmaretur. Quare, licet Petri qui condi- 
toris Basilii loco successit (Sept. 7% Lucae qui 
domui tertius praefuit (Sept. 7% Ignatii qui 
quartus (Sept. 21 '*) et lacobi oeconomi (Oct. 21*) 
memoria codici nostro inseripta sit, et praeterea 
jaijKaivia tou dftou trpoopfJTOu 'HXiou Tfj? H ov n? 
tou Ba0uppuaxo? (Ian. 13 s ), haec folia non sunt 
quibus locus dignosci queat; nam alia quoque 
synaxaria passim easdem commemorationes affe- 
runt, nee ulla locutio, qualis est "rite p-ovrj? fju.u»v, 
rem plane efficit; tandem aliquid saltern dubii 
relinquit quod omissa fuerit Basilii conditoris 
memoria, quae alibi celebranda indicitur lul. 1. 

Quo tempore huius nostri codicis archetypum 
exaratum fuerit, hie loci non est inquirere, et res 
ardua videtur, cum huiusmodi libros a singulis 
librariis augeri contingat. Id solum impraesentia- 
rum observari velim, lul. 17 s memoriam fieri 
translations, toO 6<jiou Aa£dpou tou ev tui faX- 
Xnoiw, is autem anno 1054 obiisse fertur; dein 
Aug. 18 1 , pristinae recensioni, quae synaxin in 
templo SS. Flori et Lauri tantummodo indicebat, 
additum fuisse xai ev Tfj eucrreffTCXTi;} povf) tou 
XuiTfjpo? Xptcrrou tou TTavTOKpdTOpo?. Hoc vero 
monasterium non ante loannem Comnenum (1118- 
1143) exstitisse videtur. Synaxarium S expressimus quam potuimus 
accuratissime, nisi quod numeris arabicis varia 
unoquoque die occurrentia elogia distinximus. Et 
hi quidem Humeri, ubi adducuntur in Synaxariis 
seleetis, eos ipsos sanetos, ad quos referuntur, in 
aliiscodicibus occurrere declarant, etsi per se nihil 
de verbis, quibus illi laudantur, definiant. Solita 
codicum menda, e vocalium praecipue permixtione 
exortas, tacite correximus; nomina tamen homir 
num vel locoi-um, nisi monito lectore, ad communem 
scribendi rationem non reduximus. 

Sa = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis, 
olim Begins 2485, memhraneus, foliorum 243, 
m 24 X 0,17, lineis plenis saec. XII exaratus. 
Synaxarium a Septembri ad Februanum. Casu 
desunt dies Sept. 5, 6; et folia quaedam intertur- 
bata ita collocanda sunt : 9, 11, 12, 10, 13, Fol. 1% 
manu paulo recentiore scriptum est : Mrivi creTrrep.- 
ppiuj i\ ZJiiet Tfj atfrfj f)p.epa, \ivx\m tou driou 
ndpTupo? Bapuqjapa. Item fol. 243", Tfj auTfj fijiep? 
\nr\\xv\ toO ooiou rcaTpo? niawv BevbiavoO |aa0rjToO 
toO frfiou AuHeviiou. Fol. 2, in margine superiore, 
Utter a rubra : 

J "IvblKTOV flp.IV £u\OY€t V60U gTOU?, 

uj KCtt iraXaie KCti h\ dv6pumou$ vie, 

qui sunt versiculi Christophori Mitylenensis, et 

sequitur siatimpraefatio, quamedidimus olim (7), 

quamque emendatam \nox repetemus. Tandem 

fol.3 incipit ZuvaSdpiov cruv 0eai toO SXou xpovou 

eviauTOu ml dpxn Tfj? ivMktou. Mfiv creTTTeupptos 

rupees &XWV TpidKOVTa etc. 

■ Codicem integrum contulimus cum S; quam 

parum ab eo discrepet legenti ilico manifestum 

erit. Elogia eorundem sanctorum habef iisdem 

verbis concepta, vix uno exceplo, videlicet Pauli 

iunioris, Dec. 15 s , qwdpaucis lineis in S absolvi- 

tur, in Sa vero satis prolixum efertur. Cetera quae 

notatu digna erunt, in apparatu eritico lector 

reperiet. Inter seleeta autem synaxaria collocavi- 

mus additamenta nonnulla magni momenti de 

locis ubi celebratur synaxis, v. g., ut de solo mense 

Septembri loquamur, ad dies 3, 4, 7, 10,11, 12, 15, 

16 19 22, 27, 30; et sunt quaedam ex iis quibus 

colligas huius nostri exempli compilatorem recen- 

tioribus e fontibus hausisse quam quos adiii ille qui 

codicis S archetypum composuit. Postquam enim 

scripserat, cum S (Sept. 4 1 ) / de S. Babyla et sociis : 

TeXerrat bi n coitwv auvaBs Iv toi? ZaXouoriou 

icai kv Tfj novfj Tfj 4niXeYOfA£vri Tfj? Xu>pa?, haec 

addidit: vOv o£ TeXevrat iv Tfj povfj twv Itou&iou, 

gv9a xai to ariov auToO crai^a KocTaKeiTm o*uJov. 

Eodem pacto Sept. 30 l , synaxhn S. Gregorii 

Armeni agi solitam dixerat ev Tip u.apTupetoj toO 

dtiou lidptupo? ©eobuJpou. At vero eandem dein- 

ceps alibi celebrari addidit : vOv be TeXeirai f\ 

auTofi MVifari ^v tm vai£ tou dyiou 'ApepKiou t^ 

ovti ev TtS TTaTptapxet^, ,lv6a xai fl dTia Kdpa auToO dTOKetTai. Ceterum codicem S nonnulla "EaeTcu be f\ dpxn Til? utravaYvwo-eiu? tou 
etiam suo archetypo addidisse probabile est (e. g. ad £ipXiou arco Tfj? rr p limi? toO crenT€u.ppiou ptivo? , 
diem Aug. 38 *), et ne cerliora de utriusque exempli Ka0 J r\v ^epav Kai 6 Kupio? rmiflv 'ino"oO? Xpio-TO? I* Cod. Sa. coniunctione decernamus impedit quod Sa infelici 
casu dimidia parte mutilus est. . 

AccepHssimus est, quern nobis servaoit Sa, pro- 
logus scripioris illius qui librum u ex variis 
synaxariis „ composuit, quique monachus fuisse 
videtur, cum patris iussionibus se obtemperasse 
faieatur. Porro non huius exempli, sed codicis 
prototypi hoc prooemium fuisse ex eo patet quod 
qui Sa exaravit non ea omnia praestitit quae se 
egisse iactat, cum neque varia synaxaria conge- 
rere neque dispersa colligere, neque >contracta 
dilatare vel quae prolixa videbantur "contrahere eiafj\0ev ^ v x $ ^P 1 ! 1 '""P 1 ^ t H v ffuvccfUJYfjv twv Lue.IV,16-20. 

loubaiujv tcai ItreboeT] auTu» pipXiov 'Haatou tou 

iipocpr]Tou, 6 Kai dvaitTuga? eupe Tip Qeluj auToO 

veu^aTi tov tottov, ou fjv fejpaiinivov to* TTveOna 

Kupiou. eV ifxi, ou Svexev Ixp^ M^ »<ai dv^tvuj 

aKoXou0u)? Kai rrruSa? Kai dTrobou?Tip uTrripeTr), 

KaQiffa? ebibaHe y.et' eSoucrta? oti- Ziijiepov rreirXfi- 

pujTat f] ypaopfi auTti ev toi? ujctw ujjujv ote Kai 

e^aujaaOTd)©)! uko tujv oxXujv, potuvnuv (ae0 3 fifxujv, 

oti auto) Trplirei boHa ei? tou? atuJva? tujv aiwvujv. 

'Ajifjv. 

Sb = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis . Cod. 3b. debuerit, siquidem synaxarium antiquius totidem 1571, olim Reg. 2489. Memhraneus, foliorum 266, 
paene verbis, paucis, de quibus diximus additis, 6^,28 x 0,21, binis columnis an. 1253 (fol. 264 v ) 
exscripsissevideatur. Age iam haec lector em monet exaratus. Menaeum Decembris et lanuarii. Hinc 

qui synaxar ii Sirmondiani prototypum composuit; inde leguntur notae necrologicae, ut fol. 105 v : 
Prologue. TTaTpiKot? uireuctuv evTdXjjamv, 6 du.a6rj? if\h 

' xai dvuJvu)j.o?, Io"ti b' eureiv Kai douvrarro?, ek 
biacpopujv ffuvaHapiwv ouvaHdpiov ouvTdEai Ttpo- 
Te0upr||aai, ouk dq>' lauioO ti Trpoo"Ti0ei? oube 
tou? Xoxou? pr|TopiKuj? KoXXujrciZujv, dXXd auvd- 
jujv euXapdi? Td lo"KopTrio"u.eva Kai dKXrivdXXuj? ev 
dXXoi? Kai d\.\uj? xeiueva, Kai rrXaTuviuv Td CTevw? 
ttuj? Kai aTTOKpiKpui? Ix 0VTO ' cuvT€favujv b^ ixaWov 
Td cpavepuj? Kai ei? rrXaTuffuov to?? Trdol KaTd Td? 
irpooriKouoa? f]pepa? dvaxtviucrKoiaeva" xai outuj? j Irei ( ?^k»i' (1420) firjvi o"€TCT6^ppiip if', wipci. b', 
eKOtjifieri iepoiaovaxo? fepnavo? xai dpxiuavbpiTii? 
NauiTXiou. Folia nonnulla desunt inter f. 259 et 
260, et ea quae sequuntur fol. 57 interturbata 
sunt. Inc. fol. 3 : 'Apxn o*uv 0eu> u.r]v6? AeKeji- 
ppiou. Des. fol. 264" : Ei'Xricpe TeXo? to uapov 
bujiiivatov privo? AeK€u.j3piou djia xai "lavoua- 
piou ... Quaenam habeat nomina sanctorum, in 
synaxariis seleetis notatum reperies. Elogia ple- 
rumque conveniunt cum S, nisi quod hinc inde irotujv Km Td biaxeKpi|ieva epavi£6|uevo? Kai paulo prolixiora sunt, qualia in codicibus sequen- , T ■ . mi- • „„,„„ m 1^2-56 — H)A nnus ecclesiaslicm graecO'Slavicus, Act. SS. 

(1) Opera vana V, mtor ^ m ^lJ% r J\ ~ ^ xi,si L (5 ) U Synaxaire de Sirmont, Anal. Boll. 

(2) Praecipe excerpta enumeravimus in Anal Boll XIV, uct. ai o- ^ j _ XIV _ 

407. - (3) Die Palaeslinischen Martyrer des Kusebius XIV. ©9Wri*. - W lout. «o u. vi 

von Caesarea, Texte und Uktersuchumgek, XIV. 4, 110-19 ; 413-14. CuvapiioXoYiuv dcpeXut? — rrXriv 5o*r| buva^i? -— Tfj 
uj-ieT^pa cpiXrtKOia TtapaTi0ii|ii, Tticrreuujv TaT? 
6o"tai? i)u.ujv euxai?, oj? 8ti Kai 6nep tou (iixpou 
toijtou xai euTeXou? TfovruaaTO?, dvn ipuxpou 
TtOTrjpiou TTpoffcpepo^vou, iamx fioi eupeoi? 
uvct0oO two? auuTia0eia?, TiS urcep rrdvTa? dv0piu- 
ttou? ISajaapTnaavTi. 

TTepieSet be touti to pi^Xiov udaav Tfjv tou 
IviauToO Ttepiobov, tuj bwbexaprivu) nepiTpexojie- 
vriv Kai Tip dvaxuxXouo"9ai Td? ivbiKTiuiva? dva- 
TrXripoOoav Kai toi>? ^e(i€Tpri^^vou? aiuiva? b\ 
auTtxtv lx(aeTpouo"av, ^tu? ou (p0d.o*u)faev ei? Tfjv 
dpxnv tou evo? xai )aovou dibiou, dp2ou.4vou iiev 
ou TeXeituOrjCopievou be bid to ei? to dtbiov 
Ou^TrapexTeivecrOai • xai UTre£r)Yrjo"eTai |avfju.a? Te 
l^apTupiuv, xai noXei? Yevvfjcreiu? auTulv xai TeXetuj- 
oeuj? xai plou? 6o'iiuv dvbpatv, paaiXeaiv tc uvn- 
u.a? xai piou? -npb<pr\rwv, Trpoppfjirei? Kai cpdvou? 
auTuiv, Tfjv je tou Kupiou Kai Qeou Kai crujTfipo? 
f][x(xiv 1rib"ou XpiffToO rrpo? fjfad? evbrifiiav xai Tfjv 
iv Tqj xoffuiu 0eavbpixfjv auTou TtoXiTeiav xai Tfjv 
ei? oupavou? a50i? dveXeumv xai TrdvTa Td tou- 
toi? rrapeTTOfieva xai ToO?xaipou? xai Td? fjjaepa?, 
iv at? toOto 6TeXeo"0rio"av xai Tfj? becmoivri? u.ou 
xai ©eoToxou Td? iravriY^P^?' ou P^iv Kai Td ipa\- 
fiUjbfjjiaTa xai Td tepd UTravaYvujauaTa exT60fj- 
o*ovTai, bid to Tf]v bfjXiomv toutuiv ck tou TuTrtxoO 
Ka8' fji^epav dKpipeorepov Kai KaTd dxoXou0iav 
lxXajapdvecr0at. ' tibus saepe offendemus. At ea latius persequi 
minime necessarium duxi, cum exigui momenti 
huius codicis synaxaria visa sint, in quibus etiam 
perraro ecclesiae, in qua synaxis ! agliur, mentio 
occurrit. 

§ % Codices P, H, 0, Oa. 

p = Codex monasterii S. loannis theologi in 
insula Patmo n. 266, memhraneus, formae qua- 
dratae, foliorum 241, saec. X, ut videtur exaratus, 
principio et fine mutilus (1). Continet primo loco 
synaxarium cum typico a Septembri ad Augu- 
stum, quod edidit A. Dmitrievshij (2) ; dein xavujv 
Tfj? aYia? tou Oeou laeYaXn? iKxXrjoia? dvarvii)- 
aeujv TTpdgeiuv, 'ATrocrroXujv, EuaYYeXiwv, TTpoopr}- 
Tetdiv xai exdffTii? dxo\ou0ia? dito Tfj? xupiaxfj? 
rrpo Tfj? dnoxpeu) p.expi Tfj? aYia? v' ^Tcibnpia? tou 
aYiou TTveupaT0?(3). Omnes singulasque memorias 
huius codicis, ex edito desumptas, inter synaxaria 
seleeta adnotare visum est. 

Typicum esse hunc librum existimarunt turn 
Sahkelion, turn qui ilium edidit Dmitrievshij, turn 
etiam qui eundem commentario UlustravitN.Kras- 
noseljcev (4). Synaxarium contractum esse et typico 
commixtum ex locis plurimis efficitur, quibus repe- 
ries elogia trunca, a primis paene verbis, veluti 
Mud, Sept. 28 1 : Mvrjun tou Geo<pdpou (xovaxou 
xai oyoXoYH'rou* XapiTuuvo? Kai Ka8riY»FoO Tfj? 
epfjp.ou eiri Aupr])iiavoO pamXeuj? ex Tfj? rtoXeuj? Cod. P. (1) Sakkelion, TTaTniaxf) £$;Uo6i J [Kri, 136. — (2) lypica, vhilologiteshago ob&Zestva, Odessa, -II (1892), 158-254; VI 
1-152. — (3) Sakkelion, I. c. Hanc quoque libri partem edi- (1896), 329-44. 
dit- Dmitrievskij, op. ciL, 110-152. — (4) Lhlopis isloriko- God. H. x , SYNAXARIUM GONSTANTMOPOLITANUM . .. xn 

'Ikoviou xfj? Aukiujv errapxia? Wn tuj uxcaxxKuV libenter accepturum existimamus. Et ita quidem 

et ita quidem desinit; illudve, Nov. 27 1 : "A8Xnot? incipit, in capite mensis Septembris. 
toO dYiou''laKUj8ou xou TTeptrou 4v xoi? X p6vox? M n vi crerc-xepBpiuj a', tou 6orxou Xupeibv xou 

'Ovujpiou Kai Geobocrtou BaoiXeiuv xujv 'Ptupaiiuv otuMtou ... Kai xujv d T iuJV p' YuvaiKUJv paprupuxv 

fly otafiv ev Bn8Xa8d rf] rroXet ev X wpa ™v TTep- Kai dffKnxptuJV Kai xusv dyiujv papxxjpiuv 'AexOaXa 

adJV, «( He /bife. SunZfe viultis in locis, v. g. Kai 'A^v. Ouxot epapxupntrav erti AiKiviou tou 

Sept. 12, 30, Oct. 20, Nov. 14, Dec. 1, 3, 21, quae in BacrtXeuj? ev 'AbptavourroXet xn? ©pawi^ nT^o- 

Ubro edito legere est. Mis autem diebus integra veuovxo? eKetcre Baubou. w E<m be Kai n pvnpn tou 

Aafemt* cie Sanctis nonnuMs elogia, aliquando 6or!ou Xuped-v toO ctxuXvtou, Tou*!? t^v pdvbpav.. 

etiam valde prolixa, e.g. Nov. 25, Mart. 5, Iul. 12. <Outo? n*v> erri AeovTO? tou BacnXeuj? 6ppujuevo? 

Vtriusque generis spechnina dedimus passim, (vid. £k rrdXeuj? 'AyTtoxeia? t% upo? Ad<pv n v ■ povaffas 

&?pf. 14, 50, Oci. i, 24, ifos. 25, Pee. 2, Ian. 14, be icat bid (TKXnpoTdrn? dffKncTeuj? bieXGwv Kai 
Feb. 7, 28, Mart 5, 12, 13 K April. 4, 8, 25, lun. 3, 
Iul, 12, 15) quae synaxarium potius quam typicum 

sapiunt. 

ConsuetudineniUturgicamecclesiaeConstantino- 

politanae hoc in libro exprimi indubium est; hunc Tt-poecpnTeucrev exn efoocyx ema. - Kai pvnpn tou 

a monacho Hierosolymitano, kmrae S. Sabae, ni peydXou eurrpncrpoO, yevopevou KaTd Tau Tn v xfly 

fallor,scriptum fuisse hide conicio, quod die Mai-7 BaaiXiba rroXtv. - *Eti be Kai fj pvnpn tujv d T fu;v 

memoriam notaverit quae a codicibus pure Con- papTupxuv 'AYaGoKXeia?, KaXXicTTn?, Euobou Kai 

stantinopolitanis abesse solet : 'H peTdGem? tujv 'Eppoyevou?. 

Xextpdviuv toO 6oiou rraTpo? rjpwv EuGupiou tou <H be dKoXouOta t^ IvbkTOu T iveTai outuj?. 

KeydXou. Quod rede dictum esse et e domesUeo 'Eanipac, el? T^virapa^ovtiv X^etat to TeXcurotoy 

fbnle acceptum constat ex CyriUo ScythopolUano dvTicpa>vov, to KXTvov, Kupie, to o3? (Tou, Kai ne T d 

in Vita S. Euthymii (1). toOto to KOpte ix£icpaSa Kai eW om^ dcfobeuei 

H — Goto Eierosolymitanus, S. Crucis 40, 6 TraTpidpxns Kai MY.ei.o H»dXT n .S... ktX. Sequuntur 

olim laurae S. Sabae (2), membraneus, foliorum typici praescripta valde prolixa, a quibus afferen- 

246 0™275 x 0,21, lineis plenis, saec..X-XI dis consulto abstinemus, m quicquam operi v. d. 

exaratus. Haec complectitur : 1° (Fol. 1-214). Papadopoulos-Keranieus detrahatur, cuieaedere 

Synaxarium cum typico a mense Septembri ad in animo est. 
Augustum, fine mutUum, deficientibus Aug. 29- Alia aUis locis protulit idem vir docius, tnter TtoXXrjV imbei&uevoq 8aup.aTU>v evepYeiav Kai em 
Tea<rapdKOVTa erred xpovot? ev biacpdpoi? (TtuXoi? 
£auT,6v dvuMJUJcra? rrpos Kuptov eHebrmtio-e. — Trj 
auTi^ f>^€pa f| Kot^n<^$ 'lno*o u T0 ° Naufl. "0<; Si, — '2° {Fol. .215-236). Synaxaria et typica 
Praxapostoli et Emngelii, a principio Triodii 
usque ad Pentecosien. — 3° (Fol 236 v -239*). 
« 'ApxoTeXeia toO d-fiou diroo-ToXou Kai tou dyiou quae elogia S. Romani melodi (3), de quo Oct. P, 
et sanctorum illortim quorum memoria agitur 
lun. 2. Hoc vero Ms verbis coneeptum est : Mrjvt 
Tip auTi£ p', u.vf|)Ltn toO ev dytois iraTpos f\\x&v £ ua T T€Xfou (rappdTiu Kai KuptaKfj T d dvaxiviucrKO- NtKii<p6pou dpxiemffKOitou KuivffTavTivourroXeujs. 

^eva duo TiiS df ia S v' jae XP t xf 1? xupiaicflc *Pb "IS TeXeiTat be f, aOTOu (TuvaB? ev Tip aeitr* «TroffTo- 

dnoKpeui » - 4- (Fol. 240-243"). « TTpoKe^eva Xeiiu tujv dy^v-Kai rcaveucp^uojv 'Awo<rroXu>v : TU)V 

dvarvdianara ktX. ... B* bmcpopou? XiTaq. » - u^dX^, !v6a to ti M iov outoO KordKCirai Xei^a- 

5» (Fol. 244-245). « ItckoXOtou emffKoirou Vu>m<; vov, ^ Ur^ gi»9ev dito t^ m&K ^^n^«S 

Kai' Aujpoeeou £mOK6iiou Tupou . Kai iepou-dp- ev to. <D6puJ.d7repxou.evns, «V (inft «c toi 

Tupo ? rcepi tujv fiaenTuiv tou XpiffTOU... » - ffuvneeie eO X d ? Trapa T ivo M evns ev T13 etpimevq 

«• ( Fol 245-246). « =Ek Tt\q bim^ae^ "IttttoXOtou ffuvdHei. H be dKoXouSia T t'veTai KaOiug rrpoe- 

emOKOTtou Ttfim? .cat AajpoBeou £irunc6irou tpM tQ ^ toO voerfplow |«|v6« *v ttj MvrJMq ™u 

Tupou Kai ud P Tupo<v» In margine scripsit libra- XpuaocTTOUou.'Hv be K a T d rrdvTa 6u.oto ? KupiXXiu 

rius hoc loco : 'Emxnokii. Est autem dedicatio tu> TnVAXeSavbpeiac;, &t6« tou oOXou tr* K€<pa- 

2 mA«, gMae ,'iift : lu uev, d. Oe^xaxe Kai K pd- X^ Kai iffc yeveidbo? Kai toO uiHamoXiou- ttoXio? 

Tto-Te paa.Xe0, quam mox integrum proferemus. T «P doAirqE Kai TeTav66piH Kai ou T e npoamnruiy 

Sandortwi no»»:««, quotquot in synaxario repe- to bidq>pa W a twv uukt^ujv, ouTe Tta X ea l\w to 

nwriw-, d« «» benignitate nobis transmisit x^- Trj auTfj n^P<? "vnun tu»v d T iuiv rraTeptuv 

t. d -4. itopadqjiwyw-J&nwiflif, pa m, cm» ^- ftfifiv nuppou teuw6noo f fcpaaHwu Kai 'Epaot- 

n»o^«Js versabatur,sibi exscripserat. Haec omnia ^ou. Kai deX n on? tou d T tou M d P Tupo ? AKaKiou (4). 

MfVtfsniiiu m synaxarm selecth. Aliquod ipsius Ex his alnsque, quae habuwms, excerptis dedua- 

scripUonis specimen debemusR.RM.-L Lagrange, mus synaxarium Hierosolymitanum, si elogia 

0. P., qui turn principium libri, turn epistulam de species, contraction esse; si vero typici excerpta, 

qua dictum est, partim scripto partim photogra- satis prolixum. 

phice, ut aiunt, expressam, nobiscum benevolentis- Librum compositum fuisse intra annos 950~9ob 

time communicavit. Aliquod exemplum ex codice, ex eo collegerunt, quod cum e serie patnarcharum 

qui tantam antiquitatem prae se fert, lectorem Tryphon(f 931) ultimus Usee fastis insenptus sit (I) Analecta gracca, «.*1-W. - (2) A. Papabopoulos-Keea- nischc ZtitschrifL ^^fJ™^ ^ 
.bus, 'lepoaoXum™* {fcpMoefci,, UL SO-90. - &) On=anU- (4) 'EkkM^tikii AX n e e ia, XX (1900), dtO. , XIII, 440-42.— PROLEGOMENA XIV Prologus. XIll 

(April. 18), minime vero Theophylactus (f 956), wfaQa ml xd? a^oipds baiptXeueoBai, em be tiji'w- 

die Ian. 25 translate S. Gregorn Nazianzeni pia auoTeXXeiv Kai Taq eitftrpdgeis tujv fmapxrine- 

memoretur, quae non ante an. 950 peracta est (\). vujv kluXuciv Kai xaurii povov Tnv tou bncaiou 

Be his postea. Hie tantum obiter lectorem monemus tpfjqpov TrapaKivetv. 'Errei ev -te xoi? Xoittoi? xi? rvfc 

ipsius Theophylacti memoriam in nullo ex nostris Geocppouprjxou paoiXeia? dHuxepo? xo beov ibetv 

codicibus occurrere, cum tamen nonpauci post eius Kai biKaiav dXXd ufi xdptxi bebtKOffuevtiv eHeveYKeTv 

obitum compUati fuerint. xf t v dirocpacriv ; et be fif\ KoXaKeia? uKovoiatc; nepi- 

Defendit praeterea laudatus A. Papadopoulos- rceaeiv ebeboiKeiv, etiuov dv ev iravTOKpaxoptas 

Kerameus epistulam, quae perperam inscripia est uTtepoxrj <ppovn.ua Metpiov, Ttpovoiav fJ.eXXovxo?, 

'Ek th? btnTnO"£«JS ItTTtoXuTou etricTKOTcOu 'PiufitlS KptcTtv TcpaTP-aTOiv dpGnv, xo u.nbev uapepTW?, 

Kai Aujpoeeou kxX. directam esse a synaxarii dXXd Td rrdvTa TrepiffKOTretv aov atroubfl, dYpUTrviav 

auctore imperatori Constantino VII Porphyroge- Kai to u.6vov ev xocfouxoi? KaSeuboucn \u\ Ka0eu- 

nito. Sed ipsius epistulae verba primum audienda beiv, dXXd vOv uev nXiiu t€ xai vukto? eTTeX8ouo"ii<; 

sun f t nupi iracrav pCpXov dveXixretv xe Kai eK^eXexdv Kai 

Z0 uev, uj Oeioxaxe Kai Kpdxtaxe pamXeu, pita xd$ iraXoidt? dvaXerecreai iaTopia?, eg d>v gpireipov 

xi uepi nuuJv Kai xevvatov ixJuj? otnOei?, lirexaHag etvai rcavTOiuJV o*uppatvei TtpaTpaTuiv Kai xd tu) 

iv BpaxeT uvriunv djaa Kai truvoipw Tt\<; IffTOptas XP 0VI P KCtl T $ T ^ 7T ^ biecnrjKOTa KaOopdv uj? 

tujv Tax? KutdocpoptKat? toO Itoucj irepiobotc; TeXou- iTapovra Kai tox<j eni tujv dpxaiv ev btbaff KdXou 

j^evuiv dYttuv YevecrOai croi. 'Eyuj be tuj xpoviu xou- Ka0fo"Taa8at TaSet Kai KaTd tov dp-npiKov 'Obucorea 

tujv Xexirouevoc;, dn; aOtoTTTriS Kai auTriKOO? J etvai vicpdbeffffxv eoiKOTa? x^P e P"l ffl Xoyoucj !KTi9eo"0at, 11. HI, 222. 

Kai rrepi auTttiv 12 epauToO dirotpaivecreai, Kai oxibe vOv be urrep <ltik tujv dpxopevtuv 8 > daxoXetcreai 

btatpopou? ©"UYTpacp 6 !? eupriKti)?, kl uJv dv txcj o"xoXti5 Kai bexv oiea6ai tov ^auTiIt BePatouvXa ttiv 

TiapeHeTdCujv to dXnBeq drro Tii? TroXuTtXavoO? rrpocrnYOpxav tji<; BaaiXetas TfXeoveKTetv uev xtovujv, 

tKKpiveiev ioiopxacj, KaT epauxov dvebuopnv xoO- ixetoveKxetv be xuiv Kax' ai'o"0iio"iv r|bovuJv, direi xd>v 

TtiTaYpa. 'HYtlcrdpevoc; be beiv rravTa? Ttei0eo9at ye kotcc X6xou<; uaKpuj TrdvTUJV dTtXrjffxoxepoi; Gv. 

olatrep dv f) GeUTiecria Kai BacriXiKn KecpaXf] em- '0 beXoYoiqxeevxpucpuJVKaivuKTosTrpoxwv-opvx- 

veuffri, eK xu»v irepi aOTOu? YeYpaupevwv, xi? Te f\v- 0ujv xox? BtBXiotq abuiv Kai xais KOivatq cppovxxcfx 

§Kao*T0? Kai Ttpoc; ov<; dvTexdxOJl, Kai tov xpovov tov Biov dTraOx°^ UJV TrpoTepov bnitou Trjv Yctoxcipa 

Ka0' ov Kai tov xponov Tf|<; dYWJvias Kai xn<j viKi\q, Kai xd rrepi xqv Yaoxepa dv etr) KeKoXaKtu?. Oube 

ToTq Y e 2 rrapoOotv eveTaHa, xd? xujv XeYoplvmv fdp cruveXOetv buvaTai ttovoc; tc Kai xpucpri. Kai 

Tcioxeic; ei? toxic; tcpoOtou? rrepi auTuJv YpdxpavTa? . outuj? fjuxv 6 Bao*iXeucj,'td xe rrpo? Qeov eua"eBncj 

dva0etcj- et be &Kaxdo*Keubc; xai x«P'Ttuv duoxpo? Kai xd rrpog dvOpturrous bxKaxo?, Kai rtdvTUJV toxc, 

Kai rrdcfti? Kopxpeia? 6 Xoyoc, dm'iXXaKTai, ^an pev Tfl? dpeTn? rrpoTeprtpacriv urcepexujv Kai xujv rtpo 

To"ujs dpaGeta? xouxo YVUJpxaua xn? IcrxdTncj fj auxoO BaaiXewv BafftXtKUixepo?. 'Eyuj be btrrXn? 

cuvetvai duoXoYu) Kai auxocj • rcXnv dXX 5 o6be bykuj- vOy xq? euTuxiae; peTeiXn<pa, ei' fe rrpoTepov pev 

"plots Kae * t?Kaarov toutujv Ttpfjcrat upoeKeiTo, ox? KOtvfj 9 pexd rrdvTUJV exopeuov urco paaiXew? dpi- 

trrdvaYKe? Kai to rrpoffov aYa8bv auSiiffai Kai to crxou povov dpxopevo?, vOv be rrpo? xfj Koxvfj Kai 

urtoxpexov eXctTTUjpa TreptoTe-TXai Kai tov Xoyov tbxd2oucrav rrpovotav TtpocXaBdiv dv0' div euga- 

Tot? uTTOKetpevot? rtd0€CTi ffuppopepujoat. Kai dpa or8ax tuj BaffiXex bkatov TxBujvou Ynpos^i pdXXov 

toutu) Kai xpovou paKpoO Kai rrovou ebetro rroXXou 'ABpapiaiav auTLp Y^veffOai xpovip'Triv rroXxdv Kat 

Kai peiZov rjv f| KaTd xnv rcapoucrav opprjv. Auxd? rrpatpdTUJv eupdpetav Kai kcxt Ix^P^v Tporcata 

be tptXd? Td? cpdoret? KaT€0epnv et? ptrcrov, Td Kai rraibujv rraxba? ei? rrpoai'iKOua'av Y^vedv Kdi 

boKoGvxa Tf( io"T6pia TcpooiaxaoGat eSeXtuv Kai xrjv iv Pa0et YnP<? t'IS emYeiou BaaiXeia? tujv 

urroxepopevo? 8 , KatTOt toT? TrveupartKot? oubev oupaviujv dvxdpenpiv. 

cpao"tvexvat dbuvaTovoubeYdp cpuo"euj?dKoXou0ta Statim sequiiur in codice: Mtyv o"ercTepBpto? 

bouXeuoucitv. AXX' eYw Tfi? tujv ttoXXujv dKon? ecpei- fjpepa? Ix €l *''" *l nP^pa ujpujv iB' Kai r| vug tlipuiv 

odpnv, o't Toi? dv0pLurroi? grtecreai id Beta vopt- 18'. 'OktujPpio? nP^pcx? ^X ei ^'" ^1 ^P^P a diptuv ia' 

louotv outuj be tou Xoyou dtpeXui? xe Kai drrXox- Kai i\ vu£ ujpdiv iy' et ita porro. 

kujc, lx° VT0 ?' $Pnv euGuva? ibiujxeta? uttoo"x^ v Quisquis Kane epistulam conscripsit,htiius nostri 

Kai Kax' epauxbv rjo"x u vopnv xrjv vepeaiv 4 . '0 be synaxarii, quale iacet, collectorem -non esse credi- 

XptcTTo? BaotXeu? depei? to p4pcp6O"0at, rropou? derim, cum multa in eo rescissa sint et ab epito- 

£mvoet bt' uJv ^rcavop9ujo"€Tai pou to £vbee<;. 06 maiore male habita. Adde, epistulam alieno loco 

Yap KardXXnXov eKdcTTU) tujv sipydffiJtlvuiv dvxt- positam et ad caleem codieis cum ementita inscri- 

boaxv, c?y0a beov 5 euepYernffai, — § yap av oXtyot ptione retrusam. Certe, pretiosissimum est docu- 

Tns euTtoua? peTeiXn<pav, — , dXXd xpto"TopiprjTUj? mentum, quo comprobatur synaxarium quoddam, 

xnv eauxuj rrpoo"r|KOuo"av €K<puivet Kai BacnXtKOv ei, ni fallor, primum omnium, a quo codex H 

f|Y€rrat" eVreivetv pev em cujxnpia xnv x £ ip a KCt " 1 proxitne descendit,imperatoreiubente concinnatum 

pettova ii ebpaffav toT? umiKoot? rrapexetv Td fuisse. Quisillefueritimperaior, postea quaeremus. 

1 ai)tr\KO<; H. — 2 xe H. — 3 tircoT6|av6i«;voe H. — ' btbaOKaXox? H. — s suppl., ow. fol. lapero. H. — 

4 ?jiecriv H. — 6 ^vGd te vtav H. — ° ouovoia; H. — 3 kovP| H. 

(1) B6ljaev in Vizantijskij Vremenmk, III,4i37-:58; A.Papa- dopoulos-Kerameus. 'iepoffoXuuxTmri ptpXxo8^Kr],IIL89,43o. XV SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM XVI XVII PROLEGOMENA XVI 1 1 Cod. 0. O = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis 

158B,olim Medic. Reg. 2488. Membraneus (praeter 
folia 1-23, 309-15, quae chartacea sunt) folio- 
rum 315, 0" l ,30 x 0,22, binis columnis saec. XIII 
exaratus. Folia 1-23 utpote peregrina negleximus. 
Reliqua replet menaeum Septembris, Octobris et 
Novembris. Fob 24 legitur : f Mryvi aeTrrepPpiuj 
TTpuiTr} &px»l xi]g ivMktou ^toi tou veou eroug, kcu 
(avnp.ri tou .ocriou ■ TrdTpdg f|puiv Zupediv tou <?tu- 
• Xtxou Kai Trig pr|Tpdg auxoO Mdp9ag, Kai \xvr\\H\ 
xrlg GrrepaYiag Gcotokou xujv Miamvuiv. ^rroXuxi- 
Ktov rjxog P' T HS ivbiKxou. '0 Tfdcrn'S bnpioupYbg 
xfig Kxiffeuig etc. Dein, post oden 3, ea quae 
exscripsimus inter synaxaria selecta, ubi sancio-- 
rum nomina, quotquot habet Iioce menaeum, repe- 
ries, cum elogiorum specimine ad dies Sept. 1, 2, 3, 
6, 14, 17, 24, 25, Oct.6, 8. Plurima synaxaria sunt 
contracta, et totiens visits est codex etiam in rebus 
minimis congruere cumH, ut e simillimo exemplari 
manasse censendus sit. Adverte, praeter ea quae 
attulhnus, ad Sept. 5: 'ApbioG pro 3 Apbd, BepXfag 
pro Begaiag. Sept. 7 : Euiyuxtou Kai leurjpou. 
Oct. 30 s : Nemvog Kai GeoveiXrig etc. NoicUu 
dignum est elogia sanctorum nunc inter oden ter- 
tiam et quartam (v. g. Sept. 1, 2, 3, 4, 5, Oct. 5, 9, 
15, 28 etc.), nunc inter sextam et septimam (v. g. 
Nov. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 etc.) inserta esse. 

Cod. Oa. Oa = Codex Venetus S. Marci CI. II 166, olim 
Nan. Giac". 307. Membraneus (praeter folia 
nonnulla, quae ex charta suppleta sunt) folio- 
rum 302, 0"',255 x 0,195,binis columnis saec. XIII 
et XIV (fob 151-202) exaratus. Menaeum a Sep- 
tembri ad Februarium. Inc. fob 1, in membrana : 
Mf]V XeTcrepppiog exei fipepag >'... In folio char- 
taceo, rursum Mrjv XeTrxepppiog, et diei 1 officium 
quod ah hoc codice reapse alienum est. 

Codex cum praecedente indubie cognatus est ut 
vel primos Septembris dies utriusque confer enti legerat synaxarista. banonem, ubi Callistrato suc- 
clamatur Map-rug fepe Yup.vdo*ie. 

§ 3. Codices D- 

D = Codex . bibliothecae Nationalis Parisiensis 
1587, olim Colbertinus 1892, Regius 2475. 3. Mem- 
braneus, foliorum 211, m ,28 x 0,20, lineis plenis 
saec, XII exaratus. A loanne quodam presbyiero, 
qui subscripsit fob 211 : "Erpdcpri bid x«p6g 'tujdv- 
vou eXaxtoxou TrpecrfSuxepou. Synaxarium men- 
sium MartU ad Augustum cum hoc tiiulo, fob 1 : 
Zuvotptg tOuv §H privuiv drro tou evtauxoG tfjg ev 
XeixoupYiaig Kai Xomfjg eKKXriffiacrxtKfig dKoXou- 
Giag, Kai btriTH * 1 ? ^ v ^ixopfj tujv Ka9 s €Kdoxr)v 
xeXoupdvwv dftwv 89ev re €Kao*xog Kai ck xlvwv 
£<pu Kai ev org throve xpovotg Kai eixe to bid pap- 
xupiou eiT6. to bt* dcrKrio'eujg ebeSaTO xlXog. 

Desunt folia inter 6 et 7 (Mart. 7), inter 146 et 
147 (IuL 9), inter 175 et 176 (Aug. 2), inter 209 et 
210 (Aug. 25-27), inter 210-211 (Aug. 29, 30). : 

Synaxariis intermixta sunt typicorum prae- 
cepta, nunc longiora, nunc vero breviora, vel nulla 
pro ratione dierum. Sedulo signantur locd ubi 
agenda est synaxis, et. aria est cum S cognaiio,ita 
ut maior elogiorum pars cum eo conveniat. Quae- 
dam sunt paulo prolixiora; sunt et contracta vel 
ad simplieem commemorationem redacta, iisdem, 
tamen semper e fontibus deprompta. Sanctorum 
nomina in synaxaria selecta recepimus, et elogia 
ampliora, siquidem lectu utilia videntur, integra 
exscripsimus ad Mart. 5, 6 7 13, 20, 31; April. 3, 
6, 7, 14, 15, 18, 19,22, 30; Mai 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 
13, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 30; Iim. 8, 15, 19, 26, 27, 
28; lub 1, 4, 5, 7, 11, 14, 16, 18, 23, 24,27; Aug.l, 
7 9, 16, 20, 22, 23. Integros metises ires, Iunimn, 
Iulium et Augustum cum S contulimus, et inprae- 
cedenti trimestri locos etiam non paucos, ubi alii manifestum est; attamen in serie sanctorum non- codices deficiebant. 

nihil discrepant. Elogia saepe brevissima sunt Da = Codex Oxoniensis bibliothecae Bodleianae, 

(e. g. Sept. 1, 2, 3, 7 etc), nunc omnino longa signaius Auctar. T. III. 16. u E bibliotheca Sai- 

(Sept. 18, 17, 30), nunc ad nudum nominis men- bantiana, apud Maffeum num. 26 „. Membraneus, 

tionem redacta (Sept. 10, Ian. 22), neque semper foliorum 124, 0™,27 x 0,195, binis columnis exa- 

nomen sancti quod in lemmafe exprimitur, in ratus an. 1307, teste ipso librario, fob 124" : 

synaxario recurrit. Specinmiis causa mensis 'EteXeiUjen to rcapov <yuva£dpiov bid X etpo? dpap- lanuarii synopsin afferre iuvat. Ian. 1 : 2. 
2: 1 — 3 : 2.— 4: 6.— 5 : luYKXrrnKri (lanA 1 ).— 
6:1. — 1:1 (absque elogio). — 8 : & -=— 9 : X — 
10 : 1 (absque elogio). — 11: 1. — 12 : 1. — 13:1. — 
14 : 1. — 15 : 1 (addit autem TeXtiTai be f| autou 
cruvaHi? ev tuj u.apTupetiu auToO toi dvtt trXrj- 
(jiov !). - 16 : 1. — 17 : X - 18 : 1. - 19 : 4. — 
20 : X — 21 : 3. — 22 : 1. — 23 : X — 24 : Neo- 
cpuTou. — 25 : X — 26 : X — 27 : 1. — 28 : X — 
29 : 1 (absque elogio). — 30 : 3. — 31 : X 
pleraque elogia cum S conveniuut, vel tujXoO irdvu rewpyiou dva-fvujffTOU toG ev l~ev£ 

pev TurxdvovTog tujv lapaKivorrouXujv €tou$ 
TpexovTO? ,'?une'. Synaxarium totius anni, quod 
ita inscribitur fob 2 : Ainm^S ev. emxopqj Ka6' 
eKdcmyv fipepav dYuuv, u69ev Te eKatfToq Kai.eK 
Ttviuv ecpu Kai ev ol? Yerove xpovoi? Kai eire tov 
bid |iapTUptou eite tov bt' daKrtcreax; ebeSaTO 
<ne<pavov. Mrrv aeTtTep^pio? fipepa? exet etc. 
Sequitur did Sept. 1 lemma, dein singulorum 
Haec sanctorum elogia qualia ilia ex codice Do inferius 
saltern deseripsimus. Nomina sanctorum inde a mense cognata sunt, (Ian. 11 = Cb, Ian. 20 = F). Codex 
summa cum incur la exaratus est, et a nobis cetera 
neglectus. Ludicrum est lemma Sept. 27 : TOjv 
dxttuv papTupujv KaXXiarpdTou Kai fupvaoiou. 
Nomine siquidem Puuvaoiou nullum unqjtam Novembri in synaxaria selecta reltulimus, atque 
June inde in primo semestri specimina dedimus, 
uti Nov. 2, 3, 30; Dec. 1, 4, 6,9, 10, 11, 12, 19; 
Ian. 10, 14, 15, 22, 27, 28; Feb. 8, 10, 25. In 
altero semestn exemplis hoc ex codice afferendis Cod. D. Cod. Da. exstitisse sanctum exploratum est,- at dormitans supersedere visum est, cum eiusdem plane prosa- piece sit ac D, multo minor natu et . passim 
incomptus. Eandem, quam in poster lore anni 
semestri necessiiudinem inter 1) et S intercedere 
diximus, in p-imis mensibus deprehendere est 
inter S et Da. Nulla adsunt typicorum praescripta. 

Db = Codex bibliothecae Ambrosianae B. 133 
Sup. (olim 0.„129). Membraneus,- foliorum 196, 
m ,32 x 0,22, Mneis plenis saec. XII exaratus. 
Fob 1 peregrinum est, pertinetque, ut notatum 
repperi in folio chartaceo praevio, ad cod. L. 88 
Sup.; continet autem Anastasii Sinaitae Quaest.xx 
(P.G. LXXX1X. 525-528). Cetera replet synaxa- 
rium totius anni, casu mutilum, incipiens nempe a 
die Nov. 9 et desinens in Aug. 17. Sanctorum 
nomina, quotquot codex continet, in synaxaria 
selecta illata sunt, Vnum tantum elogii specimen 
dedimus ad diem Nov. 24.Librarius, qui etiam ple- 
rumque locum synaxeos indicare neglexit, ab inse- 
rendis typicorum praeceptis omnino abstinuit. His 
vero prototypum non caruisse ostendunt sententiae 
quaedam, quas incaute exscrvpsit, v. g. Ian, 31 : 
f\ be dKoXouOia YiveTai outui?, nee quicquam 
praeterea. • 
Cod. Dc. DC = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 

sis 1588, olim Colbert. 371, Reg. 2016, 6, membra- 
neus, foliorum 270,- m , 32 x 0,215, binis columnis 
saec. XII exaratus. Synaxarium incipiens a 
Sept. 1, desinens vero in lub 27. Plurimae in mar- 
ginibus . appositae sunt notae necrologicae. Libri 
inscriptio, quae fuisse videtur : Zuvovpig 6Xou tou 
eviauTOu, vix non evanida est. Fob 170, ad calcem 
mensis Februarii legitur : TeXoc; toO upuiTOu e£a- 
pr|vou. Mf]V Mdprioc; e'x aiv npepc? ha' etc. 

Principium huius codicis veluti specimen pro 
reliquis huius classis codicibus afferre utile duxi- 
mus. Quae uncis inclusa sunt, in Dc lectu diff cilia, 
restituimus exDd. 

'ApXIl TtlS ivblKTOU f|TOl tou veou Itou?. Kai 

pvnprj toO oatou Zuucluv toG cttuXitou. Kai t% 
ptrrpos autoG Mdp9a<;. Kai pvrjpri x\\q ©eoxo- 
kou tluv MtacrnviXiv. Kai tujv dYiwv xecrcfapd- 
KOVTa Y u vaiKtuv. Trap8evwv Kai Appiuv 6wk6- 
vou. Kai pvf|prj tujv dYiwv papTupwv KaXXitfTris, 
'EppoYevoug Kai Euobou. Kai i] avdpvrto"i<g toG 
peYaXou epTrprjCpoO. Kai pvi'ip?i IrjcroG -toG 
Naun. Kai f\ dvdpvnaK ITauXou. 

loreov 8ti xr|v TvbiKTov eopTaZei f] eKKXnoia 
diro tujv dpxaiwv rrapaXaSoOcra bid to vop(£ea6ai. 
Ttapd 'Pujpatoig opiffpoc;. 

Zupeujv 6 (TTuXiTrj? imnpxev erri Tr}q {3ao*u\et'a$ 
Aeovxo? toG peYdXou Kai MapTupiou tt\<; 'Avtio- 
Xeu>v dpxoGvTog, 6ppUju.evo? Trj? KiXikujv drcapxiag, 
Kujprj? li(jdv/ v O? uireXGujv xbv povaaTr)v piov Kai 
€Tfi Ktovo? dveX8ujv — uiriipxe be 6 kiojv to uipo? 
irrixewv TeacrapdKovTa — xat xeacjapaKovTa errrd 
Xpovoug ev auToi irpoo'KapTeprio'a? Kai <:ttoXX(juv 
8au,ud.TuJv;- Yevopevog auToupYbg ev eipr|vr| ckoi- 
Mn9n- 

e H pvi'iMi] Tn5<0eoT6Kou tujv Miaar|vu»v TeXet- 
Tai bid ttjv "• Trapabogoiroiov Kai dYiav eiKova ir\q 
0€ot6kou ev Tfj Xipvrj jiev tx\<; Ta^oupa bid tov 
cpopov tujv etKovopdxujv eu.pXr|9e?crav Kai pexd 

SVNAiiARlOtl. ttoXuv xpovov dvabo9ei(Ta.v, povfj be tujv MiacrnvCuv 
dvaxeGeipevnv. 

A! T60"0*apdK0VTa Y^vaiKeg Ttap9evoi nGXri'- 
o*av erri Aikiviou ev 'AbpiavouTcoXei ttj^ OpdKtK 
fiY^poveuovTos Baubou. Kai 6 pev bidKovo? Apuujv 
XaXKnv TrepiKgcpaXaiav KaratpXexGetcrav KaTd t% 
K6(paX% beHdpevo? eTeXesujeii' ai be Trap9€voi beKa 
pev tfupi 6XoKauToGvTai, oktuj be dqjaipouvTai Td? 
KecpaXdg* Kai eTepat b€Ka irepovoOvTai Tag xapbiac;. 
Ai be Xomai jScuXouc; aibripoug rrupujeevTai; Toig 
cruOpacri be£dpevai thv paprupiav iTeXeiujCav. 

"H pviipr) toG epTfpnffpou ecrnbidTO cruppfivai 
pefav eprrpiio'povev KujvcrTavTivouTfoXei Y^vecrGai 
6Tti AeovTog toG peYaXou bid Tag dpapTiag fipujv 
Kai TtupTToXriGfivai to TcXeiffTov pepog Tfjg rroXeujg 
erri npepag Teffffapag. 

Tricroug 6 tou Naufj urrnpxev eppaiog tuj jeve.1, 
cpuXf]g 'Ecppa'ip, 9epdrrujv Mujuaeujg toO 9e6.Trrou, 
3 Ao"i]g Trpdir|v ovopa^opevog/'Og rrpoxepov pevtrjv 
tujv Xavavaiujv.Ynv irapd toO MujOaeujc; xaxacrKO- 
Trfjcrai o"TeXXeTai, uo"Tepov be Trjv f]Yepoviav eYxei- 
pKexdi tujv 'loubaiujv i<ai tov 'lopbdvrjv erri Tfj 
toG XaoG bia{3dcrei avaaxeXXeTai Kai tov bpopov 
tou f]Xiou io"tiio"i Kai tov dpxio"TpdTr]Yov Kupiou 
eujpaKev eoxcaapevriv IxovTa xr|V popcpaiav ■ og Kai 
eviefxuerev auTOv Kai Tag uoXeig tujv Xavavaituv 
eiXe, Kai Triv yhv xqg eiraxY^Xiag xotg^loubaioig ev 
Cxoiviuj eKXnpoboxnoe' Kai rroXXd ^pYa Xoyou Kai 
pvnprig dHta biarrpaSdpevog ev eiprjvi^ xeXeiouxai 
UTtdpxujv Itujv eKaTOv b€Ka. 

Nomina sanctorum qui reliquis Septembris die- 
bus coletidi proponuntur, speciminis gratia afferi- 
mus : 

Sept. 2 : X 2. 3. — 3 : 1. 3. 4. 2. 5. — 4 : 1. 2. 3. 
4.6. — 5 : 1.5.4.3.— 6 : X 3. 4.5.-7:1. 2. 
3. — 8 : X — 9 : 1.2.3. — 10 : TTpoo"Kuvr|<7ig tujv 
aYiuJV guXutv. — X 2. 3.4. — 11 : TTpoo'Kuvrio'ig. — 
12 : TTpo<TKuvrj<rtg. — X 2. 5. 3.4. -^ 13 : 2. 4. 7. 
5. ■— 14 : X 2. 4. — Zupetuv (Sept, 18 ] ). — Domi- 
nica post festum Crucis. — 15 : X 2. 3. 4. — 
16 : X 2. 3. 4. — 17 : X 2. 3. — 18 : 3. 1... 5. — 
19 : 1. 3. 4. -- 20 : X 4. — 21 : KobpdTOU 
(Sept. 22 l ). —3.4. — %2:3.- lujvd (Sept. 21 »). — 
23 : X 2. 3. 4. —■ 24 : X — 25 : 5. 4. 3. — 26 : X — 
27 : 2. 1. — 28 : X 2. — 29 : 1. 2. — 30 : X 

Dd = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis 
1591, olim Colbert. 2822, Reg. 2483, 33. Membra- 
neus, foliorum 191 , 0"',295 x 0,205, binis columnis 
saec. XII exaratus. Synaxarium, intermixtis bre- 
vibus typicorum praeceptis, a mense Septembri ad 
Februarium, cum hac inscriptione : Zuvaidpiov 
0"uv 0euj toG a' eHaprjvou. Zuvoipig xoG. rrptuxou 
eEapfjvou xfjg ev XeiToupYeia.Kai Xomfjg £kkXh~ 
cnaaxtKrig dKoXou8ia<g> Kai birjYno"ig ev eTfiTopuj 
tujv Ka8' €Kdo"Tr|V xeXoupevwv dYiiuv o8ev xe 
eKacrog xai ex tivujv Icpu Kaiev 0T5 Y^rove xpovoig 
Kai eixe tov bid papTupiag eiVe tov bt 1 do'Krio'eujg 
ebe2aro ffxecpavov./M margin/bus nonnullae legun- 
tur notae necrologicae. Deest folium inter 188 
et 189. 

K — Codex bibliothecae Caesar aeae Peiropoli- 
tanae CCXL. Chartaceus, foliorum 154, m ,255 x Cod. Dd. Cod. K. XIX SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM xx 205, binis columnis anno 1249 exaratus, teste Nomina sanctorum inde a mense MaHto inter 

; pS o librario ad caleem codicis : 'Icrrfov «n ev t* synaxaria selecta reperiet lector. Pnonsseinest™ 

iipAuan tfc d T ia ? reaaapaxocTTn, teUipiKOq ^- *<* *»» exMbemus, sanctos mdehcei qui 

xai to 'itapov MXtov «frr<| T^apa^ toO d T iou *-.*. **» S*to**rfe rf 0**rw •» codue-K 

K ai bucafou AaSdpou, flpa 9', bid xeipo? 'luwa nuntiantur. ■ 

uovavoG dvayvcbcTTOu- 8 S Kai -Xnpujcrag Kai Sept. 1 : 1.3 (& M «ufv) &3. /.ft- 2: l^- 

dvaOTd, «peu* Kai Td, x"P«S irofvnc drrev 3:13. 4. 2. 5. ft - 4 : 1234. ft - 6:1.*. 

(ekov cod.) to 662a aoi 6 0e6 S 4k tpvrou, Kai abv 4.3.-6:1. 3. 4. 5. - 7 : 1. ^. rf. 

t* Xotcu lon^avev Kai A 6', Kai *ft,v boSa 6 0,6, 2. 3. -. 10 : 1 2. 3. 4. - 11 : TTpo«uvn« j ™v 

6 'eUoi^aac Kai KaxeuGuva? e^oG too du.a P Tu>XoG drliuv EOXuiv. - 1 2. - KopvnX«>u (Sg*. tf ). - 

. ,. »' r» *. 19-nnnfTKuvnmc —1.2.5.3.4. — .13: TTpoffKU- 

to xwpiKUJtaf ov gpTov, Ito? ,SM>v£ t- U. NpoffKuvrions. ±.a.o.o. v 

In fronte hums codicis leaitur praefatio, quam vn<n* - 2. 4 7. 5. - 14 : 1. 3. 2. 4. - Dominica 

Ah. «*AZ* jparnm «i«<W» a«Wm*«Wte &r- ante festom Crucis : &i,i«0v ; - Dominica post 

Synaxarium Petri librum nuncupavU. Huius pro- 15:12.3.4.-16:12.3.4 1 : . ■ . ^ 

■4 p*. teton*. o«K. iW* «**■ 18:3.1.5.- 19 : 1 3.4.-20:1 4.-21: Kobpa- 

maLus,antiquamversionemslavicam se-repperisse tou (Sqrf. 22% - 3. 4. ~ f = * '^ ^* 

««ta^, ff«« *mw* l»«w «» Pwefatione codi- (Sept. 21*). - 23 : 1 & 3 4. I . . • • 

. t ■ * -j „.* 4. 3. — 26 : 1 — 27 : 2. 1 — 28 : I. ^. — ■ ^ . -*• 
as 1 conferenda est. 

5.-30:1 
Titoeecrt? dptCTTi trio-be xfj^ ptpXou. Oct. 1 : 12.3.5. — 2 : 1 2. — 3:15. — 4: 1 

P r „ Iog „ s . TToXXoi t*v fart ^oao<p(» ^ taw*™ M «.& 3 (Ao^avoO)^ ^0. -J^.1.6.-^ 
to Tnv x„0 8Xo U 4v imTO ^ov.uo^v^dTi.v 10 -.1.2.- 11: 1 2. *.<<*- *»«-»>-* 7 

Siroi K«i TOTe ai to6tu)v gvfinai tAootto. ova- 15 ill- 16 ■ * " 7 C , , 1Q . , o 
Taiaaea. Kai ptvro. Kai t4 W 8tou S 6 ra v<. T .vu.- A«peta ? (M«r«. J9»). -2. - 18 : 1- *■ » • •"■ ■ 
«6,evd re K«i #6,cva Kara tov kAqgiomdv 3. - 20 : 'Avbptou r n? Kp,™v. - 21.1, * 

reXou? i'oxuaav tou orroubdOMaTO S , dXXa Kai auTa 4. II. -29-1- ^. ^ ■ 

xd -ovnedvta ou Ka6' eipnov oube Kara TdStv dXXd 31 : 2. 3. - 'iouXtavou (Orf. 30 ). 

Cutk6X u ^ vcu S Kai avaKoXouBw? ^e9evT0. 'AXX' 6 

cpiXoTTOVibTaTO? netpo? koXu? &v Kai t6v ZflXov § 4. Codices F*. 

dT^aMae^vo^dan.dcrxo^vKepTepovKO!- F- ^ 

C£. ^tooto, oo T d„^ :: j ( S; , ~~-r^t: 

t,uX6<i» mi t6tov W b4va a X ebov tt,S €^as Kai /W. ^ . laws . 

impfou UtE-X ^ep^vnTOv KaraX^v xo toT ? ««-« .; Wto»e,« " ^ ' " M 2 

axxo^^^dve^p^oo^v ^^^JJS--.Z-- ■ 

touc d-avTOYoO T€X€iiueivTa S d T iou?Trpo? 6vo^ia a X p£iu)v i-apa fxow X t* v„ Xfyn{n „. oi 

k«tI TdEw 4 T^be xn ^X V ^ dK Pl peia, keeuc- .ovn ? Tn ? o- £p? la ? GeoroKOu ^ « « 

e»6 TCS ds «m6nvnmv « T o.vro, oi b' drvoouvtes ha,,mprm>«no.,e / i 

^p^vn^vxeTOXoros l« U xe ff e«. rpe- J^f^J^ ^ ¥n<pnpop(ov to0 
nomoupoeu^oTaTO. aUasimUiaa propositi nodro aliem(3)- 

ebeEato teXo^. p l 

* i'aTopa? K. - 2 WovllHJ K, bedvxuj; Kurtz, beo^vai Sergius. 

bopou^os-Kerameus, «l 6 poffo\^mKr 1 MOtoerpcn, n, /28- Cato^o « 
729 Cf S Vail-4, tcs laww d<? Saint Gcmstme e< tie Cata- J. U«»J» iOU - 
mon, Echos d'Oriest, II (1899), 106-119. - (3) Rostagko- NXI PROLEGOMENA XXII UTroTlraKTat 6tc6 rf\<; d-ffa? toO 0eoO KaOoXiKfl? Interpretations nominum mensium (non tamen 

Kai d-oOToXiKf]? €KKXr|0ia<g Tti? veaq 'PuJ^rj?. Mf|V Septembris) tribus Unguis easdem quas F habet. 

leTtTlfippios finepa? lywv TpidKOVTa etc. In prin- Fol. 228 v : TIXo? cruv Oe§ tiSv IS finvalv toO 

cipio cuiusque mensis nominis eiusdem interpreta- cruvaEapiou. 

Hones adscripsit Sabas monachus, v. g,, fol. 114 v } Omnium sanctorum totius codicis seriem syna- 

ineunte Decernbre : 'EMrjvtcrri Aubuveo?, 5 App.r]- xariis selectis inseruimus; specimina addidimus 

viffTi TZixavi, lupicrti Aitokhpo?. diebus Sept. 1, 2, 3, 27; Od. 1, 14; Nov. 1, 8, 23, 

Typici praecepta, quae diebus festis principals- 24; Dec. 10, 14; Ian. 28; Feb. 10, 13;sed et inte- 

ribus elogiis intermixta leguntur, prorsus omisi; gros aliquot dies kabes, ut Sept. 1, 2, Nov. 1, 8. Si 

nomina sanctorum quotquot in codice insunt, in nomina tantum sanctorum spectes, nulla paene 

synaxariis selectis enumerata lector reperiet. ' sunt in F*, quae in S quoque non reperiantur; 

Non pauca ex hoc codice elogia exscripsi, v. g. ad contra S multo uberior est. Si vero orationem 

dies Sept. 14; Oct. 12, 13, 16, 17, 18 ,24, 29; Nov. 5, attendas, artam .utriusque classis cognationem 

10, 11, 12, 13, 16, 17; Dec. 4, 9, 12, 13, 19, 28; perspicies, ita ut elogia vel iisdem utrinque verbis 

Ian. 2, 10, 13, 20, 22, 27; Feb. 8, 26. Plura libenter concepta sint, vel paulo prolixiora in F*, mdgis 

excerpsissem, si librum diutius evblvere licuisset. contracta in S; tandem saepius contigit ut quae 

At, qui praeest bibliothecae Laurentianae, librum satis late Spersequiiur adperbrevem commemora- 

illum Brucellas mitti posse negavit; quam ob can- tionem in F* redigerentur. Solent enim hi codices 

sam prohibitus sum quominus volumen cum eo unum tantum quoque die et summum duos sanctos 

eonferrem, quod a biblioth eca Nationali Parisiensi ubertim laudare, reliquos parcissime-{v. g. Nov. 17 : 

perhumaniter commodatum mox sum recensitu- |ivrmti toO ooiou Kai 6u.oXofn T °0 AaZdpou toO 

rus(Fa). Eteniin mihi constat Florentinum exem- Zuivpdcpou. — Nov. 27 : livrjiarj too 6ffiou rraTpog 

plar in omnibus fere, etiam si externam tantum f)u.uuv IruXiavou toO 6auu.aToupjoO. — Dec. 1 : 

facieni species, Parisiensi simillimum esse, et eodem toO dYiou u.dpTupo<j VWaviou. ■ — Dec. 21 : fivfifi" 

loco, ex eodem prototypo, paucis interiectis annis, toO ev dYioi<; rcaTpo? fipaiv ^iXoyoviou Yevauevou 

• eadem forsan manu exaratum. Prom excerptis ex drto biKoXoyou eniOKorrou) et in principio libri 

codice Fa feliciter ea complentur quae ex F pro- praesertim, ut ex allatis a nobis Sept. 1, 2 exemplis 

ferre potui. '. constat, omnia passim elogia in epitomen redigere. 

Cod. Fa. Fa = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- Et in universum codicibus D* valde af fines sunt 

sis 1590, olim-Colbertinus 2455, Regius 2477, 6, cum rebus turn sententiis. 

membraneus, foliorum 228 (praeter vnsiticia trio), Ceterum, in codicibus F* deest annuntiatio loco- 

m ,265 x 0,180, lineis plenis an. 1063 exaratus, ut rum in quibus synaxis agenda est, et inter pauca 

fol. 888' subscriptio testatur. Nonnullae in margi- ilia quae veluti propria afferunt (uti Oct.30,Nov. 5, 

nibus appictae sunt notae necrologicae, variis Dec. 3) duae sunt, Feb. 1 et 13, dedications eccle- 

manibus temporibusque exaratae, uti fol. 28 : Ttj siarum,quae quo loco exstiterint, utinam aliguando 

aOTfj nMepa (Sept. 29) eKOifif\en 6 boGXo? tou reperiamus. Etenim habemus exempla synaxarii 

0€oG Koalas (aovaxo?* euxecr0e uTrep auioO. — Constantinopolitani ad alienae ecclesiae, Palaesti- 

Fol. 42 : Trj auxfi r\\xe pa (Oct. 14) ^KoijarjGn 6 nensis, ut videtur, usum accommodate 
boOXoq tou 0€oG (ttikmnoc \iovaxoc,- euxeoOe Grtep Fb = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- Cod. Fb. 

auToG. — Fol 108 v : Trj auTfj fipipa (Dec, 5) kmi- sis 1592, olim Colbertinus 4969, Regius 2483, 2. 2, 

u.n6r; 6 tou XpiOToO rvnmuJTaToc; bouXoc; povaxoc; membraneus, foliorum 163, m ,27 X 0,19, lineis 

AopiTto, Kai xa6r|YOU|jevo£ XPn^dTicravTO, Trjg plenis saec. Xll exaratus. Principio et fine m'uti- 

Ka6' finds oe^aofiia, novf\<; t% imepaYias OeoTO- I us est, et inde a fol. 126 ita umore corruptus, ut 

koutlDv OoppCwv, u.trvi beKCMPpiLij e' f|n£pa.T€Tpdbi, folia dissolutum iri crederes, quotiens manum 

£tou<s £ xv 6'. (1151) f Ao)i6Tios Kaux»ma tiuv (aovo- admoveas. Synaxarium a 'Septembri (incipit die 2) 

Tpdrnuv j jauOTrjq TtecpuKw? TrporrdTOpo, Zdpa | nfi ad Februarium (desinit mutilumin die 6). Desunt 

jaucrTaYUJYqJ TTtxTpi T€ Kai TTOijievt | ouvaireXeiToup- typicorum indicia; ceterum congruit cum F, Fa. 

ft\ae <puo*tK6v XP^o? ■ B-aec haud longe ab Hiero- Nomina sanctorum mensium Septembris et Octo- 

solymis .scripta fuisse vtx est cur moneamus. bris in synaxaria selecta relata sunt, cetera negle- 

Codicem complet synaxarium a mense Septem- genda duximus, praeter elogium, Dec. 17, toO 

. bri ad Februarium, intermixtis hinc inde brevibus 6o*iou' AouvaXe, quod a ceteris in epitomen reda- 

de ordinandi officio indiciis, quae etiam in F ctum affertur, et Dec. 20, MtxarjX toG ctuyk^XXou. 
reperta sunt. Incipit fol. 1 : PAf\v ueuri^pioc, Kara Fc = Codex Cryptoferratensis B. y- XVIII, Cod. Fc. 

'Pujp-aiou? TTpuiTos d7ro A6yoGo*tou Kaioapo? tujv etiam A. a. XXXII (1). Membraneus, folio- 

ivbiKTwv dpxn- rum 120, ^,32 x 0,83, lineis plenis saec. XII 

Kavutvdpiv htouv o*uvaHdpiv eoptuuv Kai cap pa- exaratus. Menaeum ab Octobri ad Ianuarium, 

TOKUpiaKUJv toG eviauToG Kai firivoXoYnv toiv principio et fine mutilum. Casu desunt Oct. 1, 2, 

dTiwv diro \xr\ybq oeTrtefippiou \xiyp\ jarivo? u.apriou 7, 31, Nov. 1, 17, Dec. 1, 8, 9, 19, Ian. 12, 17, 20, 

KaBibs uTTOTeraKTai urcd ii\q dYia? toO 0eoG Ka9o- 21, 85 et reliqua. Licet non ad amussim praeceden- 

XiKfJs Kai dTroOToXtKrlfg iKKXrjOia? xfj- vea? 'Pwnri^. tes sequatur, frustraque in eo requiras nonnulla (1) RoccHt, Codices Cryplenses, 178, 331. Cod. Fd. Cod. B. xxm SYNAXARIUM- GONSTANTINOPO'LITANUM xxiv 

sanctorum nomina (v. g. Dec. 17, AoovaXe), tamen S. dementis presbyteri cardmalis Albani, opera 

procul dubio referendum est adprosapiam W, non vera I. S. Assemani Urbini prodiit, « Memhgtum , 

tantum quia elogia ilia prolixiora, de quibus dixi- sen synaxarium integrum, duodecimmdehcet men- 

mus, et commemorationes iisdem verbis expressas sium, quorum sexpriores e codice VaUcanolbld 

plerumque habet, sed et minora quaedam, quae desurnpsit,posteriores vero, e schedts Clementis XI, 

cognatimem manifestant, eodem plane pacta refe- qui « vix annum aetatis decimum sepHmum egres- XXV -PROLEGOMENA XXVI rat. Ita, v. c. Nov. o, meminU Seobujpou ImffKO- 
iro.y 'Aykupujv, qui a ceteris codicibus hac die 
exulat, recteque pridie ab aliis nuncupatur 0eo- 
5oto£. Qonferre qupque operae pretium est Nov. 7, 
20 ; Dec. 2 (of. Dec. 3% Dec. 23, aliosque locos de 
quibus supervacaneum duco plura afferre, cum 
codex valde mutilus sit neque lectionibus insignis 
videatur. 

Fd = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 
sis 1584, membraneus, paginarum 266, m ,305 X 
0,23, Unis columnis saec. XII nitide exaratus. sus, ex vetustis codicibus monasterii Crypiae Fer- 
ratae alteram Mam Basiliani menologii partem, 
quam periisse litterati viri dolebant, a se inveniam 
sua manu descripserat et accuratissima interpre- 
iatione latinam feceral (10) „. Liber in Patrologia 
graeea (t. CXVII) anno 1864 recusus, anno 1894 
immutatus iterum prodiit. Menses ultimos sex 
sub Be seorsim recensuimus, cum minime constet 
illos e codice desumptos esse qui cm tomus alter 
codicis B habendus sit. 
De latinis utriusque partis versiombus deque Folium chartaceum 159-60 peregrinum est. Pagi- illis qui easdem castigarunt, ubertim disseruit I. S. Assemani (11). Notatu dignum est libri ara- 
bice redditi exemplar repertum esse (12). 

Sanctorum nomina e codice, B in synaxaria 
selecta recepimus, elogia vero paucissima, Sept. 18, 
25, 26, Oct. 2, 12, 19, Feb. 24. Cetera, si opus est, 
lector facile reperiet, perspicieique nativaphrasi ab 
aliis plerumque differe, licet in re conveniant. In 
codice Bvix adsunt commemorationes simpllces,et 
synaxium indictio ubique dempta est. Libro prae- nae 1-140 post 266 collocandae sunt. Synaxarium, 
cum brevibus typici excerptis, mensium Oclobris ad 
lanuarium, initio et fine mutilum. Incipit enim ab 
0ct.l0,etdes.Ian.21. 

§ 5. Codices B*. 

B = Codex Vatkanus 1613, paginarum 430, 
m ,366 X 0,284, saec. XI exaratus, pkturis 430 
ehganiissimis ornatus. Praecedunt folia sex char- 

tacea cum indice, quern Allaiius exaravit (fol. 6 : fixa est metrica praefatio, quam ex aha codice 
Leo Allatius concinnabat). Menologium Basilii " coUato hoc nostra B max prof eremus. 
dictum, reapse synaxarium a Septembri ad Codicem Vaticanum archetypum non esse multa 
Februarium, Constantinopoli ad Ludovicum Sfar- suadent Manifestum enim est codicem prmngemum 
tiam Mediolani ducem allatum, deinde apud non pauca habuisse quae in hoc nostra exemplar ■. 
Sfondratorum gentem servatum, et a Paulo recisa sunt. Ma in mensibus Ianuano et Februano 
S. Caeciliae cardinali Sfondrato Paulo V p. m. vestigia deprehendere est commemoraUonum san- 
dono datum. De codice cehberrimo inde a Baronio 
disseruerunt quotquot de re hagiographica Graeco- 
rum verba fecerunt atque de eorundem arte picto- 
ria in media aetate. Testimonia nonnulla collegit, 
qui Ubrum integrum edidii I. S. Assemani, Baronii 
videlicet, Allatii, Ughellii, Bollmdi, ' CiampinU. 
Bis adde ipsum Assemani (1), I. Martinov (2), 
archimandritam Sergium(3) aliosque, eosmaxime 
qui picturas codicis nonnullas varia arte expres- 
serunt, uti D'Agincourt (4), N. Kondakoff (5), 
card. Pitra(S), St. Beissel (1), G. Schlumber- 
ger (8) etc. Breviter de eodem dixi in Anal. Boll. 

XI V. 404-407, nee fuse de libro disserendum 
existimo, cum prae omnium mdnibus sit, et a 

moderatoribus bibliothecae Vaticanae phototypice, 

ut aiunt, sit edendus. ctorum qui nuspiam elogio ornati fuisse vidmtur 
(v. g. Ian. 1, 9, 14, Feb. 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20,22, 26). 
Et una saltern die {Feb. 12) nulla omnino laudatio 
occurrit; quod in synaxariis nostris inauditum est. , 
Praeterea, ex elogiis GaXeXaiou, Mapdva? mi Kip- 
pa?, Aonvivn? (Feb. 28), deducendum est archety- 
pum ex Us fuisse synaxariis quilibrum Theodoreti 
(DAoeeos Urropia assumpserunt (13). lamvero haec 
tria dumtaxat elogia e triginta circiter, quaeTheo- 
doretus submmistrat, codex B servavit. 

Ba = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 
sis 1589, olim Colbertinus 431, Regius 2034.2. 
Membraneus, foliorum 284, 0*,310 x 0,235, Unis 
columnis saec. XII .exaratus. Desunt folia inter 
ff. 191-92, 247-58, 260-61, 266-67,272-73, 275-76. 
Fol 1-12 leqitur TTivaS h IniTop-UJ <ru vaEapiou, de 
Menologium graeconim a Petra Arcudia latme quo max sub Bb. Nomullae m margins senpiae 
versum primus protulii Ughelli (9). Anno autem sunt notae plerumque necrologicae; ita, fol. 2b: 
1727 "consilio,. studio, sumptibus), Annibalis Ut. t ™v 6icTu.pp.tfva ^ XP^voic; rou Xp.crxou 

sacra, "VI. 1049-1230; ' Ughelli-Coleei, X. 243-348. — 

(10) Menologium Graecorum iussu Basilii imperatoris graece 
olim editum, munificentia el liberalitafe sanctesimi domim 
noslri Benedicli Xlllin tres partes divisum nuncpnmum 
qraeceetlatineprodit, studio et opera Annibalis Ml. b. Ue- 
mentis presbyteri. card. Albani. - Urbioi, 1727, 3 vol. - 

(11) lbid.,U in praefatione "Typography candido lectori ». 
De versione a monacbis Cryptensibus adornata etiam 
Gb. Placentikius, De sepulchro Benedicli IX p.m. Romae, 
1757 13 - (12) Sachau, SitzungsberkhUder k. Preusmchm 
AcaLnie, 1899, 506. - (13) Anal. Boll. XIV, 420-21. (1) Kalendaria eccleskte universae, I. 99. — (2) Annus 
graeco-slavicus, 2. — (3) Polnyj M&cjalseslov Vostoka, J. 
216-31. — (4) Histoire de Varl par les monuments, Paris, 
1823, pll. XXXI, XXXII, XXXIII, CHI, CIV. - (5) Histoire 
de I'art byzantin, trad. Trawinski, II, 102. - (6) Al sbmmo 
ponlefke Leone Xlll omaggio giubilare della biblioteca 
Vaticana, Roma, 1888, n. 4 — (7) Valicanische Mmvzturen, 
Freiburg im 8., 1893, pl.xvr.— (8) UnEmpereur byzantinau 
X" stick, Nicephore Pho<xts, Paris, 1890, 357, 467 ; L'Epopee 
byza.ntine a la fin du dixieme sikle, 1. 97, 117, 169, 481, 632; 
II. 117, 145, 153, 1S4, 196, 349, 464, 556, 557,577. — (9) Italia Cod. Ba. ^dtTvO' [1359] eKOtjjr|8u 6 pnra? Kuirpou beKart 
tou unvos f|U€pa e'. Et fol. 269 v : f xrjv aOxfiv 
pip"Xov ebwKev jy\v ©eobwpoq 6 tepeu? 6 dyioaea- 
0"ao*iT(Tis) Kcti oiKOvofios ty\z dYiwTdTns Ittio-kg- 
•jr(fis) AeuKOoia? tiq tov vaov if\q kcx6oXik% 66t- 
xrjTpia? to 6'itiov n T0V X^vov TroKXriv Kaipov Kai 
lfj€Tao"Tpeq;r|pevoi ei? tov auTO vaov 6 Kupns 
TTauXo? p-ovuxbc, TTTUjpiai;- euxeo*0ai bid tov Kupiov 
avpt?' X(pio"To)0, xai euxeo"0ai imep auTov KOpio? 
6 Geo? dvarcauo-ri xd«; ipuxd? auTOu?. Fol 13-284 
complet synaxarium a Septembri ad Februarium, 
principio mutilum. Elogiis permixta sunt typici 
p'aecepta, desunt vero plerumque clausulae illae : 
TeXetxai bk f) aOroG cuvaSic;, quibus S abundat. 

Nomina sanctorum inter synaxaria selecta 
relata sunt. Maxima elogiorum pars iisdem con- 
scripta sunt verbis, quibus utiiur B ; non desunt 
iamen quae ab eo recedant, et vet cam S plane con- 
veniant vel etiam prolixiora sint, ex eodem tamen 
fonte deprompta, qualia in codicibus D* s F* inesse 
iam diximus. Et elogia quidem integra adduximus 
ad dies Sept. 2, 4, 5, 11, 12, 16, 20, 28, 30; Oct 8, 
4, 7, 9, 11, 13, 15, 23, 28; Nov.9, 15, 20, 22; Dec. 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26; 
Ian. 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 
27, 28, 29, 31; Feb. 1, 4, 8, 10, 17, 18, 25. 
Cod. Bb. Bb = Codicis Ba folia l-12 v , quae sub lemmaie 
. TTivaS toO £v eim-onqj GvvaZapiov,synaxariipleni, 
videlicet a mense Septembri ad Augustum loco 
habemus. Sanctorum quotquot m'va5 compleciitur 
(folio avulso desunt Oct. 20 -Nov. 25) nomina syna- 
xariis selectis adiungere utile duximus, quoniam 
exemplarium integrorum penuria laboramus. Prio- 
ris semestris series sanctorum non ad amussim 
respondet iis qui in cor pore. codicis Ba continentur. 
Sitne ab oscitante librario inducta dissensio, an 
vero alierius synaxarii ex eadem stirpe indicem 
habeamus, incertum. Hanc esse stirpem B' s non ex 
ipso indice dumtaxat efficitur, sed et ex prologo 
metrico qui subsequitur. Quod prooemium, col- 
late B (quern hac de causa nobis rogantibus ite- 
rum inspexit v. d. P. Franchi de' Cavalieri) eo 
magis exprimend-um censemus quod ab editore 
(= ed) codicis B male habitus fuerit 

Prologus. Ztixoi drto tou irpuiTOTurcou (hjJXiou. 

'EvTa06a vOv o"KOTtricfov 6p8u)c; 6 pXemuv 
"ApiOtov §pyov ki. dpiOTuiv TTpaY/idTuiv, 
"Epfov GeoG KaXXurrov 6KrrXfjTTov eppevac^, 
"Epyov to Tepitov rtaaav cikotcu? ktIoiv. 
'Avuj 1 Yap auTOc; die; Geo? xai beOfTOTn? 
"Acrrpujv xopeiai? £aiYpacpr|0"ac; tov tcoXov, 
Ps. 103, 2. "Ov 2 oia beppiv eHeTeive mi XoYip, 

Koffjaov babouxei Travoocpai npojuriOeia. 
Kdru) b' 6 8 toutov €ikovi2ujv xoxc, TpoTroi? 
"AvaS SXtk 4 yh?» nXto? tr\%, Trop<pupas 
BaoiXeioc;, to 9plp^a t% aXoupYibo?, 
KpaTiOTOt; djicpotv, Kai TpoTtaioi? Kai Xoyoi?, 
'Qc, dXXov ovtuj? oupavov Teuga? ^i^Xov 

1 B, £va> Bb. — 2 B, ?v Bb. — a (Kd-rui V 6) 6 bk ed, — 
4 t9\% add. ed, — 5 (^apTOpujv - btKcttuiv) om. ed. — 5 Ek oeppeujv TaBeiffav, w<; Zx* 1 cpucrtq, 
<t>|pouo*av w? (puxTTiipa? dipaiou? tuttoui; 
TTpuiTOv fiev aOroO toO 8eav8pujTrou Aoyou, 
5 'ErceiTa MriTpo? th<; t£kouOti? dcTiropux;, 
ZocpiSv Trpocpr|TWV, fiapTupuiv, dTrocTToXujVj 
TTdvTUJV biKafajv 5 , aYY^^v, dpxaYYeXuuv, 
Tiitv 6p8ob6Surv Tfdcrav eocppaivei eppeva, 
Tepuet be rrdoav reprrvoTriTi Kai 0eav. 
■ 'AXX' ouOTrep eiKoviOev sk tujv xpwadTojv, 
EDpot ponOou? Tcdvra's Ik tujv rrpaYMdTUJV 
KpaTou? ouvepYOuc;, cuu/jdxoui; iv taxc, udxaiq. 
TTa6a)V XuTputTdc;, cpapuaKeuTd? tujv voctujv, 
J Ev Tij Kpiffet TrXeov be Trpoc; tov AeorcoTrrv 
Gep^ou? pecriTa?, TrpoSlvou? Kai Tfj^ dvut 
AoHn^ dcppdOTOu 6 Kai Geou oktiutoux 1 ' 01 ?- 

Be = " Menologii Graecorum pars tertia a 
mense Martio ad Augustum „, qualis edita est ab 
I. S. Assemani, ut diximus ad B, ex schedis de- 
mentis XI, qui hos sex menses dehumpserat e codice 
Cryptoferratensi mutilo, ita ut avulsis nonnullis 
foliis dies aliquot desiderarentur, nimirum Iunii 9, 
10, 11, Augusti 4, 13, 14, 28, 29, 30, 31, quos ex 
menaeis excusis descriptos editor se addidisse affir- 
mat. Singulos menses eodem ex fonte graece iam 
protulerant decessores nostri; Martium, in Act.SS., 
Mart. I. 864-75; Aprilem, ib., April. I, i-xiii 
Maium, ib., Mai I. 720-32; lunium, ib., lun. VI, 
' i- vii (inter p. 274 et indicem historicum); lulium 
ib., lid. I. 687-98; Augustum, ib., Aug. I. 663-69 
Liber editus nobis pro codice manuscripto est, qui 
neque in Cryptoferratensi bibliotheca neque alibi 
adhuc repertus est 

Bd J = Codex Cryptoferratensis B, y- I> mem- 
braneus, foliorum 132, m ,245 x 0,18, Uneis plenis 
saec. XII exaratus. Synaxarium mensium Septem- 
bris ad Novembrem. Fol. 1 inc. : Miiv oeTrreuSpioc; 
Kai dpxn ths ivMktou, -/rdTep eGX6Yno"ov. Et in 
margine superiore : Kara xotxg eMnvas ropTriaioc; 
Kai ex« fjuipas X', f] fipipa wpa? ip' xa\ f\ vOS tp". 
Fol. 5, in margihe, ad diem Sept 2, quo festum. 
agitur 'luidvvou too vnoreuToi) haec scripta legun- 
tur : KXriutK $' |iaKapiujTaTos Trdrra 'PujjitiS btd 
ouvobia? tujv KapbivaXiujv eKeXeucev TrdXiv Yeve- 
o*8ai Tr)v dKoXou8iav toO dffiou laidwou tou 
vr|0"TeuToG iv ^xei ^tyXa', firjvi jiaiuj ?', f)p.epa 
Kupiaxr). Elogiis intermixta sunt brevia excerpta ex 
typico. Desunt folia inter f. 48-49, 119-120,125- 
126", et dies mensium hinc inde erasi sunt. 

Elogiorum phrasis plane convenit cum B, neque 
ipsa plerumque sanctorum series diversa est, si 
poMcos dies excipias, quibus ceterum nihil notatu 
dignum occurrit. Praeter elogia tamen hinc inde 
habet breves commemorationes. Exempli causa sint 
Sept. 4 : eTepou BapuXa Kai tujv o"0v adnj) OYbofV 
KOVTa Teo"0"dpujv vrjTciujv. — Sept. 5 : th<; ajiac, 
'HpaTbos. — Sept. 6 : OOpfSavoG, ©eobujpou Kai 
tujv ffuv aOToi?. — Sept 7 : toO dYiou tepofJ.dp- 
Topo? ^Teopdvou Trdua "Puj)irt? ^ itaporro. Aliquot 
etiam sanctorum commemorationes in margine 

s &<ppdo"Tou? ed. — 7 piuvriao tuj Ypd^avti Kai KeKrri- 
\xivu) add. Bb. Cod. Be. Cod. Bd 3 SYN AXARIUM CONSTANTMOPOLITANUM XXVIII God. Bd 2 . XXVII 

scripsit librarius. Nov. 7 : Kai uvfan toO 6<Jiou 
Ttarpos f)uu>v Aouk&. - Nov. 14 : Kai m-v^toO 
6oiou 4>avTtvou tou veou Kai BaujioTOuproO..— ■ 
Nov. 17: Kai jivnun jofi 6cfiou Aaldpou toG £uJYpa- 
<pou. Vix non tumultuarie haec addUamenta proto- 
typo insertafuissevidentur, cam eadem nomina 
passim iterate fuerint, r. c. KopvrjXCou Ijcotov- 
Tdpxou Sept. 11 et 13; TTeTpou KaitexoMac Oct. 4 

et 5. 

Bd 2 = Codex Cryptoferratensis B t- H, mem- 
braneus, foliorum 122, 0^,245 X 0,18, lineis plenis 

wee XII scriptus, eadem, ut videtur, manu quae ..„.,.-„.,. . 

A^uffotoi a' rofl frriou itpo-pnTOu NaoOp, X *t 25, 29-31, I». 1-2, 27-37, 4P"*- 25-29, Jta W lb 
™T ,' L™,iw 8- «o» ft vOS uipa? »€'. Foito maferife. ***« «#«•"**• »9™"« P™«- Cod. Be. Iwl 2, 28, 2.9, 52, 28, Jul. 4, 5, 20, 18, 23, 26, 28, 
Aug. 8, 9, 14; 20. ' 

Bf = Codex Cryptoferratensis B y- V, mem- 
braneus, foliomm 109, 0>»,27 X 0,20, lineis plenis 
saee. XI-XII exaratus. Fuit olim monasterii Car- 
bonensis, cum in margine fol. 88, ad Mai 9 haec 
scripta sint : Mnvi uaio? e!q Tat? 6' d^6av€-6 
dpxiuavbpvrns fofiv ToO.TrpotpnTOU Wou TOV 
Kap^ouvo ,acpve' grnxpovou? |. Praemissum est 
folium adiectum anno Domini MDCCCLXVII : 
Mi^vi rJJ aGtai (voeuppt^) SBXnffi? toG 6oiou 
naipo? fipuiv 'luiffewpdi dpxiemffKOTtou TToXoKiag, Cod. Bf. Ian. 28 : MapKiavoG, et ita porro, paitcis exceptis, 
sequitar series ascetarum, qualem earn alias exscri- 
psimus (1) et quorum ultimi sunt Feb. 19 : Map*?, 
Feb. 20 : M&Kuupo? (desunt autem, ob folia amilsa, 
dies 21-28). — Ian. 20 : TTeTpou toO reXiGvou. — 
Feb. 4 : NtKoXdou toG 6u.oXoYnTo0 Kai Itou&ku- 
T0U . _ Feb. 7 : AoukS toG ev tuj XTeipiui. — 
Feb. 9 : Mvrmn toG ooiou tratpo? fjpuJV <S>wtiou 
dpxieiTKTKOTrou KuivcrronmvoimdXtujs. 

Be = Codex Cryptoferratensis B t- _HI, «wi»- 
&ra« e «s, /Wfonwi 200, 0™,22 x 0,27, Km<« jrffr 
nis saec. XII exaratus, eadem, ut videtur, tnanu 
qua praecedens. Synaxarium a mense MaHio ad 
Augustum,quod unum cum Bd exemplum efficere 
erederem nisi plane deessent typieipraescripta. Ea 
est elogiorum ratio, utprimo aspeetu ilium codicem 
manibus tenure eodstimes, ex quo Be editus est. At 
vero hoc synaxario nunc uberior, nunc breviorest; 
ut exemplum afferam, qui in ultimum Aprilisdiem 
incklat, statin ea offendet quibus Be omnino caret. 
Haec enim eo die leguntur : Maicdipou dbeX<poG toG 
Kupiou.— TTepi toO T evopevou Ba^aio? ev xfi 
Xd)pa xri 'AcppiKij. — TTcpi toG Ttupo? toG Oitokotuj 
TtK if\c, Kai Tiijv Geppwv Gbataiv €K toO Xotou tou 
ditcm pdpTupo?naTptKiou. Ceterum non iisdem in 
locis, quos supra ad Be notavimus, folia deside- 
rantur. Desunt videlicet inter 11-12 {Mart. 8) 9), 
14-15 (Mart. 11, 12), 21-22 (Mart. 16-18), 27,28 
(Mart. 23-24), 30-31 (Mart. 26-27), 49-50 \6u hoc, tu»v 4KTd btaKOvaiv. - Kotvrou, Tpu>a- 
biou.— EGGaMa?. - Av&povfeou Kai A0avacriaq.- 
3 : EGtpomou, KXeovfKou ktX. - 4 : repaaifiou 
(^ S). — 5 : 'Ho'uxiou. — MdpKOU ^ovaxou 
(= P+ S). — 6 : Kovojvo? tou KriiroupoO (= S, 
MarL 5*\ # _ Koviuvo? toG ^v 'iaaupia (= S). .— 
Tojv dYiwv T€(TO-apdKOVTa buo (='S> — 7 : "AGXti- 
ens tuiv iv Xepo-ujvi. — TTauXou (= S). — 8 : 6eo- 
qjuXdKTOu. - 9 : Tuiv d T ta.v Te<y(TapdKOVTa 
(^ s), __ Awvuffiou. — 10 : KobpdTOu. « 

JVoto^M %»a sunt quae leguntur April. 30. 
Haec autem sunt : 'laicwpou. - GaOfia T ev6fi€voy 
Iv 'Aq>piKQ ev iroXet Kapeayevn? (= ^)- ~ Jo ° 
dTtou naTptKiou toO tirio-KOTtou irepi toO ck t^ 
T H ? dvabibo^evou nupo? 4v bta<p6poi? Tonoic;, 4k 
tou X6 T ou toG d T !ou nioviou (- Cg, sed des. in 
verbis : Kai KaTCtrauGT!). - ToO d Y iou 'Ecppaijx Ttepi 
Tfi ? toO Koo-fiou paTWOTriTo? Kai dvao-Tdaewg 
v6Kpu»v (ap. I- Assemani, S. P. N. Ephrem Syri 
opera, gr.-lat III, 396). 

T = Codex bibliothecae Nationalis Taunnensis 
C. 1. 12. Membraneus (jpraeter folia 1-3, 8), folio- 
rum 222, 0»>,31 X 0,295, binis columnis saec. XIV 
exaratus. Menaeum a Septembn ad Decembrem. 
Folia desunt inter f. 56-57, 60-61, et mutilum desi- 
nit in Dee. 25. Fol. 1 : 'Apxn obv Qe& *T«4> ™0 
^vaiou. Vnius tantum, ut plurimum, sancU 
nomen singulis diebus annuntiat; quae omnia inter 
synaxaria selecta recepimus. Elogiorum maxima 128-129 a™. 4-U), m-70 (Au g . «), OM* Oct 7, 8, 9 (ta. ; ou), 10 U, 12,V,U, 15,1 

{ Au 9 .li:i3); folia 56, 67,73, 74,79 ««. sunt «^»^**^f^*iJ^ 

et code, mmeus iesinit in Aug. US. Pluri^e ex i, 11, 22, 29; Dec. 1, 2, i 19, 22% ( « M«P 

HU, elogus ainexae sunt, et alia, nmnuUa* mar- acceduntai S e>u„mtos. Frm««™ ~~ 

ginibus Lcripae reperiuMur, trim. ,nanu, „el M. de ,yn«i W tantu* «££* *J- 

4 F -«. 23, 29, Mai 6, 18, 20, 25, 26, 27, 29, 30, TU po ? Ba»6V> 4v Nmopn^e.? T^vopevou 
ru 4«ffi«. fio/i. XIV. 420-21. Cod. T. XXIX PROLEGOMENA XXX Xou his verbis : TeXevrat be f\ auvaEiq aGTiBv h Ttjj 
jaovq Tfj<g Xdipac;, ?v9a Kai rd Xeiipava auTiDv etffiv, 
quae alias de altero Babyla episcopo Antiocheno 
(Sept. 4 x ) efferuntur. Haec non esse menaea Tau- 
rinensia ducts Sabaudiae, quae decessores nostri 
identidem excerpserunt, notandum est; quippe quae 
iam anno 1680 flammis absumpta erant, teste 
Papebrochio (1). 

§ 6. Codices C*. 

Cod. C. C = Codex bibliothecae Universitatis Messa- 

nensisl03, olimqE, foliomm 264,0 m ,28 X 0,22, 
geminis columnis saec. XII exaratus. Folia desunt 
inter f, 3-4 (Sept 12-16), 11-12 (Sept. 24% 50-51 
(Nov. 11), 58-59 (Nov. 21, Dec. 2), 62-63 (Dec. 7, 8), 
258-259 (Aug. 23). Folium 73 excipit 78, et 
189 sequitur 200, ita tamen ut nihil his locis desit. 
Ordo nonnullorum foliorum interturbatus est, et 
ita restituendus : 250, 257, 251, 254, 252, 253, 255, 
256, 258. Synaxarium totius anni, principio et fine 
mutilum, incipiens a die Septembris 1 et desinens 
Aug. 28. Multae in marginibus leguntur notae 
variis manibus exaratae, quarum aliae Mstoricae 
sunt, ut fol. 55" : Tfi. auTiJ fmepa (Nov. 17) et? rd^ 
\C, fjpepa b', i&pa e' eYevero ffetcrfio? \xiya<; Kai 
cpo{tepoc;, diore caXeuOfjvai rd 8e|ae\ta rr\c, ff\z, 
# qip£b', id. \b' (1256); aliae ad ordinandas lectio- 
. nes referuntur, ut fol. 38 (Oct. 25) : toO dyiou 
Neoropoc;, eaoov auxo ei? Tr)v k£' toG |irjvo?, et 
fol. 39" (Oct. 27) : Srfrei to cruvaHdpiov toG dyiou 
Neo*Topo$ dfTioDev <piXa p\ Saepe recurrit illitd 
depec, c«Gt6. Dies mensis non pauci scripti sunt in 
rasura, et hinc inde diem notare neglexit librarius, 
v. g. April. 19. 

Omnia sanctorum nomina in synaxariis selectis 
reposuimus. Specimina elogiorum invenies Sept. 19, 
20, 21, 22, 23, Nov. 5, 19, Feb. 9, Mart. 1, 2, 6, 
quae complentur exemplis e codicibus eiusdem stir- 
pis desumptis. Et ea procul dubio sufficiunt ut 
horum codicum species exhibeatur. Eadem est enim 
in omnibus rerum distributio, et iisdem verbis 
concepta sanctorum elogia, quae non exscripsimus 
quando congruunt cum 8 vel ab eo in rebus tantum 
levioribus dissentiunt. Ea vero quae integra protu- 
limus saepe cum B intime conexa esse lector facile 
deprehendet, et nos hinc inde manifestius reddere 
conati sumus codices utriusque propaginis confe- 
rendo. Notanda sunt quaedam minora quae in solo 
codice C eiusque cognatis hucusque repperi, die 
Oct. 1, memoria Aopvivou toO iv TTepolbt, Nov. 11, 
ApaKOva, Sept. 17, Heraclidis cum Sophia et 
Irene in eadem societate coniunctio,omisso Myrone. 
Solius codicis C propria est Dec. 10 memoria 
AoukS eTUCKOTTou EtooXujv, quae, ostendit synaxa- 
rium ad usum ecclesiae cuiusdam italo-graecae 
scriptum esse. Eandem patriam significant addUa- 
menta marginibus inscripta, quae dedimus ad dies 
Mai 12, lun. 15, 18, 23, M. 7, 24, 26, Aug. 18, 19, 
quibus adde lun. 3 : tG, auTtji fipepa toG 6oiou jadp- Tupo? Kovovo? toO KriTtoupou, KCtl'TQ aOrfi, fjpepa 
toO dtiou |udpTUpoc; Kovou toO ev 'Icraupia* £r|Tei 
jiapruptov ei<s t. ?'. Hie autem obiter. notandum exi- 
stimo codices omnes qui exprosapia huius nostri G 
videntur, e Calabria vel Sicilia advectos fuisse. 
Fueritne in hisce regionibus exaratum eorundem 
exemplar archetypum, posiea expendemus. 

Ca = Codex bibliothecae Universitatis Messa- 
nensis 76, olim IT, membraneus, foliorum 75, 
m ,32 x 0,24, geminis columnis saec. XI exaratus. 
Fragmentum synaxarii a die Oct. 4 ad Ian. 19. 
Absunt folia inter f. 24-25, 40-41, 68-69, 69-70. 
Non desunt notae necrologicae in marginibus v. g. 
F 61.47 : (Dec. 8) ttj outo, fif-iepa €KOijari9r] 6 boOXoc; 
toO 6eoG Oeobujoios jaovaxoc; ev Iti ^ip?', ivb. V 
(1282); Mstoricae, ut foUpO 9 : (Dec. 13) AeKe^Ppiuj 
prtvti xn.5 tvb. ia' £<ptupeo"ev 6 'laKwp to ar iov Kai 
aYteXiKov o"x'M a bid XHP°S T °0 eGXapeotdTOU 
KupoO Bap0oXojaatov (sic) KaGrpfoupivou toO dTto- 
o"t6Xou Bap0oXo|U6OU toO Tpuxoviou, eTO? ( stptja' 
(1283); hagiographicae, nempe, fol. ■ 51 v : Kai Tijj 
auTfj fijaepa toO doiou Tiarpo^ f]jjujv NiKo\dou toO 
veou 6auu.aro.il pyoO eTTiOKOTrou. Tola codicis ratio 
et fades simillima est codici C, unde ilium inter 
synaxaria selecta rettulimus, quando supplendus 
erat C. 

Cb = Codex bibliothecae Ambrosianae B. 104 
Sup., olim V. 432 et V. 393, membraneus, m ,25 x 
0,29, lineis plenis saec. XI1-XIII exaratus. Codex 
rescriptus est. Initio Ubri, in chartaparva legitur : 
Menologium graecorum continens Vitas sanctorum 
a Septembri mense usque ad Febraarium. Codex 
pervetustus Crotonae emptu's 1606. Synaxarium 
est initio et fine mutilum. Incipit Sept. 6, desinit 
vero in Mart. 2. Avulsis foliis desunt Feb. 21-23. 
Sanctorum nomina omnia inter synaxaria selecta 
relata sunt; elogia vero integra exscripsimus ad 
Sept. 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 27, 29; Oct. 1, 3, 5, 
19, 20, 23; Dec. 22; Ian. 11, 29; Feb. 2, 3, 4, 6, 
18. Elogiorum phrasis ea est quae legitur et in C. 

Cc ==. Codex bibliothecae Ambrosianae D. 74 
Sup., olim N. 89, N. 103 et F. 77. Membraneus, 
foliorum 154, m ,30 x 0,22, binis columnis 
saec. XII exaratus. Fol. 2 scriptum est : Menolo- 
gium continens vitas mensium Octobris, Novem- 
bris, Decembris et Ianuarii. Codex perantiquus 
et optimus quamvis mutilus ex Calabria advectus 
1606. Reipsa synaxarium principio et fine muti- 
lum, a die Oct. 1 ad Feb. 6. Folium 1 lacerum est. 
Nescio quo casu huius nostri codicis folium unum 
peregrinetur in cod. bibliothecae Ambrosianae 
D. 72 Sup., huius scil. fol. 30, quod in altero repo- 
nendum est inter 152 et 153, continetque finem 
Ianuarii et initium Februarii. Quod vero sequeba- 
tur, periisse videtur. In marginibus leguntur notae 
necrologicae, manu barbara exaratae, v. g. fol. 125 
(Ian. 7) : 'EKnu.i6r| o ev u.aKapia ti uvrjpn veocpu- 
xoc; KaGrjYoupevo? povrj? aYnou aYY^Xou' xponeov 
ev exti eHaKiO"xn^n a oKTaKOOia X pnvi avvoua- 
prjo I' r^bbriKTOU 7reu7TTrt? npepa TrepTTTi] (1322), et Cod. Ca. Cod. Cb. Cod. Cc, (1) Act. SS. Mai 1, 428. Huius synaxarii Taunnensis parti- culas in cod. Bruxellensi 11322-26 exscriptas esse existimo. XXXI SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM xxxn 

^ -fni no ■■ xn auxn nuepa(Iaw. 14) eicrnXGev 6 

DK.10.Lra* nota* fd. 6', 16; 63, 66', 130, gram «M«~ . Mi. 1 . J,_« .1, * ^ ; 
XXXHI PROLEGOMENA xxxiv Cod. Cd. Cod. Ce. 142* etc. aliis edendas relinquimus. Codice Cb 
-pernio uberior est, etomnia sanctorum nomina in 
symxaria selecta accepimus, non omissis elogns 
ad dies Oct 4, 8, 17, 18, Nov. 20, Dec. 1, Ian. 14. 
Gd = Codex Cryptoferratensis B f- IV, ohm 
T.V. 1. Membraneus, foliorum 147, m ,305 X 0,24, 
geminis columnis saw. Xllexaraius. Synaxarium 
initio etfine mutilum, a Sept. 25 ad April. 16. 5:2; 6:2; 7:3.1; 8:13; 9: 12; 10:2; 
11:2.2; 12:2; 13:2; 14:1; 15:2; 16:5; 
17 : 1; 18 : xffc dTia<s EvJcppoaia?; 19 : 1; 9,0:1; 
21 • 2 ■ 22 : 2; 23 : 2; 24 : 2; 25 : toO d^iou ^P " 
pdpTupoc; eepdnovTO? <- Mai 26% 26 : 2; 27 : 
eepdnovTOc; (= JW 26*); 28 : 'EXXaMou C= 
M27 1 ); 29: 2; 30: 4; 31: 2. 
Cg = Coto bibliothecae civitatis Lipsiensis Cod. Cg. Jcmiit praeierea folia inter 1-2, 4-5, 132-133. In signatus M. u. K 

JL« fn! H2etl08 leguntur notae necrolo- neus, foliorum 171, 0,65b x u, , 
margimow fotoaet ivo ieyt*™*> eraratus ipso testante hbra- 

■ «..■ iiRR Nntas vero haqioqraphicas ad columms anno 1172 exaratus, <pw 
gtcae anm 1168. JSotas veto nagioy i su bscripsit : f ^TP«<Pn to 27/ IS; 22, 22, 23, 25, 27, 30, 32; JW. 22, 27. 

Ge = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 
sis gr. 1624, dim Mazarinaeus, Regius 3013, " ex 
bibliotkeca Gabr. Naudei „ Membraneus, folio- 
rum 260, 0»,23 X 0,275, Uneis plenis non una 
manu saee. XIII exaratus. Porto* rescripts est. 
Folium praevium, 'non signaium, quodprimum 
erat, lacerum est,nec integrum servamt libri inscrip- 
tionem f XuvaSdpiov auv 0eu> trepi<e X ov> dva- 
T vujo-paxa ev 4mT6piy ™vtujv tuiv <d T iu.v> xoO 
Iviauxou dpxopevov dito pnvoc; <r emrepBpiou. Aei be 
Tl vuj(yKeiv on x n v wbtKTOV eopxdcfct fp.xoO GeoO 
4KicXn<rta kxX. JTote* iwologicae jdurimae partim 
culiro recisae in marginibus leguntur, v. g. fd. 122 : 
iKOitfen P 6oG\o?toO 0eoO Awpoeeo? kpojxo- 
vavoc Kai Ka6riT0u^evo<s (peupouapiw efc t. n', 
ftfiCpa T' «.P. e'^tou, ,« V n«* {1278); fol. 187 : 
K ai xij a{.Ttt f!^P« (J^» 26 ) twitfPn ™»X0S d T iot? Trarpo? fjiidhr 'Iwdvvoo novctxoO K «\ n p6<rp«- 
T ^pou toO AaMatfKnvoG uepi tu)v ^v mcTTei xexoi- 
P^Ivujv, otiuj? a! {.Tt^p dWW XetTOup T iai k«v 
€ ^oucciTOUTOt ? t« M&pow ^viviimv. fotlfiP- 
i70 addUamenta ad synaxarium dwersis manibus 
exarata : M n vi fiaCip it' toO *v d T ioi«; iraipb? nM^v 
Kctieau^aToupToO TTaucriKdKOu ftcuncAicou Xuva- 
bwv. 05to? 6 naicdpioc; Tratpiba ^v lo- X ev ktX. - 
Mnvi ^ai«i V *»W Tfls d T ia S uapOevo^dpTupo? 
toO XpiffToO Eiprivn?- AOxn 0Trf)p X £v ^k Manebd.- 
vo ? Til? ev AffiaKB^vn? KTX.-Mrivi OktwMo. Kq 
toO d T iou M «ptupos A W piou. 05to S .6 Ivbo^o? 
^dpTU? toO Xpto-ToO ktX. Dein manu multorecen- 
tiore : Kai Tij aAif ^^pa ^v^il Tfls M"d (piXav- 
8pu,ma^Treve X eeio*ri?^iv cpopep&<S direiXflS tou 
o-eto-poO. Tip ekoo-Tui Terdpiip Itci th? pamXeia? 

AeovTO? ktX. 

^oiae t» marginibus necrologicae leguntur, v. g. Cod. Cf. K ai TQ aOTV^pa (*» «) ^ "au.o ^ ^ ^ ^^ 

, TO 0pevo ? * d T ia, povn, toO ^ B«ou - ^ t J , ^ ^ ? ^^^ 

dK P ou lm gTOue ,«uiXE' wb. i T (1330), et fol. 136, aeip n s, ^^ ^^ ^ ^^ 

ad Kart. 27, Aoc notatu dignum reperio : € v tt, ms «a an V / __ ^ 

o-iav.vTOpovQToOdTio.Bi^NeKTd^^p- ^TZ^nU ^ -0 X.kou, (P) toO 

xwv eOTeX,, KaenToOp-o, ^v be xw«o ? ^ «p^ ? vbpmK J ^ synaxarii 

swm . Sanctorum nominain synaxams select, ^^^ ^. ; T ^ a ^ ^ (M . 23) 

reperies,etelogiumunumadM.15. Cln AouU 6 nToOpcvo, 4v En .«o<'. 

Cf = Oorf^ bibliothecae Ambrosianae Q. 40 ew m Qn Aouxag u 

^ o^ « ^Z:\TlZxZ lV «o — W o,,«. r~t -^ ki*^ 

0»,23 x 0,26; ^ jptoM ^c. XMII w * * ^ a , %wa exarata 

tus. Codex rescripts est, cm- praenussum est phtca eguas ' inter . po iaias ad dm 

foU umchartaceumin q uokaeclegunt,r:M^m ««- • ^ *«£ ^ ^ ^ ,. ^ 

graecorum continens vitas eorum sanctorum ^2 , , ^ ^ cWo^«* Ban 

a^orum dies festi septem xnensibus nempe ab mm « JJ .^ ^ ■„ 

octob. uscpe ad— celebrantur Cod^qmn- ^f^. ^ s? in quibus etiam elogia 

Calabria 1606. Synaxarium initio et fine muttlum, ex hoc ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

a Sept29adIun.21.Exnotisinmarginibuse X a : **£#, > > ' ^^ 

^ ^ ^ ^w»». ^- ^/ *»Minen ° ^'f ^ ^UefM—^ ^P^ 

boOXo, toO eeoO rouMlXpo, opx^unHmos «i " MmfemM , MS , /Uto,. 224, 

TboOVT. Tfl TpiaKOffTft TOG (T£lCT£HPpiOU. ^ ««»« U - °* _ Cod, Cb. 0- 24 x 27, Uneis plenis, saec. XI1-X1II exara- Eai feviauTOV Kupfoo b€KTov.'» "EKTOTe o5v eOXom- 

^ Folia 1-40 rescripta sunt, etmanu recentiore 8e?o»a n n^pa Trapd toO bnpioupToO tou .da 

exarata. Synaxarium a Septembri ad Augustum. 6vto ? Kai eOXo T oOvTo ? xd oru M TvavTa Kai mmxoy- 

Desunt nonnulla inter f. 40-41 (Sept. 30-0ct 5), to ? fopriZeiai irapd udvxajv xu)v inXnauinr ^ 

f. 129-130 (Ian. 11-Ian. 18), f. 200-201 (lun. 12- bo£av Kai aivov Kai xipr|V auxou. - Tn auTn 

Jul 5) f- 205-209 (M. 30-^1^. 26), ubiinserenda Ww*\ eDpeoi? xf) ? xtpiag bkovo^ xn? 0€oxokou 

*■«< f! 222-223 (^. 20-24), et inter f. 187-188 XeroM^vn? tiDv J A M aaivu.v. Aipvn xi ? laxtv ev toi S 

ponatur f. 194. Ad calcem libri fol. 214 scriptum M*P«* tfl« pe Y dXn S Opo T ia? KamtaboKia^ Ta^o- 

«rf • M6Xt S x € Xo ? beb*Ka xoO pipii&fou. FoZu 224" 6 P 6 ? icdXoufiivn, ev § Kaxd xov Katpov xn? Imxpa- 

«ars superior deleta est Ex residuo fragmento x«a ? xu,v etKOVopdxu.v, x&v d^v elKovu^v imp 

« ffijtor ibidem seripiam fuisse narration* TTepi auxaov ttdkupo^mv F| Kaio^v. arreppiqjT, ft 

xou irupo? OrroKdxui xq ? THS W™, 64122). «^v xqe 6 ox6kou oX6 T pa<po ? ev (Tavibi, bta to 

Codto dMrifoto e^ ^rasfs «u «mtf ffiw» ^ "flvai, ft* ^ Ik xf K m<Mc ™v Maatavuiv, 

m C rw«-rfm«; attamm series sanctorum, in iffc ev aOx^ xfl Xi^v^ btaK^vn?, ev vncru. fi.Kpa. 

«INmi> *»««*« niensibus, magis ieiuna est. Kai ^exd ttoX^v XP 6vov eOboKia 0eoO domXo, ava- 

Habethincindeproprias suas formulas. Ubienim boGetcra, udvxa? SfarXnEe to*c op9obo&>.u 5 koi 

m Mtois vuKwrifc Mvnpn «« "ABXncn? S a«cto- nu9P«ve, xou? be aipexiKou? Kaxqa X ove. - TQ 

r W m mmliiitar; ^ toftfftfaw «»«« •- J- OA-J8 : ^^ ^ep« n koI»u|OK 'h^ou xou Nai = 6.— 

Bio? xoO d T iou dtroOToXou Aouk« - MapTOpiov T* aOxij fiM^pa *reijffi« tuiv d T iu>v M ' H^aXo- 

xoO d T iou Mapivou. - Oct. 19 ; MapTup.ov tou papTupuiv T^vaixAv Kai 'A^pujv toO biK«tou 

d T io U labcue - TTTopvnpa d C xbv npo^rnv Kai btbao"KdXou aOTfiv. — Tft auTij f| pep a xou 

'MX. - Oct. 20: Bio ? xoud T iou KopvnXiou. Pro- 6aiou Traxpo^ fj M iI»v lupeOjv xoO orxuXixou.. 

«nos etiam habet errores. Mai 4 duplex memoria Trepiponxo? ouxo? Xupewv uitfipxe pev eH 'Avxto- 

IiX^avoO et 'OXfJiavoG in unam coaluit : Mapxu- X ««? JH? lupia?, epaGe be.Trapd xa,v Toveu^v 

pl ov xoO dTiou IiXfJiavoG emffKOitou, et sequitur auxoO uoipaiveiv Trpo^axa. I X oX4oa ? be noxe 

elogium Olbiani. Aug.27 nuntiaiur Bio? xoO 6oiou X eipu.vo ? wpa Kai dq ?W W™ ™G 6eo0 IkkXh- 

TtaTpb? fipajv TTotpevoc; xoO Xe T opevou BaaiavoO. crtav eiffeXGwv Kai xoO Oeiou . .dKoOmx? euaneXiou 

Sequitur autem historia S. Bassiani (Oct 10), et paKapKovxoc; Kai enaivoOvTo? xoG S xov KOOpov 

nihil prorsus de Poemene. piaoOvxa? Kai xov 6eov d T aTTu,vTa ?< dep^e xai 

Cum inter nostros codices prions semestris tad- Tovei? Kai TidvTa? xai ^KoXou8»i(Te Tip XptOTip. Kai 

lus ex stirpe C*, acephalus non sit, praeter Ch, dTreXGtbv ev tQ Xaupaxiji XeTopevr) Mdvbpc^, eT^vexo 

operae pretium ducimus pimum Septembris diem pova X 6 ? em xn? pamXeia? Aeovxo?xoG ^aXou- 

integrum exhibere, quo facUius exemplaria eiusdem ev fjxivi Xaupa upi&xov povdara? Kai Trdvxa? xou q 

cognationis agnosci queant ^eicre povattvxa? ev irdaat? vtKrio-a ? dpexai? Kai ' 

Eiq xnv a', dp X r| xf|? ivbiKxou iixoi xoO veou gxou? xo aujpa auxoO ireivn Kai bitpei Kaxapapdva? Kai 

K ai xoO 6o1ou uaxpog fipujv Xupeiuv toO (rxuXixou K aKou X ia — Kai T dp evnffxeuev eiri fipepa? xeoca- 

xou ev xq Mdvbpa, Kai xn? prjxpo? auxoO MdpGa?. pdKovxa, eg div Trpujxov Kai xd? pev eiKoai'idxaxo 

Aei Tivwo-Keiv fin xqv tvbiKxov eopxdto f\ xoO xd? be dXXa^ ekoffi eKaGetexo Giro xoO koitou -. 

Geou eKKXqoia diro xaiv dp X aiu>v uj ? iTapaXapoOora utfxepov dvnXGev km axuXov uipriXov ■ ev § TtoXXd 

bid xo voptteoGat Ttapd 'Pujpatoi? dp X nv elvai xou Gaupaxa TTOirjcra? Kai peraq Kai 9aupaax6 S Tevo- 

Ixou? diro xauxn? tfc f]^po.q- TvbiKxo? irapd pevo? ei? ndvios dvGpumou ? Kai ttoXXou? tujv 

Tujpaioi? 6 6purp6 S . "Effxiv ouv Kai n rrpubxri e9vtKUJV Kai dirioruiv emaxpeipa? irpb? xov Gebv 

fipepa xoO reuxepppiou oiovei opicrpo? Kai dp X n KaixeaoapdKOVxa enxd Ixn xov 0e6v eepaTreuoa^ 

6Xou xoO eviauxoO. AeT be Tivdimeav oxi oi pev exeXeuxncre- xai napabous x M v tpVXnv Tip Kopitp 

'Paipaioixov lavoudptov pf\va TroioOffi xqv dp X nv, lxd<pn. — Kai ifl auxfj npepa Pvnpn tojv dTiuJV 

otbe c EBpatoi tov Mdpnov, 6? ^ap 5 auxoT? Nuff- papxupiuv tuvwkujv ATaGoKXeia?, KaXXioxng, 

ffdv KaXetxai, ol be "EXXrive? tov leirxepBpiov. Euobou xai 'EppoTevou?. 

'Eirei be Xpiffxo? 6 ulb? Kai Xoto? xoO 0eoO Kai 

Geo? fjiiuuv aapKUj9ei<s irdvxaq et? Iv o"uvi'iTaTev 

5 lou baiou; , 'Pujpaiou? Kai "EXXriva? , xai piav IkkXi]- ^ 

o*iav eiroinffe, Kai SouXriGei? euXoTn^ai x n v dp Xn v. I* == Cohere miua Britannici, Add. 24 378, 

xoO X p6vou, paXXov be 6Xov xov X povov xou trapov- membraneus, foliorum 270, m ,33 x 0,225, diversis 

xo? ala>vos, ov auxo ? upo irdvTtuv tujv aiujvujv manibus (fol. 1-5, quae huius codicis non sunt, 

eTtoirjcrev, ibq tujv aiajvaiv Kai tt P 6 aiujvujv Paat- fol 6-165, fol. 165-270) saec. XIV exaratus. 

Xeu 5 Kai beffwoTn? , ^eXiiae Kax' auxnv x n v f)pepav Menaeum a Septembri adFebruarium. Folia desunt 

xriv rrpujTnv toO ZeiiTepppiou pnvoc; drreXGetv ei ? mier 259-26'0 (JFfeft. 26, 27), 263-264 (JW. -23). 

Tnv (TuvaTUJTnv tujv 'EBpaiuJV Kai dTreXGdjv eTiage jroi»*»« sanctorum mensium Septembris, Novem- 

Luc. 4, 17. BiSXiov toO rrpocpnTou 'Hffotou Kai dvaTTxOSa? aO T 6 bris, Decembris inter synaxaria selecta recepimus, 

eupev outuj ■ « HveOpa Kupiou eV Ipe • ou eiveKev et specimina quaedam addidimus ad dies Sept. 1,4. 

g X pioe pe euarfeXtaao-Gai iiTUJ X ot<;- aTTecrxaXKe pe Mogia saepe concordant cum S; saepe etiam bre- 

ido-ao-eaixou? ouvxexpippevou? xrj Kapbia Kt]pu5a? vissima sunt et ad pauca verba contractu. Codi- 

ai X paXu)Toiq dcpeaiv Kai xutpXot? dvdSXeipiv, wipO- cem, utpote inaccuratissime scriptum et exigui 7. Codices )L, G, Q, N. SYNAXARIUM. XXXV SYNAXARIUM CONST ANTLNOPOLITANUM XXXVI XXXVII PROLEGOMENA XXXVIII God. 
Leidensis. Prologus. ceterum momenti neglexissem, nisi oculos convertts- 
sem in praefationem quae non quidem in eapite 
libri scripta est, sed in ipso corpore officii diet 
Sept.-l, inter sextain septimamque eanonis oden : 
'HTioeem? dppnffTn Tfjobe rf\q ptpXou tou r\pr\y.i- 
vou o~ova£apiou. Hanc non esse ah huius codicis 
compilatore concinnatam sed ex alio quodam 
synaxario, cuius elogia partim exscripsit patiim. 
contraxit, desumptam verisimile est. Quae enim 
pollicetm; ea minime praestitisse videiur, ut taceam 
simile prooemium iisdemfere verbis conceptum in 
variis synaxariis reperiri, uti exempli gratia in 
synaxario K et in synaxariis slavicis, ex quibus 
illud prqtulit archimandrita Sergius (1). 

Porro, in codice bibliothecae Leidensis Vossiano 
Gr. Quarto N. 54 (<= Leid.) qui miscellaneus est, 
varias complectens res sacras et prof anas, seorsim 
legitur, fol. 214 r , manu saec. XV exaratum prooe- 
mium cuiusdam synaxarii : Tn68eox tipfoTti 
tr\<; BiBXou tuiv <7uv6£ewv, quod cumprologo codi- 
cis L conferendum est. Prologus prisca slavorum 
lingua exaratus, qualis ediius est a Sergio, cum L 
mirum in modum eongruit, laudatque tanquam 
synaxarii auctores, non Pet-rum (ut codex K) sed 
Eliam, et episcopum qui ab eo nuncupatur Con- 
stantinus macer, metropolita Mokiciensis. lamvero, 
haec habet codex Londinensis, cuius scripturam 
pessimam, permixtis singulis paene vocalibus, tacite 
correximus. 

'YtroOeffic; apiori] Tqcfbe xf\<; BiBXou 
tou eipnM^vou oruvaSapiou. 
TToXXoi raw eiri quXoffocpia l jieYa 2 Xaptydv- 
xwv 8 bid airoubfjc; oxi TtXeio"Tti«S e'8evxo xiiDv 

xa0' eKdOTnv rjuepav toO oXou IviauToO uvnpo- 
veuouevaiv dytutv irarpioa Kai Biov Kai reXo? 
ottoiov IcrxrjKev emoto?- 'ottoi xe mi ttot€ aotoO 
rfiv fAvrmnv 4 xeXquvxat dvardHacrQm Kai pivToi 
Kai td bi eTOuq {iiravaYWWffKOuevd te Kai dboueva 
Kara tov eKKXticriaffTiKov 8eopov rpcwpfi TtapaboO- 
vat. Toutujv be ol pev jiia9upia ol be drretpic/. B pox 
8mug e<piKea8ai 6 bid t£Xou$ i'oxuoav toO cttou- 
bdopaTog,. dXXd Kai auTd xd TrovnQevTa oO Ka8' 
eipuov out£ Kara TdStv ak\a oruYKexuuevws Kai 
dvaKoXouGo)? 7 e£e8evT0. 'AXX' 6 (ptXoTCOviOxaTo? 
'HXiac; iroXus iajv Kai tov 8 ZfiXov Kai to <piX68eov, 
TtoXui; to (ppovipov 9 T€ Kai olokvov, d'Yumcrua 
Qeiievoc, 10 irdffrjs dffxoXia? uirepTepov, KoivwcpeXe? 
ti 9 XPHM a KaxaXmeiv " toi? ev 12 xP ov ' a ueXexfl 
eauTov noXXo'ti; I3 ttovois eKb^bwxev 14, Kai touto 
pev icrxopiaiv BiBXouc; 15 touto be 16 ffUYYpapuaxa 
iraXaiutv 6ieX9div Kai tottov pnbeva o*x £OOV " T H? 
etjja^ Kai ecmeplou XrjSeuj? dvegepeuviiTOv KaxaXi- 
ttujv 18 xo xdic; dXKoic, IXXeicp6ev dpicrxa 19 dvenXrj- 
pujcrev, ou jaovov tou? arravTaxou TeXettuSevTa? 

1 cpiXoffocpiav L, Leid. — s Leid,, fxeY<iXr| L. — 3 6iaA.au- 
\4fdvTujv Leid.— 4 i-tv^iari L. — c Leid.,roOTOv hi fmtv jjaBv- 
fii'av ol bi auaoiv L. — 6 Leid., K (supra p. xix), ir^qpuKev 
L. — 7 K, dKoA-oOeoc L, o6k dKoAoOOuj? Leid.-- 8 toL. — 
9 Ttpoeunov Leid. — 10 Kai add. Leid. — u k. et? to KaraXi- 
ireTv Xpfm<* Leid., Kivu)cpeA.*:ffTr| X- KaraAuireiv L. — Ia p.e"t^- 

(1) Polnyj M^cjatseslov Vostoka, 1, 232. dxt'ouc; Trpog 6v6fia KaTa 20 Tdgiv ev Tr)be Ti^ PtpXqj 
Itt' dKptpeia? eKQe^ievo?, dXXd irpoo-0ei<; Kai S 

Ka8' eKdcTTHV fjjalpav fbeoOai 21 Kai eTiavafi- 
vdio"Keo"8ai 22 beovTai? •eiroopeiXeTai, <hc, dv ToOTOt? 
itapaTUYxdvovTe? oi pev etboTe? el? uTrop.vrio"iv 
d'YOivro, oi b 5 dTVoouvTe? pav8dveiv ex° iev dpcpo- 
Tepoi 23 tc npbc, to 6Trep 24 tou to Ttapov cpiXouo- 
vni-ia ouvTexaxoxog i)TT€peuxea9ai TpetroivTO 25 
TTpoeujaotaTa. Auth 26 be f] iTpoo"8nKn toiv nXaTO- 
Tepov iKxeSevTLuv imouvtipaTurv T^TOvev irapd 
KaivOTavTivou priTponoXiTou MuikhtoO, tou irdv- 
Ta^ Toug eutfepujs S7 Idivxat; TrapaKaXoOvTOS 
eux£0*8ai urrep aoToO. 

G = Codex bibliothecae Ambrosianae C. 101 
Sup. Membraneus } foliorum 228, (^,33 x 0,23, 
birds columnis saec. XII exaratus. Folia 1-5 pere- 
grina sunt, mutilusque codex est in principio et in 
fine. Folia 6-224 complet synaxarium totius anni 
cum typici excerptis. Non paucae in marginibus 
scriptae sunt notae necrologicae, ut fol. 49, 53,137, 
141 (an. 1160), 166 (an. 1168). Liber male habitus 
est, multi margines excisi, folia detracta, maculae 
non paucae. Est etiam satis neglegenter exaratus. 
Nomina sanctorum mensium Septembris, Octobris, 
Februarii, sed et elogia aliquot ad dies Sept. 3, 4, 5 
speciminis causa attulimus. Quamquam saepe elo- 
gia eadem phrasi concepta sint, qua utitur S, saepe 
tamen contractu sunt. Codex minoris momenti 'visus 
. est quam ut eius rationem latius persequeremur. 

q = Codex bibliothecae National-is Parisiensis 
1621, olim Beg. 2487., membraneus, foliorum 117, 
m ,235 X 0,17, lineis.plenis saec. XIII exaratus. 
Menaeum Novembris et Decembris. Mutilum inc. 
Nov. 13, et des. Dec. 24. Nomina sanctorum, quot- 
quot habet, inter synaxaria selecta rettulimus, et 
elogia, exscripsimus ad dies Nov. 16, 19, 26, 27, 29, 
Dec. 6, 9, 12, 21, 22, 24. Huius autem codicis ideo 
maxime rationem habuimus, quia nonpauca refert 
quae in aliis frustra requiras, uti ex locis allatis 
ubertim demonstrator. Ceterorum elogiorum phra- 
sis cum S af finis est. 

N = Codex bibliothecae.; Nationalis Parisiensis 
1617, membraneus, foliorum 208, ^,25 x 0,20, 
binis columnis an. 1071 exaratus,ut constat ex sub- 
scriptione fol 208: f eTeXeidt9r] ffpCpXos auTn em 
paOiXewg 'PopavoO xoO Atotevou<;, Ka0' fjfiuiv be 
iVfoupeveuovTOs NiKoXdpu povaxou, p^vi 'lawoua- 
pia> i', ivb. $', bid x*ip°S KupiXXou"p.ovaxou dpap- 
tujXoO Kai -rrpefffJuTepou f. Synaxarium a mense 
Martio ad Augustum, cum paucis et brevissimis 
typicorum excerptis. Folia 25-32 inter f. 16. et 17 
collocanda sunt. Inc. Mrjv pdpTio? fjpepurv Xa', f\ 
fjpepa ijbpuiv iP',-f| vi»S wpdiv t(J'. <Eis xf)v> a'. 
"AeXncns xfjs drta? 6o*iopdpxupo? EuboKia? xrjs 
dtro ZapapetTwv. AuTrj iyv ... (= S). 

iretTO Leid. — 15 Kai Leid. — " ^blbtuot Leid. — 18 IffTO- 
p(a<; pEpXwv Leid.,tffTopiO)v ${$koK L. — 1S Kai add. Leid. — 
«<wk. Leid. — « itapoXttrOjv Leid. -- » Leid., efixpWTO 
L._ 20 Ka i Leid. — 21 tc add. Leid. — 22 OiravaTtviiKTKeaeai 
Leid. — 23 aipordpot? L. — u to Oitep Leid., om. B: — 
25 «p6reiv t6 L. — 36 d^v et hie des. Leid. — S7 e&ffepdilq L. God. G. 

Cod. Q. 


Cod. N. Nomina sanctorum, quotquothabet-,in synaxariis 
selectis reperies. Elogiorum phrasis plerumque con- 
cordat cum S, nisi multum contracta sit. Identidem 
tamen propria habet, quae Mart. 7, 11, 12, 16, 27, 
28, Mai 5, lun. 5, 15, 28, lul. 2, 3, 5, 9, 30,. 
Aug. 23, 24 attulimus. Sequentia elogia consueta 
clausula TeXerrai be f) auToO o*uva2t£ absolvuntur : 
April. 25\ Mai 2 s , 3\ 9\ 19 \ 21 \ 30 s , lun. 3\ 
10\ 11 \ 17\ 22\ 27\ 29\ lul. 12\ 14% 15 l , 16% 
19% 22\ 25\ 27 l , 29\ Aug. 7\ 11% 12% 14% 18% 
26 1 ,29\ 

§ 8. Codices R, Ra, RJ>, Re. 

Cod. R. R = Codex bibliothecae Caesaraeae Petropoli- 

tanae gr. 227, olim A. Porfirii Uspenskij, quai- 
tuor constans tomis m ,34 x 0,245, geminis colu- 
mnis saec. XII exaratus littera minuta, exceptis 
lectionibus Evangeliorum et Apostoli, quae gran- 
diore charactere scriptae sunt. Menaea totius anni, 
quorum tomus 1, foliorum 157, complectitur menses 
ires, a Septembri ad Novembrem; tomus II, folio- 
rum 130,iierum tres menses aDecembri adFebrua- 
rium; tomus III, foliorum 142, menses quattwr, a 
Martio ad Iunium; tomus IV, foliorum 81, duos 
ultimos menses. Saepius in principio did spatium 
relict-urn est vacuum, iconi depingendae reserva- 
.. turn. Inde a mense Februario omnia sanctorum 
nomina synaxariis selectis inscripsimus. Principii 
mensium specimen afferre iuvat. 

Sept. 1 : 2. - 2 : 7. — 3 : 1. — 4 : 2. 1. — 5 : 1. — 
6 : 1. -~ 7 : 1. — 8 : 1. — 9 : 1. — 10 : 1. 2. — 
11 : 1. — 12 : 1. 2. — 13 : 1. 2. — 14 : 1. 3. 2. 4. — 
■ 15:7.2.— 16: 1.4.— 17:1— 18:5.— 19:5. 
1.-9,0: 1. — 21 : Kobpdxou. — 1. — 22 : 2. — 
23 : 1. 2. 3. — 24 : 1. — 25 : 3.-26 : 1. — 27 : 2.— 
28 : 1. — 29 : 1. — 30 : 1. 

lamvero vel ex his manifestum fit codicem B 
nostro S memoriarum egeniiorem esse. Synaxes 
quoque rarius indicit, v. g. mense Septembri 20, 22, 
24, 30. Ceterum elogia verbis saepe consonant cum 
S; sed non raro occurrunt synaxaria ilia paulo 
longiora quae in codicilms D*, F-, Ba aliisqite 
legimus ; alias quoque loco elogii simplex habelur 
commemoratio. 

Hoc codice et reliquis menaeis Ba, Bb., Be, qui 
externa specie ,rerum distributione et ipsa scriptura 
ita similes sunt, ut eodem loco illos exaratos dice- 
res, parce usus sum, cum eorundem synaxaria 
parum accurate scripta esse deprehendissem,libros- 
que illos non tarn hagiogr aphis commendandos 
existimarem quam iis qui hymnodiae graecorum 
rebusque Hturgicis incumbunt. Lectorem autem 
monuisse velim • in similibus codicibus bis unoquo- 
que die sanctorum nomina scripta esse, in lemmaie 
nempe et in corpore eanonis, neque ita raro factum 
esse ut, qui primo loco legitur, altera omitieretur. 
Addendum quoque hos quattuor codices variis 
temporibus hue advectos non ita, minute potutsse 
conferri, ut eorum stirps decretorie definiri potue- 
rii; aitamen cum codicibus D s , jP* magis quam 
cum ceteris af fines esse videntur. K.a = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis Cod. Ra. 
gr. 1575, olim Mazarinaeus, Begius 2475, membra-. 
neus, foliorum 221, m ,285 X 0,180, Uneis plenis 
saec. XII exaratus. Menaeum a Martio ad Augu- 
stum. Sanctorum nomina omnia inter synaxaria 
selecta reponenda assumpsimus. 

Rb = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis Cod. Ri. 
Suppl. gr. 152, " ex bibliotheca fratrum Praedica- 
torum Paris, in vico S. Honorati. „ Membraneus, 
foliorum 246, m ,28 x 0,19, Uneis plenis saec. XIII 
exaratus. Folia 1-222" implent menaea a Martio 
ad Augustum. Codex acephalus inc. in Mart. 7, et 
desimt folia in eodem mense inter fol. 3-4, 5-6, 
10-11, 12-13. Fol. 222 v legitur :-f TeXo? <sv\ 0et^> 
tou BipXiou. In folio chartaceo 1". haec scripta sunt: 
Antiquissirai menaei graecorum pars altera conti- 
nens menses Aprilem, Maium, Iunium, Iulium. et 
Augustum integros cum fragments mensis Mar- 
tii etc.; quod domini Ioannis DuTillet, supremi 
senatus Galliarum prineipis exceptoris, dono ex 
bibliotheca Tilletana transiit 1652 ad bibliothe- 
cam conventus Parisiensis- sanctissimae Annun- 
tiationis- B** Maria(e) semper virg. via Nova ad 
Scum Honoratum ordinis fratrum Praedica- 
torum. 

Hoc codice usi sunt aliquoties decessores nostri, 
et saepius Combefisius in variis operibus^Aucia.- 
rium novissimum, I. 484, 501, 541 etc.) nomenque 
habet synaxarii Tilletani, Tiliani, Combefisiani, 

Re = Codex bibliothecae Caesaraeae Vindobo- God. Re. 
nensis Theol. gr.300, olim 142, Nessel. TJieol. 33. 
Membraneus (praeter fol. 181-84), foliorum 184, 
m ,32 x 0,21, geminis columnis saec. XIII-XIV 
exaratus. Menaeum a Martio ad Augustum. 

In principio singulorum mensium relictum erat 
spatium vacuum iconi depingendae paraium, ubi 
rudi manu imagines delineatae cernuntur. Inc. 
fol. 1 : Mr|v pdprto<; fipepac; e'xwv Xa' cet. Elogiis 
praefixa est inscriptio : To ouvaHdpiv, vel etiam 
'Yirouvnpoi. Nomina sanctorum inter synaxaria 
selecta relata sunt. § 9. Codices M*. 

M = Codex bibliothecae Nationalis Parisiensis 
1582. Membraneus, foliorum 277, 0™,285 x 0,185, 
binis columnis saec. XI V exaratus. Synaxarium 
sex mensium, a Septembri ad Februarium. Ultima 
folia umore male foedata lectu difficillima sunt. 
Sunt etiam nonnihil interturbata, hoc or dine suis 
locis reponenda : 264, 270, 266-69, 271, 265, 272, 
275, 276, 273, 274, 277. Desunt quaedam folia 
inter 159-160 (Dec.2-10). Sanctorum nomina, quot- 
quot hoc in codice recensentur, in synaxaria selecta 
suscepi; elogia vero vel narrationes, paucis exceptis, 
tunc solum, quando de Sanctis erant qui in ceteris 
codicum classibus omittuntur. Et hire quidem 
optima uberioribus excerptis synaxaria selecta. 
onerare noluhnus, cum ab huius prosapiae codici- 
bus proxime derivata sint menaea excusa, quae a 
lectore facile consult possunt. 

Ipsa sua specie huius classis codices ilico niani- Cod. M. XXXIX SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM XL festantur, ut unius diei (Sept. 3) specimine osten- 
demus. 

Mvrjiitl- T °0 dxiou iepojidpTupos 'AvGijiou Im- 
Okottou NiKOurjbeia.;, oq mi diT0T^6 e k T Pft a S 
eKcpuei. 

TfinQek KecpaXriv u.dpxuq v Av8iue Hiq>€i 

Kai v€Kp05 dv0ei<; £i? boEav 0eou Tptxag. 
■ *Av0ipov Iv xpixdfrj drceKeive Sicpo? 626. 

e O crpos "Av9(jaog, rrpoKaeioavxoc; MaHiutavoO 
toO paffiXews ... Des. Kai xeXeuxatov xfjv KecpaXrjv 
dTTOTepvexat. 

Tfj aoxij fyiepi? 6 axio? Zvjvujv Iv Xepntt 
poXupbou naqjXdEovxoc; pXiiGel? xeXeioOxat. 

.ZrivuJV 6 0eT o? tuj QeoG ttoBuj ZIujv, 

Xaipaiv fcirflXGe toO poXu(Sbou to £lov. 

Trj auTfj f]jjipa f\ dxia pdpTU$ BaoiXiooa Gripto- 
paxnoatfa Kai prj°£v pXafktaa ev eiprjvq xeXeioOxat. 

'OcpGetoa BaolXiCOa (ppiKTrj 9rjptoi<s 

OpiKTUJ TrapeOTrj rcappacfiXlux; 0p6vu). 

AXeSdvbpou ftxepoveuovxos Iv NiKoprjbeia biw- 
Xfioi; flv ... i>«s. Iv fj to Obujp Tfj eux^ Tfjc; dytaq 
egeXGov ffiiZexai ni%fa rf\q aqpepov. 

Trj caixq fiplpa 6 axio^ pdpTugXaptTwv ev Xokkuj 
doplOTOu pXrjQei? TeXetouTai. 

Eicbu? XapiTiuv ei? tov dopetfTOU JSoGpov 

"Affjkaxov eupe (pax; dKiipdxou tottou. 

Tf) auf fj f]ji€pct 6 dxios pdpTus 'ApiGTiujv lm- 
ckotto? nupi TeXeioGxai. 

'Qq e\<; d'picrrov tjiv irupdv ffrteubujv Tpexets 

"Apiare XpioxoO papxupwv Aptoxiuiv. 

Tf) auxr) fjpepa 6 dxto<; pdpxus 'Apxovxiujv Xipqj 
xeXeio.OTai. 

'ApxovTiaiv XiuujxTe, KdvxeuGev rpuxe 

"Apxovta KOCpou Xapiav vooupevrjv. 

Tfi auxfj fi)aepa pvripr) toO offiou Traxpoc; fuawv 
QeoKxioxou toO cruvao'KviT.oO toO pexdXou Eo0u- 
ptou. 

Kai uvripr} toO 6oiou Xxecpdvou toO 6poXoxT]i"oO 
fyxouuivou TpiyXia^. 

Kai toO Iv dxiotc; paaiXeai? Kujvo"xavxivou toO 
vlou.lv xot<; dxiotg AttoOxoXoic;. 

Kai a0\noX toO dxiou iepopdpTupocj'Apurnujvo? 
dpxieincrKOTTou AXeHavbpeta^. Ouxoc; 6 o.fioc, Apt- 
oxiujv {mfjpxe pev etriffKOTroi; ... Des. tv|v dyiav 
aiiToO qjux^ TrapebujKe tixi Geu), ip TTpeiret ktX. 

lamvero non sola forma et rerum copia codices 
chassis M* a ceteris discernuntur, verum et elogiis 
quibusdam prolixioribus et narrationibus, quas 
irdvu dicpeXipouc; sett yuxwpeXeic; nuncupant, et 
quas tninime omislmus. Sunt autem praecipuae: 
Sept. 8 : Atrixnox wpi drdmK. — Sept. 11 : 
Eucppocuvou toO payeipou. — Sept.24: KoTtpto^. — 
Oct. 5 : ^Oitraata Kocrpd jiovaxoO. — Oct. 15 : 
"AOXriox povaxou Ttvo? Kai Sirixn * 5 ?- — GT - ^3 : 
MaKapiou toO 'Pw^iaiou. — Oct. 27 : Au'nicrtc; 
■irepi tujv 'iPnpaiv. — Oct. 29 :*Avvn? rfj? uetovo- 
pao , 0eiffn , S EucprijiiavoO. — Oct. 31 : Airjfricris 
©eobiupnTou uepi 6poXoyriToO tivo^ dvaivupou. — 
Nov. 4 : AiriTH " 1 ? 6 ^? T0V .8pfjvov toO TrpoqiriTOU 
c tepepiou. — Nov. 17 : Zaxapiou too cckutotopoo 
Kai 'iuidvvou. — Nov. 23 : Airixno" 1 ? OTtTaoia.^ 
Maidvvou. — Nov. 30 : 4>poupevTiou apxtemffKortou 'Ivbia?- — Dec. 7 : [TTauXou povaxoO xou uTroxaKTi- 
koO. Oasu deest in cod. M], — Dec. 10 : [©aifia 
Ae<poupKivoO, it). — Dec. 11 t.Mvfyui M€tpaK6? 
tivo?. — Dec. 24 : NtKoXdou tou diro tfTpaTiw- 
T( £, v> __ Codices M* etiam dignosci possunt ex Us 
quae attulimus ad Sept. 1, 7, 9, 10, 17, 28, 29, 
Oct. 7, 10, 24, 25, 26, Nov. 5, 19, Dec. 2, 5, 23, 29, 
Ian. 5, 24, Feb. 7, 19, 20. De aUero semestri dice- 
mus ad Me. 

Ma = Codex Mbliothecae .Caesar aeae Petropoli- God, Ma. 
tame gr. 231, olim % A. Porfirii Vspenshij. Mem- 
braneus, foliorum 186, m ,285 x 0,20, Urns 
columnis saec. XIV exaratus. Synaxarium sex 
mensium a Septembri ad Februarium. Incipit 
fol. 1 : Iuva5dpiov guv 0e# Tfjq cruveep-euj? 
(f. ouvo^eiu?) tu>v &ji»)v too SXou xpdvoo, S8ev 
xe eVaoros Kai Ik tivluv gcpu Kai iv olc, xpovoi?, Kai 
elre tov bid fiapxopiou erre tov bi' dOKrio'eai? 
ebe?aro axl cpavov. Eius supellectili synaxaria 
selecta oner are necessarium non duximus, cum. ex 
specimine, quod allaturi sumus lectori satis per- 
spicuum futurum sit quaenam sit rerum distri- 
bute. Exemplo sit mensis September, ex quo ea 
sola profero in quibus Ma ab M discrepare depre- 
hendi. Sept. 2, addit :if\<i dyia? ndprupog Bipia- 
v%. — Sept. 4, inter rpioxiXiatv eEaKOOiaiv ekoo'i 
oktu) et 5, inserit 6. — Sept. 8, post lepiipos 
inserit 'Aprepibaipoc; irupi TeXeiooTai. — Sept. 10, 
addit : f| dyia fidpTO? w !a HCqpet TeXeiooTai. — 
Sept. 11, post Euphrosynum, addit 2. — Sept. 18, 
addit : xfj? dTi«? pdpTupo^ Geobujpa?. — Sept.19, 
addit : too d'ftoo pdpTupoq TipoSeou toO h TdZr), 
b? %v ev TTaXaiOTtvri. — 6. 8. — Sept. 21, wow 
iteratur mernoria Isaacii ep., et additur 6 : tf\q 
dxia? pdpTUpos Bdoon? rf\<; ev v AXwvi t^| vifaqj, et 
rursum 4 : Bouo*tpeuj<; Kai NecrTOpos. — Sept. 22 
addit 4. — Sept. 24, addit : TopbeXaa (Sept. 29 2 ) 
T7epcfiis (Sept. 23 6 ). — Sept. 25, addit 2, "la? 
(Sept. IP), EocrraOiou povaffToG ixoUmc, "PiliprjS 
(Sept. 20*); — toO &xiou pdpTupo? Tw^avoG 
(p. 77 4l). — Sept. 26, post 'Apidbvos inserit : xf\$ 
dxta; prjTpds X^1P«S T^vaiKo^ jiaxaipa TeXettueei- 
<jy)<; — toG d-fioo ^idpTupo? Aoooav (cf. April 9 s ). 
— Sept. 28, addit 2 : too dxioo pdpxupo? MdpKou- 
iroipevos. — Sept. 30, post epbopriKOvxa, inserit 
rf\q dxia? fidpTupo? TopbeXXac;. 

Mb = Codex bihliothecae Universitatis Basi- Cod. Mb. 
leensis, A. III. 16. Chartaceus, paginarum 276, 
m ,285 x 0,200, bints columnis saec. XV exaratus. 
Codici inscriptum est : Menaei pars prior (Sept.- 
Febr.), S.XV.Cod.Praedicator. (Ioh. de Ragusio), 
et in folio praevio : Ex libris bibliothecae Acade- 
mic Basiliensis 1559. Est reapse synaxarium sex 
priorum mensium, quod post invocationem, Kupie, 
pon8ei tuj oil) bouXoi statim incipit : Mfjv leTrxep- 
Ppio? ..., et des. fol 276 : TeXo? tou eHaf^nviaiou 
auv Oeiji cruvaHapiou. Sanctorum nomina men- 
sium Octobris, Decembris et Februarii inter 
synaxaria selecta consignavimus, el hinc inde 
elogiorum specimina dedimus, ut Dec. 2, 5, 7, 10, 
ex quibus apparet quam arte cum M coniunctus 
sit Mb. Singularis est mernoria Dec. 9 : tu)v 6.b<iX- XLI PROLEGOMENA XLII. Cod. Mc. 


God. Md. cpdiv tujv kv lij XKupip T€Xeiuj8evTUJV, e qua for- 
tasse aliquo modo introspici potest undenam codex 
traxerit originem. 

Me = Codex Mbliothecae Nationalis Parisien- 
sis Coislin. 223. Membraneus (praeter folia 308, 
309), foliorum 309 (66 b ", 100 il % 2S9 h % 0™,255 x 
0,19, lineis plenis an. 1301 exaratus, ut testatur. 
subscripts fol 307 v : 'ETeXetujGrt f| rrapoGo*a 
pipXos ev Iret ^tuQ', vvb. ib', aitoubg Kai ISobtp 
toO ttavoffiOTdTOO f)(iuiv -naTpo^ iepouovdxou 
'luiavviKioo Kai irpuiTou too dyiou 6'pou?, x ei P^ be 
VLu8pct Kai dcpeXet MeXeTtou dpaprcuXoG Kai dcpie- 

puj0n Tfj ae I ] I [ j I l-j I J 1 1 1 j [. Et infra, alia mam 

recentiore : to Trapov ouvaidpiov !b68ti ei? Td? 
XeTpac; toO ZupeoO toO NeiXou. In foliis 308-309 
additiciis legitur : tuj auTU) iit\v\ (fiaiuj) e', pvrjprt 
too 6o"iou Kai Geocpopou iraTpo? f|(iuiv 'AGavaotou 
xoO IvtO^/AGw dOKritfavTOc;, et sequitur eiusdem pio"Tou. Fol. 237 v : '0 p.ovax6? MaKdpio? fjX8ev ei-s 
tov vaov Tf]? TTepipXeuToo rfj 1' toO dupriXiou 
j^rivoc;. AOth r\ PnpXo? TrdcprjKe if\c, TTepipXetTTOu 
Trj? Keifievrj? e'TTio"T« t^? <Papa0iou, r\v Ik pd0pov 
fiYnpev 'Pwpavoc; dva£. Fol. 237 : To rcapov 
titov xn? nepipXIxcxou uoxepov be rf\q TTappaKa- 
piOTOu, vOv be toG dxiou Teujpiiou. Fol. 237 : To 
Ttapov eupeGn ei? xdq x i ^' a ? eSaKoaia? IveviKOvra 
ertxd ei<; to uaTpiapxiov toG fieyaXopapTupo? 
reuipxiou. Fol. 238 v : To iTapov pi^Xiov oirapxei 
ibiov KTfjiia Tfi? rTappaKapiOTOu • Kai 6 ditogevuj- 
o*a? aoxtiv lxe Ttu T d? dpd£ tujv Tin' 8eoq50pu;v 
TraTlpiuv. Synaxarium a mense Martio ad Augu- 
stum. Folia desunt inter f. 9 et 10 (Mart. 7-21). 
Omnium sanctorum, qui prolixiore elogio laudan- 
tur in synaxario, seriem texuit G. W. Kitckin(l); 
sed, quod mireris, eos omisit qui simplici men- 
tions commemorantur. . Si hos quoque protulisset, sancti elogium. Cetera complet synaxarium sex primo intuitu manifestum-fuisset Mc inter et codi- mensium . a Martio ad Augustum, cuius nomina 
singula in synaxaria selecta induximus. Martium, 
Aprilem, Maium cum S contulimus, et nonnullos 
etiam locos in reliquis mensibus, ubi codex D defi- 
ciebat. Semel dixisse sufficiat, quod singulis diebus 
notare superfluum visum est, in Mc plerumque 
haberi rfj aoxrj f]u.epa j^vrjf^ri toG &yiou ktX. ubi 8 
habet x. a, f\\x. c(0Xr|O"i<; kxX. Incipit statim liber, 
fol. 1 : Miiv MdpTio? ex«J v ^lp«<S Xa', f\ f\p,kpa 
exei uipa? ip' Kai f] vu5 wpas ip'. Elogia integra hac' 
fere ratione attulimus, quam diximus ad M. 

Et inter haec quidem excerpta quaedam narra- 
tiones prorsus singulares sunt uti MaPvT.9 : Ouprra- 
o*tavoO. -— Mart. 10 : 'AvaOTaoia? xrjg rraxptKias. — 
Mart. 16 : Aviva. — Mart. 22 : Apoo"ibo$. •— 
Mart. 26 : MdXxou. — April. 29 : AniYn^i? uepi 
toO xevopevou 0aup.axo<; ev AqjpiKfj (cf. tamen 
Bb). — AiriYncnS tou dxiou lepojadpnipoc; TTaxpi- 
kioo (cf. tamen C, Bb). — April. 30 : Aovdxou. — ■ 
Iun.1: TTepi xetupToG xtvo<; Mexpiou Xexopevou. — 
Iun. 27: AinxnO" 1 ? Xuveoiou Ittio*k6itou. - Iul.26: 
'Qpaio^nXris-. — Aug. 9 : Eupeoi? dxeipoTroirixou 
ekovc; Iv KapouXiavai?. — Aug. 11 : Ainxno"t? 
rrepi eixovo? beOTroxtKfj^ dxeiporroinxou.— Aug. 13: 
xfjc; KTHTopicran? tti? oePacpia^ \iovf\c, tou TTav- 
xoKpaxopoq Eipiivn?. — Aug. 31 : Avdpvnoi? tf\$ 
dvaKxioeuj? toO vaoG Tqg 0€Ot6koo toO Iv tuj 
Neaiptai. Elogia quoque sequentia notatu digna 
sunt, quae attulimus ad Mart. 3, 4, 6, 8, 11, 15, 18, 
28, 29; April. 1,2, 5, 8, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 
27; Mai 1, 3, 13, 22, 25, 26 '; lun. 2, 3, 4, 6,7, 9, 
13, 17, 26, 30; lul. 7, 10, 13, 14; Aug. 4,24, 27, 
28, 31. 

Md = Codex Mbliothecae Aedis Chnstl Oxo- 
niensis signatus Arch. W., gr. 2. Membraneus, 
foliorum 239, m ,315 x 0,245, saec. XIII exara- 
tus. Folia 1, 237-39 insiticia sunt. Fol. I 1 ' manu 
recenti scriptum est : To trapov irepiKaXe? (SiBAiov 
tyroi too OuvaHapiou OTrfjpxe pev upoTepov Tfj? 
poviK th<; OeoxoKou Tfi<; iTtovopaCo^evtis TTepi- 
pXeTtTou, vOv be e^an jf\q pov% rf\c, TTappaKa- cem Oxoniensem ariissimam vigere cognationem. 

Ab, egregio exemplari ulterius recensendo pro 
intento nostro abstinere possumus, licet suas habeat 
varietates, Aug. 4 haec leguntur : Tfl auTr) tipepa 
xeXoGvxat Td exKCtivia xoO TrepiKaXXoGi; Kai 8eioo 
vaoG xf]$ paoiXiKns Kai TravxoKpaxopiKfjc; povfj? 
xoG TTavxoKpdxopo^ 'IqcoO XptaxoO toG 8eo0 
.fipaiv. 'Ek tuiv xcpo tcoXXujv tujv Xoxojv t^v ptiTepa, 
Des. luv TTaTpi Kai TTveupaTi o*oi boSa rtperrei. De 
quo carmine breviter dixiin notis ad Aug. 4, 867 54. 
Et Aug. 11 : Tfj auTfj fipepa TeXouvTai xd lYKaivia 
toG crePaopiou Kai TteptKaXXoO^ oikou Kai 8eiou 
vaoG tf\q uTTepaxias Gcotokou Tt]? 'EXeouong. To 
be bid 0"t(xujv cuvaHdpiov Ixpdcpn efc; xd IxKaivta 
toO vaoG toG TTavxoKpdxopo?, tuj auT()j pi-jvi 
TeTdpxij. 

Me == Codex Mbliothecae Nationalis Parisien- 
sis Coislin. 309, membraneus, foliorum 331, 
m ,245 x 0,17, lineis plenis saec. XIV exaratus. 
Menaeum Martii, Aprilis et Mai, principio muti- 
lum. Folia nonnikil interturbata sunt, ita ut 
inter 119 et 120 collocanda sint 145. et sequentia. 
Plerumque concordat cum Mc. Ex mense Martio 
exempM causa eos dies attulimus in quibus aliquid 
ab Mc discrepat. . In sola fere rerum disposition 
diversitatem quandam esse lector ilico advertet. 
Mart. 1, add. : uvfjpn tujv dxiujv papTupujv Xapi- 
oiou, NiKncpopou Kai Aiyuirriou (Marl l 7 ). — 
Mart. 14, add. : laxupou, Z'aropvivou, 'PeuKdxou, 
TTepnexouac; Kai 0iXr|Ktixdxr|c; papxupio"dvxwv ev 
Vibjxi} (Marl 14 s ). — Mart. 16, add.': Itudvvou xoG 
ev 'Pouqjiviavaig. — M4RT. 17 : 1. 4. — TTaGXoc;. — 
OeoffTripiKTOc;. — 'H Iv tuj kupiip Trdoxa dvaffTaai? 
toG biKaiou Aa£dpou. — ToG dxiou pdpTupo? 
MapKiavoG (reapse Mapivou = 2). — Mart. 18, 
add.:f] Ivtuj Kupfqj Ttdoxc patocpopo?.— Mart. 19, 
add. : Aidbuupo? rrpeapUTepo? Kai Mapiavo? bid- 
kovo?. — Mart. 21, om. : 'laKuj^ou. — Mart. 24, 
add. : 'laKujpou. ~ ToG dxiou iepopdpTupos ApTl- 
pujvo? TtpearguTlpou. — Mart. 29 :1,4. — 'iujdv- 
vou. - Mart. 31 : 2. 7. 4. God. Me. (1) CaUilogus codicum mss. qui in bibliotheca Aedis Ckrisli apud Oxonienses adservantur, Oxonii, 1867 : 1-7. SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM God. Mf. Cod. Mg. XLIII 

Mf = Codex bibltotkecae Nationalis Parisien- 
sis 1577, olim Reg, 2477, ckartaceus, foliorum 202, 
,n ,29. x 0,21, binis columnis an. 1520 exaratus. 
Legitur quippe fol. 202" : 0eou to bujpov Kal 
Tewptiou irovo?. 'ETeXeuuerj to rcapov BiBXiov ev 
erei ,Zk»i' w6. r\' f ev jLiTivl voepBpiuj k0'- Kai Scroi 
liri x e ^P a< S fpepovTe? aiiTiD f]TOi crcpdXpaTa evjpnT. 
biopGiiJcraT. auTUJ Kal euxeoGai P 01 0l( * T0V Kupiov. 
Synaxarium a Maio ad Augustum. Inc. fol 1 : 
Xuva£dptov dpxouevov o"uv Oeip dYtqj. Mf|v Mono? 
Ixei f]pepa<; Xa' ktX. Omot praecedentibus codici- 
bus, rebus verbisque arte coniunctus. Habet quoque 
nonnulla propria, sive aliunde adducta, she alio 
loco collocata a librario, cuius neglegentia factum 
est ut mira quaedam et inaudita his fastis insert- 
berentur. Cum praeterea recentioris aetatis sit 
codex, ab illo integre recensendo abstinendum duxi- 
mus. atque haec pauca dumtaxat speciminis ergo 
adducimus. Aug. 4 : 'H dvaKopibrj tujv Xeuudvuiv 
rf\<; baiac, priTpbs ?ipwv EuboKta^ Kai pdpTupo?. — 
Mvrjun. Tffc «Tia? pdpTupo? "la?. — Td eYKaivia 
• toO irepiKaXXou? xal Geiou vaoG tx\<; Bao"iXiKf]<; 
Kai ttavTOKpaTOpiKnc povfjs toO TTavTOKpdTopo? 
laiTfipo? XpiffToO toO 0eoO f\n<uv. Inc. 'Ek tujv 
Ttpo ttoXXujv tujv Xoyujv tftv pnTepa (ut Md). — 
Td eYKaivia toO dfiou papTUpo? TTpOKom'ou. — 
Aug. 11 : ToO aYtou EuirXou. — AittPW TO P' 1 
eiKOVO? becmoTiKfte dxeipOTiOtrjtou (ut Mc). ■— 
Ai^mo'is irepl eTepa? dxeipoTrotftrou betmoTiKnc 
dTia? eiKdvo?. Inc. Erne Tt<; tujv dpxaiiuv eKKXn- 
mao*TiKu»v tcfTopiOTpd<piuv rrepi becnroTtKn? dxei- 
pofroirtTOu etKovo? 6n €V TtJ> peXXeiv tov Kupiov 
fiputv 'I. X, Kai Qeov nputv em to kouOiov TtdGog 
IXSetv ktX. — Aug. 27 : TToipivos toO dvaxutpn- 
toO. — Eo0aX(as. — ToO 6aiou iraTpo? fipwv 
Aipepiou femffKowou Koubpouury; ix\c, KaTd 'lona- 
viav (== Aug. 27*). — Mvripri toO ocriou uarpb<; 
fljaatv xoO KaXoupevou c Oo"iou eutOKOTtou TTaviou 
(= Aug. 27 s , sed loco ir\q emaKOirtte KoubpouBrjS, 
habet, Tf\<; ImffKomfc TTaviou). — Aug. 31, con- 
sentit cum Mc, nisi quod post <t>iXeopTOt; haec 
inserit : '0 aYios pdpTUS Aidboxo? Hq>ei TeXetoO- 
Tat.— Ai afiai etna uap9£vot ai T^^dot (sic) I. t. — 
'0 atto? TToubii? 2. t. — 01 aTiot Tfoffapoi fidp- 
Tupe? ol iv. TTeptn? WS ITapcpuXtas ei? iriJp 
otroffTpweev Tp^xov (sic) dvaYKao6evTe<; t. — 
0! oykh Tecraapoi u.dpTupe? Mirv&s, cpauOTO?, 
'Avbp^ag Kai 'HpdKXeio? utto Xmtwv arupdjicvot t. 
Mg — Codex bibliothecae cl. v. A. Papado~ 
poulos-Kerameus, qui ilium perhumaniter nobis 
commodavit. Ckartaceus t foliorum 210, m ,315 x 
0,205, binis columnis saec. XIV- XV exaratus. 
Nonnulla desunt folia inter f. 84-85 (Mai 3), 
f. 102-103 (Mai 19), f. 108-109 (Mai 25-27). 
Fol.. 93-94 collocanda sunt ante f. 85. Synamrium 
a Martio ad Augustum. Prions libri partis 
inscriptio reperitur in folio 1, ubi post fragmen- 
tum \ TrapaXapdjv be fie6 5 eauToG tou? Tpei? u.a0r]~ 
raq TTerpov Kai 'IdKwfJov Kai 'lujdwnv | eadem 
manu scriptnm legitur : 

IZluvaSdoiov £KTe0fcV bid otiyujv iduBuJV uapd XLIV Xrjvafou btaXaM^dvov Kepi xf\q TeXeuT% kdtfTOU 
tuiv dttujv toO 8Xou eviauTpG Kai irepl twv bi' 
SXou tqu xpovou eniTeXou^lvajv eoprutv ex ei be 
eKdcTTn fip&ga Kai €va ctixov ^pufix6v uepiexovTa 
to ovoitia toO Kara tt\v f|fiepav dtiou Kai tou 
TeXous Kai niv fjn^pav. toG y.r\vb<; Ka8 3 $]V eTe- 
Xeitu9n. Mnvi creTTTepppi^ e*xwv (sic) fin^pa? Tpid- 
Kovta, ... et sequitur initium synaxarii non versibus 
dumtaxat sed et prosa oratione conscripti. Pars 
posterior synaxarii, quam fere integrant kabemus, 
plerumque concordat cum Mc. Exempli gratia sit 
mensis Martins, qui in sequentihus tantum discre- 
pat. Mart 5, deest memoria 'Hpatbog. — Mart. 11, 
desunt "AYtoi erepoi ktX. — Mart. 12, desunt 01 
otto tujv jiuaiv ktX. — Mart. 18, add. : 'H tv 
Kupiiu Ttdcrxa KupiaKn t\\$ paioq?6pou. — Mart. 19, 
add. : Aiobwpoc, Trpeo-purepo? Kai Mapiavo? btd- 
kovos o-tttiXaiu^ BXti9^vt€? t. — Mart. 21, om. 
'[aKtlipou. — Mai 24: 'laKutpou. — 1. — J ApTe>u> 
vo? , _ Zaxapia^. — 4. — MapTtvo?. — Mart. 27, 
desunt 3, 5, 6. — Mart. 28, add. 1. — Mart. 29, 
deest MdpKou Kai KupfXXou. Ex mensihus ceteris 
quaedam additamenta attulisse sufficiat. — April. 
29 add. f] ev Kupiiu ndaxa KupiaKri tou tucpXoO. — 
MAr6 : ol 6o*ioi Md^a?, TTaxwiito? Kai iXapiwv. — 
Mai 8 : '0 ocrto? MtiXt^ 6 ou-vipbos ev eip^vrj 
TeXetouTat. — Mai 12 : n ev t^ Kupitu rrdarxa KaTd 
to odpBaTOV xf\<; trevTiiKOOTn?, Mmh toiv KeKOi- 
fitijievaiv mo-Twv. — Mai 13, 4 '; 'AXegavbpo? 
emo-KOiro? TtSepiaviJuv. — 'H ev Kupiui Trdaxa 
KupiaK^ ii\q irevTiiKocrrfte sed deest Td erKaivia 
ktX.— Mai 14, ita : 1. — 'AXeSdvbpou (Mai 13*). — 
2, — e H ev tuj Kiipiuj irdaxa KaTd xr\v erraupiov ri\<; 
trevTHKOO-Tfis lopTrj tou dytou TTveupaTos. — 'H 
KaTd Tr|v eopTnv toO dtiou TTveuMaTos fivifati tuiv 
KeKoiu-n^^vaiv TtKTTUJv. — Mai 18 i 'H 6m'a 'Ava- 
OTaouj f] tv toi? AeuKdbois ev etpnvrj TeXeiouTat. ~- 
Mai 29 t oi aftot M<*P TU P e S *^IP M«d WS ibfa? 
ouZurou HuXoi? Td 6ot& ouvTpiBlvTe? t. — Iun. 6 : 
'AvouB 6 (TTmeio(p6po?. — <Da)Td? ev eipqvt^ 
TeXeioOTat. — Iun. 10, add. NeavtffKou. — Iuk. 11 : 
'AttoXXuj^ emOKorcog Ht(pei TeXeiouTai (Iun. 10 9 ). — 
Iun. 14 : f\ 6cria MouXitto. — Iun. 15 : 6 Soto? 
'OpTnOtos. — Iun. 16 : oi &Y101 Teoro-apdKOVTa ^dp- 
Tupe? 01 'Puipaioi irupi TeXetouvtai. — Iun. 17 : 6 
6010s niuup. — Iun. 26 : 6 Stfios 'AvGiuiv. — 
Iun. 30 : '0 avoc, ^dpTU? EuXdpTrtos 5i<pei TeXetoG- 
Tm# _ MeXfrwv I. t. — TTerpos 6 ^"ZtvwTrn? KaTd 
TTETpaiv oupojievos TeXeiouTai. -- Iul. 16 : at aYtai 
YUvatKe? noX^ai 2icpet TeXetoOvxai. — IUL. 19 : ot 
&Yiot Teo"crape? dorKHTai ev eipnvri TeXeiouvTai. — 
Iul. 20 : Td iYKaivia to'O vaoG Tn? eGaxecrTdTn? 
p.ovii? tujv XTOubiou toG Tiptou TTpobpopou Kai 
BauTtOToG 'Iwdvvou. — Iul. 23 : <Da»Kd toG 
V 4 0U . _ Iul. 27, ubi Mc habet oi Syioi t' M«p- 
Tupe? : ol crpoi eKaTOV TrevTnKOVTa TpeT? 01 ev 
Qp&KX). - Aug. 5 : OdBio? dpxieKtcTKOTro? c Puj- 
HHt - Aug. 30 : '0 oouog Iap|AaTa?. — Oi ayioi 
beKaeS ^idpTupe?. 

Ex hoc codice, quo non semel alias usus est ipse 
v.d. A. Papadopoulos-Kerameus, nuper protulit XLV PROLEGOMENA XLVI God. Mb.. ' ■ Cod. Mi, Cod. Mk. Cod. Ml. Monumenta graeca et latina ad historiam Photii 
patriarchae pertinentia, //. 15-17. 

Mh = Codex bibliothecae Nationalis Parisien- 
sis 1578, ckartaceus, paginarum 508, m ,29 x 
0,205, binis columnis saec. XV-XVI exaratus. 
Synaxarium sex mensium a Septembri ad Pebrua- 
rium. Des. mutil. in Feb, 27, Post prima inscriptio- 
ns evanidae verba legitur : dveo e]2aT0 crlcpavov, 
Xpi0TO(p6pou naTptKiou Kai uTraTou toO MtTuXrj- 
vaiou auva£dptov bid o*tixujv idpBaiv biaXapBdvov 
auveirruYpivujs pev dXX' opwq dvaYKaiuj^ oBev Te 
fe'KaOro? tujv dYiujv kok tivujv eq?u Kai ttotg <Kai 
ei'Te> tov bid papTupiou eire tov bi' do"Kno"euj^ 
ebeSaxo OTecpavov ev 01? lyKLupiacnKais TTctcrri^ 
eopxfjc; beCTtoTiKfj^ Kai GeopriTOpiKfj? In Te Kai tujv 
euaYYsXiKtuv 0aupao"iujv Kai tujv <d>ir' aiujvo? 
epvno"0n biKatujv Kai auTd^ Td? oiKOupeviKd? aTto- 
aepvuvei auvobou? ■ <dX>X.a Tap Kai bid povocfTi- 
Xujv <f)p>uj"iKUJV 6 ffo<po5 outo? dviip <to> re 
6'vopa toO KaTd ty\v fmepav TfpujTOu aYiou btaXap- 
$a<va> Kai to TeXo? Kai Tr|V f]pe<pav> toG ixr\vbq 
Ka0 5 rjv It€X€i<uj>9iv ^v be xcdq irpUJTaig tujv 
pr]vujv TceptXap^dvei Kai Td privaiv dvopaTa. 'Et 
sequitur statim : "IvbiKTOv fipiv eGXoYe? . . . vee. 
laxeov oTi Triv ivbiKTiujva eopTd2ei i\ toG ©eou 
eKKXr)0"ia... Porrb non est hoc synaxarium versibus 
iambicis dumtaxat concinnatum, ut in catalogo 
notatum reperio (i), sed unus e codicibus M*. 

Mi — * Codex bibliothecae S. Synodi Mosquensis, 
Vladimir, 353. Synaxarium Crium mensium a 
Septembri ad Novetnbrem, foliorum 282,saec.XIII 
exaratum, sub hoc titulo : ZuvaHdpiov tujv dtTtav- 
TaxoBev Tfj? oiKOupevri? dYiujv btaXauBdvov 
OuveTTTUYpevujg o0ev Te r\v Ikooto? Kai iroO Kai 
tt6t6 Kai tzixx;, etre, (prjpi, bi J d0XrjO*€UJ<; efTe do"Kri- 
creuj^ tov piov birjvuffev cti Te Kai Ttepi tujv beijiro- 
tikujv Kai €T€pujv eirtarjpujv eopTujv oi be an'xot 
o"uveTe9no"av dYav dpio*Tun; utto Xpio"TO<popou 
7raTpiKiou Kai uiraTou toG MiTuXrivaiou, oi pev 
idpPoi etc. Neque hie liber neque qui mox sequitur 
ut Bruxellas milter etur concessum est. At ea quae 
ex utroque profert Vladimir (2) satis ostendunt 
eos inter codices M* collocandos esse. 

Mk = Codex bibliothecae S. Synodi Mosquensis, 
Vladimir 354. Synaxarium sex mensium a Septem- 
bri ad Martium, foliorum 252, an. 1295 exaratum 
cum hac inscriptione : BiBXfov cruvaSdpiov ii\<; 
o"uvoi|J€UJ$ tujv aYiuiv tou oXou xpovou, oBev Te 
eKaffToq Kai eK tivujv ecpu Kai ev 01? xpovoi? Kai 
eiVe tov bid pap-rupiou eire tov bi' do"Kr|0"€uj<; 
ebeSaro orecpavov. Quid rei complectaiur, loc. cit. 
docet Vladimir. 

. Ml = Codex bibliothecae Caesaraeae Petropoli- 
tanae 567. Ckartaceus, foliorum 240, m ,275 x 0,10, 
binis columnis saec. XIV exaratus. Synaxarium 
sex mensium a Februario ad Augustum. Incipit 
acephalum in die Sept. 2, et avulso folio deest 
Feb. 27r28. In plerisque ita cum Mc convenit, ut.ab 
eominutius recensendo abstineri posse existimemus. 

(1) Omokt, lnvenlaire sommaire des manuscrits grecs de la 
bibliotheque Natumale, II. 98. — (2) Sutemaliteskoe opisanie 
rukopisej Moskovskoj Sinodalnoj biblioleki, Mosquae, I (1894), Mm = Codex bibliothecae S. Marci Venetiarum, Cod. Mm. 
Cl. II. 137 a , Nanian. Giac" 194. Ckartaceus, folio- 
rum 368, m ,21 x 0,145, lineis plenis saec. XV- 
XVI exaratus. Menaeum Aprilis fine mutilum. 
Inc. fol. 1 : Mfjv dtipiXXto? Ix^v ^M-^pa? X' ... Eic; 
Trjv a' ... Ita comparatus est, ut nunc magis concor- 
det cum Mc, v. g. April: 1, 4 (add. reujpYio? 6 ev 
tuj MaXoiui), 5 (deest TTouTcriioc;), 6 TAvTuivic; loco 
TTXaTUJvi?), 7, 9 (deest EuQupiou), 10, 12, 16 (add, 
Eipr|viK), 17, 22, 23 (add. ■ "AXeHdvbpa £. t., Euoe- 
Biou, Nepuivo? ktX.), 24 {add. rursum Euoepiou); 
nunc vero cum Mv : April. 2, 3, 8, 11, 13, 14, 15, 
18, 19, 20, 25, 26 [om. loGoTa), 30. April, verb 21 
haec habet : lavvouapiou ktX. — ? AXeHdvbpa?. ^~ . 
'AvaaTaoiou tou Xwoitou. — MaSipou. — 'AnoXXuj . 
ktX. (n. 5). 

Mv = Menaea Venetiis edita, quorum comme- Mv. 

morationes omnes inter synaxaria selecta reponen- 
das esse censuimus, ut lector eas facilius cum 
codicibus conferre possit, Exemplum autem quo 
usi sumus tomis sequentihus constat: Mfjv XeTfrlp- 
Ppio?, irapd tujv KXripovopujv XpiffTocpopou toG 
TZaveTou, 1592.— 'OKTwpptoc'ttitf. 1592. — Noep- 
Ppioq ibid. 1593. — AeKepppio? rcapd TTeTpou uioG 
toG iroTe Xpio*TO(p6pou toO T^aveTOu, 1595. — 
'lavoudpio? ibid. 1595. — u>eupoudpio? ibid. 
1596. — MdpTio? ibid. 1596. ■ — 'ArrpiXXioc;, rrapd 
'Avtujviuj tuj TTtveXqj, 1603. — Maio?, Tc'apd TTeTpou 
ktX. 1588. — 'louvio? ibid. 1591. — 'loiiXio? ibid. 
1591. — Auyouotos ibid. 1591. 

Mr = Menaea Eomae edita 1888-1902, de Mr. 
quibus infra. Nomina sanctorum inter synaxaria 
selecta recipere non inutile duximus. ■ 

§ 10. Synaxaria et menaea typis edita. 

Synaxariorum graecorum notitiam aliquant Menologium 
Latinis primus subministravit Henricus Cdfiisius, ire 1. 
qui anno 1602 Menolo'gium graecorum ex biblio- 
theca el interpretation© GalielmiSirletiGardinalis 
edidit (3) quod ideo Menologiura Sirleli nuncupari 
solet. Ab Andrea Schotto S.I. opusculum acceperat 
Canisius, in quo emendando se usiim fuisse fatetur 
typico S, Sabae, horologio, menaeis aliisque Grae- 
corum Ubris impressis. Opusculum in serie monu- 
mentorum ad an. 1095 reposuit lac. Basnage, ea 
sola ductus ■ ratione quod Menologio Basilii dicto 
(B) posteritis esse videretur (4). Porro synaxarii 
Sirlelianl codex graecus frustra quaesitus est, nee 
mirum. Nuspiam enim synaxarium graecum exsti- 
tisse similem referens faeiem, tot a nobis perlecii 
codices manifestum faciunt. Recte de libro sensit 
D. Papebrochius, qui, quotiens illo usus est, merum 
excerptum esse, idque levi opera collectum e menaeis 
editis nonnullisque codicibus, pronuntiavit. Elogia 
enim pro. lubitu resecuit epitomator, vel etiam 
suppressit, et kinc hide elogii loco versiculos assum- 
psit, quos magnorum menaeorum auctores fere a 
Christophoro Mitylenaeo mutuati sunt. Ceierum 

514-28; 528-39. — (3) Antiquae lectwnis lorn. 11, Ingolstadii ( 
1602, 730-941; Casisius-Bassage, Thesaurus monumentorum, 
III, 1, 412-99. — (4) Canistos-Basnage, t. c, 410. XLVJ.1 SYNAX ARIUM CONST ANTINOPOLIT ANUM XLVIII. XLIX PROLEGOMENA menaea excusa vel saltern codicem cum M* intime 
cognatum. praecipue excerpsisse ostendunt memo- 
riae nonnulla e quae ah alt is synaxariis prorsus 
absuut. Nullius igitur pretii est synaxarium ' Sir- 
let i, neque adhibendum ab us aid Graecorum rem 
hagiographicam illustrandam suscipiunt. Non 
tamen prorsus eius memo via abolenda est, cum, 
paucis exceptis, quaecumque ecclesia latina, duce 
Baronio, e Graecorum fastis in suos transtulit, ex 
hoc libello desumpfa- sint. " lllustrissimus Baro- 
nins „, ita H. Canisius, " hoc ipsum ms. menolo- 
„ glum a-Sirleto habuit, quod passim tanquam 
„ pervetusium et optimae notae laudat, et ubi Grae- 
„ corunt menaea citanda sunt, ferme hoc citat tarn 
„ in not is ad liomanum Martyrologium quain in 
„ Annalibus (1). „ 
Henologium Synaxario Sirletiano successit Menologium 
asi "' Basil ii dictum, quod latin e primum editum est ab 
JJghello, et graece, adiecta latina inter pretatione, a 
I. S. Assemani, postquam a decessoribus nostris 
semes! re posterius e codicibus Cryptensibus pr da- 
tum f uerat. Haec iam attigi ubi de codicibus B, 
Bb super ins dixi. Quanta fuerit synaxarii Basi- 
liani for tun a, exponere longum est, cum quaecum- 
que de hoc librorum gene're hide a saeculo XVII 
disseruerunl eruditi, ea vix non omnia ex unico 
exemplar i derivarint, quod integrum et omnibus 
suis partibus aequale existimabard, 

Menaea His autem libris, quos Latini fere soli legerunt, 

praecesserant menaea typis excusa, Graecorum 
eeclesiastico usui destinata quorumque moles ingens 
plerosque. exterrere doctorumque cur as arcere visa 
est. Menaea, quorum nunc volumina singula, 
unum mensem complectentia, nunc duodecim simul 
prodierunt, maximum partem Venetiis prelo sub- 
iecta sunt. Nostrum autem non est menaeorum 
singulas edit i ones recensere, cum ea bibliographo- 
rum provincia sit, quam sedulo excolere coeperunt 
v iri doctissimi Aem. Legrand(%) et Phil. Meyer (3); 
quorum operibus usus sum ut aliqualem menaeo- 
rum typis editorum seriem texerem. His addidi 
Allatium (4) atque etiam Bartholomaeum Cutlu- 
musianum, qui menaeis anno 1843 Venetiis impres- 
sis scitu utilia nonnulla praemisit de antiquis 
horum librorum editionibus (5). Ex korum porro 
scriptis collatis (addidi autem nonnulla quae .ex 
ipsis inspect! s libris collegi) sequentibus saltern 
annis — • nam horum seriem non mediocriter augeri 
posse nullus dubito — menaea vel ah 'quern menaeo- 
rum tomum Venetiis in lucem prodiisse constat. 

Venetiis Saec.XVl An. 1527,1548, 1549, 1551, 1555, 

1557, 1558, 1568, 1569, 1.578, 1581, 1582, 1587, 
1588, 1591, 1592, 1593, 1595, 1590, 1599. 

Saec. XV 12. An. 1602, 1603, 1607, 1609, 1610, 
1612, 1614, 1621, 1624, 1625, 1626, 1628, 1629, 
1638, 1642, 1643, 1644, 1645, 1648, 1649, 1664, 
1672, 1673, 1675, 1678, 1680, 1682, 1683, 1684, 
1685,1689. Saec. XV III. An. 1714, 1116, 1730, 1732, 1740, 
1749, 1751, 1754, 1755, 1760, 1761, 1764, 1768, 
1769, 1771, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, > 
1779, 1780, 1783, 1792, 1793, 1795, 1796. 

Saec. XIX. An. 1804, 1805,- 1818, 1820, 1843, 
1852, 1877, 1879, 1895. ■ 

Quinam fuerint horum librorum turn editores, edita, 
turn etiam auctores sen potlus correctores, ab 
allatis script oribus disces. Non ita facile, ut omnes 
norunt, antiquas menaeorum editiones in biblio- 
thecis nostris nancisci contingii. Contra saepius 
occur rit editio, quae anno 1843 novis adhibitis 
subsidies parata est hoc titulo : Mrrvatov toO 
leTTTepBpiou ('OKXiuBptou ... AuroOcrrou) irepiexov 
ebrcccrav dvrjKoucrav auxuJ &KoXou8tav pexd Kai rtfo 
•npoffSrsKris toO tutnkoG Kara Trrv btdxagiv Tfjq 
aYtaq toO Xptcrou peYdXqs eKKXr)0*ia<;, btop8uj8ev 
Kai vj<z rjv buvaxbv eHaKpt8ui8ev uttq Bap8oXopalou 
KourXoujiOuatavoO toO 'IpBpiou. 'Ev Beve-ria 1843. 
Qui haec menaea manibus versarit, intelleget 
parum iuvare si quis sciat codices Montis Athonis 
Gutlumusianos Bartkolomaeo praesto fuisse, cum 
de codicibus quibus primi menaeorum editores usi 
sunt, vix quicquam cerii habeamus, praecipuam- 
que cur am eo contulerint correctores vix non omnes 
ut carmina, non autem ut elogia emendarent. 
Quare a menaeorum Venetorum exemplaribus 
mutuo confer endis consulto abstinuimus, ne labor e 
diuturno et parum utili ab opere necessario avoca- 
remur. Ea omnia non tantum eiusdem stirpis M* 
esse, sed et ab uno tandem stipite ena'ca, certissimum 
est. Quonam exemplar i nos usi fuerimus, diximus 
supra, p. xlvi. 

Ferrer a. sunt exemplar in menaeorum Constan- Constantino- 
tinopoli anno 1843 editorum sub hoc titulo : 
MrjvaTov toG ZenreiiBpiou ('OktwSpiou ... Autou- 
otou) Tteptexov rfiv irpeTroucrav auruj airacrav axo- 
Xou8iav fxeia Kai tou tuttikou r\br\ |ie8' 6ar\q eiiteiv 
xfj? dmneXeias Ik tujv rcoXXaiv (TcpaXjadTtuv ckko- 
8ap8ev Kai iroXXat? TTpocSa^atpeffecrt TaKTOitoiri- 
0£v Kai &Kpipw<; biop9u)8ev Ttapa if\q K€VTpiKtj? 
irveunaTiKvis ImTpoTrns- ^K&ibeTai tij lyKpicrei Kai 
abeta Tfjs toG Xpiotou M € T<xXns eKKXricria?. 'Ev 
KaivcFTavTivouTroXet, eK tfjs -Timcrfpacpuxs 'Avbplou 
Kopojaii^ 1843, tomi 12. Haec, favente viro illu- 
strissimo loakim III, qui nunc praeest ecclesiae 
Gonstantinopolitanae, domi evolvere potuimus. 
Porro Us qui hanc menaeorum Venetorum emen- 
dationem pararunt, praesto fuerunt castigationes 
quas medio circiter saec. X VIII colleger at Caesa- 
rius Dapontes, monachus Athonensis Xeropotami, 
codices Laurae et Nicodemi luvaSaptcmfe Et 
codices quidem solis canticis emendandis adhibue- 
runt, synaxariis Caesar mm et Nicodemum. De 
Nicodemo mox sermo erit; Caesar mm autem tres 
codices antiquos et duas editiones Venetas contulisse 
constat. Porro, ut aliquod indicium ferri piosset de 
recensione Constantinopolitana, quae pr una fronte poll, ( 1 ) Cakisils, .( « tiijuae hclion is loin . 11, 942. — (2) Biblio- LUteralu r der Griechischcn h'irche im sechzeh nten Jahrhun- 

grnpim tiellrniquc, AT* el AT/" stick, Paris, 18S5, 2 vol. ; derl, Studies zur Geschichte der Theologib uhd der Kirche, 

XV!l e siklc, 1804-1)6. 4 vol. — (31 liiblioyraphUche Xolizen III. 6; Leipzig, 1899. — (4) De libris ecclesiaslieis graecorum, 

in Byzantixischk Zeitschrift. II. 357 58; Die ificologische Diss. II, p. 57. — (o) Mnvcuov tou ZeimuPpiou, i6W. a reliquis diversissima est, integram contuli cum 
nostra Mv et Nicodemi editione an. 1842-46, et 
hanc eius esse rationem repperi. 

1" Sanctorum, qui bis vel ter in menaeis Venetis, 
laudabantur, una dumtaxat eommmoratio recepta 
est. Sine, ut de solo mense Septembri loquamur, 
sequentes ex Mv memoriae deletae sunt : Sept. 2 : 
TTauXou dpxierr.— o:('H)paioo<;.— 6: Mebifivou.— 
7 : £recpdvou. — 9 : iTpdruJVo?. — ©eobujpou, 
'Ajijitavou, louXiavoG. — 16 : Maprivou. — ZeBa- 
ffTiavnq. — 18 : Iup.eajv. — 19 : lujffdwn?. — 
20 : MapTivou. — MaHipou. — 21 : ApoZ^Xn? 
(1. ApouoriXXiK). — 29 : Maprupaiv lv BuEavrtui. 
Fesiorum autem mobilium, quae in codicibus M'* 
nuntiantur inde a die Ian, 14 sub hoe formula : 
r) iv Kupitu TtdcTxa ktX., nulla meniio occurrit. 

2° Elogia sanctorum (si solitas variantes lectiones 
omittas et similia) prorsus eadem sunt quae habet 
Mv. Paucissimis in locis elogium legimus ubi in 
Mv simplex, exstat commemoratio (v. g. Nov. 7, 
AaZdpou, Oct. ^lT€Cpavou,D<Jc.3,TTaTepMOu9iou, 
K6irpT| f Jlfari..3, 0eobtupr|TOu, lun. 6, 'IXapCwvo?) j 
et haec quidem, testibus editoribus,subministrarunt 
turn Caesarius Dapontes turn Nicodemus. 

3" Commemorationes omnes quas praeter Mv 
exhibet menaeorum editio Constantinopolitana, 
tribus minoribus exceptis (Dec. 24, lun. 11, 
Aug. 12), desumptae sunt cum suis versiculis ex 
Nicodemo, ita tamen ut elogia, si quae forte ades- 
' sent, suppressa fuerint. 
Athenis, Athenis etiam recens edita sunt menaea : Mr\ vato v 
toO letrrepEpiou fOKTwSpiou ... Auyoucttou) rcepie- 
Xov artaaav Trjv dvriKOuffav dKoXou0iav perd t% 
TtpoffGiiKTi^ toO tuttikou kot' dpxatav \i£v, veujcfxi 
be Tuirw8eicrav btdraEiv \i\<; dY'ia? tou Xpio"ToG 
pexaXTi? eKKXrjcriaf;, biop8aj8ev rrpajriv fiev Giro 
Bap8oXopaiou KourXoupouCiavoO, vuv be Giro 
lujdyvou Maprivou dpxipavbpiTou petd itoXXujv 
Trpoo'8riKujv KeKavoviffpevuJV 6.be\q. Kai eYKpio^TfiS 
iepa^ auvobou xf\<^ eKKXnaiaq ir\<; 'EXXdbo?. 'Ev 
3 A8tivais, 1896. In praefaiione editor lectorem 
monet se maxime usum esse editionibus Venetis. 
ami. 1820, 1855, 1877, enumeratque locos in quibus 
haec nova editio a praecedentibus discrepat, item 
partes officiorum novaque officia sanctorum recen- 
tiorum, quae nunc primum (ut ipse existimat) in 
corpus menaeorum introducta fuere. 
Romae. Becentissima omnium est editio Romana, quae 

auspice I. B. Pitra S. R. E. Cardinali, anno 1888 
edi coepta est, hoc autem anno 1902, curantibus 
monachis Cryptaeferratae ad exitum deducta (1). 
Ex menaeis Venetiis impressis totapendet, ita tamen 
ut, plerisque commemorationibus suppressis, unius 
tantum sancti praecipui singulis diebus memoriam 
celebret, et hunc quidem nulla alia exornet lauda- 
tions nisi consuetis versiculis iambicis et hexametro. 
Synaxarista Menaeis maxime affines sunt et ad codices M* 
referendi libri synaxaristae nuncupari soliti, in 
quibus elogia sanctorum, e menaeis deprompta, lingua Graecorum vulgari efferuntur. Talempri- Margunii 
mus edidit Maximus Margunius sub hoc titulo : 
luvaHdpta fixoi Bioi dYiwv h. ir\c, eXXriviKife yXwt- 
rri<; p.eTa<ppao"8evTa Trap a Ma2tpou TarreivoO era- 
(Jkottou Ku9np<juv eis koivjtv uxpeXeiav. 'Everirjffiv, 
Trapd 'AvTtuviuj Tip TTxveXXqj ( ax£' (1607). Sitne 
haec editio prince an non, disceptatur; saepius, 
certe repetita est (2). 

Alium " synaxaristam „ edidit Nicodemus mono- Nicodemi. 
chus Athonensis, anno 1842 iterum typis expres- 
sum : XuvaHaptoTtis toiv bcubeKa pirivdiv toG 
IviautoG TtdXai ^ev eXXiiviCTi (JuYYPcKpci'; v™ 
Maupmiou btaKOvou jf\<; lieYdXtis iKKXiiffia?, fiexct- 
9pao"8ei? be dp:e<?uis eK toG eXXtiviKoG x«P<>TP«- 
qjou ZuvaSapiffroG Kai p:e8 J 6ar\<; TrXeiaxq? Im- 
peXeta? dvaKaGapeei?, btop8uj8ei?, TrXaxuv8ei<j, 
dvaTtXr[puj8et?, cra(pnvia8ets, GuocripeiujO'eo'i bia- 
cpopoi? KaTaYXdio"9ei'S utto toG ev p.ovax<rfS eXa- 
Xio*tou NiKobnpou aYiopeixou ... 3 Ev • KuJvffravTt- 
vouTtoXei, 1842-46, 13 vol, Duobus etiam tomis 
prodiit XuvaSap.i orris tujv bdibeKa pr)vuiv toO 
ev;auToG ttdXai pev ... t(5> be 1819 xo beuTepov 
peTacppao"8ei<; ... Gtto toG ev paKapia Xn2ei NtKO'bn- 
p:ou dYtopeixou vuv bexpttov eTreHapYao8ei? eKbl- 
boTai Giro 0. NiKoXdou ctJiXabeXcpeuji;, 5 A8rivno*t, 
1868; tribus tomis editus est eodem- anno 1868, 
ev ZaKuv8ip eK xou TurroYpacpetou « c TTap- 
vaoooi;. » 

Libri praecipuam partem, haud aliter ac Mar- 
gunius, ex menaeis desumpsit Nicodemus. Addidit 
quoque officia quaedam, et libros varios excerpsit, 
quotes sunt Qx\aa\)pbc, AapaOKiivoO, Neov Xeipui- 
vdpiov, TTapabeicos, Neov jxapTupoXoYtov, Hkoc, 
8r|craup65 et ita porro. Accesserunt praeterea 
sancti nonnulli ex recentioribus, quos in 'menaeis 
Venetis frustra requiras, v. g. Sept. 1 : c &fio<; 
veopdptu? 'AYYeXiis 6 ev KuJVffTavxtvouTroXei pap- 
Tupnaa? Kaxd to 1680 exos Sicpei xeXetoGrai. 
Sept. 3 : '0 &f\Q<; veopdpxu? FToXubajpos 6 ev xfj 
vea 'Eq)4o"uj papxupricra? ev Ixei 1794 aYXOvrj 
reXeiouTai et ita porro. In notis et prolegomenis ' 
mulia lectu non inutilia congessit potius quam 
digessit bonus Nicodemus, 

Nicodemo successit K. Chr. Dukakis, qui ceteris Magnus 
ampliorem edidit synaxariorum vulgarium col- svnaxans a - 
lectionem, cui titulum fecit MeYa? Xuvagaptoxris 
Tiavxajv toiv dYtwv ('Ev 'A8iivat^, 1889-96), duode- 
cim tomis comprehensam ; singulis autem mensibus, 
inde a Ianuario, haec gemmarum nomina indi~- 
dit : "laffmg tou votjtoO rcapabeioou. — Xdtrcpetpos 
xou v. tc. — XaXKnbujv. — IpdpaYbo?. — lapbo- 
vuH. — Idpbio?. — Xpuo"6Xi805. — BripuXXog. — 
Torrdfrov. — Xpuodrrpacros. — 'YdKiv8o$. — 'Ape- 
8uo*to?. Novissimus autem synaxarista Nicode- 
mum hand retractavit, sed-integris officiis, Vitis 
sanctorum prolixis, sermonibus et amplis excerptis 
k Tou TTapabeicrou, ck toO Neou p.apxupoXoYioy 
et aliis eiusdem furfuris libris, quos iam adduxi- 
mus, ditavit. ■ \ (1) De hac diximus mAml. Boll. XIX, 342-43; XXI. XVI" sitele, II. lxx; XVII" siecle, I. 49-52 et passim. 
418, _ (2) Legrakd, Bibliograph'ie Hellenique, XV s et SYKAX.AR1U5I. LI SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM LH Typica. Eos similesque Ubr vs absque ariis criiicae prae- Typicorum ab A. Dmitrievshlj edita (1) in qua 
sidio corner iptos esse etplebi fere destinatos nemo nonnulla inserta esse synaxaria turn maiora turn 
nescit. Solis doctis, e conirarlo, parata est sylloge minora iam diximus. ■ CAPUT TERTIUM . 

DE SYNAXARIORUM PMEGIPUIS RECENSION IBUS Ex» paucis 
codicibus § 1. Synaxariorum summa genera. 

Si quis sola codicum, quos modo recensuimus, 

ope synaxariorum originem variasque recensiones 
decretorie definire tentaret,cum tarda in bibliothecis 
testium copia Meat, quos nemo adktic audivit, hie 
funem ex karena efficere videretur. Non ideo tamen 
confuse et absque discrimine codices afferendi erant, 
sed ratio exploranda, qua optimi quique secundum 
genera familiasve or dinar entur , reliqui in greges, 
ut ita dicam, cogerentur, donee, maiore adducta 
librorum manuscriptorum copia, stirpes accuratius 
discernere et a propamine ad stipitem ascendere 
liceret. Codicum, quibus usi sumus, necessitudinem 
quandam depdvimus turn ex ipsis rebus, quibus 
coalescunt, sanctorum died festorumve memoriis, 
turn ex verbis, quibus Mae efferuntur seu elogiorum 
phrasi, turn ex rerum per dies distributionem. 
archetypum Horum igitur momentorum kabita ratione, omni- 
bus nostris codicibus eommunem aliquam esseeam- 
que praecipuam partem seu nucleum, manifestum 
est. Ea auteni constat eorundem serie sanctorum 
iisdem seu saltern proximis diebus affixorum, quo- 
rum elogia nunc paulo ampliora nunc contractiora 
iisdem fere verbis concepta sunt, ita ut non remotos 
quosdam singulis synaxariorum collectoribus fon- 
tespraesto fuisse,sed et proximos, in quibus eaedem 
res eadem fere ratione ordinaiae essent. 

Librum primigenium, a quo i ceteri omnes, si 
eorum partem species praecipuam, descendere 
videntur, vel periisse, vel latere, exemplaria vera 
quae antiquitate praestant' PetH nonnisi excerpta 
exhibere vel saltern saepe contracta esse, in aperto 
est. Lectorem tamen monitum velim inter synaxa- 
ria selecta non paucas exscriptas esse laudationes, 
Us quas affert S paulo prolixiores, et quae in aliis 
exemplaribus totiens repetitae et sparsae sunt, utsi 
quis a communi omnium fonte derivatas contendat, 
non sim contradicturus. 

Iam inter codices, quos ordine recensuimus, 
septem praecipua synaxariorum genera facile est 
discernere, quae rerum copia, ordine vel sententiis 
insignia sunt et quorum E, S, D, F, B, C, M veluti 
antesignanos protuli. De singulis hisce generibus 
iam aliquatenus iudicare fas est turn ex Us, quae 
supra dicta sunt ubi de ipsis singulatim agebatur, 
turn ex eorundem compage, uberrimis excerptis 
vestita, quam inter synaxaria selecta exkibuimus. 

(1) Supra, p. ni-iv, x-xi. mimme 
eruimus, LIU PROLEGOMENA LIV sed classes 
septem quae in 
genera et M*, Porro si obiter tantum inter se conferamus 
cuncla nostra exemplaria, in duo summa genera 
dispesci ea deprehendimus, quorum prius A omni- 
bus omnino codicibus constat praeter M et sequaces, 
alterum codices M* cqmplectitur. Et ipsa quidem 
externa facie A ab M* facillime dignoscuntur. 
Etenim, in codicibus A, paucissimis locis exeptis, 
duas tantum laterculorum species distinguere est, 
prout alii sancti laudatione ornantur,aliimen- 
tione brevissima commemorantur. Et in Mis qui- 
dem, postquam sancti nomen pronuntiatum est, his 
fere verbis : Mvf\\xx\ "rife data? Oeobiupa? if\<; Iv 
'AXeSavbpeia subsequitur elogium : AOrr) inrfjpxev 
km Tfj? pacnXeias Zrivtuvo? ktX., in Ms vero nomen 
sancti in casu genetivo, praemisso vel omisso voca- 
bulo \x.y)f\\xr\ vel a6Xn.o*i<;, simplici nuntiatur stilo : 
*A0Xr|cn<; toO orpou udptupos Xaprriwvos, vel : Tf)<s 
dtta? udpxupo? 'OXujimobujpcts, nee quicquam 
praeterea. Et ita quidem omnes codices kuius 
prosapiae. 

Multo aliter habent exemplaria alterius generis. 
Nam praeter quam quod nonnullos sanctos afferunt 
aliis synaxaristis prorsus ignotos, narrationes Mas 
" animae utiles „ iisdem ubique diebus affixas, 
quarum elenchum exkibuimus (ad codd. M, Mc), 
leetoribus praebent. Sed-et divei-sa ratione elogia 
solita et commemorationes inducunt. Dicto enim 
nomine sancti : Mvfjuri toO 6aiou ncapo? fjuurv 
Xuuecbv toO tfTuXirou, non ilico sequitur elogium, 
sed interponuntur iambici senarii, addito plerum- 
que, sed primo loco tantum,. versu heroico, diem 
mensis significante : 

AittuJv Xuueuuv tfjv &tl crruXou pdoiv 
17] v tfivz eupe tou Oeou X6you-<Jt&(Hv. 
Tapanis luuewv (jenrejipptou £8ave TrpujTr). 

Iam, ubi . exhausta est series sanctorum, qui hoc recentius 
addito elogio laudantur, incipiunt commemora- 
tiones simpliceSj quibus primo enuntiatur nomen 
sancti in casu recto addita formula 7tupi (vel Slcpei) 
TeXetoOxai si martyr fuerit, ev elprjv^ reXetoOtai si 
confessor seu asceta,vel alia simili.In codicibus M* 
leguntur quoque identidem elogia metrica longiora, 
puta Sept. 11, Sept. 25, Dec. 24 cet. 

Porro libros A antiquius karum litterarum 
stadium referre, codices vero M* recentius, ne 
dicam novissimum, cum satis manifestet ipsa codi- 
cum aetas et summa rerum quibus constant, non est potissimum 
dividuntur. : illud 
antiquius, Iam IX 
saeeulo 

ineunte curpluribus demonstremus. Quanta autem sit 
necessiiudo M* cum A in Us quae utrisque commu- 
nia sunt, vel ex Us locis deduces quae cum Sperpetuo 
contulimus. Si quis autem codices A secundum 
artiores cognationes partiri velit, is R*, D*, F*, 
S* veluti proxime af fines in unum (= A 1 ) congre- 
gabii, B* seorsim reponet, seorsim etiam C~ qui 
cum utroque propinquitatem habet, ita ut si sum- 
mam rei tantum attendat, hoc scheniaie codicum 
praecipua genera complecii possit : 

X 
Et quidem in genere A' proxime coniuncii sunt 
D* et F*, quantum iudicare licet ex uno solo 

semestri; codicum 'enim F* altera pars reperta 
non est. Cum in codicibus F* fere suppressa sint 
verba quibus synaxium locus indicitur, conici 
licet Us constitui recensionem codicum D* usui 
alienae ecclesiae destinatam, Codicum B* genui- 
num integrumque exemplar deesse iam dixi; in 
eius autem genere exemplaria quaedam reposuimus 
mixta, veluti Ba, quod quidem ex B* et D* coa- 
luisse videtur. Qua ratione codices C* exstiterint, 
singulatim postea expendemus. De Us tandem qui 
vel extra chorum saltare comperti sunt, vel quos 
cum aliis accurate conferre non potuimus, illud 
saltern addendum est N et Pj Pa, Ph cum codicibus 
A' reponendos esse, et quidem Nmagis ad S*, ad 
D* vero P, Ea, Rb refer endos videri. 

§ 2. Synaxariorum aetas et auctores. 

Quo tempore et quibus auctoribus synaxaria 
esse coeperint, vetus et ardua controversia est, quae 
testhnoniis diserte expressis dirimi neqwit. Neque 
nominis neque ipsius rei certum vestigium reperiri 
ante saeculum X in confesso est, neque ullus est qui 
negaverit regnante Basilio II (976-1025) synaxa- 
rium B* exstitisse. Quam aegre quicquam certi 
ex ipsa synaxariorum materia eruatur, norunt 
quotquot huiusmodi libros tractarunt. Veteres enim 
codices, qui perierunt, perraro absque additamento 
a librariis descripti sunt, sive memorias, quae 
tempore labente in marginibus appositae fuerant, 
sive aliunde conquisita in librum intulerint; adde 
eos saepe parum accurate scripsisse et non pauca 
quae nos qtddem maioris momenti esse censemus, ratione contractus et a librariis neglegenter habi-. synaxarium 
tus. Quo tempore editum fuerit synaxarium P, e exst!tls se 
memoriis formulisque in tota farragine conquisitis 
deducere conatus est N. Krasnoseljcev (1). Sunt 
autem hae praecipuae : Dec. 16 : ToO &xtou (adp- 
rupoc; Bdj<xou toO p.apTi>pr|0"(xvToc; iv toi<; XP 0_ 
voiqf\ix6Jv (f 780) h TTaXaio*Tivr) em Efpnvn? kcu 
KajvcTTavTivou 6p9o662uJV kcu cpiXoxpicfTUJV pacri- 
\iisjv.~Aug. 7: Mvrmn xrjq ev eucrepeic/. Yevo(aevn<; 
f||iuiv pacfiXiacrrK £v toi? &Yiot£ 'AttocttoXok; 
Eiprivris (f 802), alias autem, Eiprivng vea?. — 
lid. 26 : Tf) atiTfj 5'ipepa eyeveto 6 TroXejioc; dq ty\v 
BouXvapiav kcu 6 edvecroc; NtKrjtpopou tou (Jam- 
Xecu? xai aXXwv iroXXCuv, fvc>iKTttiivoc; b' rjjxepa^ £ 
(an. 811). — Oct. 20 : Tujv dxiwy veocpavaiv 
jiaprupujv 'Avbpeou, lTeq?dvou, TTauXou, TTerpou 
kcu Tfjs cruvobia? adxwv (f 767). Quae omnia tali- 
bus verbis nonnisi a scriptore aequali ita proferri 
potuisse existimabat v. d., proindeque synaxarium 
P primo compilatum esse ab homine qui saec. VIII 
exeunte vel IX ineunte vixisset. Neque obstat, ita 
Me, nonnullormn sanctorum qui medio saec. IX 
eoque etiam exeunte floruerunt nomina non reticeri, 
veluti Dec. 26 Euthymii Sardice?isis (f 840), Dec. 27 
Theodori Sabaitae (f 840), lul. 31 Eudocimi 
(f 842), Dec. 20 Mkhaelis Syncelli (f 843), Oct. 11 
Theophanis G-rapti (f 847), Iun. 14 Methodii 
patriarchae (f 846), Oct. 23 Ignatii pairiarclme 
(f 878). Haec enim minime in archetypo lecta 
fuisse, sed postea addita esse censebat, et quidem 
nondum expleto saec. IX, cum sanctorum celeber- 
rimorum et maxime patriarcharum qui post Igna- 
tium vixerunt, Photii (f 891 \rectius post 896] ), 
Stephani (f 893), Antonii (f 901) mentio nulla 
occurrat. Alia missa facio eiusdem cl. auctoris 
placita, quae praeter rem esse videntur. 

Porro haec viri doctissimi argumentatio claudi- 
care videtur, neque ulla satis ftrma ratione. ostendi 
potest synaxarium quod primis saec. IX annis 
editum fuerit, postea auctum fuisse. Quod enim 
dicatur Dec. 16, S. Bacchum iuniorem passum esse 
ev toT? xpovois fyuhv, id ex fonte accepit synaxa- 
rista, quemadmodum qui S composuit, martyr es 
sub Diocletiano passos cum Eusebio ev Ttp kccO 5 
f\p.&<; btaiY(iuj reponit. Irene autem vea dicitur ut 
ab antiquiore discernatur, quemadmodum Paulus 
Latrensis " iunior „ nomine propria vocatur,. ut 
alius a Paulo Thebaeo intellegatur, et Ioannes 
patriarcha etiam 6 veoc; nuncupatur in synaxariis 
saec. XII exaratis, licet Me saec. VIII obierit. Et 
ita quoque de martyribus qui vtotpoMtxqpraedican- 
tur, seu quia saeculis sequioribus passi sunt sive 
quia id in Ubr is, quibus utebatur, synaxarista rep- mimme 
demonstra- 
te; indiligenter suppressisse. Quare caute proceden- per it. Ex his legitime, nifallor, infero, nequaquam clum ei est qui velit ex his illisve omissis memoriis 
aetatem horum librorum definire. 

Si codicum ipsorum rationem habeamus simul 
et rerum in iisdem turn admissarum turn omissa- 
rum, vetustissimum omnium synaxarium nobis 
repraesentant codices P et R, uterque diversa certum ratumve esse commemorationes recentioris 
aetatis, puta Ignatii patriarchae, non iam a primo 
synaxarista catalogo suo inscriptas fuisse. Nee 
multum efficis ad synaxarii P antiquitatem com- 
probandam, si dicas patriarcharum seriem ad 
Pkotium, Stephanum, Antonium usque minime (1) LUtopis istorilw-philologicesimgo obsiestm, Odessa, II (1892), 158-254. LV saeculo X antiquiora 
exeraplaria SYNAXARIUM ' CONSTANTINOPOLITANUM LYl esse proiraciam. Be Photio enim et Siephano silet 
etiam H, qui medio saee. Xabsolutus esseperhibe- 
tur. Mains in eo momentum ponerem, quod omnes 
commemorationes sanctorum, qui saec. X obie- 
runt, vel rerum eodem saeculo gestarum in codiceP 
omissae sunt. Quis enim credat haec omnia ad 959) sponte cogitatio subit, nisi Leonem VI (886- 
911) in quern omnia forsitan non minus apte 
quadrant, praeoptemns. Et haec quidem de anti- 
quissimo synaxario. 

Saeculo Xvel Xlineunte ceteras recensiones vix 
non omnes, quas habemus, si Jlf* excipias, exsti- unum casuexcidisse? At vero, quoniamlibrilitur- tisse ex eo patet, quod memonarum senes contmuae 

aid non huiusmodi sunt, quibus quicquid novi in ipsis contentae ultra saeculum X nonp-ogre- 

acciderUvel occurred ilico- et festinanter infera- diuntur; quae autem in nonnullis exemplanbus 

tur minime cerium esse existimo synaxarium, commemorationes reperiuntur, hac aetate rpm- 

quod codicis Parchetypum futi, saeculo IXnon- tiores, adventiciae videntur et corpori synaxam 

dum absolute potius quam intra prima saecuU X iam constitute velut tntersitae.- 

decenniascriptumfuisse. Modicum M* archetypum non pnus quam 

Negandum porro non est aliquam mcessitu- saec. XII exeunte exarari potuisse, - et probabi- dinem menaea inter et synaxaria intercedere. 
lamvero cantica sacra, quibus praecipue menaea 
constant, vix ante saec. X in unum corpus colligi 
coepisse vel ex eo patet, quod canonum longe 
maxima pars a melodis concinnata sint qui 
mediante saec. IX, ut Theophanes, vel eo etiam 
labente, ut loseph(f 883), pruerunt (1). Cum 
autem ante hanc aetatem de synaxariis nemo 
quidpiam audisse videatur, eodem circiter tempore 
eadem concinnari coepisse hand temereconki potest. lius saec. XIII exstitisse — ex eo deduco, quod 
omnibus exemplaribus nonnullae laudationes post 
medium saec. XII conscriptae communes sint. 
Mud tamen notandum est, perpauca in iisdem 
reperiri quae e fmtibus saec. X sequioribus certo 
manasse videantur. 

Quinam illi fuerint qui synaxaria collegerunt, 
id ex ipsis codicibus, ut verum fateamur, eruere 
non est. Longe enim maxima horum librorumpars 
nullum auctoris nomen praefert, et ex collatis Neque spernendum ad coniroversiam pressius prooemns codicum K et L, quorum alterum quen- 

definiendam indicium desumi posse videtur ex dam Petrum, alterum Mam nescio quern usdem 

epistula nuncupatoria quae in eodem, quo syna- Uudibus ornat (adde prologum L ex alienage 

xarium H, codice Hierosolymitano detecta est. assumptum loco indebito collocatum esse), id unum 

Fieri non potuisse ut synaxarium, quale nunc discimus omnia quae de audoribns ferimtur, duha 

iacet, ab eo scriberetur cuius epistula haec est, et incerta esse. ostendimus (supra, p. xiv). Probabile autem exi- 
stimo ex archetypo quod illeprae manibus habuii, 
quodque pro lubitu seu necessitate contraxit vel 
etiam forsan auxit, epistulam exscriptam esse. 
Porro si iisdem, quibus nunc H, archetypum com- 
memorationibus ditatum exstabat, nonnisi post 
annum 950 exarari poiuit (supra, p.\m). Si autem 
codex H, uti suspicio est, archetypum hinc quidem 
minutum, Mine vera novis memoriis dilatatum 
refert, altius ascendendum est. lamvero synaxa- 
rium habemus cum B artissime cognaium, sci- 
licet P, quod exemplar aliquot decenniis vetustius 
LVH PROLEGOMENA LVIII alia 

saeculo XI Mauritius diaconus Magnae ecclesiae velut 
auctor synaxariorum passim praedicatur (2). 
Quisnam Me fuerit quave vixerit aetate, nemo 
adhuc enarravit ; neque de eo quicquam in codici- 
bus reperire contigit (3), et per litteras interrogans 
v. cl. A. Papadopoulos-Kerame'us, qui partium 
orientalium bibliothecas plerasque perlustravit, 
Mauricii nomen a se in nullo synaxario manu 
exarato ledum esse rescripsit. Mauricium diaco- 
num, quern ipse Margunius ignoravit, in natwra 
rerum nuspiam exstitisse verisimile est. 

Maioris momenti sunt quae nuper attulit lau- scripta esse 
videntur, referre videtur. Et illius quidem exemplaris X, daius A. Papadopoulos-Kerameus, ut attended 

auodPaliquarationeexhibet,prologumnos habere Nicephorum Gallistum auctorem esse synaxam 

verisimile est. mi titulus Bl ^ iov ffuv a^P">v ^ ^vo^S tujv 

Qui vero hunc prologum, cum ceteris quos edidi- &&»» tou 6Xou X p6vou ktX. (4). Legitur enim in 

mus, contulerit, facile deprehendet hos quidem typico cod. SabaU. 635, ad diem Ian. 30 : Avoti- 

hominum esse quibus opera similia praeUxerunt, vUj(Tkou€V be to e T »cwutov tou Eu X cutojv €i? quique multos se habuisse decessores uttro fatentur 
(PToXXoi toiv erri cpiXoo*ocpia ixija Xauip&VTwv ...)/ 
ilium vero scriptoris,qui se rem plane novam moliri 
iadat. lamvero hortante imperatore se scripsisse 
profitetur. Si autem iemporum ratio habetur et 
simul generis litterarum quae auspice imperatore 
hac aetate colebantur, de Constantino VII (912- 

(1) Melodorum nomina diligenter notavit in recensendis 
menaeis turn Crypto ferratensibus turn Carbonensibus 
A. Rocchi, Codices Cryptenses, 2S9-333. Argumentum atti- 
git V. Jagi<5, Carminum christianorum versio palaeoslove- 
nko-rossica. Menaea Seplembris, Oclohris, Novembris. 
Petropoli, 1SS6, l-ll Cf. quoque Christ-Paranikas, Anlho- 
logia graeca carminum christianorum, Lipsiae, 1871, 
xu-liv. — (2) Supra, p. l; Sakkeliok, KaxdAOYCx; tiIiv ooaas p"* t&s be Xonr&q dvaTVOjaei? TroioO^ev eiq 
-rn,v (Tuvoiutv toiv piwv tujv <rriu>v, o\)? cfuve- 
YpdipaTo 6 Kupo? Nwn<p6pos 6 EavOoTTOuXos 
TTOtoOvte? xcxi Cairo boozxc, p". Optimum procid 

dubio indicium, quod veluti decretorium testimo- 
nium libenter acciperem, nisi constaret synaxario- 
rum inscriptiones quandoque perperam conceptas 

XeipoYpdq>wv xfiS <&vik?|<; pipXto6tiKn.<; Tnc'EX\dbo?,183.— 
(3) In codice Athonensi Panteleem. 62 (Uhpros, Cata- 
logue of the greek manuscripts on Mount Atlws, II, 288), 
saec. XIII, exstat Maupndou toO otatcdvou ZuvaSaptaTn? 
E fc Toi>q KCXTd MoEd'tiov i^xpt Kai Ao-fouffTOu dflou? -Verum 
id auctoris catalog! lemma esse eo magis existing quod 
codex mutilus est. - (4) NtKticpdpoc K<ttAtoTo?-=oveo- 
irouXos, Byzantinisghe Zeitschrift, XI (1902), 41. et saec. 
XII-XIU. feruntur. Auctores 

Petrus Elias Mauricius Nicepborus 
Callistus - Sancti 
italo-graeci esse (supra, codd. Mg, Mh), nee prona esset con- minime mutuatae sunt, et quod in sequentibus 

fusio cum synaxariis Triodii, quae in codicibus aliquo modo adumbrabitur. 
NicephoroCalUsto diserteadscribuntur(l),velcum Prima loco notandum est duplex esse genus 

libello qui nuncupatur io\} XoYtujT&Tou Nivcrjopopou memoriarum de Sanctis Siculis vel italo-graecis, alii in 
synaxariis toO Hav0OTtoui\ou (TuvoTTTtKr) ffuva£i<; TOIV GYIUJV 
tov 8Xou eviautoO dXXd bi\ Kai tujv becmoTiKuiv 
Oeiaiv eopT.ujv (2). Aliud adduxit argumentum 

laudatus v. d. e codice Sabait. 150, in quo synaxa- 
riis Triodii et aliis opusculis, quorum omnium 
Nicephorus auctor est, praefixum est BipXiov 
CuvaHaptov Tfjs (Juvoq/eujc; tujv (rfiujv toO oXou 
Xpovou kt\. (3). Quis tamen non mirabitur cetera 
omnia veluti NiKr)cp6pou KaXXiorou tou HavGo- 
'ttouXou expressis vocabulis tradi, solum synaxa- 
rium sandorum, quod in uno codice cum Triodio 
colligi inusitatum non est, eius nomine inscriptum 
non esse? ■ Adde in typico Sabaitico synaxarium 
non plane accurate designari, — covoij/ic; enim 
dicuniur diversae stipitis codices, — neque adhuc 
satis constare antiquisshnos ex codicibus M* 
Nicephorum ipsum aetate non superare. Novas 
idcirco exspedare rationes, quibus opinio roboretur 
Nicephorum Gallistum synaxarii M* auctorem 
esse, pernecessarium existimo. 

§ 3. Recensio codicum G*. 

Synaxaria omnia, quae recensuimus, usum 
ecclesiae Constantinopolitanae referre, ita tamen ut 
nonnulla aliarum ecclesiarum usibus accommo- 
data esse videantur (ut F*), supra dictum est. 
Quaestio autem oritur de codicibus C*, — cuius 
generis nullum repperi qui non e quadam ecclesia 
Italiae vel Siciliae advedus sit, — referantne 
recensionem italo-graecam synaxarii Constantino- 
politani. Archetypum codicum C* in Siciliam 
Calabriamve e partibus Graecorum allatum esse, 
non vero in Italia compositum, eo suadetur quod, si 
unum excipias laterculum Dec. 10 in uno codice C, 
nihil in Us reperiatur prima manu insertum quod 
usum proprium italo-graecum referat. Quoniam 
autem de synaxariis italo-graecis she minoribus 
sive maioribus non semel. a viris doctis disceptatum 
est (4), argumentum paucis expedire iuvat. Ne 
autem ulla rerum confusio oriatur, usum italo- 
graecum minime intellego commixtionem quandam 
rituum graecorum cum ritibus romanis, qualem 
manifestant halenclaria aliquot vel typica, v. g. 
typkum Bovense (5), kalendarium Tropeense 
(cod. Cryptoferrat. V. p. Ill), cuiusque vestigia 
admodum perspicua exstant in typico S. Bartholo- 
mad, v. g. ad diem Nov. 1 : kcci kcito 'Pcburis 
exxXrioiav tujv 6/f i'ujv TtdvTUJV, et Nov. 2 : koev xaxd 
'Pdjuns eKxXrioiav uvnuri tujv K€Kotur|nevujv (6). 
Usum italo-graecum deduco e Proprio sanctorum Oct. 


31\ 


Nov. 


6 s . 


Nov. 


2d 1 . 


Dec. 


13\ 


Ian. 


21 8 . 


Feb. 


5 1 . 


Feb. 


9\ 


Feb. 


21 s . 


Mart 


21K 


Mart 


S3 1 . 


Mart 


24. 


Mai 


10*. 


lul. 


5\ 


Iul. 


9\ 


Aug. 


12\ 


Aug. 


24 1 . 


Aug. 


30. omnibus alterum quod ceteris synaxariis cum C* commune 
est, alterum de quo omnes praeter C* concorditer 
silent. Et illorum quidem, quos ecclesia Constan- 
Unopolitana in suos fastos admisit, praecipuae 
memoriae sunt : 

MapKtavoO err. Zupaxoucrris. . 
AoukS Ik Tc6\eujc;Taupoueviou. 
TpriYopiou eir. 'AKpaYavrivuuv it. 
AouKia?. 

Zujoiu.oii err, lupaxoucrric;. 

'{Kf6.Qx)q. 

MapKeXXou, TTaYKpuTiou eir. Taupo- 

ueviou. 
AeovTo? ctt. KaTdvn?. 
BripuXXou en. KaxdvriS. 
Nkujvoc; ktX. 
lePnpou en. KaTdvn?. 
'AXqjetou, (JnXabeXqjou ktX. 

ZT£<pdV0U £1? TO 'PfpflOV K£iU€VOU. 

TTaYKpcm'ou eir. Taupopeviou. 
EuttXou, 

BapSoXouatou dir. 
(bavTivou (etiam Nov. 14 5 ). 

Quae mox sequuntur memoriae, solis nostris alii in solis 
codicibus G* inscriptae sunt, et nulla, ut dictum 
est, praeter unam Lucae (Dec. 10), in ipso corpore 

synaxarii, sed ut plurimum in marginibus. Nov. 


6. 


Aeovdpbou. 


Dec. 


10. 


AoukS. 


Feb. 


23. 


'lujdvvou toO ©epicrrou. 


Mai 


1. 


rewpYtou (f 1182). 


Mai 


1. 


Maupou. 


Mai 


2. 


OtiXipas. 


Mai 


5. 


Aeovroc; toO 'AcppiKavoO. ' 


Mai 8, 9. 


NtKoXdou dvaKoutbf]. 


Mai 


12. 


OtXunrou toO 'ApYUpiou. 


lun. 


3. 


AoukS. ' 


lun. 


3. 


Kovujvo?. 


lun. 


15. 


BtTOU. 


lun. 


18. 


KaXoYepou. 


Iul. 


15. 


<BvdTOpoc;, BidTOpo*; Kai> Lo]x\v6.xa.c,. 


Iul. 


24. 


(t>avTivou. 


Aug. 


17. 


'HXioG tou veou. 


Aug. 


17. 


'AYdSn? dvaKoutbti. . Aug. 19. BapGoXopatou dpxiM«vbpiTou. 

Et Us quidem nominibus, quae ex codicibus librisitalicis 
nostris .desumpsimus, proprium sanctorum italo- 
graecum minime absolvi lector advertat. Ut 
enim omittamus catalogos, quos variorum ope quod ab ecclesia Romana ecclesiae Siculo-Calabrae Ubrorum, composuerunt Fiore (7), Bodota (8), ■ (1) Supra, iv, not. 8. — (2) Calal. Gr. Paris. 291. — 
(3) lepoooXupmKri Pt£Xto9r|Kn, H. 231-34. — (4) P. Martin, 
Quatre anciens manuscrits du Nouveau Testament, Revue 
des Sciences ecclesiastiques, LIII (1886), 5-33; G. H. Turker, 
Some new members of the " Ferrar Group „ , The Journal 
op theological studies, I (1899), 117-25; J. Rekdel-Harris, 
Further researches into the history of the Ferrar-Group, London, 1900, 1-24; Anal. Boll. XXI. 23-28. - (5) Anal. 
Boll. XVII. 483-55. — (6) Toscani, Ad typka Graecorum ac 
praeseriim ad typkum Cryptoferratense S. Barlholomaei 
abbalis animadversiones, Romae, 1864,81.— (7) Delia Cala- 
bria illustrata, Napoli, I (1743), 467-90. — (8) Dell' origine, 
prpgresso e stalo presente del rito greco in Italia, Roma, II 
(1760), 104-108." et absque 
elogiis LIX 

Caietanus (1), alios plurimos e codicibus maxime 
liturgicis desumere est, quorum sequentes recensemus 
e codicibus Cryptoferratensibus et Messanensibus 
praecipue aeceptos (2), quoniam diudicandis syna- 
xariis seu menaeis italo-graecis, si quae forte 
in bibliothecis abdita reperiantur, utilia fore cen- 
semus : elogia SYNAXARIUM CONSTANTMOPOLITANUM 

Mai LX Mai 
lun. 10. 0aij|aaTO<; toO dfiou Mixctf|X tv Tap- 

Ydvijj (Typic. Cryptof). 
KardX&ou {Cod. Cryptof. I". a. VI). 
fepaffiuou (Cod. Messan. 30). Sept. 11. 

Sept. 10. 

Sept. 19. 

Sept. 26. 

Nov. 11. 

Dec. 17. Dec. 23. 
Mart. 10. 

Mart. 12. 
April. 8. Synaxario- 
rum 'HXioO toO Iv KctXccppia (Men. Cry- 
ptof.). 

Zivttxopo«; y Btdxopo?, Kacffiobuipou 
ml Aofxwdras (Men. Cryptof). 

Nixdvbpou (Typic. Messan.). 

NeiXou toO veou (Men. Cryptof). 

BapSoXofaaiou (Men. Cryptof). 

'EYKcuvia tf\<; uir€paTia<; 0€ot6kou Tf\<; 
[iOvr\c, toO ooiou ixatpoc, fipuiv Net- 
Xou (Eclogad. Cryptof). 

Nn<pu)vos (Typic. Cryptof. el Messan.). 

'Efscaivta toO dtiou vaoO fi(iu3v <f°v 
lurrnpop- (Typic. Messan.). 

NtKobrifxou (Cod. Mess. 30). 

<tnXaperou (Typic. Messan.). Synaxarii sanctorum italo-graecorum, quos 
diximus, elogiis prolixioribus ad normam cetero- 
rum audi nullum deteximus vestigium. Sancto- 
rum Cryptoferratensium Nili et Bartholomaei 
synaxaria exstant in codicibus distinctis (codd, 
Cryptoferrat. B. .p. II, HI), et brevis enarraiio 
de S. Mauro (Mai 1) in folio segregato iacet ita 
comparato, ut nullo pacto a synaxario detractum 
videatur (Cod. Cryptoferrat. T. p\ XXXVII). Neque 
obstai hinc inde in codicibus C* ubi memoria 
nuntiatur sanctorum italo-graecorum, formulam 
addi Zjrrei to auva£dpiov... Ma v. g. ad diem Jun.3 
in cod. Cg : &rrei auvaSdpiov toO artou Kovujvo? 
ei«S Trjv. ?' toO napTiou jjtrvos. Die enim Mart. 6 
non de hoc S. Conone agitur, sed de Conone hortu- 
lano. Ex dictis haud improbabiliter inferendum 
censeo synaxarium mains iialo-graecum proprii 
nominis nullum umquam exstitisse. laudantur. CAPUT QUARTUM 

DE SYNAXARIORUM FONTIBUS e menologiis § 1. Synaxariorum fontes in tmiversnm. 

Si quis summas tantum res considerare velit, 
tres potissimum synaxariorum partes attendat 
oportet, elogia dico sanctorum festorumque enar- 
rationes, breves de iisdem commemorationes solo 
fere eorum nomine absolutas, et ea tandem quae 
Uturgicum ecclesiae usum referunt. Primum genus 
rerum e menologiis fluxisse, tertium autem e typicis 
regiae civitatis, vix non per sepatet. De commemo- 
rationibus aliisque rebus minoribus postea sermo 

erit. 

Elogia paene universa, quibus synaxaria quae- 
vis praecipue constant, e documentis prolixio- 
ribus conlracta esse nemini dubium videtur. Et 
horuni quidem partem non exiguam integre serva- 
tam in codicibus habemusjreUquaperierunisuique 
vestigium in solis synaxariis reliquerunt. lamvero 
synaxariorum scriptores non Vitas Passionesque 
sanctorum ubique dispersas sua industria colle- 
gisse et ad normam fastorum ecclesiasticorum 
ordinasse, sed in menologiis collecias accepisse, tota 
Jiorum Ubrorum ratio clamat, ita ut synaxarium, 
si simplicioribus memoriis destitutum sit, menologii 
totius anni in uno volumine collecti effigiem refe- 

rat. 

Non unum in menses duodecim distribuium 
Vitarum Passionemque corpus exstitisse norunt 

(1) Vitae sanctorum Siculorum, Panorrai, I (1657), in 
principio. — (2) Menaea, eclogadium et typieum Crypto- 
ferra tense ap. Toscani, Ad Typica Graecorwm ... animad- quotquotmanu scriptos codices evolmrunt, et prae- 
cipuam quondam partitionemindudam esse. meno- ■ 
logiorum quae " metaphrastica „ dicuntur et quae 
a antemetaphrastica „. Cum autem ante hos paucos 
annos flurimum disceptaretur quaenam tandem 
Symeoni Metaphrastae adscribenda essent quae- 
nam abiudicanda, factum est ut eodem tempore, 
v.cl. A. Ehrkard et nos ipsi nodum solvere cona- 
remur, et utroque, quid alter ageret, ignoranie 
diversamque viam sequente, eodem uterque pertin-- 
geret et vix non similia colligeret. Cum de his alias 
fuse dixerim (3), hie adnotasse sufficiat nostra sen- 
tentia menologmm a Symeone Metaphraste saec. X 
exeunte condnnatum esse, ea ratione ut Vitas 
Passionesque sanctorum e pristinis menologiis 
acceptas partim suo stilo ornaret, partim integras 
vel vix immutatas in librum cooptaret; materiam 
vero ita ordinasse ut plerumque diebus singulis 
singulos sanctos assignaret, plurimos tamen dies, 
maxime in posteriore semestri, vacuos relinqueret. 

Menologiorum quae ante Metaphrastem collecta antiquioribus 
sunt, diversa ratio est. Nam praeterquam quod de p0 ssimum 
pluribus Sanctis eodem die non raro agunt, nullos 
vel certe paucissimos dies omittere solent.Praeterea, 
si maiores sandos,quos vocant,excipias, quibus cer- 
tus dies ubique sacer kabetur, exemplaria eiusdem 
mensis minime consonant et quae in uno praeter- 
missa sunt ex alio complentur, neque iisdem Sanctis 

versiones, 74-109; typieum Messanense in cod. bibiioth. 
universit. Messanensis, 115. - (3) Anal. Boll. XVI, 311-29 ;. . 

XVII, 448-58. LX1 PROLEGOMENA Lxn ' 


aliisve libris degrege, ut aiunt, eadem ab omnibus dies assigna- 
tur. Hinc,qui unius mensis diver sa.miscuerit exem- 
plaria, abundantius quam cetera sunt exemplar 
conficiet, cuius epitomen accurate exhibent synaxa- 
ria nostra. 
rarius e Neque enim multis ostendendum existimo eos, qui 

recentioribus p r i mum synaxaria collegerunt, antiqua menologia 
excerpsisse, cum, etiam si temporum ratio nulla 
habeatur, tot sanctorum elogia referant, quibus 
caret Symeon ■ Metaphrastes. At si de synaxariis 
quaeras quae recentius collecta vel retractata sunt, 
■utrum in Us saltern elogiis, quae utriusque generis 
menologiis communia sunt, Symeonem adduxerint, 
id in nonnullis accidisse respondendum est, ut in S, 
ubi Sept. 1*, in elogio Symeonis Stylitae, jaeTa- 
(ppaCTiKO? Xoyos saltern per transennam indu- 
citur, vel etiam in M*, ad diem Oct. 26. Ceterum 
Vitarum aniiquarum, quas Metaphrastes retracta- 
vit, antiquiorem phrasim in plerisque locis, ubi 
utraque receusio conferri potuit, deprehendere mihi 

visas sum. 

Quamquam autem maxima pars Vitarum, quas 
in epitomen redegerunt synaxaristae, in menologiis 
reperta est, non ideo tamen asserimus nulla alia 
scripta hagiographica, quae in menologia num- 
quam recepta sunt, ab iisdem fuisse in breve 
coacta. Librum enim Theodoreti, qui 0iX60eo? 
ioropia inscriptus est, ut unum offer am exemplwn, 
nuspiam in partes decisum, nisi simul coniractum 
in synaxariis, adhuc reperire contigit. Qua de re 
■ lectorem semel monuisse sufficiat. 

Ex centenis, quae attulimus, exemplis facile . 
deduciiur qua ratione munere suo fundi fuerint- 
epitomatores. Nempe quiprimi prolixorum libello- 
rum materiam paucis coartare tentarunt, satis 
sollerter, multo minus et quandoq-ue inepte qui iam 
semel conirada iterum contrahere tentarunt. In 
plerisque elogiis nihil reperies quod in Vitaprolixa 
haud legeris, non tamen semper perspicue pr da- 
tum, neque ipsis verbis, quibus auctor usus fuerat, 
accurate expressmn. Roc. monuisse necesse erat,ne 
statim, ubi vocabulum occurrerit, quod in Vita 
antiqua desideratur, synaxaristam ex alio quodam 
fonte rem sumpsisse existimes. Exemplo id illu- 
strare iuvat. Vbi in Actis S. Perpetuae habetur 
el&ov kXiucckoc xaXKfjv 6au(iaa"ro0 |ar[Kou?, f\<; to 
(afjKOS dxpi? oupavoO (n. IV), legitur in codice B, 
Feb. 2 : xcd Gewpe! f\ dyia kot j ovap crxaXav 
xaXxfjv q>8dvouffav anb YHS ^ oOpavov. Hinc 
deduxit quispiam synaxaristam aliam Passionis 
Perpetuae versionem inspexisse (I). lamvero ex 
codice Cb attulimus elogium quod certo certius ex 
eodem fonte proxime haustmn est, ex quo et B est 
desumptum; in illo autem Cb legimus : Kai 6pa f\ 
a-ftcc TTepireToua KXtfiCKa x^ K nv (infra, 4M) 10). 
Nolim equidem contendere eos qui synaxaria ex 
menologiis. contraxeruni, nihil umquam ex ingenio 
vel alienis quibuslibet ex fontibus hausta suis nar- 
ratiunculis immiscuisse. Elud identidem factum 
esse constat, puta a Be, qui in elogio SS. Apphiani coatracta et Aedesii, April. 2, kaec scripsit de S. Aedesio : 
3 I5ujv tov Tfte 'AXeSavbpeice; apxovTa ... opajAwv 
ItrXriHev coitov nerd pdpbou, 88ev uoXXd ftocra- 
viceeic; ktX., cum Eusebius ita loquatur : KOtt Xo^HJ 
mi IpYif tov c IepojcX£a KaTOttaxovei, aviToxetptqt 
irXriYd? ticreivag aiiTio Kcrra toO irpoaumou x^M ai 
xe paXcJbv imTiov km Trfc Yn? tutttiuv tc duct Kai 
TcapatvuJv ... (2). Aliunde certe advecta sunt quae 
de vultu et forma nonnullorum sanctorum in 
synaxario S aliisque leguntur; sed de his infra. 
Cave praeterea ne 'in fontem ignotum reftindas 
quaecumque synaxaristae incaute peccaverunt, 
puta nimio historiam contrahendi studio, ut cum 
contuleris elogium S. Modi, Mai 11, quale effertur 
a Be, cum phrasi codicis S. Ilium enim multa 
ignoras.se dixeris quae hie accurate profert, v. g. 
cuiusnam ecclesiae fuerit presbyter, quo nomine 
vocaretur praeses, quaenam sustinuerit tormenta 
etita porro; et quod maioris est momenti, alio 
loco passus dicitur ab alterutro, Reracleae a Be, 
ab S autem Constantinopoli. Vtrumque codicem 
conferenti res ilico plana fist : vel male 
. tractata; Be 
Erra TcluTrexai ei<; 
'HpdxXeiav t% ©pdKti?, 
Iv9a Tr)V KecpaXf|v dno- 
TjiTi6eic; exdq??!. 8 diebus 
non suis ab'quoties 
interpolata TTeuTTCTat rfpo^OtXitT- 
unffiov iv TTepivGqj tto- 
Xei Tffe QpctKiiS/ H vOv 
'HpdxXeia X£y€tcu, Ka- 
xeiOev £m to BuZdv- 
Ttov o"T£XX€Tca, £v8a 
Tf)V btd 2i<pou£ XctBwv 
dTOcpaoiv Tqv K€(paXfiv 
dtpaipeiTou. 

Cetera omnia, quae diximus, eadem ratione a 
Be reseda sunt, et utrumque elogium a Passtone 
S. Modi, quae in menologiis inedita iacet, fluxisse 
indubium est. 

De diebus quibus varia synaxaria eosdem sanctos 
colendos proponunt, aliquid addendum. est. Ex col- 
latis codicibus,quos attulimus, manifestum est diver- 
sitatem saepe ex libidine vel ex levitate indudam, 
et errores inde non raro profectos, quod a libra- 
rio, haud rede inspeda formula Mrqvi Tt& aOTtD ... 
vel Tfi <xOt$ fjj^lpa ..., dies nonnullia praecedentibus 
perperam distincti fuerint vel indebite commisti. 
Quae causa vel alia ei similis effecit ut tot sandi 
alio in aliis synaxariis die, at vicino tamen, lauda- 
rentur. 

Porro unum eundemque sanctum in eodem etiam iterato 
synaxario semel iterumque, vel in diversis synaxa- 
riis diebus multum distaniibus laudari non ita 
raro contingit. Dubium plerumque sohunt hoc 
pado ut unum diem sandi natalem esse pronun- 
tient, alterum translations reliquiarum. Quod 
nonnumquam rede dictum existimo, puta de 
S. Theodoro duce, cuius Feb. 8 2 dSXtiOis, lun. 8 1 
\xvf\ixr\ r|T0i dvaxoutbrj in codice S,in aliis codicibus 
utroque die deXr)0"i<; nuntiatur. Sed talis plerumque 
coniedura fallax est, cum saepe aliis ex causis 
eadem memoria iteretur. Id enim interdum ex eo (1) S. Armitagb Robinson, The Passwn of S. Perpetua, Texts and Studies, I, % 22. — (2) Anal. Boll. XVI, 127. LX11I SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM- LXIV memoriae 
inscriptae. E typicis 
synaxes, ecclesiarum 
urbis declarandum est, quod synaxarista variis menolo- 
giis usus e$t,totiensque sancti euittspiam memoriam 
suis fastis inscripsit, quotiens eius Vita occurre- 
bat. Idem dicito de memoriis quae e halendariis 
forte desumpsit. Sed et saepe ubi memoria perperam 
iteratur vel alieno die reposita est, synaxaristae 
'crassa neglegentia culpanda est, ut cum Rb inte- 
grum paene diem Mai 28 hi Mai 20, Iul. 30 in 
Jul. 17 transtulit, vel quando quae uno die, puta 
28 Oct., nuntiabantur, in eandem diem alterius 
mensis, 28 Dec., reposuit, Et huius quidem generis 
errorum tot hahemus exempla, ut res casu acci- 
disse minime censeatur, v. g. Stephanus Sabaita 
in codicibus nostris inscriptus est Oct. 28 et 
Dec. 28; Zackaeus Nov. 18, Dec. 18; Inna Ian. 20, 
lun. 20; Theodosia April. 29, Mai 29; Septem- 
mulieres martyres, Mart. 18, Mai 18; Hilarion 
lun. 5, Iul. 5; Andreas Cretensis Mai 4, lun. 4, 
Iul. 4; Metrophanes lun, 4, Iul.. 4; Hippolyius 
Iul. 13, Aug. 13; Timotheus et soe. Aug. 19, 
Sept. 19 (Feb. 19). Parum attente suis libris usum 
esse synaxaristam existimo, et cum legeret \xr\v\ 
tuj aOTq) kx\ existimavit se menologio Octobris uti, 
cum reapse Decembrem prae manibus haberet et 
ita porro. Est et ubi collector dormitasse . depre- 
hendatur, v. g. lun. 20 Z - B , qua eiusdem sancti 
AouyxpiTou memoria iteratur. 

Praeter menologia etiam typica ecclesiarum 
urbis a synaxaristis adhibita esse diximus. Typica 
quoque intellexisse auctorem recensionis S*, cum 
diceret se Ik bicupopwv auvaHaptaiv materiam 
sumpsisse, veri simile est. At. luce clarius est 
duo saltern rerum genera non aliunde desumpta 
esse, videlicet synaxium indictiones, sollemni hac 
formula conceptas .- TeXetrai be i 5 ) auroO GvvaZu; 
£vrti» vaw ..., et ecclesiarum seu sacellorum dedica- 
tiones. Praeter enim festa maiora, quae in omnibus 
ecclesiis agebantur, — et turn silent synaxaria, 
praeter quam die lun. 29, de S. Petro, cuius synaxis 
facienda est ev irdcrat«; raig Hard tottov £xxXrj~ 
oiais — plerorumque commemoratio non ubique 
celebrior habebatur, sed in solis ecclesiis quae 
ipsorum vel nomini dfidicatae erant, vel reliquiis 
ditatae. Solent enim his similibusve verbis uti : 
TeXevrai be f\ aOtoO o"uva£i£ £v tuj vaqj auToO — 
vel : TeXetrai be f\ aixf\c, tfuvaiig iv toi? dyioic; 
'AttocftoXoic; toi? (aeyaXotc;, IvGa to tIjhov adTfjc; 
Xetyavov drcoxeiTat, 

Quod si quis contendat synaxaristam, qui Con- 
stantinopoli scribebat, quaedam ex his rebus usu 
didicisse, neque omnia e typicis descripsisse, non 
equidem contradicam. Id tamen minus facile con- 
cesserim de ecclesiarum dedicationibus, et e typicis 
desumptas illas esse memorias, quae uniuscuius- 
que ecclesiae maxime propriae sunt (una excepta 
dedications rfc dyia? 'AvacTTdaetus, Sept. 13 1 ), 
2)rorsus existimo. Expressis verbis nuntiantur dedi- 
cationes in codice S, ad dies : Sept. 6 s , 19 8 , 2V, 
Oct. 19", 28 9 , 29 s , 31*; Nov. 5 8 , 8*, 9\ 12\ 19% 
26'% 28*, 29 b ; Dec. I 5 - 6 , 2*, 8* 16 6 , 18\ 23*, 

(1) Vita S. Mardani, n. 16, P.G. CXIV. 448. 29* ; Ian. 13 s ; April. 24*, 25% 28*; Mai 1% 4\ 
7 2 ,20 6 ; lun. 6*,. 26*; Iul. 5 5 , 9 s , 18 h , 26», 28 2 , 
29 8 , 31 s ; Aug. 2\ 4 4 , 8 6 , 31*. Et hae quidem 

conceptis verbis enuntiantur ; at multo plures dedi- 
cations, sub alia forma latere, veluti hac Ian. 24* : 
MvrjfiT] toO dytou 'Iwavvou tou parmc'ToO TiXrjffiov 
toO Taupou, quo festum lempli, die pairono non 
sacra, nuntiaiur, certis exemplis constat, quorum 
unum alterumve adducam. Ian. 21* agitur SuvaSi? 
t% dyiat; EipiyvriS t% otforis Ttpog 6dXao"0"av, seu, 
ut alii codices habent, zr(<; dyia? Eiptyvr]? £v Tf) 
dytujiaTrj caiTfjc; £xxXrio*ia. Iamvero, Vitae S. Mar- 
ciani huius ecclesiae conditoris scriptor testatur 
hunc diem anniversarium esse dedicationis : Td t€ 
\xr\v eyxaivia tou vaou Kara xt\v eixdba <a'> toO 
lavouapiou ot* Itouc; TeXeTrat 6tt6t€ brj KCti TroXXf] 
toO TtXrieou? fj (Tuvopofiri (1). Festum quod Oct. 28 
toO dyiou 'Puju-avou simpUciter in P dicitur, in S 
eyxcuvia toO dyiou c Pcu^avoO, et Iul. 26 s diserte 
adhibetur formula. r\ GvvaZic, fjTOi rd iyKaivta. 

Encaeniorum multo crebriores, quam quae dedicationes 
totis verbis nuntiantur, in synaxariis memorias 
haberi etiam suadent commemorationes illaepror- 
sus singulares quibus martyres remotissimis iem- 
poribus locisque passi, diebus plane inusitatis; 
comprehenduntur, puta Sept. 29 2 : Tpucputvos m\ 
Tpocpffiou xal Aopufalbovto?, vel Nov. 9% 'Ovn- 
mcpopou xai TTop(puptou, Xpicrtocpopou Kai Mau- 
paS, Tt(ao94ou Kai 'ApTljxovo^ xat Napaf]. Cum 
his enim necessario conferendae sunt memoriae 
Oct 29 s , Nov. 19* , quibus colli guntur kinc, Petrus, 
Paulus, loannes BapUsta, Stephanus protomar- 
tyr, Barnabas, Ioseph,Cleopa$, Trophimus, Dory- 
medon, Cosmas, Damianus et Bassa, Mine Petrus, 
Paulus, Stephanus et lacobus f rater Domini. Prio- 
rum autem synaxis agebatur in ecclesia S. Pauli 
hi tuj 'OpqpavoTpocpetqj, fi(aabe Kai to- eyrahnoi toO 
auToO vaou, posteriorum vero iv toi? AiaKOViffffriS, 
6vtcuv Kai toiv ItKatViUJv toO toioutou vaou. Lege 
quoque laterculos Mai 4*, Mai 4\ Sanctos qui in 
una commemoratione colliguntur eos esse quorum 
reliquiae, ut moris erat, die dedicationis depositae 
fuerant in templo, probabilissimum censeo. 

Tot sunt in codice S et cognaiis ecclesiarum 
urbis festa propria a singularum typicis accepta, 
ut merito- synaxarium universale ecclesiae Con- 
stantinopolitanae did possit. E typicis monasterio- 
rum urbis vel suburbiorum regionumve vicinarum 
multo pauciora quam exspectes synaxaristae hause- 
runt. Etenim si elogia quaedam omittas, quae ex 
menologiis deducta sunt, anniversaria conditorum 
et dedicationum, quae in singulis monasteriorum 
typicis sedulo notari solent, in synaxariis nostris 
raro occurrunt. Et ut id uno illustrem exemplo, 
celeberrimiStuditarum hegumeni Theodori elogium 
utique hahemus in codicibus nostris (Nov. IP); 
Platonis autem, qui sanctitateet ipse claruit nomen 
reticetur a plerisque, ab omttibus vero hae comme- 
morationes quas in duobus halendariis Studitanis 
( Venet. S. Marci, II. 115, Paris, gr. 382) repperi- 
LXV PROLEGOMENA LXVI mus ad Iul 20 : fivt'mn toO ey jiaKapta Tfi nvnM 

yeyovoTOc; Itou&iou uarptxiou, rou auo*Tr]0"a^€vou 
Tfjv (jovryv tcuv Xtouoiou, et ad lun. 23 : rd £fKaivta 
toO dyiou 'Iwdvvou rcpocpr|TOu Trpobpojaou xai parr- 
ticftoO (Jovffc toiv Xtou6iou Kai toiv 6'vtujv exeiffe 
euxrriptwv toO re dylou fxdpTupo? Irecpdvou xai 
Tfj? imepaytac; QeoroKou (1). Vnius monasterii tou 
Ba9euj<; Tuaxos vel Ba6uppuaxo<; in Bithynia (2) nonnalla e kalendariis 
deprompta, e typicis 
monasterio- 
rum pauca, Vnius saltern generis synaxariorum, nimirum 
M % , fontibus accensenda sunt synaxaria metrica a 
Christophoro Mitylenaeo, qui annis circiter 1028- 
1054 floruit, concinnata. Quae carmina, cum aliis 
similibus commista (nam opus Christophori pro 
necessitate ampliatum est) legere est turn in menaeis 
impressis, turn in synaxaristis, turn apud Siberum, 
qui ex menaeis variisque synaxariis menologium typicum prae manibus synaxaristarum fuisse veri metricum composuit (8). Specimina dedimus admo- 

simileest,utpatetexdictissupra,p.Nii. dum parce (9); de opere integro, quod seorsim 

Totam farraginem brevissimarum commemora- editum nondum est, operae pretium foret disserere, 

tionum, quae nudo fere sancti nomine absolvantur, nisi v. cl. L. Stembach Christophorum nunc prelo 

e typicis deductam esse minime contendo. Nam pararet. His igitur, quae superius obiter dicta 

primo quidem elogia,quae in uno codice satis ampla sunt (10), contenti ad eos, qui de Christophoro non sunt (v.g. Dec. 15, S. Pauli Latrenshin 8a), in alio 
ad extremam usque penuriem extenuata sunt (v. g. 
in S); quod et saepissime in codicibus j9* F*, B* 
deprehendimus. Dein non exigua pars memoria- 
rum, quibus in M* singuli dies audi videntur, 
copia inanis est, cum saepe nomina tantum com- 
plectantur ex praecedentibus fere elogiis deduda. 
Exemplo sint Oct. 10, xuiv dyiujv jiapTupoiv tujv 
0"uyavaipe6lvTaiv ti£ dyiuj EuXa|arriqj (de quibus in 
Passione S. Eulampii); Oct. 16 : tujv ffuvavaipe- 
eevVajv t$ dyiuj Aoyyivuj (in Passione S. Longini); 
Oct. 17 : KXaubiou. — IXapiaq. =- Maupou xai 
Ido.ujvoc; (in Passione SS. Chrysanthi et Dariae); 
Nov. 25 : ol aytoi irevTrjxovTa pryropes (in Passione 
S. Aecaterinae). Longa quoque nominum series 
quae legitur Dee. 28, e Passione SS. Inde et Domne 
desumpta est, et ita porro. 

Non nego multa sanctorum nomina,elogio caren- 
tia, e synaxariis minoribus seu halendariis accepta 
fuisse. Id autem latius persequi nonpossumus, turn 
quia halendariorum et typicorum, si de memoriis 
solis loquimur, non valde diversa est ratio, turn 
quia id genus documentoruin adhuc neglectum in 
codicibus iacet. Si enim halendarium Albanum 
(nunc Vatic. 2144), quern Morcellius egregio com- 
mentario illustravit (3), excipias, perparum rem 
nostram iwoant ea quae proferunt Matthaei (4), 
Scholz (5), illud quoque quod ex diversissimis 
codicibus compilavit v. cl. - C. R. Gregory (6). 
Plurimum contra commodi confert, licet inter 
fontes synaxariorum minime computari possit, 
halendarium. Neapolitanum, saeculo IX marmori 
insculptum (7); quod cum ex antiquissimis sit 
kuiusmodi monumentis, in adnotationibus nostris 
saepe saepius adduximus. (1) A Synaxaristis, inde a Nicodemo, die Iul. 20 nun- 
tiantur -rd £-fKcuvia TO vctoO i% eOayeoTdTrii; jj.ovf\<; toO 
Xtoubiou toO Ttp-tou TTpobp6;aou. Quae et assumpta sunt 
in menaeis Constantinopoiitanis an. 1843. — (2) Gf. Anal. 
Boll. XIV. 416-18. — (3) Ealendarium ecclesiae Constanti- 
nopolitanae, Romae, 1788, tomi 2. — (4) G. F. Matthaei, 
Novum ieslamentum graece, III (Ronneburgi, 1807), 13- 
22. — (5) Scholz, De menologiis duorum codicum graecorum 
bibliolhecae regiae ParisUnsis c'ommentalio, Bonnae, 1823; 
Novum (-estamentum graece, Lipsiae, 1836, 1.455-93; 3X457- 
69. Cetera.huiusmodi aotavi in Anal. Boll., XIV. 401. — 
(6) lexthritik des Neuen leslaments, Leipzig, I (1900), 
365-86. — (7) A. S. Mazochi, In velus marmoreum sanct-txe 
Ncapolilanae ecclcsuie kalendarium commentarius, Neapoli, 
1744-45, 3 vol. ; L. Sabbajdini d'Akpora, 11 vetusto calendario 
Napoletano, Napoli, I (1744J-XII (1768) ; Mai, Scriplorum 

SYKAXARIOM, itapridem scripserunt, lector em amandamus (11). 
Libellum praeterire nolo, parvae molis et pido- 
rumpotius quam hagiographorum usui compara- 
tum, quern synaxaristae in usum quoque suum 
converterunt. In multis enim codicibus, v. g. S, 
plerorumque prophetarum et quorundam illu- 
strium episcoporum laudatio clausula quadam 
absolviiur, in qua sancti effigies tarn accurate 
depingitur, ut et quandoque addatur cuiusnam e 
caelitibus simillimus videatur. Mirum sane esset 
scriptor em etiam coaevum de S. Nicephoro patriar- 
cha, haec affirmare potuisse : f|v be xard TtdvTCt 
opoios KupiXXuj Ttij rife 'AXeHavbpeias. Haec a 
quadam £p|an,veia ttic; Jujypacpix^ Texvr)? mutua- 
tos esse compilatores nemo non videt. Ilabemus 
autem in codice Coisliniano 296 (fol. 68-69) libel- 
lum cum eo maxime affineni. quo usi sunt (12) : 
J Ex tujv 'EXmou toO 'Puniiaiou dpxaioXoyoutilvujv 
IxKXrimaa'Tixns io"Topias rrepi xapaxTrjpuiv ffujga- 
Tixdiv. Inc. TTepi tou 5 Abd.|j., Sequitur Ttepi popepf)? 
^xaCTou tujv TtpocpriTuJv, dein TTepi tou beffrcoTixou 
XapaKTfjpo^, tandem describuntur effigies Petri 
et Pauli, Dionysii Areopagitae, Gregorii Nazian- 
zeni, Basilii Magni, Gregorii Nysseni, Athanasii, 
loannis Chrysostomi, Cyrilli Alexandrini, Cyrilli 
Hierosolymitani, Eustathii Antiocheni, Tarasii 
CP., Nicephori CP. Porro, horum omnium (quibus 
addantur Theodorus Studita Nov. 11*, Mercu- 
rius Nov. 26 s ), sed exeepto Eustathio et non- 
nullis prophetis, imago in synaxario nostro S 
aliisque exprimitur iisdem quandoque feme ver- 
bis (13). Cum autem neque Elpius, quisquis ille est, 
notare non omittat quinam sancti similes aliis 
fuerint, de libelli eius cognatione cum synaxario- 
rum fonte dubitari nequit. velerum nova colleclio, V (1831), 58-65; B, Capasso, Monu- 
menta ad Neapolilani ducatus historiam pertinenlki, I 
(1871), 335-39. — (8) Ecclesiae graecae mariyrologium 
metricum ex menaeis cod. Chiffleliano Acluque Sanclorum 
nuncprimum colligil... L. U. G. Siberos, Lipsiae, 1727. — 
(9) Supra p. xxxix.— (10) P. xliii, xlv, lh. — (11) A, Rocchi, 
Versidi Cristoforopatrizio editi da un- codice delta monu- 
mentale badia di Groltaferraia, Roma 1887; L, Sternbach, 
Ghristophorea, ex commentarus societatis philologaequibds 
isscribitur "Eos„, vol.V, p. 7~21,Leopoli, 1899; Id. Appendix 
Christophorea, ibid. vol. VI (1900), p. 53-74; V. LukdstrQm, 
hamentdByzanlina, inERANOs. Acta pbtlologica Suecana, 
III (1899), 149461; IV, 136-139. — {12)Ohont, Invenlaire 
sommaire, III. 173. Cf. E. von DobschQtz, Christusbilder, 
298**, not. I. .— (13) Gf. H. Brockhads, Die Kunst in den 
Athosklostern, Leipzig, 1896, 156. e synaxariis 
metricis, et manuali 
pictorum. Lxvir SYNAXARIUM CONST ANTING POLIT AN UM LXVIH § 2. Synaxariorum fontes singulation. 

lo synaxariis Postquam de libris praecipuis diximus e qui- 
receasentur ^ us mu Uiplicem variamque materiem collegerunt 
synaxaristae, qualis ilia sit paulo distinctius 
persequi necesse est. Tantam autem rerum conge- 
Hem uno die exhauriri non posse et multorum ad 
id conatus requiri demonstrandum non est. Igitur, 
posteaquam lectorem ad ea revocavimus quae in 
adnotationibus collecta sunt, ad capita quaedam 
praecipua, quibus synaxaria constant, oculoscon- 
vertisse et quae notatu digna occurrunt, breviter 
exposwisse sufficiat. 
festa Christi Festorum Ghristi ceriis diebus affixorum ratio 
et Deiparae, ^ ana es ^ ui ^ festorum Deiparae. Kaec autem 
plurima sunt, quattuor generibus comprekensa. 
Sunt enim recordatio mysteriorum, ut Nativitatis 
(Sept. 8 ^ Ingressus in templum (Nov. 21 1 ), Dor- 
■ mitionis (Aug.. 15*); reliquiarum, ut depositions 
vestis (Iul. 2) vel zonae (Aug. 31 x ); patrocinii, ut 
Uber ationis a barbarorum incursionibus (Aug. 7 i , 
16 3 ); tandem synaxis in diver-sis ecclesiis (puta 
Sept. I s , Oct. 16 s , et saepissime); quae plermnque 
dedications anniversaria dies esse videntur. 
festa mobilia, Ut dominicas ante et post Nativitatem, ante et 
post Epipkaniam taceam, quae in multis codicibus 
diversis tamen .diebus signatae sunt, festa mobi- 
lia nonnulla ad normam ceterorum festorum in 
synaxariis M* inde a die Ian. 14 statis intervallis 
inscripta esse lector facile perspiciet, cum hac fere 
sub formula enuniiari soleant : 'H iv tut Kupitp 
Ttdcrx« KupiOKf|... Ex his inter se collatis mani- 
festum fit KOpiov irao"x« <^a festmn Resurrectionis 
quando in Mart. 25 incidit, et ab hac die compu- 
tatas esse dominicas et alia festa, quae cum 
Pasckate m-oventur, synaxariis inscripta. Usus 
enim Graecorum discrepat a computo Latinorum, 
a quibus VI kal. Aprilis seu Mart. 27 nuntiatur 
Resurrectio domini nostri Iesu Christi; VIII vero 
leal. Aprilis : Dominus Noster lesus Christus 
crucifixus est, ut est in Martyrologio Hierony- 
miano (1). lis igitur annis, quibus Resurrectionis 
festum eo ipso die, quo accidisse censetur, seu 
Mart. 25 celebratur, die Ian. 14 incipiunt festa 
Triodii, quorum primum est KUpiotKf) tou tcXwvou 
kcu tou qxxptoraiou, quodque or dine sequuntur reli- 
quae dominicae, toO do"wTou Ian. 21, t% &TTOKpeuj 
Ian. 28, et ita porro usque ad Pascha Mart. 25, 
quacum orditur series festorum Pentecostarii, 
quamque excipitvia Kuptatai April. 1, Kuptaxrj tu)v 
uupo<p6pujv April 8, et ita deinceps usque ad 
dominicam post Pentecosten, quae est xupiaKri toiv 
dytwv ttccvtujv, Mai 20. De singulis dominicis lege 
quae docte disputat L. Allatius (2). Hoc unum 
addendum est, synaxarisias in referendis domi- 

(1) De his lege F. M. Fiorentini, Vetustius occidentalis 
ccclesiac martyrologium, 399-403; F. Diekamp, Hippolytos 
von Theben, Munster, 1898, 55. — (2) De dominicis et 
hebdomadibus Graecorum, in libro De ecclcsia occiden- 
talis aique orienlalis perpetua consensione, Coloniae 
Agrippinae, 1648, 1043-1526. Lectu utilia plurima col- 
legit quoque N. Nilles, Kalendarutm manuale utriusque 
ccrtesme, Oeniponte, II (1897), 1-430. - (3) P.G. LXXXL nicis aliisque mobilibus fesiis non raro neglegen- 
tia peccasse, sive computum haud recte institue- 
runt, veluti cum Feb. 11 aliis est KupiotKv} tfjc; 
6p6obo£iac; (459 49), aliis TrpuiTOv ffdppaTOv tujv 
vr)O"Teiu)v(460 51), vel memoria CCGXVIII patru?n 
Nicaenorum Mai 7 non vero pridie nuntiatur; 
sive dominicam notare omiserunt, quemadmodum 
ad dies Feb. 18, Mart. 4, 11, Mai 13, Mai 20, in 
nostris codicibus accidit. Ros porro defectus ope 
plurimorum codicum, nullo negotio sanabit qui- 
cumque volet. 

De angelorum seu do*u>paTUJv festivita-Ubus memoriae 
pauca notanda sunt. Synaxis angelorum omnium * ' 

Nov. 8 1 et Ian.. 11, miraculum S. Michaelis in 
Chonis Sept. 6* celebratur. S. RaphaeUs memoria 
praecipua postridie toO EuaYYeXscrpoO occurrit. 
Ceterae fere S. Michaelis synaxes ecclesiarum 
dedicationes esse videntur, ut Iul. 26 s , avvah<; 
rjtot toi eYKottvia toO dpxaYY&ou MixafjX k t ^- 

E Veteri Testamento turn patriarchae turn pro- patriarcha- . 
phetae colendi proponuntur. Et illorum quidem rum ' 
celebriores suas habent memorias a ceteris distin- 
ctas, uii lesus Nave Sept. l e , Moyses Sept. 4 8 , lob 
Mai 6 1 ; ceteris generatim affixa est una dies, quae 
dicitur Sanctorum Patrum, dominica videlicet ante 
Nativitatem Christi, qua in codicibus M* recitatur 
longa nominum series (quam nos silentio pressi- 
mus) inde a protoparenlibus, primo virorum Abel, 
Seth etc. ad Daniel usque cum tribus pueris, dein 
mulierum, a Sarra ad Susannam ; singulis autem 
subicitur duplex senarius, e Christophorea sup- 
pellectili depromptus. Praeterea in codicibus M* 
hinc inde inter commemorationes breviores viri 
mulieresve Veteris Testamenii occurrunt. 

Turn maiorum- turn minorum duodeeim prophe- propheta- 
tarum memoriae in omnibus passim codicibus, 
adiectis elogiis, inscriptae sunt Nee mirum, cum 
iam antiquitus exstiterint Vitae prophetarum — 
ut de commentariis nonnullis longioribus taceam — 
qualia sunt Theodoreti uftopv^aTa (3), Hesychii 
Epitome (4) et scripta varia de nominibus, patria, 
obitu, sepultura prophetarum, quae -in editionibus 
S. Epiphanii, Chronici Paschalis et alibi circum- 
feruntur(5). Cum hoc litter arum gen,ere conexae 
sunt synaxariorum nostrorum laudationes, de 
quibus aliorum est dUigeniius inquirere. Observa 
praecipuorum ex prophetis elogia eorundem effigie 
paucis expressa concludi (6), e. g. Isaiae (Mai 9 1 ), 
leremiae (Mail 1 ), Ezechielis (Iul. 21 l ), Oseae 
(Oct. 17 l ), Amos (Iun. 15 s ), Ionae (Sept. 21 1 ), 
Nahum (Dec. I 1 ), Habacuc (Dec. 2 1 ), Sophoniae 
(Dec. 3 1 ), Aggaei (Dec. 16 1 ), Malachia (Ian. 3 2 ). 
Si quis autem varia conferat synaxaria, minus 
rata fixaque censebit quae de festis diebus singulis 
prophetis assignandis passim feruntur (7). 

1552 sqq. - (4) P.G. XGIII, 1340-85. — (5) De his 
A. M. CEfcUNi, De codice Marclialiano seu Vaticano graeco 
2125 prophetarum pkototypica arte repratsentato com- 
mentatio. Romae, 1890, 1-9 ; Nestle, Die dem Epiphanius 
zugeschriebenen Vitae prophetarum aus Marginauen und 
Matemaueh, TCibiDgen, 1893, 16-34. Cf. BUG. p. 115, 
s. v. Prophelae. — (6) Cf. supra, p. lxvi. — (7) Nestle, op. 
tit.. 59-61. LXIX PROLEGOMENA LXX rum, costolo- Plurimae sunt apostolorum in synaxariis nostris 

rum, memoriae, e duplici potissimum fonte depromptae. 
Aliae quidem contracta referunt de apostolis 
hypomnemaia, quibus Acta apocrypha ilia usu 
trita praeluxerunt et quae passim in menologiis 
inserta sunt. Aliae ex libello Pseudo-Doroihei de 
apostolis et septuaginta discipulis (1) exsectae 
sunt; et in codice quidem S libellus praeterea inte- 
ger legendus proponitur ad diem Iun. 30, qui 
apostolis omnibus sacer est, in ceteris fere codicibus 
truncus et muiilus. Post ea quae de Actis aposto- 
lorum apocryphis uberrime et docte disseruit 
R. A. Lipsius, qui synaxariis typis editis B* et 
menaeis plurimum usus est, de commemoratio- 
nibus apostolorum ulterius verba faciendi hie locus 
non esse videtur (2). Ne de Dorotheo quidem, qui 
haud ita pridem doctorum oculos in se convertit(3), 
quicquam addere iuvat, cum nova libelli editio, 
quae iam dudum a v. cl. H. Gelzer paraia est, 
■ propediem prelum relictura ■ speretur. Lectorem, 
opinor, minime effugiet, qua ratione Dorotheus in 
synaxaristarum usum conversus fuerit, neque Us 
assentiet qui dies apostolis illis, qui ex septuaginta 
dicuntur, dicatos veluti fixos et rates et a sacra 
antiquitate traditos commemorant. Ex collatis 
enim synaxariis selectis statim constat eos non. ex 
usu antiquo fastis inscriptos fuisse, sed ex eorum, 
qui synaxaria collegerunt arte et libidine. Ut enim e 
solo codice S exempla quaedam promamus, confe- 
rantur cum Dorothei libello laterculi April. 8 1 : 
'Hpiubiujvos, 'Aydpou, Pouqiou. ■ — Nov. 4* : 
TTccrpoPa, 'Eppa, Atvou, fatou tcai <t>iXo\6you, — 
Nov. 10 1 : 'OXuptra ('Piubiujvoc;), Xuj<XtTC&Tpou, 
TepTtou, 3 Epdo"Tou, Koudprou. — Dec. 8 s : Zw<T8e- 
vovq, 'AttoMuj, Kncpa, Tuxikou, 'EtracppootTop, 
Kaiffapoi;, ('Ovticrupopou).— lun.22'°- e '- 7 : Mdpxou, 
IrjcroO, 'Apxepd. Hos ex una pagina Dorothei 
(786 6-787 10) forfice abscissas esse manifestum est, 
et per diversa anni spatia in fugam vacui, ut ita 
dicam, distributa. Quam festinanter hinc inde 
excerpta ex Dorotheo desumpta sint, multa demon- 
strant, v. g. Dec. 8 i , Kcuffap nuncupatur tmCKonoc; 
Kopuivrfs, cum apud Dorotheum ^ttiCkoito? Aup- 
paxiou dicatur. Mendum ex omisso nomine Onesi- 
phori facile intellegitur. Ita enim, adducto Dorotheo 
(787 5, 15) locus sanatur : '0 bk KdTffap, oO Kal 
aoroO 6 cxutos drt-otftoXoc; pepvt]Tai ^maKorroc; 
Auppaxiou ^yIveto, 6 bk 'OvrjOl<popo<;, ou Kal 
aufou 6 atiToc; d-rroaroXoc; pepvntat> (hucfKOTroc; 
Kopuivn? (Kopujveiac;) iyivero. Si autem conferas 
laterculos Oct. 20*' 8 , Iun. 22*- 5 - 6 - 7 ; cum libello de 
Apostolis, 786 24, 787 6-io, Terentium episcopum 
Iconii, qui in plerisque synaxariis habetur, alium 
non esse a Tertio apostolo, quern secundum Iconii 
episcopum fingit Dorotheus, statim perspicies. Quam 
caute ergo adhibenda sint synaxaria ad libellum 
emendandum, vel inde patet. Synaxariorum solidam veluti ' partem elogiis martyrum 
martyrum antiquorum quos Asia, Aegyptus, Assy- P m,jmoram 
ria et Mesopotamia, lllyricum, Italia quoque caelo ■ 
iransmmrunt, primo intuitu cernitur,et iam supra 
satis innuimus eos fere solos codicibus nosirisinser- 
tos fuisse, quorum Acta menologiorum ope ad nos 
pervenissent. Plurima enim martyrum illustrium 
nomina puta ex iis quae ab Eusebio in Historia 
ecclesiastica diserte laudantur vel quae in marty- 
rologio graeco antiquissimo inscripta fuisse ex 
breviario Syriaco et ex Hieronymianis compertum 
habemus, in synaxariis desiderantur. 

Martyr es Palaestinenses, quorum passiones libro Palaestinen- 
distincto Eusebius enarravit, a synaxaristis omnes &1U ' 
excepti sunt. Duabus recensionibus opus Eusebia- 
num traditum esse constat^), altera breviore, quae 
Eisioriae ecclesiasticae libro VIII suffixa est, 
prolixiore altera, quam integram syriaca versio 
sola serwvit, et cuius graeca fragmenta haud 
spernenda in menologiis detecta sunt(b). Porro, 
, non vulgatum ilium, sed longiusculum tractatum 
synaxaristis prae manibus fuisse iam perspexerat 
Cureton, qui libris M* editis utebatur (6), idque 
novis adductis exemplaribus certissime comproha- 
tum est. Attamen libellum brevioreni ab iisdem 
plane neglectum fuisse affirmare non ausim,cum . 
e. g. Sept. 20 s nomen Ioannis efferant, quo videtur 
altera recensio caruisse. Notatu eiiam dignum est 
plerosque martyres Palaestinenses bis in synaxa-. 
His nostris inscriptos esse, ut puta Proeopium 
Nov. 22% Iul. 8 l (et Iul. 8 8 ); Zachaeum Nov. 18*, 
Dec. 18 6 ; Agapium et socios Mart. 15 1 , Mart 24 4 ; 
Apphianum et Aedesium April. 2*, April. ..9 4 ; 
Theodosiam April. 29*, Mai29 l ;Silvanum Oct. 14 2 , 
Mai 4 2 ; Paulum et socios Feb. 10 s et Iul. 15 8 ; 
Petrum Abselamum Oct. 15% Ian. 11 s ; Adrianmn 
et Eubulum Feb. 3 *, Mart. 7 4 (ubi nomina corrupta 
exhibentur); Timotheum et soc. Sept. 19% Aug. 19* 
'(adde P[eb. 19 , Nov. 19 ). Ex variorum menologio^ 
rum kalendariorumve, quae non eosdem dies 
iisdem Sanctis assignabant, iteratas memorias 
probabilius originem ducere iam supra diximus. 

Haud spernendum e synaxariis nostris frucium Orientalium, 
colligent qui Actorum martyrum Orientalium, 
quae syriace habemus, in litteris graecis reliquias 
requirunt. Vt enim omittamus Acta Iappr[\6u Kal 
Bepata? (Ian. 24% GuHae, Samonae et Abibi 
(Nov. 5 *), martyrum Samosatensium (Ian. 29 2 ), 
et eorum qui vel sub Isdegerde, passi sunt, uii 
Abdae et Beniamin (Sept. 5 s , Mart. 31 s ), Iacobi 
(Nov. 27 l ), vel sub Chosroe ut Anastasii (Ian. 22% 
Golinduch (Iul. 12 s ), principem sibi locum vindi- 
cant memoriae sanctorum qui tempore persecu- 
tions Sapons Persarum regis II occubuerunt, et 
quorum Acta collegisse fertur Maruthas episcopus 
■civitatis Maipherkat. Et haec quidem, quae non 
pauci nee temere, ut videtur, Maruthae abiudicant, 


■ ; : .. (1) BUG. s. v. Apostoli, n. 4. — (2) Die apokryphen 
Apostelgesckichten und Apostellegenden, Braunschweig, 
1883-90, 1, II 1. 2, Erganzungsheft. - (3) Lege adnota- 
tiones ad Iun. 30. — (4) J.. Viteau, De Eusebii Caesarimisis 

duplici opusculo TTepi -rt&v tv TTaActidTivn jjapTVpriarivTOiv, Lutetiae, 1893; B. Violet, Die Palaeslinischen Mcirtyrer 
des Eusebius von Casarea, Texte und Untersuchungen.XIV. 
4, 1896. — (5) Anal Boll. XVI. 113-39. - (6) History of 
the martyrs in Palestine by Eusebius bishop of Ca-esarea, 
London, 1861, 49-86. LXXI SYNAXARIUM CONSTANTINO POLITANUM LXX1I Occidenta- 
lium, Romano- 

ruro, syriace habemus a S.E. Assemani et P. Bedjan(l) 
edita ; graeca autem eorundein fragmenta eodem 
facto tradita sunt, quo Eusebii de- Martyribus 
Palaestinae liber, nempe in menologiis et synaxa- 
riis. Quae in menologiis servata sunt, alibi enu- 
meravimus, suntque Acta Abramii, Acepsimae, 
loseph et Aeithalae, Badimi, lae, Ionae et Bara- 
ckisii, Pherbuthae, Sadoth (2). Plura in synaxa- 
riis Marutkae liber sui vestigia reliquit, quae licet 
sint contracta, certo tamen ostendunt Acta graeca 
fusiora martyrum Orientalium multo plura quam 
quae nunc habemus exstitisse et forsan adkuc in 
biblioihecis latere. Praecipua horum elogia require 
Sept. 11% Oct 19% Nov. 1% 3% 13% 20% 20% 20 s , 
Feb. 5% 20*, Mart. 29% April 5 s , 9% 9 s , 17\ 17% 
17% Mai 15% 16% Aug. 4 7 . 

Neque e synaxariis nostris parum- proficient qui 
dekagiographico inter utr am que ecclesiam commer- 
cio inquirunt (3). Martyrum enim, qui in partibus 
Occidentts occubuerunt, memoriae non paucae e 
menologiis in synaxaria transierunt. Paucissimos 
Africa subministravit, ut Perpetuam cum Felicitate 
(Feb. 2% Mart. 4% 14 s ), Speratum (lul 17), quo- 
rum Acta graeca habemus, et martyres Vandalicae 
persecutionis (Dec. 8 Z ). Multo plures Sicilia, de 
qua iam diximus (supra, p. lyiii) et Italia, quae 
praeter Ianuarium (Se$)t. 19% April. 20 2 ), Gerva- 
sium et Protasium(Oct. 14 1 ), Caesarium (Nov. 1% 
Erasmum (lun. 2 r ) aliosque minus claros longum 
Romanorum martyrum agmen in Graecorum 
fastos induxit. 

Horum praecipui sunt Stephanus p. (Sept. 7 8 , 
Aug. 2 2 ), Sophia cum filiabus (Sept. 17 1 ), Ana- 
stasia (Oct. 29 1 ), Gaecilia (Nov. 22 1 ), Clemens 
(Nov. 25 1 ), Sebastianus (Dec. 18 l ), Bonif alius 
(Dec. 19 l ), Anastasia cum Chrysogono (Dec. 22 1 ), 
Eugenia (Dec. 24 x ), Silvester (Ian. 2 1 ), Tatiana 
(Ian.12 3 ), Agnes (Ian. 20 s , 21 s , Feb, 1% cf.Iul.5 2 ), 
Alexius (Mart. 17 1 ), Ghrysanthus et Daria 
(Mart. 19 2 ), Gordianus et Epimachus (Mai 9 s ), 
Oosmas et Damianus (lul. 1 *)/ Laurentius (10 x ) ; 
quibus adde Luciam cum Geminiano(Sept. 17 s ), 
Eleutherium (Dec. 15 1 ), lustinum (lun. I 1 ); 
quorum omnium Acta graeca in menologiis ex 
Oriente allatis servata esse novimus. Quaedam 
praeterea in codicibus italo-graecis habemus gesta 
martyrum Romanorum, quae Italiae fines nun- 
quam transisse videntur, quorumque nullum est in 
synaxariis vestigium, ut SS. loannis et Pauli 
(codd. Vatic. 866, 1608), Pancraiii (cod. Vatic. 866), 
Nerei et Achillei (BHG-. p. 95), Martinae (cod. 
Vatic. 1608), Quattuor Goronatorum (cod. Vatic. 
1608). Sunt et alii quos Romanis connumerant 
soli synaxaristae. Lege v. g. memorias ZuvetoO 
(Dec. 12 2 ), OtXrpovog km Ao|ivivou (Mart. 21 2 ), 
"Emxcipeutc; kcu rdiavfjc; (Sept. 27 2 ), Kptaxevroc;, 
TTauXou kcu AtooKopioou (Mai 28 2 ), Iouotou 
(lul. 14 2 ), 'EpfioO, laparriuuvog ktX. (Aug. 18 2 ) cet. Et haec quidem de antiquis martyribus. Recen- martyrum 
tiores, qui a Sarracenis vel Bulgaris trucidati recentiorum, 
sunt, etiam in fastos transierunt, ut Michael 
(Oct. I 5 ), Bacchus iunior (Dec. 15% Martyres in 
Bulgaria (Ian. . 22 *), Theophilus iunior (Ian. 30 8 ), 
Martyres Amorienses (Mart. 6 2 ) cet. At, maxima 
pars veofxapTupaiv ex Us sunt qui pro cultu sancta- 
rum imaginum morte sunt multati; quibus adde 
confessores qui exsilium et verbera passi sunt. Adi 
v. a. dies sequentes : Sept. 20*, 21*, Oct. 2*, 23 s , 
Nov. II 2 , 20% 28*, 28% Dec. 4% 18% 26% 28% 
Ian. 9% Feb. 4% 22% Mart. 7% 8% 12% 20% 26% 
April. 3% 3 2 , 7% 18% 20% Mai 4, 13% 23% 
lun. 28 % M. 19 % Aug. 9% 24* etc. 

Praeter celeberrimos monasticae Vitae institu- ascetarum, 
tores in Aegypto et in Palaestina et recentiores 
quosdam coenobiorum conditores sivein regia urbe 
sive in vicinis regionibus claruerint, quorumque 
Vitae e menologiis desumptae sunt, principem 
locum inter ascetas in synaxariis plerisque obti-nent 
ii quorum gesta enarravit Theodoretus in libro 
cbiXd9eo<; iffTopia. Et horum quidem elogia non e 
menologiis, sed ex ipso Theodoreti libello desumpta 
esse olim demonstrare conatus sum' (4). Alii 
libri, ceterum vulgatissimi, quibus monachorum 
hisioria continetur , quique communi vocabulo 
tepovTuca appellantur, integri in usus suos a 
synaxaristis conversi fuisse non videntur; hinc 
inch tamen f€povTtKC( ab Us excerpta fuisse credi- 
deripi qui codices M* concinnarunt, nimirum, ut 
commemorationibus minoribus suos libros in locis 
tenuioribus infiarent. 

Praecipui plane momenti esse memorias episco- patriarcha- 
porum vel patriarcharum CP. nemo est qui ambin 
gat. Et duplex quidem earum genus in codicibus 
nostris occurrit, unum commemorationum com- 
munium, singularium alter um. Communes sunt 
hae : 

Sept. 2 2 . Mutdvvou toO vnffteuToG kcu TTauXou 

toO veou. . 
Oct. 11*. Nerrapiou, 'Apcraidou, 'AttikoO kcu 

Xioivviou. 
Nov. 20 2 . TTpoxXou, MaHuatavoO, 'AvatoXiou, Tev- 

vabiou. 
Feb. 18 5 . Qujfja kcu 'luidvvou toO vricrieuToG. 
Aug. 18 h . lujdvvou kou rewpfiou. 
Aug. 25 2 . feyvabiou, Itudvvou, 'Emtpaviou KCti 

Mt]vS. . 
Aug. 31 s . 'AXeSdv6pou, liudvvou kcu TTauXou toO 

veou. 

Quaenam sit. horum laterculorum ratio, certo 
defimre nequeo. Qui diebus Oct. 11, Nov. 20, 
Aug. 25 recensentur earn ferme ordinem servant, 
quern habet series chronologica episcoporum CP. 
Lege quae ad singulos locos in adnotatis dicta sunt. 
At donee de rei consilio constet, hisce memoriis 
caute utendum existimo. ram CP. (1) S. E. Assemaki, Acta SS. martyrum orientalium et 1854 — (2) Anal. Boll. XXI. 142. — (3) Cf. H. Usener, 

occidentalium, 1, Romae, 1748; P. Bedjan, Acta martyrum jn Jahrbmher fur protestantiscke Theologie, XIII (1887), 

el sanctorum, Parisiis, 1892, t. II. — Armenice quoque 240-59. — (4) Anal. Boll. XIV. 420-21. 
edita sunt in * Bibliotkeca Armena „, n. xi, Venetiis, 
LXXIII PROLEGOMENA LXXIV 


: . Age iam, omnium epiiscoporumCP. qui in nostris 
synaxariis commemorantur, seriem texamus (1). Mntpocpdvn? 

'AXeSavbpo? 
TTauXoq [I] 

rpnTopio? 

NeKTdpto? 

'Iwdvvns ffl 

'ApcrdKip? 

'Attiko? 

Iitftvvtos [I] 

MaHtp-tavos 

TTpoKXo? 

c})Xapiav6s 

'AvatoXicx; 

rewabux; [I] 

Ma.K€b6vtos [HI 

Mujawn? [II] 

'ETTlQpdviO? 

Miivai; 
Elituxio? 
lujdvvn? [Hi] 

'lujdvvtiS [IV] 
KupiaKoc; 

Guifiaq [I] 
Oujpa? [II] 
'iuidvvn? [V] 
KwvOTavfivot; [I] 
0€obu>pos 
TedipTio? [I] 
TTaOXos [III] 
KaXXiviKog [I] 
KOpo? 
repfiavo? [I] 
'AvaOTdcno? (315-327?) lun. 
(327?-340) Aug. 

(340/350) 

(379-381) 

(381-397) 

(398-404) 

(404-405) 

(405-425) 
(426?-427) 

(431-434) 

(434-447) 

(447-449) 

(449-458) 

(458-471) 

(496-511) 

(518-520) 

(520-536) 

(536-552) 

(552/582) 

(565-577) 

(582-595) 

(595-606) 

(607-610) 

(667-669) 

(669-675) 

(675-677) 

(677/687) 

(679-686) 

(688-694) 

(694-705) 

(705-712) 

(715-730) 

(730-754) 3P. 

6\ 
25\ 

ll%Sept.27 s . 
14 s ,NovA3K 

m 

■11*. 
11*. ■ 
20 2 . 
20 s . 
12% Feb. IV. Kujvcnavnvos [II] (754-766) TTaOXos [IV] 
Tapdffio? 
NtKri<p6poc; 
MeGobioc; 
'Avanex; 
0umo<; 
iTecpavos [I] 
'Avtujvio? [II] 
NtK6Xaos [I] 
If£<pavo<; [II] 
Tpuqjouv 
TToXueuKTOi; 
NnaSXao? [II] 
Iioivvios [II] 
KoOp.a£ [I] (780-784) 
(784-806) 
(806-815) 

(843-847) 
(847/878) Nov. 

Ian. 

Oct.' 

Sept. 

Oct. 

Oct. 

Oct. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 

Nov. 20% lul. 3 s . 

Nov. 20%Aug.25 2 . 

April. 23 s . 

Aug. 25\ 

Aug.' 25% lun. 6\ 

Aug. 25 s . ' 

April. 6 1 . 

Aug. 3 1 1 . 

Sept. 2% Feb. 18 5 . 

Oct. 30*. 

Mart. 19% Feb. 18*. 

Nov. 14 s . 

18 \ 

9\ 

27*. 

'l8 s . 

Aug. 20 2 ,(Sept.2 2 ). 
Aug. 23*. 

Ian. 7 3 . ' 

Mai 12 s . " 

Feb. 10*. 

lul. 30 s . 

Aug. 31 s . 

Feb. 25 K 

lun. 2\ 

lun. 14 2 . 

Oct. 23 s . 

Feb. 6\ 

Mai 18 s . 

Feb. 12*-.. 

Mai 15\ 

lul 18 s . 

April. 20 s . ■ 

Feb. 5 5 . 

Dec. 16*. Aug. 
Aug. 
Dec. 

Aug. (886-893) 
(893-901) 
(901/925) 

(925-928) 
(928-931) 
(956-970) 
(984^995) 
(995-998?) Aug. 24. 
(1075-1081) Ian. 2. Rorum ultimus in soils codicibus iW* inscriptus 
est, paenultimus in uno codice N. In menaeis 
Constantinopoli an. 1843 editis, ad diem Oct. 28 occurrit \xvf\ixr\ toO ooiou uarpo? f)pu>v A8a- 
vaolou Ttarpidpxou KutvoravTivouttoXeuJS toO Iv 
xtp *A0ip do-KfjcfavTO? (1289/1311). Haec autem 
memoria ex illis est quae ex Nicodemo ■ desump- 
tae stmt (2). 

Ementitum Dorothei caialogum (3) a synaxaris- 
tis adhibitum non esse certum est, probabile autem 
genuinos fontes, qualia sunt diptycha Magnae 
ecclesiae vel typicum SS. Apostolorum ipsis prae 
manibus fuisse. Non ideo tamen incaute synaxa- 
riis nostris fidendum, quod vereor non neminem 
egisse (4), ut dies ob.itus patriarcharum statuatur. 
Qui enim turn ex indice nostro, turn ex adnota- 
tionibus desumere velit quae cum codice S oppor- 
tune conferantur, is facile persuasum habebit de 
hisce diebus haud semper constare,cum varii in 
variis synaxariis proferantur neque semper, explo- 
ratum sit utrum obitus an depositio seu resignatio 
sit intellegenda. 

Difficultas etiam non levis oritur ubi ratio 
investigate quare alii patriarchae exclusi fuerint 
alii vero admissi. Nam, licet e quinque episcopis, 
sine controversia orthodoxis, quos a suo kalendario 
exulare mirabatur Morcellius (5), tres in nostris 
synaxariis reperiantur, neque, eodem auctore, ojn- 
nandum sit halendaria seu synaxaria ipsis dipty- 
chis sanctiora haberi, nullum tamen indicium 
satis certum reperio cur Evagrius et Euphemius, 
ex antiquioribus, e recentioribus autem Euthy- 
mius (6), Theophylactus et Antonius Studita, ut de 
his solis loquar, fuerint praetermissi, Anastasius 
vero, qui aperte haereticus est, fastis omnibus 
inscriptus. Acacium taceo, cum a dormitantibus 
librariis post ^Arsacium in later culo Oct. 11* 
intrusus fuisse videatur. 

Ceterarum ecclesiarum antistites qua via in 
synaxaria inducti fuerint, huius loci non est decer- 
nere, cum nullas eorum series, sed viros tantum 
sanctitate illustres in fastos intrare compule- 
rint. Plura quam ceterae regiones episcoporum 
nomina Cyprus subministravit, nullo tamen ordine 
continuo. 

Neque ipsorum Romanorum pontificum cata- 
logus assumptus fuit, sed H soli, quorum sequun- 
tur nomina variis ex fontibus deprompta : Linus 
(Nov. 4 1 ), Clemens (Nov. 25 1 ), Alexander (Mart. 
16*), Telesphorus (Feb. 22 s ), Stephanas (Sept. 7% 
Aug. 2 2 ), Xystus (Aug. 10 l ), Silvester (Ian. 2 1 ), 
Liberius (Aug. 27 2 ), Caelestinus (April. 8 2 ), Leo 
(Nov. 12% Feb. 18 1 ), Agapitus (April. 18 s ), Grego- 
rys (Mart. 12 2 ), Theodorus (Mai 18% Martinus 
(Sept. 16% April. 13 1 ), Agatho (Feb. 19 s ). His addi- 
clerunt Apollonium (M. 23 1 ), et, quod mireris, 
Timotheum !v luppoXoiq (Feb. 21 l ) f necnon, in 
menaeis Constantinopolitanis an. 1843 : BXdaio? e genuinis 
fontibus haustae, aliorum epi- 
scoporum, pontificum 
Romano- 
rum, (1) Annorum numeros exscripsimus e serie patriarcha- 
rum quae est apud Krumbacher, Geschichte der Byzanli- 
nischen Lilteralur, 2 e Aufi. 1148-50; commemorationum 
vero dies (exceptis duobus ultimis) e solo codice S. Alios 
require in indice. — (2) Supra, p. xlix. — (3) F. Fischer, 
De patriarcharum Constantinopolitanorum catalogw, Com- 

MENTATIONES PH3LOLOGAE IeKENSES, III (1884), 273-75. — 

(4) E. W. Brooks, On the lists of the Patriarciis of 'Constanti- nople from 638 to 715, Bxzantinische Zeitschrift, "VI. 33- 
54. — (5) Kalendarium ecclesiae Constantinopolikmae, I. 
123.— (6) Eius memoriam in codice Evangeliorum Constan- 
tinopolitano 426 repperit M. Gedeon, Bu£avnvov £oproX6- 
-fiov, 149. Exstat autem eius Vita, De Boor, Vita Euthymii, 
Berlin, 1883, et \oto? &riTd<pio«; Arethae, ap. A. Papado- 
poulos-Kerameus, Monumenta graeca et latina ad hist-oriam 
Pholiipatriardiaepertinenlki, I (1899), 26-35. LXXV SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM LXXVI trdirai; 'Puufiti? (Feb. 22), quod ex Nicodemo desum- 

. ptum est (1). In nonnullis quoque libris qui Aug. 5 
<S>dpioq occurrit, dpxteTuerKOtros 'Pu/jluis dicitur, 
Fabianus papa ut videtur. 
principnm, Memoriae imperatorum et principum in synaxa- 
riis tantum non occupant locum, ut muUis illu- 
strandae sint. Aliae certe huius generis sunt, ut 
veluti beatorum absque controversia proponantur, 
utputa Constantini cum Helena (Mai 21 x ) et The o- 
pkanonis (Dec. 16 1 ). De aliis vero nonnullis dubium 
oritur sintne commemorationes liturgicae an vero 
necrologicae. Indicium enim rei habemus e codice 
.Sinaitico 285, ubi Nov. 14 nuntiatur: Trj adtrj 
f[|i!pOi (ivnMl v lTTiTeXoO|i€v loucmvtavoO xai 0eo- 
bujpaq tluv po«xiXeiuv. (Tporrdpiov)* v Ep*fotc; Xdii- 
vjiavTec;... C H b^Xomf] di<oXoi)6ia veKp6o'i)io^(2). Et 
hie quidem meminerit lector officio- quaedam mixta 
non tarn de beatis quam defidelibus defunctis alias 
occurrere in commemorationibus venerabilium viro- 
rumqui monasteria condidisseferebantur.In typico 
coenobii rfj<; EuepYeTiboc; haec habemus ad diem 
April. 16 : Tfj auTfj f\\x€pa TeXoOfiev fiVLUfaevatg to 
livr]}i6avva tujv ooituv Traflpuuv njiwv tcai KTrjto- 
ptuv, toO re (iovaxoO KupoO TTauXou xat toO pova- 
XoO KupoO Ti(-i'o6eou ... KarepxoMeQa dc, to koi^lk|- 
tripiov Kai TToioG^ev £v toT? dyiot? Tdcpoic; auraiv 
rravvuxiba ipaXXovre? Kavovac; |3', £va |i£v toO 
ocrtou irarpos ... ^tepov&e v£Kp6o"i|iov ... C H be Xei- 
Touprta teXetrat iv t$ xoiianTnp^- 'AKoXou0ia 
veKpdiffijioc; Kai toO ooiou dp.a (3). 

In nostris codicibus conciliorum septem comme- 
morationes nuntiantur (dies require in indice, s. v. 
Zuvoboc;). Ft licet maxima in veneraiione Graeci 
habuerint antistites quosvis qui primo Nicaeno 
concilo inter fuisse ferebantur ,illorum tamen nomi- 
nutn series, quae in variis libris leguntur, vel igno- 
rarunt synaxaristae vel certe non assumpserunt. 
E synaxariis quidam protulerunt noinina episco- 
porum qui veluti patres Nicaeni laudantur (4), 
videlicet Hypaiius Gangrensis (Nov. 14 z ), Spy- 
ridon Trimithuntis (Dec. 12 l ), Paphnutius 
(Feb. 15*), Achillius Larissensis (Mai 15 2 ), Nico- 
la us Myrensis (Dec. 6 x ) ; Eosius Cordubensis 
(Aug. 27 s ), Eustathius Antiocherius (Feb. 21 s ). 
Ab his Paphnutium demas oportei, utpote qui concilioruiR : memome 

variae ; episcopus Me non sit, de quo Rufinus, H. E. 2. 4, et 
Socrates, H. E. 1. 8, 12. Addendi vero sunt Paulus 
Neocaesariensis. (Dec. 23), laeobus Nisibenus 
(Ian. 13 2 ) qui alius non est a lacobo Mygdoniensi 
(Oct. 31), Alexander Constantinopolitanus (Iun. 2, 
72454, 72915) et presbyter Polychronius (Oct. 7 s ). 
loannes autem qui Feb. 4* veluti unus e Nicaenis 
patribus celebratur, synodo Nicaeni II interfuit 
(cf. April. 27, 63241). 

Praeter eas quas enumeravimus, alias nonnullas 
memorias referunt fasti nostri, uti ecclesiarum 
dedicationes plurimas, de quibus diximus (supra, 
liii-iv) et ipsius urbis seu Novae Bomae encaenia, 
Mai 11; inventiones reliquiarum et translations 
(Ian. 18, Ian. 22 2 , Ian. 25, Feb. 22\ Feb. 24 l , 
Mart. 6, Mart. 11, Mart. 13\ Mart. 20, April. 27 
[28, 30], Mai 25\ Iun. 9, Iun. 20* , lul. 2 l , Aug.2 2 , 
Aug. 16 1 ), publicas quoque calamitates a quibus 
ope divina urbs salva fuerat, vel quorum veluti 
salutarium flagellorum plebs Christiana recorda- 
batur, qualia erant incendia (Sept. I 1 ), terrae 
motus (Oct. 26% Ian: 9 z , Ian. 26*, Dec. 14 s , 
Mart. 17* cet), barbarorum incursiones (Iun. 5 1 , 
Aug. 7* Aug. 16 s ), cinerese caelo lapsi (Nov. 6 s ), 
nee non solis defectiones (Aug. 8 7 ). Triplex quoque 
anni principium synaxaria nostra commemorant, 
Sept. 1 1 quae est dpxn t% tvbtiaou, Mart. 1 x quo 
recolitur dpxi*) ptivdiv, et in codicibus nonpaucis, 
Sept. 23 nuntiatur to veov .?to? seu initium anni 
in Bithynia (5). 

Paucis tandem in codicibus praeter haec omnia narrationes 
leguntur narrationes quae animae utiles dieuntur, an ™ ae 
et quarum nonnullae sanctos commemorant qui, 
utrum unquam vixerint necne, merito dubitari 
potest; aliae e fabellarum piarum genere sunt vir- 
tutibus bonisque moribus inculcandis apte confi- 
ctarum. Hasce historias, quae in codicibus M* 
nunquam desiderantur, supra enumeravimus, 
Aliae codicum classes his fere carent; attamen 
ultimo die Aprilis in codice Bb et in codicibus C* 
duas huiusmodi narratiunculas reperire est. 
Harum nonnullae in antiquis codicibus seorsim 
leguntur, ut hinc inde in adnotationibus dictum 
est; in libris vero recentioribus plebi paratis, 
saepius iteratae sunt. 
• . 


(1) Supra, p. xlix. — (2) Dmitrievskij, Typica, 156. — nomina, Lipsiae, 1898, lxix. — (5) Ideler, Hawibuck der 
(3) Ibid. 446, 447. — (4) Gei,zer, Palrum Nicaenorum Chronologic, I, 421. SYNAXARIUM ECCLESIAE CONSTANTINOPOLITANAE CODICIM ET NOTARUM CONSPECTUS A = Codices omnes praeter M* (p. lii). 

B ' = Codex Vaticanus 1613. 

Ba = Codex Parisiensis 1589. 

Bb = Codicis eiusdem fol. 1-12. 

Be = Menologii Graecorum pars tertia. 

Bd l =■ Codex Cryptoferratensis B f. I. 

Bel 2 = Codex Cryptoferratemis B y- II- 

Be = Codex Cryptoferratensis B y- HI. 

Bf = Codex Cryptoferratemis B y- V. 

C = Codex Messanensis 103. 

Ca =-= Codex Messanensis 76. 

Cb = Codex Ambrosianus B. 104. S. 

qq -— Codex Ambrosianus D. 74. S. 

Ca — Codex Cryptoferratensis B y- IV. 

Q e = Codex Parisiensis 1624. 

Cf = Codex Ambrosianus Q. 40. S. 

Qg =■= Codex Civil. Lipsiensis. P. II. 25. 

Ch = Codex Neapolit. II. C. 31. 

D = Codex Parisiensis 1587. 

Da = Codex Oxoniensis Bodl. Auct. T. III. 16. 

Bb ■= Codex Ambrosianus B. 133. S. 

Be = Codex Parisiensis 1588. 

Bd == Codex Parisiensis 1591. 

F = Codex Mediceo-Laurent.SanMarco787. 

Fa — Codex Parisiensis 1590. 

Fb = Codex Parisiensis 1592. 

Fe = Codex Cryptoferratensis B y- XVIII. 

Fd = Codex Parisiensis 1584. 

. g = CWez Ambrosianus C. 101. S. 

H = Codex Bierosolymitanus S. Crucis 40. K 
L 

M 

Ma 

Mb 

Me 

Md 

Me 

Mf 

Mg 

Mh 

Mi 

Mk 

Ml 

Mm 

Mv 

Mr 

N 

Q 

Oa 

P 

Q 

R 

Ba 

Rb 
Re 

s 

Sa 
Sb 
T Codex Petropolitanus 240. 

Codex Musei Britannici add. 24. 378. 

Codex Parisiensis 1582. 

Codex Petropolitanus 231. 

Codex Basileensis A. III. 16. 

Codex Pdrisiensis Coislin. 223. 

Codex Oxoniensis Aedis Ckristi 2.,. 

Codex Parisiensis Coislin. 309. 

Codex Parisiensis 1577. 

Codex v.cl. A. Papadopoulos-Kerameu-s. 

Codex Parisiensis 1578. 

Codex M&quensis S. Synodi 353. 

Codex Mosauensis S. Synodi 354. ■ 

Codex Petropolitanus 567 '. 

Codex Venetus S. Mara II. 137 a . 

Menaea Venetiis ediia. 

Menaea Bomae edita. 

Codex Parisiensis 1617. 

Codex Parisiensis 1583. 

Codex Venetus- S. Marci II. 166. 

Codex Patmiacus 266. 

Codex Parisiensis 1621. 

Codex Petropolitanus 227. 

Codex Parisiensis 1575. 

Codex Parisiensis Suppl. gr. 152. 

Codex Vindobonensis Th. gr. 300. 

■Codex Berolinensis 219. 

Codex Parisiensis 1594. 

Codex Parisiensis J 371. 

Codex Taurinensis 0. 1. 12. XYNAZAPION 

TTEPIEXON OAOY TOY ENIAYTOY 

TQN ANQN MAPTYPQN KAi TQN OIIS2N 

EN ZYNTOMfi TA YTTOMNHMATA MHN IETTTEMBPIOI 
^X €l ^IM^P a, 5 2 k\ ^ fipepa e"xei wpa? tp' Kai f] vuH wpaq ip'.. A'. 1. Omoq dpxn 1 K'aXeirai ivMktou, Tourecmv 
5 optcrpoG, bid to Ttapd 'Pujpaloi? IvbiKia KaXe?o"0at 
tov bpioixov 2, IXaxe oe rrjv TOtautriv KXfjcfiv drro 
AuTOuarou Kaicrapo?, bq Tfj? paatXeia? drro tou- 
tou KarapHapevo? Kai tvjv drcoypaqjfiv 0X115 T fi? 
otKOupevri? rrotoupevoc; wpiffaTO tou? kot' eviau- 

10 tov <popou? Ttam role, auTy) urroTeXeoi 3 . Atdxaura 
f\ eKKXiiffia euoepearepov rrapaXaPoOffa KaTd rrapd- 
bocrtv 4 , w? evarrOYpaqpopevov o"xoOo"aKaTdTaUTirv 
btdTfjv evavGpdirrncriv Kai tov Kupiov, eoprdZei Trjv 
rrpiuTriv TauTnv, &V avmi? 6Xov d-fidZoucra Kai eireu- 

15 XoYoGffa tov eviauTov 5 . 'Ev yap TauTr) Trj fipepa 

6 Kupiov eiaeXQuJv ei? Trjv cuvayujYiiv tujv 'lou- 

baiaiv Kai Xapdiv ptpXiov 'HffaTou toO Trpocprrrou, 

Luc. 4,18. dvaTTTuSa? auto eupev ourm?' <<TTveGpa Kupiou 

» ot epe, ou €^'v£Kev expire pe euaYYeXicaaSai 

20 » TtTiuxoTi;, drt€0TaXK€ p€ KiipGHai eviautov Kupiou ». beKTOV. »"EKTOTe ouv TcapaXapoucra fj t'ljiepa auTn Sept. 1. 
uapd toO TrdvTcuv biiuioupYou, tou del ovto^ Kai 
euXoYouvTos rd cru }xrc avra Kai auvexovTO?, eopTd- 
teTai Ttapd rraaaiv tuiv ^KKXrjcriiuv dc, bo£av auxou. 
2. Tfj aiiTiJ r](aepa cruvebpa^ev Kai 1 n javtijuri 
tou ocriou TraTpos f\\iuiv Zu^ecuv 2 Kai rfjg oaia^ 
p.r)Tpoq 0.11T0O Map Sag. Outo<; ^k tujv 6piaiv p.ev 
Ojp^riTO AvTioxeta? 3 , ^2 tuapxia? be KiXikuuv, €K 
kujjjii? Ztadv CTrovoua^opevrr;' TrpopaTa noi^ai- 
v€iv * 6K TrpLUTri? fiXtKi'ag irapd toiv Yoveiuv Kara- 
Trio*Teu9etis-, |a6Xi^ be ttotc dq)e9etg ev jitd J tujv f. i:j\ 
fijaepaiv dq xr|v tou Geou eKKXriaiav eiceXeeiv Kai 
aKouffai tou euaYY^Xiou XeyovToc; - « '0 (piXatv Matth. 10,37. 
» Tcatepafi ^r]Tepa urrep e(ae-oiiK e'OTiv |aou d'Hio^ », 
irapauTiKa Travra icataXei^a? dvexutpnere Kai tov 
povripn uTreiafjABe Piov em pao"i\eujq AIovto? tou 
u.€YdXou Kai Mapruptou Ttaipidpxou Avnoxeta?, Tit. — J XuvaEdpiov ouv 0ei& toO SXou Xpovou evicaiToO K.ai fipxn tt\q ivbiKTou Sa. — 2 (i. f\.) f\n£pa<; Sxujv Sa. 

1. — 1 (oOto? <SpXn) o ^ 6pX»i Sa. — 2 (&ta - 6pi<j}i6v) ow . Sa. — s (abTtp uttotcX^oi) to\<; utt* outov uiroTetaf fx^voi? 
Sa, — 4 (irapaX. Kara uapexb.) Kara itapciboatv irapaXctpoOoa Sa, ~ ° ftic desim( Sa. 

2. — J Kai om. Sa. — 2 toO ^v ti\ Mdvbpa add. Sa. — s Tfj? (iefdXri? o*W- Sa. — . •* itoinev i^v S, iroi^vryv Sa. Asterisco * notae codicis adiecto, v. g. 0*, omnes eiusdem generis codices designantur. 
Be notis 1. 2. 3. ..., {Sept. 4 2 ), diximus supra, p. vih. 
H. t., re. t. = £icp>et (rcupi) TeXetoOrai, TeXeioGvTai. 25 SYNAXARIA S ELECTA. Sa : 1. % 3. 4. 5. 6. 7. 8. — H : 2. 3. 4. 1 (des. : KaTepxerai 6 TraTptdpxns 
ev Ttfi ffepaffu-tui oVkiu xfj? dyta? 0€ot6kou ev toi? OuppiKtou bid to eivat Td eyKaivia Tfj? eKeioe IkkXi]- 
aia?. cf. 8). 6. 7. — P : deest. — F : 1. 8.6. 3.4.5. % 7.— Fa : 1 : 'Apxrj Tfj? ivMktou fJToi'ToO veou 
c'tou?. 'laieov Sti rf|V ivbiKiov eopTdZet f\ eKKXrioia drro tujv dpxaftuv TrapaXapoOoa bid to voui2ea8ai 
Tcapd Tuufiaiote dpxnv eivai toO ctou? dno Tainr)? Tfj? n^cpa?' vvbiKTo; <be KaXetTaO" 1 rrapd 'Pujpaiot? 

30 6 opicrjj.6^. — '8: Kai u.vri|iri Tfj? dyiaq GeoTOKOu tujv Miao*r)vtuv 2 . 'H fxvripri jr\q 0€Ot6kou tujv 
Miaar|vujv 8 TeXeiTai bid Trjv Trapabogorrotov Kai dyiav eiKOva Tfj? Qgotokou Trjv ev Tfj Xi|ivr| \iev Tfj? 
FaZioupoO, fiovfj be tujv Miaffrjvujv 3 bid tov (poPov tujv eiKovondxtuv ep.pXri0eio*av Kai perd rroXuv 
Xpovov dvaboeetoav. — 6 : Kai Koipilo*t? Irjffou tou Nau.fj. OuToq uTrfjpxe tijj Y^vet 'Eppaso?, cpuXfj? 
'Ecppaip 4 Kai Gepdnuiv Mwaeujs tou SeorcTou, Auafie 8 rrpujrjv dvopaZouevo?. Auto? drfeaTdXr) ei? xnv 

So tujv Xavavaiujv y^v. "Oq Kai vpfjcpuj 0eoG urrd Mujaeui? Trjv fiYepoviav fyxtipilsrcu toG XaoG Kai 
tov 'Jopbdvtrv Trepdaa? dppoxuj? auv iepeGm Tfj tujv 'Apoppaiujv 6 napepaXe y»3 p era Kai Tfj? kiPujtoO. 
"Otc Kai tov dpxiOTpaTriYov Kupiou ecpaKtv eoTiaapevriv I'xovTa Triv pou<pa?av, b? Kai eviffxuo"€V 
auTov rrp bq Trjv KaTa(JTpo<pr|v t% 'lepixtii, outo? ti&aaq jaq TroXei? tujv Xavavaiujv eXiiiv, ev eiprjvr) 
TeXeioGTaj dTuiv UTrdpxuJV eKaTov beKa.— 3 :Tr) aurfj ^tpepa tujv aYiujv xecfcrapaKOVTa Y^vaiKoiv 

40 TrapGevujv Kai Ap p uj v biaKovou. Ai TecaapdKOVTa yuvake? rrapSevoi r[8Xrio"av im AiKiviou iv Abpiavou- Sept, 1. 1 svpplevi. — 2 MiaouvuivFa. — 3 Miaoivtuv Fa. 

SYKAXAR1UM. 'Ecppeu Fa. — s Auoi<; Fa. — G 'Auopaiujv Fa. SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM Sept. J. Sbpt. 1. KaTavTfjffa? ei? 'HXiobiupov Tiva povaxov Trpoiard- 
uevov Xaupa? Tfj? errovou.a£ou.evr|? Mdvbpa? - ev 
fj 5 biareXeaa? beKaeriav Kai Tfjv KoivogiaKfjv urcep- 
f5d? rroXireiav, ei? epov 6 Trig fja'uxia? eXGwv TeXd- 
vifjov Ttva Ktufirjv KaTeXajkv ev fj Tpirov Ito? 
Karajiova? biaTeXeffa? Kai reXeiorepa? biaYWYij? 
€Tn9uu.fjo"a?, uffrepOv dvfjXGev eni biacpopou? cttu- 
Xou?, uujo? Till uqm rrpoOTiGei?, Kai rcpo? tov 
oupavov OTreubuiv dvax9fjvai, Smug Trapaoraui 
tuj epuiuivur ou'Kai entruxujv iTpecrjtetjei urrep 
fju.i£iv. 'Ek fouv toO okfjcrat ev Tfj Xaupa rr) eirovo- 
u.aZop.evrj Mdvbpa: Xererai luueujv 6 Tfj? Mdvbpa?, 
€K beToG €15 biacpopou? crrOXou?dvax8f[vai KaXeT- 
Tat Zujaewv 6 o"tuXitt|?. Toutou be Tfjv icrd-freXov 
TroXtTeiav Kai Td re veuuaTiKa x a pio"M a Ta Kai Td? 
0auu.aTOupYia? Kai Td? Trpopprjffei? 6 rrpo? aurov 
ueTatppaoriKO? Xoyo? rrXaTuTepov bie£eio~i, ibcrau- 
tuj? Kai Td Trepi Til? offia? MdpGa? Tfj? nn T PO? 
auToO 7 . 

3. Tfj aim 1 } fjuipa pvrmn T "Jv dyiiuv Tecfcfapd- 
Kovra TuvaiKuJv rtap9evujv do'Kri.rpiujv Kai p.ap- 
Tuptuv l Kai Au.u.ujv biaKovou icai bibaffKdXou 
auTuiv Kai toO ffuv auruj 2 AeiGaXd 3 . AuTai 4 
eyevovTO e£ 'AbpiavourroXeuj? Tfj<; MaKebovia?, 
Xpioriavd? 5 eauTd? 6u.o\oY!Jo"ao"ai Kai tuj XpiaTuj 
dKoXou0fjo"ao~ai, bibdo~KaXov exoutfai bibdoncovTa 
auTa? Td Trepi Tfj? ftacriXeia? tujv oupavdiv 5 Ap.u.ujv 
tov bidKovov* KpaTi-)96to*ai be 6 irapd Baubou toO 
Tfj? 'AbpiavourroXeui? dpxovTO? Kai rroXXd Tiuujpri- 

— 5 iv & Sa. — s £puJTCt Sa. — 7 Kai rfjs HrjTpo<; aoroO Mdpflac Sa. 

3 # — i (YuvaiKuiv - fiaprupiov) yuvcukuW do"Kr|Tpitjjv ical irapOeviuv Sa. — 2 aOtujv S. — 3 Aei8aXd Sa. — * Outoi irav- 
xec, iv xoi? Xp-Woi? toO paaiXeai? Aikiviou Sa. — 3 ai o£ irapQsvoi xpKJTiavd? Sa. -- 6 (Kpar. hi.) Kai Kpax. Sa. — 7 Bepdr)v 
S. Sa. — 8 irpo? Sa. — 9 toivuv Sa. — I0 Beporis S. Sa. — n Alkivioj Sa, AiKivviuj S. ~ 12 urn. Sa. 

4. — l Tij auxq rjM^P? °" ! - ^ a - — 2 E6dbou S. 

6 % _ i j,^ a rf^. Sa. — 2 SeoiTTou Sa. — 3 1\tv; taw 'lepixdi adrf. Sa. f. 14. 6eTo*ai bid to }xf\ eOffai toi? baijiovioi? Kai ei<; 
Bepponv 7 dxQeicrai tou TrpoaKUvqiJaiTd ei'bwXa, 
rj\55avT0 ei? 8 tov 0e6v. Kai eKpejadaQn et? tov 
depa 6 iep€u? tujv eibdiXiuv eiriTroiXXas ifopac; Tijaai- 
pilQei?- e?Ta irecriiuv direBave. KpefxdTai be 9 6 5 
ayio? 'Amuujv Kai HeeTai Td? TcXeupd?. EiTa Kaa- 
aiba TceTcupuj^evnv b€xerai KaTa ^(paXf^' Kai 
TauTiiS puo-Gei? iraperceMcpQn M£ T d tluv dytaiv 
irapeevujv drto Beppotis 10 ei? c HpaKX€iav Tfji; 
©pdKiiS AiKiviuj u tu> Tupdvvqj. '0 be ebuJKev dird- 10 
<pao"iv KaT 5 auTOiv. Kai al |i£V bika dq TfOp ejipXrj- 
9eio"ai €TeXetui9r|0"av, ai be oktiu M^Td tou biba- 
ffKdXou auTiov d7T€Ke<paXio"0iitjav. Kai al bem B<pr\ 
KaTd CTO^a Kai Kapbiav beHdjxevai eTeXetii;0no"av * 
ai^be IE urrd ijaxaipaiv KaTeKOirr^aav, Kai at 12 'eE 15 
pwXou<; atbrjpoOg TrercupaKTaifievou? KaTa crTOfAa 
Xapouaat aneOavov. 

4. Trj auTf) n^iepqc x (ivnjir| tujv oyiiov ^apTUpuJV 
'AxaeoKXeiag, KaXXiffTiK, 'EpMOyevou? Kai 
Eyobou 3 . ■ 20 

5. Kai t\ dvdpXeipn; tou dfiou TTauXou tou' 
dirocfToXou., Trepi f\q AouKds 6 QeTo? ev Ta?? TtpdSeo"i Act. 9, 18. 
tujv d.Troo"T6Xujv bieHeio"i . 

6. Trj auTfj rjnepa r| Koinno"i£ '\t\aov tou 
Nau f\. Outo? exeveTO u.ev uio? tou Naur], Tt£ yevei 25 
'EppaTo?, ek (puXfj? 'Ecppat'ji, 6epdTru>v 1 Mwffeu)? 
tou vop.o6eTOU 2 Kai bidboxog auTOu, Aucrrt? Trpiiinv Num. 13, 17. 
ovo^aZtfiaevos/OsTTpoTepov u.ev drrocrTaXeis KaTa- 
o"K07iiio"ai Tr|v tuiv XavavaiuJV TH v3 Ka ^ toOto 30 35 TcoXei Tfj? GpdKtiS nT€MOveuovTos Baubou. Kai 6 jxev bidKOVo? 'Au-^tuv 7 xa\Kt]v TrepiKeqpaXaiav.TrupaKTUJ- 
0eio-av uTfojieiva? eT€Xeiiu9r|. Ai be Ttap9evoi Td? Kapbta? TtepovrieeTa'ai mbiipoi? Td rrveu^aTa tcu Kupitu 
rrapebujKav. — 4 : Kai fivrmn tujv aYiujv jj.apTUpaiv KaXXiCTrj?, 'EpnoYevou? Kai Euobou. — 5: Kai 
f) dvapXeu^i? TTauXou tou aTrocfToXou. —2: Kai jivifon tou oaiou TcaTpo? njadiv Zuueujv tou ev Trj 
Mdvbpa tou (TtuXitou, Kai Tf\q u-tiTpo? auToG Map 9 aq. Outo? umipxev erti paffiXeuj? A^ovto? Kai 40 
MapTupiou iepapxouvTOi; 'AvTioxeia?, 6pu.uJp.evo? eK Tfj? e-rrapxia? KiXuauv, kujuh? Xio"dv. "0? UTreX9wv 
tov fAOvaorriv piov Kai em kiovo? dveX9uJV Teo*aapdKovra errTd xpovou? TeXara? iv eipnvr| 6KOtjirt0r|. — 
7 : Kai r) dvdfivr)0"t? toO ue-faXou ejj.Trprjo-uou. 'H jjviiun euTrpncru.00 effTi bid to 0-uu.^nvai bidTd? 
duapTia? 11U.UJV Yevecr0ai e|iTtpno-u6v ueyav ev KujvffravTivourroXei erri Aeovro? toO neyaXou pacrtXeuj? 
Kai TcuprroXri0nvai to ,TcXeio"TOV u.epo? Tf]? iroXeuj? im r\\xepaq reaaapaq. — Fi> : deest. — B : 1. % 6. 45 
3. — Ba: deest milium. 6. 8 (= Fa). 7 (= Fa). 3. - Bb : 1. 2. 6. 8. 7. 3. — T : 1. % 6. 3. 8. — L : 1. 
S' 2 : luueujvToO cttuXitou. Outo? 6 nepiporiTO? Iuu.eujv uiriipxev ^ev tij? 'AvTioxeia? Tfj? lupia? ■ 
eu.a0ev be Trapd tujv Toveuuv auTOu rroifiaiveiv Trpopara. IxoXdffa? be tcotc xeiu.u>vo? u»pa Kai ei? Trjv 
dyiav eKK\r|cr(av dveX0u>v Kai tou Qeiou aKOuaa? euarreXtou uaKapi£ovTO? Kai erratvoOvro? tou? tov 
Koffuov p.to*ouvTa? Kai tov 0e6v draTtuivTa?, dtpnKev yovei? Kai rcdvTa Kai T]KoXou0no-ev tov XpicrTov. 50 
Kai dTteXacuv ev Tfj Xaupa Trj XeYOpivrj Mdvbpa efeveTO u.ovaxo? em Tij? ^adiXeia? AeovTO? toO ueyaXou 
ev rjTtvi 8 Xaupa to VrpdiTov u.ovdo"a? Kai TtdvTa? tou? eKetcre p.ovd^ovTa? ev rrdo-ai? viKfjcra? dpeTai? 
Kai to o-ui(ia eauTOu rceivrj 9 Kai KaKOUxta KaTa^apdva? / Kai yap evnoTeucrev erci np.epa? ffapaKOVTa, to? 
uev eiKoo-i'io-TaTO, Td? be eficoffi eKaOe&TO bid tov kottov. "YCTepov be dvnX0ev em cttuXov uq^n^ov 10 , 
ev Oj rcoXXd ©au.uaia rtoincra? Kai Me T a? ©auaatoupro? Tev6u.evo? ei? Travra? dvGpujTtou? Kai ttoXXou? 55 
tujv €0vikuiv Kai dTrto-TUJV emo-Tpevua? rrpo? tov 6eov icai crapdKOVTa errTd eTii tov 0e6v 9eparreu- 
o"a? eTeXeuTqaev irapabou? tui Kupiai rrrv eauroO ipuxnv eTacpn evbo£uj? ei? boSav Xpio-Tou. — 6. ~ 
O : 1 :'Apxn Tij? ivbiKTou rjTOi tou veou ?tou?. — 2 : Kai u-vrjuij toG ev dTioi? rraTpo? nuwv Iuu.eu»v 
tou o-tuXitou Kai ii\i u-nTpo? auTOu Mdp9a?. — 8 : Kai uvijjiii th? urrepayia? GeoTOKOu tujv Miaffn- 
vuiv 11 . — 3 : Kai toG dyiou pdprupo? 'Aei0a.Xd Kai d9Xncri? tujv dfiuiv TecrcrapdKOVT'a T^vaiKwv 60 — " AunoOv Fa. — s ^vitoivi L. — !) ireTvi L. — "> cjti)A.ou iii|ir]\6v L. — lI Mtaaivu>v U. MENSIS SEPTEMBER 6 f. 14' 7TOir}0*a? Kai uTroo"Tpaq>ei?, ipijcpuj 0eou Kai irpo- ev eiprivrj ereXeiuuSri u , ^tujv uTrdpxuJV Ikotov beKa, 

X€ipto*ei Mtuaeu)? 4 IxX^P^eTai ttjv f|Y€u.ovtav tou Kai GdrrTeTai 15 evTip.uj? *rapd tou oiKeiou Xaou. 

XaoG 5, Kai jaeTd TauTa CTpaTriTncra? Kai tov Mop- 7. Tfj auTrj rjpipa dvd|ivriaiv emTeXouuev 1 tou 

bdvriv Trepdffa? u.€Td Trj? KtpwToG Kai tov Xdov Kara rrapaxujpno"tv 0eoO bid Td? du.apTia? r)u.ujv 

5 dppoxw Trobi biapipdffa? Kat thv 'lepixdj rrapaXa- ^KiTevoi-tlvou eu.Tcprio'u.oO £v TauTrj Tfj jaeyaXo- 

^ujv Kai Td? dXXa? troXei? xe!puJO"anevo?, a? ot iroXei, em 2 pacriXeia? A^ovto? toG fj.eydXou. tv O? 

dXXotpuXoi iXikouv, Kai toutou? 6 Kara Kpdro? Tpo- to rrXeiffTov 3 Tfj? rroXeai? KaTaveu.ricrdjj.evo?* Itti 

muoduevo?* ot€ Kai tov apxiCTpaTrixov MtxarjX Teo"o"apa? oXa? rjjj.epa?, thv TeXeiav KaTdcrpeciv 5 

0eacrd)j.evo? 7 ^arracruevriv ^xo VTa poficpatav Kai eiri Tij epbo/irj el'Xrjcpe. 

10 toutou Ttiv KXno*iv u.a9uJv Kai ei? fx]v Treo"ujv Kai 8. Tfj auTfj nja^pa u.viju.ri Tfj? UTrepayia? 0eo- 

Trp ockuvij era? 8 Kai Trap' auToO evbuvau.uj0ei? 9 Kai tokou tujv MtaarjvuJv. AuTrj TeXeiTai bid Tfjv 

bid rrpocreuxfi? orfjaa? J0 tov fjXiov tou eauTou u uapaboHorroiov Kai dyiav ekova Tfj? 0eoTOKou, 

bp6u.ou, uiaTe jlhj bGvai, ?ui? oi5 Tpeu;r) tou? Trjv ev Tfj Xiuvrj p.kv Tfj? TaJoupoG 1 bid tov q>6f3ov 

dXXocpuXou? 12, Kai eiffaYaxuJV tov 1S 'lo"paf|\ ei? tujv eiKovo/adxuJV eupXf] 0eTaav 2 Kai jj.€Td rroXuv 

15 Tfjv yhv Tfj? erraYY^Xia? Kai btauepiaa? au |toi? xpovov dc/rnXov dvabo0etcrav, (J.ovfj 8 be tujv Mia- 

TauTtjv Kai Kpiva? auToii? iTr) eiKoat Kai errTd Kai tfryvuiv dvaxeGeifj-'evriv. TeXeiTai be fj auTfj? ffOvaSi? 

rroXXf|v Tfjv dvbptav Kai Tf)v dpeifiv erribei£du.evo?, ^v toi? XaXKOTrpaTei'ot? 4 Kai ^v toi? OuppiKiou 5 . Sept: 1. MHNl Ttt AYTQ B'. 
1. "A0Xrio"i? tou dxiou jidpTupo? MdfxavTO?. q)uXaKf) outo? dTreTlxSr). Tujv be Yoveaiv TeXeiai- Sept. 2. 20 Outo? fjv €K Tfj? x tujv TTatpXaYOvuJV troXeuj? PdY- 
Ypa? yoveujv xpioriavuiv, Geoboxou 2 ouykXiitikou 
Kai 'Pouqjivrj? 8 , hxi Aupr)Xtavou toG paffiXeuj? 
KaTao"X£0evTUJV Kai ejuqjuXaKiffSevTuJV bid rfjv 0evTujv, 6 u.dpTU? uio0eTf|0rj Y^vatKi xivi ffuYKXtj- 
TiKfj MaTpujvrj* rjv Kai cruxvdKi? t«jj vpeXXi'o'jj.aTi 
^du.av KaXaiv, TOUTeffrtv u.fiTepa, Mdjj.a? ^KXf(0r|. 
'Etujv be Yev6u.evo? rrevTeKaibeKa, toO bid Xpiaxov euffepeiav eYKU(aovo? ouffrj? Tfj? u.trrp6?, ^v rfj juapxuptou KaTfjpHaTO, TrpujTov Trapabo0ei? Arj/iO- 

25 — * Mutuo^w? S. — 5 fiYe^oviav tuiv 'Ej3paiu)v Sa. — ° toOtoi? S. — 7 iQ&daaro Sa. — 8 irecruiv TrpoffeKOvriffe Sa. — 
9 £vebuva|adj6r| Sa. — 10 ?OTr)Cfe Sa. — ll an leg. aOTofi? — J2 d.WocpbXkovc, Sa. — V s (dffaya-fibv tov) Giaf|X0e aOv xoTq 
uiot? Sa. ~ u xeXeiouTai Sa. — 16 £rd<prj Sa. 

7. — x xeXoOuev Sa. — 2 xf\c, add. Sa. — s m^P°? o.dd. Sa. — * Kateve^ricrdjjevoc S. — 5 corr. S.prius KaTdpeoiv, 

8. — l raCopoO Sa, Ta^apoO Ba. — 2 ^XriOelari 1 ; S. — 8 (Kai |a£Td -■ lao'vfi) Tfj uovf| b£ Sa. — i XaXKOTrpatioi? S. — 
30 e Odp^iKiou Sa, OupatKiou S. 

1. — l xdipag add. Sa. — a uio^ 0eob<iTou Sa. — s (5)v add. Sa. papTupuiv Kai daKriTpidiv Kai AjuvoO biaKovou Kai bibaffKaXou auTuiv. Outoi etiapTupncrav em AiKivrou Sept. 1. 
pamXeuj? Iv 'AbpiavoutToXei Tfj? ©pdtKn?, fJYeu.oveuovTO? lKeto*e Baubou. — 2 : "Eo"Tt be Kai f| fivrjjir) 
tou Iv dYtoi? Trarpo? fiuuiv Zuu.eujv toG otuXitou, tou ^v Tfj 12 Mdvbpa. Outo? f^v <l?ri AeovTO? tou 

35 pamXeuj? opuubuevo? ck rroXew? AvTioxeia? Tfj? Trpo? Adopvijv. Movdo"a? be Kai o"K.Xr)poTdTai? dOKt^creai 
bieX0ujv Kai TroXXfjv ImbeiSdpevo? 0au|adTUjv evepyeiav Kai Irri tecraapaKOVTa eTtTd xpovoi? ev bia.96- 
poi? OTuXot? eauTov dvuijjujaa? rrpo? Kupiov IHebf|ur]ffev. — 6 : Kai Tfj aurfj fju.epa fj Koipricri? 'Iricrou 
tou Naufj. *0? TrpoecpfJTeuaev eTij ei'Koai errTd. — 7 : Kai Tfj aurfj fjulpqi u-vrj^tr] tou u.eYdXou 
lu.Ttpr)0"u.oG Yevof^evou KaTd TauTijv Tfjv jtaatXiba rroXiv. ~ 4 : "EffTi be Kai fj ^vrju;r| tujv oyiujv 

40 u,apTupujv AyaeoKXeia?, KaXXiffTii?, Euobou Kai 'EpuoYevou?. — G : deest. — C : deest. — 
Cb : deest. — M : 1. 8. 7. % — Tfj? om'a? Mdp0a?, Tfj? u.rjTp6? tou 6aiou ZuiieCuv, Kai Euav9ia?. — 
6. 3. 4 : 'AYaGoKXeia? ktX. Outoi 01 ctYtoi fidprupe? auTdbeXcpoi oVTe? uj? dTro u.ia? Yao*Tpo? Yevvr)- 
0evre? bid Tfj? 0eia? KoXunPfj0pa? Tcveuu.aTiKui? dveYevvfj0ncrav, KaTd tou? Katpou? toO KripuYM-aio?. ' 
'Eirei be di? xP l<JTiav °i T< 4' dpxovn biepXrj0r|O*av Kai bieyvLucrGri to euyeve? Tfj? toutujv yuxfj? 

45 TrapaOTtiP-a Kai aKaTa\r|KTOv eppovrju-a, tov bid Eicpou? 9dvaT0v KaT = aurujv dTrecprjvaTO 6 dpxuJV Kai tov 
tou jjapTupiou bpo^ov outuj TeXecravTe? rrpo? Kupiov egebrjuncav. — Mv : 1. 8. 7. 2. — Map0a?, 
Euav0ta?. — 6. 3. 4. — Mr : 1. 8. 2. — Mdp0a?, EuavGia?. — 3. 4. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : i. 2. 3. 4. 5. — H : 4 (../louXia?...). X. 2. add. : TeXeiTai fj aOTujv Sept. 2. 
OuvaHi? iv Tfj aYiuJTdTrj fieYdXr) iKKXrjaio;. — P : 1. 2 ('Itudwou). — 5. 2 (TTauXou tou veou). — 

50 F : 1. 2. — Fa : 1 : Mdu.avT0?. w O? fjv Ik TdYYpa? 1 troXeuj? TTacpXaYOVUJV. "0? bid to lueXXitouffrj 2 
<pujvfj X^eiv u-a^d, Mdp.a? ujvop.dcr0ri Kai rroXXaT? pacrdvujv aiKiai? boKipao*0ei? Kai mbrjpui Td 
cmXaYXva 3 biaTrapei? to TrveuMa KareXirrev. — 2 : Iwdvvou toO vncfTeuToO. "0? fjv erri Ti^epiou 4 
Kai MaupiKi'ou tujv paaiXeujv ev Kujvo"TavTivourr6Xei, YewijGei? Kai dvaTpaopei?, xapaKTij? Tfjv TexvrjV 
Kai bid Tfjv uTreppdXXoufjav autou dpeTrjv dpxierricJKOTtos rrpoexeipio"0Ti KiuvcTTavTivourcoXeuj?. Kai 55 — 12 € {? rf|V 0. 

1 tdvypaq Fa. — 2 vj;eXiZoOai Fa. 3 onXdoxva Fa. — 4 Trjpepiou Fa. SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM Sept. 2. f. 15. Sept. 2. Kptru) f)T€(i6vi 4 xn? Katffapewv 5 , erreixa be Aupn~ 
Xiavw tlu BaffiXe? rrapaTteu.(p8ei?. Mexd be rcoXXd? 
Bao-dvou? 6 xai xnv ei? BuGov eaXdoanS 7 picpnv 
TrapaboEus? otto aYYeXou biacrujBei? Kai reap 5 auToG 
ei? xt opo? tujv ev Katcrapeta 6bnYn9el? KaKeiae 
(ierd 6ri,)tojv. dYpiwv bidia? Kai YaXaKXi xouxujv 
eKXpe|cp6/j.evo? Knpuffcrujv xe to euaYYeXiov, o eK 
xwv xfj? Y*1S XaYovcuv 6K€tvuj tot€ dveb69ti, Kai bid 
xoGxo rrdXtv irpoboBei? 'AXeSdvbpuj nY^ovi Kart- 
•rraboKia? Kai rcoXXd Tipyjpn9ei?, xeXo? be xai 
xpiaivri cnbnpa xd ffrcXdYXva biairapei? Kai xaOxa 
ibi'aiq xtpQ\ &ia6acrxd£ujv Kai xn? TfoXeui? ££eX6djv, 
ouxw xuj Kuptuj xo xfveGjja TrapebujKe. TeXeixai be f\ 
auxou cruvaHi? ev tOj jmpTupeiuj auxoO, tuj 6Vri 
evxqj XtYuaxi 8 . 

2. Trj auxrj fiuepa uvnuiiv emxeXoGjiev tujv 
dYtujv Kai doibiuuiv xeaxpiapxaiv xauxn? xfj? 9eo- 
cpuXaKTOu KujvoxavxtvouTcoXeuj? Muudvvou xou 
vr|0"xeuxoG Kai TTauXou xou veou. "0 ocio? 
Traxfip fi^wv 'luidvvn? 6 vnoreuxn? Yevvr^a ^ev 
Kai 9peuu.a Y£Yove xauxq? xt]? lieYaXorroXeuj? ■ Trpd?eujv. AeYexai Yap uexd xujv dXXwv xai xauxa 
xrepi auxoO, oxi tS. ufjva? btfjXeev unV d'pxou tsu- 
0"djj.evo? \ir\B' ubaxo?* npKetxo be Ka9' eKdtynrv ev 
KauXiffKLU evl uia? 9pibaKivn?' utcvou be xoffoOxov 
^exeXdupave, xoi? tfxepvot? eTruruvdiTTuJV xd Yovaxa, 5 
6o"ov Kai paqptbo? Kivouan? 3 ^ inreKevxei ei? Kqp.ov 
dirxovxa, irapauxiKa aiffGeoGai xou qjo<pou xauxn? 
Kai d<puirv(Zeo~6ai Kai xn? aKoXouGia? emXau.Bd- 
veffBai. TpiffKaibeKaxov ouv eviauxov Kai ufjva? 
-n-evxe KuBepvnoa? xnv eKKXncriav Kai Bauuaxa 10 
xroXXd KaxepYaaduevo? Kai irXetova Txpoeimiiv, ev 
Ynpa 4 Ba9eT uex' etptyvn? xrjv dYiav auxoO ipuxnv 
tuj GeuJ TcapabebasKev. 

3. Trj auxfj fjuepa ' cruvebpauev n uvftun Kai 1 
xujv eSaxicrx^tuJV eEaKoffiujv eiKOOT 6ktuj 15 
dYiwv napxupujv, uapxupnffdvxujv erci MaHifiia- 
voO xou BacriXeuji; . OOxoi Yap 2 uexd xo xeXeiuiBiivai 
xou<; dYiou? btcr|iupiou?eupeer)<yavKpuTTx6|jevoi ev 
opeffi xpaxuxaxoi?' xpiffTiavoug be eauxou? dvaKr|- 
pu2avxeg eviimiov xou xupdvvou Kai irevxe f]Ye|i6(Ti 8 20 irap J auxoi) | ei? xo xifiujpeicreai eKboQevxes Kai 

XCCpdneriiV ^ TtpoOTtnpxe xnv xe X v n v Kai hi urcep- rcoXXd TtaBovxec, eK xrl? TrpocrKaipou Tauxp? £wrl S 

BdXXouoav dpexfiv (TuYKaxeXeYn Tilt KXfjpiu era rtpo? xriv aiuiviov ^ex€8lBdaerlaav. 
xpovoi? 1 J looo-xivou Kai TiBepiou Kai Maupidou 4. Touxoi^ cruveopxdrexat Kai jivfoin ^apxupwv 

xaiv BaaiXeuJV biaXd^a? 2 be xa. piuj, rrpoxei- 'AeiGaXd Kai 'louvta 1 , ^iXittttou Kai Geo- 25 

pj^exai apxierciffKorros Ku>vo"xavxivouTT6Xeuj<;, bia- borou. 

begd^evo? Euxuxiov xov aYiwxaxov. Tr|v be xoG 5. Kai nvr^n 'EXeaCdpou Kai 0>ivee<;, xu)v 4k 

vri<rreuxou KX^aiv ^Xaxev e£ aGxaiv xwv ibtajv (puXfj? 5 Aapiuv KaxaYO^evujv. 

- * bnMonP tuj f)T€Mdvri S, Arpoicpl™ fj T €»*6vi Sa, ef ita qaoqite Passio S. Mamantis, apud Theoph. Ioasnu, Mvrmeto 
&YIoXot^k«, p. 341. — 6 Kaiffapoicuv Sa. — e pao-dwou? S. — 7 -rf|c 6aXdtJ<Jn? Sa. — 8 EtItjioti Sa. 

2. — i xpovou; S, ToTq Xpovoi; Sa. — 2 biaXdjiTiojv Sa. — 3 mirxodari? Sa. — * T>1P ei Sa - 

3. — l koI om. Sa. — 2 t«P om. Sa. — 8 i\fen&va<; S. 

4. ^— l 'louXia Sa. 40 uvtifin toG ev dytois nauXou tou veou Kai auxoO dpxiemffKOTCou KuivaxavxivourcoXeajq. — Fb : 
deest. — B : 1. 2 (Mwdwou). — Ba : 1. 2 fluidvvou). — 3 : tujv «yiujv ^apxupwv Tiflv ev xpaxeiate 35 
Tflc NiKO^n^eia? JX^T' (aapxupno-dvTuiv em Ma£iiuiavoG xoG BacriXeujq. Ouxoi (uexd xo xeXeiUJBfivai 
xoG? dYtou? bio>upious dv Nutojinbeia eupeGnffav Kpuxrxouevoi ev 6peon. Xpiorxtavouq be eauxou? 
evumiov toG xupdvvou Ktipugavxe? xrevxe nYejaocriv rcpo.; auxoG Ma£ijatavoG ei? t6 Ti(iuipdffeai 
eKbibovxai. 0! biacpopoi? Bao-dvoi? xouxou.; KaGurfoBaXovxes, Trig TrpocfKaipou nev Zmfj? dTrecrxepriffav, 
rrpos xd ddJviabe d T a9d bieSiBaffav. - Bb : 1. 2 (luudwou). - T : 1. 2 flaidwou). — L : 1. 2. — 
O: 1 et4: Md^avxo?, J Aei8a.Xa, NouXiavoG, <l>tXi7rnou Kai Geoboxou fiapxuprjo-avTos em AupnXia- 
voG Sao-iXeuj?. V be xporro? xr)? (iapxupia? <oGxo? 6 >. Mexd to rcoXXd? bieXGeiv Baadvajv tbea?, to 
TeXeuTaTov KaTaXeucTGeis erri Xoyx^S eKKevTnGeig tov OTecpavov eKOjaioaTO.'Hv be Traxpo? Qeoboxou 
Kai f^riTpo? 'Poutpiva? xn ? nacpXaYOvujv x^pag, xroXeuj? rdYYpa?. TeXeixai be i] auxou o-uvaSt? ev tu> 
auTou MapTupeluj, tuj ovxi ev tuj Ii T )iaTi 6 . - 2 : tujv ev dfioie rrax^pujv nuujv Kai apxiemffKomuv ■ 45 
Yevo^eviuv TauTii? Trig 6eo<puXdKTOU Kai BamXibiTroXeajq 7 'Iwdwou too vncTTeuxoG Kai TTauXou 
tou veou. 'Hv be 6 ev d T io I? 'lujdvvns eni. Mouotivou Kai TtBeptou Kai Maupmiou tujv BamXeujv ev 
Kujvo-TavxivouxfoXei YevvriGeig, rcpo be xou Keipeo-9ai Kai xrjv xdSiv xujv kXiipikujv jaexeXBeiv, xapa^xq? 
xo emxnbeusia f]V bid be 8 StrepBaXXouoav dpexfiv xai Bfou XauTrpoxrixa ueTa Tauxa dpxiciriffKO- 
rro? Trpoexeipia0ii, biabe?duevo ? Euxuxiov xov dYiuJxaxov 8? Kai ttoXXujv amxeiuv auxoupYog 50 
YeYovujg, ev eiprivrj xr\v (LiaKapiav qjuxnv auxoG tuj Kupiuj TtapebaiKev. TeXeTxai be i] cruvagi? auxwv 4v 
xu» d T iujxdx)] ueYdXn eKKX n o"ia. — G : deest. - G : deest. - Cb : deest. - M : 1: 2. — Aioufjbn? <TTra- 
eiE6|ievo? x. — 'louXiavog SuXuj xnv KecpaXfjv auvrpiBeis x. — *iXiTtTco<; 5. t. — EuTU X iav6s ev eoxdpa 
rrupo? t. - c Ho-u X io<; dxraYXOvia9eig X. — Aeovibrj? 9 2. t. — Euxu X io S axaupuj9ei? x. — OtXdbeXyos 
Xi9uj xpdxn^ov Bapuv9ei? x. — MeXdvirnroq tc. x. — TTapBaYdTrn, ev xr) GaXdo-arj x. — rursus : Mvi\m 55 
TTauXou dpxieixio-KOTtou Kujvo-xavxivourrdXeujq xoG ouoXoyvijoO. — 5. — 'AeiGaXd Kai Au.uoOv (Sept. I 3 ). — 
My : 1. 2. -— Aiomibiic. — ^louXiavo?. — OtXmrcog. — Euxuxiavog. — 'Ho-uxio?. .— Aeovibn?- — 
Euxuxiog. -— OiXdbeXqjo^. — MeXdvmrrog. — nap9aYd.itii . -- rursus : TTauXou. — 5 : 'AeiBaXa Kai 
'AupoGv. — Mr : 1. 2 (luidvvou). 

fin 

— 5 outo? om. 0. — ° Ixt-f.ua O. — '• gaaiXo; : ttoXeuk 0. — s hi 6id 0. ~ 9 Aeujvibr]? M. f. lo v ; ' e- ' MENSIS SEPTEMBER MHNl TQ AYTQ V. 10 1. Mvnuii xou dYiou iepou.dpxupos 'Av9(u.ou. 
Ouxos ertto-KOTto? Throve NiKounbeia? em AiokXii- 
xiavou Kai Ma£tiuiavoG, uexd be tov e^Trpncruov tii? 

5 NiKOfin^ewv eKKXritfias, og Trpoaxd5ei YeYOve tujv 
xupdvvujv, Kai xnv KaGarv xujv biffu.upiujv aYiujv 
jaapxupujv ev opei KpurfTOu.evo<; TrapeboGri MaSi- 
uiavw. TToXXaT? 1 Kai dvuiroio-xon; (m auxoG xi>juj- 
piaig urropXn9eig Kai TrppqHlTeuffdfievos 8 auxuj 

10 xaxeiav Tf\? BaffiXeiag dTt69ec?tv 8 , errei IdjpaKev 
auTdv 4 Ttiv ibiav Tcop(pup(ba biappnSavTa Gko 
BuiJ-tfu 6 bid to \xr\ KaTavaXoucr9ai e ToGTOv 7 utto 
tujv Ti)j.ujpiujv, OcfTepov KaTd dTcocpaCiv tuaxaipa 
Tr)v Ti|aiav auToG KeqjaXnv drcoTeuveTar r\x\$ dxpi 

15 toO vGv 9au|iaToupYoGo-a Tpixa? 8 eK<puet ck EnpoO 

OCTTOG 9 - 

2. Trj aOTf) w$-W wvnjiii toO oaiou TraTpog 
nuaiv GeoKTiffTou cruvaaKJiToG xoG ^aXou 
Eu9uu.iou. 

2 3. Kai xfte dYia? fidptupo? BacriXicrcriK. Auxn. i^v em AioKXiixiavou BacnXeuj? oiKOuffa I5u) xn? 
TioXeujg NiKounbeta?* Kai evvaexng urrdpxoucfa, 
KpaxnBeiaa Kai Tcapaanrdaa xai rjTejAdvi 'AXeHdv- 
bpai, ouoXoYei xo 6voua xoG becriroxou 1, bio 8 
xuixxexai Kaxd xrp6o*aiTrov Kai YUUVUiGeicra paBbi- 
Zlexar eiTa xpuirdxai xou? dorxpaYdXoug Kai jiexd 
oykivuiv Kai dXucreuJ? Kpe/adxai Kaxd KecpaXn? Kai 
uTioKarrvteeTai rciacrav Kai Gedipriv, aTiva ouk IBXa- 
ujav auTriv eixa euBdXXexai ei? Kau.ivov Trupo? Kai 
egepxexai UYin?. Mexd be Tauxa Trapabo9eto*a buo 8 
Xeouo"iv dz BpuJcriv ouk dbiKeixar dXX 3 emffiraxai 
Kai auxov xov 'AXetavbpov Ttpoi; xf|v ei? Xptcrxov 
Trio*xiv. Auth be 4 eHeX9oGo"a ?Suj if\<; TroXeuj? Kai 
biipiiaaaa i-juHaTo Kai eSfjXGev Obujp Kai Itriev. 
Eixa axdcra ^ixdvaj rrexpac; Kai euHauevri aTrebujKe 
xai Kupiiu xrjv eauxfj? u^uxnv Kai erdcpn TtXricriov 
xujv dvaBXuo*dvxujv ubdxujv. Rvexai be f\ bt 5 Itou? I 
auTrli; cruvagi? ev Trj povfj Trj? Mapia? TrXrjcrtov 
toG Tei'xouc; tujv BXdxepvujv. 1 — i biadd. Sa. — 2 irpoipnTeuffouevo? S. — * xf\v raxetav diroeeffiv tii? HoiXtlas Sa. — i om, Sa. — ° toO 9u^o0 
Sa. — 6 KaT«vaXuJ.aeai Sa. - 7 toutov rifiujpoufievov Sa. — 8 xpixa Sa. — 9 Te\€txai ktX. add. Sa inter Synaxaria selecta. 
3. - J beff7t6Tou XpiaroO Sa. ~ 2 Kai add. Sa. — 3 irapct buo Sa. — 4 be om. Sa. SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : TeXenxu be n auxou cruvaHi? ev xai vaai auxou xuj ovxi 

25 Ttepav, rcXno-iov xr\<; jioviK toG HiKpibiou. — 2. 3. 4. 5. 6. — H : 1 (des. : Ioti be f\ auva^t? auToO rrepav 
eig to Kepag). 3. 4. 5. 6. — P : 1 ('AvGiuou emffKorcou NiKOu-nbeta? ev Trj Xujpa). — 3. 4. 2. 5. — F : 
1, _ Tov dYiwv Tpto-xiXiujv (Sept. 2 8 ). — 'EXeaZdpou Kai Oivee? (Sept. 2 5 ). — 3. 2. 5.6. — Fa : 1 : 
AvBifiou emo-KOTioj NiKo^beiag ■ S? Giro MaSifjiavou tov Tevovra BXao-Beig Kai xrepovat? tou? 
dffxpaYdXous biaTtepovnGei? Kai 'levnulba GrtobeGei? Kai xpoxqj Tfpoo - be9ei? Tfupi qpXoYiZexai Kai Kapa- 

30 TOfieiTat. — Tflv 4th«v xpicrxiXiujv 4iaK5o"iujv okxuj uapTupujv, o'ixive? eGpeBno-ev Kpurrxopevoi ev 
xpaxeiai? NiKopnbeia?' ou? 6 MaSi^iavog uupiai? u-rroBaXuJv aiKiai? GavdxuJ TcapebujKev. — 'EXea&xpou 
xoG kpews Kai $ivee?. — 3 : BacriXicro-n?. "Hxi? urrfjpxev em AiOKXriTiavoG xoG BaaiXeuj? Kai 'AXeSdv- 
bpou f)Yenovo?. Auxn XP° VUJV oucra 9' xd? x^P«S Kai xou? -rroba? bea^eu9eio-a xtij itupl evaTteppicpn- 
Kai Ttepio-wBeTo-a 9eia buvduet ubuup bid irpocreuxn? dvaBXuaai knoii\aev. Kai moOffa 1 xnv dYiav auxf]? 

35 xuj ©euj ertatpnKev ipuxnv. — 4 : 'Apiffxiovo? emcTKOTrou 'AXeHavbpeia?. — 2 : ©eoKTicrxou (TuvaaKnxou 
xoG /j.€YaXou EuBu/iiou. — 5 : Ixeqpdvou 6jj.oXoy»1tou Kai f)Youuivou TprfXeia?. — 6 : Kujvo*xav 
xivou toO veou kv xoT? Ayioi? Attoo-xoXoi?. — Fb : 1. add. : xujv «Yiujv xpiaxiXiwv. 'EXeaZdpou Kai 
Otvee?. - 3. 4. 2. 5. 6. — B : 1. 3. 4. — Ba : 1. 3. 4. — Bb : 1. 3. 4. — T': 1. — L : 1. — O : 1 : 
'AvGiuou. OOro? f)9Xno~ev ev auxn T ^ X"JP^ ^ MaStuiavou BamXeuj?, bpiu.uxdxai? obuvai? tcoXXujv 

40 Trpoo-rraXaicra? Baordvujv Kai xeXo? bid Hitpou? xunBei?. "Eoxi be n oruvaSi? aurou rrepav el? xr|V 
Kepaxiav. — 3 : BacriXiO-crn?, papxupno-do"n? &ri AiOKXnxiavoG BaaiXeuj? Kai 'AXeSdvbpou fiYepovo?, 
uTroBXnBeicrn? «ai auxn? tioXXoi? Kai dvurtoicfxoi? 2 KoXdorewv xporroi?- UTrfjpxev be, OTe xd? Grcep 
dvBpujTcov xipujpia? uTrepevev, evvaexrj? xnvfjXiKiav, rrapaboEou xuxoGcfa xfj? TeXeuTfj?. Tou Yap irupo? 
ev & beffueuBetaa eTteppitpn xauxq? pn° J oXoj? diyajj-evou, ISuj xn? rroXeuj? e£eX9oGcra ubujp dvaBXCffai 

45 TreTroiiiKev. OuTtep moOffa Kai em xivo? Trexpa? CTacra tiiv dYiav auTn? dcpfiKev ujuxny. ToGto Ydp 
nuEaxo* Kai Knbeuexai TcXnciov xujv dvaboGevxuJV ubdTwv. Tivexai be n bi 5 ^xou? auxn? CuvaHt? 
ev xfj Movrj Tfj? Mapia? ttXiictiov tou Teixou? BXaxepvujv. — 4 : TeXeixai be Kai f| pvr^n tou £y 
dYioi? Ttaxpo? riiatuv 'Apicrxiujvo? emo*Korrou 'AXegavbpeia?. —-2: GeoKxicrxou, o"uvao"KiixoG xoG 
fieYdXou Eu9u^iiou. — 5: Kai Zxecpdvou xn? TprfXeia?.— 6 : Mvrjun xoG ev dYioi? BamXeai? 

50 Kaivcrxavxivou xoG veou ev xoi? 'Ayioi? 'AmjaxoXoi? . — G:l:'Av9tu.ou emcTKOTtou NtKOMnoeia? 3 - 

■ "0? TTpoKaBeffGevxo? MaHiuiavoG 4 xoG BacriXeuj? em Bripaxo?, becfpto? nxBn. rrpOKeifievuJV Trdvxujv 
xujv KoXaaxnpiwv opYdvujv. Kai errel 5 epairnBei? 6 , xov Xpiaxov Ttappno*ia eKi'ipuHev, GXaxai xovxevovxa 7 
aibnpaT? xrepovai?, Kai xou? dffxpaYdXou? biaxixpaxai 8 Kai Ire' ocrxpaKOu 9 y^MVO? drrXouxar Kai 
pdBboi? xuTtxexai Kai TrepiKvnu.iba? xc^Kd? TfupaKxujGeiffa? uirobeGei? eXauvexai Kai xpox* beajieixat' 

55 Kai TeXeuxatov xnv KecpaXnv ,0 drroxeuvexai. — 3 : BaariXio"crn?. "Hti? em AiOKXnxiavoG fjv BamXeuJ? 

1 noiouoa Fa. — - dvuTticfTon; 0. — s NiKUj(iibiic G. — * MaStiuiavou G. — 5 fei G.'~ ° lppu)Tr\Uvio<; G. — 7 TevavTa 
. G. — K bia ti"i Tpdxe G. — 9 ^iroOTpdKou G. — l " Kai q>aXr|v G. Sept. 3. f. 16. Sept. 3. Sept. 3. Sept. 4. Sept. 3. Sept. 4. 11 SYNAXARIUM .-CONSTAT TINOPOLITANUM • 12 4. Tfj auTfj vjuipa dGXr|0"t? tou oaiou xai tepo- bpeia? d'pxovTO?, Kai TrapaboGei? tuj uupi bi' auToO 

jidpTupo? 'ApiffTiuuvo?. Outo? eTfio"KOTro? y4t 0_ TeXeioOrat. 

vev 'AXel-avbpeia?. AtbdcrKOJV be Trapprjoia 1 tov 5. Trj auTfj fjuipa O"uv£cp0ao*e Kai 1 u.vfju.n, toO 

Xoyov tou 0eoO Kai Trjv o"unf|piov emcpdveiav ooiou iraTpo? f| jaitiv Kai ou-oXoyHtou Zxecpdvou, 

toO Kupiou 'liiaou Xpiorou Kai Trjv IXmba tujv fjYOUuevou TprrXeict?. 

jieXAovmiv dfaGujv Kai Trjv KaTacppovrjCiv tujv 6. Kai tou evdyioig BaoiAeuj? KwvffTavTivou 

dvGpuirrivurv, Kpaxerrai rrapd tou Tfj? AXeEav- tou veou ev toT? j Atcoo"t6Xoi? \ TQ. AYTQ MHNI A'. 1. Mvfju.rj tou dyiou iepou,dpTupo? l BaBuXa, 
TiaTpidpxou Avxiox'eia? . "0? 2 rjv erri 3 xP°voi? 
NoujuepiavoO toO fSadXeuj?, hi' ou Kai tov p.apm- 
pjKov dGXov bifjvuaev. 'ETteibrj yap oijto? u.ev eibui- 
Xoi? 'eQve, Kai tcotc utto toiv tbiujv GeiiOv tujv 
baiuovuiv exBaKxeuGei? 4 e'dcpaSie Trpo? 9uoiav Kai 
uiov tou TTepffuiv BacnXeuJ?, ov ei? evexupov dYd- 
Tiri? irapeXaBev oiovei be dyacrBeig tuj ToXu.fju.aTt 
rjGeXtio'e.Kai Trpo? Trjv tujv xpio"Ttavtuv eKKXtiOiav 
. eioeXGeiv Kai TauTryv BeBnXujcrat, w? eboKet 6 B£Brs~ 
Xo?, Kai tov ayiov KataKepTojifjOai, TrpoimoGei? 
auTu) KXoid KaTa tc tov TpdxnXov Ka i T ou? uoba? 
Kai ei? to ueoiov Trpod£a? Kai eimuv « Md tou? 
Geou?, BaBuXa, TrpeirovTe? ffoi 5 0! xXoioi. » Kai 
dvTaKouoa? ub? - « 'Yirep to bidbn.u.d oou outoi 
» €UTrp€Tt6crT6poi |aoi" » Kai drreXaGei? ex Tfj? exxXrj- 
oia? jjct' eXeYUoG bid tov tpovov tou Traibo? ub? dvbpdrrobov, aTcecpfjvaTO tov iepou-dpTupa drroKe- - 
cpaXio"6fjvdto*uv ToT?Tpioiv auToO vrytrtoi? u.aGnjaT?. 10 
*"Qv Tfj? 6 evo"Td<7euj? Kai Treipav eXaBev 6 Tupav- 
vo? Kai toioutou bibao"xdXou u.aGr]Td? toioutou? 
eupujv Kai ueTd tou? aiKio*u.ou? Tfj ataivia CujQ Kai 
fill eibuu? '6 d'GXio? i bid acpaYfj? auu.TrapeTreu.ipe. 
TeXeiTat be f) auTiIiv ouvaSig ev xoTig XaXouOTiou 7 15 
xai ev Tfj u-ovfj Tfj emXe-f ouivr] Tfjq Xtupag 8 . 

2. Tfj auTfj twzpq. aQh]<Ji<z ^pou 1 BapuXa, 
btbaffKdXou Yevou-^vou 3 ^v NtKour|beia 3 . Outo? 4 
TrapaOTdi; 5 ev xfj auTfj TroAei.fieTd OT.bonKOVTa 
TeCo'dpuJV auTofl juoGtitiuv ipeXXi&Svnuv 'en ovtujv 6 20 
Kai tov XpiaTOv Knpu^ag 7 , XiGoi? Tag 8 Trapeidg 9 
Tuq>Gei<; I0 mi tou? dffTpaTdXoug KaTaGpaucrGei? u 
Kai tou c, uju-oui; GXaoGeig 12 xai kXoioic; papuv- 
Geic; 13 , TeXeuTdiov 14 ffuv Toiq too*outok; 15 Traioi x6 
Tf|V Ke(paXf)V 17 aTTOTeu-veTai 18 . 25 4. — -f tov \aov add. Sa. 

5. — 5 ouv^cpOaue Kai om. Sa. 

6. — l dyioK; diroffToXoi? Sa. 

1_ _ 1 "kQ\r[Oiq toO 6criou Kai iepo/idpTupo? Sa. — 2 outo? Sa. — • s iv tov? Sa. — 4 ^K^axeuSei? S. — 5 ae Sa. — 
a tfj^ e6tJ6poO<; Sa. — 7 B\ou<jtiou Sa. — 8 vOv bi reXeiTai ktX. add. Sa inter Synaxaria selecta. 30 

3. — 1 toO hyiov jidpTupo-; Ba.— 2 (bibaoK. y^v.) toO Ba.— 3 Kai tujv aiiv auTui TTA vrrrrituv tuiv (aaOnTtDv aOxou add. " 
Ba. — * 6 fiyio? Ba^uXa? Ba. — ° tuj M«£i|iiavu) «<W. Ba. — 6 (^v t^ - 6vtu>v) om. Ba. — 7 auYKrip6£a<; Sa. — s tu» Sa, 
KaTd Tt&v Ba. — 9 uapeiiXiv Ba. — 10 T^niTeTai Ba. — " KaxaOpaueTai Ba.— 12 QXfiTai Ba. — 1S (koi kXoioi? papuvOet?) 
om. Sa ; Kai tov a6x^va kXoioi? ^apuveTai Ba. — " xai TeAeuTaiov Ba. — I5 TTA' v»ymoi<; toi? cputTiTai; aoxoO Ba. — 
16 Hicpei Ba. — 17 afixou add. Ba. — 1S Tdjivetai Ba. 35 Kai 'AXeHdvbpou riYeu-Ovog. AuTrj Xpovujv ouo*a G'Td? x^paq" Kai toui; Tiobag beo"u.eu0etaa rip irupi 
evaTreppicpn Kai Trepiaa)GeTo"a X2 Gela buvdu.ei ubutp bid Trpocreuxfi? dvapX0o"ai eTroirjcrev. Kai moutfa 13 
Tfjv Miuxfjv tuj 0euj TrapaTiGeTai. — 4 : 'Apioriuivog ImaKOTtou 5 AXe2avbpeiag. — 2 : SeoKTkfTOu, 
ffuvaffKriTou tou jiexdApu Eu6u(aiou u . — 5 : iTetpdvou 6moXoy'1To0 xai f}YOU|idvou TprrXias. — 
6 : KujvaTavTivou ]5 tou veou ev TO15 'AttootoXoi?. ~ C : deest. — Gb : deest. — M :'l. — Zrivwv 40 
ev Xe^nTi fioXi'Sbou rra<pXdZ;ovTO? pXiiGei? t. — 3. — XapiTiDv iv Xokkiu do"peo"TOU pXrjGeig t. — 4. — 
'ApxovTiwv Xifiui t. — 2. 5. 6. rursus 4. — Mv : i. — Zfivtuv. — 3. 4. '2. — Xapmuv. — rursus 4. — 
Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : vuv be TeXeiTai ev Tfj u.ovfj tujv iToubiou, e'vGa xai to 
Syiov auToO crujfia xaTdKetTai ctujov. — 2. 3. 4. 5. 6, — H : 2 : BaBuXa iraTpidpxou 'AvTioxeia? xai toiv 45 
auv auTtu trb' v?triujv... TeXeiTai be fj auTaiv auva£i$ ev TOig 'AXouaTiou TtXrjoiov tou 'ESbojaou Kai iv 
Tfj povfj T q XeYop.evt.1 tii? Xiupa?. — 4. 5., des. : TeXeiTai be f| auxuiv auvaHig TrXrjaiov tou dYiou 
'Ptupavou. — 3. — P : 1. 2. 6 (om. KevTupiuuvo?). — 4. 5 (TTeTpaiviou Kai Xapmvn? nXrio-iov tou dYiou 
Tuuu-avoO). — 3. — F : 3. 4. 6. 2. 1. — Fa : 3. 4. 6. 2. 1. — Fb : 3. 4. 6. 2. 1. — B : 1. 6. 4. 3. ~ Ba : 1. 
2. 6. 4. 3 : Mwo-eui.;."Oq 'Eppaio^ u.ev flv to y^vo? ex cpuXfJs Aeu'r Y«vvaTai be ev Aiyutctoj. "ExGeTog 50 
be KaTa to pamXixov TcpoaTaYMa Ytv6u.evo?, 8p6q)0S ujv Iti, ev tuj TTOTafiu) utto Tfj? tou PacriXeujq dva- 
XajxpdveTai GuYaTpo^ K-ai uioTroieiTai Kai Trdar) aocpia AiYuTrTou iraibeueTOi. Tou ffapaKOffTou xpovou 
€Tn8d$, dvbpa Aiyutttiov biaxeiptCeTai Kai ei? ffiv Mabidu. <peuYU>v epxeTai Kai ZeTrtpUjpav Trjv toO 
'loGop 1 GuYaTepa eiq Y^vaiKa Xau.Sdvei Kai 0e6v ^v <pXeYou.evrj 8dTUj KaGopa xai TTpoOoy.iXe?- xai ei; 
ATyutttov auGi? npog toO 0eoO Tc^jjrreTai xai Geo? <t>apad> Y'veTat, tuj dbeXqpu) 'Actpdiv uj? TrpocpnTrj r j5 
Xpdj|i€vo?- Kai axoT.iu xoXdZei tV]V ATyutttov Kai ei? atfia u.eTapdXXei Td ubaTa* xai TrXfjGos BaTpdxaiv 
xaT\uuTfj(; exTTeniref xai Kuvou.u'ia Kai OKvmi 2 eKTpiBer Kai x^ot^ BpaCoucxq xaTacpXejei* Kai dKpi<; 

— " xnpaq G. — '■- irepto"uj0^v G. — 1;! troiouoa G. — w EoOoi^iou G. — 15 k€ kui G. 
1 'I u) 6 dip Ba. — * OKivmt Ba. 
MENSIS SEPTEMBER 14 f. IB* Exod. 7, i. 20 f. 17. 3, Tfj auTfj v||iepa M-Vij|in Mtuaeuj? toO vofio- TrpoaajjiiXet Xai erepa irXeiOTa eipfdOaTO TepaTa 

GeTOU Kai TrpocpfJTOU. "0? eYevvfjGn ^ev ev.Tfj Xoyov xai aKofiv uTcepSaivovia. Outo? ouv 6 

Aiyutttuj uio^^ASpau., evos tujv 'EBpaiwv, xaTa- toiouto? xai thXikoGto?, 6 TeffO"apdxovTa Itx) 

YO^^vou 2 ex cpuXfj? Aeu'L 'AareTo? be Kai euuopcpo- cTTpaTirrnoa?, eTcei bid Tfj? toO ubaTO? dvTiXoYias 

5 TaTog dva<pavei? Tfj u.riTpi, otJK dTreKTdvGri xaTd tov 0e6v TrapuuEuvev, ^Trenrujv tipbq tov Xaov 

to TrpocrTaYiia Oapauj, dXX' dq xiBdmov efiBXnGei? biujaivTa xai KaTaYOYT^ZovTa auToO- « Mfj buva- 

2[ujv eppicpn iv tuj TroTa(j.uj/Ov KaTaBaaa rj GuYd- » juat €K Tfj? TreTpa? toutti? egaYaYeiy ubiup Kai 

xnp Oapaiij XoucraaGat eupouo*a 3 eti 2uJVTa, avei- » KOTtorai uu.d? ; » ou rrapexujpnGn eio~eX6etv eiq 

Xexo Kai uioTronj0aTO Kai ^erraibeucrev ev irdfffl Tf)V ff\v tvj? eTfaYYtXias, dXXd KeXeuoGei? Tcpo<; 

!0 AiYUTTTtaKi'j crocpia. Outo? dvbpujGei? Kai eiq T€0O"a- 0eou eiq to dpo? dveXGeiv 'ABapeiG s ev -ffl MuJdB 

paKOffTOV eroq cpGdcra?, dvbpa Aiyutttiov TraTaSai; Kaidiro u.aKpoGev xaTibeTv Trjv TTaXaio"Tivriv, exeiffe 

bid to ibeiv tutttovto ojJOTevfj auTou 'EBpatov, ei? to opo? TeXeum Kai GdirTerai utto 10 dpxio"Tpa- 

^KTeive xai ei? Trjv 4 djau-ov xaTexpui|/e. <t>oBiiGeis tijyou MixaijX ffxeiracrGei? xai u.r]bevi Ixtot€ 6pa- 

be bid toOto, ufj bfjXo? YevrjTai (rJTtciXrjGrj y«P frapd 9ei<;. TTpoeXaBe be Trjv tou Xpiorou Trapouffiav n 

15 twos 6u.oe0vouq opuJVTO?), cpeuYei eis y^W Mabidu." Itt} x'Xia Texpaxocria OYbofjxovTa rrevTe. 

xai leTTcpujpav Tijv toO loGop GuYaTepa et? Y^vaka 4. Tfj auTfj fiu.epa Tfjq l &fw<; u.dpTupo? 'Epjiio- 

XauBdvei xai 0e6v ev cpXeYOfievq BaTip KaGopa vii?, GuYaTpog <t>iXimrou tou diroo"T6Xou, Auxrj 

Kai 5 itpocro^iXei Kai trap 5 auTou irpoaTdTTeTai uTrijpxev eiri TpdiavoG tou BacriXduji; rrpocpri- 

auGn; dTreXGeiv ei? Aiyutttov Kai ^SaYaYeTv tov Teuouo"a u.eTd Tpiaiv auTfj? dbeXcpuJv. 'Ev jiia be 

Xaov tujv 'EBpafuJv !k x 61 PO€ Oapaw, ou Kai Geo? tujv fjjaeptuv eOxfj? X«P l v Kai bibaaxaXfa? irapaXa- 

YiveTai. Kai tuj dbeXtpuJ "Aapujv <hq TrpocpfJTrj xpd- BoOcra jaiav tuiv dbeXcpuiv auTfj? ovouaTt EuTUxiba, 

Tai Kai xoXdtei Trjv Aj'yutctov o"kotuj xai u.6TaBoXfj TcapeYevero dc, "Ecpeaov TtpoffKuvfjcrai tov aYiov 

ubaTUJV et<; atu.a xai dfroOToXfj TcXr|0uo"u.ou BaTpd- 'lujdvvn.y tov 0€oX6yov dXX'oux eupevauTOV u€T6- 

XUJVKai Kuvou.u'i'aKaiaKvt'iTi 6 KaixaXdui^ Bpa£ouo"r) 7 TeGri y«P' KaTa ouYKupiav be Kai Tpa'iavo? dTreX- 

2") Kai dKpibi Kat Bpoux^J xai GavdTiy ttpujtotokujv 0ujveK , PujfJiK€i<; , 'E(peo"ov / TTp6<;T6vKaTdTT€po"ujv 
Kai tv dpYupiuj xai XP U0 "^ T0V J lo"pai]XiTriv Xaov 
Tfjs i Aiyutttou eHaYer xai Tijv GdXao"o*av pdBbuj 
TcXfJTTei xai biaipei, uiOTe tov Xaov bieXGeiv, xai ^x 
■neTpag ubaip &&{ev Kai Teo"oapaKOVTavuxGnu.e- 

30 povvfjari? irpoaebpeuoas xai 8 0e6v eibev^ 1x15 TToXeuov oppiiiu-evo?, eupe to ovojaa Tfj? a^iac, ixtfo. 
iv Tfj a Aaia (fjv Y a P/ ^S eq)imev, Tcpoq>r|T6uouaa) 
xai KpaTfjcra? auTrjv Kai Btarjduevoc; dpvfjoaoGai 
tov XpifiTov, oux -eTretoe, xaiToi | Kai koto tou 
TrpoOujTrou Tuiua?. 'Q<; be rrpoeiTtev outu) 6x1' dvGpuJTt'uj buvaTov, xai bieXexGrj o"Tou.a KaTd « TTepcas vixfjcren; xai ueTd ere oux dXXoipioi; xpa- 
OTOua, TtXaxas t€ 6eoYpa<pou<; ebeSaTO xai to irpo- » Tfjo*ei Tfj 5 Bao"iXeia<;, dXX 5 6 erri QuYaTpi Oou fa\x- 
o"ujitov e0euj0r| xai bid TrapaTreTdcruaToq tuj Xai|< » Bpo? », d<pei9Ji. MeTd be TauTaTOUTiuv outoi? 2 

3 % _ 1 T €TOvdj? add. Sa. — 2 tcaTaYojievo? Sa. — s SopoOoa Sa. — 4 xijv om. Sa. — '" Kai toO tui Sa. — 6 okvoti S, ef. 
35 Exod. 8, 16 : Kai loovrai OKvttpe?. -— "' ppaTxouori Sa. — s Kai om. Sa. -r- ft Apapd8 S, Sa, 'Apapi'n, 'Apapeifx,.Deuteron. 
34, 49. — 10 Otto toO Sa. — u uappouafav S. 
4. — * \ivf\}ir\ Tfj? Sa. — 2 outui Sa. Kai BpoOxo? eTtiOTpaTeuer KaiTd TrpajTOTOxa Gavaroi" Kai ev dpYupiuj xai xpuaiy tov 'lo"pariXiTr|V Xaov 
•nreipdTai bieXGeiv Kai ck neTpa? ubujp iSdYei Kai u' fju-epa? Kai u' vuKTa? vfjtTTu; Trpoo"ebpeuo"a? 0ebv 

40 uev eibev Uj? dvGpuiTru! buvaTov fjv ibeiv Kai TrpoobieXexGrj oroua xaTd aToua, TrXaKa? be Td? 0eia? 
baxxuXuj 0eoG Ypa(peio*a? ebeHaro xai to TrpoffuJirov ^GeiOGr) xai bid TrapctTceTdcruaTO? tuj Xau) Tcpocuiui- 
Xnaev xai eTepa TiXeTo"Ta eipYdaaTO TepaTa, Xoyov xai dKofjv UTrepBaivovTa. Outo? ouv 6 toiouto? xai 
thXikoOto?, exrei bid Tij? toO ObctTO? dvTiXoYia? tov 0e6v rtapuuguvev ev tuj 6'pei 'ABapeiG trpo? 6eou 
KeXeuoGei? dveXGeiv ev Y'l 3 Mu>dB Kai Trjv Y>iv Tfj? eiraYYeXia? 6(p0uX|aoT? KaTibetv, eKeiffe TeXeuTa 6tujv 

45 uirapxaiv pK'/EXape 4 be tijv irapoucriav tou Xpio"tou ^ttj ,auTre'. — Bb : 1. 6, 4. 3. — T: 1. 2. — L : 1 : 
BaBuXa xai tujv Cuv auTui Tp'iujv dYiutv vrjKiujv. — 2 : "A0Xr)O"i? Kai eTepou dYiou iepoudpTUpo? BaBuXa 
ev NiKou.11beiaYevou.evou bibaai<dXou dtia toi? 5 ouv auTtu Ttb ffuu^oiTiyraT?. — 6 : 0eobujpou, AluovoO, 
louXiavou xai 'QKeavou. — 4 : 'Epuiovii? GuYaTpo? ^iXirnrou tou dTrooToXou (= S). -^ 3 : Mujurjeuj? 
tou vouoG^tou Kai GeoiTTOU. MuiOfffj? 6 TtpotpiJTri? Kai vo|ao9eTii? y^Tovcv uio? 'ABpadu evo? tujv 

50 'EBpaiuiv YevvtiGei? ^v Aiyutttuj. 'Ertei be rcpoOTaYua r\v tou 4>apaus BaffiXeuj? Aiyutttou ujo"T6 Td y.zv 
GfjXea tujv Bpeqxiuv jrtpmoieio"0at, Td be dppeva dvaipeicr0ai, ibouoa tov Mojufffjv fj U-fJTiip auToO oti 
£o"tiv eujjoptpo? xai eXeijaacra (poveucrai, £v£BaXev ei? kiBujtiov tjtoi aupTdptov <Kai 6 > eppupev ei? tov 
ttotuu-ov. KaTeBr) be fj 0UYdTr|p 4>apaui XoucfaaGai ei? tov rroTauov Kai iboucfa to oupTapiov ev tuj 
rroTauui i<ai to Traibiov ev outuj KXaiov, dveXdBeTO auTO xai dvebe£aT0 ei? uiov xai tbiba^ev auTov 

55 Trdaav crocplav AiYUTTTiujv. Kai ueTd TauTa i(p&v\] auTui 6 0eo? - xai TrpoaeraHev ISaYaYeTv tov Xaov tujv 
'EBpaiujv eH AiYurrrou. "O0ev eHaraYUJV tov Xaov xai rcoXXd criiM^ia xai TepaTa Trairjffa? xai TteTpav xpou- 
aa? xai ubuip dvaBXuffai Tcoirjoa? Kai Teo*oapdKOVTa fry) OTpaTrjY'lcros'a ^po ^tujv xiXiujv TeTpaKoO"iujv 
OYborjxovTa rrevTe Tfj? Xpiorou xaTaBdcreui? eTeXeuTiio*e. Kai eTdcpi] ev dpei tivi utto tou upxiffTpaT^YOn 
Mixai'iX. — O : 2. 6. 4. 5. 3. — G : 1 : IepoudpTUpo? BaBuXa eTrio"x6iTOu AvTioxeia? xai y' vrjniujv. 

00 — 3 jf\ Ba. — 4 leu. irpoeXape. — "' touc L. — ° Kai om. L. Sept. 4. f. i: Sept. 4. 15 SYN AXA RIUM CONST A NTINOPOLIT ANUM 16 17 MEN SIS SEPTEMBER 18 Sept. 4. Sept. 5. f. 18. •Sept. 4. TfpopdvTUJV, uj? TTpotiprJKei, Koi toO ya|ippoO aUTOO 
'AbpiavoC KparncravTos, KaTeo"x€8r] vn auroO Kai 
TToWcnc, Tijjojpim? Ka9uTropXn.8eTo"a, utfTepov toic; 
brjpfoi? eHeboBn itpog to dTtoKapaTO^uiGfjvai. Gixat 
emcrTeucravTUJ Xpicrrw bid to SnpavGfrvai xac, xeipac; 
auTotv Kai rrdXiv uYiaa0fjvai 3 utt* auxnc;. Autt] be £v 
eiprjvrj TrapebujKe Tiyv lyuxnv tuj Kupi'uj, xacpetoa ev 
s E<peo*UJ. TeXevXai be f\ auTfjc; GvvaZiq ev tuj papTU- 
pefuj aGxfjc;, toi 6'vti rrXriaiov tou dYtou 'Pujpavou. 

5. 'Ev uj tottuj cruvTeXetxai Kai xwv ev xauxrj t^ 
f]pepa d0Xr]O"d.VTOJV paprupuuv TTeTpujvtou,Xapi- 
Tivns Kai EuTuxibog <nvf\tir\^.> 

6. Kai x Tfj auTfj fiMcpa d'9Xf|0"ic; tujv aTiujv pap- xupurv 'QKeavou, KevTupiujvoq, 0eobujpou, 
'AppiavoG Kai MouXtavoG. OOtoi Grtnpx°v erri 
Ma&piavoG toG paoiXeuuc; £k X ujpiou XeYopevou 
KavbauXn?. IuXXn<p8evT€c; be Kai tov XptOTov 6jj.o- 
XoYno" avTe S> 6Kpepdo8ncfav Kai eEeo"0no"av dxpi 5 
tujv dffTwv aumiv eneiTa 2 XouTpw em TroXXaic; 
ftj-ie^paig exxaevTi eYKXeicrGevxec; Kai hi dYYeXou 
expXnGevTec; ckei8ev ■ dpXaBelc; (iyv tap ecrcppa- 
Y lOpevov rravTaxoBev OcppaYibi BacriXiKfj to BaXa- 
veTov), I'Huj Tfjcj TroXeujc; drtnxQiia'av • Kai iravTa Td 10 
ueXq paxaipaic; bmKOnevTec; Kai Td o"KeXn biaGXa- 
aOevTeg Kai eicj TtOp drroTtepcpGevTec;, GGpa Tip 0euj 
eutrpoffbeKTOv Trpocnv^nffav. MHNj Ttt AYTQ E'. 1. Mvnpn tou aYiou Kai evboSou rrpocpr[TOu 
Zaxapiou, rtaTpoc; J lu>dvvou tou upobpopou Kai 
ParrnoxoG. Outoc; rjv eZ 'lepouoaXrip, Iyyovoc; pev 
ABia9ap toG ev 1 euaYYeXioic, | dvaY6YP<w£ v0U 
dpxtcpeujcj, vibe, be 'lujbae jepeujcj, Sv Kai eKdXouv 
Bapaxiav. "OvTtva Bapaxiav drceKTeivev 'lu>dZ 6 
paoiXeuc; louba 2 bid to eX^yxeiv 3 auTOv T€ Kai 
toucj 'loubatoucj exoptva toO 9uomffTr|piou, '0 be 
Zaxcp.^? Kai «uTog iepeu? i]V £v lepouaaXrip. 
ElcreXGujv be ttote ev Tip vaw tou Gupiaoai, etbev 
d'-ft^Xov 0eoG effTuJTa £k beEiuiv toG Gucnacxi-ipiou 
toG Suptdpaxoq Kai pivuovTa cutuj 4 tt|v ev ynpa 
auXXii^iv Kai yevvji^tv toG utoG outoO 'lujdvvou 
toG BanTKyToO' 6 br| Kai Y^YOvev. 'Eirei be 5 uct' 
oXiyov rcapr|KoXou9!iKev e i] Yevvricrtq toG XpiCToG 
Kai TeTOKev »i 06OTOKO? Kai ueueviiKev auGig rrap- 
8evo^, eKr|puTT€TO be Trap' auToO Trappiiata, oti 
rrdXtv Trap9evog ecfTiv f\ Mapidja, Kai TauTi-jv ev Tijj 
CTacrei icai tuj x ? 1 ? 1 TU J V TrapGevwv Ka0to"Tii, tou? 
Moubaiou? 7 biriyeipev tlq tov kot' outoO q>86- 
vov. Kai eK toutou Tporrov ejaeXeTUJv, bi* ou uutov GavaTUJCoucriv. 'Q<; be 'Hpiiibr^^ 6 BaffiXeug t(u is 
totc, TapaxSeig bid tov xexQevra BaaiXea, dire0Tei- 
Xev dTTOKTetvai xd ev Bi]8Xeeu rrdvTa vfjTtta* (fjv be 
Kai Mujdvvi-n; vnmov d>o"ei u.tivujv IB Kai drreKpu(p9n 
Trapd Tfj? ur]Tpo? auxoO "EXicrdBeT £v ffirr]Xaiuj 
TT^pav toO lopbdvou cpoBuj toO uri drrOKTavBfjvat), 20 
of cpGovepoi 'loubatoi bpagd^evoi toG Kaipou ibr\-> 
Xujcrav tuj 'Hpojbrj tov toG Zaxaptou uiov jif| 
eupio"K£(T0ai btd to jj.eTaT60nvai utt' auToG. "Og Kai 
SupaiSel^'TrpocreTaSev dvn tou rratbo? tov rcarepa 
dvaipe0!]vat Kai brj auXXr|Cp9evTa 8 rrapd tujv Trapa- 25 
vouujv 'loubafajv Kai drraxGevTa e'ffujBev tou vaou, 
IvGa Kai Trjv rrapGevov 'tCTn uexd to TCKetv, drto- 
KTav9f|vai eKetcre i<ai to atpa auTOu xeOnvat uecrov 
toG 6uaiaoTT|ptou.*Ov XaBovTe? oj fepeT? IGaipav 
ueTd tujv TtaTepuiv auxoG ev lepouffaXrip. "Ektotc 30 
ouv eyevovTO TepaTa Kai cpavTaOiai ev tuj vailr Kai 
ouk i'o"xuov o! lepet? tbelv drrTaaiav dyYeXuiv OeoO, 
out€ boGvai xpnCMOv ^x.tou AaPnp 9 outc ^pujTfj- 
aai iv tuj e<poub, out€ biabriXun; duoKpi9fjvai tuj 
Xauj ujc; to rrpfv. 35 — 8 Oyub 8fj vca Sa . 

5. — x M- V1 il jr l Sa. otn. S. 

6. — ' Kai om. Sa. — % SireiT« Sa, £irei S. 

i. _ i ^vtoi? Sa. — 2 b paaiXeCi? 'IujciZ tiaiv 'Iou&cuujv t6t6 paotXeuujv Sa. •— 8 bid td iii aOroO ^YXeffQat Sa. — 

4 auxoO S. — B br\ Sa. — 6 napriKoXoijericJev Sa.— T toic, '\ovbaio\q Sa.~ 8 ouXri<p8^vTa S. — 9 ba$ip, bapeip III Reg. 6, 9. 40 °0? eiffeXSovTa Nouueptavov tov paciXea ev Trj kot outov eKKXiiO"fa uj? dvbpdTrobov euTeXe? drrrt- 
Xacre Tfj? eKKXriOia?- « TToG rropeuei, <pno"a?, peuoXuffueva? ex^v t®** X € 'P a ? 7 «iM aTi ; * T0V Tdp uiov 
toG BaciXeuj? TTepoiBv, bv ei? oj-iiipa e?xe, KaTeacpagev. Aio aibrjpoi? beajjefTai Kai TtourceueTai Kai 
Tt'iv Keq)aXfjv ouv toi? Tptoi rrataiv s dcpaipeiTai . ToGtov Kai 6 XpuaoaTopo? eYKUJuloi? eTiurjffev, — 
2 (= Ba). — 3 (== Ba). — 4 — C : deest. — Cb.: deest .— M : 1. 2. — 4 : BeoTipo? Kai 0e6bouXo? 45 
oi dTco bnulujv Trio"Teuo"avTe? tt. t. — 6:6 ayio? udpxus KevTnpiutv it, t. — 3. 4. — Tpiffx'XiuJv 
eHaKoaiujv eiKoai oktuj uapTupujv (Sept. 2 s ). — 5. — 0a0our|X KaiBeBaia? (Sept. 5 4 )< — Mv : 1. 2 : 
©eoTiuo? Kai 0e6bouXo?. — 3. 4. 6. 5 (TTeTpiuviou, Xaprrivris, ZapPiiXou, 0a6ouriX Kai BeBaia?). — 
Tpio"X'Xituv eSaKOOi'ujv etKOOi Oktuj uapTupujv. — Mr : 1. 3. 

SYNAXARIA SEJ^ECTA. Sa : 1. mutil. — H : 6. 3 {'ABbtoG). — ' 4 (... BeBXia?). — 1. — P : 1 : 50 
tou dYiou rrpo9nTou Zax«P'o u ^TaTpo? toO rrpobpouou '[aidwou ev tuj KarapoXtu. — 3 (ApbioO). — 
4 : Bou8af|X Kai Baiepd? Tfj? dbeXcpfjc; outoG Kai ZappiXiou. ^- F : i. 5. 4. 3. — Fa : 1. 5 ('lepatbo?). 
4 (Ou8uiiX). — 3. — Fb ':. 1. ">. 4. 3. — B : 1. 3. 4. — Ba : 1. 3. 4. 5 : 'Hpaibo? Kai tuiv ouv auTfj. 
Auth TTpeopuTou two? rjv SuYaTiip Kai tov uovi'ipn piov uexepxouevii . ©eacauevn be cruv d'XXoi? Kai 
YuvaiKa? bid to tou XpiCFToG ovopa bebepeva? Kai ua6o0aa ev tijj epwTdv auTd? ti'iv aiTidv bi' iiv 55 
bebevTar « Koyuj XP'O" 1,10 ^)!, qpiiCiv, eiui Kai Td etbujXa biaitTuu). » ZuXXaupdveTai ouV Kai auTiKa f. 18' 2 Tn auirj i^uepa toG 60-iou rrarpos iV^v Kai ixvw d T eXai Kai t^^V fewmeAdtfe.naav, tn? aao- 
iepoudpTupo^KupiXXouJmaKOTTOuropTGvn^n? oou tujv XdKKuiv dcrcpaXu)? bincycpaXiauev^- koi 
TuJvKpntuJvv^ou.OOTO^jEdpxn^o-iuJ^iiucra? cruvepa.ve tou ? pu? drcopoupevou? xpo<pffc tujv 
K ai rcoXXd Aa^^r&n^^K T ev6pevo ? , em- capKuJv ru,v deXqrdhr ! djwu«*n «. boqnXuic 
5 (Tkotco? Kaeiara™ ev TopTGv,- i»qia£ve ' be Tnv 4«popdo0o.. Kai exepoi ei S t« ? ftpa? Kai Ta rcai- 
kot aGTov eKKXncTiavgTn^omrrevxe.KaTdTOu? bo T 6va p6 P ia daiueuqwuc' KaXauwv k«i pccBbujv 
XpovoucA.oKXnTiavoGKaiMaEipiavoG'AYPn^^ (noor&vre,, outuj? t^v Zujhv arceXmov. Qv «« eon 
^ Jpdvi .apeoxn xai tov Xpiarov rxapp^ia xai 6 TptOuaKdpio? biaKOVO? Bevtapiv K«Ta tujv 
ZX «xl uoXXd bibdHa, Kai xnv rcXdv^v eXe^, ovG X ujv ekocn KaXdpou, 6Hei ? lp.a T ei ? Kai ™ 
10 ev khm- - OTopa be8ei ? Kai ev dudH, Te8ei S tujv cpuoW Kai dvaYxaiujv popiuiv tou ouim«» C . 
oVX: nbGvaxo pab to .evxe xai evev^ovxa 4. T^ ^ M* ^^ tujv «y- .apTup.v 
Iujv YeTovuj,), Kai upo ? mparf|v d^pevo?, 0ou8anX Kai Bepaia, ^ -tou db^nfi. 
L tI Tonov KoriXape tov X €T 6pevov 'PdHov, Outo? nv exci TpdiavoG toG Baa.Xeiu, fer Ebeo, 
auTopdTu,? tujv Bouov axdvTUJV bid to dvexenv* tepeu? tcuv eibiuXuiv rrapd be Bapm M aiou emOKO- 
U cpiuv^v dv W 8ev aiflv« KeXeOouaav, tov aG X iva rrou >Ebeo n ? KaTnxn8ei ? «. to e5«X« puaa- 
Loeei ? tcu .icpei, t^v Ke 9 «Xnv ta^n. XBd ? , urco aG T ou e parc T ia9n auv BeBai, t, «utou 

3. Tn auxn n^pa deXno"i S "Apba emaKorrou dbeXcp* . 'Eueibn Kai n tc npuiqv 6pocppoaiv mtpji- 
=Ep T 6XTfKne P otbo ? KaiBeviapivbiaK6vou/0? vet Tn ? elbuoXoXaTpeia? drce X ea0ai ^ xai rroXXoug 
neXnaevevTOt?xp6voi S 0eobooiouToGpiK P oOe{ ? rcaperreiGe, KpaTnGei? -apd tou tore Touap X ou 
20 nepaiav/labiYepbou BamXeGovTo; 'tvaM-EnciMl ™<*K. "P«Btov pev paBbi^Tai, eija o«aettenn 
Yd P rtoXXdbibdOKUJv oGk gTteiee tou ? Hepoa? t% Kai Kaxd Tfj ? T oarp6 ? TurcTeTa, Kai oipiv SeeTai Kai 
TTpooKuvnoeuj.rujv etbujXuJV drrexeaGai, ZnXuo. bia- ifl? W X €. P 6 ? dvaprftrai- K ai au0i ? xpepaxm K ai 
xcupuj xpn^pevo, Kai tov toO tcu P 6, vaov Kaxa- Heexai Kai ev bia<p6poi S xoO o-ujpaxo, pepea. .m>pi 
Kauoac ev 00 oi flacnX* xujv Hepauov ttuov. aGxo S Karaicaterai- Kai ev xeKxov, K qj KO X Xi.a arroBXipei^ 
2 5 uev <m'ox0* Kai xcoXXaT, TtpoTepov xipuupia,, Kai xf,v KecpaX.v Trpia0ei, Kai TauTr,v ev tuj rrpi- 
K«0urcopx n 0ek, uOTepov be bid xeoodpujv OT P a, reo0at diroKoic*. x* 0euj xo rcveOpa rcapebujKev. 
TI ujtujv pdBboi, ^otvai, ^av0ujpeva., TcavT« X oO «H be dbeX 9 fl -tou BeBaia pe T d kovtou tcX W ,v 
toG 0-Ojpaxos TucpGei, Kai etc tov fbtov oIkov picpei, Ka T d tou T P a X nXou beSapevn, tov xou papxupiou 
OjcveKpdc, KaxdBpaxuxnvdYtavauTouqjuxfivxuj bpopov biiivuoe. 
30 Kwplu, TiapeGexo.'EKXoxe be i^pHaxo 6 pe T a, buu- 5. Tfl afliQ ^P» mvW^WWW 
Joe KaTd xP^Tiavuov uapd Hepaai,, rcapaTa- 'Hpaibo, Kai tujv ouv am, Awn, 8u T axnP ^v 
J* * T P idK0VT« X p6vou S - ev oT S itoXXujv pev two, ie P euo ? , ItOov be o5(Ta buobeKa xov povnpn 
X ei P65 drceTpneno-av, rroXXUOv be ta, dXX.v be piov ^Tcdoaxo. Kaxd xiva be Tcapobov^bouOa 
K e<paL drcebdpnaav oi beKaXdpou, 6EeT, ev toi, cruv dvbpdai Kai T uvaiK«, auXXapPavopeva, k. 
« xoG auOpaxo, eiobGvxa, ebeHavxo- elxa a X oivioi, beopoupeva, Kai rxX^doaoa auxa t , Kai x n v amav 
dXnBevTe, ■«# 6Xou xoG cru>paTO ? d<r<paX^, ^am^naa, W ^ bebevTai kbi pa0ouo« bia xo 
■ Jpoxaxa, Gueoxnaav dX T nb6va,, xcuv KaXdpwv ewai aGxd, XP io-Tiavd ? , rcapauxiKa Kaxevujrctov xujv 
• Bia eHeXKopeviuv uoXXol be be<rpeu0evT6 ? X eTpa S ouXXapPavovxujv e £ ep6 n ae- « Ka Y uj xpiotiavq eipi 
Kaixc65a ? evPa8uxdxoi S eppicpncTavXdKKOi ? -evoI ? » Kai xd etbujXa biarrTGuj. » Aio kai ouXXncpBe.cra 40 2. — 1 izoi\x6vr\ S. — 2 'Afpeiavd? in cod. Vaiic. 1669, Act. SS., /«?. 11, 685. 
3 /_ i bia<j<poXw^vn« S. - 2 eJaujerjaMou? S. _ 

4. - i 'E&^ot! S, ri ito ;^wi.»h«i«' in mss. codd. Cf. DobschOtz, Ghnstusbilder, 38 • 

5. — 1 xpttfTiavi et fi^j S. Sept. 5. f. 19. eic ttferamv cruv Tai ? XomaT? T uvaiSiv KouXKtavuJ KaGiaxaxai. "OGev pe T d 'iroXXd? xdq ipurrA«i 5 
45 Tnv bid Ehpou« dTTdcpaOiv bexovTai icai Tpn0€i<Tai Td S Keq>aXd, ^ P 6«; Td Bpapeia Tn ? dfvuj KX n «u,« 

-r ™h • 1 q A * T • 1 — L • \ 3. ' — O : 1. 6. 3. 4 : 0ou0ar,X Kai ZappiXou 

ueT€Ta2avTO. — Bb: 1. d. 4.0. — i . i- r. . i. o. ^ ^ _ 

Kai BepXia, t^ dbA^ S auTOO. - & : 1 : Za X apiou xcaxpo S lujavvou xou paTCTiOTOU. Ouxo, 
ttappnoia kupGxxujv xnv 0eo T 6KOV pn^pa v6poG Kai rrapGevov Kai txV dcpuj Pl apevn? rcapGevoi^v 
xuj kpuj'crxdoeui? pn tt.«vai" KeXeuujv dXXd xai xou ? eTT,x€. P oGvTd ? xi rtepi auxf| S Xe T ew etreoxo- 

50 mzev "OGev Giro 'loubaiujv dvaipetxai pexaHG xoO XaoG K ai xou euffiacrmpfou. - 4 : 0ouGa n X xai 
BeSaiac Ouxoq Grrnpxev erri TpaiavoO xoG BacnXewc; iepeug xuov eibdiXujv. Hapd be Bapotpaiou 
■^ctkotcou 'Ebean? 3 xnwfl* <*v ^ «iX<rt Bepaia xo d T iov be X exai^dTCTiorpa ■ bid touxo 
eic egexaoivxu. Auaia 6 ' 6ou8af|X Kaeforarar Kai tt P ujtov pev papbitoai, eiTa oxraB.IeTai xai x n v 
6ipiv Eterai Kai Kaxd'xfi, T aaT P 6, TurcteTai Kai ifl? ptd ? X « P 6q IHapxdxai Kai «G0i, Kpepvaxai Kai 

55 £eexar Kai ev bmcpopoi? xoG aiupaxo? pepecri xrupi KaxaKaiexai Kai ev xexToviKU. Ko X Xia arropXnGei? 
Iv xuj xnv KecpaXnv irpiEcoOat t^v vpuxnv e! ? X eTpa^ 0eoG xcapaT(8nai, t^v KecpaXnv eKKorrel?. 
luva^oTepveTai be oGtuj Kai Bepaia n dbeXcpn aGToG, xouto xoG frr<#vo« Trpocrxd2avTO S . - 4. - 
C • deest - Cb : deest - M : 1. 4 : 0a8our)X Kai Bepaia I. t. - 3 : 'ApbaTo? pdpbou; . dKav8u;beoi 
TucpGei? t - Tak E. t. - IdpPnXo? Xi8opoXn0ei? t. - OGppavoG, ©eobu) P ou ktX. (sept. G*). - G. 3 Sept. &. : »^ 60 l toi; G. — - ISnavve G. 

riVSAXAHIfil. ■ A!Wai;G. — 4 X»1P«sG. 19 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 20 21 MENSIS SEPTEMBER f. h)\ Skpt. <!. £ept. o. Sept. i». ei? eHeTcxcriv KaTeffu] KouXKtavuj eropxuj 'AXeSav- 6. Tfl auxfj fjpepa pvopnv emTeXodpev tou dYiou 

bpeia?- o8ev pexd iroXXd? xd? epumicrei? xr|v bid dTrocrxoXou TTeTpou iv t<jj "AGupa. 

gicpou? dnoopacnv bexeTai Kai TeXeiouTai abv Tai? TdT? aurwv TTpeoBeiai?; Xpitrre 6 0e6?, eXIiio-ov 

Xomai? YuvaiHt. K ai awarov ripa?. 

i MHNI .TQ AYTQ q-'. 1. 'Eopxf|v emxeXoGpev tou dpxioxpaxf)YOU 

Mixar|X, dvdpvr]ffiv uotoupevoi toO Gaupaxo? 

toO 6i' auxou YCvopevou ev KoXaffffai? xrj? Opu- 

Yia?, xai? peTd touto emKXr]0eto"ai? Xurvai?. 

'ETret&n t«P TOte dpxqv efye to KrjpuYpa mi 6 

eXXrjviOpo? dxptiv eTteTrXdruOTO, errebrjpricyev 

'fiudvvri? 6 GeoXqyo? Kai euaYYeXio"Tfj? Kai ei? 

KoXaoad? ei? tottov ouxuj KaXoupevov XaipeTOrra 

Kai btbaoxaXtav 6'^•otr]O"aT0• Kai emtpdveiav oo"ov 

ouuuj Y£ved0at tui tottuj tou apxiCTTpaxnTou 

MtxariX Trpoente Kai dvdbodv ubaxp? iapaxoBpu- 

tou - ou xtvopevou Kai bid Trj? tou dyiou i)b axo? 

pexaXrupeuj? T€ Kai xpfoeuj? itoXXujv pev dXdXaiv 

XaXouvxtuv, ttoXXoiv be baipovaivxtuv Kai da0e- 

vouvtujv iiupevujv Kai vaov ^Keiffe TrepixaXXfj xwv 

TnOTeuodvuuv betpapevujv, ev ill Kai xi? ovdpaxt 

'ApxmiTO? iiffKeTxo Hevrjv nvd ao"Kiio"iv, rrpoo'uetva? 

mcrei Kai rroGu) toO dpxio"xpaxf]YOU ev tui. vau) 

erri £pbopfiKovTa Kaxeicre dome, xeXeuxrjcra?, oi 

£XXr]vi£ovxe? <p06vui cpepouevot, Trpaixov pev btd 

Trj? xoO Xpucrou xoO iroTapou TrapeKvopfj? emEtpd- 

0r)O"av auppiSat xo aytov eKeivo ubutp Kai dppXOvat 

£k touxou xr)v €vepf€iav tujv ido"euJV, UJ? UJOVTO, 

kSv aTtexuxov toO OKottoG, xou rroxapoG dvaxat- 

tio"0€vto? Kai d'XXrj xpamivxo? Geia veucm. "Exretxa 

be xdeppov paGetav Kai peYaXiiv KaxopuSavTe? Kai 

rrepicppaYpd ft prjxaviKw? emGevxe?, Koucpov Kai 

AuKOKatrpov xou? eKeicre Troxapou? bi' auXaKujv 

xi vai v ei? xriv xdq)pov Kaxappeucyai TreTtotiiKecTav. 

Kai Mexd rrapabpoprjv ^pepdiv beKa TrXiicr0eiffr|^ 

1. — 1 j^eXr|cfa? S. 

3. — 1 ei? to AeiJTepov S. 

3. — 1 PatpOAo? S semper. x% xdq>pou, y.£Cir]q vukxo? epouXrierjCFav 5pai to 
irepi(ppaTua Kai dep 5 uq;riXoG xoO tottou tbraqjeivai 
xd auvaxGevra ubaxa Kai outuj? xi|» 7tXii0€t Kai Ttf» 
poilnj ai<pvnbov KaxeXSeiv Kai o"UYKaxaKXi;{Tat xov 
xe 'ApxmTTOv icai xov vaov Kai xb ubujp d^aviffai. io 
Touxou be eTTt^ouXuu? yiyvo^vou Kai xou 'Apxfrr- 
ttou ev aiaGncret 6vto$ Kai b6r)0"eis iroiouu.lvou, 
u.eid baxpuujv Ttpo^ xov dpxicTTpdtnYOV, Ikcivo? 
jjr) laeXX^aa^ x q)0dvei uj? axuXo^ Trupb<; (paivopevo? 
Kai xoj ApxiTCTcuj far] tpoBeio"0ai TrapeYY^1o"dpevos, | 15 
axac; eirdvai trexpa? fieYdXtiS, eiq ?\v r\br\ cpGdcai 
xd ubara n7tetY6T0, Kai TauTrjv TTJJ iv xq xetpi pdBbuj 
irXr|£as Ka<l biarepu>v, ev xauxi^ x^v^eoGai xd 
ubata xiuv buo iroTapujv TtpooexaHev. Oo Kai 0au- 
juaoTa»s Y^vopdvou, Xtuva? eKTOTe tov tottov kckXi^ - 20 
Kaoi. Aid xauxa xoivuv ii\v dvapvi^criv xoO 
apxicxparriYOu iroioupevot - auvaYopeGa ev rip 
oerrTuJ autoG TCfaevei, tu) iv xai WvaTrXai. 

2. Suvebpape.be Tfj f]pepa raurq Kaitd eYKaivia 
xn^S UTrepaYia«; 0€ot6kou Iv tu) oikuj Tfj?"Avvr]S 25 
iv to) Aeuxepiu \ 

3. Tfj aurf| ffjuepa, dGXtioi? toiv dyiLuv paprupatv 
TuJpuXou, EuboSiou, Z^vuuvoi; Kai MaKOt- 
piou. Touxaiv xaiv aYiuiv 6 fiev 'PtUfauXo? 1 rrpai- 
Troaixoi; i^v xrjv dSiav uKfipxev be eVi TpdiavoO 30 
BacTiX^uJ';, Tcputriv pev opoepptuv auT(& Kai aup- "' 
PouXeuodpevo? diroo"T€T\at Ttpoq rovq iv TaXXfa 
OxpantUTas Kai KaTavaYKdcrai auxou? 7rpoO"KU- 
vnoai xoi? eibuuXoig, Ouc; Kai dvTewrovfa? xtp 
irpoOTdYpaTi aiiTou peTa SeovTO? toO 0upou eHopia 35 40 (iterum 'ABbiou). — Mv : 1. 3 (ABbato?) — 'Pat? ~ IdpptXo? — OupBavoO ktX. — 6. 3 (A6bio0). 
Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : deest. — H: 3. 5. 1. 2.— P : 3. 5 : ^auorou TtpeoBuTepou, Bi'Bou 61a- 
kovou x Kai povdtovToc;, Aiovuffiou ... KupiaKoO bripoTou, 'AvbpaTteXaYiac; 2 Kai ©IkXii? ... — 1. — F : 1. 3 : ' 
KupiXXoo IttiOkottou TopTuvr)? (Sept. 5 2 ). 4. 5. — Fa : 1. 3 : KupiXXou. 4 5. — FD : 1. 3 : KupiXXou. — 
4. 0. — B : 1. 3. (EuboSiou, PuupuXou tantum). — 5. — Ba : 1. 3 (= S). 5. — Bb : 1 3. 5. 4. — T : 1. — 
L: 1. 3. — : 1. 3 : Eubo£tou, PtupuXou ktX. '0 pev 'PoipuXo? €papxupr|0*ev erri Tpdiavou xou Saffi- 45 
Xewc; Kai aTreTpr[0ri thv KecpaXr|v oi be \omoi em AioKXi-jTiavou Kivi'iffavro? boYpa Kaxd tujv xpioxiavtuv. 
ZuXXrj<p0eis ouv 6 aYio? Eubo£iog Kopng ujv Trapd xoO r\yenovoc, M€\ixnvn«; pexd irXr|8ou$ woei xiXiuiv 
Kai xptdKovxa IxeXeiuOGi] bid Hicpoug. TeXeTxai bi f\ auxuiv cOvahq iv Tip papTupeiuj tou 6yiou 
TFpoKOTriou gvbov tou dyiou pdpTupo? Mnvd. — 5. 2. — G : 1. 3. — C : deest. -~-Cb:4:OupBavou, 
0eobiupou, Bevebnpou Kai tuiv o*uv auxoii; KaxaKaevxwv utio xou OudXeviog. ToO buao"€poOg 50 
OudXevxo? BacriXeuovxo? Kai xi|? dpeiaviKtig boZr\q eKGupuj? TTpoiOTapevou, oi xo bpoouo"iov 
<ppovouvxe$ dirnvais IbiwKovxo. "O0ev oi dpetaviZovieg 3 ev beo-pujrnptaj KataKXeiovxai. "Airep pii 
cpepovre?, eni xip beriBnvai tou BacriXetug rjpxovxo, ev NiKopiibeia 4 tot€ biaTpiBovxo? 3 , ei irwg 
buvaiVTO p-epiKuj? Kav youv dveGnvai Tqg piag- dXXd TdvavTia aTretXncpav. 'Qq y«P ernXexBevres dvbpe? 
euXaBeig tou eKKXticrtaoxiKoG xuYxdvovxeg xdYpaxog, rbv dpiGpov dvxeg OYborJKOVTa, uiv hyouvto 55 
OupBavo-;, Geobujpo? Kai Bevebipo<;,ei? xv)v Nucoprjbeiav 6 TtapeYevovro, Kai iKecria? uipeYOV xiu PaoiXeT 

1 Bipoubiavou P. — 2 dtvfepa, TTeXa-fia? P. — s ila cod., legendum vkletur oOev Otto tuiv dpeiaviZ6vTiuv, nisi quae- 
dam exculerint. — * NiKopiMa Ci>. — * con., prius biaTpigovTe? Cb. -- « NiKOMibiav Gb. f. 20. TrapebwKev ei? x^P^ J fc 'Appevla? ev iroXei MeXi- 
xt^vr) • KaKeToe iriKpip GavdTUJ uTTe^aXev, ovTa? tov 
dpiGpov xiXtdba? evbeKa-^Qv xfj drrujXeia peTape- 
XrjQei? 6 c PtupuXo? Kai feauTOV eTripeuq/dpevo?, 

5 eeiip InlvJ KivnGei? Iirio-Teucre toi Xpioru} xai 
ttjv eucrepeiav 7rappr]0"iao-dpevo(; Kai Trjv duriveiav 
xou BacfiXeu;? ilifZaq, peTd TToXXd? xd? Bao-dvou? 
Ttiv KecpaXriv dTCTpnGTi. Meid be Tpa'iavov KaiXoi- 
Ttou? BacfiXeT?, ouk oXiyujv eriiiv aTreX86vTajv, Kpa- 

10 TnffavTO? Tfj? BaOiXeia? AtoKXrjTiavou Kai bpYpa 
eKGevTo? dvaipeib*Gai tou? xP l o"Tiavou?, ffuve- 
Xr|(p8n 2 Ttapd tou th? MeXirnvn? ^eubvoq Kai 6 
evboHoTaTO? Eubogio?, Kopn? &v Tr|V dgiav Kai to 
oeBa? xpio*xiavo?- bep' ou TrXeioxai? xai biaq>6poi? 

15 kboGei? xai? Tipujpiai?, uaxepov dTteKeqpaXicrGr] 
p.€TdZr|Vwvo?ToO (piXTaTou Kai MaKapiou tou paxa- 
pttUTaTou apa 0uv toi? iitt'outov OTpaTtdjTai?, tov 
dpiGpov ouo"! x^ 0X Z eKaTov TptdKovTa recroapciv. 
l H. be aGTipv auva?t? TeXeiTat iv tui papropeiuj toG 

20 cyiou TTpoKoitiou, Ivbov tou 6yiou pdpxupo? Mnva. 

4. Trj auTfj nM^P? d0Xr) 0*1?. tujv aYiuiv \ papxupujv 

Odppavou 1 , OeobuJpou, Mebipvou 2 xai tujv 

auv auTOi? OYboriKovxa iepetuv Kai Xeu'i- 

tujv. Outoi em Trj? BaaiXeia? toG KaKocppovo? 

25 OGdXevTO? 3 t|? xuuv Apeiavajv aipeaeui? itpoi- Oxapdvou, irdpiroXXa beivd Trdo"xovT€? Giro to»v 
aipexiKUJV Kai peTd TauTa jf\q .eKKXtioia? I2ujO*0€V- 
tc? 4 , irapaYevopevoi iv NiKop^beia ip? tou 8ao*i- 
Xeuj? benGrjOopevoi, x a ^ €7T °J T6 P a uttoplvoum. 
TTpoOTdSet Ydp xou errdpxou peieppXiiGeyxe? iv 
exepui ttXoiuj TraXaiuj Kai ei? xo \iiaov xou 'Acxa- 
xrivoG koXttou diraxGevxe?, xdiv vauxuiv ei? Sxepov 
axdriov eio"rrr]br|OavxuJV Kai dnocpUYOVxujv, irupi 
BdXXovxai Kai xou TtXoiou KaxavaXwGevto?, auxoi 
bt J ubaxo? Kai irupo? oXoxauxoOvrai. 

5. Trj auxfj l'ipepa d'0Xr)O*t? xuiv aYiuiv papxupujv 
Oauaxou rrpeffSuxepou, BiBou 1 biaKOVOu xai 
povd2!ovxo?, Aiovuaiou dvaYvdicrrou, KuptaKoG 
IttokoXouGou toG paKapiou <]>auo"Tou, 'Avbpovi- 
kou cfTpaTtujTOu, 6 e'o kt1o*tou vauKXfjpou, MaKa- 
piou TtoXiTeuopevou, 'Avbpeou KoupiKtopiavoO, 
XapcfrtdpBuJVO? BouXeuToO, KupiaKoO bripb- 
tou, 'AvbpoireXaYici? Kai GcokX^? 2 ftapGevuiv 
dbeXcpujv Kai KaXoboxr|? yovoiko? Kupou €Tku~ 
povouo-ri?. Ouxoi epapiupncrav erri xfj? BacfiXeia? 
AeKiou ev 'AXeHavbpeia iroXei xn? A!yuttxou ffuoxe- 
Sevie? rrapd OuaXepxavoO xoupixxopo? xai r|Y€po- 
vo? xai bid xriv ei? .Xpiffxov opoXoYiav TroXXd beivd 
uitoffxavxe? xd? xecpaXd? direxpr|0riaav, ovxe? xov 
dpt0pov bexaxpel?. Sept. 6. MHNI 1Q AYTQ ZV 

1. ''AGXriOi? toG &Yiou pdpxupo? IujZovxo?. bid xoG dYiou Barmo-paxo?. Kaixroipriv rrpopdxujv 
OGxo? ujppriTO k x^Jpa? Auxaovtuv, Trpoxepov pev y 6V °P- £V0, S' aTreX0ojv rcoxe ei? bpGv peYaXtiv, IvGa 
Tapdaio? KaXoupevo?, pexovopao-0ei? be Iwlwv ?\v ubwp, eveBaXev ei? ubujp 1 ketvo pexd trpoo-eu- 

30 — 2 ouveXXri98r| S. 

4. - J Oupgaod?, Sozojiekos, H. E. VI. 14 (Hussey, 571). Obpfiavoc, Socrates, H. E. 71. 16 (Husset, 506). - 2 Meve- 
br\\xo<;, Socrates, Sozomenos. — 3 toO add. Sa. — * &uu6evTe<; S. 

5. — 1 'Apipou F, Fa. — s 0<k\r|<; O. xriv Biav dvabibdo-KOVxe? xai oo"a uTtepevov. ;OpYicr8ei? ouv OudXri? xoooutov erreKpuipev baov 

35 XaGpaiuj? Mobeaxtp 'tiu errapxip KeXeGaai auXXaBetv Kai Gavdxip rnpiuJo-at xou? dvbpa?. e O be Tpoiro? 
xou 8avdxou 2evo? fjv. OopnGei? Y»P 6 uirapxo? 7 prj axdatv uxropeivi^ uxro xou TTXfjGou? ^v xuj <pavepw 
opujveueiv 8 auxou?, nXdTxexai ei? eEoptav Trepireiv aGxou?. Taiv be euY.evdi? KaxabeSapevwv, 6 
unapxo? xeXeuei TrXoitu ? epBXii84vxa? bebepevou? cutou? di? em Trjv eSoptav bfjGev &it&x&s$ai' bmi- 
Xdpevo? xoT? vauxai?, ^rreibdv xaxd peoou ftvwvrai I0 xou TteXaYou?, uepd^at n xo irXotov wa xai 

40 TpoTiuj xouxui 12 drroGavovTe? pn eHuiffi xou? KrjbeuovTa?. 3 Avd peoov be xou /AffxaKiou 13 koXttou 
Yevopevoi, TroioGai xb xrpocrxaxG^v. AGtoi be ei? exepov napeTtopevov dKdxiov epBdvxe? dm=x0jprio-av xo 
ttXoTov ucpdipavxe?. luppdv be dvepov dnnXutmyv Ttveiv ; eHaiGeTxai . exti rroXu xaiop^vn rj vaO?- 
aidxe 14 xdxiov pev xriv bppryv xroieTaBar biapKeoai be d'xpi xou Xipevo? Aaxib^n? 13 xdxet xeXew? cruv 
xoT? dvbpdaiv dvaXuJ0Gvai xai ouxuj xrapebuiKav xd xrveupaxa auxuiv xuj Kupiuj. Touxo ouk dxipujprixov 

45 IXcyov YeYeviioBai ttoXXoi- Xipov Y«p o"(pobpbv emcruvepii Y€vea8ai. Toiauxrjv 6 exGpo? xfj? dX!]0eia? 
eTtebeigaxo xriv Bdaavov. - KupiXXou (Sept. o 2 ). — M : 1. 3. :oi a T ioi x^">i exaxov xeacrape? 
orxpaxiujxai H. x. — 5 : KaXoboTrj H. x. — Mebipvo? ttXoiuj eppXr)8ei? x. — OaGo-xo? I. x. — MaKapio? xai 
Avbpla? I. x. — 6 crfio? povaxo?'ABiBo? 5. i. — KupiaKO?, Aiovumo? xai 'Avbpovixo? I. x. — 'Avbpo- 
ireXaYia xai ©exXa 1. x. — Qeoxxiaxo? 6 vauxXripo? I. x. — lapaTtdppujv 6 BouXeuxfj? I. x. — KuptaKO? 

50 6 bnpoxrj? 1. x. — 2. — Mv : 1. 3. — 'Ekoxov xeoaape? Kai xiXioi xai r\ dYia KaXoboTn 2. x. — Mebi- 
uvo?. ~ OauOTO?. — MaKdpto?/Avbpea?. — BiBo?. - . KuptaKO?, Ai[o]vucfio?, AvbpoviKO? xai at 
ariai 'AvbporreXaYia Kai 0lKXa. — QeoKTiOxo?. — Kai exepo? KupiaKO? 6 bripOTr)?. — 2 (ei? to Aeu- 
■xepov ev Tip oi'kuj rf\q dyiaq Eipqvi]?). — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. .Sa : 1. add. : TeXeTxai be n pvnpn outoG ev xai. vauj auxoO xuj 6'vxi 

55 mtpav evbov xfj? 'E2apxriO"euj? xai -nXriaiov tv]? dYia? 0eoboaia?. 2. 3. 4. 5. — H : 1.2 (tuipu- 
Xiou xai leuiipou). — P : deesi. — F : 1. 2. 3. — Fa : 1. 2. 3. — Fb : 1. 2. 3. 4. 5. — B : 1. 2. — 

— " Oirapxo? Cb, Ua quoque Socrates. — 8 tpojvedujv Socr. — 9 itXoiou Cb. — ,0 yevuivTai Socr. — n U add. Gb. — ™ to 
Tpoitw touto Gb. — 13 'Aotokiou Cb, Sozomenos; 5 AOT«KipoO S, Socr. — 14 r\ dctTiv Cb. — 1B Aawbicog alias AaKipdZo^ 
Socr., AaKipiIr]<; alias AaXib\Zr\<; , AaKibJi? Sozom. Sept. 7. Sept. 6. Sept. 7. 23 SYNAXARIUM G0NSTANTIN0P0L1TAKUM 24 Sept. 7. f. 21. Sept. X% rpta BeXn, Kal to toHov auToO. "EKTore ouv 
ebeEaTO 6 totto? iapdrtuv 8eia x«P^Mara. "Eirel be 
ebibaoTcev 2 Kai eSdrmk rroXXouc; tujv 'EXXriviuv xai 
id etbwXa epuadTTero Tbaourov, UlCTTe Kai ttotc 

€lCF€X8€tV €V VCtlp, €V If) 107010 OTfaXpa T?]? 3 'ApTe- 

pibo? k xpucroG eupiZou | KarecjKeuao-pevov, Kai 
toutou Trjv xeipa drtOTepeiv Kal eiq ptKpd biaKXd- 
ffat Kai rot? Ttevrjm TrapacfxeTv, ttoXXoui; npujpou- 
pevou? 6puJv em urrovoia th? KKorrfj? Tfj? x«po? Kai 615 <pu\aKrjv ep8Xr)6ets 8 , 7tapdbeTuJy cpuXdKUJv 
TrapaxmpT]6ei5 ( eSfj\8ev Kai muXriO'ai; 3 rrdvTa Td 
tmdpxovra auru), rcpairov pev tou?* KarrjYopou? 
bujpot? rcoXXoic; dvrripe'ujjaTO * tVreiTa be td Xomd 
to?? 7revn,0"t biaveipa? Kai ei? rrjv <puXaKfjv iitto- 5 
orpeipas Kai pe8' rjpepa? tc|j dpxovn rcapacrrds, 
ravuEtai 5 Kai beivwc; Herat rd? rrAeupd? Kai au8t? 
<ppouperrar etTa dYY&ou erno"Tao"ia Odpffou? eprri- 
rrXaTai Kai dvappuuvvuTar Kai rcdXiv dvaprcrrai Kai 
toG dYd\pa-ros, 6 &y»os eaurov KaTepnvuov Kai Heerai cjcpobpuj?, ware td ffrcXaYXva auroO irpoG- 10 
Trapacrtdg MaSipiavw tuj rjYepovt, avriw TUTrrerai tttov <paiv€cr8ai, Kai Trjv KecpaXrrv dnor^verai- Kai 
crcpobpuj^ 4 t<ai uTTobrmacn oribn.poiq uTrobeeeis auiiKa dvri aiparos faXa Kai Obtup eppurj, £evov 
dvaTKdZerai Tpexeiv Kai a09i? 4m too*oOtov touto 8eapa to?? rrao-i cpavev. 
SdKXot? TUTTTerai, wore rd offra toG o-ujpaTog 3. Trj auTq fipepa d'eXn, cri?. tou dttou iepopdp- 
aOroO Karaepauo-efivat Kai to Ttveupa ei? xeipa? rupo? Irecpdvou Tcdrta c PtuMn?."Os f}v em OuaX- 15 
0eou Trapaeeivat 5 . XepiavoO Kai raUujvoO 1 xwv paaiX&uv rroXXoug 

2. Trj auTfj f|pipa &Qte\mq toO dyiou paprnpo? be Kamx^v Kai parmZuuv Kai ripo? to papTuptov 
EG ip uxt u . *0g Tevvrma Kai 8peppa 6mip X ev tffc GtraXeiqjwv, Oarepov Kai auro? o-uXXapBdverai tmb 
Kaiaapewv rroXew?, uioq Aiovuoiou o-UYKXnjiKoO. toO r|Yep-6vos- Kai 0"<p6bpa aiKKTOet?, rrjv Ke<paXnv 
Merd be Tr|v reXeurnv toG Trarpo? auroG, ev toi$ dtpaipeiTcii. 20 

Xpovot? 'AbptavoO tou < Pu>^alu J v pamXew?, pairn- 4. Tij auTfj ^epa (yuvebpa^ev Kai t] ^vrjun. toG 
ordMevo? Kai btapXn8ei<; rrapd nvwv J 6n xpiCTtavo? 60-iou Ttarpo? f]UL&v Herpou, tou EuXa8oG ? em- 
IffTi, TrapaboGeis XairpiKiw tiIi KaTtTraboKUiv dpxovn KXn6evTos, 6p(iw^vou 2 be €K th? twv KaTrrrabo- 

1. - J Obuipom. Sa. - 2 K«i 46i6aaK6 Sa. - • t»k om. Sa. - * <r<p65puj Sa. - » reXetrai ktX. add. Sa infer Svna- 
xana selecta. s; . * ™ 

2. — 1 nviseorr. S. tiviuv Sa. — 2 jJX n eei? 8a. — » gelttlv Kai irui^aai Sa. — * rd? S. — • xovviieTot S. 

3. — : FaXritvou S. .Sa. 

4. — J auv^paiiev Kai ri om. Sa. — - 6ppri^evou Sa. 40 Ba : 1. 2. 3. — Bb : 1. 2. 3. — T : 1. — L : 1. 2. — AavtrjX roG X€YOu.evou tou 0acfiou (Sept. 12 l ). — 

: Hpoeoprta. — 1. 2. — G : 1. 2. - G : initio rautil., 2. — Gb : 1. 3 : Irecpdvou Ttdira e P(G W ? Kai 30 
Tdiv o-uv aurtp. OuaXXepiavou Kai TaUinvoG pacnXeuovraJv icai biu>YpoG ovto? Kara riiuv xptcrriavuiv, ; 
ZTeq>avos 6 dYiaiTaTos Trdrras 'Piwmhs. Q-uvaYaYiuv diravra? Toiig toO k\iipou, eiTrev « Ouk lXa9ev * 
» uud?, dbe\<poi, on bid ru»v Tupdwuiv xetXeaiv 6 bid,3oXo? eXdXno"e XP^Tiavou? dvepeuvao-8ai. Mr) 

» ouv bei\avbpno-iiTe rrpog Td pe\Xovra. » Bovo? be n; rfpeo-Burepo? Oj; diro axpnaxo^ irdvraiv eiirev 
« 'Hpei;, beo-itora, urrep tou o-tuuavTOs 'lM-a-s Trdvra rd tou k6o"juou dpvoupe0a. "Eroiiaoi e(T(iev urrep 35 
» aurou to aipa f|,uuiv kxeai. » TTpocreTaHe fxev roug KaTtixoujaevou? BaTrTio-0nvar ev of? t^v Kai rig 
dvr'ip bnpapxog toj dHtujpari, Nepeoiog touvomo, auv rq GuYarpi aurou. "Hng drro Yeveffeaj? aGTqg 
dveipYpevoug too? 6(peaXjiou? otix eaipa- k$cmria&x\, Kai eueeaig f\ rutpXr] rpavws edjpa. XeiporoveiTai 
pev 6 Nepeaiog biaKOVog. Kai touto paSovre; 01 rupavvoi, Tfapao-rnoravTeg aurdv tu> fjY€p6vi, dpvn- 
aao"8ai tov Xpio-Tov nvaYKaZov. 'Qq be ouk etretuov, Siqpei ti'iv Keq)aXr)v apa Tfj SuYarpt dtreKo^av. c be 
Trdtras Xdepa rd aiupara autaiv XaPwv eioibeucrev. 'Enei be Kai d'XXoig rroXXoi? 6 dpxiepeus bid tou 
BarmapaTos to paprupiov TrpoeHevet, div rjaav luprcpoviosVOXupmog/EKorourrepia Kai 0e6bouXos 2 bid 
Trupo? TeXeiweevreg, e^nTeiTO Kai auro^ Kai 6 auTou KXfjpoq. Mer' ou ttoXO be biubem Kparn8evTe? bid 
Sicpou? ev pia aipa ereXeid)9iio-av ujv rd ovopaTa Bovo?, <J>auorToq, MaGpog, Bdaaoq, Kdo-rog, 
npopi'inSos, Kapviocrog, liwdvvns, 'EKJourrepdvno;, KupiXXog, 0e6bouXos, TepriXXiavo? 3 . Merd be 45 
riva? ripepag kpanie)] Kai 6 6eiog Zreq)avog Kai auv auruj TfXfj8os Tfpea"puTepujv Kai btaKovwv Kai 
dvaYvwo-riDv. Kai irapeaTn tuj rupdwcu Kai irapauTa direvexSnvat eig tov toG v Apeu>s * Biupov Kai rj 
0uo"ar' r) diTO0aveiv. c Qg be irXricriov toG vaou oi eXKOvreg aurov ^evovro, eu2a,uevou tou aYiou, bieXuGn 
tujv dvopwv f] peXern. Bpovrujv Ydp Kai do-TpaTraiv dBpoujg peYicrraiv OuppaYevrutv, rpopog eHaiffiog 
o"uu.iruTT€i roi-; OTpanujTaig' Kai 9UY6vreg dqprJKav rov Syiov. c be elg to Tfjs KaXXtvtKou AouKtXXrjg 50 
KoipiiTtipiov eKKXiio-idaag roug 7Tio*rou5, IbibaffKe pi] cpoPeto*8ai diro tujv drroKTevovTuiv to o"uipa. 'Ev 
uj be Trjv iepdv eucriav enreTeXei, TrXv}6o<; crrpanuuTaiv eTreio*eX96v rr|v KecpaX^v diroTepvet 6 toO dYiou, 
(puYOvrujv tujv XoirruJv. Kai xetpoTovelrai dvr' aiiToO Euoroi;. — 2 ('Epvpuxiou). — M : i. — 
Mvtipii tojv dYia)v diroo-ToXujv Euobou Kai 'OvncriqDopou. '0 ceyio; drroffroXos Euobog, 6 y€YOvujs 
ev Avnoxeia tij peYdXrj' perd TTeTpov eTrioKorrog, ev raig emo-ToXaig toG paKapiou dva9epeTai TTauXou 55 
peydKujg ev ToTg epbopnKovra dpio*reuo"a5 Kai KfjpuE biairpuaiog y^YOvuji; toO Aoyou. Tov be 'Ovnm- 
qpopov, ov ev rrj rrpo? Tip60eov eTfiOToXr} 6 dTtocrroXos Ttapeio-dfei, KoXoqpujvias ItticfKOTrov eupopev 

1 Symphronius in Paishme S. Stepliani, Act. Sti.. Aug. I, 142. — - 0c66ou\o?, infra OeoboXo;, Gb. Theodolus /. c. — 
8 Xumiaii-m mm 11 n 1 1 am m I \r l in m-iii- cm- milium mm ntrrcxhims : Primitivus, Cain 111:110 3 as ... Tertullinus, /, r. — 

4 'Aipwc Ci>. : ' .<ui>i)h' r. r. KeJieuerai. -~ "diTexeuvei Cb. 60 f. 21 v . 25 MENSIS SEPTEMBER 26 

koiv beuTepas errapxia? Kai yevopevou beurepou 5. Kaifi Koiprjcriq toO oalou AouKa, toG ^KTfj? 
fiYoupevou rfis euaYeardTris poviig tou Xwrnpos, tujv AuKaovuJV ^rrapxta?, rpirou be r^Youpevou 
th€ XeYop^vtiS 8 | BaGeou 4 'PuaKO?. Y^vopevou thS aurfi<; povfj?. MHN1 TQ AYTQ H'. dvbpa lo*xe tov 'lujaKeip, w Avva OJvopdZeTO, Kai 
auTn Ik SamXiKti? cpuXf]? e'XKOuo"a to fivo<;' Yeyove 
eKaXeuo, ck be BacriXtKfis cpuXfi? eiXxe to y«p eYYovti MaTGdv^ToO eupiaKopevou TpiTOu 5 

d-rro TeXoug Aagib Kai XaXopujvos" 6an<; MaT0dv 
lyripe Y uvc "Ka, Mapiav ovopart, ^k th? 'louba 
cpuXns Kai eYevvno"e tov 'laKtiiB tov Trarepa toG 
tcktovos 'lujfff|(p Kai SuYarepag TpeTg Mapiav, 
loBfj 6 Kai "Avvav. Kai ^1 pev Mapia Y^vvfi XaXtli- 5 1. To yevlcriov eoptdtopev Tfjs utrepaYiag 

becrrroivrii; npaiv 0€Otokou. *H?" 6 trarnp 'iwa- 

Keip 

Yevo?. Aito ydp rife ceipag tou NaGdv 2 toG uiou 

Aa^ib KarriYeTo. "Oo"ti? Na8dv eYevvrjo"e tov Aeuf, 
10 6 be Aeui eYevvncre rov MeXxi Kai tov TTdv8rtpa, 

ffdv8rip be eY&vnffe tov BapiravGnpa 3 , Bap-rcdv- 

8rip be tov lujaKeip" i 5 ) be pn Ti lP auTfjis, f]Ti<s 

— s Tfj? XeYou^vrj? Sa, tou XeYop^vou S. — * Ba8eoc corr. Sa. 

j._i t> ncnrip perperam iterat S, — 2 Md6avS. Sa, ire N. T. NaGd^. — a Ua S, na^irdveripa Sa, Bapirdv0npa 
15 legendum est. Cf. Iohasnem DAMiscENUH, De fide Orthod., IV.— i MaTedv S.Sa. — 5 tpitou om. Sa. — 6 £o£f| S. Sa, 

(egendwn lopnv. §0 Sept. 7. Sept. 8. •fCYOVOTa, begiov ev roig Xoyok; Kai dXKtpuJTaTov p^xP 1 ? a'ipaTog auroG rr|v tricnv eTciKparuvavra. .Sept. 7. 
05to? ev tuj xvpty tujv KnpuKUJV o"uv tuj aTTOorToXtu Euobuj auXKerav ev TaTg eTtoupaviat? povaig 
(Dec. 8 s ). — 3. 2. 5. — Mv : 1. add. : Euobou Kai 5 Ovn.o~i(p6pou. — 3. 2. 5. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. — H : 1. — F : deest. — F : 1. — Fa : 1. — Fb : 1. — B : 1. — Sept. 8. 
Ba ; 1. — Bb : 1. — T : 1. — L : 1. — : 1 : Tfjs OTrepaYtaq becriroivriS rjpaiv 0eoTOKOu. 'EopTaZerai 
be €v tuj ae^aapiuj aGrns ouap tui ovti irXricriov if\q dYiaiTdrns MeydXriS ^KKXnffiag, ^TfiTeXoupevriS 
eKetcre rn? Travvuxibog. — .G : 1. — C : 1. — Gb : 1 : To Yevecrtov rfi? dYiaq 0€Otokou. TTXdo*avTO^ 
toG briptoupYOu 0eoG i^paiv tou? dvBpujTtoug em epYOi; dYaOot? ei? to YVUJpiZleiv aurov povov Kai 

25 TfoieTv rd 8eXnpaxa aOrou, ecp86vtio"ev 6 btdBoXo?. Kai Ttpairov pev irapeTretae tov irpujrov dv8po)Trov 
irapapfivat dTcaTr]8€VTa bid ix\q aurou YUvaiKO? Euag. "Erceira eneicre Kai tou? Xoittou? dvOpujiroug, 
bebuJKev auToi? <6 0e6g> vopov eYrpacpov bid tou vopo8eTou Mujceujg. 'Q% be oub J eKeivo? 
uxpeXricev, nBouXrjSrj dnoo"TetXai tov ulov aurou tov povoY^vti Kai Xo.yov toO dvaXa[5eTv avSpturrou 
popqjnv Kai Xurpi0o"aa8at roug avSpdiTfou? Ik t% x €l P°? T0 ^ bia^oXou. "08ev 7tpoujKovopr|0"ev Y£vvn,- 

30 6n,vai thv peXXouaav YSvviio*ai tov uiov auTou, rrjv KaBapdv Kai d'xpavrov 0€Otokov 12 aYiuJV Yovetuv 
"lioaKelp Kai v Avvr|?, oxc, Kai eirn.YYG'XaTO 6 0e6g tout€0"tiv uTre0*.x6T0 boOvai Kapirov KoiXiag. Ato Kai 
KaXeirai Y^vefftov the, irpogevov Tt\$ tou Kocrpou crujTnpias. — M : 1. — PoOtpoc; Kai 'Poucpiviavog oi 
aurdbeXcpoi 2. t. — Z€Pnpo<; 2. t. — AiriYil0"is itepi 1 dYdTtn,? 1 Trdvu dxpeXipog. 'lepeug iiq per' 
euXaPoug biaKovou dYaitnv Tip 0eip, 2 q>iXn,V'6is dXXnXoug 8 Krr)0*dpevoi, bid baipoviKfj? ffKaioTnjog ei? 

35 2x8 pav TtepiTpaTtevTeq, erci rcoXu epeivav dbidXXaKTOi. 'Ercei be kn aurilj toi pio"ei. TeXeuTf]G"ai tov iepea 
auveBn, 6 btdKovog fjc^aXXev, 8ti pn Sujvti 4 Tip kpei Trjv 2x8pav bieXuae 5 . Kai nai tujv eubiaKptTujv 
to cupfJdv Koivujffdpevoi;, toOtov Ttpog nva xf\q epripou povacrnv Yeveo*6ai TcaprjYYu^vTo 6 . '0 be pdXa 
euTrpoBupujg 7 tou? IpripiKUjtlpoug tottou? Ttepivoo*TUJV, tov iaTpov erre£r|T€i. Kai bx\ rtva KaraXaBujv 
Yepovra, toutuj rr^v pyriffiKaKiav direKaXuipev, evapYH irXrjpocpopiav CriTUJV Trap' aOrdJ rfjc; depeffetug. 

40 TTpo? 6v 6 y^P^v « c O maToig aiTUJV XapBdver Kai tuj Kpouovn dvoiYncreTai' ouk epog 6 Xoyo?, Matth. 7,8. 
» fpr\oiv, dbeXqpe - Kai 0*01, ii>g err' dYaSai cTTteubovn, raxetav tou £r)TOupevou Xuo*iv XaBelv rrapegei 6 
» Kupiog."08ev ouv 8 eXr|Xu8a?, dvafftpecpe - Kai oipiag ev tuj vau) Tfj? peYaXr|c; 6KKXr|0*iag Y 6 vopevog, 
» rtpo Trdvtujv ^TCOKeKpuppevog rdg'Qpaiag iruXag KardXaBe 1 Kai tov Tcpujrujg 9 ev auTaig eiopaXovra Kpd- 
» Trjo*ov Kai eH r)paiv auTOV TtpooaYopeucrov, bouc; auruj Kai to ecreppaftcpevov toOto itiTTdKiov, Kai tiap' 

45 » auriij eo*Tat 10 o"oi TtdvTuj'; BeBaia tujv o*<paXeVriuv f\ €Trav6p8ujO"tg. » Tore 6 bidKOvog, uj$ 6 TraTrjp 
bteTaEaro, dujpi.Tatv vuktujv, toO vaoG KaraXauBdvet to report uXaiov Kai-Ttapeu8u 6 br^wBeic; urco tou 
TTarpog dvnp erfavereiXe* Kai toutov 6 btdKovog do"7rao"dpevo?, to YP«PPctTeiov roO y!povtoc; ercibibujcriv, 
dvaKaXuipa? auruj to euaKoXpuSflJav tou bpaparog. 3 0Hu? be ujv 6 8 dvnp, oiKOvopia? x^P lv T & Ytvo- 
pevov e'Kpive, Kai 8Xov eaurov KaTaBpexaiv role, bdKpuffiv « Ti? eipi 6 eXdxictro?, IXeY^v, 1iva eYUJ rotou- 

50 » tou KaraToXpr|0"uj n eYX£'PnM aT0 ?! ofxwc, rdxq eOxat? KaraSappf^a'a? toO drroffTeiXavTOc; ere, rrpog to 
» TcpQKeipevov rpdrtujpai. » Kai bfj £rt 5 aurai^ xaiq KeKXeio"pevai«; rruXai?, uj? iffTaro, rd? x e 'P a S uipuJca? 
irpoq oupavbv Kai yovu KXiva?, Trjv KecpaXfjv ei? to 2ba<po? Te8eiK€v, drcoipiBupiZujv riji Trpoo*euxtj. Kai 
perd piKpov dvaardig, (eppirruj Kai 8 XeYevv, KaravoiOv to puarripiov Kai to rrpb? tov 0e6v roO dvbpb? 
eurrappriffiacfTOv) " d)? Ydp eippKev « M AvoiHov f\}xiv Tpv Bupav tou eXeou?-o"ou, Kupie »" to rcporcuXaiov 

55 aGnp auTopdru)? r|veujKTO Kai toutuj o"uveio"eX86vro? toG biaKovou, erci Tqv auXfiv tou vdp8r[K0? 
fffrnoav. Au8i? re rrdX.iv rcpo? Tdg-eKeTae toO vaou eS dpYupou rruXac; Y^vopevoi, 6 iepo? eKetvog dvrjp 

1 om. Mr. — 2 Kupiqj Mv. — 3 dWuVioic; Mv, — * Zwva ita Mv. — 5 Ka-xikvae. Mv. — 6 irapirfYudro Mv. — * TrpoOu^uj? 
Mv. — s om. Mv. — 9 Trpiurov Mv. — 10 Iutuj Mv. — u £\ef£ ti? ei^i ^yuj 6 ^Adxtoroq i'va KaTatoX^i'icru; roiodrou Mv. 27 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM Sept. 8. Sept. 8. M nv 7 xfiv patav, * be Xopr, Y evvd T nv 'EXic*|feT, A Oeuj irpwrf wev, dXXd Tn v dTra.bfav dnrabfeio 

5e "Avva revvfi tftv ©cotokov, Tr,v Kara to d'vopa 8 'Ev p ( fi T dp tujv eopruiv « ffuvnGuj? Trpoffevfrpcas 

Tn ? M dpp n c; Kai iflc Geiac; emxXnGeto-av Mapiav. Td buipa auxoO, bidTt ouk Imfqoe mnMov, ujvet- 

€ Q« efvai rriv ©eoToxov 6u Y aTepav pev 'Awns, bi<rG n mepd Ttvog tujv 'ioubaituv, efarfvroc irpo? 

lTT6vnv be MaGdv* K ai Mapta<; T fjs vuvaiKoc; aCiov fin- « Ouk Sort ffm buipa itpocMpeiv M €G' 5 

auTOu, thv be 3 EXt<jdpe T Kai laXujpnv * dveipia ? » foufiy, btdn uTrdp X eic; drexvos »• Kai e*i touto 

pev Tii? "Avvn?, €Hab6Xcpa ? be <tffc '»> €O t6kou. b nX Gei S « Tn v Kapbiav, aoToc; pev pr, 3S fiirootpfe^ 

Outo ? ouv 6 Iwaxeip quMfeos ujv tov t P 6ttov K ai efc tov o?kov Trauma ev tu> Spet trpoo-tpovra 

irAofonos tov piov, ei Kai bmXa Td bujpa auToG tuj ei? epnpov tottov, fj be toutou aoveuvo? 4v t# 
- ' ZaXdixnv S. Sa. - ■ kiSt' d'.voucc Sa. - » MaOav S. Sa. - "» rffc Sa, om. S. - " n^pcuv Sa. - u o« X ed ? S, - « M j| 10 20 updc; tov bidKovov g<p n «v « 'EvTaOea arrjei, Kai itepcurfpuj p n irp6ffA9e» » 'ExeTvoc; be Tn,v auv^n 
trdXiv em T q tpXta iroifjaa? peTdvotav, Tag dprupeac; irtXo? KeKXetffpeva? ouffa ? dveujUe. Kai dffeXewv 
ev to. vauj, Sevov Geapa ebe X 6T0 ev auTfi. 'Ek T dp iflc dpocpns toO vaoO, Xu X via cpujTetvr) e*eXGoOo*a 
irpos xfi K€(paXfj toO dvbpd?, ecpunarwYei to fepov. 'AXXd xai toutuj 7rpo(7eu X opevuj auvetrreTO. <Q ? be lS 
. 7T P 6 ? auTb Xomov T 6 GuoWTnptov e'<p9ao-e, xdxe? rrpoo- K Xiva ? Tfi xecpaXfj » ^pe M a I2w Tipog tov bidxovov 
YiveTat, Kai rrdXtv auTO^TUj? Trdcrai ai TrOXat « tod98n<mv. Totc d T div 15 Kai beiXia tov btdKovov IXape 
pf, ToXpdJVTa to) dvbpi TiXno-tdo-at to ffwoXov; e? X e T dp, ibc e'Xeyev, dno t% eo^? (L^ d TT eXou beboSa- 
crpivov to irpoo-ujTTOv, cb? Xoircov Xothtmois tov bidKovov gdXXecreat, Xe T ovTa- « Mf| d'TTeXo? eanv 6 
»<paiv6pevoc; / Kd ouk d'v0puj7ro ? ; » 3 AXX' oobe touto bteXa8e tov cpatvonevov q> n ai Y dp upo? tov 
bidKovov « Tt toT S XoTHTMOis bi 5 epe iroXiopic^ Kai rapdTTq 16 , dvGpujTre; Ttio-Teucrov, 8ti Kdfw xo'iKoq eifxi 
» dvepujno? K ai e£ a\paT0 ? K ai aapKoc; K ai e0a T o0 S o^kou", X a P TOuXdpio ? €K tujv iKdaeizpoGobmv T d 
» TT P 6 S Triv 1 * 2mf|v wopiCojievof dXX 1 ^ irdvTa K aXa> ? bte2d T ouo-a rrpovoia hi' eu T eXuJv rroXXdKt? pe T dXa 
» eiwQe bieHdretv repdana- 6p^?, dbeXcpe, Tipog to rrpoKetpevov diriiupev. » Kai dpcpw upog tov cpopov 
eo6ubpoprio-avTe ?/ tov vadv t6v» eKeToe rr\ Z Geotokou Koxftapov Kai rrpo? Td ? KexXetcrpeva? tj& n g5 
rrdXa?" T €vdpevoi too vaoO, bid Trpocreu X n S irdXiv KdKeiva? dveuj^e. Kai irpd? aoTO revoMevo? to eucwx- 
ffTiiptov, thv eu X r|v eneTeXei KaTd to auvn6e ? - Kai tov bidKovov e£tu eOTdiTa Ka T aXaBd.v peT s eKtrX^euj? 
to « KdpieeXeno-ov» XeyovTa, a! Tt6Xai dcpvuj ppvai 20 TrdXtv eKXetaBncrav. Et T a toXiv tov ev BXa X epvat S 
xns GeoTOKOu KoroXaMpdvoum" vadv. "EXe T e be 6 btd K ovo e on- « O0tu, ? nM « ? bireXdpPavov Tqv Tiopeiav 
» woieiaeoi ev to?? vaolc; 32 , djcpnbeTTTncriv dpveou xrj npujv oSuthti irapopdXXeaeoi. » Kai Mj 7rp6 S Td ? „ 
rruXa? tou vaoO 28 t% GebTOKOu T €vd^evo«, adTopdTUjg K ai aCJTat to. dvbpi Trpoo*aveu/ X e n (yav Kai TrjV 
ed X r,v KdKeT 2 * TTOi n o-dpe VOq , Micpuffi KaTap P e X ujv Ta S trapeidg, T fi ? d T ias lopou Tag TtuXa-g KaTeXape- K ai 
ey ad-rai? tov bidKovov imarf\aaq, pXerreiv Tpava.? Ttuv et(Tep X OMevujv rtapnTTudTO x n v KaTavd^ffiv. Kai 
br\ Trpos rriv cpXtdv Tr|V 12 e'9ou S oOto? eu X nv TTOinadpevo?, ai tu»v ttuXujv Indpaei? auTU. Tr|v eiffobov 
Trape X u/pr|crav Kai irpbq toO vaoO revdpevos to peo-aiTaTov, Td ydvaTa xa> lbd<pei Ijrepeioas 23 , dvevboTW? 35 
ev auTip ^itoiet ty\v benoiv. 'Q? be pe T d Tauxa o P koi? faiv imowbearo 6 bidKovpq 26 , biepepaiou 8ti 
fix;- « npog thv paGpiba Tfj? truXn-;, ev fj io*Tdpnv GapPoupevo?, dcpGaXjuocpavOus eibov wo*ei bidKovov ht 
» toO Guo-tao-Tnpiou Ttvd 27 e2ep X dpevov, Kai ev xr) X eipi KaT^ X ovTa GuptaTPipiov, Kai Guptuma to iepov 
» driacrpa. MeTd be pi K pa ? tivo S ujpa? bidornpa uj? KXi 1P «Koug two? eibov eio-ep X opevou ?/ iepeujv 
» OToXriv TrepiKeipevoog XeuKotpavfl- Kai irdXiv iepeujv d'XXo au^nna (ptuTetvov, Tropqjupouv 28 irobiipn 40 
» TiepiKeipevou?, eio-ep X eo-0ar Kai toOtou? dpcpoTepou? X opeiav e T eipavTa ? , ^dbeivpeXo? pdXa Tepirvov 
» xai egaicriov, ib? p n bev gTepov Xapeiv 29 tov bidKovov buvacrGat, ei pr| pdvov to dXXrjXouia. Kai pe T d to 
» t^v eu X nv TeXeo-ai tov X a P TouXdpiov eHeXGeiv Kai eiTreiv tt P 6 s tov btdKovov AbeXcpe, evbov toO vaoO 
» dKUiXuTio? T €vdpevo<;, -irpd? too; Tn v dpiCTepdv X opeCav e7re X ovTa? iepet; ffrdxaffai, ei bdvaio KaTa- 
» vbrio-at tov peG' o5 Trj pvricriKaKia dbidXXaKTO? epetva?. » Totc eiaeXGwv brroTpopo? 6 bidravoq, 45 
fftroubf} irpds tov tou 0eou d'vGpioTrov I'Heimv tipr)Kih<; pri buvatiGai Trpo? tou ? ckc? 30 tov few* g X 0pa ibetv 
tov piov KOTaXdaavxa 31 iepea. EiTa TrdXtv rrpd? auTov 6 dvGpu>Tr6pop<po ? dfrreXps <pn<nv M « « EiaeXQujv 
>> KaTdGpet 33 K ai T n v X opeiav Ti^vbe Tr|v btZwv 8 *. » Kai bf\ Ttpo? aO T r(v T 6vdpevo S 6 bidKovog, KaGapw ? 
eo-TaiTa «v auTn Tvojpioat 35 tov ZnTOupevov ^cpaOKe. Kai irpo? adTov 6 paKapto?- « El toOtov dxpipw? 
» KaTev6no-a ? , etee rropeuGdc;- rabe Got Kai Nik^tos 6 X a P TooXdpio ? g£to cotuj? IXGe, TrpoffcpwveT. » Kai 50 
TTopeuBei? 6 bidKovo? K a T d T^v-SiOTcnrfiv tov iepea £k tx\<; beSid? tt P 6 ? tov tou 6eo0 dvGpwTtov 
ffuveEArei X opeiag« (L 3 « rrpaeia ?Xe2e 87 tQ cpiuvri ■ «K0pie upeapOTepe, btaXX d T nGi Tip dbeX(p a., bid to 
»dpq>OTepous ev Tfj af) dGpda peTapoX^j do-uptpuJvoug peivai Tip (T<pdXpaTt.» Totc T 6vu eKd.Tepoi 38 
KXivavTe?, iv dTrXcp cptXnpaTi T n v I X Gpav bieXuaav. Kai d pev iepeu? tov vadv eioibu, K ai Tr)v aoToO 
Xopeiav KoreXapev. '0 be toO 0eou dvGpujTro? ^Xape tov bidKovov, Kai Tfj (pXia too iepoG d T tdo-paTo ? 55 
Ttpoo-Tteo-dvTog, ai rcuXai toutou Gem buvdpei frXa'aenffav. Kai tt P 6 ? ti pepo? 89 t% 6bo0 biavudavTe?, 

- "wpipeve Mv. - i« T *iy K e«po^v JMv. - » QOpax My. - ^= d Y o.via Mv. - " db Mv. - « e( M l adrf. Mv. - » om . Hr. ~ " 
TiuAa? n&n »t- - "° t^ovat ^q) W Mv. - " KaraJia^dva Mv. - « ^v toTc vaoT? ti^v uopefdv TTOieta8ai Mv. - 2 * tou 
vaoO om. Mv. - KdKaae Mv. - » OnepeJaa? Mv. - «• K ai adrf. Mv. - « Tlva ^ K To0 e . Mv , _ 28 ^op.pupav Mv . _ 

J^T V »7 , a t MV ' ~ 31 £b£tv T6v - Piov w"U«™ i&dv Mv. - ^ 0?n . My . _ 33 KaTdee6 Z _ u eIpn . 60 
Kev add. Mv. - •« ^djpwe M. - 36 Kol ad(i Mv> _ 37 ft fe My _ _ 3S d d My> _ 89 KCJ . ^ M f. 22. 29 ilENSIS SEPTEMBER 30 khttoi auTfjq, bdKpum <b.e I4 > Kai XiTat? iKeTeuovTe? xr|v Ttptav Kai uTrepKdffpiov Tewnmv eopTdtopev. 

tov ' 6eov boGvai auToi; tckvov, etaiiKouoGnaav TeXerrai be n TauTii? auvaEt? ev Te Tfj petdXij 

K ai TrapeaxeGn aoxoi? Kapird? KoiXia? 15 d T io<^, f| ie eKKX n ota Kai ev toi; XaXKOTrpaTeioi? " Kai ev toi? 

uTrepdpujpo? Kai Gcotoko? Mapia- fj? j cfnpepov OdpptKtou. Sept. 8. 15 MHNI TQ AYTQ 0'. 

5 

1. 'H o"uva2t<s eniTeXeiTai Tiiv biKaicu.v IwaKeip 'Kai aGGi? ^a X 6eiq Kai Kpepaaeei? eni toO Tei X ou<; 
K ai 'Awns, nv uapeXapopev eopTdkiv t^ ctou- Xt8oi? peTaXoi? beffpeiTai tou? Trdbag. 'Eiri ttoXu 
ptov tou Yeveoiou xfjg 0eoTOKOU, ouk erreibr) Ka T d be Kpepdpevo? Kai utto toiv ttXht^v banaviiipevo.; 
TauTnv ?<T X ov Ttis Zuuns xr)v TeXeiujmv (n J yap Kai Gtrd toO pdpou; tiTjv Xi9wv to veGpa bmTeivo- 

10 ekoo-Tn TTepuTn tou iouXiou TauTnv npiv tvuj- pevo? Kai mKpuJ?Kaldiravepa»muspaffaviZ6fi€V05, 

piZei 2 ), dXX' eireibn Trpdgevoi Tfi? uaTKOffpiou eu X apio-Tius Tip 0etp to irveOpa TtapeGeTO. Tou be 

truuTiipia? bid Tfjs & outujv irpoeXGouffn? ayia? papTupiKoG Xeivpdvou aviTOu upd? Tacpnv dtroKopi- 

Gu-raTpd? T€TOvao-t, KaTaXXaxn? XapdvTe? eve X upa ^opevou Kai tujv tticttujv TrpoaxpexovTiuv npd? 

iv t$ Geia Tewnoet auxn;. TeXeiTat be n auxiliv uttovthv, bouXn tic tou dfiou tov dvbpa auTiiS 

auvo&s ev to) 42aeptu oikiu Tfj? Ocotokou TfXnaiov diTopaXopevn s bid 6avd.TOu Kai tottov TtpoGeicra 

ti"i? peraXn? eKKXncriac ev T0T5 XaXKOTTpaTeioi; 3 . Kai dnoXo<pupopevn, eireibn nKoue TTpOKopireffGai 

2. Tfj auTf| npepa SBkWS toO dyiou pdpTupo? to Xeiipavov tou Kupiou auTnq, dvapofiffaffa pex' 
leunpiavoO- 8s eyeveTO eKTrdXeaicIepao-Teia?, oXotpuppoG Kai emoGoa Tcpd? tov Keipevov ■ 
Tdgeuu? utrdp X ujv tujv (TivaTdpujv. 'Eiti be Amiviou 1 « > 'ETeipai 4 , avep cpiXTaTe- beGpo Kai npei? dtravTri- 
toG pao-iXeuj? auXXntpGei; utto tou bouKO? Aucriou » aujpev Trpd^ | tov Kupiov npiov », ^cr X e irapauTiKa 
bid to dpoXoyeiv tov xupiov npaiv 'InffoOv XpiaTov UTraKouoavTa Kai dvaffTdvra Kai uirorujcTdpevov 
Kai bid to Tfpog tov toO papTUpiou druiva uira- Kai {iiravr^ffavTa pex' outik Kai evTacptdoavTa 
Xetvpai tou? oapaKOVTa XpiOToO 2 pdpTupaq, xpe- Kai bexaeTn Katpdv Tip 00-peivavTa Tfj ffopuj toO 
pdvyuxat xai TuuTeTat ioxupijus p€Td pouveupuuv pdpTupo; Kai auGn; TTpd? Kuptov ocriuj.; eKbnpn- 

25 Kai HeeTai Td? TtXeupd? Kai ei? cppoupdv pmTeTar cravTa. 

— 1* U Sa, om. S. — ,5 aiiTois KapKo? (corr.) KpiXtaq Sa. — 16 f\ om. Sa. — " XaXKoirpaTioi? S. Sa. 
1. — 1 ei S. — z taoTriv Yvu>pil€i fjuJ-iv Sa. — 3 XaXKOtrpaxioK S. Sa. 
3' _ 1 Aikiviou Sa, AtKiwiou S. — 2 toO XpioroO Sa. — 4 diroPaXXouivri Sa. — * eyeipai Sa, Zyape S. 20 Sfpt. y. f. sa*. 30 dpcpw gcttno-av. Kai 6 toG 0eoG dvepumo? ounu? 40 e'cpn Trpd? tov bidKovov « AbeXtpe, o-ujCujv awlov, 
» Kai TfivdeauToG ijiu^v 41 TOpiTioino-ov, Kai tuj Trpos t^v epnv dq>IXeiav 42 TiaTpi oe dbnTncfavTi 48 eiire 
» iropeuGets' Tujv eu X div oou f\ xaGapoTn? Kai f\ irpos 0edv -rrappno-ia Kai vexpov irpde eiprjvnv 
» e£avao-Tnaat bOvorroi, fiP^v ei? toOto pnbev to irapdirav auppaXXopevojv 44 . » Touto emiov eg 6(p9aX- 
pwvToG biaKdvou ereveTO. 'EKeTvo? be npoo'KUvno'as to gbaqsoq, ev «Ii toO GaupaCTToG naav 43 oi 

35 Kobe? dvbpo?, t^v irpd? tov T^povTa 7topeiav eKTreiiXntpevo-; r\vve, boHdtujv Kai euXoxuiv tov 0e6v, 
OTi auTip rj * 6 bo£a ei<S tou? attuva?. Apnv. — Mv : 1. — 'PoOcpo? Kai 'Poucpiavos. — lePnpog. — 
ApTeptbujpo? tt. t. — Air|Tno"i? ^ a v«J wtpeXipo?. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. — H : 1. 2. 4. 3. — P : 1. 2 : dGXno*t? toO diiou pdpTupo? 
Xepnpiavou em Aikiviou pamXeoj^ ev ndXei ZePadTeia, ^v T13 Tdgei &Trdp X a)v tujv otvaTopujv Kai 

40 dXemTns yevopevos tujv dfiujv TeffcrapaKovTa papTupuiv eni Aucriou fiTepovo?. ~ 4. — F : 1. 2. 3..— 
Fa : 1. % 3. — Fb : 1. 2, 3. — B : 1. 2. — Ba : i. 2. 3. — Bb : 1. 2. 3. — T : 1. — L : 1. — O : 1. — 
G : 1. 2. 3. — G : 1. 2. — Cb : ' 1. 2. — M : 1. 3. 2. — 0eo<pdvou? tou opoXoinToO, toO irpo toO 
AiOKXnTtavou daxno-avTO?. Outo? kl 'EXXrjvuJV <f\v x > yoveujv Tip XptcfTq) be Ttpoo-eXGujv Ik veapag 
nXtKtaq, exi vnitio? ujv, elbe Tratbiov utto !pu X ou£ KivbuveOov, Kai ^vlbucrev outo Td otKela ipaTia. 

45 'EpuJTiio-avTos be tou TraTpd? aiiToG- «TToG cou, teitvov, Td ipaxia; », « Tov XpiaTOV evebucra » gq?n- 
Kai 6 traTfip- « Kai ti? effTiv z d XptOTd?; » enrev* « nP«S T«P ©edv 3 'Eppiiv xai 'AirdXXujva orepdpeQa. » 
Totc to Traibiov tov rcaTepa dpvno*dpevov gXapev i arjekoc, Kupiou xai avnTayev 5 ei? to opo? to 
AtaPnvdv xai irapeGeTO to -rraibiov 6 dvbpi do-xnTf), X p6vousepbopnxovTa7TevT€ tov povacfrnv UTrep X o- 
pevuj piov oitep 6 'fipwv Xapujv eHeiTaibeucrev ev pova X ixn KaTacfTdo"ei Td iepd TpappctTa, Tpecpdpevoi 7 

50 xai ap<pw utto tou Getou dneXou. Tou be'r£povTO<g peTd napabpopnv X pdvujv irpd? Kuptov kbnpn- 
ffavT0<s, duaisevTUJ cmnXaioj ei X £To tr\q dcrxnoreuj-; eiti X pdvot? irevTnxovTa xai 8 6xtuj. EtG' outukj 
utto toO 0eoO 9 dn^o" 6&rnn0ds, egiiXGev dird toG airnXqiou XeovTi eTriKaGnpevog crTabiou? 
eSrixovTa Kai exnpuo'cre TravTa X oO t^v ei«; Xpicrtdv irfffriv 6v xai xpaTrjffavTeq oi pafftXei^ Kdpo? xai 
Kapivos xai Noupepiavo? bebujxav aiiTiu xdo-oouc 10 exaTdv. EiG' outuj^ biaq>dpou? paffdvouq 

55 €TTeveTx6vTe? " auxo), \hq eibov oti bi ujv £QaupaTOupyet irXfjGos ouk dXiyov Trpocrnp X eTO 12 tuj XptcTTip 

- 42 eiiteXetav Mv. — 4S dtroffTelXavTi Mv. — " Kai add. Mv. — * 5 VorravTo Mv. — — *° outuj 7ru><Mv. — " Kai add. Mv. ■ 
40 TTp^rei Mv. 

1 Mv, am. M. — 2 t(? Mv. — 3 om. Mv. — * aiiTo add. Mv. — 6 abro.add. Mv. — 6 to iraibiov om. Mv. 
Mv. — s om. Mv. — 9 8eiou Mv. — 10 Kovaou? M. — X1 dveyKdvTe? Mv. — 12 irpoo-^pxovTai Mv. Sept. 8. Sept. 9. ' ^Tp^CpOVTO b€ -jl SYNAXARIUM GO.XSTANTINOPOLITANUM 32 Skpi.s. 3. Trj autfj f|uepa pvnpiiv tmreXou.uev tuuv 

CKaiov TrevTiiKOvra d'fLUJV Beoqpopiuv Ttai£- 
piuv ] tluv ev 'Etpfccnu - eruvax^vxtuv Kai Ka6eX6v- 
tujv tov bucrcfeprj Neoxopiov fin? eari xai olkotj- 
LieviKT] Kai TpiTrj <cruvobog n >, r|9pof(70n be eni Trig 
plaaiXeiag ©eoftoaiou tou uiKpoO Kara Necropiou 
tou civepLUTioAdTpou, rraTptdpxou pev TeyovoTog Kwv<navTivouTr6Xeuug, tov Xpiaxovbe 4 biaipouv- 
Tog Kai raTaTepvovxog ' i^riXov fop avBpwrrov 
auTOv avai ^Xeyev 6 Trapdcppwv Kai ou 0e6v 
aetfapKiujuevov. 

4, Trj aurf( rjuepa d9Xrjtfig toO d^iou udpTUpog 5 
Xapixuivog. TeXeTTai be f\ auTou cnjvaEig ev tuj 

A£UT€pU). MHN1 TQ ATTQ I . Sept. la l, 'A9Ar|cng xwv dtituv papTUpwv auTabeXcpuuv 

Kai rrapStvujv J Mti vob wpag, Nu,u<pobujpag xai 
Mr|Tpobuupag *. AuTai uTrrjpxov £m MaEtutavoO 
tou ^acnXewg oiKoOcrai duo luXiuuv buo tluv eSep- 
Xouevtuv GepMUJV 3 ubdTwv tv Toig TTuSioi? 4 ' bia- 
pXr)9eTaat be<£p6vTWVi f) t j Jj T^g x^pag dpxovTiKat 
toutuj Trapaaxaaai Kai u?i 7t€ic76eTcrai tov Xpicrrov 
eEoiioaacrSai, xmwpiaig KaGuTropdXXovxaK Kai 
TTpiuTa uev 71 TTpurrri dbeXcprj Mrjvobwpa UTTO T£0 
crdpuuv br]uiwv Eav0€icra r \ eiTa Kai bid pdpbujv Td 
OKi\r\ cruvTptfteTaa Kai Taig ^arjdvoig rrpoaKapTe- 
poucfa Kai -rrpoaeuxouevn TeAeioOiai. AeuTepa be f\ 
MrjTpobwpa impacrraau tlu biKaCovxi Kai kut* 
6tp9aXuoug ctuTrjg ^Xarouaa t6 Xeiijjavovxfjg dbeX- 
cpnq eppiuUEvov 7 icai bie;:LubnK6g,?ivayKd£eT0 dpvr|- 
caaOai tov Xpiaxov, iva iu) id. duoia xfj dbeXcpr) 
nd0r] + Toutuuv Xefoutvwv, duveicreXBoOcra xpixri 
Kai f] NuLKpobtupu Kai tluv auTujv dKouffacra, wg 
owbe * auTii frreiQexo, escbibovTcu Kai d'jiupw ToTg bn.uioig TTpo? cpovov* ag Xapovreg dKeivoi Kai toG 
jJrjpurog ^KJPaXovxeg , poxXoig aibrjpoig cruvTpi- 10 
j3oum Trdvra xd ueXr] aiimuv Kai ouTuug tou piou 
e:d'fovTai. QdnTOVTat be TrXntfiov tuuv 9epuwv 
ubduuv, rroXXdg idCFetg Hujq Tfjs CTriuepov £ttit£- 
XoOcrai. 

2. Trj auTri n.uepa <.uvriMn V> toO dTiou udpru* 15 
peg Bapni/appa 2 . fefove be n aeXrjat? auroO et 
aiTias TOiauxr)?. KaTd tov Kaipov, oTe tov becTTro- 
tiiv f|.jiujv 3 tov Kupiov : lrf(joOv Xpiatov oi 'loubaToi 
ecTTaupiiKjav, fjv ti? ovouan 'laKixipo? irapecrTdj? 
tuj tfTaupur oaTig 6ea»pr| crag tov (TTpaTiLUTnv 4 , tov 20 
Tf| XoYxr) 5 ^KKtYTricravia irjv nXeupdv toO Kupiou, 
Kai to exfiXu^ov ek ravTng aiua Kai ubuip, bpauuuv 
Kai Xapiuv koXokuv9?iv g Kai ev auTfj beEduevoc 
Toug OeoppuTOug Kpouvou?, Kaieixe Kpucpa, e?Ta 
TeXeuxujv KaTeXme 7 Trjv KoXoKLivBriv buo epnut- 25 
Taig s dv9puu7TOig k KaTd be yevedv biabibo^ievou djg 
kXi^pou tou dYfoug, tcpOaae Kai etg toOtov tov 3. — 1 cVfituv Tftt-nJpuiV Kai Oeocpopuiv ^n. ■- - ti^ ^v 'E^eaua Sa. — " ouvaba^ atW + Sa. om, P. — 4 tov b£ XpiaTDv 3a, 
i . — x trapOevLUv kgi a(?T«beXcptuv r?a, — 5 Nu^icpoftopa; Kai Mnrpobopac S, kit; ct infra. — * om. Sa. — 4 TTieOoi^ S : 

nuSioi: Sa s ct Stkt>ham;s Rvz.-wnrs : e^Tt s<wi Bi8uvtcic Qepua rri ufv TTu0La kt\. — ° cfpovrovi S. — fi KaTaEavBeltra Sa. 

-- " tpiu.usvDv S* — s Kai tluv auriuv ctKOLKjaaa ivc, hi Sa, — !l ^KfJaXXovxe? S, 

2. — - Livrijjrjom. S. •• ' J Bapii^c?.^-} ^a rf Menace, BapupaSpd P. Bapii^otpa c^rf. Vatic. f5$9, Bapu^oupa P. ■- 3 ore 

oL 'loL'feaioi tov &€CFTr6Tir]v ^inDv caraupiooav Sa* — J tov LTrpaTiiuT^vSa, tlu CFTpaTiuiiTi] S\ — "- 1 tov XoYX^vSti, — ° koXo- 

*fuv6r)v Sa, KoXoi<uv9a S- — ' KCiTiiXtAoiTTf.v Sn, — :,i efp€LUT£; S. 30 Sftt. 9. Skpt. 10, Kai eSarTTt^ovTo 1Pj ijtt 7 auToO, atbecrOf.vTeg dtreXuffav ciutov ev aveo"ei u btd'fetv, Kai rrdXiv dveXGiuv eic 35 
Ul i'iv Trpujrjv cTTfiiXaiov, Kai ei€poug ^TiiaKaibtKa xpovoug daicriaeiug 10 bia^Bdcrag, ibg eivat Toug 
6\oug Tt|g daKncreujg auTou :: xpovoug Epbour|KQVTa irevre, direcftiri lft rrpog Kupiov. — 4. — ZrpdTLuv iv 
Kebooig bucri beOeig Kai biau^ptcrOeig t. — Mfv : 1. 2. — ©eocpdvoug. — 4, — ETpdiuuv. — 'Apuiavog, 
Oeobajpog Kai 'louXtavog tt. t, — Mr : 1. % 

SYNAXARIA SFXECTA. Sa : 1. 1, scriptum non suo loco, manti recertti, in principio libri, add : 40 
TtXeuai be t\ qutou uvt\uti €v tui vauj auTou tCu ovti irXtio'iov tou EnpoXocpou. — 3, 4 5. — H : 
TTpoCKuvrimg tujv tl^iluv iuXluv ev tij ue-raXg ^KKXf]-afft. — m X L — P : T; : C H TrpoaKuv?]aig tujv tuuuuv 
E6Xujv, — i } . 1. -'- F : 7k 1. i\ ■>. ~ Fa : 7k 1, i>. >:I (TTXoux.epiag), — 4. — Fb : 5. 1. 3. ii 4, - B : 2- 

■ 

I. — Ba : Efg tt]v 'rrpoJKuvt]aiv tluv Tiuituv HuXaJV. — 5, ± 1. 3 {= S). — Bb : 2. 1.-3- — T : "L — O : L± & : . 2. 8. -1 <. — C : i J . 1. - Atobiupou KC/i Aibuuou (Sept, li 3 ). — "lag 45 
(Sept. l]-j; — Cb : d. 1. — Aiobujpou Kai Aibuuou. Ouroi 01 trfioi uapxi-peg Atobt.upog Kai Aibuuog 
uirfipxov iK TToXeujg Aaobnceiag 1 Ti]g Zuptag. Xpiaxtavoi be ovreg ebtbadKOv tiri tuj ovopaTt ku^jiou toO 
GeoO fjjjujv, tou TroiriaavTog tov oupavpv Kai x>iv "ff]v Kai Tiuvxa Td £v auToig* Kai rroXXoug xluv 
d-Triaxiuv Trpog tov 0e6v eTTiaTp^ovxag epdiiTiaav, AictpXr|Bevxeg be irapd xivluv eXXrivuuv tuu th? 
AaobiKEiag ! dpxovTi, Trapeo"Tncro.v tlu Kpixripiip auxou. 'Epujxr|OevTeg be Kai TiappqcTia o^oXoyrjaavTeg 51} 
to ovoua tou XpiaxoO, i ax-up Lug 3acraviIovTai Kai tov Xpiaxov pn dpvn.cruuevot, dXXd paXXov xrjv tluv 
eibujXiuv irXdv^v eXe'ftavTeg, Kai tov apxovxa dig rrupd-vouov e^TTTucravTeg, ev auTaTg Taig pacrdvoig 
Ti€pag tou pfou ibitavTo, v.h 0£lu euxapiffroOvTeg uexp* "HS TtXeuxaiag dvaTivong. — 'lag ev TTepatbi 
uapTupirJdarjg. f H aTva Lidpxuc'la OTrnpxev diro Kdaxaou Xetopevou BiCdXrig, aix.udXiuTog 2 KpaTn6aaa 
uexd evvea x^idbuuv xpiffTiaviuv Trapd tujv flepcriuv, e"i Za^ujpiou^ tou yrapavouou. KpaTrjeeTffa be Lug 55 
Xpt'ffTKxvri, TiapeboGn Tcapu Za^tupiou Totg apxiud'foig, OiTiveg dvaTKdcravxeg au~iiv dpviiO"aa6ai tov 12 jklTTTtZoVTaL MV\ — u Liu^iluEl Mw 

1 AaobiKi'ac Cb. -• " fnYu.o.\i.!?To; Ch. jrj or.£p Mv* — lr " ^v Tn fiaKqaei Mv. 
SZ'jflopiou (lb. — l " ai.'TU' MV. — l ^ U6T€CfTl1 Mv 33 MENSIS SEPTEMBER crfiov ixovaxov ovxa, ocrxic bi } auxou rroXXdc idaeic; 
Kai eaufiara errexeXei, Tropeu6|ievo? Kara Tracrav 
ttoXiv Kai xwpav. 'Ibovxec be Tivec, xbv Geov pn 
cpopoufievoi xai vouicravxec on, edv auxov cpoveu- 

5 crujcri xai Xdpwcn to xdc idaeic; anxeXouv, Kepbri- 
cjouoi bid xoOxo ° xP 1 lf- iaTa rcoXXd, vuktoc; eireX- 
eovTe^ dTTEKTeivav auxov dXX' ouxi Kai toO ctkottoO 
arexuxov. Geia yap Ciriveuaei 6 Bncraupo? o5tqs 
7Tporrapeb68n tuj uaGiiif) auxou cpuXaxxouevoq Kai 

10 acid Kaipou? Tfj ju^T^XoTioXei xauxr] aTreboGi] l0 , 

3. Tfj auTrj n.utpa (uvrijunv eTTixeXoOjaev Trie 

xtfiia<; TTouXxepia^, fixiq dbeXqpn iuev y£tqv£ Geo- 

boaiou r xoO ,uiKpou, wvojadaGr) be yyvf\ Mapiaa- 

vou xoO eucrepeaxaxou fJaoiXeuj?. MeG 5 ou uexpi 

15 Yrjpui? xf]v 4auTf]? awcppocruvriv cpuXdtaaa Kai ir\v 
euaepeiav aKpuug xripncracra Kai rroXXd KaxopQuu- 
jiaxa £v xe vauuv Kxicreat Kai Trxuuxeiwv cue dXr|6ns j^aaiXtcrcTa iroincraca, TrapeaKeuaaev Kai ti^v ev 
XaXK?i56vi 3 d'fiav cruvobov yevk&Bm. Aio Kai \itra 
TrappiiCta? ev apnvr) ^KOiui'iGr). 

4, Tf) auTrj fmepa (ivfifiti xoO ocriou Kai ouoXo- 
Tr|ToO TTauXou, ernCKOTTOU Yevo,uevou Niraiaq. 

5. Aei be -fivujcrKGiv, oxi died xauxriq xfjc bem- 
xr}<g d'xpi Kai auxqc Trfe it' TTpOTiGevxai d'vujGev fey 
Tfj ju€faXi] IkxXtiffia id xiuia £0Xa* Kai dvbpwv 
eiffepxo^vujv duo ewGev Kai irpoaKuvoOvxajv axP 1 
Tfjq utjjujffeux; xoO ku8' fjuepav 6uojli£vou dpxou 
XpicTToO xoO ©ecu rijiUJV ev Tfj Xaxoup-fia Kai 
is/aXXovxujv ' « Iuxjov, Kupie, tov Xaov 0"ou », dvxi 
be Tpiaa-fiotr « Tov axaupov crou TrpoaKuvoOjiev, 
» becfTTOxa » — ouxuu? dtpovxai Kai rrdXiv t\) frrau- 
piov rrpoxiGevxai d'xpi ?ife Trpobr^wGeitfiK ujpa?' 
iy hi xf] u<mpaia toutujv KaTayevofAevuJv, ffuvxpe- 
xoucrt Kai ai y^voik^ ei<; Trpocncuvriaiv. MHNI TQ AYTQ IA 1 . 1, MvnjLtfi Trjc; ocfiac; Geo bub pa? xffe ev AXe£av- 
20 bpeia. AOxn TOnpXfV erri xfi? pacnX^iac Ziivtuvo? 
TrXouaiuJV Toveiuv 0UTdttip ; ujpaia Travu xrjv oi^iv, 
dvbpi cruCeuxSrfcra arfevecrxdxuj Kai tuXapet 6vo- 
jaaxi TTaqmuxiiu, J Err^i be cpGoviy biapoXou ffuvefiv] 
auxrj TrpoOcpQapfjvai mr eptuxa aaxaviivOv exepuj 
25 dvbpi, jUCTOt xrjv eKTrXiipujcriv T\\q dfiapiia? uexaue- Xr|8elcra Kai iii] cptpoucra 1 tov toO oiKdou cruvei- 
bdTO^ dveibi^iu-'V, dirobucfaijievn Td KoapiKa Kai 

Xdepa uTTObOaa to drfeXiKOV" axni^a, tbc dvfip 
©eobujpo? XeToaevn Kai euvouxo? vouiCo^tevn, 
dixiiXeev ei^ dvbpujov uovaaxiipiov. a 06ev Tidaav 
dcTKncriv Kai aKX^paTWT^v evbetHajaevn Kai (Tuko- 
<pavTM6€iaa wc tt€ttopv€Uklu^ Kai tx\<; \xovy\<; dnop- — 9 btd to6tou Sa. — 30 reXdxai ktX. add. Sa. inter Svnaxaria selscta. 
3 # — i QeobtuaiQu S. — 2 XaXKibovr| S. 

1. — l jitr] iaxuovoa. qpcpeiv Sa. Sept, 10. Xpttfxov, ou |i6vov ouk e'Txetow, dXXd icai Kax^XdaQiiffav iitt* auxne. <r 09ev dq cpuXaKnv eiaaTexai, 

30 xpovov oXokXitpov otto Xijiou KaTaTrovou]U€vr|, erfa ^ayaTOVT^ auxnv exuijjav Ccpobpujg ^€.xd papbiajv 

potvuuv dKaeapicFxLov Kai iraXw evepaXov eic cpuXaKt]v. Kai aroinaev janvaq beKairevxe, Eixa eEdrexat 

Kai becTjueixai axoivioic XeTrxoT? xd xe 0KeXi] i<at toij<; \ir\fm&% Kai xa? x^P^ Kai ff(PiTT€Tai utto crxupa- 

kiou^ liicrxe xd aimi? daxd TpiCTfiov Troifjcrat. Eixa xmrrtxai XObpoiq djuopupaoiq xdq ipua? Kai ffjv 

KOiXiav Kai \itm xaOxa dTTeKecpaXicfGii . — M : 1. — ToO dyiou ^dpxupoq Xapixwvoq. TeXeixai be n 

S3 auxou duvaHic ev tlu Aeuxepuj (Sept,9 4 ). — 2.— Hexpoq imamnoz Hmahq (Sept ll 4 ). — 3.— Mvnpi 

tujv dxiajv diToaxoXujv ^AireXXouq, AouKd Kai KXnjievTO^ 'AXXoc 06x65 6 dTroaxoXoq 3 A7ieXXfjc Kai 

2x€po? 6 xfic 'HpaKXdag xfjq ev Tig Gpai^ €7ri(JK07ioq T^fovujg. Touxou be ^vnxai 6 dTi60xoXo<; 

TTaOJio? ev xfj Trpo? 'Pujjiaiou^ Cuq qpiucrxiip in? Zjl^HWlS Throve* Kai xil) Gew 601UJ5 bouX^uaa? Tipo? 

auxov dvaXuei. Kai ouxo^ 6 AouKd(g o^x 6 euaTT^Xtaxnc, dXX J bv 6 iiampioc TTaOXo? ev xfj npoc Ti^io- 

4u 9eov e7it0xoXf| ^apTupd, TrpaixoGpovoc xnc €v lupia Aaobmeiac T€v6uevoc r Kai KaXu)q Tio^udvaq airi^Ge 

Txpo? KOpiov. K\r\jir\q be Kai outo<;, ov ev xolc irpoc KoXocraaet? 6 d^oaxoXo? &if|f£irat (Kai Tap omoq 

TTpuJxo<; TrdvTUJv imcrnvtm eiq Xpiaxov e2 eGviLv), Kai ZapbiKnq imCKono<; fetovt, Kai xd (Txrfuaxa 

xou XpicrxoO ev t)) aapKi Trepiqpepujv, ixpo? KOpiov fc£ebnu?iaev. — Mv : 1. ± 3. — 'AircXXoO^ AouKd Kai 

KXi'iili^vxo?. —"lac. — Mr : L 
45 SYNAXAR1A SELECTA. Sa : 1. 2- add. : TeXeixai bt n auxou uviiMn ev tuj vaili auxou xuj ovxi TtXn- 

aiov xou =npo\6<pou. - & — H : f H TipoOKavnai? tujv xijuiuuv EuXiuv. — 1, X &> — An^nTpioo, EoavGiac. 

Kai AtiMnTpiavou (Sept. 13*). — P : 3. 2. 1 . 4, - AnnnTpEoo Kai if\q T uvaiKOC auToO EuavQia^ Kai Arinn- 

xpiavou xou uloO aOxiuv. — F : f H irpoaKuvncri? tluv Ti"J*(wv SuXujv.— 1, i. 3.4. — Fa : f H irpocrKUvn^i? 

KT X s _ 1, ± 3. 4 — Fb : f H TrpoffKOvncTi? ktX. — 1.2, 3. 4 — B : 3. 2. 1. — Ba : El? xnv irpoffKuvnffiv 
50 xujv xtjiuuv SuXujv. — L — ToO ftfiou Kopv^Xiou xou eKaTOVxdpxou, "Qq dv xoi? xpovoi? tujv aTiocrxo- 

XajvTTpijuxo^eE e6vujv utcrxeuaa^, eibev drfeXov ev opdpaxi Xefov<xa> auxti a be! Troifjtfai auxov. t% 0? 

TrapdTTexpou Kai TmoBeou xi]V Trpoatacriav t\\q Tmtyiuq ttoXcujc bexeTai. Kai eupiuv auxnv KaxeibwXov, 

xdpiti Xptaxou Trdvxa^ epdiTXicre Kai auxov xov dtpxovxa AiijJinTpiov ttqvoiki TreniaxeuKOxa (Sept. 13 1 ). ~ 

4 _ MaKeboviou, GeobouXou Kai TaTiavoO (Sept II s ). — Kai toO oaiou TTauXou NiKaia? (Sept 10 4 ). — 

r>5 %-~ Bb: KopviiXiou. — 4 (toO 6crtou Kai 6uoXoTn T o0 TleTpou tTrtaKOTTOU Kai tujv auv auxijj). — 3. 2. 1. — 

T : 1. — L : 1 : C H oaia Geobuupa uirfipxev eiri 7i]q paaiXeia^ Zr,viuvo^ kxX. — Tfj auxfj nuepa uvnmi 

T\\q biSiaq Geobuupac xfic ev AXetavbptia, — 0:1. 3, ± 4. — ToO d-ftou iepo|idpTUpo? AiiMn^P^^ Kal *fa 

fuvaiKO? auxoO EuavGia^ Kai AiiptixpiavoO xou uioO auxujv (Sept. 13 l ). — G : 1. ^. - Kopvr|X\ou xou 

€Kaxovxdpxou (Sept. W). — C : I. — Cb : 1. — M : 1. — Eucppocruvou xou ^axctpau. Ouxo? e5 f 8ft* Sept. It. Sept. til Si-FT. 11 SYNAXAHIL'M :^ •Sept. 11. f. 24. Sept. R Sept. 11. SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 36 35 

pupeiffa perd toO M bfiGev iropvoTevoOs aG Tl p 
8pe<pous Kai enrd lin <ri»v aGT# btapKEO-affa ev 
Iptipia Kai TtoXXou? iretpaorp.ou<; Kcd jidcmTO itao-' 
peivaaa Trapd toO biaSoXou, au8i? cUrt^e™ ei? 
to novaffTiipiov. Kai nXei"ova S 2 to0<; dtd>va<; eiri- 
beiSapeVti, d>spr| ^ 6vov T0 ° dpapT^paTO? ^ T P U) " 
Gfivai, dXXd Kai xapio-paTO? iapdTwv 3 dEiu)9flvat, 
tier' oXitov rai 0£ip to imGpa mxparieerai. "Hti? 
p-erd 8dvaTov biaYVU)<reet<ya, on t«v#1 rjv <puffei, 
TtoXXnv eKirXnHtv ev£paX£ toT? iboOo-i re Kai 
aKOutfaai. 

2. Tip aurfi fijuepqi d8XrioX Trie dyias priTpb? 
"la? rn<s ev TTeparibi fiapTupnffdcrns. AuTri uttfipxev 
dirt Kdo-rpou X£ T op£VOu BiZdbirc, ^rev be 4iri 
lapujpiou : toO Hepawv pacrtXew?, TCpeffBuTdTriv 
droutya 2 tnv 1 f|Xudav. IuveXn<p8ri rdp alxudXw- 
tos utto tujv TTfiptfuJv perd £ V vea xiXidbwv xptcJTta- 
vujv. rTapaboGeuxa be tot? dpxWOK; bid to tov XpiffTov Trappnfftf? KripuTTeiv, eppdXXexai ei? <puXa- 
Kiyv, Giro XtpoG 3 KaiainKOnevn oXov evtauTOV 
gueiTa eKpXrieetaa Kai Tuq>8eTera pe T d pdgbiuv 
poivujv itdXiv epcpuXaKfcerat priva? beKairevre- etTot 
^BaXXerat Kai beapeiTai axoivioi? XeTttoi? Kai to 5 
aKeXn 4 Kai tou? pnpous Kai Ta? KVfipas Kai 
o-ua<piTT£Tai utto (JTOpaKO? 5 . Evra TUTTTerai bid 
Xwpwv dJMOpOpffwv Td? ts ^ua? 6 Kai t?|v KOtXiav 
Kai Herd raOTa Hicpet Tepvewi Tr)V KecpaX^v. 

3. Trj auTfi fipipa ct9Xr|C.iS twv dtiwv piapTupiuv 10 
Aiobiupou 1 Kai Aibupou. Ovnveq fotfipxov £k 
AaobiKda? 2 Tfi<s Xupiac;, Trapd be tou Kaxd tov 
tottov dpxovTO? ffuXXncpGevTec; K«i Trappno-iaad- 
pevoi Tfiv eutfeBeiav, ev tui dtpeibwq jiadTiZeffBat 
toO Biou to Ttepas bexovTai. ^ 15 

4. Trj ^aviTr) f|pepa tfuv&paue Kai f| pv/jpn T0 ° 
6criou TtaTpo? fpfflv Kai opoXoYnroG TUipou 
priTpoTToXiTOU NiKata?. MHNI 1Q AYTQ IB'. 1 »A6Xncnc tou d T iou lepopdpTupo, Autovo- fefaftom* Yev6uevo ? TraXfar bid b e tov «rt rfl» 20 
pou'. ^ 7vl —-OG T0 G pa,^ XP^av^v b lW 6v mMv mv IxaXiav, t^v 

Sa. — G icua? S, H"5«i? Sa. 25 

3. — x Aiob6pou S. — 2 Aaobixia; S. 1 Xeirrot? Td T6 ffKf-Xri Sa. — 6 OTOXaKO? Sept. ti Hea- Kai m« tJ)v vu CT to «,»«• to wpahto* *n*«. «' •«• »T ™. ^ f s ! js ,„ 

: T o o. Kai ,6v *K ,ovni rt*.' Mta» ^ ra Kai to d^«, ^ ™ " " ' 

^ Z Kai 5,' « OCrot Km. q»nai 3 , t6 anrfeim ^ "0 OeoO UwW taw «4ta|» 
To 1 ^ 

SL Kai 6 icprfr « AOvaaai moc boOvd t,; , Kai 6 E0<pp6«uvo S - « B N^.»mq ™ « 
| „0 Z dtae^. , tL 6 tep,^ ME* r* x«pi MflXa. MQIn « «0™v Kai Xa^v 6 & cppo ; 
LvrMKet Upd nP 6 ? ,6 uaUiov, dpn^r «^*' l»N"t. ^ Kayarpuwov ,.fa 
I W E Lv EKpouae ^ taMIc 6 W Ma S . .aaraKei, 6 hpdX ^ *»P r6 <pavto «— • 

^Mep.:..^™0^ £8P Ko l5/ poKa r o^^^ 

» eiirew to dXn9ec; » T6t£ 6 TaTCivocppiuv EGcppoOuvoq- « Ev aunu M-e tou wto k 

» 8eXu)v 6 KGptos, bi' ep.oG toO eGTeXoO? Hpm« ^o rrapabogov. » Kai o lepeu? « a P t , h- 
po " ev t, P „ ab4 «,- ^; » Kai 6 EG.poauvo,' « Td ^^\ 1 ^~ 

aun , , « ^ '„«. - fc fl nt 1^ 5 1 — ZeXeuKOC Kai OuaXepio? enpioi? 

1S« S^CTirr^d: : T-L « * ^n *- -^J ^ -J-J# «; - 
oiov tOuv dria-v re^apAKOvra.- 5. 3. 4- H : npocrrivnen, tluv T,p luJ v SuXu,v.- Wo. F . « 
37 MENSIS SEPTEMBER 38 Sept. 12. f. 2*" B.e.vuiv KCtaXapfdve, • ««i np6« l( r. ; x-pi- ™(, t„ P o ? K. P ».ut.» . e m « T,yopevoa to 

S xoiivopa pev lop.oi^eta. U to ce El a toO viou. O6ro 5 W aMk *ta(4« Ka.tewnM« Ka 

dmrMovros t« xn; IMM k6X^- ritfo. epfcpa. «p0tos ^pxu-v to, «t «m,» X-P- 

tabi. ^ dvbpi ™ XP.aT.av* KopvnX^ W ZooporoAou, uoX>o ? W Tp, X « « W —v 

■ KXflmv. Xp6vov hi tfuxv&v qMtaipiw <*• <«<PP*«- Kc.TaXap6vTu,v ,ap »n ™v ta«nw. 

Kai vaov IteMtOOC ««« '* «paT, M«* too aiTO, p«vo S TOiv aUo.v <pu T ov™v ^ , too 

™v dT,au,v dpxntoO, X «P0T0«t to <x6t* tov nT*6vo, n.pwioo t^v a.nve.av o<p oo beopn- 

Kopv .ovb»K„™ • e!e> oot., M t* Awaov.v ed« np^ov Toi S ™ba S ta ««^» 

L-oaop^v tadp. MStar Kai tov^v aop £ i ? k«t B to, P ^a S tq« iroto S K ai ^ »«^> 

1* <A» upb ? KopvfiX.ov. toOtov dc t6v ™v teptav* a^n ™<ra S tauTa, ♦ « n MX^S P«T«- 

ldT« a P 6v. -BntU^t A.0KXnT.av6v^pb ; vmMc OorTepov Kai t* k^v ano^veTa • 

v lo^oo, pkovto tfm. inX to Mavrivov Kai 3. T, aoT« ^Pf ~ Ta,v 4 T1 u,v uapTupu,v 

W KXaoo.oonoX.v aOe, S d TO .X4« KdvraOSa tov Ma«».v«.» \ 6,000^00 « T«T,«voo_ 
X6,ov Kk <to*efas b.o.«r« P a S , U *>p«>0 S 4. Kai Mm too 6 0l oo Aav.nX too ev r V 

15 dvaffrpe<pa Kai tov KopvnXiov «X«oi t# t m ? em- eaffioj. 

Lplx to, X a,pav.-YoT £ pov M udvruov upo S Kop- Geob^poo too Iv NM» Toutov « Ate- 

OX oJoTp^a^Kd W M aOTOV^oipvnv E avbpei ? ^ .appqbl, tov Xp.aTOv «qp«n^ 

4lKe V dpevo { ,ei ?P avi«VK,v^a S ToO ? »EkXnva ? auXX«p6v TCS K«i 6„^ «n««p fanuam« 

» b,d to TO XXoo t b.bdOK.-v W * XP.OT6V nl a T >v, toTe<pdvoov dKdv6a l? , ta» K«Ta >«M« t, 

M6o.c Kai MXoi« px,9ei; Otto ™v eibo,XoXaT P uiv n6Xa ' iteprffrov 6«ai<tov >m.av«s be k«, to t V 

SvaltTmtobov toO eomacrrnpioo too vaoo too poOa, Tfl S 9aXdo-a n5 , ind dvc.au.eevTa toutov 

apx^TpaWou, t*,v 8efav puOTorf uitiav fe.TeXAv. elbov 6eia irpovol,; KeXeoaa rou a PX ovro ? tu, to 

2. T.) ooTfi ^pep? dexnrn? too dfioo Upopdp- Si?ou S 9avdTip TtXeiouai. 

ffi MHNI TS AYTQ If. 

i Mvta too d,ioo Kopv.Xioo too teov- A wiTpfou mi Td? tow* «*"< IE4avBla« Sb pt. 13. 
T 4p X o„ Kai tu)v b.' cOtoO t« ntata W pwA64v™v, xai A, 1P nT P1 avoO too uioO ao™. a T .o ? Kop- 
1. _ • KCTaX«pP<-v 6l x*P«v Sa. - ■ Iop«o» S,Xop f .l S. Iop M i Vita S . Aa.ono^ „ ,2, Act. SS„ S^. /T, p. 17. - 
. Upav Sa. - • A,kXp T „ Sa. - ■ 'A^v Sa Wa S . A^on^ ., -« ^ « ^ fc _ . ^ ga ; 

30 2. — L Kopovcrrou Sa, KoupvouTou Ba. — xwpiou ba. Xwpav -. rwv y 

TeXeixai ktX. infra mfer Synaxaria seleeta. 

3. — J MaKebujvfou S. 

5, _ i T ^ v irdXw Sa. — 2 Iv om. Sa. v6uou 4it 10 -k6uou n P evaiaTou).2. 5. Sequilur : Zoftttny upo Tffc (. V d,aeu, ? ... Kup»KQ ir P 6 ttj? uipib- 

35 oi S . - F : -H Tcpoo-Kuvnai, tO^v t^v EGX.v. - i. 2. 5. 3 -M^ «0 «r»« *P°~,. 
AriCTTpiou Kai iffc T«vauc6s aOtoG E,av9eia S Kai AnMnxpiovoO tou mou auT^v Sept 13 )- 4l- Fa . 
'H rtpooKuvnen? ktX. - 1. 2. 5. 3 (... TaToiavoG).- 4.- Fb : «H TrpoaKuvncn? ktX. - 1. 2. 5. 3. - An W - 
Tpiou, EuavGia,, ArwpiavoG. - 4. - B : 1. 2. 5. - Ba : B* ^ upoOKOvnoiv ™v Tipi^v E^uv. - 
12 - 'AvbpoviKou tdO ev tQ At P %. OGto? fjv W Tfls pamXeia? NiKqcpdpou Kai ZTaupaKioo tiuv 

40 Sao-iXewv, ie P ap X oGvTO ? Tapaaiou KuivotavnvoiiirfXeu.^ & Pm o be e K X ^P«? 'Aaiaq kwk XefOM«ns 
'EXaia,, Koapd Kai'Avvn? <mdpx*uv Tevv,pa/0 ? e£ afrrfls v n bGo, t* 0e* dveTeGn, v n aTeia K ai auvrovq. 
Trpoaeuxti TTpoaKapTep^v Kai GaGpaTa troXXd noi&v, dp P 6 X oi ? note T.bv'AXuv bi«pd ? iroTapoy, ^5 
Sp^oeu;, rraxuTepae dircx6»«oc, Xa X dvoi ? Kai doirpioic m6voi? dpKoGpevo? Kai piKpoG dpTOU Kai u&arcy 
oibfipoi, T 4p to a^Ma PapoGpevo, Kai ^pawia eauTov terife- ata np* ;«v eitoe e fofnov ^ev 

45 eiptivrj peT£Te8n (Cf. Sept. 13*). - Bb : 1. 2. - W d T ia? pdp T upo S 0eobojpa S (Gf Sept 11 I T . 
1 - L • 'H trpoo-KGvno-i? tujv Tipltuv gGXwv. - 1. 2 (KopovdTOu). - O : 1. 2. 5. - G : L A o. a. . u . 
l' mutil - Cb : 1. 2 (prius KoupouvdTOu dein Koupvdxo?). - 5 : 0eobd.pou ToG ev 'AXe£avbpeia. 
ToOTOVTovdTi^aTOvpdpTupaeeobujpovxptcTTiavovSvTa Kai GeoaePn, eGXa^n wd (popoupevov tov 
0e6v Kai ttappnaia KnpGTTOVTa 2 rtvXpiatdv Kai 0e6v 6poXo T oGvTa toO TiavTO? 6 tu>v AXeHavbpeiuv 

50 bnuoc eibuAoXaT P e0aavTe ? o-uva X 8evTe ? £KpdT.n0av. Kai 7ipd,Tov pev hmiiipVKWvro i^P^S, ItreiTa 
aTe<pavov dKdveivov Ttoi^avTe?, mpi^nicav aGToG tQ KecpaXif Kai Itutttov pe T d pa^bitov «n ei? W 
rroXtv neptfiTOV bdapiov X Xeud:ovT£ ? Kai T eXu)VT£ ? . Me T d toGto oiitTeTai ^v TiJ SaXaaffr,' aupa be 
raXnvr, toGtov em ttk Hnpd ? Q-uiov bieau^crev. EIto -Kpatqe* «ai irdXw becrpeoGeis rrap^n 741 
fipvovTt Kai taixuipyjen ^ap' oGtoO toxupffl 5 - «t« drtoTepveTai Tfjv dyfav «G TO G K£q>aX n v boga^v tov 
55 Geov Kai eG X apicTTd»v T<p dvopaT, aoToG pe XP r ifl« TeXeuTaia? wofl«. 'EtApn ™pd memuv Kai euXapuJv 
dvbpd-v ev aGrfl n uoXei Td»v 'AXegavbpeiuv. - M : 'H trpoo-KGvnaiq tiBv Tipiwv HuXwv. - 1. i. &. 
'louHavoO tou 'ev TaXaTia (Sept. 13^).- 3. 4.- 'O d T io, 'Qxeavo, tt. t.- Mv : i. 2. 5.- louXtavo,.- 

3. 4 — 'QKeavos. — Mr : 1. "' t , , , , 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : Tfj auTfj f)pepa oruvebpape Kai f| pvnpn tou oaiou ™t P oc; 
60 iip.lv Kai opoXothtoO TTeTpou emaKoirou Nmala? (Sept. 11*).- 2. 3. 4. 5. 6. 7.- H : npomc^a*™ 
1 IktISo? Ba. — , a ktipOttuuv Gb. — 3 t^v K€<poXtiv Cb. Sept. 12. Sept. 13. 39 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 40 S EP x 13 vflkiot Iv xo? S xcuv drroaxoX.v X p6vo l? fly* Kai Idv ftioMft) • Bftvws x n V re^Ka' 

' 8iovdvetriXi 1 irTOVMet€ P x6 } x€vo ? ,up ( i»To ? eU8v«iv ui6v b;d upoaeuxflC «uxoO, oiOuc toutm* apXa- 

MoiEUOtTd. Xptax^elbe* Y dp drTeXov Ttpoxpe- M Ik t* THS dvabo9evx« ? tbwv npoawra iqi 

u6.£vov auxw xov drroaxoXov TTIxpov u.ex«KaXI- KopvnMq. Kai xd ? unoaxeaeic; cmoiAiipoi. Ti|> 

craaeat Kai ™p> auxoO dKoOtfai A ber 8? Kai Xpun* nprtvfi* *' «**><> *** ™ V ™ V ™ V 5 

f 25 N6 T aKXneekKaiiTapaTev6(i€V0STTp6?auT6viKaTr|- W auxov 8 . 

xn« L W «. t*v npoaTaolav xn, 2. T. <W **»** ™v drf«,v ^rupwv 

XKeweun.* irtteuis dv^ipicrev ev « 6irfl«« *ltf- Ma K po(5tou, ropbiavoO, HXei Zuitikou. 

Tp^tw.pWaow.Min-natllSTay^xPWna. AooK.avoO *ai OOaXep.avou. Ooto. epap-ru- 

vl .ill, wua^evo,. '9 «i irapatfrdc pn«« M A«,vioo * toO B«M« . Y™ . * « 

KopvnX.oc. Kd pr, iteioeeie. Ma. to* eibuoXo.e., Marios K««*taK. oh ropb.avo, k « 

" cmxd Li tov adl vaov bid npoo^e T*v TTapXa^v ^ap^^v^eo^v e^- 

"a a P aXd,v, xfl,e n6X^ Vn tv******™ Tec «p 4. Tflc 4k-* t*v <ppovn«,v » in» 

^KaU^vmKb ToOAwpiooEOavOia, ^Mevo.^-dX^v^e^—0 

Kd, too oioO A wpl avo0 MfXM Svbov U 4v ««»•* * tou fSamXewe. n~-*£ ■ 

X 00 vaoO peomboeiov >, dvap T dTai Svbov Tn ? *oXXd ta«pdo-ac 6 A.Kfvio ? '. tetaep ou« 

ZLkxapMMoOxalirftat wnMrUU ™to«.Tf|vde Xpiarov l^wta «*..«•>- 

£Z AipVp.0,, ot, k«! n ruvn Kai 6 aide. opi&, 4v i. XkuB!,, aopBouXdc U touto* napa 

T tov eepd^ovTa ootoO Kopv*X.ov, bp„Mo ? 06t„, 64 T^evo, xaxa x n v Top aovjroXw, 

»». Sa. - ■ Spk««u.» S. *p€mO,|a,v Ss, - » teoUfo . Sa. ^ jnv ™J*^ T ^ g fc T „ ; Tfi)v na 9 Xa T 6va,v xiopa; 
S. - • 'HXd Sa. - * A.Kivvfoo S. - » KamrabOK^v ^apX€(« S.m* ^™ g im0 KopoOpevo, Sa. - • A.aiv«.«5 
toj. Prt. <««0, 6 bS Topbiovi? d«6 tT«q>X«TOvt«S B, Ba. - ftn«ou»|loui«vo. 5, ^ 

S. — 6 toOtu) Sa. — ' *HXd Sa. 
S „ T 1S T,uio,v EuX^v. - 2 ('HXd, Z W ™„0, Aoo,a«voO K ai OoaXep.ovoO). - P : 1 (deest W-0- - 3. 6 :«*- 

SU' n P 6 ^ **«-«- KUP^ ,P0 Ta ? 6 T * tf » t . Post B = — — 

m „6 s p€Td toO dtioo 'Aptepiou itm cvaTVuicrenTU) cfni»epov. bd ■ ' > IP i 

H , . ... . , n , /,> so t .t 1 _ TTpoeopna too Otaupou.— L. /.— o. /. 

'Avbpupvtou toO 4v tij Axpioa (ef. 4). -% i.-T.i. i. P k -„.„„,.„ „„> TaTt01 . 40 

1 fKonvnXioo^ _ J - O ■ 8. 4 7. B. - C : deest. - Ob : 2. - MawDoviou. 0€obooXou Km I ana 

p lff T,avo' ? k«U b.T.eeo-av^, ^ P^v* e^pdTTOVTe, ;• nXeiova » ooov w,v, to b « 

rUioL' «0t*- .^epdv 4 t,v, ^v «UT0«0VTas — ~^ " 
, Tdp too «„» eeoO Tb uapdneXpa. . 'Ev T o0v MupoudXc. ^ ^ ^ mJ. Am«W 

oo™ dxdXpoTO ^e ia? <*. T- T -^*-^t"^-«^ , 
Tie Kai GedbouXoe K «i Tonavos Xumiesvree Km JnXwoovK?, vuktos «e „„ v ,„,, r .,;„ 

o„vTp i po„o l Tdd 1 -dXp«Ta.ToObM W dvo«t I ri^ rexovd. ffI p6bpa x^vavTOe Km ™M .oo :^ 

«vt- aolv iTepoi d TO edvu,o-,v. TouTOue Xajid.v 6 ^v* S n 4p taqMt * .™ « «™^» 
,evo„, b,d eooiae d TO Xo T aoea,4KtXeu«. T0.V U «« ^op^v, ^^^f 6 ^"™™ « 

» -Apdxic, Kp,u,v dvepo.iiivujv T£ oo-«oea,», orpe^ov Ms Kai de Toe erepa, tXeupa?, ,v« pn X Tnv 

Mbpa, apui So Z o«™, H. E. F, ii. - ? ol-x*,v 5 «ppto « Soaujt, M. «• - U" «J « ktX . _ 

. , 6 v Soch., b4 Cb. - • .toXdTTovre; Cb - « TPbTPP Soca., room, Cb ~ ^* 8 «° ^ 9m ab . ,.- MENSIS SEPTEMBER ~ 42 

, vb ? bid ™ P oe to TeXo, cbe a to. taO»A f . HM ^ ^^ ^^ 

vdcHni TO, Td W tiov axuov epnv.v anduno Tpv , P^ ^ ^^ ^^^ ^ ^ ^_ ^^ 

^Tfl adT0*ep«d6X,ai ? .To0 d T iou looXia- 6c* Kae 1£ pu,eele vn« £ ta « «. auvrovq, "P»- 

voO Lo Zo o ep„o. OOToe M PX- ^e «o X « «oXd«:u>v. p,Tto™v Oao.iaT.uv W» 

,0 *» Ic Z TaXarfae t otto x-pioo Xe W 4vou «0TOop T 6 S -TcdanS Tdp Ppd.o-eu, S mm fcw- 

S inr^av, ™a.6 ? T6 £ !bo ? , pevo ? Km Xoxdvo, Ppav to pdvoi; dpKodpevoe^ 

TxaSAc JpoLuevos tov 6e6v. 'Eni be dTpoq.!? axebbv Tote dn^c. w»ar oBev 

» roXa^v, Sw e Km ^*,^ "Tj^ ^l ~»v ^po ^opoOvTo 

dllMteaOv aOT* (toOto xdp Mm 6 K«e«e adpKa Koe„ TO xd E a t t^ «««, W Kopiov . 

npdef^pav eK OovenKne) Km 6^M, ;*-» «« ^~ fl Tto WiUV K pov(- 

20 axdviov Suffice teiTeXodvnuv t« 8«j ootujv S. Tij out.) nP^Pd Pvnpn _ 

<-EKdTn »> <* v«6v diKobopnt^vov itXnatov toO boo >, A«ovto ? m. tu.v <tuv auroic. ^ 

£S. »0 Uxoioo, fepaxnen «* d,p X en TPb 6. Kai * d T ia S pdpTupoc •OXupuioba.pae^ 

d x x . •Ep.xneei; U Kai ,epi^ Td)v Xo.wAv Kai 7. KaTd tauTnv t*v ^«- » 1 

pHpoXoxU, oaoi rt eto Kai 5 TO u ' K P d m ov- pvppn t«v ixKa.viiov xp ? a T ,a ? Avao-Taoe. ? . 

25 - » 'HXsi Sa. - 9 OboXXepiavbs EL Sa. „„,._„„.,„ ,. ,&„ v olOT10 ivto S. - « TeOTapAtorra Sa. - '■ "EndTi) 

3.-.rrtaTia 5 Sa-SA.K 1 vv,ovS^ 

30 Pape-Benseler, s, v. 
5, — i Kopvlbou Sa. >^ teOatv AufoicTOi <pav<Mv-<K>i. » Kai raOxa ekovxec K«i dw^™^ ™ ©^ ^^ Kav ^^ ^ 13 * 
(Sept 12«) - 3:-louXiavoO toO npe^repou 'A T Kupa S . 'Eiti Ainvfou » tou p«nX£u>e; uTt n p X € 
WS k«t« xu»v xptanavu^v ^. *Hv b^ e T tO<S ^Opa, ?K TaXaria, icp^drepoc THPaio?, 
o 5 e uXaPn, Kd cpopoOnevo? tov 0e6v ftv6|«m louXiav^.'Ofltw bid tov Muini6v fxetd ferepuiv aapaKOvra 
boo -xaprtptuv IcpuTev dc 6po ? baorO icai. anftXaiov k P utit6v, Kai KecreKpOurovTo. YrrapxovTO? be 
TrXnaiovToG SpousKaiToOcmnXaiou dbuiXi<K>oO vaoO t% e«k tuiv eXXfiva-v, tTn« eXereto Exdrn, 
KatTou ls Tn^ATK0 P a q a[ P xovTO S dTr€X66vTO ? €KeTcr e To0 SOcra! if) 'E^rr,, dvnpeuvdivTO of fifioi tou 
Kpatnenvm. 'EEripxovxo be Ka9 3 %epav etc * fac t&v d T iu>v Kai eXd^avov ubu>p Ik ir\ Z iAn<nov 
40 unTflS Kai iTtotttov toO S Xo,TTOu ? .*EXa X e be Iv m4 t*v fmepfiv Kai tov fi Tl ov <'louX»av6v »> arteXeeiv 
Kai T€aio-ai ubuup. Ibovtec aurov Tive S tiuv IXXnyuJV Kai Kpartaovrf*/ bnoravre? airrimov tu> 
&xovti Kai TTpAxov ^ev l pUJ T n 8ei ? rtepi ruiv XotnOv Kai Mn 6poXo T ncra ? , TxepiTieexai triv KecpaXnv 
auxoO Kao-o-iba itenupu.|i€vhv eroro tiniupnOds lajcup^ dTOKeqxxXifcxai Kai edTtTerai nXi|<nov xns 
nnTn< - _ 5 • 'lepujvibou, AeovTiou, lapaTriuJvo?, SeXeuKOU, 06oXepiavoO« m\ IxpdTwvoc. 
45 05x 0l unnpxov iTti paaXcuic MaHmiavou Iv 'AXeSavbpeia- Iv fj Kai KpaxnOevxeq Kai wnova T Kaffe4vTes 
' TC apdxoOfiY€^6vo ? dpvyiaa(T0aix6vXpi(yT6vKaiTtpocrKuvnO'aixoTse[bu.Xoi ? Kai m Tteiorelvxe?, Iv xq 
eaXdffffr) pi(p 6 vxec )9 x6 xeXo? IbeEavxo. 3 Ev TaXaxia be IIXeuKO? icai OuaXepiavo? 20 noXXd? n\ m a Z 
UTxo^ivavxe? Kai Iv oubejuqi auxwv aKuBpaJTrdcyavxe?, ^xe xou XpMTroO xr\<; 6MoXo T ia? diroffxdvxe? , 
enpioi? xeXeuxaTov TtapeboGriaav Kai ott' iKeivwv Kaxappa)8lvxe?, itp6? xov Ttoeou^evov Kupiov IHebn- 
50 pncrav. '0 be xtl? Bt6uvia ? « d'p X «>v K«xd x6v auxov Kaipov Kai xriv auxfiv njilpav, Ka9' ov fifev Iv 
AXeSavbpeia fi xpidq xwv jxapxupujv, Iv TaXaxia be n bud? IvnOXet, Kaxd xou d T iou Xxpdxu)vo ? 22 ."Ov fifl 
buvnQet? iteiaai dpvnaacj6ai xov X pi axov x^ujpiav 23 unevoet Hlv n v twi Kai d7rdv0pujTrov. Alvbpa T dp 
buoitXnffiovdXXnXujviffxd^valKTtepwoia? 84 nkfiqrac two? K«i xou d T iou xnv begiav X «P« d» W 
begiip TTobi Ivi «pux<?> npoaWkaac, xf|V be Ixlpav <Juv x$ lxlpu> rtobi Kaxabecfunaa?, xa. Ixep^ WW Ta 
55 cpuxa xiu cpumKo. Kivnixaxt Apeuieftwa. Kai ouxw xoO d T iou biaMepiordjievo? (Tu.fxa, xqv ^aKapiav auxou 
vjiuxnv TtpoeTieniiiaxo it* x^pai XptaxoO xou GeoO. - M : •H-irpwnc6vn<n« xa.v Ttfiturv E6Xujv. - 1. 5 
(Kpovibou ? , Aeoviiou, Zepauiuivo?, Ixpdxwvo? Kai Aeukou). - %. 7. 4. - Mv : 7. U 5 (Kpovibou? ktX. . 
Kai ZeXeuKou). — 2. — Mr : 7. i. 

- u AiKivviou Cb. - » ir:apx6vTuiv Cb.'.- 1S xoO? Cb. - » 'louXiavdv om. Cb. - " OiiaXXepwvoO Cb. - " ^^~ 
60 to? Cb. - » OOaXX^pto? Cb. - «' Bu9tvia ? Cb. - 22 «er6uwi eaJcidisse pftfet,- *upp?c ». c. afrrro. - - xiniupio ut. 
u Ik nepivlac; Cb. r. 43 Sept. 14. Sept. 14. SYNAXARIUM C0NSTANTIN0P0I2TANUM MHWi TQ AYTS2' I A'. 44 46 MENSIS SEPTEMBER 46 1. 'H toO oertxepSpiou xeoaapeoxaibeKdxn Tfjv 
re 1 eOpecrtv Kai u^iutftv tujv Tijiiwv £GXujv eop- 
xd£etv fjutv 2 rrpOTpeTrexat. e£ arria? xotaOxn?. Kujv- 
ffxavxTvo? 6 uiYa? xai Trpujxo? ev xpiffnavol? Bam- 
Xeu? K£KtvrtKe Troxe TtoXepov, uj? pev xive? XeYOuoi 
xujv iffTOptoypdqjujv, ev xfj 'Pujpr] xaxd toO 3 
MayvevTiou rrpo toO Kpaxncrai xfj? BafftXeia? 1 uj? 
be exepoi, Sxi ei? tov AdvouBiv 4 TTOTajj.6v Kaxd xujv 
Xku9uuv. 5 I6ujv be tov Oxpaxov tujv TroXepiujv7ToXuv, 
tov be ibiov Kara tcoXu eXdxTOva, ei? Xu-rrnv Kai 
drropiav KaTarreTtxujxev. Etta ev Tf} vuxri dxevfaa? 
ev xip oupavuj opqc tov xipiov tfxaupov Kai Ypacpnv 
bi dcrxepwv bnXouaav « Kujvoxavxive, ev toutuj 
» vka ». TTorricra? ouv eKxoxe 6uoiuju.a toO GeaGev- 
xo? oraupoO xai pexd toOto ei? xd? rrapaTdHet? 
rrpoTropeuouevo?, vim Kcrrd Kpdxo? too? ex$P OU ?" 
Kai exKpaTr]? Trdor]? Tfj? oiKoupevn? Yevopevo? 5 
Kai pera? BaoiXeu? rrapd rravTuiv dvo/fopeuopevo? 
ev erei eiKoaruj Tfj? BacrtXeta? auToO paGujv rrepi 
xfj? prjxpb? auxoG, orroi btdfoi 6 , xai xauxnv pexd 
xipfj? BaaiXiKfj? ETiava'faYUJV Kai BaoiXtKip biabf[~ 
paxi ffxeipa? Kai pex* auxoG bidreiv Kai CupBaov 
XeGeiv TrapaKeXeuoduevo? T , xuj 9eiuj BairTicruaxi 
o"up<pumo*8eTo"av Kai td pexd xoO oraupoG auTuJ 
rtpooiavopeva Tporraia xauxrj birjYncd^evo? kai 
Ttpo? eptuxa bteYcipa? xfj? xmfj? toO xporraiocpopou 
oraupoG, e'TreiaeTauTtiv pnbevo? d'XXou qjpovTiZeiv 
f\ xfj? xouxou dXrjGoO? emKxfjffeuj?. Toivuv Kai ev 
piqt tujv vukxujv Ka0eu6oucra 8 opa KaG 5 utivou? 
OTcxaoiav Tivd Getav, KeXeuooaav auTfj KaTaXaBeTv 
xd 'lepocroXupa Kai too? KaTaxwoGevTa? 9 Geiou? tottou? ei? <puj? djayexv friTrioiv Te Tcoif|O"aa0ai 
toO ceBacrpiou toO Kupioo fjpuiv 'InooG XpiOToO 
pvfipaxo?, | xwpacrt rrXeiOTot? Kai eibujXiKoO vaoO 
dveyepffet rrapd tujv eXXfjvujv aTCOKpuBevxo? Kai 5 
tou evbo£ou aoToo ffxaupoO Kai £ujorroioo 10 , f\ be 
dcpuTrviO'Getd'a Kai Tqv OTTTacriav tuj amf\$ n uaibi 
Kai paotXet biriYno'au.evn, eSatxetTat xd KeXeooGlvTa 
dTrorrXr|puJO : at , bio xai drroOTeXXeTat rrap' aiixoo 
ctua arpaTOTrebiu tcoXXuj ei? 'lepoo*6Xu|aa KaKeTo"e 10 
cpGdcraaa Kai tou? 'loubaiou? KpaTrjOaca Kai 
KoXaKeiai? Kai direiXaT? Kai aiKiai? urropaXoOcra 12 , 
eope tov Ti|iiov Kai ^aiorroiov OTaupov, biaKpiGevxa 
Tfj IvepYeta th? 2ujorrotoG buvdpeaj? toO TrpOKO- 
(ui^oulvou veKpoO, cruv toi? XoiTcoT? o"u^p6Xoi? 15 
tou dxpdvTOu TcdGou? tou Kupiou fj)iujv Incrou 
XpicrxoG, drcoKaXutpGevTO? nepi toutujv Kai MaKa- 
piou tou aYtuJTdTou TtaTpidpxou lepoooXuu-LUv Kai 
tov tottov, ev up eKpuTtTOVTO 33 , br|XuJo"avTo? • Kai 
eupouoa eKcXeuoev uipai9f]vai erci Tfj? dyia? eKKXri- 20 
oiq?, ib? av KaTibujai toutov TcdvTe? oi xp^tw- 
voi. 'Em toutoi? be x^pdv M6Y.dXriv beSa(jevri fi 
doibi|io? paOiXiaaa 'EXevii Kai Geo"rno*ac"a eKKXr]- 
cria? Y£V€O"0ai ev Tip ZiuoTroiip juvrinaTi Kai ev tlu 
aYitu ToXyoGS Kai ev Tfj Br)0Xee(j. ev tuj OTtrjXatuj 25 
Kai ev toi opei tujv eXaiutv, Kai d'XXa Ttd|UTroXXa 14 
dyaGd Iv e lepocroXu|iOi? Tcoif}0"ao*a / dvaXaPo(aevr| 
(aepo? tou Tifiiou Kai froortoiou OTaupou o*uv 
toi? fjXoi? Kai to Xonrov ev YXuJO"ffoic6|iuj dpYupuJ 
euPaXouffa xai rrapabouoa MaKapiat tuj emOKomu 30 
t !epoo"oXujj.ujv, KaxaXaupdvet tov Trav'eu<piiu.ov paffi- 
Xea Kai tratba auTfj? )a€Td Tfj? u.epibo? toO Ti|a(ou 1B 1. — 1 re <m. Sa. — 2 i\nd.q Sa. ~ 3 toO om. Sa. — i AetvoOgiv S, Advvoupiv Sa. — s tjivexo Sa. — 6 btct-fei Sa. — 
7 -n:apaKaX€0df.ievoc Sa. — s Ka8e06ou<Tav Sa. — 9 mtaax^oQivxat; Sa. — 10 dvS6Sou adroO Kai Ziooiroiou Sa. — 
11 tooth? Sa. — 12 tiirof5aX\oO0cc S. — i8 eKpinrTCTo Sa. — 14 ird>rro\a Sa. — iB Oiexd - xt|j.{ou) om. Sa. g g SY"NAXARIA SELECTA. Sa : 1. 3. 2. 4. add. : Icrreov be Sti KupiaKfj jxeTa tr\v uy/tucriv Mvn^irjv 
imTeXou)j.ev tujv dyiajv TcaTeptuv tujv O"uv€X06vtujv ev tij dyta xai oiKOUjueviKfj ^ktij auvobip ktX. 
(Sept. 18 8 ). — H : 1 (fJTi? Y'veTai ev Tfj dYtuJTdTr) jiefdXri eKKXiiaia). — 2. — Sequiiur KupiaKf) peTd 
Tf)v uipwaiv... Zufieujv. — P : 1. 2. Sequitur : ZappdTUj ^€Td Tfjv uq/ujffiv. KupiaKf fi€Td Tf|v uipujcriv... 
KupiaKfj u£Td Tf\v u^ujcriv nvrJMHv eTciTeXoupev tou dyiou fepopdpTupo? Zuueuiv apxteTriOKOTcou 40 
c lepoooXu|jujv cruYYevoG? toO Kupiou, beuTepou 1 Ittiokokou 3 |aeTa 'IdKujpov KaTaordvTo? 3 * 8o*ti? f\v Kai 
e^dbeXcpo? auToO, uio? YtYOvdi? 4 KXamd 5 Kai Mapia? Tfj? yuvaiKO? auxoG. '0 Ydp KXairra? Kai 6 'lujo"r|<p 
6 xPnuaTiO""? KaTd crdpKa TraTf|p toO Kupiou dbeXqpoi vojliuuoi urcfipxov (Sept. 18 ] ). — F : 1. 2. 4. 3. 
Sequitur : ZappaTUj... KupiaKfj u.exd xfjv uipujo'iv nvf)(Lir|V eKiTeXoO)jev tou dylou iepopdpTupo? lujueujv... 
dbeXqjoi Yvf]0*ioi uTcfipxov. Ouxo? KaTtiYOpnGei? $ otto tujv aipeTiKuiv Kai Kpaxr|0ei? uno 'AttikoO xoO 45 
urraxiKoG urcdpxujv exuJv pk', ev rroXXai? akiai? eHexaoGei? Kai xeXeuTaiov tuj axaup.uj TtpocTrcaYei?, tov 
giov drcaiTrev. — Pa : 1. 2. 4. 3. — Fb : 1. 2. 4. 3. — B : 1. 2. — Ba : i. 2. 3 : Kai fi KOijurjcrig toG ev 
dyiot? TraTpo? ^jaujv lujdvvou tou XpuffooToiiou • jieTexeer) be ei? tov voe/jBpiov jj.f|va. — 4(=S). 
Sequitur: lappdTU)... KupiaKfj ^eTd xfjv uy/ujmv iwf\ixr\ xoO dyiou iepofj. lufxeiov. — Bb : 1. 3. 4. 2. — 
T : 1. — L : 1. 3. — O : 1 : C H TtaYKdopto? uipujcri? xoO xt/iiou Kai 2ujotcoio0 axaupou, fjxi? yivexai ev 50 
xfj dYiuJxdTri u.eYdXrj eKKXricria drto eOTtepa? xfj? Travvuxibo? xeXouu.evr|? ' xov be 6'pGpov TtoioG^ev ev tuj 
dfiPujvi. — 2 : ToG dyiou |idpTupo? ndtra. Ouxo? rjeXricrev em paaiXew? MaHiMiavoO, irpocraxGei? 
Mdyvoj tuj riY6f^6vi TroXeuj? Aapavibuiv 7 Tfj? AuKaovwv ^rrapxia?, ev rj eYevvfjen 6 cqio?. 'O be xpoTro? 
Tfj? uapTupta? rtXnY«i Kai ffuvxpipai tujv .criaYOVtuv Kai dvapxfjoei? Kai o"tbrtpu)v ovuxujv Secrp.oi Kai 
Kpnrribujv cribnpujv Ka8r[Xujffei?. 'Ya)' ujv Trepovouu.evo? xai xpexeiv ^jj-rcpoaeev iimuiv dvaYKaZioMevo? 55 
TrapebujKev xnv i|fuxnv. — Sequitur KupiaKfj jaexd xriv uipwcriv (= P). TeXeTxai be f\ auxuiv auvaSi? ev xfj 1 befrrepoi; P. — 2 ^itiaKoitos P. 
vibujv ila 0. 3 Karaatd? P. — 4 Yeyovci? P. — 5 KX(e}u)ir« erf. P. — 6 KatriYoptOei? F. — 7 Aapa- axaupou Kai xujv fjlwuv fW ie K « l ^ 6T « TfoXXfj? . ix xauxr)? ei? leXeuKeiav, aifxaai rroXXot? xfjv y*1v 

eo<ppoauvn? GrrebeHaxo 6 gaanXeu? Kai xou? uev paTixujv (a Kai drceuaxxe Yovrj xi? euo"ePn? o"uv- 

dYiou? fiXou? dTcoXapdiv ev xfj ibia rcepiKecpaXata xpexouffa jitTd XivoO eoGfijaaTO?), loir] ei? auKflv 

Kai tuj xoXivuj xoO trnroo aGToG evxiGrjcrt, xrjv be xtvaKai 3 aYpiav Kai dKapTcov Kai ouxui?* eo£d- 

5 uepiba xou xtfiiou crxaupoG d-TcoGejievo? ^v XPGotl pevo? tuj 0euj to TtveGu.a TrapeGeTO. A^exai 

GfiKij Trapabibtucfi t$ eTTicFKOTruJ Tfj? rroXeuj? ei? be jj.£Td TeXeuTfjv auxoG xfjv ffuKfiv Kapuo<popov 

xfipno'iv, uj? dv eviauffiaiai? 17 u.vf|pat? eopxdZirjTai reveaGai 5 . 3. Tfj auxfj fjuipa ffuvebpau.e Kai f\ koiu.?io"i? toG 
ev aYioi? TtaTpo? f|juujv Kai apxtemcTKOTrou TauTn? 
Tfj? peYaXorroXeuj? 'iujdvvou too Xpuo"oaTo- 
u-ou- ?)? Tf)v o"epdo"fJ.tov eopxfiv, dj? y.r\ buvaxov 
ouvxeXeTcrGai xfj uiuutoei, pexeGrjKav oi aYioi rraxe- 
pe? KaXuj? iroioGvxe? ei? ty\v xpio*KaibeKdxr|V xou 
voepppiou Mivo?, uj? av ibia xipdxai Kai peYaXu- f) dvdbetSi? Kai dvuqjujm? 18 xoG.xi|J.iou crxaupoG 

xcaYKOffpiuJ? * ri? Kai xax' e'xo? XapTtpuj? emxeXou- 
10 P-^ V1 1?» o"KtpT& xai Y£Yn eev H Ka0oXiKf| xai jieYdXr] 

eKKXrjcria, uj? bebo£aopevn I9 01' auToO, Kai xca? 6 

tujv TCiaTOJV Xao? dYtdZexai. 
f. 27. • I 2- Tfj auxfj ^ipepa dGXrjCt? xoO dYiou pdpxupo? 

TTdxra. Ouxo? r\\ exri xfj? pacftXeta? Ma£ijj.iavoO 
15 xai MaYvou, fJY€)J.6vo? rcoXeuj? 1 Aapdvbwv 2 xfj? vqxai ei? boHav tou boSdoavTO? aOTov XpiCToG 

AuKaovujv eirapxia?. '0 be tpotco? xfj? auxoG fjap- xoG dXnGivou GeoG fmujv. 

xupia? tcoikiXo?* TrXriY«i Ka ' 1 cfuvTpiPai criaYOViov, 

dvapTfioei?, o*ibr|pujv ovuxwv Hecr^oi, KpiiTribujv 

cnbnpujv Ka9r)Xujffei?, u(p J u>v 7T€povn8€t? rjvaYKd- 
80 2€to Turrxopevo? xpdxeiv Iu.Trpoo"8ev'itrTrujv * eTrei be 

outuj? Tcdox^v Ixpexe Kai bifjXGev aTco TroXeuj? 4. Tfj auxfj fi^epa jj.vfju.ri xfj? euoeBeOTdTrt? 
8ao*iXio"o"n? TTXaKiXXn?, o*u£oyou Yevopevrj? 0eo- 
bocriou 1 xou u.eYaXou pafftXew? • fJTi? Trdvxa tov 
Biov auxfi? ev eucreBeia Kai xfj xujv ktujxujv emue- 
Xeia biexeXecre ■ bio Kai jj.ex' eiprivrj? xo rrveGpa Aapdvbuiv ei? ttoXiv XeYopevnv AiOKaiodpeiav Kai aurfj? tuj 0euj Tcape06TO. 

MHNI TQ AYTQ IE'. 

1. "^GXricrt? xoO dYiou pdpxupo? NfKvjxa. "0? vapixou 8 dpxovxo? toG eGvou? bid xfiv ei? Xpi- 

25 fjv em xfj? BacriXeia? Kujvo*xavxivou xou peY«Xou, crxov tcicxiv koi akioGei? crqpobpa, bid Ttupo? 

Y€vvn9ei? Kai xpatpei? ev xfj x°Jp<? Tl ^v BapBdpiuv xeXeiouxai *. 

xujv xaXoupevuJV ToxGujv, rrepav xoG "fcrxpou x 2. Tfj auxfj r\pepa dGX^oi? xujv dYiujv papxu- 

^TOTapoO• ou pfyv be dKOtviiuvei toi? Bap Bap 01?, pojv MaHipou, OeoboTOu Kai 'Ao"KXr)TTiob6- 

dXXd tujv euoepouvxujv r^v, ib? Kai Y^vei Kai xrepi- xr|?. Ouxoi eYevovTo drco MapKia|vouix6XeuJ? xfj? 

30 ouaia rrpoexujv 2 . Ouxo? cruXXricpGei? Grro 'A9a- Mucruiv ercapxia?, Kaxd be tou? xpovou? MaHijJia- 

— 16 (araupoO -fjXujv f\v) om. Sa. — 1J ^viauofaic Sa. — 18 uvjiujch? Sa. — iS boEaouevri S, boZaZo}x4vr\ Sa. 

S, — 1 Ik noXewc, Sa. — 2 Aapavbeuiv Cb. — s Kai om. Sa. — * o©Toq Sa. — 5 toOtou toO dxiou f| uvfiurj TeXeiTCU pap- 
tiuj 1?' add. Sa. 
4. — x Qeobocriou corr. prius Oeobujffiou S. 
35 i. — 1 "lorpou Sa/'Yarpou S. — s Trtpi^xiwv Sa. — 8 'AOavoppixo'u S, AOapiou Sa. ~ * reXerrcu bi ktX. add. Sa, inter 
Synaxaria selecta. dYWJTdTrj peYdXtj eKKXrjoia. — G : 1. 2. 4 — Sequitur KupiaKfj ... Zupeujv. — Tujv dYiujv xcaTepujv auveX- 
Govtujv ev Tfj dYia Kai oiKoujieviKfj ?KTrj oruvobuj (Sept. 18 2 ), — C : deest. — Gb : 1. 2 : TTdixa. Ouxo? 
6 crfto? pdpxu? TTdrra? uTcfjpxev em Tfj? BaffiXeia? MaSipiavou Ik iroXeuj? Aapavbewv Tfj? AuKaovujv 8 

40 X^P^S- AtbdcTKUJv be xov Xoyov xou OeoG Kai 6u:oXoyujv xov Xpiaxov ©eov eivai Kai BacriXea, xai 
ttoXXou? rceiGuJv moxeueiv ei? auTOv, eKpaTf|0rj rrapd M«yvou toG nYepovo? Tfj? auTfj? TroXeuj?. Kai 
rcpujTOv |J.ev xurcxexai icrxupuj? Kai auvxpipexai xd 6c?xS xoG Trpocrumou. Eixa kpejidcrGei? Heexai em ttoXu 
Kai pexd xauxa Grcobeberai urrobfipaTa cnbripct f)Xou? e'xovxa jiaxpou? Kai dEet? ■ Kai eXauveTai xuirxofievo? 
IptrpooGev tujv ittteujv drro Aapavbewv <eiu? 9 > xfj? TroXeuj? xfj? XeYOpevrj? NeoKaioapeia? 10 xai drrp 

46 Tauxi]? eu>? leXeuKeia? ll . Tpexovxo? be auxoG, aTravxfio'acrd xi? Yuvfj dTteorcoYY^e peTd XivoG xd aijaaxa 
auToG* eiTa cfxd? uTroicdxuj xfj? cruKfj? Kai euSdpevo? TrapebujKe xuj Kupiuj xf|v dYiav auxoG ujuxnv* xai 
exdcpn, Kai eYeveTo eu9euj? Kaprrocpopo? r\ auKfj. — M : i. 3. 4. — Tujv auveXGovTtuv dYituv Ttaxe- 
pujv (Sept. 18 2 }.— 2.— '0 #Yio? pdpxu? QeoxXfi? £. x. ~~ BaXXepiavb? to vrrmov S. x. — Mv : 1. 3. 4. — 
Tujv ev dYioi? Traxeptuv iquujv xujv auveX96vxyjv xxX. (Sept. 18 2 ). — 2. — 0eoKXf|?. — BaXepiavo?. — 

50 Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1, add. : TeXetxai be f\ pvnprj auxoG ev xuj vaui auxoG xip ovxt ttXiioiov 
xou dYiou 'PaipavoG xai ^vbov xoG dYiou vaou xou dYiou c Poju.avoO, Iv9a Kai xo crujjua auxoG drroKeixai 
pexd Kai AavifjX xoG rrpocpriTou. — 2. 3. 4. — H : Eupeo-i? xou Xei^dvou xoG Trpiuxopdpxupo? Ixecpd- 
vou (Sept. 16 5 ). — Tujv dYiujv uaTepujv kxX. (Sept. 18 2 ). — 2. — P : 1 : ToG dYiou udpxypo? NtKfjxa em 

55 xoG peYdXou BamXeuj? Kujvaxavxtvou urrdpxovxo? x dx xfj? BapBdpiuv irepav xoG Oicrxpou 2 rroxapoG Xou 
AavouBiou Ik xujv oikouvxujv eKetoe PoxGujv em J A9avqpixou. — 'H eupeai? xujv Xeii^dvujv xoG dYiou 
TtpujTopdpxupo? Ixerpdvou (Sept. 16 5 ). — Kai fivnpnv ImreXoOpev tujv &Yiujv Kai paKapiujv rraxepujv 
fj^ttiv xujv cruveXGovxujv ev xfj dYia Kai oiKOupevucfj ?' o*uvobuj (Sept. 18 2 ). — F : 1. 2. — TTexpou ev xij 

~ * AiKadvujv Cb. — 9 gu»? om. Cb. — « N€OK€ffapiac Cb. — « ZeXeuKia; Cb. 
00 J uirdpxijuv P. — 2 lege* \orpo\j. Sept. 14. Sept. 15. f. <Z7\ Sept. 14. Sept. 15. +* 47 SYNAXAR1UM, CONSTANTINOPOLITANUM •MENSIS SEPTEA1BEK Sept. tii. Sept. 16. Sept. 15. Sept. 16. bid Movn? irpoffeuxnc & dTropwv xapteiujv toXc, 
Tteivujmv d'pxov Tcapao*xuJV 5, dXXd Kai Troxdu.iov 6 
ijbujp 6i? oivov ^exeBaXXe 7 Kat Xi9ov ji&potov 
Xoxqj Jioviu p.exaxe0nKev 8 ■ Kai pexd evtauxov xffc 
KoijiJicreuj? auxou uexaxiBeuivou 9 4v ex4ptp xomu, 5 
auxos xd<; x^P a< 5 dicret £wv 4Kxeiva<; xafrTu&v uiptuv 
bpaSdpevos xujv buo iepewv pouXouivujv auxov 
rot? eibiuXoig, MTl TreiaeevT€£ xd<; KecpaXdcj 2 dxro- pexa6etvai, dvecnri seal Tpei? pdcrei? Bnp.axi{7as 
xepvovxat. Kaxexe0n 4v t£j vuv xdmu Keipevos BXuZei tttit^v 

3. Tfj auxfj r\\iipa uvripn xoO ooiou Traxpo? devvdou p.upou, 0aupao"xrjv nva icai Hvr\v ty\c, io 
fijidiv Kat 0auuaxoupYOu 4>tXo0eou. "0? uippnTO auxoO noXixeia? TtapexuJV dmSbeiHtv. voO xoO pamXewc; x bid xfjv ei? Xptaxov maxtv 
Kpaxri9evT€s Ttapd Tripibo? xoO xfj<; 0pdKn? 
crxpaTiitoO, xrpujxov pev xuirxovxai io*x"pd><; pexd 

|5d8bujv, lireixa aKptuxtpidCovxcu uavxa rd peXr)* 
xe0evxe<; be em dpaEuiv Kat dua xai cTTpaxriYV 
KaxemuYopeviu 4v 'AbpiavouTroXei dTrax9evxeg Kai 

KaxavaTKaZo/ievot KoXaxeiai? xe Kai direiXais 90o*at 4, Tfj auxfj fipepa aB\r\6i<; xoO dyiou pdpxupo? 
TTopcpupiou, xou ano piptuv Yevopevou 1 . Ouxoc; 
rjv ixiixoq Kai YeXujxoirotog' uixo be 'louXiafvou TOO 
rtapaBdxou ev uta xdiv fmepujv, xujv Yeve9XiuJV 15 
auxoO xeXouuiviuv, KeXeuo~0ei<; em xpair&n? oia- 
crOpat Kai KaxatraKat xd xpioriavdiv puorfjpta, ev 
xai peXXeiv auxov KaxaBfjvat ei? xo ubuip xai 
8aTTxio~aa0at, 42eB6rio~ev etmJuv* « Bairxitoai Flop- 
» cpOptoq ei$ xo ovoua xoO iraxpo? Kai xoO uioG Kai 20 
» xoO dTiou iTveufxaxo?- » Kai dvapdg 2 Kai ducpiao*d~ 
pevo? xd ipdxia auxoO Kai 3 Xpto*Ttavov eauxov xrap- 
pr)Cta dvaKiipuxxujv, £i<pet xfjv KetpaXqv xepvexat, 0euaxo? pev 'Oujikiou, kujui-ji; °4 KaXou'pevqs Mup- 
\xr\KO<; \ €K KoiXtacj Mn T P°? dTtao"0eii; Kai xoO 
H^xpiKpO 6v6|iaxog KaxaXX^Xov xr)v KXfjcrtv be£d- 
lievos' GeocpiXa 2 ydp eXexexo. Ouxo? fjv oXuj? xat 
0€Oj dvd6?ipa, vti(Jxe{a (JxoXdZ!uJv, Trpoceuxais 
irpoffKapxepaiv 3 , ev xaT<; Geiai? cuvdiemv ouk 
dTToXipiTavoMevo?, xat^ dvaYvdicrecrt vouvex't«? 4 
irpocropiXdiv, xok; ttxujx !? IfrapKiDv, xoxc, ndai xd 
trdvxa yevopevoi;* tdjiUJ be TrpocrouiXricrac; Kai irai- 
bujv iraxrip Tev6(ievoq, xfji; iepuucruvii? Kaxagiouxai. 
"Ekxox€ TidXiv oi ^aXpoi eiri axdjiaxo^, a! x^P 6 ? 
xoO Y^n^ovetv ouk j'lpeXouv. 'H be eXerijiocruvri 
dpexpnxo?" 89ev Kai 0aujj.dxujv peYicFxojv ?iHiLu9r|, ueYaXa 9au^axa epYacrdnevoq. 

MHNi TQ AYTQ lq-'. 25 

1. 'AeXiifft? xns dYia? icai KaXXiviKOU jidptupo? EupuYmis \ ck TrdXeaiq XaXKnoovo^, OuYdxnp oucfa 
Eucpriiiia?. A0x?i Kaxd xoug Kaipouq AiOKXnxia- 0tX6(ppovog Kai ©eobwpriaiavnq 2 . Aid be xfiv €!? 
voO xoO paaiXeuig Y^ove Kai TTpJfficou avSuTraxou Xpicrxov ojioXoYiav biapXiiBeicra Kai Trapaaxacra 

2. — i toO $ao\\£w<; MaHiMiavoO Sa. ~ 2 auttfjv add. Sa. ■ 

S, — i MOpntKo? S. Sa. — 2 ©eocpuXa Sa. — 3 ^Y«apTepO&v Sa. — 4 <ruvsx<£"; Sa. — 6 irapacrxetv Sa. —• e iroTd}«ov Sa ; 30 
itoxanov S. — "• iierfpaXe Sa. ~ 8 M€T€T^6iiKev S, y.eT48r\Ki= Sa. — " MetaTtee^vou Sa, peTaTiee^^vui S. 
4. _ 1 Yivoja^vou S. — * Avopi; S. — 3 otii. Sa. 
1. — *■ E6pa6irrj<; Sa. — a Geobtupomav^? Sa. 'Axpuitjt (Sept. 13 4 ). •— Kpovibou?, Aeovxo? Kai xujv auv au xai (Sept. 13 5 ). — Ixecpdvou (Sept. 16 5 ). — 

3. 4. — MvriMn xdiv &xiwv n:ax4pujv (Sept. 18 2 ). — Fa : 1. 2. — Hexpou. ~ Kpovibou? kxX. — Ixecpd- 35 
vou. — 3. 4 — Toiv dxiuuv mxrepurv. — Fb : 1. % — TTexpou. — Kpovibou<;. — Ixecpdvou. — 3. 4. — 
Tdiv dYiuuv Traxepwv. — B : 1. 3. 2 (= S). — Mapxivou- irdxca 'Ptu^ri? (Sept. 16'). — 4. — MeXixivn? 
(Sept. 16*). — Ba : 1. 2. 3. — Mapxivou (Sept. 16 2 ). — 4. — Bb : i. 3. % — Mapxivou (Sept. 16 2 ). — 

4. — L: 1. — 0:1.— Ixecpdvou (Sept. 16 5 ). — MvrJMr) xaiv o^iuiv Kai (aaKapiuiv uaxepujv xu>v 
0"uveX96vTUiv dq xrjv aYiav Kai oikoujieviKriv eKxr|V cruvobov, ev xq GeocpuXaKXUj Kai pacnXibi xujv 40 
iroXewv, eiri xoO ev euffepeT xf) \ivfyn} Yevopevou pacTiXeuj? Kiuvaxavxivou Kat xoO ev dYiot? Traxpos 
fljaaiv 'AKaKiou emffKOTrou MeXixr]v%. TeXeixat be n xouxwv Ovvalv; ev t§ ^eYaXri eKKXricjia 
(Sept. 18 2 ). — 2. — g": 1..3. 4. — C : deest. — Cb : 1. 3 (... GeocpiXou). — 2. — Mapxivou red™ 'PiitMn?- 
Ouxo? 6 dYio? uaxrip ^juaiv Mapxivoq imiipxev ^ ti]? paaiXeia? Kujvcrxavxivou xou exnXeYouivou 
TTujYUJvdTou 3 , xoO €yy6vou c HpaKXeiou xoO paaiXeuj?. "Offn? Kwvffxavxivos uirnpxev atpexiKO? u.ovo- 45 
9eXr)xrTr uKfjpxe iraxpidpxn? Kajvo-xavxivourroXeu)? TTauXo<; ovopaxt Kai auxo? aipexiKO? fxovo- 
eeXnxn?."EMa0e be xaOxa 6 aYto? Mapxtvoq Kai o-UYKaXecrdjaevos xf)V aYiav cruvobov dvaGepaxicje xrjv 
xcxiv povo0eXrixiuv a'fpemv icai Cuv auxfj xov TTtuYUJvdxov * Kai TTaOXov xov Traxpidpxvjv Kai IepY»ov Kai 
TTuppov Kai xou? Xoiuou?. Ma0div be xauxa 6 pacuXeug Kai 6pYicr0ei?, diretfxetXev ei? Vdi}xr\v Kai 
eKpdxiicrev xov mnrpidpxnv Mapxivov Kai ecpepev ei? Kujvo"xavxivouTroXiv. Kai Trpdixov ^ev Ixuyev auxov 50 
io"xupu"S Kai Ibi'meuae Kai dirkXeiaev ei? CKOxeivfiv ° cpuXaKtiv. "Yorxepov be eSiIipicrev auxov eiq 
Xepcyaiva xriv iroXiv, iv fj Kai exeXeiixi-jcre, rrapabouq xip Kupiiu xnv dYiav auxou Kai jaaKapiav yuxnv 
(Sept. 16 2 ). — 4. — Ixecpdvou (Sept. 16 5 ). — Taiv dYiwv Traxepuiv (Sept. 18 2 ). — M : 1. 3. 4. — 'H 
eupectts xoO Xetipdvou xou dYiou Akokiou eTriCKOirou MeXixnvns. — 2 : '0 aYto? ndpxu? Mdgipo? 2. x. 

Ai fiyiai buo Kopai l,x. — Ixecpdvou (Sept. 16 5 ). — Mv : 1. 3. 4. — EOpecnc tou dYiou 'AKaKiou. — 55 
2 : MdEiuo?. — Auo Kopai. — Ixecpdvou. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECT A. Sa : 1. 2. add. : TeXeixat be f\ auxou ]xvr\m Zvbov xoO vaou tt\<; &fw<; 
'AkuMvh? irXflfffov tou Oopou. — 3. 4. 5. — H : 1. 2. 3. 4. — P : 2 : Tou dYtojxdxou Kai paKapiyjxdxou 
Mapxivou, apxiemo-Koirou xns xujv 'Pujpaicuv &'fiac, xou Geou Ka0oXiKfjig Kai aTTOcrxoXiKn? eKKXrio*ia<;, 

— 3 ttoxovcitou Cb. — 4 noxovciTov Gb. — " €Tu*jjav Cb. — s :||JKOTeivriv Cb. f. 38 f. 2S* ■5. xuj dvGuTTdxuj, xpoxoT? Kai irupixrpoxepov Trpoo"Tra- 
Xaio-aaa, Ixt be urixavau; exepwv paffavio-xnpiwv, 
xo xeXeuxatov etrixoO axabiou dcpe0^vxwv auxfj 
XeovTiuv, xou aujuaxos auxfi? dXujpnxou drco xfK 
5 xouxujv pxdpns cpuXax0evxo?, KXncyew? dvaiGev 
auxfj eiriYevojievn?, ^v auxip xuj ©edxpiu TrapebuJKe xo Xeutov xns liufe biavuo*a«s xrpoc; Kupiov eKbri- 
uei. Mexd utKpov be Kai 6 Trapdvopo? BacriXeuc; ev 
IiKeXi^c KaxeX0ujv Kat ev xu> xfj<; Ad<pvn? Xouxpai 
eiaeX0uJV, dvaipetxai irapd xujv utt' ..auxov u.axaipa 3 . 
3. Tfj auxfj npdpa d9Xri0ts xfj? dyto? leBa- 
ffxiavn?. Auxn Y^TOvev em AojiextavoO ToO.Bao*t- Sept. 16. xnv ujuxnv xuj Kupicu. TeXeixat be h xauxn? auvaEi? Xeuj S) UTtdpxoucja eK xcoXeuj? lepaaxn? Tnq Opu- 

^ v xu. dYiuJtdxuj auxiiq papxupeiuj, xtp 6vxt ev xoT ? T i«v ebtbd X 0n be xov eucreBn X6 T ov uuo HauXou 

'Avxt'oxouKaiuXnaiovxuJvAauaou. tou drroo-xoXou. Kai o-uvea X e0n ev MapKtavou- 

10 2. Tij auxn ft** Mm toO d T iou lepo^dpxu- xroXet KnpuTxouaa xov Xpicxxov uito xou ntepovoc; 

po? Mapxivou xcdTia 'Pujpn?- *0s ft ^ Kujv- lepYiou ■ Kai xucp0etcra Trap" auxou xai ei? Kapivov 

o-xavxivou xou TTuJYUJvdxou, eK T 6vou <Hp«Xdou. epeXHSetora, x$ xoO XptcTxoG X dptTi b.epeivev dBXa- 

»0v ujs xov Hpyiov eTTio-KOuov KuivaTavxivouuo- fa ■ pexd be xauxa fiX0ev ef S 'Obucraov "■ eixa et? 

Xeujc Kai Kupov dirfaicoirov AXe5avbpeia? Kat 0eo- 'A TX iaXov, e?xa ei? 'ApKabtouTroXiv ■ eS fj? urre- 15 bujpov eTcio-Koxcov th<; 0apdv l bripocriots dKOKn- 
puEavxa Ypdu-pafftv Kai opov eucreBeia? k0epevov 
Kai dvaxpeipavxa Kai dva0eu.ax(aavxa pexd xfj<s 
o-uveX0oucf)i? auxtp cuvobou xfiv xdiv u.ovo0eXr|xuJV 
atpeaiv 6 BaaiXeu?, w«s xn? auxuiv buacreBou? 

20 aipeaeuj? urtdpxujv, Xtav pavei? dxco xiK 'PujpaiuJV 
pexaTrepuexat, ttoXXd? auxu) KaKUJcrens j Kaxd xov 
ttXouv evbeiHdpevo?' Kai ujairep xivi KaKOupYW 
KXoid Trepi0eicj, ev xui irpatxiupiuj Ka0eipYVufftv 
eixa uTT€popiov neprrei ev Xepaujvt 2 xfj uoXei, ev0a XaBev 'HpdKXeiav xnv xfj? OpaKn?' e'vBa Kpaxr)- 
0e!o*a rrapd TTopTrri'iavoO rjYepovo?, eKpepdo"0n 
Kaxd KecpaXfis em HuXou Kai eSecT9n aKpat? fftbri- 
paiv 3 ovuxluv, Kat XeoucJi 7Tpoexe0n el? Bopdv 3 * 
Kai xuiv xoctouxujv uxrepdvuj Yevojjevn 4 Baadvujv, 
xf)V bid 2tcpous uTiepetvev 6Kxopn v < & ^S K0 " ^ft- 
xat dvxi aipaxo? pufjvat YdXa. To be ffujpa auxfj? 
eppicpn ^v 0aXdacxr) Kai 6Kbo0ev xot? irtaxot? 9eia 
•ttpovoic? exdepr) ev Patbecrxai. 

4. Tfj auxfj fluep? dtOKn'ms Tfi? aYta? ndpxupo? 25 2 - 1 <Daofiv Sa. - 2 XepctLvet S. - 3 TeXetxai U ktX. add. Sa, inter Synaxaria selecta. _ 

3 ; - 1 *0buw6v S. Sa, melnu forte 'Obnaa6v. Cf. Pape-Benseler, s. v. - * Sa coir., pnus atbnpcxi?. 
* fevopc?vri.oiTepdvuj Sa, : poppdv S, lm xn? Bac?tXeia ? KujvcTTavTivou xoO nai T u>vdxou eYYOVOU 'HpaKXeiou- 60-xiq Kujvaxavxtvoq ev ItKeXia 
4v Tqj xn? Adcpvn? Xouxpuj M«X«tp<? TeXeuxa. - 1 : Tf* d T ia? pdpxupo? Eucpn^cc? em AtOKXr,xiavou 
30 SacriXeuj?, HpiaKOU dv0uTrdxou xfj? Eupwnns, 4k TtoXeuJ? XaXKnbovo^. - 3 : Tffc d T ia? pdpxupo? le^aa- 
navfie W AopextavoO Ba0iXeuj ? k leBatfxfjc; 0pu T ia? 6ppujpevns >, pa9tixpia S 2 naOXou xou 0eorce- 
dou dxroo-xoXou. - 4: Tfl? djiacj pdpXupoc; MeXixrivnq 3 *k Ma P KtavouTr6Xeuj S 4 xn? GpaKqe «m 
• 'Avxujviou BacriXeUJS Kai 'Avxi6 X ou fiYepovo? xauxn? itoXeuj?. Iuva T 6ue0a be ev xu. d T i(u aux% obcqi 4v 
xcu nexpiiu - F : 1. 2/8. 4. - Fa : 1. 2. 3. 4. - Fb : 1. 2. 3. 4. - B : TTio-xews, 'EXmboc;, 'Arfairc 
35 K ai xn ? MnT P 6 S auxujv locpta, (Sept. 17^). - 'A T a0OKXeiac; (Sept. 17 2 ). - Ba : 1 : Eucpnpia?. V 
peraXo^dpxuc; Eucpnjaia fjv em xf,<; BacfiXeia? AtOKXnxtavoO 4k xfj? xroXetu? XaXKnbovo ? . Aid be xnv e* 
Xptoxov 6poXo Y iav, kpax^n irapd xoO dv6uicdTOU • Kai tt P ujxov pev dva T Kaa0eio*a dpvnaacjOat xov 
Xptaxov Kai M n TietaBetaa, ebe0n efcxpotfv Kai extpujpn0n. "E^«Ta eveBXri0n ei S Kapivov Kat e? n X9ev 
dBXaBn?. Kat ibovxec; ZuioWvn? Kai BiKxojp oi axpaxiuixat xo eir 5 auxfj 0aGua, emaxeuaav ei S xov 
40 XptffTOv Kai Ttapabo9evxec;0r 1 pioi ? exeXetuj0n(Tav. Eixa Bao-avio-0etcrafi d T ia btacpopuj^ dTreKXeiaOn et ? 
cpuXaKnv Kai pexd xouxo eKBX n 0€taa Kai xou ? 6bovxa S e K pt2:aJ0etora, Trapeb60 n X4oucyiv ei? xo pptuOnvai. 
Aurpuiedonc-M xauxr,? 4k xujv Xeovxujv Kai Trpoffoi X o|i*vrrc. flXOe (piuvn eKTuJv oupavuJv Xeroucra- 
« Eucpnpia, KaXuo? ^ T «Jv(auj- xnv tt P 6 S e M € irionv Wjpncm^ Tffc d0Xri(Teuj ? xov bpopov exeXeaar eX9e, 
» Xomov ditoXaBe (Tou xov axecpavov. » Kai ouxuj xeXeta.0et0a exdcpn urro xujv yoveujv a^xfig icXijdov 
45 Tf1? rroXetuc; XaXKnbovo € . - 3 : leBaaxtavfl?. A0x n umiPXev 4m xn ? BaatXeia? AopextavoO ev xot S 
Xpovoi? xujv dyiujv diroaxoXujv 4k xfj? x™P«S ^m'^ 'Ebiba X 0n ^ tov X6 T ov xoO Xpiaxou utto 
nauXou xoO drroaxoXou Kai dueX9oucra eiq MapKiavoOiroXtv x^ GpdKtvS, 4Knpuxxe xov XpicTtov. Kai 
bid xoOxo K P axn0€TcJa irapd Iep T iou xoO dp X ovxo ? 4xtpujpii0n 5 Kai dTreKXeioDu ei? cpuXaKriv. Eixa 
4KBXn9et<ra ir\<; cpuXaKf 1? , eKfjpuxxe xov Xptcfxov irdXtv, Kai el0' outuj? 7rapeb60n xrupi. Kai p^bev 
50 BXaBeTcya d7ieXu0 n 6 , Kai xrepiepxop^vn xd ? uoXetg Kai xd? X d>pa?, 4bibaaKev 4m xtp ovopaxt xoO XptoxoO 
K ai iroXXous xujv dTriarujv 4Tteo-xpecpev ' 4it' auxov. 'EX0oOc7a be Kai et? 'HpdKXetav xfj? GpaKns Kai xa 
ouoia btbdo-Kouaa, 4 K paxfi9n irapd xoO d'pxovro? Kai dva T Ka<T9€to-a 0ucTai xoi S eibujXot? Kai MH 
Treto-OeTcra, irapeb60n 0npioi?. Kai xouxwv P uor0eTcia, xfiv KecpaX n v direxp^n 1 Kai e'ppeuaev dvxi a'ipaTO? 
T dXa. To be ffuJMCt auxf|?.4ppicpn 4v xfj ©aXdcra-fl Kai Kax' oiKOVopiav ©eoO 4K8X n 0ev ei? x n v Snpdv 
55 4xdcpn 4v xuj Kdcrxpuj 'Patbecrxou. - 4 : MeXtxivfjs*. Auxn 9 urnip X ev dmb 10 MapKiavourroXea.? xfj? 
Gp^n? 4m 'Avxujvivou Kaiaapo? 11 Pujpaiujv. Tov Xptcrxov be Knpuxxoucja, 4Kpax n 0n 12 rtapd 'Avxioxou 
xou th« afiTfl? uoXeuj? dpxovxoc; Kai 6poXoYncra«ja 4auxf|V xP^Tiavfjv 4xucp9 n 13 acpobpuJ?. Eixa 

> 6oucuudvn P. - 2 uoeArpio P. - s M€Xir{v n c P. - * MaptavouiroXeiu? P. - 5 dxiMUJpio6n Ba. ~ 6 dTreXoOet Ba. - 
' iJorpvpov Ba. - ■ MeAnTivns Cb. - • f, ^«^Ptu ? MeXerlvn Cb. - » ^k Cb. - » p«nUu>C Cb. - » (tov X pi o-rov - 
60 ^paxnen) xpio-riavn Kai cpoPouuevn tov 0e6v K paT n 8€tea U Cb.~ 18 (Kai 6i*oXofT|Oooa - *rt<pen) dijioXdyn^ ^xa 
trappnoiai; to 6vo|j.a xou beatrdTou XpiaxoO toO OeoO • bid toOto tOnzerm Cb. 

4 

SYKAXAEmM. Sept. 16. Sept. 16. f. 29. Sept. 17. Sept, 16. Sept. 17. 51 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITAN-UM 52 

MeXtxnvn?. Auxr) rjv ex MapKiavouTroXeui? ttjc 'HpaxXea 6q>ev cfuvdxpiipev) Kai ttoXXou? tujv tXXfi- 

©pOKn? em ?n? BaffiXeia? "Avxtuvivou. Zuveax&n vujv xai auxr|V t#|v toO apxovxo? YuvaiKa xifi Xptatai 

be rrapd 'Avtioxou fiYepovo? xn? aviTfjg x xroXeu)? ■ uapaxatoOora 2 , xfjv bid Siqpou? xipuipiav imeaxri. 

Kai uoXXd uTrooTacra bid Xpicrxov betvd Kai TrXetcrxa 5. Tfj auxfj fipepa f\ dvapviiffi? ins edpetfew? 

orjpeia evepYncracFa (xd ydp eibatXa bid frpoo-euxn? toO * Xeiipdvou xou dyiou <dxrocrx6Xou 2 > Kai 5 

KttTriveTKev ei? xify tnv Kai xov 'ArcoXXujva Kai xov TcpojTop-dpTupo? XTetpdvou. 

MHNI TQ AYTQ 12'. i. "AGXncri? tujv aTituv 1 TTiaTeu)?, 'EXiribo? 
xai 'Aya^n? T&v auTabeXcpwv xai.xn? pirrpo? 
aoxuiv Xocpia?. Auxai uirn.pxov eE IxaXia? erri xf]? 
BaffiXeia? 'AbptavoG. 'AxGeTaa ouv i\ TTio-xt? exuiv 
urcdpxouaa bexabuo Kai eptuxtieeiffa Kai tov Xpi- 
axov ojioXoTtlffaora, paBbfcexat Kai pepn xivd tou 
ffujpaxo? d(paipe!xai ffibripuj, eE tliv dvxi xou aipa- 
xo? TaXa eppeucrev 2 Kai ei? mjpo? effxapav evano- 
xtGexai Kai dcpXexxo? petvaaa £iq>et xr|v KecpaXiqv 
xepvexar Irceixa Kai f| *EXm? exwv utrdpxouffa 
bka veupoi? xuixreTai, ei? trOp dTtoppiTrrexai, 
dvapT»ieeT(Ta Eeexat, ei? XeBnxa eppdXXexai Kai 
TrapaboEw? puo-9eio*a, Kai auxri xov bid Eitpou? 
bexexai Gdvaxov. ' Eixa f) 'Afdmi xpovwv ouaa 
ewea Kai auxrj opotai? 3 dvecncoXomo-Qr| "; icat uei- 

4. — 1 ai)ToQ Sa. — 2 irpoaaYaYoOcra Sa. 

5, _ x toO Tiniou Sa. — 2 dirocfToXou Sa, o«t. S. 

I. — 1 papTupwv add. Sa. — 2 eppucre Sa. — a 6iioiujc o?». 

g a> _ c j^T-a T1 ^v Sa. — 7 ppexoutfa Sa. 
g. — * o\Kirr\z S. — 2 &rf|veYKeSa. — 3 'AY«9oid(a S. - vaffa dpXaBn? dfrexMnQn xfiv xdpav s . 'H be xouxuiv 
uijTrip locpta pexd 6 xpixrjv rjM^P av ' T Q ^W 
auxuJv TtapaMevouaa xai baxpuffi KaxaPpexouara 7 , 10 
tr|V ipuxiiv Tip 0eu) irapaxiSeTai. 

2. Tri auxfj f|H€pa d'eXno-15 xn? dfias ndpxupo? 
'ATctSoKXeia?. AOxii oiKeTt? 1 fjv NixoXdou xivo? 
dtro xpi^xiavaiv Kai TTauXivtK xn? auxou TuvaiKO^. 
"Hxis TTauXTva TToXXd? eiToiei 2 xij dyia ATa0OKXeia 8 15 
8Xii|/eis hti xpovoi? okxuj autiiv dKporogois Xi0oi? 
ev xot? uirauxeviois xoO au>^axo? xotroi? xurcxoucra 
Kai dvuirobexov T u ^voT<g xoi? irocriv €i? xpaxei? 
Kai * bucr^dxou? xoTroug IXauvouffa xai fftbripa 
acprivi 5 Td5 rtXeupd? (TuyOXuxra auxfi? Kai xf)v 20 
tXairrav eKKatouaa Kai Xijauj KaTdYXO U(7a Kai 
xXoioT"; 6 Bapuvoucra- eirei be oux gireiSev dpvn- 

Sa. — * dveoKoUoiria0n S, dveoKoXonrfaen Sa. — B K£<paXr\v gs 
- 4 Kai om. Sa. — D cq)ivti S.'Sa. — 6 K\eiot? S. ^vaYKda-Gn eio-eX8eiv I4 €i? xov vaov toiv abdiXujv Kai 80aai. Kai etffeXOoO'ffa nuSaxo Trpo^ xov 0e6v I5 * 
K ai eireo-ov 16 xd ei'bwXa Kai o-uvexpiBriffav ". 3 Ek xoOxou 18 erriaxeuffav xaiXpiffxtfl w lU^ve? iroXXoi, 
dXXd Kai aurn f\ toO dpxovto? Tuvq. Kai irdXiv xu(p0eTo-a 20 , epptcprj 21 ei? (puXaK^V xai TtdXiv xffc 30 
(puXaKfi? l£e\8oO0a eK P €|adff8n 22 TVJpvn Kai eEeaGq 23 xd? TrXeupd^ Kai irdXiv eicrax9eiara 2i ei? exepov 35 
vaov eibwXiKOV 26 BOffai, nuHaio - Kai Treffovta id efbujXa bieaKOpTriaGncrav ei? MiKpd. Toxe XapoOaa 
xrjv bid Sicpou? dirocpamv, dit£Ke<paWff9n 27 - To be Xei^avov auxtis dveXouevo? 28 dvrjp edXapri? Kai 
9o6ou|ievoe xov 0e6v 2D , 'AKdKio? 6vo|aa 30 , mi 3I dmxYaYuiv 32 ev xsj vriffip xifc AiiMVOU 88 Kaxieexo 8 *. — 
Bb : 1. 3. 4- — T : 1. 3. 4. - L : 1. — O : 1. — G- : 1. 1 3. - G : mutil. 3. 2. 4. — Gb : 1. 3.4(contuli 35 
cum Ba). — M : 1. 2. 3. -4. — Mv : 1. 2, 3. 4. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. — H : '4 (XapaXdjiirou?, TTavToXeovTO?, 'AtaGoKXeias 
Kai xn? auvobia? auxuiv). - 3. 5 ('HpaKXeibou solias). -6. - P : 2. 3. 4. 5. 6. - F : 1. % 3. 4. 5 (Mo(- 
pujvo? Kai 'HpaKXibou?). — 6. — Fa : 1. 2. 3,4. 5 (Mupovo? Kai 'HpaKXfaous}. - Fb : 1. 2. 3.4 5. 6. — 
B * 3. — Ba : 1. 2. 3. — Bb : 1. 2. 3. — T : 1. — L : 1. —0:1.4: XapaXdfxtrou?, TTavxoXeovxo?, 40 
AxaeoKXeias Kai xqq auvobia? auxtJuv. TeXettai be fj auiiuv awahc, ev Till auxiflv uaprupeiuj Tip 6vxi ev 
xu) Aeuxepa). Toutaiy 'AraGoKXeia okexris iiv kxX. ~ 2. 3. 5. 6. — G : 1. 2. — C : 1. 4. 2. 3. 5 et 6 
(Tuiv d T iwv naptupwv <HpaKXeibou ? eitiaKOTtou Tapdo"ou xq? Kuirpou Kai xa»v d T ia)V Y"vatKu)v Io(pCa ? 
Kai EipVWns), — Gb : 1. 4. 2. 3. 5. 6 (= C). — M : 1. 2. — MaHiMOu, 0eob6rou Kai 'AaKXnTrioboxn? 
(Sept. 15 2 ). — 3. — Oeoboms. BaaiXeuovro? ev tQ irpeorBuxepa 1 e Pu»uq xoG J AXeEdvbpou, dtteffTdXii 45 
SipirXtKios 2 ev xfj xdiv KamtaboKiflv X^P«, *ai ^nvoBn aox(|i #j 0eob6xn, ck xqc; TTovxiKfje o6aa 8 
X uJpa?, o-cpobpa TrXouoria. "Hxt? 4 Ttapaffxdoa, the, ouk eTtei8exo aTroffxrivai ir\q ei? Xpiarxov iriffxeiu?, 
dTiaiuipnGeio-a em iroXXaT? rate; ifipaic Td ffirXdrr X vo eHeexo *• eboEaZe be 6 xov 0eov Kai w? d*XXou 
Trdo-xovxoq eii)Kei xou? EecTLiou.; iiTtoqaepeiv. Elxa xaxaxGetcra eppoupeixar Kai ixzQ' fifxepa? 6ktw rife 
<puXaKn? auxoMdru)? dvoiYeiffn?, w<; eibov 01 (puXaKeq, eHecrxnaav Kai bpaupvxe? dtrriYY«Xav xt|» 50 
ZuuttXikiiu. 06k eTrio-Teuffe be aoxoT^, dXXd Tfj eSK axGeicrtTS Tfj? arias, di? etbe xauxnv 6 IiuttX{kio S 
6Xjiv UYtn xai finbev xi ixvo? xtiiv fiajXuJTrwv ev xib ffuupaxi (pepouffav, Xeyei irpo? auxrjv «Ti«S ei»; H 
be dYia- « 'Hpaupuurai crou r\ bidvoia, cpiioiv ■ et rdp vncpuuv rjq, Tjbeis dv 6x1 £f<h etui f| Qeoboxn . » TaOxa 

_ 14 ( 6 x TO - e!<Je\eeiv) elta do^XOev Cb. — I5 (koi OOaai - 0e6v) Kai irpoffn&Haro Cb. — l6 lireae Gb. - " ffuverptpn Gb. — 
1* o8ev Cb.- J9 ek tov Xpior6v Gb. - 20 Tuirreraj laxupw? Cb. - 81 eira pi<pet<ra Cb. - 22 (koI irdXiv - ^pepdcOji) » 
K ai nerd Jirxd ^po? KpenvflToi Cb. - 3S Edexm Cb. - 2l d<jd T "on Gb. - 25 tov Cb. - "Tfflv dbto Cb. - 
3,1 (Ouoai- direKecpaXioeri) toO irpocfKiivi^aai auxd' Kai Trapaxpni^a ^ireoov -rd etoujXa Kai ouv6TpiPno« v Kai oOtio? dire- 
tHn9n Tnv KecpaXriv to U irveOjaa irapebujKev tiB 0e<B. Cb. - "^ XapdJv Cb. - 29 (dvr) P - 0e6v) om. Cb. - 30 xfj? paKaibwv 
tto Gb. — 31 Kai om. Cb. — 32 dunYaxev Cb — 3S Aip.vou Ba, Cb. — Si Kai leavjjev Cb. ■ 

1 7tpe<tfuT6pa Mv. - 3 lup-pXiKio? (pel luppXiiKio?) U, SujiirXiKio? Mv temper. — s oDffav M. - * Kai add. Mv. - w 
& 4(pX^Y£TO Kai Mv. — G 6^ om. Mv. 53 MENSIS SEPTEMBER 54 o-ao"8ai xov Xpiaxov, xo xeXeuxaTov e7TeveYKoG(ya 

xaxd xoO xpax^Xou afixfjs TrOp, diToppaYfivai xns 

Ttapoucrn? Ziuns KaxiivdYKao*e. 

3. Tfj auxij nuepa d£6Xr)crnj xfi? drias pdpxupo? 

5 Aouxia? Kai xoO driou Te^iviavoO x xoO nveu- xa» cpuXaxxecrGai auxou? KaGeipxGevta? errei 6 paci- 
Xeui; UTcoBpuxio? Kaxd xiva xpeictv bia|Jaivwv xov 
Gu^ppiv ' iroxajaov Y^TOve Kai ev auxdj xov Biov 
Kaxecfxpeipe, Trpoiffxaxo be xfji; dffeBeia? "dvfip buo"- 
creBns ovouaTi ITuppOTCuJYWV 8 , xpixou TrapeXQovxo? Sept. 17. uaxiKoO uiou aftrfl?. AOth Y^ovev em AioxXnxia- wvo,, irpoa^Bnoav aux^ 01 anoi Kai xqv bu^e- 

voO xai MaS^iavou xuiv BacriX^v <ev 2 > "Piuui^ P«av 9 aoxoO eEeXe T Savxe ? , M«*<m,aav.imo Geiuiv 

Tft ttoXei ttXouxui Kai Y^vei o5o-a ic€p«p«vfe n *ntov ei ? ZiKeXiav ei, xov t6Troy xov xaXou M €- 

vnoeia be bouXeOaaaa gxn xpidxovxa xai 12 xai vov Taupoueviov Kai keiGev bieXGovre? ecpBacrav 

10 TcpoBeBnKuta xr,v ^Xidav, ^cei XP6VU.V e6bo,n- * M«WXas» Kai iieaxov ovxa Trveupdxuiv dxa- 

xovxamivxe. n T ove be 6 xpoiro? xf| ? Mapxupia? edpxuiv xov xotrov KaGdpavxe,, xax emcpaveiav 

aMc oOtui?. napd xoO xaxd cpuaw 7tai]b6 S eeiav keT wmfimaav «ai iroXXoi tt P o, SeoYViu- 

auTfi ? 8 6vopaTi EuTpouiou, enei evouGeTei auxov *iav torpfepavre? » eirei cpGoviu xoO biaBoXou 

dTto xfi? xd.v eibibXcuv Tricrxewc; ^exao-xiivai, b,e- bavffr\ Kaxd xd.v ev x* xomp mfftuiv biu. T po ? , 

15 BXnGn Trpb? t6v AioxXijnavtfv Kai auXXiKpGeiffa avflXGov av-Toi e{ S to 6po ? , ev & Kai to uaxdpiov 

itpo ? a6Tov i^en Kai icoppT|aia<W|i4vn Kai iKavd.? auTfc ™x>ixa f) d T ia napebu^Ke. «0 be a T io? Teui- 

xns uaTaiOTnroc; xii,v 6eu.v aOxoi) Kaxa T eXd(rao-a, viavo? I2 H(cp« Tf|v KecpaXrjv xpnGet?, tt P 6 ? KOpiov 

t6t 6 pev KaGeipxGn. 'Ev be xlo beaMtuxriptip or n peTa «^6 *fc 7rapou(Tn? dTtavecTTri ^n?. 

KaxepYao-apevn, TrpoaxdSei xoO BaaiXeiu? eveBXr,en 4. Tq aux^t niiepa pv^n t^ dMaeut xd.vd T {uiV 

20 4v xaXxdi XeBrixt, TceTrXripujpevu) poMBbou Kai mo"- papxOpwv XapaXdpnou? J , navToXeovTo? Kai 

crns, dvaBpaaGevToiv Oixo xou mjpo?. 'Eirel be Tf|« ffuvobiaq auxatv. TeXeiTai be fj auT&v auvaSi? 

auTiis* Bdcravo? ou Trepie T €veTo, ttepuVfexo be ev tuj aOxwv papxupeiaj 2 , x^ ovti ev xa. Aeuxepu/. 

bidxfi^oXeujqdKiropevn^Kxivo^Geoo-npefa? 6 S. Kai dGXnm? xujv d T iiuv papxupwv c H P a- 

Tepwiavos 5 mffxeuffag ^oXouGei xi^ ^i& Kai peTd kXc ib u 1 ' Kai Mupaivo? emaxomuv Tapdorou 

25 PP«X U Baimo-Gei? uio0exn8ii auxij . TTpocraxGeis be xrl? KuKpou. 

dpa xf) dYta Kaxd Ttpoo-uuitov xoG BacriXeujg, unep 6. Kai xujv aYiu>v YuvauaDv Socpia? Kai Eipn- 

xn^eiq Xpicrxov eTrappno"tdo , axo 6 iTi0xeuj?- Kaiev vx]q. 

3. - 1 TepiviavoO Sa, rejiiovoO S. - 3 ^v add. Sa, om. S.- 3 adrfj? iraibd? Sa. - * n add. Sa. - 5 fi reiiivio? S, 6 Pepl- 
vwq Sa. - 6 ^nappn<Jido-6To S. - ' Q^apiv Sa. ~ 8 Ttvpuww^v S. - 8 dffdpeiav Sa. ~ 10 MuvbiXa? Sa. ~ « ftn«pt 

30 xp«vT€<; Sa, lniTp4tjjdvTe? S. — * 2 Fsulvioq S. 

4. — i XapaXapiiriou Fa. — 2 atiTiDv odd. Sa. 

5. — i'HpaKXelbou Sa, "HpaKXibou S, 'Hp«KXi ! ibou<; Fa, dKOuaa? 6 IipttXikio?, xXiBavov eKKauGflvat irpocrrdiffaei. Toutou be eKKauGevTO? xai Tfj? aYia? ev 
touxuj dKovTio-eeiarris, f\ cpXog eKxuGeicra 7 wcrei xov dpiGpov epbopnKOvxa dvbpa? eveuprio-ev 01 be 
3S KaxaXetcpGevTe?, xov KXiBavov dvacppd£avxe? ( uxrexujpil^av. Kai xf| eHfjs 6 d'pxuiv buo iepei? diroarTeiXa? 
peB' exepwv Tivdiv Kai 8 xov xoGv toO awpaxo? auxfls XtKpr|8nvai irpocrexaEev. 'AvoiYevxos be xoO 
KXipdvou, xo pev TtOp eEeXGov xaTeKaucre xou? buo lepeT?. Oi be Xomoi, the, eibov ttiv dYiav peffov buo 
<veaviaKtuv 9 > Xeuxetpovouvxujv . KaGripevnv Kai ^aXXouaav, iKtrXarevxeg wffei veKpoi YeTOvaciv. 

• 'ESnXGe be f) dtia diro xoO xXtBdvou dBXap^, xa»poyo"d xe xai ipdXXouaa* fjv Kai XaBovxe? dmiYarov 

40 ev ifl qjuXaKfj . 'Errei be IpeXXev 6 IiprrXiKio? em 30 xo BuZdyxiov obeueiv, TtpoaeTaEe Kai Tnv aYiav 
ouvaKoXouGew auTai beapiov ". Toutou be yevopevou Kai toO IipuXiKiou uTroaTpeipavTo? Kai ev 'AYKUpa 
TipOKaGecrGevTO?, ebertcre irapacFTfjvai Kai 8 if|v dytav irpo? f\v Kai 8 cpxjffiv 6 ItpTtXiKio?- «'Edv fifj 
» Tfeio-Grjs pot, Kai Gucfr}? to!? Geo??, beiSa? xrj %&pi, ev xauxij Tfj TremjpaKxwpevr) ffe eo"xap<? d7toXeo-w.» 
'H be itpb? auxov « Ei Kai 6 XiBeXXimo? 12 eic7eX8i3 18 pex 5 epoO Kai toO mjpo? Kupieuat), QvCw xdrw 

45 »xoT? Beot? o-ou. »Kai 6 XiprrXiKio? Ttpo? xov AujpoGeov (xoOxo Yap fjv iKeiviu 14 Svopa 15 )' « AwpoGee, 
» Kup XiBeXXiaie, xf)V xujv GeuJv 8x«>v porjGeiav, eiaeXGe.» EiaeXGujv ouv auv xfj dYta, euGu? itapavdXwpa 
YeYove tou trupo?' i'i be lEiiXGev dBXaBri?. 'EEaTtoplio-a? ouv 6 dpxuiv, beo*peu8fivai icat aOGi? Tfjv aYiav 
KeXeuei Kai irpo? BiGuvtav 16 dm&f&sBax m xai eirei Trjv NiKatav KaTeXoBov, keXeucrev 6 dpxwv etoeXGetv 
xt]v driav ev Tip eibmXeiuj Kai irpocreuEaaGat. Tn? be m-pixapai? toOto KaxabeEapevii';, xd ei'bwXa Ttdvxa 

50 et? fflv iteffovxa oruvexpiBiiaav ". Kai uj? 18 egeTtXdYno'«v 01 ixapeupeGevxe? ibovxe? xrjv xuiv Geaiv 
cruvxptBriv, pavet? 19 6 dpxujv keXeuae xa8et(Tav gk xeaadpajv 20 irpiffeflvai. Kai xouxou Yevopevou, 6 
pev xrpicrxrip fjpBXuvexo 2i , pf) exujv xo evepYOV oi be btipioi i^xovouv, Kai f) dYia dvexo? iqv, euxapt- 
trxouaa tuj cruuxiipi Geai. s O yoOv IipnXiKto? em xrdat xouxot? 22 o*KoxiaGei? xf|v bidvoiav, xnv 28 bid 
Eicpou? TeXeuxaiav xtXnYriv xfj pdpxupt drrecprivaTO, Kai outuj? 24 dTieTpriGri xfjv xe(paXr|v. — Tuiv dYiiuv 

55 papTupiuv eKaTov. — Et? tov oyiov TTr|Xea Kai NeTXov tou? .emaicoTrou?. — Ei? xou? ev TTaXaiO"Tivr| 
dYiou? xeacrapdKOVxa eE pdpTupa? (Sept. 19*). — 4. 5. — Et? xov 'HXiav Kai TTaxeppouGiov. - Mv : 
1.2. — MaEipou kxX. — 3. — 6eoboxn?. — 'Exaxov papxupaiv. — Ei? xov aYiov TTriXea xai NeiXov. — 
Ei? xou? ev TTaXaicrxtvti dYiou? p?' pdpxupa?. — Ei? xov aYiov TTaxeppouGiov. — 4. 5. — Mr : 1. 

— '• .kxueeioa f\ tpXdEMv. — s Kai om. Mr. — 9 Mv, om. H. — 10 €t; My. — " bdopov Mv. ~ n XipeXX/joto? Mv semper. — 
60 13 dai\r] Mv. — » om. Mv. ~ J5 rSi XtgeXXr]<riip add. Mv. — I6 Bu6iviovM. — " KaT6TpiPno«v Mv.~ 18 ihc, om. Mv. — 
19 o5v add. Mv. ~ 20 Taefivai ... t^v dxiav Kai Tafleioav add. Mv. — 21 n^XOvexo M. — 22 im itaai toOtoi? M, Iti Mv. — 
£3 bidvoiav riqv om. Mv. — 24 outuj Mv. Sept. 17. 55 f. 30. Sept. 18. Sept. 18. SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLTTANUM MHNI TQ AYTQ IH'. 56 
57 MENSIS 'SEPTEMBER' 58 1. Mvfju.r| xoG dyiou iepofj-dpxupo? Zuu.£ujv 
emffKoiTou 1epocroXuf4UJV. w O? nv ulo? KXturrd, fvn- 
olou dbeXrpou 'lujtrfjrp tou Kara crdpKa XeYouivou 
rraTpo? tou Kupiou, e2dbeXcpo? be Kuptuj? laKuOpou 
xoG dbeXqpoOeou, ei Kai dXXaxoG dbeXcpo? cutoO 
dvofidSerai, ecrxiv b* ore Kat dvet|Ji6?. Ouxo? l 
KaxriYOPHGei? Giro xujv atpexiKUJv Kat xw urrdTUj 
'Attikuj Trapaaxd? Kat TroXXaT? aiKtai? Ka8imof3\r|- 
8ei? Kai TeXeuratov 2 oraupuj TrpocJira-fei^, tcjj 0eqj 
xfjv H>uxr)v Trape9ero, emiv urrdpxujv eKarov eiKorXt . 

2. 'laxeov be on 1 KuptaKfj ffiexd tr\v u^ujoiv 
p.vr|fiviv €mreXoO(j.ev xujv dyicuv Ttarepaiv xujv 
<TuveX86vxujv ev Tfj dyta Kai oiKouu.eviKfj ?KTri 
(Tuvobuj ev Taurrj Tfj 6eo<puXdKTui xat patftXibt 
tujv irbXeuiv erri toG ev euaepeT Tfj jj.vfjjur| pacrtXeuj? 
KujvcrravTivou tou TTuJYUJvdTou, uioO KuuvaxaVTi- 
vou 2 tou buo"o"epo0?, biaeKyovou 3 .'HpaxXeiou, 
warpo? be 'loucmvtavoG tou fiucpoG tou ttjv £iva 

. Tu.r]8evT0?, rewpYtou tote rfjv KujvOTavTtvourro- 
Xew? eKKXr]0"iav JGGvovto? Kai 'AydQuuvoc; Tfj? 
'Pujfi.Ji^. "Hti? auvobo? cruvtiSpoicjSrj ev tuj 
TpouXXw * tou TcccXariou tuj XeYOuivui 'Qdruj, dva- 
0eu.aTio"ao*a Kat drroPaXoucm 5 XepYtov Kai TTerpov 
Kai TTuppov Kai TTaOXov, emcFKOTrou? Yevojievou? 
KujvaxavnvourroXeuj?, MaKapiovTerov 'Avrtoxeia? 
icai KOpav tov AXeSavbpeia? Kai "Ovujptov tov 6 'Puj/ur]?, ZTlcpavov xe Kat tov TToXuxpovtov Kai 
tou? (juv auxoT? u.iav QeXrtcrtv Kai evIpYetav tujv 
buo rpuffetuv tou XptffxoO 7 tppovoGvxa? Kai Xcyov- 
Ta? 8 * f]Ti? erri uiv KwvtfTavTtvou o"uvrl8poio'8r|• f\ 5 
be tujv Kavovwv eKbom? em 'louanviavoO toG 
uioO auTOu <Y6Y6vr)Tai 9 >. 

3. Tfj aurfj f)uipa u-vfjfj.rj toG 6o*tou rraTpo? 
f](j.ujv Euu-eviou'emffKOTrou fopTuvn? tou 8aupa- 
toupyou. Outo? eK veoTtrro? do"Kfjo"et Kai rroXXaT? 10 
CKXripaYUJYiats eauTov Ka8u7roPaXujv, Trjv dKpav 
xam=ivujo"iv eKTiirjaxo, dei rrepicplpujv bdKpua em 
tou rcpocrujrrou auToO Kai unbeTTOTe KaxaKpivag 
urjTe fxr\v KcrrabeHdnevos dKoGcrat tivo? KaxaKpt- 
vovto?* bio Kai xujpriTtKbv opYavov l toO dYiOU 15 
irveujiaTO? KaTaffTd?, tou? ofaKag Tfj? TopTuvaiv 
€KKXr|0"ia? TCtOTeueTar | itoXXat? Te 6au)adTUJV 
tchy 1 *?? Kai evepYeiat? 8e68ev KaTarcXouTtaGei?, 
beivoxarov Kat qpopepujTaxov bpdKOVTa KaT 3 auTOu 
op^ncravra Xa^tfdffi KaT€(pXe2ev. 'EKet9ev xr|v 20 
"Puuiijiv KaTaXa^Luv old x\c, Trupffo? 8eiaiq btbaxat? 
<tou? ev auTrj 2 >KaTe<pujTtae, ffimeSoi? Kai Tepa0t 
rroXXou? KaxaTrXriHai; - KaKet9ev Trjv 0r|patba KaTCt- 
XapuOv, rcapauTiKa Kai fj.ii pouXoMevo? toO aGxfJ.ou 
Trjv KaTqtpetav KaxaffTeXXet' Kai et? pa8u YHP a ? 25 
eXdca?, iKetae irpb? tov Qeov lKbr)u.€i. Oi be Trdtbe? 
tujv QriPatujv Ti^ rcaxpibt Kai rrotjivq to toutou j. f. SO* 1. — l \agt6. 'IdKiujBov bsurepoq ^irtffK07to? 'lepoffoXufxujv Karioxr\ add. Sa. — 2 reXeuraiuj S. 

S. — l 'Iffrdov fin Sa, ad diem Sept. 14. — 2 ita codd. — 3 6i<T(Jskt6vou S. — 4 TpoOXuj S. — B diropaXXoucra S. — *tdv 
Sa, zt\i S. -- 7 toO XptcrroO oin. Sa. — 8 cppovoOvra? Kai X^f ovra? Sa, ippovouvTUJv Kai \€Y<Jvtu>v S. — 9 YeT^vrirat add. 30 

Sa, om. S. 
3, — ' boxeiov Sa. — 2 touc; ^v abx?\ add. Sa, om.. S. SYNAXARIA S ELECTA. Sa : 1. 3. 5. 4. — H : 5. 3. 4. 1 : Iuu.eujv... Toutou xeXeiTai ri fivfyui 
/mepa TeTdpTr), tbg be t)- ]X€f6.\r\ €KKXr|0"ta eopxaCet, Tfj KuptaKf) jieTa rr\v ytj/aimv. — P : 5. 3. 4. — 
F : 3. 1. 5. — Fa : 3. 1. 5. — Ffa : 3. 1. 5. — B : 1 : Xuueujv emcFKOTcou 'lepoffoXuiaujv. Zujietuv 6 33 
t€pou.dpTu? 1 urtnpxev eTfi xr}(; pao*tXeia? Tpa'iavoG beuTepo? eTctCKCTro? MepocroXujiujv, fiexd 'laKUjpov 
tov dbeXqjov toG Kuptou.'Hv be eSdbeXcpoc; auxoO tc toO Kupiou Kai tou 'laKuOpou, uio? ycYOVuj? tou 
KXeama 2 . Outoc; y«P Kai 'lwaf\(p'& xPHMfiTia'as KCtT « crdpKa TraTnpToG Kupiou jidXXov be 6 vou.iCT8et? 8 , 
dbeXqjot v6jj.tfj.01 ^crav. Outo? be 6 Zuueujv KaTriYopnSei? rrapd 4 tujv 'ioubaituv ih$ khputtujv tov 
XpiffTov Kai KpaTn9ei<; utto tujv dpxovTuJV tujv eXXtivwv, €TU90ri crqjobpuj?. Kai rroXXai? paffdvot? 40 
ttexaaQdz, dn:eKXeio*0n etc; cpuXaKiqv, Xifxuj Kai KaKOUxta barcavujfj.evoc;. Etxa rf\<; cpuXaKfj? eKpXnSeig Kai 
irdXtv dvaYKaffSeic; dpvnffao"8at tov Xptorov Kai jurj TretaGeic; orTaupqj Trpoo*rjXuj8ei? tov ptov drreXtTcev, 
UKapxuJV exaiv eKaxov etKOcri. Kai to yev iepov Caifia oOtou rrapd tujv auYY^vaiv auroG TrapeboGt] Tfj 
Yrj' f( be (j.aKapia adxoG ipuxn dveXSouaa ei? oGpavou?, jxeTd tujv dYtujv eucppaiveTat atiuvtuj? ev 
Xpio*Tu) 'IrjoroG tuj Kupt'ai f)fj.tuv. — 3 : Euu.evtou, emo"Korrou TopTuvn?, toO 8aufiaxoupYoO. Eujaevtocj 6 45 
9aufj.aT0upY0? un-fipxev drro vea? qXiKia? xptO"Ttavo? euXapri? Kai tov 0e6v cpopoufaevo?. TTXouo'to? be 
ujv, bieo"Kopm£ev ei? tou? tttujxouc; rrdvTa xd urrdpxovra auTUJ. AOro? be i^v vtiCTeuujv Kai irpoo"euxo- 
jj.evo? rrdca? xd? rpepa? Trj? CuJii? auxoO, eKrtXripujv Kai xiqv xoO fieYaXou drrocfToXou TTauXou rcapai- 
vecrtv. Kai Ydp e'x m P e l- 161 ^ X ai P° VTUJV Ka>l ^Xate fiexd KXatovxujv. Aei be rrepilqjepev erri toO rrpoo"Ujrcou 
to bd-Kpuov. Etxe be Kai toOto epYOV, to jinberroTe Trapabe5ao*8at biapoXf)v KaTd Ttvo? r\ KaTaKptvat 5& 
avSpairrov. 'AXX 5 ei'rroTe Kai f]Kouo"e KaTd d.v0pujTrou xt uTato"fj.a, IvofitCev, Sti auTO? touto erroincre. Aid 
puv xd xoiaGxa auxoG KaTpp8ujfiaxa esXeYei? rrapd xoG KXrjpou Kai xoO Xaou, rrpoexeiptO"8r| Irrto'Korfo? ' 
ropxuvti? xn? KpnxOjv vno*ou. Kai lr\aa.c, ev xfj dpxtepujo"uvt] xpo vou ? rcoXXou? Kai ttoXuv Xabv btbdSa? 
to rrepi Tfj? Pao"tXeia? tujv oupavwv, Kai 6au,udTUJv tcoXXoiv xdpiv Xapdiv, eK0i(j.rj8r|, 0aujj.aTOupYuJV Kat 
pexd Gdvaxov euu? xoG vGv. — 5 : 'Apidbvii?. 'H udpru? 'Aptdbvr] urrfjpxev em 'AbptavoG Kat 'Avtuj- 55 
vivou xujv pao*iXeujv • xpicfTtaviq jaev, bouXrj befrXouoiou xtvo; rtpujxou xfj? x^Jp^c; 5 OpuYta? .-'Ev f\ii$ 
be xuiv ripepuJv, Y eve GXiujv Y^vopeviuv 6 xou uioO Kupiou auxfj?, rjvaYKacrGrj ^ v r H J val l , TU ^ V cibujXujv 1 (luueujv 6 lepondpTu?) outo? Ba. — 2 KXona Ba. — 3 6 vojiicfOeic; Ba, 6vo^iacr9ei(; B. — * uapd B, ijtro Ba. • 
Ba. — 6 tcXouh^vujv Ba, 6 uCiXeuj? o~Kfjvo? rraparrefjTroucri ( c Pd£o? 3 ovojaa xip xom^), 
fixt? Kai KupiXXou xo cferrxov Kaxexei G"ujp.a. 

4. Tfj auxfj f)fj.^pa fnvfifur) xoO dYiou fidpxupo? 
Kdaxopo? Kai xfj? aYta? 0eobujpa?. TeXetxat be 

5 f| auxfj? 1 CuvaSi? rcXrio*tov xfj? 'louffxtviavoO 
Yecpupa?. 

5, Tfj auxfj rjfjipa d8Xr)0"t? Tfj? dYta? 1 5 Apid- 
bvrj?/ HTi? dXXaxoO Kai Mapia XeYCTai. AuTri erri. 
'AbptavoG Kat 'Avtujvivou xujv pacrtXeuJv rj9Xr|0"ev, 

10 bouXri two? xpimcmcracFa TepTuXou 6vofj.a2ofj.dvou, 
TrpujTou ovto? xfj? TTpujJ.io"eu>v iroXeuj?, OpuYia? 
ZaXouxapta?. Kaxecrxn be urro xoG Kupiou auTfj? ei? fiapruptov bid. to 2 tov XptaTov <jepecr8at 3 xai 
u.fj 8eXfjo"ai em toi? Y^veGXiot? toG Ttatbo? xou 
Kupiou aurfj? cuveoprdcrat ev tuj vaui xujv eibuj- 
Xujv Kai o"uveuujxn9fjvat. A16 Kai Hecr8eTo"a Ccpo- 
bptB? xoxe jitev dcpeiSn" erreiofi' bexrdXtv IbtujKexo 
utto xoG fJY€fJ.6vo?, Trexpa xivi rrXrjcrtdo'ao'a rjugaxo 
pup"8fjvat Kai 8eia veuaei ^aYei<Jr|? xfj? rtexpa?, 
u.eo"ov aurfj? eio"ebex8ri i , xujv btappriYfidxujv au9t? 
ei? 'ev {7uveX8ovxujv. AeYexat be xou? dveX86vTa? 
TTpodTaEei toG riYepovo? xf|V irexpav xepetv 5 Kai 
xfjv aYiav eSdSat e£ emcpaveia? aYYeXujv IrpiTrrrujv 
bopaxa KarexovToiv btacpSapfjvat Kat drroXeo*8ai. MHN! TQ AYTQ. 10'. 1. Mvf)fj.r| 1 xuiv dYtujv faapxupujv Tpocptfuou, 

15 Zappaxiou Kai Aopujiebovxo? 2 . Ouxoi urrfjp- 

XOv erri rfj? paatXeia? TTpoPou • Kai a faev Zappd- 

xto? eTfi Tfj? TtoXeuj? 'Avnoxeia?- Tfj? TTtatbta? 8 

f^YuuvtO'aTO, rrapao'Td? tuj BtKapiqj ■ xai rucpSeic; Kai 

2eo*8ei? Kai ev q)uXaKfj eipx6ei?, ev auTai? Tat? 

f. 31. 20 paffdvoi? rrapebujKe [ to rrveOua. '0 be Tpoq)tjj.o? 

Kprjmrjt atbripat? umjbe8ei? Kai to!? ev auxat? 

fjXoi? tfircapei?, drreaTdXri TTeptvtuj Atovucriuj f|ye- 

jaovi OpuYta? ZaXouTapta? iv Tfj vGv tiuv Zuvd- 

bujv* uriTporroXer Kat ev aurfj xd? rtoXXd? emvoia? 

25 tou Tupdwou, a? IrrfJYOtYe 6 , Tfj ffTepporiyn Kevd? 

e'betEe' Kai tov AopujaebovTa Kotvujvov Tfj?d8Xf|- 

o*euj? rrpoo"Xapujv Kai uer 5 auToG au8t? kavuj? 

evaSXrjcra?, drceTpr|8ri xfjv K€<paXfjv, to a^xo xeXo? Kai toO dYtou Aopuf-tebovTO? Xapovro?. TeXetrat be 
f| auTiuv auvagi? ev xip cfercxu) drroffroXetuj xoG 
dft'ou Kai Kopucpaiou dTtoo"x6Xou TTauXou ev xuj 
6p9avoxpocpeiuj. 

2. Tfj auxfj fjuipa fjvfjfin xfj? aYia? 6o"tO(j.dpxu- 
po? ZuJO"dvv!f?. Auxi] Orrfjpxev eK TTaXaiffxivi]?, 
GuYaxrip xuYxdvouffa 'Apxefj.iou xoG iepeuj? xujv 
eibujXujv Kai Mdp8a? eK tujv x Mou.baiujv KaraYO- 
,uevr|?."HTt? perd reXeuT^v tujv Yoveujv 2 epaTrrta"8r| 
utco ZiXpavou xoG Tcpecrpuxepou Kai ebtbdx8r) rrap J 
auroG tov Xoyov toO 0eou. Etra tov rrXoOrov 
auTfi? boOaa toi? tttujxoT? Kai tov Kotfpov Kara- 
XiTroucfa, drrfjXGev ev povao"Triptuj • Kai fiyove 
u.ovdZouo'a u.€Tao"xni J - aTl0 "6 e ^ ' a ^ v dvbpeiuj 8 crxH" 
fiart Kai peraKXr)8eto*a Mujavvn?" Kai Trore KaTriYO- 30 35 — 8 'PdZoq S, 'PaSdcj Sa, Pd£a$ Fa. 

4. — 1 f] a^Tuiv Sa. 

5. — ] lidpTupo? add. Sa. — 2 to supra tin. corr. Sa. — 8 creu ;aOat.S. — * etc* f|X8r| Sa. — s tou rejietv Tf|v ir^rpav Sa. 

1. — x deXncfi? Sa. — 2 Aopiu.4bovTo? KaiIa(3f3aTiou Sa, scribendum cum S AopuuJbovToc patetex Passwnibus korum 
sanctorum-. — s TTtoatbia^ S. Sa. — 4 Suvdbujv S, Sa, ita quoque Passio in Act. SS. Sept. VI, p. 12 sqq. Cf. Pape-Bense- 
ler, $'. v. Zuvvaba. — s ^it^yciy€v auxuj Sa. 

2. — x Tt&v Sa, xoO S. —■ 3 <xbxr\$ add. Sa. — 3 dvbpfijuj Sa. drreX8etv ? iter' auTtiJv 8 Kai o"uveopTdo"at auxot?, Mrj Ttetcr8eio'a hi, exucp8r| dvr|Xeuj? Kai evepXr|8r| 9 ei? 
cpuXaKvjv Kai eXtpoKTOvfj8ii iaxupuj?. EiTa Tfj? (puXaKfj? 6KpXn8etffa, rrapeb68ii tuj rfj? x^P"? dpxovn, 
erri tuj xifj.ujpr|6fjvai. Kai urr* eKeivou irdXtv |dvaYKacr8eiO'a 90crat rot? etbujXot? Kai ^fj Treto"8eto"a, eKpe- 
fider8n Kai xd? rrXeupd? e£ea9r|. 'ArroXueetcra be xfj? (puXaKfj? 10 Kai eupoGffa btujptav, rrpo? xo Spo? 

40 eHebpafae tpeuYOuoa. fvovxe? be xoGxo 01 axpaxtaixat, KaxebtouKov auxfj v u.exd Step ujv. Kai iboucja, Sti 
KaxacpGdZeTat", rjuSaTO rrpo? tov 0e6v Xurpuj8fjvai drr' auruiv. Kai o"xto*8eio"n? Trerpa? Trpoo*TaYfJaTi 
0eoG, eiofjXGev ev aurfj, xfj? irexpa? rrdXtv dacpaXtaeetcfti? Kai Kpui|ido"ii? aGrffv e'auj8ev Kai 12 outuj? 
euxapitjToGcfa exeXeitiJ8ii . — Ba : 3. 1. 5. — Bb : 1. 3. 5. — T : 3. — L : 3, 4. 1. 5. — O : 3. 5. — G : 3. 
1. — C : 1. 3. 5. 4. — Gb : 1. 3. 5. 4. — M : 3. — Zocpia? Kai|Eiprjvr|? (Sept. 17 6 ). — 5 .('Aptdvr)?). — 1.4 

45 (Kdaxopo? tantum). — Mv : 3. — Zocpta? Kai Eipfjvii? (Sept. 17 6 ). — 5. 1. 4 (Kdcrropo?). — Mr : 2. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. add. : TeXetxat be fj aurfj? fJ.vfju.ri £v xfj YuvatKeta povfj auxfj? 

Tfj oGcrrj rrXr|0*tov toG rraTptKtou 0eobo<Ttou. — 3. 4. 5. 6. 7. — H : 1. 3. 4 ('AmiXeuj?, NeiXou ktX.). ; — 

7. 8. — P : 3 : toG dYiou iepopaprupo? 'lavouapiou, BevePevrou jicat rfj? cuvobta? auxotiv, "OffcroO 

btaKoyou rroXecu? Meo"crf|Vii?, TTpOKXou biaKovou rroXeuj? TToTeXrj?, Euxuxtou xe Kai 'AKOuffxiou 

50 biaKovou Kai tujv kXvipikujv auroG Oa'icfTou Kai Aicrtbepiou erri AiOKXrjTiavoG pamXeuj? Kai Ttfj.o8£ou 
'ApxtKapiidvujv X"JP a ? l . — 1.4 ('ArrfiXeuj?, NeiXou ... ev Kataapeta). — F : 1. 3. 4. — Fa : 1. 3. 4. — 
Fb : i. 3. 4 — B : 1. 3. 4. — Ba : 1. 3. 4. — Bb : 1. 3. 4. — T : 1. — L : 1. 3. 4. 7. 8. - O : 1. — 
G:l. — C : 1 : Tpotpipou, Aopujj.ebovxo? Kat Zappaxtou. Ouroi oi aYtoi jidprupe? urrfjpxov erri 
rfj? pactXeta? TTpoPou. Kai 6 uevTpdqptfio? Kai Zappdrio? eto"eX86vT€? ei? to ffTabtov toO 8edTpou xfj? 

55 rroXeuj? 'Avxtoxeia? Tfj? TTtcribia? Kai Ibovre? xou? fXXnva? Guovra? toi? eibdJXot?, Trpoo"nu£qvTO rrpo? 
tov 0edv XuTpujefjvat aurou? Ik xfj? irXavr}?. KpaTr[8ei? be 6 Tpoqnjj.0? rrapd BiKapiou xoG xfj?Tr6Xeuj? 
dpxovro?, TUTrrexai, etra SeeTat Kai eu.pd,XXexai et? cpuXaKfyv. Mexd be xbv Tpoqnuov aYexat Zappdrto?. 
Kai 6poXoYfiO"a? xov Xpicrxov Kai auxo? pao*avtS6fj.evo? Kai Hedfievo? rrapebujKe xo irveGfj.a. Tpocptfio? — 7 etoeXQeiv Ba. — 8 jJ€T afrxuiv om. Ba. — 9 £(3A.riQt] Ba. — I0 paodvou Ba. — n Ba, KaxaatpdZeTai B. 
00 1 Sinyulapaene nomina a scriplore corrupts , aliis coUalis codd. I trior facile corrigct. 12 Kat Ba, ?uj? B. Sept. 18. Sept. 19. Sept. 18. Sept. H), 59 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 60 Sept. 19. f. 'SV Sept. 20. Sept. 19. priGeicra irapd Yuvauco? twos, oti rd dvbpo? ei? 
aurfiv bieirpd&XTO, Kai dvepeuvrjGeicra irapd TrapGe- 
vu>v KOi eupeGeicra cpucrei t«v*1 Kai eXey-Sacra Tfjv 
Katritopov, eixa direXGoOcTa ei? 'EXeu0ep6iToXiv Kai 
Kaxacrxacra biaKOVtcrcra irapd xoO Ikci 4, emffKo- 
irou,' &cpaxr|6n Trapd 'AXeHdvbpou fiYepovo?- Kai 
iroXXd TipiupnGeicra, eixa ei? (puXaKfjv epBXnGeicra, 
6TeKeiuj0r| 5 . 

3. Tf} autfj fjpepa dGXricn? xou dyiou iepopdp- 
wpo? lavvouapt'ou ^itictkoitou BeveBevboO, Kai 
Xocrtrou ' Kai TTpoKXoi) 2 buxKovuJV rroXew? 
TTotioXujv, Euxuxiou 3 Kai 'Akouctxiou 4 . Kai 
auTaiv biaKOVCuv, Kai KX.r>P l1 <uJV ^hucttou Kai 
Ancribepiou 6 . Outo? 6 <rfio? lavvoudpio? fjv 
em AioKXtiTtavoO BacriXeuj? fem'aKOitos BeveBev- 
boO 6 ' nx^n be £i? papxupiav TipoGeuj d'pxovri Trj? 
KapiravuJv x^pa?. KaTaXaBovTi xfiv ir6XivTToxt|6~ 
Xutv Kai eupovxt xov a-ftov ev <puXaKfj irpobebecrpri- 
pevov trap' erepou d'px ovT0( S M €T< * 2-octctou, TTpo- 

KXOU 7 , EOXUXIOU Ka * 1 'AkOUOTIOU 8 XUJV btaKOVUJV 

ucp 1 oii Kai ei? Kdpivov irupo? eppXr|6ei? Kai 
egeXGuVv dBXaPn?, eixa veupOKoraiGei? Kai ei? 
cpuXaKf> au9i? picpei? Kai irpoaxGei? Kai Griptot? 
emboGei? P^xd xe xuiv irpoppnOevxwv biaKovujv Kai tuiv buo KXriptKixiv, xwv et? emffKeipw auToO 
4X96vxojv, 0o~xepov-xf|V Keq>aXf|V diroxepveTat pexd 
xn? cruvobia? auxou. 

4. Trj aoxf) ripepa dGXr|0"i? xujv dYiuJV TTriXew? 1 , 
NeiXou, TTaGeppouGiou, J HXia Kai xujv eruv 5 
auTOi? 6KaTov irevtriKOVTa. Toutujv oi pev ckoxov 
dV Aiyuittou oppujpevot, bid xrjv ei? Xpicrxov 
dfdirriv xou? beHtoO? e£opuxQevT6? 6cp0aX.pou? Kai 
to? tujv dpioxepujv irobujv aYKuXa? 2 Hicpei biaTpn- 
0evT€? Kai irupi KaxacpXeYevxe?, Tf) tujv peTaXXwv 10 
KOKOiraGeia irapeb69r|0"av. Oi be Trevxr[Kovxa ek 
TTaXaicrTivri? • oi 3 xd opoia iraGovTe? em Tr]? x^pa? 
ZujuJpa?, ev.Tat? IpYaoiai? tujv peTaXXwv 4 8Xr|- 
Gevxe? Kai 5 uerxepov Trpocraxeevres xip bouKi Kai ]xf] 
tret o~0 evxe<;, xuj uupi TcapaboSevxe? ^reXeidiGricoV' 13 

5. Tf] auxfl f]pipa deXnCt? xou dfiou udpxupoi; 
TijioGeou tou ev ralrj. "0? uirfipxev €K TTaXai- 
o°Tivn<; • 

6. Kai xwv dYituv uapxupuuv 'AYonriou Kai 
©eKXas- 20 

7. Kai jivnun 'In^oO xoO Naun, itepi ou iTpo- 

eTpdq)rt ev Trj TtpdiTr] xoO Kapovto? unvo?. 

8. Kai xd eYKaivia xfie £KKXrioia<; xou dYiou 
dwocrxoXou 0uj u.d ev xot<; 'AjiavTiou. MHN! TQ AYTfl K'. 25 

1. "AGXriffts xoO dyiou laeiaXoudpTupos 1 Eu- 0eoTcicrxou Kai 'Axairiou. Ouxoi em rr\q paon- 
o-t a i o u Kai 2 6 e o tt i ffx n S Kai xuiv xckvujv auxaiv Xeia? TpaiavoG UTtf)pxov, Tai|AaTot xuj t^vei , 

— * iKexae Sa. — 3 Te\eiTcu kt\. add. Sa, inter Synaxaria selecta. 

3 - i Xuj<rou Fa, Sossius sew Sosius in Actis latinis. C/. G. Scherillo, Esame di an codice greco pubblicato nel.tomo 
secondo d'ella Bibliotheca Casinensis, Napoli, i876, p. 143 el passim, - 2 Ttpoi<o6Xou Sa, Mine Proculus. - s Eutices 30 
latinc. - i AtaKoimou Sa, Mine Acatius. - » &ioib n piov S. Sa, Aetoibepiou G. - « Bevegev&uiv Sa. — TTpoKOuXpu 

Sa. — 8 'Akoutou Sa. ' 

4. _ i TTrs>iuK Sa, ni\4w^ S. - 2 d-f xOXac Sa, dTY"^a? S. — s ^k TT«\ai<mvr)S ovxeq Sa. — * vtrahwv b. — xat om. &a. 
!,_! fidpTupo? Sa.— 2 tn? aCixoO YUvaiKo; orfrf. Sa. Sept. 20. be uirobeGei? uirobfipdxa aibripd, direcfxdXri Aiovuaiuj dpxovn if\<; xujv Xuvdbujv TtoXeuj?. "Ocrxi? Kai 33 
xifAwpriffduevos adxov, e'paXev ei? (puXaKvjv. '0 be ctYto? AopuiAebwv bmipxe, irpuixo? xn? iroXeuj?. Kai 
ibwv xov dYiov Tpocpifiov Kai drreXOdiv irpo? auxov ev xfj cpuXaK^j, ebibdxGn Trap 1 auxou xov Xoyov xffc. . 
dXti0eia<;- MaGtuv be xauxa 6 dpx«uv Kai d(i<poxepou(; eHaraYiyv Kai iroXXd KoXdaas dTreKecpdXicrev 
auxoO?.— 3 :'lavvouapiou ^mffKOTrou Bevepevbujv Kai xfi? auvobia? auxou Zwo"ffouKaiTTpOKXou 
xaiv biaKovajv iroXeux; TToxioXujv Kai E'Oxuxiou Kai 'Akouo"tiou xdiv btaKOVUJV Kai xiliv kXjipikO)v 40 
auxoO <t>aiicrxou Kai Aeicribepiou a . 05x0? 6 dYio? u.dpxu? lavvoydpio? Cmfjpxe Jiexd xfj? auvobia? 
auxou em AiOKXnxiavou paaiX^u>? Kai Tif-oGeou dpxovxo? xfj? Kafiuavdiv x«JP a ?» iiriOKOTtoc BeveBev- 
bwv. "Ocm? dpxwv KaxaXaBiuv xiiv ttoXw TToxioXuuv, eCpev ev beauoT? Kaxexouevov xov Syiov 'lawoud- 
piov ev xfj (puXaKf) jiexd Iwoo-ou Kai TTpoKXou 8 , EGxuxiou Kai 'Akouotiqu xujv biaKovujv,Jibri Iy.kXci- 
crOeiaG^vxa* Trap 5 4x^pou . xupdwou, ovnva eSayaYiJuv xn? cpuXaKffc 6 Ti^oGeo?, ev^BaXev ei? Kduxvov ■!•"> 
xrupo?- Kai eHfiXGev dBXaBfe. Eixa veupoKoxceTxai icai TtdXiv luBdXXexai ei? cpuXaKriv. 'EXGovte? be ei? ■ 
^TTto-Keqj.w auxou ^k BeveBevbuiv 5 buo KXr|ptKoi auxoO, kpaxnGrjcrav Kai auxoi Kai auvebeGnffav xuj 
dyiiu. Eixa eKBXnGevxe? Kai Gripio^axno-avTee Kai i\r\bht dbtKrjGevxes, gXaBov xiiv bid Hicpou? dtrocpaatv. 
Kai ouxoj? dTreKecpaXio-Qriaav Kai Trapebuwav xuj Kuptu), um\p ou Kai direGavov, xd? dyia? auxujv Kai 
paKapia? u^uxd?. — 4: 'AunXatou, NeiXou, naTep|J.ouGiou •' s HXia Kai r^q ouvobia? auTaiv. do 
Toijxujv xujv dYiujv uapxupwv oi uev Skotov UTtfipxov ck xfj? Aiyuxtxou. Ornve? maxeuffavxe? Kai xov 
Xpiaxov dpoXoyouvxe? xou? beHiou? eHu)puxGri(Tav 6q>0aXuou? Kai xujv dpiffxepuiv xcobiuv xd? dyKuXa? 
auv xoT? veupot? Sicpei bieKorcqcfav. Etta euBXnGevxe? ei? Kautvov uupo?, KaxeKdn<Tav. Oi be TcevuiKOVxa 
eYevovxo ck xfi? TTaXataxivn?* oixtve? xd ouota xraGovxe? em xn? xu>pa? th? XeYoaevri? Zwujpa? Kai ev 
xat? epYaaiat? xu>v pexdXXujv BXriG^vxe?, Offxepov Kai auxoi up oaaxGevie? xuj bouKi Kai xov beo*?;6xr]v 55 
fmiDv Irjo-ouv Xpiaxov pexd iTappTicfia? xpavuj? dvaKr)pu2avxe? Kai ouoXoYno-avxe? 0e6v Svra Kai 
Kupiov xujv oXujv, Ttupi TrapeboGnffav Kai ouxuj? ^xeXeiuj9riaav. — Cb : 1. 3. 4. — M : 1. 2. -- Mv : 
1. 2. — Mr:l. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2 (in margine adscript.). 3. 4. — H : 1. 2. — P : 1 : EucrxaGiou 
toO 0xpaTnXdxou Kai xujv uiuiv auxou 'Ayottiou Kai Oeom'axri? xfi? xouxujv MHTpo? Kai yuvoiko? auxou 60 
— 2 Cf. supra apparatum ad S. — s TTpdjKXou C. — 4 n&et tfKUxc&dc, C. — 5 Bevep^btuv C. — 6 naTepMouOeiou C. 61 MENSIS SEPTEMBER 62 &Xnve? xfj Gpn^Keia. >E K aXeixo be 6 pev Euord- 2. T^ auifj f,pepa pvr,pn tujv d T iujv papxupujv 

0io? nXaKiba? trpo xou moreOffoi, x^ xou axpa-. QaXeXaiou > Kai 'Apxe^ibajpou ». TeXeixai be fj 

tiujxou^ d£ia xenpnp^vo?, f\ be T uvf, auxou auxujv auvaEi? ev xuj papTupeiuj auxujv, xu> fivn 

TaTiavn 'Eirei be eg emepaveia? xou Xpiffxou xfj ivbov xou d T iou Geobujpou ev xuj Koauibiuj. 

5 xujv xpio-xiavujv moxei ttpocrfiXGov (die T dp 6 3. T^ aurfj fmepa dGX n m? 1 xoO pe T iaxou Iv 

naOXo? ouxuj Kai 6 EGo"xd0io? oupavoGev tnv 6uoXo T nTaT? 'lujdvvou tou A( T uTrxiou, outtvo? 

KXnaiv Ibelaxo, d T aG6? ujv xoi? xpouot? K ai xoi? xqv Trappr^oriav m eve T KUJV 6 trapdvopo? Magipia- 

f.32. • Ivbeeai xd rrpo? xpeiov elrrapKAv), e5 ImBouXfl? vo? iKeXeuaev dvaipeGnvat * pexd ^x.epujv xeo-aa- 

tou xrovripou baipovo? Trapaxujpncfei 0eou Kai paKOvra. 

10 boKipij nupia! b.abexovxa; xouxou? (Tupcpopai, 4. Jfl aOxij Mpa pvnpn xu,v 6(TiuJV uaxepujv 

o-xepncJi? tujv 6vtujv, bid£eu2i? dxr' dXX^Xujv, xn? 4 Am^v 1 Kai 6uoXoYn™v 'Yiraxiou Kai 'Avbpeou. 

pev koto xov dnoTtXouv tujv vrrmujv be koto tov Outoi. x^P«? ^ «uyx«vov tujv Qpa^a'mv, 

Ttoiapov, ev xuj biauepav 0tipiujv pepiaapevujv uippnvTO be th? eirapxia? Aubujv 2 Kai Iv tivi 

aGTd 5 .EGaxd0io?beemxn?dXXoxpia?xujvcpiXxd- cppovTicrxnpiuJ uaibe? 6vxe? (poix»i(7avxe?, xov 

xujv 6 ^pnpo? upoo-aixn? Yivexai TtevT6KatbeKa X p6- ^ovnpn Biov ^andaavro ■ m\ 'YitdTio? pev to tujv 

vou?. 5 Eitei be OeoG upovoia irapd BaonXeuj? pova X uJV Ox\W umiXGev, 'Avbpea? be xov dxroOTo- 

Intneei? K ai ebpeGei? ei? T n v dp X aiav eiravfiXGev Xikov KXfipov xcoG n o-a? iepoKripug xfi? kKX n oia? 

euba.poviav, Y^vaiKi Te Kai xeK VOl ? dva T vujpior0ei? ' Kaxeoxn ■ oG vnffTeiai? be M 6vov Kai aYpuirviai? Kai 

K ai Tpoitaia o-Tnadpevo? i^vna koto ivoXepiiuv, irpocreuxaT? tujv dXXujv dbeXcpujv eKpdxouv, dXXa 

20 ei? 'Pujpnv aCiGi? dv9uTroffrpfeper Kai Guffiav toi? Kai irdo-n? TaireivocppocrOvn? Kai drdirnc oxcnpxov 

etbujXoi? bid TaGta itpoaeveYKeiv dva T Kao-9ei? 8 dvdirXeuj 3 . MaGiuv be xd itepi oGtujv 6 irpoebpo? 

irapd 'AbpiavoG 9 Kai p n xreicrBei?, xaupuj X oXkuj 'Ecpeaou Kai rrpo? eauxov d T aYUJv, TirdTiov pev 

TTupujQevTi. BdXXexai auvdpa Y^vaiKi Kai xoi? / eTciaKoxrov X eipOTOveT, 'Avbpeav be rrpeo-puTepov. 

TeKvoi?' Kai outoj? ^TeXeiUJGri auxuiv ri papxupia. 'Eirei be 6. xn? daeBeia? dpxnT©? Kai piffdxio? 

25 TeXetxai be f\ auxuiv o"GvaEi? ev tuj papxupetuj BamXeu? Aeuiv 6 "laaupo? dvepaGe xd irepi aGxdJv, 

aGTU.v,x(? ) 6vTievx 1 |.AeuTepuj- auxtKa ck Tq? Aubia? | irpo? Tn v BaonXeuo.uo-av 

_ s arpaTTiXdrov Sa. - * ^ Sa, TaT? S. - * a&Td Sa, a&Td>vS. - 6 T €v6nevoq add. Sa. - ' dvaYvojptffeei? Sa, dYvw- 
pi<r6ei? S. — 8 xaTavaYKaoOek Sa. — 9 toO paat^^uj-; AbpiavoO Sa. 
2. — l 0aXctXa(ou Sa. — 2 'Aprepibopou S, 'Apxainibdipou Sa. 30 s'. — i xoO 6yio« koi add, Sa. — 2 corr. S.prius dtpaipeefjvaL — 3 Kai add. Sa. 
4. — 1 fipuiv om. Sa. — a Aubiuv Sa, Aibwv S. — 3 dydttXeot Sa. Sept. 20. f. 32". km TpdiavoO BaffiXeiu? ev Tij 'Pujpaiujv iroXei. ~ Tri? d T ia? SeoTOKOU. - 2. — F : 1. 4. - Fa : 1. 4. - Sept. 20. 
Fb : 1. 4.— T : 1.— B : lujadvvn? (Sept. 19 2 ). — 1. — Ba: Zwcrdvvn?.— 1 (contuli cum C). — 'IffaoKlou 
3 b Kai MeXeTiou (cf. Sept. 21 B , hie vero dies raensis supra rasuram scriptus). — 4. 3 : tou dYiou 'luidvvou 
koi 6poXoYT|ToG toO AiYUTTTipu. 05to? ctuv tuj poKapiuj IiXBavu> tuj Imo-KOiruj Kai xoi? ffiiv oGxuj 
TeXeiuj0ei? dvvea (ldpxuai, xij dpeTij Kai irpo? 0e6v tfiXip ^ep^wv Kai ?|9ou? Kai Biou cpiXoffocpou 
tuyxovujv Kai iraffav YP«<P*|V eni (JTopaTO? h™, t* Magipiavifi itapaflrd?. xujv 6ujeuJV irpuixov eaxe- 
P riTaiKaiTd?6pdo-et?4KKeKauxai. Kai rrKeiovt irappncyia XP^uevo? 6poXo T uJV xov Xpiaxov, Kauiflpat 
40 xov iroba dcpaviaGei? Kai dppevwv *TfJ 6poXo T ia XpicTToO dKXwi'i?, KeXeuffei xou Ma£ipiavou xnv wSpav 
duoxepvexai peG' exepujv dYituv xov dpiGpov xecrcrapaKOVTa. — EGcreBiou, NecrxdBou kxX. (== S, 
Sept. 21 4 ). — ©eobojpou xou iv TTepYQ (Sept. 2.1 3 ). — Bb : Zuicrdvvn?. -1.-1:1.1-0:1.- 
G : 1.4. — G: 1 : EucrxaGiou xoO crxpaTnXdTOu Kai GeoiricyTri? xf]? auxoG tuvaiKO? Kai xujv xeKvujv 
aGxou 'AYairiou Kai GeoiriffTou. Ouxo? 6 aYio? EucrxdGio? 2 MPX« o-xpaTnXaTn? ev xr) 'Pujpaiwy 
45 itoXei 8 km xii? BacnXeia? TpdiavoO 4 Kai kaXetxo irpoxepov pev auxo? 3 TTXaKiba?, f\ be tuv^. auxou 
0eoirio-Tn 6 , TaTtavn* ro\ouo-to? uirdpxuJV cfcpobpa Kai tcoiujv dXenpotfuva? et? tou? ittujxou? Iti gXXrrv 
cuv 7 . KuviiyoOvti be 8 auTU> peTd Kai 4Tepujv orpaTiujTUJV 9 , etpdvn "GtiJi e'Xacpo? peYaXri koi KaxebiuJKev 
auxi'iv l0 . "Hbri be p^XXujv KaTa<p0doai aGxnv, BXeirei ^iri xujv Kepdxujv auxq? xov xipiov Kai rujoiroiov 
aTaupov XdpuovTa uirep ttiv XapiTpdTtiTa toO fiXiou « Kai pecfov tujv KepaTOJV 12 t*|v eiKova xoO KUpiou- 
50 npujv MncroO 18 XpiaxoO. Kai cpujvncm? dvepunrivij (pujvQ 6 e'Xacpo? einev»- «'Q TUaKiba, xi pe biujKei?; 
» 4 T "J etjii 'Ino-oG? 15 Xpicfxo?. » Eixa 16 BairxtcrGei? ", xocroOxov erroXepnGn irapd 18 xoO biaBoXou, ujcrxe 19 
irdvTa 20 xov nXoOxov auxoO 21 ditoXeaai 22 Kai xr|v yuvoiko auxou aixpdXujxov ibeiv Kai xd iraibia 
auxou uto Gnpiujv dpitacrGevxa 28 Kai eauxov 2 * em Sevq? itxujxov ^xnGnvai be 23 irapd xou BacriXeuj? 
Kai diroXapeiv 26 xfjv xrpoTepav dHiav 27 Kai irdXw eupeiv Trjv Y^vaiKa Kai to Ttaibia. MeG 5 ujv dvaYKa- 

55 Hv u^vwvBa.- 2 6fiyio?E. om. Ba.- 3 dvTf\'Pdjuri oxparnXdw Ba.—. *ftri TpaiavoO ToB'paffi^iusBa. - B Xe T <$- 
uevoc auxo? p.iv Ba. - 6 GeoT:iaTri om. Ba. - * (TrXouaio? - «Bv) bm be t^v ^Xenuocfuvnv a^ToO ne&eoev 6 0e6? oiStrai 
aiitov Ba — 8 't*P Ba- — 9 !^ eTd " orpaxuux^v om. Ba. — 10 ^cpdvr) 6 Xpioroq ^v atfnurn dXdcpou Ba. — » (f\br\ - riMou) 
€Xovtoc im tjBv Kepdtaiv OTaupov XdpuovTa Onep t6v flMov Ba. — 12 tu»v Kepdxiuv om. kic Ba. — 18 Kupiou iptiiv 
•IndoO om Ba. - « (koI - etirev) koI ffifjMev cp^vrj dK toO Adcpou Xeyouffa Ba. - 15 6 odd. Ba. - " tcwt60<toc oOv oOtuj 

60 K ai Ba. - " oOv xfj tuvoiki k«i T t<; t^voi? add. Ba. - » Oiro Ba. - » ill* Ba. - 20 pf| povov Ba. - 21 om. Ba. - 2a dXXd 
add. Ba.— 2S ApitaY^vxa Ba. - 2 *t»Mv6v odd. Ba. — 25 (ttvrw-M) «vn? maQapvoOvTo xai rp€<pdp€vov' 6 b^Oeo? 
irdXiy ^xapfcraxo a&xu) Kai xr\v rvvaxKa m\ Td T&va Kai TdvirXoOTovZrjTrieeigYdpBa. — ^^ai-duoXageiv) dirAape 
Bo. — 27 to TtpdT€pov dSiujpa Ba. G3 S YNAX A RIUM CONSTA NTINOPOLIT AN UM 64 Skit. 20. Sept. 21. Sept. 20. Sept. 21. tujv ffavibuiv efcovac; mjpTtoXoup£va? dvuj0ev xujv 
xpaviuiv bexovxai Ka " v Tciffffn, xpioGevxe? xd? Yevetd- 
ba? Kai bid ueffou ffupevxe? Tfjg TroXeui?, em xd 

uiptl toO 5 ErjpoXocpou xaTaffcpdrrovxat, pupGevxe? 
role, xuoiv. 5 auxou? pexeffreiXaxo • xai euGeui? xfj eipKxfj eVarcep- 
■ picprjffav eiTa x € PO** TraXauvaiat? eXKouevoi Kai 
ffrrapaxxouevot Kai HuXoi^ 4 xd ffwuaxa xurtTouevoi, 
f|ut0vfjxe? KaxeTteffov ' Kai jae0' TJuepa? irdXtv HupLp 
dnocrupovTai to bepua xfj?.. KecpaXfj? -Kai xd? erri MHN! TQ AYTQ KA'. . 

1. Mvr\\xr\ tou 6.j'\ov Kai IvboSou xrpocpfixou auxuov ' o Kai Yerovev. Avaffxd? be uexd xov Xipbv 
liuva. Outo? flv trios tou ApaGi airo Tete 1 Ik 'Ituva? ercopeueTO " ei? Yfjv 'louba* Kara ouv Tfjv 

YHS KapiaGiapeiu 2 rrXiioiov A£ujtou TroXeui? eXXfj- obbv t£Xo? XaBouffri? Tfj? auTou pr|Tpoc;, I'Gaipev 

vujv* Kai IxBpaffGei? 6K toO ktjtou? aTreXGujv ev auxfyv exopeva xfj? BaXdvou AeBopa? n . Auto? be 10 

Niveut 3 Kai Kiipu£a? Kai dvaxdpipa? ouk epetvev £v xaTuixriffev kv Yfj Xevvadp 13- £v9a Kai drcoGaviuv 

xfj Yrj auToG* dXXd TtapaXaBujv xfi.v pnxepa auxoO exdopii ev orrriXaiuj toO Keve£eou, KpiTOu yevopevou 

rrapujKr|0"€v ev xfj 'Acroup 4 X'-'JPQ'- tujv dWoqsuXujv • uid? cpuXfj? £v fjpepai? T H? dvapxia?. 'Ev be xui 

^XtY^ y^P Srr « Ouxuic; d(peXui to oveibo? pou, p£XXew xeXeuxav e'buixe Tepa? em lepouffaXfjp Kai 

» r oxi Itueuffdprjv rtpocpHTeucra? 5 Kaxd Niveut Tfj? eq/ oXrjv Tf]V yr\v, on ■ "Oxav | tbiufft (<pfjcra?) 15 r. 33. 

» mSXeuj? xfj? peYdXn,?. » Outo? eortv <6 6 >uio? Xt'0ov BouivTa oixTpui? XerrTfiv <puivf)v Kai xdv9a- 

Tf]?xnpa?> Sv i^Yeipev'HXia? 7 6rrpo<pf|Tr|?.'*Hv Ydp pov duo HOXou rrpo? 0ebv (p9eYYbpevov, totc 

Toxe 'HXia? eXeyxwv xov AxadB Kai xaXeffa? Xipbv eYf^etv Tf|v ffujxnpiav xoxe oipovxat xr)y 'lepou- 

im xf|V YHV e<puY€* Kai eXGiuv ei? XdpauGa 8 xfj? craXfjp f]ba<ptffpevr]v " oXqv e'uj? 0ejieXttuv Kai ei^ 

Ztbovfa? 9 , eupe xfjv xnp°- v ,0 ^ €T « toO utoO auTfj<; auTriv TtdvTa Td lQvr\ fiSei ev TrpocfKuvr|0"€i Kupiou 20 

Kai efaen/eTrap' auToi? (ou Ydp nbuvaTO uevetv pexd ' Kai MeTaenCouai tou? XiBou^ auxfji; Kaxd bucffid^ 

tujv dnepiTpriTuuv) Kai €uX6Yt]0"ev auxr|v btd xf]V qXiou, Kai IkcT £axiv n Tfpoo*Kuvr\(ns xou rjXetfi- 

Sevoboxtav auTfj^- tiv Ydp yivwo"kujv auTrsv €K ^ilvou bid xo n 'lepouaaXrjp pbeXuxQfjvai I6 iv 

rcpdiTri';.' r H^Kai 0av6vxa xov uiov fiYeipev ujkovo- epiiMWcrei Oripfajv Kai TOTe fi£et to tcXoc; 7tdcrqg 

j^ricre be 6 0eo<; xov 'HXiav iretvdcravTa Sevto"0rj- 7rvofj$. ! Hv be 6 'Icuvai; xrjv KecpaXr)v tpaXaKpo?, 85 

vai Otto 7t\q xnpo?/ Ojcrxe eiigaaeai XuSfjvai xov ■ o*i|ibg xfjv Yevetdba Kai XeuKog rmq 6pi£i. 

— * E6\oi<; TunTOfxevoi Sa. — 5 rf\^ 8a. 

1. — ' 'A(ja8i drro T^tO Sa, 'AuaGn, airoy&rB S, 'laiva uioO 'ApaBi toO •apoqji'JTOu toO 6k feOxoqi^p IV Reg. 14, 25; 
Eusebii Onomnstieon, Larsow, p. 150 : r«e8apXo<p^p SvSa fjv 'liuvaq 6 irpotp^Tirc. — 2 K«pi«9ipei(A Sa, KapiaQjjaoO?, 
Kapia6p.ao0fx in Libellis de Vilis Prophetarum, Nestle, p. 84, 85. — 8 Niveut S. — * 'AooOp S, 'Affodp Sa, Soup Nestle, 30 
(. c, 'Aoibp ... apxouca Ttaodiv toiv paoiXeiiDv tiBv dXXoipuXiuv Eusehii Onomasticon, Larsow, p. 76. — B irpocpr|TeOoai 
S. — G 6 am. S, add. Sa. — 7 'HXia? , infra'Hktaq Sa. — s 'Apau0a Sa, Zape<p6d Vit. prophet Nestle, p. 25, lapeitrd, K\k\xr\ 
Iiotfivoi; Eusebii Onomasticon, Larsow, p. 320. — 9 ZtbwvJa^ Sa. ~ 10 XnP«S. — u feopeuffaTo Sa. — 12 6eg6pa? S, hi 
. Popa? Sa, oe^oppa at: be$$wpa Gen. 35, 8.— n levaap S.— u fiba<pip^vn,v Sa. — I5 xf\v add. Sa. — ie oaeXuxOfivai Sa. 35 40 o"0eiq 0Oaat Kai prj xretcrGeis, IppdXXexat ei? x a ^ K o u v |3oGv TterrupujLtevov Kai xeXeiouxai 28 . — 
2. — Zajcrdvviis (= S, Sept. 19 2 ). — Gb : 1. 2.. — Zwo"dvvns- — M : 1. 4 — ToO dyiou fidpTupo? 
<Mapxivou> Trdrra 'PuJtirj?, MaEi^ou Kai xaiv cruv auxuj (Sept. 16 2 ). '— 2 (Apxeuibdipou Kai GdX'ou). — 
MeXexiou ^TriaKoxrou. — 3. '— Mv : 1. 4. — MapTivou, Ma2i(iou ktX. — 2. — MeXexiou. — 3. — Mr : 1. 
SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1.2. 3. 4. 5. 6. 7. — H : 1, rautil. — P:3:0eobuupou Lk nep T n? 
thc; TTaMcpuXta? exri 'Avtujviou f3ao"iXeuj^ xai 0eobd)pou fiYepovo?, e'xepo? Kai irpoYevlffxepoc; urrapxtuv 
Xpovujv o' rrapd xuiy dYiuuv ©eobujpujv xtxiv ev Atiaffeia LiapTupriffdvTuiv Kai ev EuxaiToi? Kai ev rravxi 
tuj k6o"muj xtfiuipevujv i . — Kobpdxou (Sept. 22'). — 5. 7. — F : Kobpdxou (Sept. 22 1 ). — ©aXeXaiou Kai 
Apxeptbwpou ev toj Koopribiiu (Sept. 20 8 ). — Kdaxopo? Kai ©eobujpac; rcXiicfiov x% 'louanviavoO 
Yecpupa^ (Sept. 18 4 ). — 3. 4. 5 (... emaKOTtou Ztxtet?). — 7. — Fa : KobpdTou. — GaXeXaiou Kai 
ApT€Lubujpou. — Kdaxopo? Kai ©eobtiupas. — 3. 4. 5. 7. — Fb : Kobpdxou. — ©aXeXaiou Kdi Apxejai- 45 
buipou. — Kdaxopo? Kai ©eobujpac. — 3. 4. 5 (eTcitfKOTcou Intfis). — 7. — B : 5 ('loaaKiou Kai MeXe- 
xiou). — 3. — Kobpdxou. — TTptffKOu (ef. Sept. 22 4 ). — Ba : Kobpdxou.— TTp iff kou. — Bb : 5 ('lottaKiou 
Kai MeXexiou). — TTiaxtou Kai 'Avbpeou (Sept. 20 4 ). — '[tudwou xou Aiyuttxiou (Sept. 20 8 ). — 
4. 3. — Kobpdxou. — - TTpiffKou. — T : Kobpdxou. — L : 3 (in lemmate vero diei Kobpdxou). — O : 
Kobpdxou. — 3. 5. 7. — G : Kobpdxou. — 2. — C : 5 : 'AKaKtou ernCKOTrou xfj? Kunpou xai MeXexiou 50 
emffKOTTOu Kai auxoG y£YOv6to?. Outoi oi Sffioi Kai aYtoi Kaxepe? f]uujv YeYovacfiv eTriffKorcoi ei? €kkXii- 
ffiai; toO XpioroO, euXapeT? Kai cpopoujievot xov Geov. Eixov be dKaTaTfauoxov e'pYov xo0 bibdffKeiv xov 
Xaov Td 9e?a XoYta toO XptffxoO xai to IXeetv xai bavei^etv 8Xr|V xr)v niaepav ou uovov xov dpxov auxiiJv 
dXXd xai tov Xoyov tou ©eou. Outoj be rropeuduevoi Kai XeixoupYouvxe? du.epTtxoj<; IvuJTrtov xou ©eou 
Kai xd? dvatpdxxou? Guaia? rrpoaeuxd? (pepovxe? auxip, kv eiprjvq exeXetuOGnffav Kai rrapebujKav xd? 55 
dYia? auxujv Kai uqKapia? ipuxd? xuj Kupitu. Td be ffujfiaxa auxwv exdcprjffav ev xot? xorroi?, ev of? 
?Kao"xo<; erreo'KorrriO'ev. — 3:0eobaipou tou ev TTepYi.l Tfj? TTapcpuXiac; papxupnffavToe. Outo? 6 aYio? ' 
(jdpxu? ©eobaipo? f]v em Avxuiviou xou paffiXeuj? xai f]Yepovo? ©eoboxou, rrpoYevlffTepo^ UTfdpxuiv 

— 2S (Kai irdXiv - TeXeiouTai) elr« bicrfvuioGek xpiffTiavo? dve^XnOl £ U X«Xkouv pofiv irupaKTiuQevTci auv-Tri yuvaiKi Kai 
rot? t€kvoic; Kai ^Te\etuj0Ti Ba. 60 

1 leg? idv iifiov 0e6boipov ... jiapxuprjcavTK ktX. 65 MENSIS SEPTEMBER 66 2. Tfj auTijj f|u.epa }xvr\txr\ tou 6o"iou lojvd 

TfpeafiuTepou, toO lappatxou. Ouxo? 6 l offio? 
naxfip Y^YOve ©eobujpou xai 0eo<pdvouc; tujv olio- 
XoYnTaiv, iliv xd TrpoffcuTta direYpdcp 1 ! ^^^ TU J V 

5 eiKOVOjudxuJV. "OffTt? luuvd? 2 dTreXQwv ev ti"^ toO 
dYiou Zdpa Xaupa xai povaxo? Yevou.evo?, dyav 
eGXaSfj? dxroKaTaffTd? . xai ei? to dxpov <p8doa? 
tujv dpexujv, xfjy aYdrcnv, tuj tou TrpefftSuxIpou 
dSiujpaTt Tttir|0eis xai 6aupaTOppuxujv x a P iTUJV 

10 toO TTveuu-aTO? Iu.q3opii0ei?, ev YHP" 3 ™&fy T o v 
piov diTeXiTrev. 

3. Tijj auTf) rjLiepa d0Xno"!S tou dYiou LidpTUpo? 
©eobujpou toG Ik TTepYT]? 1 Tfj? TTapcpuXia?. 
Outo? uTffjpxev exri 'Avtujvivou PaoiXeuj? Kai 0eo- 

15 boxou 2 r)Yeuovo? , TrpPYeveffxepo? xoG dYiou ©eo- 
bujpou, toO ev 'Apaaeio;. 3 xai Euxatxoi? *, uapTU- 
priffa? Ttpo eTiiJv epboLifjxovTa. "Qv be xriv f)XiKiav 
euu.r|KtK, xnv oqjiv dYa66?, Tf|V jjujuriv Ytvvaio?, 
ei? Trjpujva? eo"xpaxeu0n' irXeov be xfj xoG XptffxoO 

20 ffxpaxeia aepvuvouevo?, biepXf)6n xai rrpofffixGn 
Tijj f|Yeuovr xai Trappriffiaffdu-evo? Tfiv eGcfepetav 
Kai KaxaxXeudffa? 5 tou? outoG 9eou? Kai Tfjv lit' 
auTot? eeoXoYiav IXdY^a? uj? aiffxpdv, TuirxeTai 
ocpobpuj? xai e^Tci eo"x«P«S TteTcupaKTUJ(j.evn? TiGe- 

25 xai Kai ttojXo?? aYpioi? ffuvbeOei? ffupeTai Kai ei? 

3. — x om, Sa. — s om. Sa. — 8 Ynpe> Sa. 

3. _ 1 Ji{p0r\q Sa. — 2 6eobdiTOU S. — s Sa, Afiaata S. — 

— 6 ZOKpdTOU? S. 

4. — 1 Bouaoupi Sa, Bouoipw scribit Sozomekos, H. E. T', xdLiivov dvacpOeiffav petd tujv ffuveTfojievujv auxu) 
axpaTtujTUJv ZujxpaTou? 6 Kai Aiovufftou 
d-TroppmTeTar oltxive? ^vbov xfj? Kapivou Xoyx^ 1 ? 
xaxeffcpdY^ffav, oxt dpXapet? ev auTfj fffTavxo. '0 
be dyio? Geobujpo? e£eX9iiiv Tfj? j xajiivou xai 
OTaupo) TcpocrrraYei? xai biapxeffa? f]u.epa? Tpei?, 
ev aYaXXidaet to TcveGua tuj ©etp Trape8eT0. cv Ov 
9eao"au.evri f\ ixr\tr\p- 0iXitrTra 6eapeo"TUJ? exrce- 
rrveuxoTa xai tov XpiffTOV dvaxripuSaffa ©eov dXr|- 
0tv6v,Tvj bid Hcpous T0u.fi ffuveTeXeiuj0r]. 

4. Tfj auTfj f]uepa dOXriffiq tuiv dYituv uapTuptuv 
Euffeptou, NeffTd^ou, Znviuvo? tujv auxa- 
beX(pujv xai Ndcfxopo? xai Bouffipt 1 . OOtoi £m 
tujv xpovujv 'louXtavoG xoG Trapapdxou xpurcxo- 
uevoi, utto xujv eXXf)viuv ffuveXf](p0r]crav. Maffxi- 
YoGvxai ouv xai eYxXeiovxai Kai uuptatc; xaKUjffefftv 
UTropdXXovTai, ten uev rrprive??, rrfj be utttioi eXxo- 
pevoi Kai xai ^bdcpei Ttpocprrfvuaevoi xai Ttaioue- 
voi, oi uev Xi9oi?, 01 be SuXoi?* dXXd Kai ruvaiKe? 
tujv io"Tu»v eSioGffai xepKiffiv auxou? xaTeKevTouv • 
Kai uaYetpoi 0epud 2 xaxXd^ovTa Ik tujv Xepf\xujv 
dprrd^ovxe?, toutoi? aOxou? xaxexaiov Kai TdT? 
aoufiXat? bteireipov. 'Excei be auxou? bieaTrdpaiav 
Kai Td? KeipaXd? ffuveTpupav, uj? Kai tov €YKe<pa- 
Xov xauai pelv, fJYaYov uutou? Trpo toO dffTeo? xai 

4 Eoxatroic. Sa, Eoxatriuv S. — 5 Kai biaj^UKT^pioac add. Sa. 
11, 4. — - Oepiad Sa, Oep^ui S. Sept. 21. f. 33*. 30 toO &yiou ©eobujpou toG ev 'AMacria uapxupfsffavTO? err] epbourJKOvra. 'ESeXeyn be xai TTpoffeYpdcpn ei? Sept. 21. 
Tfjv tuiv Tripovcuv ffTpaTeiav bid to veo? ewauKai tt)v f)XtKiav MeYa? Kai Tfjv dqjtv dYa06?. '0 be xaTe- 
<pp6vr|0*e Tfj? ImYetou ffTpaTeta? X6yu)V oti* « j Eyuj tuj exroupaviuj pafftXet Xpiffxu) tuj ©etp uou effxpa- 
» xeu8r|v bid xoG aY>ou paTrxicrpaxo? xai xuj eiri YH? paffiXet bouXeueiv ou OeXuj. » Aid xoOxo expaTrt0rj 
Ttapd toO fJYeuovos xai f|vaYKdo"8rt I Trpoffxuvfjcrat toT? eibiijXoi?. Mfj TteiffGei? be TcoXXat? uTtopdXXeTai. 

35 Tiu.u>piai? Kai ei? Kduivov ep^dXXeTat Kai uYin? IHfjX9ev b'Gev eTTio"Teuo"av ffuv auTip Kai buo cfTpaTiuJTai 
XujKpdTri? xai Aiovuffto?. J Ev xfj Kapivus be ovtujv xai Trpocreuxouevujv, TtapeY^vexo xai t) pfJTiip 
auTou 0iXiTrTra diro xfj? aixpaXujffia?*. xai xpaxr|ffa? auxov 6 riyeuujv dTrexecpdXtcrev, eixa xai xou? 
ffxpaxtuYra?. Kai pexd TaOTtt ircl ffTdupou xpeudffa? tov &yiov ©eobujpov dveTXe. Kai outui? exeXeiuiGr]- 
ffav. — ToO dyiou drroffToXou xai lepoudpTupo? KobpdTou toG iv MaTvrjfffa xai Tfj? ffuvobia? auToG. 

40 05to? 6 cq-io? KobpdTO? UTrfjpxev im Tfj? paffiXeia? Aexiou xai OuaXepiou eTriffKono? xfj? xroXeuJ? 
MaYvncria?. Axouffa? be oti Aexio? biaTpipei ev Tfj rrdXei Kaiffapeia?; TtapeYeveTO 2 diro MaYvnffta? 
ei? Nixopfjbeiav Trpo? to €Triffxei{/ao"0ai xou? ev Tat? (puXaxat? uirdpxovTa? dYiou?. 'AnekQwv be xai 
eTtiffxeTCTouevo? auTou? Ka9 s fjuepav Kai TtapaKaXiDv xcpoOuuuj? uapTupeiv uxcep toO XptffToO, expaTr|0rt 
rrapd toG Tfj? Ntxounbeia? dv0UTrdTou. Kai Tcapaoxd? evumiov auxou uexd Kai xujv Xoittujv uapTupujv, 

45 xcpujTov rjXeYHe Tfj v xujv eibiiJXuiv TtXdvnv. "O'Oev xucpGei? iffxupui?, eixa SeffGei? Td? xrXeupd? evepXr|9ti 
ei? (puXaKi'iv. Kai ueTa oXiyo? fjuepa?, drreXGovTO? toG dvGuTrdTou ei? Nkatav, dni'ixOn 6 dyto? beffjj.10? 
ueTa tujv Xoitcujv uapxupuiv Kai TidXiv xurtxexai iffxupuj? Kai rrdXiv ffupeTai ei? Kaiffdpeiav xai lu^dX- 
XeTai ei? Kduivov Ttupo?' Kai dpXapfj? e2eXSujv Ik Tfj? Kauivou, iTeXeuuGri bid toG £itpou? Kai rrapebujKe 
to TrveGu,a tui Kupiip (Sept. 22 1 ). — TTp iff kou. Outo? 6 aYtb? TTpiffKo? xpioriavo? tuv Kai Trappr]ffia 

50 toG XpiffToG Tfjv TtiffTiv bibdo"KU>v xai Gapffoiroiujv pev TrdvTa? tou? xptffTiavou? xai irpo? to papxupiov 
rcapaxaXuJv, xcoXXou? be xujv ^XXi'-jvuiv vou9exiiJv irpo? tov Xptffxbv dTreffxpeq)e xai epdrrxt^e. KaxrjYO- 
pn8ei? 3 Trapd tuiv 4XXfjvuiv xai rrapd tujv iepeurv tuiv eibujXuiv oti tou? 0eou? Oppiiei xai x^eudZei^ 
xai tujv paffiXixuiv xcpoffTaYMaTuiv xaTacppovet xai rravxa dvarreiGet xou pfj rcpoffxuveTv toT? eibuiXoi? 
Kai xiipuTTetv Tivd 6eov eoxaupuipevov, IxpaTfjGrj Trapd toG fjYepovo? Kai ffcpobptu? xipuipr|0€i? xai 

55 xucpGei?, eixa xpepao*0ei? xai xd? nXeupd? ujpux6ei? Kai ueTa 2tq>uiv KaxaxevxiiGet?, xeXo? Tfjv KecpaXfjv 
drrexpriGrj xai rrapebuixe Tfjv uaxapiav xai dYtav auToG ijjuxfjv tuj Kupiiu (cf. Sept. 22 4 ). — Tujv dffituv 
rraxepujv fipuiv 'YTraxiou xai Avbpeou. Outoi Aubuiv x^Jpa? ovxe? xai ev xivi (ppovxiffxiipiip rraibe? 
ovxe? (poiTfjffavTe?, 6 pev T-rrdxto? xcv povfjpn piov urrepxeTai, Avbpea? be xuj xXfjpu/ xuiv dvaYvuj- 
cttujv eYKaxaXeYexat . Ou viiffxeia be uovov Kai.aYpuTfVia Kai euxfj tuiv d'XXuiv dbeXcpuiv iKpdxouv 4 , dXXd m 1 dvaYKdo9r| C. — " trapex^voTO ('•. — s KUT^YoprjOri C. — J ^Kpdrujv C. SYSAXARIUM. 07 S YNAXAB.IUM (GONSTANT1NOPOLITANDM . 68 Sspt. ^!. Sept. ii. f. 34. Sept. 21. Skit. 2-2. Kdpivov eEdtuavTe? td cUuf^axa auTuJv KaTexauoav 
Kai to TreptXeitpGevTa tujv ooxujv eppiipav auToGi, 
KaprjXuiv Kai ovujv oo-toi? dvapiiavTe?. Kai outuj? 
errXr|puj0ii auTUJV rj papTUpia. 

5. Tfj auTfj fjpepa uvfjur) tou ooiou TtaTpo? 
f]fidiv 'laaaKtou emOKOTrou XiTti? xfj? KOnpou. 
Toutuj epYov fjv binveKe? 1 f\ euXdjteia Kai to 
<poBeio~9ai tov Kupiov Kai Kara rag evToXd? auxo0 
ttopeuecrGai, ext be Kai to biavepeiv 6Xr)v xrjv fyik- pav xd undpxovxa auxuj xoi? Trivr)0*iv. Ei? be to 

Tii? apxiepuJOuvn? <p9do~a? dSiujpa Kai Xaov nept- 
odcriov tuj XpiOTuJ TTepiTroiriffduevog, ev eipi'ivrj 
KorraXuei tov piov. 

6. Tfi auTfj fjuepa if\q a'fiaq udpxupo? Bdo- 5 
err}? 1 xfj?Tupia?. 

7. Kai rd eYKaivia xfj? eKKXnoia? toO aY'iou 
udpTypo? Mrjvd, tfj? TtXr]0*iov oyo"r)S xfj? 'AKpo- 
TtoXeuj?. MHNI TQ AYTQ KB'. 10 i. ^AeXriOi? toO dTiou iepopdpxupo? Kai duo- emxr|beuua be 3 auxw toO Siou Kfjirou tewpTta Kai 

(TtoXou KobpaTOu. Goto? dpxdio? Kai TroXutcTTUjp emueXeia - dq>' ou xoi? Sevoi? Kotvd Ttpoexi9et xd 

dvfjp uj-rrdpxujv, ev 'AGrjvai?, eixa ev Mayviiffia ovra. Ou udvov be toO aicF8r|xoG Krymou errepe- 

tov Xotov toG • Kuptou KaxfJYYetXe 1 Kai ttoXXou? Xetxo, dXXd Kai Tf)v xiy? ipuxn? (piXoKaXiav 4 Trepi 

(puuTarui-plcra? 2 xot? boYpaoi 3 , moo? cpiju? Geo- uXeiovo? eTxoieixo."0 or| Kai e? dei 5 epYOV Tcoiouue- 15 

Yviuaia? eTravfJYaYev. "OGev ei 'AGrjvuiv xr\c, auToO vo?, ouk eXa9e uev 6 tov an' dpxn? dvGpujTtoKTovov, 

Troiuvn? utto tujv biujKToiv dTteXauveTai, upoTepov ouk lla.Be be bt' auxoG Kai tov tote Kpaxouvxa* 

XtGoi? BXn9ei? Kai rrupi Kai TroivaT? dVUat? • ucrre- dXXd Kai outo? w? XpioTou bouXo? fvf\tjioq 

pov be erri AbpiavoG toG AiXiou* tov axeqjavov euirvuGn. Kai brj eXGovxe? oi toGtov Tipujprjo-ov- 
toG papxupiou KOuKexai 5 . 

2. Tfj auTfj nuepa dGXricri? toG AyCau pdpTupo? 
OujKd toG KryrroupoG. Outo? €K TtoXeuJ? eTETOvei x 
XivuJTrri?, dpxaia? Kai KaTd tov TTovtov Yvujpipbu 8, re? b^jatoi, uap 1 auTai dxvoouu-evqj emHevouvTat 20 
Kai dvaitaOovTai 7 . TTuv0avo)ievuj be auTOu? , 
xive? eiev Kai tivo? x«P lv KaTeXa^ov, f vujpiCoufftv 
auTuJ ti^v aixtav Kai oti <l>LUKdv tov Knn-oupbv 5. — l bvr\v&d(; S. 

6. — ' Boiffffne Sa, Bdffn? s - 

i. — x kotott^Xujv Sa. — * J cpu>TaT«JT^v Sa. — 3 tPi? eatf-pcia? «77. Si. — 4 Ai\iou Sa, 'EXlou S. — 5 TeXeirai ktX. 

add. Sa, iitUr Synaxaria seleeta. 
2. — > Throve Sa. — s Kai Tvujpi(.iou Kara TTovtov Sa. — a bd oin. Sa. — * cpiXoicaXXiav S: — n ^ffat S. — « ^v Sa, b^ 

S. — ' oiava-rcauovTai Sa. 25 30 35 40 Kai TTdffQ Taireivo(ppoo-uvq Kai (Tijuqjpoouvri Kai aTdirij. Ttap' 5 div 6 Ttpoebpo? 'Ecpeoriuiv fia6ujv, 'Ymxnov 
j^ev eTiiOKOTTOV xeipoTovet, Avbpeav be irpeOpuTepov. 'Eirei be Aeaiv 6. niodYio? pomXeus Td trepi auratv 
IxaQoJv] d>s c auTOU? ueTeKaXeaaTO, eipKTij evaTteGeTO. Kai ueTa TauTa TrpocreTage Kai to beppa rrj? KecpaXfj? 
dirobapfjvar Kai Td? dfia? eiKova? tra^TroXXa? ouora? KaTd Tfj? xetpaXnc dvacpGeiOa? ebeSavro- Kai 
Trio-o->i xpto-Gevre? Td? jeveidba? bid aeons Tfj? ttoXcoj? effupavTO 7 , Td Trveu^aTa auTiov et? x^pct? ©€& 
erca<pevTe? (Sept. SO*). — Cb : 5 flcroaiciou Kai MeXeTiou). — 3. — Kobpdrou. — TTpio-Kou. — M : 1. 2. — 
KobpdTou. — EGoefiiou tou 6(joXoTnToG (Sept. 23 s ). — 4 (Euaepiou, NeffTdpou Kai Zf[vujvo?). — 
o'CioaaKiou Kai MeXeTiou). — npio*Kou. — rursum 5: toO dyiou p.dpTupo? 'IffaaKiou emcTKOiTOU 
KuTTpou. — Tujv driaiv e£ u.apTUpuuv uiraOTTtOTu)v 6vtujv MaHtmavoO. — Mv : 1. 2. — KobpdTou. — 
Euoepiou. — 4 (Euaegiou, NeaTdpou," Ziivujvo?). — 5 (MeXeTiou Kai 'laaKtou). — TTptffKou. — 
rursura 5. — Tuiv dxiutv '& papTupwv. — Mr : KobpdTou. 

SYNAXARIA SELECT A. Sa : 1. add. : TeXemxi 6e fj auToG \ivf\m & W ffKeuoipuXari^ t% 
dTtaiTdTti? u.e-fdXn? eKKXiiffia?, ^v6a Kai rj dxta auToG Kdpa dTTOKeiTat. — 2. 3. 4. 5. 6. — H : 6. 3. 4. — 
'lujvd (Sept. 2 1 1 ). — lujva irpeorpuTlpou (Sept. 21 s ). — P : 3 : OwkS ev Iivumg Tfj tt6X€i."Ot€ j'i 
TreptaTepd eKaGeffGn em tii? K€(paXfjs aurou, orecpavov emGeTaa en adrfiv Kai XeTOuaa auTai ■ «noTf)ptov 
» ffot KeKepaffTai Kai bet o"e auTd eKirietv, » ou Kai KaTtiEtuiGn Tuxeiv, em Tpa'iavoO pa<TiX£u>? £t<pei Kai 45 
wupi T€Xeiuj0ei?. — 'laivd (Sept. 2-1. 1 ). — Itxtva (Sept. 21"). — 4 (npicfKOu Kai NiKpXdou).— F : 'Iiuvd. — 
'lujva. — 3. — Fa : Mwvo. — 'luuvd. — 3. — Fb : 'luuva. - 'Ituvd. — 3. — B : 3. — J lu>vd (Sept. 31 ^ — 
lujvd (Sept. 21 s ). — Ba ; 3. 5 lwva. — 'luivS. — Bb : 3. — 'luiVa. — 'luivd. — T : 3. — L : 6. 3. 4. — 
'lujva. - laivd. — O : 3 lcuvd (Sept. 21 M. — 3. — .'lujvd (Sept. 21 2 ). — G(male habitus hac die vix legi 
potest). — G : 3 : Ouiiefi toG ev Xivdmrj \ Outo? 6 dxio? jidpTU? 4>WKd? uirfjpxev duo Iwdnrri? 2 Tfj? 50 
iroXeuu? uio? TTaucpiXou 3 tou vaumiToG xai Mapia?. TTaibiov be eTt uirapxiov ebegaTO k toG Geou 
8auu.dTUJV xapicriiaTa, wore batpova? aTreXauveiv, veKpou? ereipeiv, dffGevoGvTa? rroieiv Gyiei?, irXoia be 
KivbuveuovTa ev Tfj OaXdcrcrri biacrdjCeiv. 'AneXeajv anb Iivumn? 2 ei? 'A^ao*iav Tfjv iroXiv Td d^oia 
bieirpdSaTO, eiTa ei? Auiffov KdKei 6u.oiuu? uupia Gau.uaTa erceTeXeaev. Kai ^6Td TaGTa rtdXiv napeTeveTO 
ei? ItviuiTJiv Tcpo? €TTicrK€H)iv tujv foveiuv auToG Kai bid Tfjv evdpeTov auToG iroXireiav eTriCKOTro? 55 
TTpoxetpiCeTaTlivloTrn? Kai ttoXXou? tujv eXXi'ivaiv ertiaTpecpujv epdiTT^ev. J Ev Mid be tujv fipepdiv UTtdp- 
Xovto? auToG ^v Tfj eKKXiifffa, IXeoGaa rtepio-Tepd eKdeicrev em Tfj? K€<paXii? auToG Kai eurev auTif) ■ 

- ■ -'• lege ml utii pullas uepi. - fl fnrle supple nd a in 4auTov. — ' eaupav C. 
1 Zuviiiirri C. — - Zuvunrr)? C— 3 Ra)jcpi)Xou C. 69 MENSIS SEPTEMBER 70 f. 34* £ryroGcri Tiuujpfjo*ai xe Kai -ivy K€<paXf)v duoTeueiv. 
'Q? be- «AGto? Ituj etf«» tikouov Kat- «1bou, 
» TrXripdiOaTe xd Tfpoo-TeTaYuiva », Gdjapet o*uve- 
o , xe0no"av Kai Td? i<uxd? eTfXfjYricrav Kai xfiv cpiXo- 

5 Heviav (ibeoGncrav. 'Ekeivo? be bpauwv Kai tov 
ibiov Tdq>ov o"vv xot? evTa<pioi? eGxpeuioa? 8 urro- 
CTpeqpei. Kai TtapaKaXeOa? aGTOU? rrpo? xrjv toX- 
ixav Tfj? dvaipeoeu;?, Tf|V Keq^aXfiv dTTOTeuveTai Kai 
xtp SeiJj to irveGjj.a irapaxiGeTat. To be Tipiov 

10 aGToG Xciipavov xP l0 " Ttav0,1 dveXop-evoi Kai tuj 

TrpoeuTpemaGevxi xdcpuj Tfpocrdgavxe?, vaov m€T«- 

XoTrpeTrfj dvefeipavTe?, ev auTu) o"e^ao*Miuj? xoGxo 

KaxeGevTO 9 . 

3. Tfj auTfj tii^pa dGXrioi? eTepou 3 (puJKd iepo- 

15 udpxupo?. "0? eteveTo uio? TTaucpiXou vaurniyoO 
Kai Mapia? Kaxd xov TTovxov ZivdiTiri?. Eu9G? be 
IS dtTaXujv ovuxujv I Tfj xoG dyiou TTveuuaTo? 
XdpiTi GaupaTa erreTeXet TtapdboSa, baipova? dne- 
Xauvajv Kai veKpou? eteipujv, dxpt? 'Ajj-affeia? 2 

20 drcepxouevo? Kai 'AfiicroG s , btbdo~KWV Te Kai Gau- 
uaTOupTu»v* e£ Ojv u7roo*xp€ipa? ei? Tf|v ibiav 
TcaTpiba IivujTcriv, euiOKOUo? xauTti? x 6I P ' rove i- 
xai. TTapexeive be 9auuaxoupYUJV pexpi? ^crxdTii? 
TToXid? Kai euur|0rt to ffuppriaouevov auTOj toG 

25 _ s efrrpetrioas Tdcpov ^vraqiioi? Sa. — 9 Av6fdpou(JiKai £v 
3, _ i & T (ou add. Sa. — 2 'Anaaia? Sa. — 3 'A^aoii Sa. — 

5. — 1 ApouoiXXris Sa, ApouoiXri? S. pcxpTupiou TeXo?, TrepiOTepa? Tfj KeqjaXfj auToO 
Ka8eo*0etori? Kai ffTecpavov irepiGeioriS Ka i dvGpiu- 
irivuj? auTui q)GeYHau.£vri? Kai £ntouoT)?-«TToTi'ipi6v 
» o"oi K€Kepao*Tai Kai bei ae auTo meiv. » Ou Kai 
KaTr|Siuj6n Tuxetv em Tpa'iavoO {JaciXeui?, Stcpei 
Kai irupi TeXeuuGei?. TToXXd be Kai ueTd Tf|v auToO 
Trpo? ©eov 4 eKbnpiav ye-(6va<Ji GaupaTa Trap* 
adToO. TeXeiTat be f\ auxoO o*uva5i? ev tuj |j.apTu- 
peiip aGToO, tuj 6vti Ivbov toO creTtTOu dTroOTO- 
Xeiou toG dYiou aTTOOTdXou Kai euaYYeXiCToO 
5 lujdvvou "°, TtXriaiov Tfj? dYiuJTdxri? 6 weYdXri? 
eKKXriOia?. 

4. Tfj auTfj fipepa pvnpri tujv dYiuJV papTupujv 
TTpiaKOu, MapTivou Kai NiKoXdou. 05toi 
bi apXriGevTe? to?? gXXrjaw, ui? tov ecTTaupujpevov 
Geov dXtiGwov KtipuTTovTe?, SeovTai utt' auTuJv 
Td? TtXeupd? e'uj? BdGou? Kai ueTa Suputv KttTaKev- 
ToGvTat Kai TeXo? Td? KecpaXd? aTroxepvovTai. 
TeXeiTai be f\ aGToiv cruvaHi? ev BXaxepvai?. 

5. Tfj aurfj fjuipa d'9X u Oi?.Ttj? aYi'a? pdpTUpo? 
ApoucriXXri? 1 , GuYorpo? Y€Tovuta? Tpa'iavoO toG 
SacriXeuj?, Kai tujv auv auxrj itevxe Yuvauauv. 

6. Kai auvaHi? t% uTrepaYia<? 0€Ot6kou 
Trepav ev XpucroTroXei. Sept. 22. toutiu KaTiSeaoiv Sa. 

4 Kupiov Sa. — 5 toO ueoXofou add. Sa. 1 om. Sa. « Q>uiKd, boOXe,Xpto-ToG, ttottipiov ffot KeKepaoxar Kai aTroKeixai o*oi auTo mew 4 . »"0e€v dKOuoa? irepi Sept. 22. 
auToG 6 paaiXeu? Tpaiavo? dTcoaTdXa? Kai KpaTrjOa? auTov dTteKecpaXioev auTOV Kai TcapebujKe Tip 

30 nupi. — 4: Tujv dYiujv Mapxivou Kai NiKoXdou. — 'lujvd. Outo? uufjpxev old? xoG 'AuaGfj e.K 
troXeuj? KapiaGiapetp-. Outo? TrpoffeTdxeii Trapd xoG OeoO aTteXGetv Kai KrjpuHat ei? Niveufj Tf|v ttoXw 
OTr«TpeT? fipepai Kai Niveuii 5 KaxaaxpacpriffeTai. » TTapaKodaa? be- tou TrpoOTaYMCtTO?, ^ouXrjGri 
<puYeiv. EiTa aYpuuGeioa r| GaXaOffa fjTteiXei Kaxawietv to ttXoiov. "OGev Xa^oVTe? adTov oi vauTat, 
eppiipav ei? ttiv GaXacfcrav Kai xarfmev auTov to KfjTO?. Kai peTd TpeT? fjpepa? eHrjYaYev uutov uYtii. 

35 Etxa dueXGujv ei? Niveur), eitoirio-e to Trpoo"TaYua xou 0eoO\Kai dvaKdpipa? ei? Tfjv yhv auToG, uapeXaBe 
Tfjv Mn^pa aGxoG. Kai drceXGujv KaTUJKtiaev 4v xfj 'AcroGp xdjpa tujv dXXoqpOXujv ^oxuveto t«P ei? xrjv 
ibiav KaTOiKeiv YH V bid xd tpeuaGfjvat ty\v Ttpoq>iiTeiav auToO Tqv KaTd Niveuf) Tfj? rroXeuj?. c O y«P 
q)iXdv8pujTro? Geo? ibdiv Tfjv xdiv Niveu?ixujv pexdvoiav, ouk enriYaYe xov Gdvaxov auxoT?. Mexd be 
xeXeuxfiv ttj? prixpo? drrfiXGev ei? xf)v Yiiv lapadp. . 3 EKetae beTroXXd Trpoq>r|xeu(ra? Trepi Tfj? Tcapouoia? 

40 xou Xpio*xoG Kai trepi lepoucfaXfju, exeXeuxriffe Kai exdcpn ev xuj o*Ttr|Xaiuj KeveZaiou 7 (Sept. 21 3 ). — ToG 
ocriou lujvd xou rrpeaBuxepou Kai lapa'ixou, traxpo? Geobwpou Kai Qeocpdvou? xoG tcouttoO Kai duoXo- 
Ytixujv. Ouxo? 6 8aio? 'lujva? 6 TrpcoBuxepo? urnipxe TtaTfjp Geobujpou toG ocfiujxdTou Kai uaKapioJTaxou 
dpoXoYnxoG xoG YpaTrxoO, ofixivo? xo TrpoauJTtov emlYpa'pev Aeuuv 6 KaBaXXivo? 6 eiKovopdxo?, bid xo 
ufj dpvrjo"aa8at xrjv xoG KUpiou fjpuJv 'Irjcrou XpicrxoO aYiav eiKova, Kai 0eo(pdvou? xoG TCOirjToG tujv 

45 Kavovujv Kai opoXoYnfoO. "Offxi? 'lujvd? aTreXGujv ev xfj xoG dYiou ZdBa Xaupa Kai uovaxo? y€Y0Vuj? Kai 
Acpav euXdBeiav Kxricrduevo? Kai rroXXd? dpexd? KaxopGujcra?, irdvxoxe vrio*xeuujv Kai Trpoo"eux6u.evo? xov 
Geov, buOujTtujv utcep xfj? xP»0"xiaviKfj? Kaxaoxdoeuj? Kai urtep tujv eucreBuiv BacriXeujv fjpuJv Kai urrep 
eipnvrj? xoG auuTravxo? Kdo*pou, ev YHpa KaXqJ xov Biov dTTeXirre, rrapabou? Trjv aYiav auxoG Kai xpiO*na- 
Kaprav vuxfjv Xpio"x# xuj dGavdxuj pacriXeT Kai Geui fjpuiv Kai xaq?ei? ev Tfj auxfj Xaupa (Sept. 21 a ). — 

50 Euo"e8iou,Neo"xd8ou KaiZnvujvo? Kai xujv auv auxoT?. O'ixtve? eiri xujv xpdvojv 'louXiavou xoG 
TtapaBdxou KpUTtTouevot, utto tujv cXXtivujv auveXfjcpGrjorav. MaCTiYoGvTai ouv Kai dYKXeiovTai* Kai 
pupiai? KaKUJOecrtv GTroBdXXovxai Trfj pev rrptivet?, Trfj be uttxioi eXKopevoi Kai xip ebdq>ei TrpocrpnYVu- 
pevoi Kai Ttaiopevoi, oi pev XiGoi?, oi be SuXot? xouxoi? BdXXovxai. 'ETrei be auxou? bieotrdpaHav Kai 
Td? KecpaXd? ouveTpiipav, dj? Kai tov eYxecpaXov x^-pci P e *v, rJYCtYOV aurou? rrpo tou dareuj? Kai Kdpi- 

55 vov dvdiuavTe? xd aujuaxa auxuiv KaxeKauaav Kai xd neptXeicpeevTa tujv oottiuv gppituav auToGi, 
KapfjXujv Kai ovujv dffxoi? dvapiHavxe? (Sept. 21 4 ). — Cb : 2. 4 (xoG dYiou udpxupo? NtKoXdOu). — 
liuva. — Mujva. — M : 3. 2. 5 (ApouHXrK ... Kai xujv ouv auTfj rcevTe KavoviKdiv). — Kai pvrjpri xou 
dYiou udpxupo? 'loradK. — 4 (Kai xoG dYiou Mapxivou). — Mv : 3. 2. 5. — 'IffadK, — 4 (Mapxivou). — 
Mr : 3 : iepoudpxupo? <t>ujKd toO QaupaToupYoG toG ev XouTpd) o<pobpuj? iruputGevTi TeXeiujGevxo?. 

50 _ * woietv C. — 5 Nuveuij C. — c ila C. el in cod. Marchatiano, Kestle, p. 2-i. — 7 KeveCeou ibid. 71 SYNAX AR'IUM CONST ANTINOPOLITANUM. MHN1 TQ AYTQ KC. 72 , » Sept. 23. Luc. 1.13. . 1. 'H o-GXXrpin? tou dtiou 'lujdvvou 7Tpo<pr|TOU 3. Tfj auTfj fjpepa d'0Xncfi? tujv dYuuv papTupujv 
rrpobpopou Koi pcnrrurroO toO XujTfjpo?, f\v eun.Y- 'Avbpeou, 'lujdvvou, TTeTpou xai 'AvtujvWou, 
YeXictaTo tu» iraTpi auTou tuj Trpo<pr|Trj Kai iepei tujv ev 'AtppiKfj TeXetujBevTUJV Kara tou? xp°vou? Zaxapia fvbov toO vaoG GuptujvTi 6 9eto? apxi- 
CTpaTiiTos etrauv « Eiari K ouo"8r] H bevjoi? crou», 
ui? Ik toutou TrpopHv6eo*9ai bid to napdboSov toO 
Te YHpw? Kai T '1S CTTeipujcreuj? Kai tijv kuvjO"iv Tf|? 
'EXiadBeT J tov 0eiov Kai Trap0eviKbv Tfj? rrava- 
Xpdvtou xai 0eoTOKOu Mapia? tokov Kai Ka0 J ov 2 BamXeiou pev * Tf|v 'Pujpaiujv BacnXeiav (GGvov- 
to?, tt]? be 'Acppucfj? dTrdffrj? tujv 'Axapriviliv 5 
eKpdTet Kai erupdvvei 6 ibpoTaTO? 'ABpaxiiv. Outo? 
rtop0r|O"a? Td? ZupaKoucra? 2 (auTH be eo"Tiv r| 
ptiTporcoXi? 3 XiKeXia?) eKeiGev TiYdY^To J lujdvvr]v 
cipa toi? Tcatoiv auTou TTerpa) Kat 'Avtujvivuj 4 , . 73 MENSIS SEPTEMBER 74 f. 35. pfjva rjpHaTO cruXXapBdveiv K a T d T «P to euane- ^"^ gTl awp°<->? 5 TU T xdvovTa?- ou? Kai rrapau- 
Xiov evbov j ovti ei? Td dyta tujv d T iujv to. Zaxa- Tim eKeXeuffev toT? c 'AYapnvuiv eKTratbeue<T0at 
pia oyy^o? ui(p6n Kai eiTre Trepi tou tokou toO paGripao-t. 'Eirei be ei? d'vbpa? €T<=Xouv Kai <ppo- 10 


'lujdvvou- KaTd be Td? fpacpd^, oti Kat dira£ eto~f[p- 
X€to el? Td dyia tujv dxitov 6 dpxiepeu? Kai ttot€ 
ev tw pr)vi tw fopmaiu) Tfj? ffKrivoTTriYia? Kai Tfj? 
vi-jOTeia? tujv 'loubatiuv; ei toivuv peTd tov l~op- 
rrtaiov pfjva, o? Xe-f€Tai o-eirrepPpto?, dpxnv eXaBe 
cruXXapBdveiv ri 'EXtcyd^eT, Ka8ui? drcobebeiKTai, 
eubriXov, oti tov 0etov Kai TrapGevtKOv tii? rrava- 
XpdvTOU Kai Bcotokou Mapta? tokov Trpopnvuei. 
TiveTat be n TOtauTii ffuvaSi? ev tuj dxtuiTdTip 
auTOu frpocpnteiu), tuj ovti ev toi? IcptupaKiou 3 . 

2. Tfj aiiTq mipa u.v.n.un T °S d-fiou Eucrepiou 
toO 6^oXoyhtoO. "0? KparnGei? utto tou tvj? <$>oi- 
vtKi]? d'pxovTO? npu)T»i0n Kai diQuq im SuXou 
dvapTdTai Kai SeeTai Td? TtXeupd?, etTa Tptx^v 
uqjdcrp.ao'tv dXaTi prfeto"t Td TpaupaTa dva2eeTai , 
et©' ouTtu? t^v K€q>aXr|V dKOTeu-veTai . vt'iffet Kai tij dXX?] dpeTfj tcoXXou? uirepetxov, 
djaoGti? in' auToT? 6 BeXtap, y^vikov yihr 'Avtuj- 
vivov 7 , aaKeXXdpiov be tov TTeTpov irpoxeipiCeTai . 15 
Ourot be Kpucpiai? pev expiCTidvi^ov, e(? to cpave- 
pov be Td tujv ZapaKnvuJV urreKpivovTO. 'AXX' ouk 
l'Xa8ov yvou? ydp touto 6 'ABpaxnv Kai pavei?, 
tou? iroba? auTtuv SuXtu dacpaXiadpevo? SuXot? 
dbpot? aiKiZief TeTpaKOffia? toivuv Xa^iuv KaTd tujv 20 
TTobdiv 6 uaKdpto? 'Avtujvivo? 8 Kai toutou? KaTa- 
KXacr0ei? 9 nuxcP' " 1 " 61 Tl $ ® 6t ? 1 ' e "" a ° vl P e^ipipd- 
ZieTat Kai KaTd toO crdtuaTo? o"xotv(oi? bebepdvo? i 
bid peo"n? t»i? iroXeuj? GeaTp&rat. TTeTpo? be 
Yupvu)9ei? pdpboi? tov tcvovto outoO Kai t»iv 25 
KoiXiav atKiZeTai Kai rrj eipKTrj diroriGeTai. 'E2a- 
faYUJV be auTOu? arco Tfj? etpKTf]?, toO? ppaxiova? 
dito tujv QJUiujv Kai to? X 6 ^P a, » SuXoi? dYpiot? 1_ _ 1 T j=| ? 'E)u<jdj5£T i<u»i(Tiv Ssi. — 2 ov Sa, fjv S. — 3 iTtapaKt'ou S, Icpappadou Sa, I<pujpaKiou S ad d. 14 aug. Godinus, 
De aedif. Iimnt.,p. 82 : tov ariov 0€obatpov xd SqjujpaKiou ZipuupaKiosTrctTptiaos ^KTtcfev. Cf. Haesei., Corp. leg.,p. 256. 

3. _ 1 xpovouq Ka6' o0<; BadiXao? nev Sa. — '- ZupaKOUffa? Sa, ZuppaKoOua? S. — 8 \xx\TpoTt6\t\ S, Sa. — * 'Avtojviui 
S. — « dopou? S, diupcti; Sa. — fi tujv add. Sa. — 7 Avtujviov S. — 8 'Avtujvio? S. — 9 KaTa0Xaceei<; Sa. 30 Sept. 23. SYNAXARrA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 6. — H : 1 : To veov I'to? Kai rj (TuXXswi? Tfj? dxid? 
'EXicdptT. — 5. 4. — P : 5. 4. 1 : To veov eTO? Kai vj {TuXXniuiS ff)? dYia? 'EXiodBeT. — P : 1. 2. 3. 5. 
4. 6 ; — Fa : i. 2. 3. 5. 4. 6 (TTepo-ia?). — Pb : 1. 2. 3. 5. 4. 6. — B : i. 5. 4. — Ba : 1. 5. 4. 2 (= S). 35 
3 (= S). — Bb : 1. 5. 4. 2. 3. — T : 1. — L : 1 : To veov ?to? Kai r\ auXXinpi? ttj? dYia? 'EXicrdBeT, Qre 
ouveXapev tov frpoqjrjTnv Ttpobpopov Kai Barmcrniv 'lujdvvnv. Pi'veTai be fj TomuTii (TuvaHi? ev tuj 
dYiuJTaTtu auTou Trp09ri T6 ^ ri $ o VTt ^ T0 ^? rTapaKeiou \ — 5. 4. — : 1 : To veov ero? Kai f\ o"uXXr)ijji? 
KT X. — 5. -— G : 1. 2. 3. — C : 1 : 'H o-uXXinpi? Trj? dYta? 'EXio"dBeT otc auveXaBe tov irpo<pr|Triv Kai 
upobpopov Kai BaTtnaTriv 'lujdvvnv. Oijto? 6 Syio? Zaxapia? 6 7rpocpr|Tri? uirnpxev iepeu? tujv 40 
'loubaiujv. EitfeX0ujv be ttotc ei? tov vadv toO 0uptdaai, eibe TaBpinX tov aYYe^ov tou 0eoO icfTduevov 
ck beStujv toO 0uo-ta(TTnpiou tou 9uuiduaT0?- Kai etpo8n9n <pbBov p^tav Kai eTapdx0q o-^obpuj?. 'ibujv 
Lue J 13 14 & ^ a " T ° v ° «TTe^o? oti eq?oBr|0ri, etrte irpo? auTov «Mr| (poBoO, Zaxapia, btOTi eiorriKOua0n n beifo*!? 
» aou, Kai j 5 ) Yuvn . oov 'EXicrdBeT Yevvncrei o"oi uiov Kai KaXeffei? to 6vopa auToG lujdvvtiv Kai ^CTai 
» x«P« croi Kai aYaXXiacri? Kai iroXXoi eiri ti) Y £ vvr|o-ei auTou xapncrovTai. » c O be Zaxapia? etbuj?, oti 45 
auTO? ean Y^puJV Kai ry Y uv n auTou YP aij S' diteKpiGn 'rtpb? tov dfY^Xov Kai eiire* « Kupie, KaTd ti 
» Yvwcopai toGto; €yuj Y«p eipi TTpe<rBuTn? Kat ri Y^vn pou irpoBepn^uia. » Kai dTT6Kpt0ii irpo? auTov 6 
d'YYeXo? Kai etTrev «'Eyuj etui TaBpinX 6 irapearTriKUJ? evumtov toG 0eoG' Kai diTeordXiiv euaYYeXi- 
» o-ao-9ai (Tot TauTa- Kai ibou e'mj p-tujiruiv Kai \xf\ buvduevo? XaXncrat, euj? ou Yevvr)0fj 6 uio? (Tou. » 
Kai flv pr| XaXuJV. ZuveXricpOt] ouv iTapaxpnpa 6 irpobpopo? tou XpiQ-ToO- Kai otc eYevvr|9rj, eb6Hao"av 50 
tov Qebv f\ priTnp auTou Kat 6 rcaTrip auTou. — 2: Euo-eBtou 2 . Outo? euo*e8ii? wv Kai <ptX60eo?, 
xpaTeiTai Gtto tou th? Ooivikh? dpxovTO?* Kai dvaYKaff8ei? dpvno"ao-0ai tov XpioTov Kai 9uo"at toi? 
eibujXoi? Kai pt) wetaBei? dXX' eXeYX^ei? uit' auTOu to"xupuj?, KpepdTat eiri guXou Kai KaTaKaieTai to? 
TrXeupd? Kai dXcriv auTd? ev Tpixivoi? u<pdapamv dvaTptBeTai. 'Q? be Kai Taikr] Ttj Ttpujpia uiroupYCi to 
ffuipa, Iqjrjcrev 6 biKaOTti? - « Ou vtK^o"€i? t^v toO br^piou x € 'P a ouo ^ T0 5tq)o? t]Kovr)pevov. » Kai TaGTa 55 
emovTO? auToO Kai drro<pr]V.apevou auTou, Hiq>et thv KecpaXr|V dtr€Tpn9n< Ttapabou? TUj.Kupiu) tnv dfiav 
auTou ujuxnv. — 5 : 'Hpa'i'bo?. e H dYta Ttap0evo? Kai 6o*topdpTU? toG XpiaToG 'Hpat? uTTnPXfV ^ K T n? 
' Cf. supra, tin. £!). — 2 Euff€pe(ou C. Ibid. 1<). f. 35* '«%» KaTa9Xa, ercetTa tou? p!iP° u ? auTuiv Kai Td CKeXn 
. Kai tou? TToba? diaauTUj? auveTpi^ev, d>? oXov pev 
to 6crTU)be? dTTtiXuvefjvai, to o'apKuibe? be xuXuj- 
9ev Kai tuj atpaTt o*upcpupa8ev dTroveKpu>0fjvat . 
5 MeTd be TaGTa dvGpdKUJv TtXr|0ri dOpotcra? Kai 
XaXKea TTpocTKaXecrdpevo?, eka eicrcp.uo"dv I0 ' tij 
ccpobpa tujv dv0pdKU)V Trupa (TrXr)0"iov Y a P auTuiv 
rjv) TrpoCTdHai;, 0"ib)]pa Xapibi Kai ireTTupaKTUjpevuj 
cribnptu tujv aiboiujv auTujy eKeXeuae n Kai' tojv 

10 Xoiitujv tou o*ujuaTO? pepiuv diroTepeTv Kai toi? 
tujv paKapiuuv o"TOpao*iv epBaXeiv, 6ttu>? Td? crdp- 
Ka? auTuiv KaTacpdYUJO"!. Toutujv ev TOUTOt? TeXetw- 
06VTUJV, tov iraTepa auTujv lujdvvriv eXKUCTa? rrpo? 
lauTov Kai Tfj Xaiqc x 6! P l ™ v Tpaxn^ov dvTavaKXd- 

15 aa?, Trjv ibiav auTou pdxatpav enriSev ev tuj 
qjdpuYYt" Ka i outuj crtraipovTa etrdvu) tujv ibiuiv 
tekvujv dtpeiKevai 12 to Trveupa - et0' outuj? irupdv 
TfoXXr^v dvdijja?, KaT6Kauo"ev dpa tujv dYiuiv Td 
cuiuaTa. Tov be paKapiov 'Avbpeav, YHPCt'ov ovtc 

20 irdvu Tr\v f|XtKiav, xpovoi? ttoXXoi? Ka0eipx9evTa 
Kai Xtpu) Kai bttjjei Kai YupvoTiiTt Kai TaXamujpiatc; 
TeTaptxeupevov Kai pf| rreiSopevov Tip kuvi, TiTrotet 
b ©np; ^ttituj emBd? Kai dKovuov Xapajv, KaTeuSu 
tov ocy^ov ebpujv KaTaToO CTneou? auTou everrn^ev 

25 auTo. 'Enet ouv. 6 afto? euxapiffTticra? IppnHe 
(pujvf|v rrpo? tov 0edv, au9i? €K tujv b'ino*0€v 6 
piaiq>6vo? Trapituv eTepip toOtov eBaXe KaTd tou 
vujtou tt6Xtuj" Kai outuj koto tujv 0"rrXdYXVujv auTou tujv bopaTUJV biabuopevuuv, TriTfTei 6 paKa- 
pto? KaTd Tfj? YHS» paxaipa jf\v Tipiav dq>atpe0ei? 
Keq3a.Xr|V Kai outuj? errXripu^ auTuiv f] papTupta. 

4. Tfj auTfj iipepa pvfipii tujv oaiujv Y^vaiKuiv 
Hav9iiTTTti? Kai TToXuHevii? tujv auTabeXipujv, 
a'mve? uTTfipxov | erci KXaubiou Kaicrapo?, Tfj? i 
'IcJTtavujv xu>pa?. r Qv f\ 2 pev EavGirvnri yvvf] uTrfjpxe 
TTpoBou dvbpo?, Tiqv dpxnv i0uvovto? 7?\<; xujpa?. 
Auth epa9r|Teu9n irapd toG dtrocJToXou FTauXou, 
KaTd Trjv x^Jpc'v evbiipf|cravTO? 8 , Kai TtapatTio? 
YeYove rctcTTeuj? Kai CujTript'a? Kai tuj dvbpi auTfj? 
Kai eTepot? TroXXoT?. 'H be TToXuHevn irpb tou Barr- 
TiapaTO? nprrdYr] rrapd tivo? ev biacp0opa- dXXd 
XdpiTt 0eoO dcp0opo(; e'peive, Taxa 4 ttoXXujv ffupTte- 
Covtujv 5 auTtj buo*x€pujv. "Hkouo"6 be Kai tou aito- 
CtoXou TT^Tpou TcapaitXeouca Kai ttoXiv toG aTto- 
(TtoXou 4>iXiTnrou ev Tfj 'EXXdbt Y^vopevri Kai 
eo~xaTov tou aTfoo*ToXou 'Avbpeou, b? Kai eBdrm- 
o"ev auTfjv. TToXXujv be maTeucrdvTUJV bt 1 auTfi?, 
7tapa\aBo0o"a 'Ovi'icrtpov tov drroffToXov, ujppnaev 
etri tiiv rraTpiba auTfj? 'Icnraviav peTa tov tcoXuv 
eKetvov ttXoGv Kai Td? direipou? qpuYd?, ouveTraYO- 
pevnv 6 exoucfa Kai T»yv 'Pe^eKKav 7 , pe9 5 fj? e6a~ 
TCTio*9r|* Kai KaTeXa^e Tf|v 4auTfj? dbeXcpfiv HavBiTt- 
rrrjv aQTat 8 tov urroXoircov piov KaXui? dvucracfai 
Kai TtoXXd? buvdpei? eTTtbeiHdpevai, ev eipnvr] irpb? 
Kupiov eEebi'ipiicrpv. 

5. Tf] auTfj rjpepa d9X)]0"t? Tfj? dYta? pdpTupo? — 10 eic?(puo'o'dv S. — 1! iKikeve Sa. — 12 dcpetvoi Sa. 
30 4. — ! ^k tP|5 Sa. — s 5 s ) Sa, oi S. — s ^vbriu^cravTOi; Sa, br^jariCEavTOi; S. — * Tcixa oni. Sa. — 5 iinteaovxuiv Sa. — 6 ffuve- 

uo|i^vr|v Sa. — 7 'Pefiinav Sa. — s toivuv add. Sa. Aiyutttiuiv x"Jp«? Kai iroXeuj? 'AXeHavbpeia?. TTXeovTo? be ei? tov atYtaXov Tfj? iroXeuj? 'AXeSavbpeia? 
toG fiYepovo?, Kai Ixovto? pe9' eauToG 7rXfj8o? xpKTTtavuiv becrptujv, irpeO'BuTepujv, biaKovujv, povaSov- 
tujv, dYiuiv YUvatKuJv Kai irapOevuJv, eibev auTou? f\ paKapia 'Hpal? 'in YepiCoucra ubujp Kai to aYtov 

35 oxftiia ueptBeBXripevii tojv povaZlouorujv Kai fjpunrio-e Td? Trap0evou? 8ti bid ti ev becrpoi? KaTexovTai ; 
Ai be uapGevot eiTrov oti* « Aid to dvopa tou XpioroO Td becrpd TreptKeipe9a ( Sttuj? urrep aGToG papTu- 
» p^aujpev Kai ffoj0u>pfcv » 89ev -rrapeKdXea'e tov KopevTaprjaiov f] 6.fia 'Hpai?, Kai ffuvebrice Kai auTfjV 
peTd tujv XoiTTiuv dYiuiv. KaTaXaSovTe? oijv Tf|v 'AvtivoouttoXiv Kai iroXXd Ttpu)pn9evT€? irapd toG 
flYep6vo? Kai pf| Tret00evTe? Gucrat toi? eibujXoi?, bid £t<pou? dTeXeiujOncrav drravTe?. — 4 : £av0 iiiTrji? 

40 Kat TToXu£evri?. AuTat btrfjpxov eiri Tfj? BamXeia? KXaubiou Kaiaapo? €K -jroXeuj? 6ppujpevai ti'i? 
Itravia?. Kai n pev Sav8i7T?rr] yuvh eTUYxave TTpoBou dvbpo? Ti]v dpxnv e^xovTO? 3 Tfj? x^P 01 ?- 'H be 
TToXuHevri jrpujTOv pev f|Kouo"€ toO aTcoo*T6Xou TTeTpou Kai rrdXtv tou diroo'ToXou <!>iXi7T7rou Kai IffxaTov 
.toG dTroO"ToXou 'Avbpeou 1 8ctti? Kai IBdrcTto"ev aGTfjv KaTd Tfjv 'EXXdba napaYevapevriv irapd tivo? 
dprcdo-avTO? auTpv, d\Xd pii btacp9etpavT0? 0eoO xapm. 'AvaKapipaffa be erri Tf)v iroXtv auTfjq Irraviav 

45 peTd irapGevou tivo? 6v6pan 'PeB^KKa?, ^jti? fjv ck tujv 'loubatiuv, eupe Tfjv auTfj? dbeXtpfjv ^Hav0iTCTrnv 
biaXapTtoucrav ev tcci? dpeTai? ■ Kai btbd£ao*at troXXd? Trjv toG XpiffToG mcmv, ev eipqvri lT6XeuiJ9rjcrav. — 
3: 'Avbpeou, lujdvvou, TTeTpou, 'Avtujviou tujv ev 1 A9piKfj TeXetuiGevTUJv. KaTd tou? xpdvou? 
BamXeiou tou euoreBou? pamXeuovTo?, 'ABpdxnp 4 6 tojv 'AYap^vuiv lEapxo? TTopGfjcra? Td? lupaKou- 
ora? Mwdwrj? 5 apa toi? uieffi TTeTpip <Kai 6 > AvTUJviu) eK ItKeXia? ei? 'AcpptKfjv eiordYeTai- ou? toi? 

50 AYapiivujv eKeXeuffev kiraibeueaGat pa0r|paaiv. Oi ei? d'vbpa? auTUJ TeXetv KaTocpGevTe?, biipoaia? nvd? 
bioiKeiv <ppovTtba? KeXeOovTai' bTroKpivopevoi pev Tfjv tujv ZapaKrjvujv ptapdv Kai SeBrjXov GpncTKeiav 7 , 
6Xuj? be tuj ©euj TtpoffavexovTe? Kai Cuxvd? eXenpocuva? toi? ivbeim trapexovTe?- Itrei be ouk eXaGov 
<puXaKr) pdXXovTai 5uXuj too? rroba? irebouvTai, pd^bot? KaTd tujv Tcobu>v aiKiZovTar 80ev TpiaKoaia? 
uXriYd? beHdpevo? 'Avtujvio? ovuj Te emKa0eo-0ei? Troprreueiai em pecfr]? Tfj? TtoXeuj?. TTeTpo? be KaTd 

55 Tfj? YacfTpo? Kai toG TevovTO? pdBboi? dKiCeTai Kai Tfj eipKTrj btboTai- iTieiTa tou? ppaxiova? Kai Td? 
Xeipa?, Td aKeXri Kai tou? rroba? HuXot? GXujvTat Kai TreTTUpujpevr} 8 TcupdYpa Td atbola toO ffutpaxo? 
dTtOTepvovTai, <d 6 > Kai Tip crropaTt Kpoo"dYOVTai. 'Eiri toutoi? be tujv dYiuiv TeXeiujGevTUJv, 6 tcaTfip 
auTuiv 'lujdvvri? paxaipa TTXrjYei? KaTd tou (pdpuYYO?, Kai auTO? dipfjKe To Trveupa. Td be awpaTa auTuiv 

— s iit4xu)v G. — *Brachimii9 in Vita S. Elme iunioris, Act. SS., Avg. 1. Ill, p. 501, Abrarai rex Sarracenorum, Lupus 
60 pROTosPATARius ad an. 901, M. G., Scr. V, p. 53. — 5 'lujoivvr) C. — e om. C. — '• utcipfi ... epriffKeia C. — 8 ireirupuip^va C. Sept. f. 36. Sept. 23. Sept. 23. Sept. 24, 36". Sept. 23. Si.Pi. 24, SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 76 'Hpaibo? 1 ir\q TtapGevou, t% tujv AvTUTTTiujv biacpopots cruvaSaptoi? dq T€ Ta?TrevT6 3 Kai eiq 

xdipa? oppujpevin; ev tottuj eTnXeYopevuj Tdpa. rd? eiKocri rpei? 3 . 

TTpoeYpct<pn be Td Kar' aimrv ev Tfj TceprrTT) tou 6. Tfj aoxfj fjpepi? J pvr|U.r| T n? aYiai; paprupos 

auToG p-tvosmi auxri be eo"Ti, xdv eupiffKerm ev TTepcricrans 2 . 

MHNI TQ AYTQ KA'. 1. "ABXiicTK; tik aria? TtpujTopdpTupoq ev YuvatS; 
kw dTTOtfToXou GlKXa? J . Autii Y€YOvev €K iroXeuj? 
'Ikoviou -', ^HTpo? 0eoKXeta<; tujv euYevuiv Kai 
evbotujv. Katiixnfin be xbv Xoyov xfj? rrtcrreux; rrapd 
TTauXou toO 9eiou drtocfToXou, bibdffKOVTOs ev toj 
toO 'Ovnoicpdpou oikuj. ^Hv be, oie TrpocrvjXGe tfj 
marei, eriljv beKaoKTii), pvno*Teu9eTo"a ©apupibr 
tuj be Geiuv epum udXXov yevofxevn kotoxos, rrept- 
cppovutfacra i<ai pr|Tp6<; Kai pvrjCTTfjpos, tuj TTauXw 
ilKoXouGnGfe- Kai peT outoG yevopevn ev Wvtio- 
Xeia tiis TTicribia? 3 Kai tui ttj? rroXeujc; njepovi 
epcpavio-Getaa, ■ Qr\p\o\q exbiborar iaeivacra.be Tfjs 
eS auTiuv XupvjS dXuJBnTos, uj? Kai irporepov xr\q 
Kapivou, ei? ?|V direppicpri ev Ikoviuj, ck vcqp&rjs 
uba-ros Kai xa^a^s auifi eKxuGevTWV Kai TroXXois? 
tujv dTriarujv biacpGetpdvTwv, em rrXeTov 4 eTcexeivev 
eauTiiv tui toO Xpiarou ttoGut iiv ydp auTO? 6 
XptaTO? ev ei'bei TTauXou cpavei? auTfj. TauTrt? be 
XeYOuans Tcpo toO eTtiBfjvai tou nupoq- «'Qq piKpo- 
» ipuxui Kai dievvfci TrdvTW? oucrrj ?jX9e TTaOXo? 
» b<p9fjvai pot, » 6 XpKTio? tiq oupavou? avrjei 5. — l 'Hpai bo<; S, 'kpaiboc, Fa. — 2 Ha S. 

6. _ i Ka i Ha. — - n€pm«? Fa: 

1. — > 06K\n? Sa. — - Eikoviou Sa. — 3 TTiffcnbiac Sa. - 
S. — * &[xiX\ei S. — " (xaupoi? - Yevo|.idvr|) raupoi? dYpiw; dptuorj? autfj?* xai TauTa uev 5 irpo toO empfivai 
toO Ttupo?" rcpo be tou enpioi? eKboefjvai ev 
J AvTioxeta <t»aXKcuviXXav 6 ttiv GuTaTepaTpucpaivri?, 
eavouorav Kai eXXriviba ouo"av Tfj TtiOTei, peTriveYKe 
bid irpoaeuxil? ^iri tov xopov tujv btKaiuJV j^v fdp 10 
f| cbaXKUJviXXa touto aiTntrajievii bi 5 oveipaTUiv 
Tpu(paivav Trjv 7 oiKeiav \xr\Tipa- wq be tujv 9tip"iujv, 
dpKTOU re Kai Xeaivn? Kai XeovTO? Trapab65uj? 
dirr]XXdTii, iboG<Ta XdKKOV jxeu.eo*TU»uevov ObaTO? 
Kai (pujKa? excw Ta £V tuj ubaTi, KaefjKe tuj Xckkuj 15 
eauTnv eiTroGcra- «.BaTnaZou.ai ev rip ovojiaTt crou, 
» Kupie 'In^oO XpiOTe. » Tfj uffTepa Tfjbe fiHepa 
du-eXei 8 Kai Giipiujv eTepwv tuj Xokkuj eTctpXneev- 
tujV, irupo? Kai dOTparrn? qefjoq icdq (puJKai? 
€Triq>avev veKpd? Ttaaaq dvaTrX€u<rai (ujctauTux; Kai 30 
Td Giipia) TTeTroiiiKe- thv 6eKXav be vecpeXr) Trupoc; 
eirio*Kido*ao"a, ovi uovov aqjauo"TovauTnv eTroir|0"€V, 
dXXd Kai yvfJ-vriv eeaipetaeai ou Trapetxe Tivr uOTe- . 
pov be TrpocfbeOeicra Kai Taupoi? Kai urrepdvuj 
TcdvTUJV xevo)j.evii 9 Kai TtoXXoug rrpo? Triv TticfTiv 25 
eTCiaTpeiuaaa Kai ev Mupoi? if\q AuKias xfevo^evn - 4 irXeov Sa. — a uiv om. Sa. — 6 *aX.KUJvi\av Sa. — '• xe 
Kai em iraai toutoi? xdptTi XpiOToO OirepviKi'ioacra Sa. 30 rrupi rrapeboOiio-av. '0 be uaKapio? 'Avbpea? eteai uXeiffTot? toi becfuuJTnpiuj TrpoaTaXatrraipricra.;, 
diarrep ti? ffKonos o"Td<; Xotx^I m KaTf> - T0 ° ffTrjeou? BdXXetat Kai eTepa KttTd tou vujtou, Kai Treciujv 
erri Tfj-s yn? T1 i v K£<paXf|v Teu.v€Tar Kai outuj? enXtipujen aiiTUJV n u.apTupia. — Gb : 1 : to veov txoq 
Kai n o-uXX. W iS ktX. - 2. T,. i. - M : 1. 3. 5. 4. - Mv : 1. 3. 5. 4, - Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa :.l. — H : 1. — P : 1. — Ins atta? fidpTupo? T\tpar\<; (Sept. 23 6 ). — 35 
F: l.-*Fa:1.— Fb : 1. — B : 1. — Ba : 1. - Bb : i. — T : 1. — L : 1. — O : 1,' ita des. :. 
e T eveTO be 6 nag X p6vo ? auTfj eTn evevr|KOVTa, uj ? eivai uerd to rrpoffeXeelv au T r|V tvj TricrTei cth buo Kai 
e8boui]KOVTa, ev 01? tov koXov dTujva urrep rx\q dq XpiaTov binvuffev nlffreuj?. TeXeiTai be fj TauTri? 
auvaEi? ev tUj napTupeiiu afinH tuj ovti ev toi? Kpi9oTrujXioi? 1 , Tf]? KaTd tfuvrjeeiav <XiTn; 2 > drcepxo- 
pevn? ev tuj Oppuj icai ueTd xr)v eKti (Tuvn9 n eu X nv ev tuj rravoerrTUJ avrx\q biapaiyouarj? vacu. - 40 
G : 1. — C : 1, rauta. — Cb : 1. — T% d T iag udpTupog T(ipa\]q. — MT : 1. - Tou ocriou ttotpo? fjfxdiv 
Kowpioc. Outos ev KOTrpia etevviiGn, Ku> th? uovf 1? tou peydXou Geoboolou tou KOivopidpxou, rrapd . 
TuvaiKO? biuiKOfilvns utto tujv 3 Ayapnvujv ueTd Kai dXXujv ouk oXitujv TrXncnoxujpuJV Trpoa<pu T 6vTUJV 
tuj hvw em auirripu?. MeTd T ouv Tf|v tujv dGeaiv 3 bidpaoiv, KaTao-i T a<T0evTU)V bub xi\q evoiKouo-n? 
auTUJ Qtiaq xapiTO? eupovTe? .01 uova X oi rf\q \xovf\q to T evvn0ev ev tvj Korrpia uaibiov, wpoffrdfo^ toO 45 
peTdXou 0eoboaiou, dveXdpovTO 4 touto Kai Korrpiv wvopaoav expecpeTO be to iraibfov T dXaKTi aivo?. , 
*H ToOvdtpopiaeeTaaoffETrposToeriXdZetfeoi^TO rraibiov evepeTO pev peTd tujv Xoittujv- orrnvka be 
Triv ujpav tou 9r]Xd(Tai to Traibfov €(TTOxdcfaTO 6 , fiovri KaTnpxeTO ck tou opou?- Kai peTd to GnXdaai to 
-iruibiov, TcdXtv OrceOTpecpe- Kai touto outuj? etroiei, pexpiq av 6 TtaTq bpaOTiKUJTepa^.ebpdSaTO .Tpocpn?. 
OuTUj/eig riXiKiav TeXeioTepav 7 cpGdo-ag, Tro9eivo? fjv tu> peTdXtu Beobooiur bio Kai nveupaxo? dyiou 50 
KaTri2iuj9n 8 , Kai to kut' eiKova cpuXaSag xd 9npia uTreTao-ffe 9 • ctpKTOV ydp eupiuv rroTe 10 ev tuj k^ttuj » 
6pibaK(va<s ea9ioucrav Kai 4k tou ujTb?.KpaTncra? aWjv, JlTatev eguj Kai Tfj tou pe T dXou euxO toOthv 
acnpaXio-dpevos- f| be 12 oubertoTe dXXoTe uippnoev ev tuj ki'ittuj eicreXGeiv. 'AXXd Kai pexd 6'vou ei? to 
opoq dveXGuJV xdpw pexaKombii? "» SOXujv <uj? 14 > eTcoielxo <xr|V xoutujv 15 > ffuXXoyiiv, dpKTO S eX9ouo"a 
errXiige tov 6'vov "' ev tuj ptiP*. KpoTncro? oOv TfjvfipKTOv'fi Korrpi? eTreGnKev aOTfj Td EuXa, Hfuiv- 55 
« Ouk euj ere- ou yap iroirjaa? to tou ovou biaKOvnpa, a.xf>iq dv byir\q -riw\mi. » Kai Tfj eoxfj tou 
peruXou imetaaaero auTUJ r\ apwoq m\ bieKopiZe Td 2uXa. Outo?, otc ev tuj paTeipeiiu eSuTrrjpeTei, 

1 KpiBoiroXtoic 0. - * Xixiifi *up,il<vi, om. O. - » ti^v tlQv aOeuiv Mv. tt,v aOeov M. - * avreXaPovro M~ » e n \«Ceiv 
Mv ~ '■■ ^ToxdCero Mv. - • xeKewiipav Mv. - « #)EiO)6n Mv. - ' uneTaEe Mv. - »« om. Mr.- J1 note add. Mv. - *) 60 
hi .'.hi. Mv. - '» owtkouA^ Mv. - » uj? Mv, .»»». H. - ]5 t.> toutwv Mv, <»». M. - ! «tov 6vov M, toOtovMv. it aiENSIS SEPTEMBER 78 T> *#» rrpog tov ctxiov naOXov Kai utc' auToO xf|y aTto- 
OTTo'Xfiv XapoGcra, ev Tfj ibia Tcatpibi itapaTtveTar 
Kai ev tivi tujv opeaiv Tfj? XeTopevq? WflXaia? 
ZeXeuKeia?, KaXoupeviu KaXapeuivi 10 , ibidffacra tov 
5 piov KaxeXme, TreTpa? pa^iat\q Kai uTrobegapevn-; 
auTftv, w? lanbepiav 6Xuj<; dppoviav » <paiv€<r9ai . 
5 berraq xpovo? 12 duTfJ5 efeveTO Itji evevnKOVTa. 
TToXXd be BaupaTa ibtd£ouaa TreTtoiiiKev f| TtpuJTO- ■xaq dKoXdaTou? dvbpa? xoG biacpGeipai auTfyv 
eu2apevri pua9fivat eiafjXQe, 9e(a? <pujvns auTfj 
TcpoTpeMJdanq. Oi be pepn^oi outoi dvbpe<;T6 ma 
toOto 9eacrdpevoi 1S Gaupa, tou djp.bq>opiou Tfj^ 
KaXXiviKOuemXapopevot biecrTrdcrayTOTi pepo? KaTd 
9eiav oiKovopiav, (dq maxiv pev tou revopivou, eiq 
euXoTiav be Kai TrapapuQiov tixiv eiq OaTepov qnXo- 
Xpio-TOiv. TeXeiTai be fj auTfj? 14 auvdgi? ev tuj pap. Sept. -li. f.87. papTU^' * ri|v rreTpav be bid to0 ? aGTfj bcuyrdv- xupeiip aftrfls tuj ovti ev toi? K P iGottujXioi ? l0 MHNI TQ AYTQ KE'. 

1. "AGXiiffi? tujv d-fiuiv papTupaiv Zapivia- 
vou 1 , TTauXou Kai TdTTri? 2 ^na'nuv dbeXcpujv 
eK rroXeux; AapacrKoO. 

2. Kai toG ocriou GeocpiXou dpxieTrio-KOTrou 

15 'Ecpdcrou tou 6poXoTn TOU - 

3. Tfj auTfj ripepa pvfjpn Tfj? aTia*; Kai det- utco TcdvTtuv biapowpevn 4Gaupao"TUjGii. MeTd be 
TptdKOVTa OKTU) 2 eTUJV Ttepiobov dppujcfTia Ttepme- 
aoGcra, ttoXXujv epxopevujv eiq eTcicTKeMJiv s , oruvfjX- 
9ev <hq &q tujv tcoXXujv Kai 6 TauTn<;TraTnp 4 . c H be 
toGtoV iboucra gcpir « Mn Xurrou, TtdTep, pnbe lr\xex 
» to tskvov crou; eyuj Yap eipi. » Kai TrapauTiKa Sept. 25. pvrjo-TOu EGcppoauviK- Auth xeTove GuydTriP 
FfacpvouTiou toG AiyutcTiou, dvbpoc; crcpobpa ttXou- 
criou. "Hti? povn auTiu KaTaXeicp9eio"a, xf\q pr)xp6? 
20 tov p"iov dTCoXiTTOucrriq, xrpos uipav eXGoucta toO 
Ydpou, XdGpa toG rcaTpo? Keipapevrj rf|v Kopriv Kai 
dvbpb? crxnpa dvaXapoGcra, rtpo? ti povacfrftpiov 
Ipxeiai, Ipdpa T bo ? Xe T opevn Kai tov euvou X ov 
OTTOKpivopevn ll Tfdoav be toxnatv bieX9oGcra Kai xfjv ipuxnv tuj 0euj Ttape9eTO. Auto? be d9upia Tfjv 
^juxnv * rcapaXuGei*;, ecp' oiq eibe, poXi? tcotc eiq 
eauTbv eXGibv to* «Kupte eXencrov » dveKpaEe Kai 
to KeXXiov Tfi? Gu-faxpo? TrapaXapdjv Kai iravTa 

tov Xombv 6 XP 0V0V «v auTu? biavucra?, irpo? 

Kupiov 7 eHebi'ipno" 6 - 

4. Trj auTfj npepa a.Q^]0\q toO dviou Kai 00*10- 
pdpTupo? TTacpvouTiou. "O? 1 nv eni AiOKXrjTia- K _ 1 o KotXa ^vi S a !e /.ActaPaulietTfae C laem C od.G,LiP S .u S) j 3 ^ 
aduevri Sa. — " Taurq? Sa. — » KpiOoitiuXeioK; Sa. 

1. - 1 ZapiayoO Sa. - « Tdx n s Sa. _ 4 afj ga _ , (t|?| 0eijJ . 

3, _ x ( Ka i . ijTTOKpivoM^vn) om. Sa. •— H Kai r) &a. — toutt)*, cum*. ^*. 
ujuxrlv) om. Sa. — « 4niXomov Sa. — * Oeov Sa. 
g« 4. _ 1 floe toco membrana lacera S. Sept. 24. 40 toG v«XkoG enceiou? TiacpXdCovToq » Kai tou darrpiou kxeopevou, pV 8 eupujv to Ka T d auvnGeiay EuXov, 
vaXdo-ac Yupv^v t*v ^adq tov naipXAZovta" Xe^a^, KaTercaucre tov Ppadpov aO T oG ; aBXaSn? 
btaueiva,. Outo ? dwevnKovTaeT^ Y€Tovdj ? eXapne peaov tujv dyiujv « TtaTepujv exceivujv «,<mep ti« 
fiXioc Tfl iepuKrtvn 22 Koapoupevo? Kai Ttavxoiai ? ibeai? dpenfiv- Kai ev dttoKpOcpuj dei ecTTUj? totcoj, 
35 rrdpeTeive Td ? rrpo, K6 P tov e0 X d ? , 0j ? Kai xbv pe T av 0eob6mov peTd xnv rrpo, Kupiov auToG eKbnp.av 
cpaiveo-Gai ouvepxdpevov auTu. K ai crupujaXXovTa, icai to TeXeuTaTov eixreiv rrpo? auxov « Ibou, abeX<pe 
» Koxrpi 6 Kaipo? Tfl? dvaXuOeuj? o-ou erreaTn, Kai eXGe rrpoq f||t0c ^ ™ eT0ipa<79evTi (Toi xr\q avarcau- 
» o-euj? xottuj. » 'Qq oGv 28 fjKOuaev 6 Gaupdmo?, peT 1 6Xi T ac; r^pepaq pnepov paXaKi(T9ei ? Kai xou? d T iou S 
rcaTepa? doiracrdpevo?, dtrnXGev ev eip^vr, upo* Kupiov. - Mv : 1. - Korrpio?. - Mr : 1 - Koifpw. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. % 3. 4. 5. - H : 4. -"la, (Sept. 11-). - 1. - P : K-- 4. i. P-«. -0. 
3 2 - Kai 'Pujpavou pdpTupoq. - F : 5. 4. 1. - Kai tujv d T iujv papTupujv npiOKOu Kai NiKoXaou ev 
BXa X epva, ? . (Sept. JT). - Kai Tujpavou pd P TU P o<;. - 2. 3. - Fa : 5. 4. 1. - HpiOKOU Kai NiKoXaou. - 
Kai 'PtupavoG. - 2. 3. - Fb : 5. 4, 1. - TTpicTKOu Kai NmoXdou. - Kai /PujpavoO. - 2. 3. - B : o : 
•H dvdpvno-ts tujv cpoBujv toO pe T dXou aeicrpou, Kai xf\q toO iraibos ev depi dpnarfl? 1 . 'Etri xfl? BaOi- 
45 Xeia ? tou M e T dXou • ©eobooiou aeiapo? e T eveTO, ohq oubercoTe T^YOvev. 'E2 06 Kai Ttd S 6 X«6 S (Juv tuj 
BaaiXeT Kai tUj traTpidpxn dcpevTe? ttjv rroXiv, i&iXGov 4v xu^ Kdpxruj irXnaiov xou 'EBbopou Kai fepevov 
irt. bioTi oWirauaroc flv 6 aeiopo?. AiTaveuovTUJV be duo toG 'EBbopou ei ? tov Kdprcov npo? to 
TpiBouvdXtov, Kai xrpoOTiGepevou ei S to" «"A T io ? 6 Bioq, ^oq iar X u P 6c;, d T io S d9dv«TO ?/ » tou << O 
» oraupuiedcbi'fJMfiC.* ^P & Tf K tujv 9eorraO- X ixuJV aipecreujq BXao-^poGvTUjv Sti Kai ■ 1, GeOTn? 
lTta9ev ev tuj (TTaupu., ISaicpvn? rraibiov eK peoou tou ttX^Gou? dprra T ev eiq tov depa dvecpepeTO. 
ndvrujv be peTd cpdBou KpaSovTUJV to « KGpie tXmGov », KaTeBn to rraibiov 0j? Gtco vecpeXns fio-u X uJ S 
Kai TtapeKeXeuo-aTO tuj Xaw mumflOttf Kai elrcev, 8ti of tujv d T Y&uJV xopoi XWh ^ trpoaQ^q tou 
« 'O araupujGei? bi' f,pd ? » ipdXXouffi xov Tptddtiov upvov. Touto be cIttovtoc; xoG rcaibiou Kai Trapa- 
XpfipaTeXeuTf l (TavTo ? ,eTTa l JcraToo-Gv Tfj aipecrei Kai 6 aeiorpoq. Kai eGaupa<rav drravreq, boSd^ovTe, 
5 - tov 0e6v.- 4: TTacpvouTiou. 'H toO bucrcreBouc; BacnXeujc; AioKXnnavoG wpoT,^ ttoXXou? tujv 
" 9 XPi.cmavuiv drcebetEe pdprupa? ou povov eK tujv XdiKuiv, dXXd Kai eK tujv pova X uiv • Ojv et? .fjv ml 6 
ooioc; TTacpvouTtos. Ouroc; T dp e£ Airurcrou KaTa T 6pevo ? , KaTaXircujv tov KOOpov, xbv rrXeicrTOV tt|« 
iwnq auTou X p6vov bieTpiBev ev epnpoiq. Aid be to ttoXXouc; tujv eXXfjVUJV emaTpecpeiv rfpo S -TOV 
_ « KaxXdZovxo? Mv. - « eoxepCu? add. Mv. - « uaiKpXdZovra M. - 20 (* - X^ n ra) om. Mv. - « om. Mv. - 
« lepoouvn? Mv. — 2S b£ Mv. 
00 J (Kai - apiraTns) o'«. Ba. — 2 n«pou Ba. 50 . Sept. 25. f. 37 Sept. 26. Sf.pt. ^5. Sri-t. 2fi voO toO BacrtXeuj?, to y^vo? Aiyutttio? TroXeuj? 

fevTupta^ 2 , tov rrXetOTov xpovov bidtiuv ev epr)- 
pot? 3 ' £n T oupevo? be Tcapd toO fiYepdvoqAptayoO 4 
bid to 3 ttoXXous tujv eXXi'ivaiv eincJTpecpeiv Trpo? 
tov 0e6v, £2 emcpaveta? dYYeXou KaTfjXGe. TTpo? 
ov I Trappr)0"iacrdpevo?, beapeirai ffibtipoi? Kai erri J\i SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 80 

toO rratbb? ev Tip dept dpTraYfj?. ToO jap XaoO 
TravTO? o"uv Tuj 8ao*iXeT 0eoboo"tuj Kai TTpoKXty 
iraTpidpxri cruv iravti tuj Tfj? eKKXrjola? TrXTjpujpaTi 
Kai irdcrg Tfj iroXtteia e'Htu Tfj? rroXeuj? ev Tqj Kdjimp 
toO c E0b6pou bid tov q>6{tov Ttxiv creicrpuJv XtTa- 5 
vcuovtujv, fjbri Tfj? toiv Oeonao^'fuiv atpeaeuj? eg 
SuXou dvapTdTai 5 Kai SeeTai em too*outov, ware iTcripeta? toO 1 btaBoXou dpx»F 2 Xappavoucm?, *ou 
TdevTo? auToO TrpoOTiTOv (pavfjvai Kai iKXuOnvar Tip TpicraYiuj upvw to «6 oraupujGei? 0eo? » 
Trapabogw? ouv auGi? utto Geiou dYY&ou i?Yia- 8Xaa<prjpouvTUJV Kai to TrdGo? Tfj drraGei 8 cpuffei 
crGei? 6 , djg TauTa rip crap pocrovTo? tuj crojpaTi, TrpoaarrTovTuuv, 4£ai.<pvr|? Traibiov drto peffou tou 10 
66ev £HfjX0ov, Kai ep.q>avio-0ei? tuj f]f€)A6vi, ttoXXoi? TrXrjGou? dprraYev eiq tov depa ecpe>€T0. TTdvTwv 
avrio? TricrTeuj? Kai papTupiou Yerove. Aid TtdXiv be !v €KTrXr|2ei Kai cp68w KpaSovTWv erri TroXXd? 
Tpoxu> becrpevrat Kai Tfj cpopa toO TpoxoO KaTa- uipa? to « Kupie eXe>ic>ov, » au0t? KaTtivex^n to 
Tpr|0ei? Td piXr), x«pm XpkjtoG uy"1? aTTOKa- traibiov uj? 4 utto vecpeX»iS KaGtepevov 5 Kai (puivf) 
TeffTii '•. Aid Kai Ttpo? tov BacnXea AiOKXntia- peYdXri TtaptKeXeuffaTO, Sti oi tujv dtTeXaiv xopoi 15 
vov TrapairepcpGet? Kai crraupuj TrpocrnXujGei? erri d'veu Tfj? TtpoaGrsKti? toO* « c O c?Taupa)0ei? » tov 
bevbpou cpoiviKO?, to TtveGpa tuj 0€ip TrapeGeTo. Tpiffdyiov upvov dvartipTtoucrt Tip 0euj- «"Ayio? 6 
5. Tfj auTfj tVepa pvfjpriv ImTeXoOpev TtuvpeTd .» 0eo?, &yio? io"x u P 6, S' S yio? dGdvaTO?, eXenaov 
<piXav6puiTcia? QeoO yevojuevujv cpopujv Kai Trpo »f\]iaq»- Kai etiGus TaT? ToiauTai^ (puivat? dire- 
Tfjs dvaaTdo-euj? beigdvTiuv f\ytiv if\v rpepav tx\<; bwKe t?\v tpux^v Tip Qeui Kai 6 tou ffeitffioO kXovo? oq. 
dvaOTdcreuj?, toO |i eyaXou ffeio"(iou Kai tt\<; eTraucraTO. 

MHNI 1Q AYTQ Kq-'. 

1. Mvnunv erciTeXoOpev tti? jieTaffTdo-ewg toO rJTi<5 4 nv 4 GuxaTtiP 'Iwffiiqj toO pvncrTopo?. 'O^dp 
driou 'luudvvou toO dTrocnoXou Kai eua-fTeXt- 'luxyf|<p Teaaapas uious 4 luxe., IdKUJpov, Zufieujv 3 
CtoO 1 . Outo? - t\v uto? Ze^ebatou 3 Kai IaXw)an?» Kai a J loubav Kai '\iuof\v, Kai euyatepa? rpeT?* t»iv •& 

— " Kevtupia? Sa. — s casu ileett in S. supplcvi ex Sa. — •* 'ApeictvoO Sa. — 5 AvaprnSek Sa. — 6 uYiwGeiq Sa. — 7 dir^- 
Kar{arr\ Sa. . 

5. _ 1 T o0 am. Sa. — 2 dpXrtv Sa, dpxew S. — s toO 0goO add. Sa. — 4 d><; o?». Sa. — 5 Kcteifyevov corr., pnus 

Kaen^evo? S. 
i. _ 1 too eeoXofou add, Sa. -»- 2 8? Sa. — 3 Zepaibcu'ou Sa. — * propter membranam laceram om. S, supplevi ex Sa. — 30 

5 lufxeoiva Sa. — G Kai om. Sa. 81 MENSIS SEPTEMBER XpiffTov, ^iit€Tto 3 tpoveuGiivat irapd tou dpxovTO?. Kai rroXXuiv KpaTOup.eviuv bi' auTov, utto Getou 
dTteXou KeXeucrQeii;, drreXGdjv rrapeffTrj tuj apxovTi Kai tov XpiOTov 6|ioXoTno"a?, befffj.eiTai ffibtipois. 
Kai im HuXou KpefxaaGeiq egecrGn, eui? Td gvTepa auToO errecrov em tiiv t>1v. 'AXXd TrdXiv j€.jovej 
\)-iir\q, dxT€Xou TaGTa TrpocapjaocravTO? tuj adjuaTf ek toutou TtoXXbi eTcio"TeuO"av tuj Xpio"Ti|». Kai ibujv 35 
6 d'pxujv Tfe^rrei auTdv <ruv toi? mcrTeu0acn irpo? tov fJacnXea AioKXr)Tiav6v. Kai trap' eKeivou ^iti 
<pniviK0«; CTaupojeei? ^TeXeicuGn- KaT J auTiiv be t»iv f|p.epav drreKecpaXio-Giiaav TrevtaKOcrioi M^'l^dp- 
TU p €S . _ 3; Eucppoffuvn^ tii«; ueTovOMacGeicyiT; I^apdYbou. TToXXai eiffi Tfj? aaiTHpia? oboi. 
Kai jap f) 6o"ia Euq?pocruvn, GutdTriP o5o"a'TtXouo"iou Tivos Kai Trpo? yd^ov n£XXouo"a eKbo8r]vai, 
Yvoucra toGto Kai tou XpicfToG wjxepr] GeXoucra eivai, Tcpoaebpaiaev evi tujv dyiatv repovrajv, Kai 40 
Trap' ^Kfeivou ^YtveTO |UOvaxr|. EiTa <popiiGeTo-a,A'va pri tviwpia0^ utto toO narpd? auTn?, evbucfa- 
pevn dvbpeia ipdTia Kai peTacrxnM^io-eetaa tiq dvbpa Kai peTovo,ud(Tacra i iauTriv Z^dpaYbov, 
drcnXQev e\q dvbpeiov u.ovao~Tr|ptov, ti<; 6 Kai irpOTepov KaTa ffuvnGetav dTf^pxeTO 6 TraTfip aGrife. 
Kai M^Td toGto irdXtv dTtepx6u.evo? Kai tuj viY0uu.evuj binYoOnevoi; ti*iv cpuYnv Tfj? GuYaTepo?, 
ipXerre ttoXXokis Kai auTrjv TrapiffTapeviiv tuj riYoufxevai ev ffxnMaTi dvbpos Kai XuTrouu.evnv b^Gev bid 45 
Tnv GuYaTepa auToG* dXX' ouk eYvuupiSev 5 auTi'yv- Aiavuo"ao*a be iv tuj uovacmjpiuJ %xt\ b^Ka Kai 
oktuj, r|(T0evriO"€\Kai TTpoOKaXeOauevii tov TraTepa auTrji;, eiTrev « 'Ey^J eijii 6 BuYanip crou 1 Kai ^r\ 
» XuttoG. » Kai toGto eiTroGcra, €Koiur|0)i. — Ba : 5. 4 3. — Bb : 5. 4. 3. — T : 3, cod. mutii. — L : 4. — 
"la? (Sept. II 2 ). — 1. 2. 5. — O : 1. 2. 3. 5 : r\ dvdu.vr)(Tts ImTeXeiTai tujv peTd <piXavGpuJTria? jevofieviuv 
cp68ujv Kai Tcpo Tfj? dvao-Tdo*euj$ Trjv dvd<TTacriv beigdvTaiv ev fj 6 Xao? duvepxeTai ^v Tfj aYtaiTdTrj 50 
peYdXij lKKKr\aia. Kai fj.€Ta Tils XiTfj? aTrepxovTat ev tuj <J>6paj, Kai ia<; o-uvf|0ei<; keT Tron'icravTes 
TTpoaeuxdq, irapaYivovTai ev tuj Kd^rruj' Kai peTd Td<g ketcre TrdXiv eE g0ou<; 7 TeXoupeva? euxd?, eTtavep- 
Xoviai ^v Tip creTfTuj aTrocTToXeiuj tou oyiou Kai Tcaveuqpnpou drcoo"T6Xou Kai eGaYY^XtcfToG Mujdvvou, 
Tqv XeiTOupYiav eKeicre erriTeXouvTes. — G : H. 4. 3. — G : inc. mulil. 3. 1. 2. — Cb : 5. 4. 3. 1. 2. — M : 
3 — Ei? tov ocrtov TiaTepa TTacpvouTiov. — ■£ : ToO dYiou pdpTupo? TTacpvouTiou. — 5. 1 : TTauXou Kai 55 
TdtTrig Kai tujv Traibujv auTfj?.' — Mv : 3. — Eic, tov offiov TTaq)vouTiov. — 4. 5. 1. — Mr : 3. 

• SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. — H : 1. — P : i. — F : 1. — Fa : 1. — Fb : deest. — B : 1 ; 
H peTdo*Taai? toG dYiou dTroaToXoo 'lujdwou toO GeoXoYou Kai euaYYeXtcrroO '. c O peYa? drrdoToXos V < tSS. 'EoGfip Kai j Tiyv MdpGav Kai Tfjv ZaXujpnv, f[iK 
r\v Y^vrj ZeBebaiou, priTripbe 'Iwdwou* evTeGGev 6 
Kupio? timujv In^oG? XpiffTo? Geto? fjv lujdwou 
&<; dbeXcpd? IaXujpr!5 Tfj? GuYaTpoq 1uj0n9' 
5 outo? Icttiv lujdvvn? o eVi tuj o"Tr|0ei toO XpiCTOu 
dvaTtecrujv bid to crcpobpa Kai cpiXeiv auTov Kai 
{ptXeTaGai utt 1 auToO. MeTd Trjv dvdXn^iv ouv toO 
Kupiou Kai Tr)v Kotpn^iv Tfj? dYias becfTroivn? fipaiv 
SeoTOKOu, ev 'Aoia tov XpiOTov Kripuga? Kai £v 
10 TTdTpuj Tfj vntfai utto AopeTiavoG lHopio"8ets» evGa 
Kai to TrdvereTtTOV oGtoG Kai GeTov eGaYY^Xiov peTa 
Kai Tfj? dTtOKaXuMJeuj? Ijpax^ev, etri Tiva tujv ou 

TTOppUJ TTOXeuJV U.€Td Tf)V duo Tfj? TTaTpou Kd0O- 

bov rrapaYtveTai, AopeTtavou TeXeuTncravTo? Kai 
15 Nepoua paoiXeuaavTO? ■ iv f) 7 tov veaviOKov eK€i- 
vov, ov br\ tuj Tfj? TToXeuji; 4Trio*K6Tcip.Trape0eTO, 
drrobpacravTa iH auToG Kai XfjaTapxov Yevopevov 
dveKaXiaaTO Ttpb? peTavoiav au0i«s* 4v auTfj bf\ 8 
Kai Tiva eVepov pdpet xpedjv papoGpevov ouk 6Xi- 
20 yojv Kai bid toGto b\<; pev cpdppaKov birXriTfiptov «►• TfeTTUJKOTa, irapd two? 'Eppaiou toGto XapovTa, 
pilbev be TreTcovGoTa bewov, to tou Geiou afaupoG 
criipeiov empaXXovTa Ttp <pappdKu»,.ToG GavdTou 
^PpuoaTO" rrpocr^Ti be Kai tov 'EppaTov eKTrXaYevTa 
tuj irpdYpaTi, eTceiTrep KaTeTbev 6 GeTo? drrocrroXo? 
paTTTiaQfjvai 2r|ToGvTa, u>br)Yno* e ^PO? Xpiorov Kai 
Xuet pev t«5j evbeeT eKeivqj dvbpi Td Tfj? drcopia?,, 
XopTov ttoXuv dpeiipa? et? xpuffov KaGapUJTaTOV 
Kai auTOi e-mbou?, tov be 'EPpaiov paTTTicra? Kai 
uiov tpujTO? dvabeiSa?, r^XGev ^v'Ecpecfqj KaiiroXXd 
uXriGn TcpoffaYaYUJV Tip XpiaTUJ Kai GaupaTa aKeipa 
epYaffdpevo?, S bie£obiKUJTepov f) KaT' auTov 9 brjXri 
toi? Trdcriv icfTOpia bieSetaiv, ^v elpfyvri, eTeXeiiuGn, 
Gtto tujv ibiajv paGnTiiuv Tfj y»3 Trapabo0ei?* p€T 5 
oXiyov be ipriXa(pri0ei? oux ebpeGr}' peTCTeGri jdp. 
TeXetTai be r\ auToG o*uva£i? ev tuj aeTfTip dTtoffTO- 
Xeiip, tuj ovti TtXno"iov Tfj? peYdXn? €KKXr[0"ia?. 

2. Tfj auTfj fjpepa d'0Xr]O*i? tujv TrevTe TrapGe- 
vujv Kai povaCoucrujv, aiTive? utto TTauXou toO 
ibiou TtaTpo? tuj giqpei dvripe0no"av. SEPT; 26. MHNI TQ AYT9 KZ'. 1. *A0Xr]O"i? toO dYiou pdpTupo? KaXXio*Tpd- 
tou I Kai tujv auv auTiI) papTUpaiv x . 'O Syio? 
KaXXiOTpaTO? uTrfjpxe ^ m AiOKXriTiavoG toG paai- 

25 Xeuj? iv PujpT)" KaTacrxeGei? be TtpujTO? tujv dXXujv 
rcapd TTepcrevTivou toG OTpaTnXdTou, TUTrTeTai 
d(peibuj?, Kai TtXfjGou? 6aTpd.K0u XeTtToG uttocttpuj- 
GevTO?, aupeTai dvujGev Kai x^ VT l? auToO tljj 
CTOpaTi 2 TeGeicfn?, XeKavr; ubaTO? TrXnpri? Tip 2 

30 o-TOpaTi toO dYiou eYX^Tai, di? dcTKoG biKiiv irXri- 
pu>8fivai auTov eha crdKKiu epBdXXeTai Kai KaTd 

— 1 ui Sa. — s be Sa. — ? aOtou Sa. 

1 . _ 1 |a' Ka i 6' papTOpujv Sa. — 2 tuj oTo^cm aOTOO Sa. toO puGoO piTtTeTai Tfj? GaXdcrcni?' toO ctokkou be Sept. 27. 
Geia Ttpovoia biappryxGevTO? 3 , buo beXq)ive? tov 
Syiov toi? vujtoi? GTToXaP'dvTe? peTeujpKouffi Kai 
Tfj Yt) aTTOTiGevTai- toutou be Y^vopevou, oapd- 
KovTa ^vvea pdpTupa? Trpoo"riY«T 6 ' ro 4 e v? Tfjv toG 
XptOToG iriaTtv, Trdoav auTOi? 5 Trjv Trepi rjpa? 
roG 0eoO okovopiav kGepevo?. Oi Kai poTcdXoi? 
TU90evT€? eYKXeiovTai Kai TtdXiv Tucp0dvTe? ei? ttjv 
TrXno*iov drroppiTTTOVTai KoXuppnGpav, 'QKeavov 
KaXoupevnv. EuSapevou be toO dYiou paTmcrGfivat 

- 3 biappnxe^vTal!!:;!:;. Sa. — * irpoanfaTev Sa. — " a&Tov Sa. 3 ^SriTeiTO B. — ■* fx(.TOvo}xdaa<sav Ba. — '" ifvibpilov Ba. — 6 f| add. Ba. — ' £ZiQov<; 0. 
1 Kai eflaYT^KTToOflW.Bii. 60 I Kai eOaYY€Xio-Tfj? 'laidvvri? 2 peTd tfjv dvdXnipiv toO Kupiou Kai Tf> Koipricriv Tfj? ©eoTOKOu, rjXGev ei? Sept. 26. 

35 Ecpetfov 3 euaYY€XiZ:6pevo? tov XpiffTov Kai btapXriGei? AopeTiavip tuj 'Pujpaiujv paOiXeT 4 , IgaipicrGri 5 
ei? TTdTpov ttjv vfjaov, ?vGa 6 Kai to cyiov eYpavpev euaYY^Xiov 7 . MeTd be 8 TeXeuTfiv AopeTiavou 9 
avaKXrjGei? rrdXiv i^XGev l0 ei? 'Ecpecrov. Kai-peTd to rroXXou? bibdgai Kai bid toO " paTTTicfpaTO? ia 
TTpodaYaYetv tuj Xpio-Tuj, irpoeYVw ttiv pertoTOffiv auToG. Kai 13 KupiaKfj? fjpepa? " eXeouffri? I5 , 
bibdga? 16 tou? dbeXcpou? 17 Td peYaXeia toO 0eoG- kcu TcapaYYe'Xa? 18 auTOi? cpuXaTTew TrdvTa Td 

40 bibaxGlvTa utt' ? 9 auToG, npooreTage 20 Tip paGt]Tf| auToO 2] rrapaXapeiv dvbpa? KaTexovTa? Td? 2!J Trpo? 
6puYpa XP«0"S Kai aKoXouGew 23 . Kai IXGibv em tov tottov, erceTpeiiJev 6pu£ai 6'puYpa 2 * paGu 35 (TTau- 
poeibe? 26 . Kai Tcpoffeugapevo? Kai eiTtiuv « Etpiqvri upiv, dbeXtpoi », dveKXiGti 27 ev t«jj dpuYpaTi. 
Totc KaXuvpavTe? aGTov oi paGrjTai dvexdjpr|0*av. Kai peTd toGto eXGovTe? ibeiv auTov, oux 
eupov 28 . — Ba : 1. — Bb : i. — T : 1. — L : 1. — O : 1. — G : 1. — C : 1. - Cb : 1 (contuli 

45 cum B). — M : 1. 2. — Tfj? ajiaq pdpTupo? 'Apidbvn? Kai tii? dYia? pdpTupo? Xupa? Y^vaiKO?, fjTi? 
paxaipa dTeXeiiiJGn. — Tou biKaiou Tebeiuvo? oTe Tf|V ev tuj ttokuj bpocov irpoeibev. — Mv : 1. — 

Mr: 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : TeXeirai be f) outoG pvnpn ev Tfj povfj Tfj? dYia? 'Euixdpeuj? Sept. 27. 

Tfj oucrr] TrXr)0-iov toG XpiaToG Tfj? XaXKfj?, ?v0a f\ ajia auToG KecpaXf) dTTOKeiTat. — % 3. 4. — H : 2. 

50 i. _ p ; 1 : KaXXicrTpdTou Kai Tfj? ouvobia? auToO tov dpiGpov pG' ffTpaTiuiTuiv eni AiOKXriTiavoG 

pacnXluj? ev tfj TrpeapuTepa 'Pujpri. — 2. — F : 2 ('Emxdpeuj? tantum). — 1. 3 (... NeKTapiavoO). — 

- 2 outo? 6 ji«K<iptos *i. 6 &Tt6(JTo\05 Kai efiaTTAwrrfK Cb. — 3 ^v 'Ecpecnu Cb. — 4 (ei)a-fr€\\l6^vo<; • gaotXet) bibda- 
kujv evra Cb. — 5 itapioQt] irapd AoueTiavoO toO VaoxUwq, Cb. — 6 ^v f| Cb. — 7 eooYY^iov frrpa^ev Cb. — * Kai \xexa 
Tfjv Cb. — 9 Ns(pou paaiXeooavTOC add. Cb. — !0 f)X6e ttdXiv Cb. — " dYiou add. Ba. — » 2 bi&dSai Kai pairrio-at Kai Cb. — 

55 'a (TtpoeYvaJ - Kai) om. Cb. — " om. Cb. — 15 o%ar\c, Cb. — Ie &ibaEai Cb. — " Travxa add. Cb. — 1S wap/rrratav Cb. ~ 
19 trap* Cb. — i0 eira dire Cb. — n Bripiu add. Cb. — 22 Tdc om. Ba. — - z Kar^ovTa? OKaq>ia<; mi Kocpivou? Cb. — 
*+ lipoSai dipuYl^a Cb. — 25 paOuTaTov Ba, Cb. — 28 om. Cb. — 27 dv6K\iv6nv Ba. — 2S Itotc - eopov) Kai ineOK-Tsdaer} 
TfivitXdKav. 'EXeujvxeq be ot |ja8r)Tai eiiriov toi? iv Tf) ir6Xet 8ti 6 bibdcfKaXo^fuji&v K6Koi^riTai. Kai direXeovre? Tive<; 
Kai dvoiSavre-; tov rdepov xd fj^v oavbdXia eupov, to b& Xetyavov oObauujq ■ ^ereefiKe Tap aOTo 6 KOpio? Tpoiruj w ai)xd<; 

60 errioTaTat. 

SVNAXARIUM. S3 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 84 Sept. 27. f. 39. Sept. 27. tou? T6(T<TapdKOVTa ivvea em Tfj? KoXuppfjepa?, 4. r H cruvlbpape Kai f| toG oaiou warpo? fjpujv 

XuovTai auTiuv rd beared 6 , a TcepieKeivTO, Kai cpai- pvfipr] * 'iTvariou tou Yevopevou Tetdprou fjtou- 

bpal? Tai? aToXal? Kai tat? oipetftv eu9u? dvep- pevou Tfj? povfj? toO IwTfjpo? 2 toO XeYOuevou 

XOVTai duo toO ObaTo?. c Qpd9n be Kai 6 aYto? Ba8upoaKo? s .*0? 4 inrijpxev ^k Tfj? beuTepa? 6 tujv 

KaXXitfrpaTO? orecpavov km Tfj? KeipaXfj? cpopuiv KaTrrraboKuiv imcpxia? irci BamXiujv NtKti<p6pou 6 5 

€UTTpeire(TTaTOV Kai <pu)vf| auTip 7 i£n.Koucr8r| oupa- Kai Iwdwou • ck vrpTia? be f}XtKia? T utto tujv aUToG 

v68ev XeYOuora 1 «0dpffet, KaXXicfTpaie, Cuv tuj yoveuiv dvaT£9ei? 8 Tip 0eu» w? d'XXo? ti? veo? 

» jroipviuj o"ou » Kai « Aeuxe fjbn. Tai? aiuuviat? 8 Iapouf|X, Kai utto toO Gelou BacriXei'ou, toG cvcnt]- 

» <7Knvai? iTravarcauaopevoi 9 », apa be tjj q>cuvQ o-apevou rf\v ixovr\v,naaav tjtv povaxucfiv aKpiSeiav 

Kai ma 6 Geo? Zo&cev, ware to itXnaiov d-faX^a iratbeu8ei? 9 Kai bid rrdvTUJv i0 tujv tacXticnaattKuiv io 

KaxaTreceTv Kai ei? koviv biaXuBfjvai I0 . Toutujv Ba9pu>v bte\9djv x«poroveiTai TrpecBGTepo?. Tujv 

ouTiuTevo^vujv,TtpocrnX9ovTi|»Xpi(TTui KaigTepoi be TcaTepwv Trig povfj? iv XpiortuJ TeXeiw9evTU)v 

tujv o-TpaTiWTOiv TpiaKOVTa Kai Trevie Trpo? <toi ? TtpoxeipiZeTai frroupevo?. "0? » Tfj toO d T iou 

kaT6v n > tov dpi9pov. '0 be 6Vrto? KaXXiorpaTO? TTveupaTO? KpaTaioupevo? x«Piti nuance Kai inXrj- 

Kai oi o*uv auTip aapdKovTa ivvea iv Tfj cpuXaKfj 8uve ttjv povfjv ei? buvaptv Iv te eicyoboi? Kai 15 

aTcax9eVre?, iv auTfj to tou papTupiou tcXo? ibi- XotTrot? auTfj? J2 BeXTidjpaav ipKobopntfe 13 re 1 * 

SavTO, Sicpem peXnbov KaVaKonevTe? 12 . Kai 6eiou? vaou? toO ts 16 Ta£idp X ou K ai toG 

2. Tfj auTfj rinepa d8Xr|cri? Tfj? d^ia? pdpTupo? 9e6irTOu 'HXioO, Kai ev tivi TrpoacTTeiuj iepov 
'ETrixdpeuJ? 1 , raiavfj? KaiTrl? cruvobias auTiuv 2 . o"nKOV 16 to»v dxiujv dTTOCTToXatv. ITeTToijiKe be. Kai 
AuTnGTrapxevHmAiokXiiTiavoGMvTri'PaiMaiaiv Tai; KavoviKai? 8piTKtov « dfftpaXe? rcdvu Kai 20 
iroXei Kai 5 biapXneetaa TUTTTeTat Kai geeTai 6 aqpo- eurrpeTreoTaTOV Kai ev Tai? rjuepat? Tf]? dirocTTa- 
bpio? utto Kato-apiou 7 GTrdpxou. "Hti? bid judvn? oia$ yevvaiajs KaTriTwvio-aTO tou S totc dpxovTa? 18 , 
trpoo-euxn? KaTdT6v s T07TovJv (Ii'tcTTaTo d9XoGcra 9 , ou? 6 dvopo? dvTdpTn? irpoexetpiaaTo, 6 d9eujTa- 
ubujp iv. TreTpa? j &nveYK6 Kai TroXXoug ^k toutou to? lKXr|p6? 19 , 6 Tracrav Tr,v oiKoupevnv biara- 
upoo-riveTKe to. Xptcrrd) Kai toi papTupiw Tip hi pd£a ? , biaTiipuiv if|v auTu. eK toG 6eoG dpiriaxeu- 25 
auTOV bio Kai ffcpaipoti? poXipbivaig TUcp8eIo*a, 9eTcfav Troipvnv affivf] Kai aTapaxov. ToO be 
Tnv'bid itupo.; Kai Sicpous 30 urreaTn TeXeutnv. dvrdpTOu eKTrobuiv revopevou, dTct8upiav 9edpe- 
TeXetTai be r\ auTtuv cruva^i? ev Tip papTupettu o*tov eiob^eTai toG eiaeX8eiv ev Kaivo-TavTivou- 
aGTiuv toi ovti ^v tuj TdiTavip ». iroXei Kai KaTa(TKeud(iai iepd KeipnXia Tfj dyia 

3. Tn aoTi] fipepa pvrmn tujv 6(Tiujv l TraTepiuv iKK\t)Oiq. ty 0<; etaeX9uJv 20 Kai fa boHavTa auTixi ei? 30 
fipaiv Kai dpxiemo-Korraiv NeKTapiou Kcuvotcvti- Iptov t^ tou 0eoG x«pn"i upoaTaTiwv ■>,- KaTe- 
vouTOXeaj? Kai cpXaBiavou 'AvTio X eias. (TKedaaev lepd OKeuq Kai ctitvov tou xupiou riuaiv 

' _ «^v autn add. Sa. - J ateou Sa. - 8 oOpaviai? Sa. - 9 avairava6^voi Sa. - l0 biaXnef^vai S. — " CTpaTiu.T(Bv 
\e tipo? xo'% p Sa, \e' irpo tov dpi8nov S. — 12 TeXetrai b^ ktX. add. Sa inter Synaxaria selecta. 

2 - 1 dXXd khI n nvrmn Tfjq &Yia? 'E. Sa. — z {r«iavf|? - oOxiflv) om. Fa. — 8 Kai avxr\ Sa. - * padtX^u;? add. Fa. — 35 
s Kai om. Sa. - « Kaiexai Sa. - 7 Keffapiou Fa. - « tov styjra Kn. com Sa. - • (^v- dGXoOcfa) om. Fa. - " bid Zlyouq 
Kai -irwpo-; Sa. — u reXeiToi ktX. om. Fa. 

3. — * atiu'v Sa. . 

4 — 1 om. Sa. - 2 XpiaroO add. Sa. - 3 BaeupioKO? S, BaS^uj? pfoKO? Fa. - i ouroq Fa. - • beings ba. — Nim- 
(p6pou Fa. — 7 iSon« ^k viiria; rjXiKta? Fa. - s avaTieerai Fa. — s Trebeueei? xf,v povaxinnv irfiaav dKpi'piov Fa. — 40 
io ua0(av Fa. - « wo-Tn<; Fa. — I2 a&TOi^ S, adtoO Sa. - 13 (bCivaniv-iiJKObiMnoe) buvaunv ^v rot etcrdboi? Kai d?6boi? 
UjKobduiffev Fa. — » toi S, Fa. — J3 toi Pa. - X6 Iv tivi irpog iepov oik6v Fa. — " epirrfov Sa,— 18 dvTnTWviiotaTO toi? 
TdiTai fipxo-uoiv Fa. - IS <JkXi P 6.«; Fa. - 20 1S1? elonXeov Fa. — n irpooaraT^v Sa. Tuiv d T iwv papxupojv 'Piipipiag Kai 'Apidbvnc K — 4 — Fa : 2 : 'ETnxdpeu> S (contuli cum S). — 
1 : KaXXiCTpdTOu Kai Ttuv auv auTiu pe'-uapTupuiv, o'mve? uTrflpxov im AtOKXrrnavoO paffiXeui? tv 45 
'PiOprj. KaTaoxe8£vTe§ t«P ^dvTe<;, KaTecrxe95i Kai KaXXIo-TpaTO? napd TTepaevTivou tou crxpaTJiXaTOU- 
TroXXats Ttpuupiaiq GitoaTds Kai ev Tip pu8tp drroppiq5eis aaKKip 2 KaTnffcpaXiO-pdvo?, irapaboSaig 
pua9ei? rrpoariTaT6To tou? Teffo-apaKovTa evvea pdpTupa? 8 tic, xriv tou XpicrroO iriariv, TTdcrav auToi? 
Tf|v itepi npa? toG 6eoG oiKOVopiav eK9euevo?- pe9' tliv Kai to t&o? toO papTUpiou ^be2aTO Siqpei pex' 
■auTcuv dTTOTpri^- — Tujv driuiv fioprupuiv' 'Piij/iMia? Kai 'Apid&vn?. — 3 : Tuiv dtiiuv TraTepwv 50 
fjpujv Kai dpxtemo-Komuv T€vop.evujv NeKTapiou Kai OXaBtavou. — 4 : Tou 6oiou TraTpo? fipwv 
-iTvaxiou (contuli cum S). — Pb : deest. — B : 2. 1. — Ba : 2. 1. — Bb : 2. 1. — T : 1. — L : 2. 1. — 
O :-l. — G : 2. — C : 2. i. — Cb : 2. 1 : KaXXiffTpdTOu Kai xf\<; auvobia? auTou. Kai outoi oi drioi 
unfipxov feitl AiOKXiiTiavoO toG BaffiXeux; i\ Tfj uoXei 'Pu^ri,. KpaTr|8eis be 6 aytos KaXXioTpaTO? Trapd 
TTepo-evTivou toG o"TpaTriXdTOu Kai tov Xpicrrov opoXoYncrd? 0e6v elvat dXr|9iv6v, TUiTTeTat tarxupd)?- 55 
eiTa Ti9eTai M KeKopuevip do-TpaKOJ Kai crupeTai dfrdvat auToO. Kai peTd TaGTa eppdXXeTai ei? adKKOv 
Kai phrreTai eiq ty\v 9dXacro-av Kai e5fiX9ev dBXaBn?, axto"9evTos * tou adKKOu. MbovTe? be oi Teo-ffapd- 
KovTa ^vvea OTpaTioJTai to Y evduevov, eirjcfTeuo-av Kai auToi ei? tov XpiOTov. Ou? Kai Tuipa? 6 TTepaev- 
tivo? IveBaXe peTd tou dyiou KaXXiffTpaTou ei? thv (puXaKi^v Kai ebibdcfKOVTO Trap' auToO rapi Kpfffetu; 
Kai Trepi dvao-Tdcreu)? Kai Tcepi ipuxiKfj? oiuTripia?. EiTa ^KBXriGei? 6 orrios peTa tujv p9' aTpaTtiwTuJv Kai 60 
Ttpoo-eugdpevo?, eppiipe rrdvTaTd eibujXa. Kai ^itiffieuaav eVepoi arpaTidiTai kaTov TptdKovra ttevtc- 

1 'Apedbvric F. — - atfKKa Fa. — s toi? TeoaapdKOvTa ^vea ixdpTuoiv Fa. — 4 cfXeoOevTOi; Gb. 85 MENSIS SEPTEMBER 86 'MOO XpiffToG Kai o-etcTd? eixova? Kai TrepmPYU- povns TiaTepeq, m dpv»iMovr|aavT€S tujv irdXai Sept. 27. 

pwpevov euaYYeXtov Kai dXXa Tivd KaTaKOCTpoGvTa adToG dYUJvaJV Kai ibpuiTUJV, r)BouXr|erio*av dvaKO- 

Tfdcrav Tf)V eKKXnaiav. Kai TaGTa Troinffa? irpo- pi(Tai aG T oO to Xeiipavov. Ot Kai TrapaYevopeyot ev uj 

f. 39'. ^epipe peTd tujv ffuvovToiv 22 aOTip dbeXcptuv j iv KaTeKeiro tokuj Kai Tfjv toutou B^qv dvoiHavTe?, 

5 Tfl povq, KdKetvoq uTreXei<p9n bid Tiva? XP««S iv Tfj eupov to Tipiov auToO cFiItpa (Tujov Kai d^paiov, 

iroXei. XpovifcvTi be keiae 83 oruveBn auTip butfev- 9eiav eGwbiav irveov 0Trep S2 peTa xapd? dveXo- 

Tepucr^ voo-ui irepiueffetv S4, octti? peTd toG cuvovto? pevoi dveKopiffav iv Tf| oGtoG 8S povfj ■ Kai ibovnc, 

auTUj' 26 dbeXcpoG tuj ffeitTepBpiuj pnvi th? ttoXcuj? TrdvTe? ouiwq dbidXuTov Kai dcrtvee s4 , aivoy ebiw- 

drtdpas binvue e6 Triv im t^iv auTou poviiv 27 aYOU- Kav tuj Geat, tuj rrpo Tf\? KOivns dvao-Taoeuj? 

10 <Tav 6bov. 09d(Jas be to Apopiov 28 , reXei tou Btou dcpGapaia TipnoravTi Touq 4auToG GepdrcovTa^ Kai 

iXpno-aTOTneiKocrT^eBb6pr)ToGauToGpr|v6s 29 Kai KaTe9riKav auto 35 ev tuj vdp9nKi t^ auTO0i 36 

Trpo9d7TTeTai evTmaeBao-piuJOiKU)Tfi? 80 Tr6Xeujs. dYturrdTiiS iKKXncriaq Tip euujvupip pepei, titi? 

'EviauCiaiou be xpovou irapipxnKOTo'?, oi 3t Tfj? ecfTiv eir* dvopaTi toG Kupiou iipiuv 'InO'oO XptcfToG. MHN1 TQ AYTQ KH'. 15 1. Mvnpn T0 ^ ooiou Traxpoc; fiputv Kai 9eocp6- 
pou XapiTUJVO?, Ka9nY1ToG 1 ttj? epnpou Kai 
6poXoYn T °G. Outoi; fjv irri AupriXiavou 2 toG Bao*i- 
Xeujs eKTfdXeuj? Ikoviou tf\<; AuKaovujv 3 iirapxia?- 
Tcpo0ax9eis be Tip uTraTiKUj Kai buvdpet Xoyujv 

20 iXefSa.5 auTov Kai Trapprjoia tov XpiO"Tov opoXo- 
Yno" a S- TavuffQei? 4 iK Teo"ffdpuJV TuttTeTai Kaiirupi 
cpXereTai. Mexd be Tr|v KaTaOTpocpfiv AuprjXiavou 
drroXuBeiig Tfj? cppoupd? Kai eiri thv 'HX10G Kai 
*iujdwou eprjpov eTreiYopevoi;, CriXuiTfj? wv Tfj? 

25 iroXiTeia? auTUJV,TrepnriTrTet Xr)0"Ta?(; Kai beo-peu8eiq 
Ttap' auTaiv Kai Te9ei? iv q)poupa XuTpoGTai Kai 
au8ts Trig X 6l P 0l S 5 auTwv, irapaboHoiroucis Tivog YevopivriS- Ei<; y«P to Kepdptov, ev uj tov oivov 
eixov oi XrjoTTat, lx i ? TtpooepTcuOaffa tov toy 
iEexeev ot5 ipcpopnO^VTe? oi Xncn-ai 6 udvTe? 
iSeipuHav. c ouv afyoc, XapiTUJv auTo Te to .o"rrr|- 
Xaiov ei? eKKXiicriav KaTeffTncrev (ev9a vuv io"n 
Xaupa f] outuj } c&apdv XeYOpevn 7 ), Kai iv iTepoi? 
TOTtoiq Xaupa? beipdpevo? Kai iv auTai? rrXri9ri 
laovaxuJV ouvaYaYuJV xai rcoXXoT? aiTio? 8 aKpiBoO? 
yevopevo? TtoXiTeia? Kai navToiiuv v6o*ujv cpavei? 
iairip Kai e£ aKpoTopou neTpa? ubmp biauYe? 
iHeveYKUJV, ev B«9et YnP a "tov Biov drriXme. 

2. Tfj auTf) fipepqt d9Xrio"t? tujv dYiwv papTu- 
pwv KaXuTiiviuv 1 'AXcpeiou, <'AXeHdvbpou 2 >, — 22 irpoeirejinjev a6rd ^eTt&v cuvuivtiuv Fa. — 20 (uiteXeicpGr] - dKetae) OireXricpGei bid. xiva? xpiac, iv xfj iroXei xpoviilo- 
vto? bk «Uto0 ^v K«juvo-TavTivouTr6X€t Fa. — u buoevTepiaKfj vojooj irepnreoiv Fa.' — w oOtou Sa. — 26 binvucre Sa. — 

30 2 ? uov^v auiou Fa. — 2S 'A^p-opiov Sa. — 29 06irT€p.Bpiou \xr\vdc, Fa. — 30 aOTng add. Sa, Fa. — 31 f] S. — s2 eiipibv 

. . _ _ . ... . . « , . , 1 v t> 51 1 .< c^ 11 1 id. as „.',_A., o 35 o"tfip.a aiToO Beiav e^taibiav itv^ujv Kai Cuv adiov Kai dsc^paiov 8vnep Fa. 
86 Tf|q add. Fa. 

i. — 1 KaOnY° u l^ vou Sa. — a AupiXiavoO Sa. — 8 Auxaovituv Sa. — * Tavu9ei<; Sa. 
Xtjotoi) om. Sa. — 7 XeYon^vri <J>apdv Sa. — 8 iroXXf); amoc, S, iroXAfiq airriv Sa. 

2. — * kaXurivojv S. — 2 'AXeEdvbpou Sa, om. S. ipuiv Ttil 
outov S. — a&tr] Sa. — 3 * dauvi>| Sa. — 

5 t«6v xeipixiv Sa. — 6 (^Xi? - oi Sept. 28. f. 40. eiTa XaBovTe? tvjv bid Sicpou? dir6(pao*iv, diravTe? direKecpaXicrBricrav, Kai peT 5 auTuiv 6 ciyio? Mapivog 

avfip peYa? Kai croq>6«g. — M : 2. 1 (KaXXio*TpdTOU Kai iKaTov eBboprjKOVTa ivvea papTupujv). — El? 

tou? dYiou? TeaaapdKOVTa ivvea pdpTUpa?. — 4. — Tujv 6yiwv duooToXujv MdpKou, 'ApiOTdpxou Kai 

Zf\vujyo?. — Tujv dYiujv papTupujv QiXrjpovo? iKiaKouou Kai 0oupTouvtavoG Kai Tfj? dyta? pdpTupo? 

40 rdiavfj?. — Tujv dYiujv papTupujv irevTeKaibeKa, o'i iv ttXoiuj ip8Xrj9evT€? 5 Kai tuj irXoitp TpuTrn9evTi iv 

Tfj 9aXdo"ar) ivairenviYno*av. — Mv : 2. 1. — Ei? tou? aYiou? TeffffapaKOVTa ivvea pdpTupa?. — 4. — 

MdpKou, ApiOTdpxou Kai Zfjvajvo?. — <PiXr|povo? Kai <J>oupTOUviavoO Kai Taiavfj?. — Tujv aYiujv 

beKaTtevte papTupujv. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. — H : 2. 3 (EutJTa8iou 'Ptupaiou Kai ti"i? auvobia? auTou). — 

45 p : 2. 1. 3. — r F : 1. 2. 3 : KaXXwiKOu Kai EuOTa9eiou 'Paipaiuiv Kai Tfj? o*uvobia? auTuov iv Tip TTpo- 

pouvTUJV. — Fa : 1. 2. 3. — Fb : 1. 2. 3. — B : 1. 2. — Ba : 1. 2 : Tujv KaXuTnvujv 'AXeHdvbpou, 

Zujcripou, Nikujvo?, Niujvo?, 'HXiobiupou Kai MdpKou. O'i Gufjpxov eiri AioKXiynavou 

BaoiXeuj? iv noXei 'AvTtoxeia?, Moyvou fiYepoveuovTO?. c O be MdpKO? r}v Ttoipaivwv Td irpoBaTa, 

XeuKf)v exujv Tfjv KeqjaXfjv Kai Ba9eTav <Kopiiv x > pexpi ■nTepvi]? auToG. 'Enei be bteYvd)C9ii u>? eif) 

50 xpio" Tia vo?, Tiapaxpvjpa Kpepao*8ei? eHeo'9ri Kai Trapeuepcpeii ev KXaubiounoXeu TlpooKXriOevTUJv be 

tuiv xaXKOTunujv e'veKev tuiv MdpKou becpujv, 7Tpo0nx6no"av Tpei?dbeXq)oi'AbeX<pi6? 2 , 'AXeHavbpo? Kai 

Zujoipo?, ti'iv KdXuTov oiKoGvTe? Kuipriv, Bdvauaoi 3 Tf|v Tixvviv 4 Kai Tfj? tou aibnpou ipyaaia? emo"Tii- 

pove?. 'ApSapevujv be TcoveTv, KaTippei 6 cribripo? uj? ubujp Kai ai X^P 6 ? «" t ujv ivdpKimr o't be to 

aupBdv 6aupd£ovTe? 8eia? eTTaKououoi cpiuvfj? irpOTpeirouor!')? o~uva8Xfjo*ai auTou? Tip MdpKip. Kai eirei 

55 xP^^ iav0U( S iauTou? ibpoXoYncrav, ffTpeBXai? euBu? uTtoBdXXovTai Kai bid xodvn? 5 TrepiTeBeion? 

auTtuv Tip otuuuti poXuBbov XuBevTa irupi bexovTai. Kai rreTpa TTpoo*iiXuj9evTe? irupi KaTacpXeYOVTai 

Kai too Btou to reXo? XapBdvoitaiv, 'O be MdpKO? uTrobe9ei? Kpr)iriba? cftbripd? Kai pa0Tix8ei? kavui? Sept. -27. Sept. -2S. r ' carrc.vi, iLv ... ^,u|3Aii8evTUJV M. 
om. Ba. — 3 dbeXcpo? Bji.mrc. mat* db£\<peio^. s pdovduooi Bn. — ■* (•')*•*•. remix, euxnv Ba. — •' Xiupiavii^ Ba. 87 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLTTANUM Sept. 28. Zujffipou, Nikujvo?, Neujvo?, 'HXiobujpou 

mi MdpKOu. Ourot Grrf]pxov erri AtoKXrirtavoO 
BacriXeuj? ev rroXet 'AvTtoxetct rr]? TTtcfibia? 3 
Matvou riYepoveOovro?. 'O be MdpKO? fjv rrotpai- 
vujv rrpoBara, XeuKiyv e'xujv Tf|v Kcprjv Tfj? Kecpa- 
Xf]? Kai Ba9etav pexpt Tri? Tnrepvn? auT%. 'Errei be 
5t6TVUJ(Teri w? €U] xpicrrtavo?, rrpoboGet? rvapd tujv 
ev xai Spet dvtovTUJV 4 , Trapaxpr]pa 6 Kpepao~9ei? 
geerai 6 Kai TrapaTreprreTat ev KXaubtou'rroXer irpocr- 
KXr)9evrujv be x a XKOTUTrujv KaTaaxeuf]? eveKev 
tujv MdpKou beopdiv, Tfpoffr^tio'av rpetg dbeXqjoi 
'AX<pet6?, "AX&avbpo? Kai ZujcFipo? Tryv KdXurov 
oiKoOvre? KUjprjv, Bdvaucrot Tr|v rexvrjv Kai Tfj? 7 
mbfipou ^PYaoia? eraaTfjpove?' dpgapevwv be 
rurrreiv, Karippet 6 oibtpo? (he, ubuup Kai at xeipe? 
aurujv IvdpKUJv. Ot be to crupBdv Gaupdaavre? xai 
cpujvf]? 8eia? ercaKoucravTe? TrpoTpeTrouoY]? cruva- 
eXncrai aurou? toi MdpKuj, ouk epeXXrfffav 8 , dXX' 
eu9euj? to 6'vopa tou XptaroO emKaXecrdpevot Kai 
tov oibtipov drcoppupavre? O"uveXr|<p0}]O"av Kai Sept. 29. Sept, OrpeBXat? 9 uTre8Xr|9TjO J av Kai. bid x^vri? rreptre- 
0€io~riS auTuiv toi o"ropart poXiBbov eblgavro 
£eovra' Kai iv Trerpa upocrr)Xdi0r)O"av Kai rtp rcupi 
uTre6Xrj0ncrav Kai tou 8tou ^2fjX9ov 10 . '0 be MdpKoq 
UTCobe9ei? Kpr)Triba? aibripd? Kai pao~Tix9eis iKavuig 5 
Kai 68eXio*KOt? Kararrapei? KaiTnvTAujo"0'avTprj9€i? 
Kai £v Trerpa Ka9rjXuj8ei?, Ttqv KecpaXfiv drrerpi^ri . 
Ni'kujv be Kai Neujv Kai 'HXiobaipoc; perd vnm'ujv Kai 
Tcap9evu)v ev toi XeYopevu) $tXopr|Xtqj n urro tou 
2i<pou?eTeXeicd9r|0'av.T6 beTeXo?Tujv rptuiv dbeX- 10 
(pdiv Y^TOvev ev KaXuriu prjvi ffeTrrepSpiuj Krj', toO 
be MdpKou eV KXaubtourroXei eiKOcrrf) rrpujTri toG 
auToO n , tujv be 1S Xomujv ev tuj OtXoprfXuu ll 
iouXiou beKdni Tpirrj 14 .TeXetTai | be f\ auTuiv Ouva- 
Ht? evruj creTTTtu auraiv papTupetuj,Tiij 6'vn TrXrioiov 15 
toO dxiou pdprupo? KimpiavoO evrotc; loXopujvo?. 
3. Tf) auTfj rjpepa d9Xno~t? tujv df tujv paprupujv 
EucfTaOtou 'Pujpaiou \ KaXXiviKOU Kai tt)? 
cruvobiag auraiv f\ be 2 avvahq auraiv kv Totg 

TTpOpOTOU. go MENSIS SEPTEMBER 90 f. 40' MHNI TQ AYTQ KG'. 1. Mvnpn tou offiou TraTpoi; i^ipuiv KuptaxoO 
tou dvaxaipnToG r% Xaupa? tou ZoukS. Ourog ify 
ini Tf}^ BacrtXeia? ©eobocrtou * tou ptxpoO z ck 
rroXei/jc; Kopiv0ou 3 , traTpo^ 'lujdvvou Ttpeapurepou 
Tf)e to»v KoptvOiaiv iKKXiioria? Kai pr)Tp6<; EuboHta?, 
dvetpto? TTerpou roO trpos pnrpog 4 pev Geiou, im- ckottou be Tfj? tujv TTpoeipnpevaiv ^KKXricia? , 

dvaTvujo"Tri5 Trjv TdHiv 6KTO)KatblKaTov be hot; 
t»i<; rjXiKias dvuwv d<; rd c lepoo"6Xupa TrapaYiverai 
Kai to tujv povax«iv XapBdvei o"xnpa rrapd toO 25 

peyd\ou Eu0uplou- rtoXXriv be embeiEdpevog dOKr]- 
o"iv Kai bid CKXriporaTri? dxaiyfii; tov 81'ov bievey- 8 TTicraibta? Sa. — * koI Xfovrct icai dpicrov ^typaKdra Trapa xobq ir<5ba<; o&tou Ket,u^vou? add. Sa. — B irapaiiTEKa 

■ Sa. — 9 ffrp^Aa? Ss 

■ beKatpetq S, it' Sa. Sa. — 6 H&rai KpeixaaQdc, Sa. — ' toi? S, Tf|? tot) Sa. — 8 i^.i\t]aav S, rm&ntfetv Sa. — 9 <STp£f,ka<; Sa. — I0 (koI ti?»- <I>iXo/atAiqj S, Sa. — >12 p.^vo<; add.. Sa, — I3 bk om. Sa. 

3. — • J forte kgendum'PujuOKou. Cf. Synaxaria seleela G. — a T€\€irat U t\ Sa. 

1. — * ©eobmorfou S. — 2 ^eYa^ou S, fitKpoO Sa, ©eoooffiou toO v^oy Gyriluus Sgythopoi.it. in Vita S. Cyriaci, Act.SS., 
Sept. t. VIII, p. 147. — 8 KopovSou S. — 4 irarpo? Sa, -f^ovev be 6.vey\o<; £k M'Fpo? TTerpou Ctrillus ScYTHOPOLrrAmrs, 
loc. cit. 30 40 Sept. 21). Kai dpeXio"Kot<; Kararrapeis Kai Tnv.YXuJcrcrav Tpr)0€k Kai ev rr^rpa Ka9r]Xu)9ei<; Tr|v KecpaXf|v direrp^n. 35 
Ni'kujv be Kai Neaiv Kai 'HXiobwpo? perd vnrrtujv Kai rcap9evaiv ev tcIj 4>iXopi\iai uiro tou Hupou^ere- 
Xeiujeno-av. — Bb : 1. 2. — T : .i. — L : 2. 1. — O : 1. — G : 1. — C : 1. 2. 3 : EucrraGiou, 'PtopuXou Kai 
rite oruvobta? aurutv. — Cb : 1. 2. 3. — M : 1. — Bapoux tou irpocptiTOU. C H tujv Trpo(pnraiv ducpiffyg 
bioTTTpa, f) toO lepepiou ttvoi 5 ! Kai dvartauXa, etpeiropevog rjv tuj 'lepepiqt bibao*KdXuj, ore thq aixpdXurroc; 
ouro? et? BaBuXuiva ^mo, 9piivuJv rnv dvdXujcriv T(\q 'lepouaraXnp, 46bDpr[Kovra xpovou? ^TreKreivo- 
pevr|? Tx\q atxpaXujcria?. Oi5tos 6 Bapoux Tt ?< bibaoTtdXtp ctuvujv tb? atxpdXairoi;, ffirrjXaiqj eaurdv 
€YKa0efp£a? tov errtHevtcrpov e9pr|vei lepepiou, dTrpovonrov ^auTov cruvrnpajv pexpi? dvacrTpoq)fj? toO 
XaoO. "Ore be 6 Xao? irpo? 'lepouaaXnp erravnKe, Bapoux e£eX9ujv roO ffirnXaiou rrdXiv rd utto toO 
'lepepiou ev <?K(yrdcrei Ka9ujpa9evra, otc Kai rot? Xi0ot<g epdXXeTO auv tuj 'ABipeXex, dKOuei Kai uj? ev bucri 
o-«jpao*i pia ipuxfl ev dpcpoTepoi? eYvtupikTO toi? TTpoqji'iTats eirei Kai ei? e'va raSiapxov to 9etov TTveupa 45 
dp<pOT€pouq erreYpacpe. TpavoTepuj? Yap Kai 6 Bapoux Td rrepi rfis XpiaroG oiKOvopia? dveKeXdbrjffe 
Xeruiv «Outo? 6 Geo? f|pujv, 011 XoYiO0no-eTai eVepoc; rrpog aurov» Kai rd e£fj<;. Eupoi b' d'v ti? Kai 
rcXetova tujv cpiXorrovuj? rd? rrpocpriTiKd? BtpXou? ^rravaKpivovTUJv tov Trpo<pnTr|V Bapoux, rd rrepi tou 
XpiaToO Kai rfj? lepouaaXtip rrpoaYreXXovTa. Tov youv 'lepepiav eirtpeXiii? Kr]beuo"a? peTd tt|V irpo? 
Kupiov toutou perdaraffiv, per' ou rroXu Kai auro<; rrpo? Kupiov ^SebJipriO'ev. — 2 (tujv dyiuiv paprupaiv 50 
Kai auTabeXtpujv 'AXeSdvbpou, AXcpeioO Kai Zujo-fpou Kai toO dYtou paprupog Nikujvo?, Neaivo?, 'HX10- 
biupou Kai tujv Xoirrdiv rfap0^vu>v...). — 3 : KaXXiviKOu Kai Euo*ra9iou roG 'Pujpaiou. — ToO dytou 
pdpTupo? 'AXeSdvbpou Kai tiiiv cruv aurai TpidKOvra paprupujv. — Mv : 1. — Bapoux. — 2. 3 
(... Euara0(ou toO 'Paipaiou). — 'AXegdvbpou ktX. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. — H : 1. 4. 5. 3. — P : 1. 4. 3. — F : 1. 2: 5. 3. — Fa : 
1. 2. 5. 3. — Fb : 1. ± 5. 3. — B : 1. — Ba : 1. 2. — Bb : 1. 2 (= S). — T : deest. — L : 1. 4. 5. — 
O : 1. — G : 1. — C : 1. 2. 4 5. 3. — Cb : 1. 2 : Adba Kai TopbeXXad Kai Kaaboa?. Outo? 6 dyio? 
pdpru^ Adba? urcnpxe OuYfevris laBuupiou BacrtXeuj? TTepcriBv, 6 be ToBbeXXad uio? -rvr\(Sio<; auroG. Kai 
bid TO-Yeveo-9ai auroug xpio*Tiavou<g Kai rcpoo-eX9etv tuj Xpto*TUJ ou pdvov npvr|9r|0*av rrapd roO Sa^uj- 55 Kujv'KaiTous Td 'QpiYeVou? (ppovouvrai; eXeY^as, 
rfoXXd 6 9aupararfi o"uvepYeta roG Xpicfrou €KTeXe- 
o*as, ev Ba9urdrai YHP*? Y ov ^ ov apeiBei. s Hv be 
rrpdo^, eurrp6criT0<; Kai eK 8eia<5 aKOKaXu^eais rtepi 

5 tujv peXXovrujv TTpoXeYtuv, peYe9o? £%u)v arujpaTos 
pejd i<ai tivo? eurrpercetac; Kai xdpiro?, cruja rcavra 
rd tou o"ujpaTO£ pepn 9uXdrrujv, pr| peracrxovra 
Tfj? dTro toO xpovou q>8op&<;, em nva? xpovous 
KaGrtY 1 !^!- 1 ^ ? Tfj^ Xaupai; toO . aYtou Xapt- 

10 tujvos- 

2. Tf) aurrj fipepcc d'GXiicri? tujv aYtwv paprupiuv 
Adba Kai ToBbeXad Kai Kaaboa? 1 .*Qv 6 pev 
<5vwevf)S, 6 be uio? ^vr\aioq, rjv 2 BacftXeuj? TTep- 
cfuiv. Ourot pf| 9eXriO'avTe<; rcpoo'KuvflO'ai tuj reap 5 

15 aurojv aeBopevuj rcupi, dXXd rfj toO XptcrroO 
rricTTei ercepetbopevoi, rrpuirov pev 6 Adba? 2icpet to 
crujpa pe\r|b6v KaTeKorrr) Kai outuj? rrapebujKe to 
Tfveupa. '0 be TopbeXads, 6 Kai uios toG BamX^uj?, 
pdBbots potvai? Grro toG dpxovTog TapYapou 3 rurcrerai Kai ei? rd? aKod? auroG oibrjpov rreTC-u- 
pa.KTujpevov eiffbexerai Kai Kara tujv rrXeupdiv 
<oBeXio*Kou?- perd TaGra tujv TrXeupuJv 4 > aTro- 

ffrrdrai Kai em oraupoO dvapTdrai Seopevoq* eira 
Trjv Keq>aXiiv drrobapei? Kai fjXot? rdq x^P a< S ^rpoo"- 
rjX.uj jQeic; Kai SXov to ffaipa KaXdpot? rrepmapei?, 
outuj? to rrveOpa tuj Geqj rrapariGeTai. 'QoauTUJ? 
Kai Kacrboa f\ toutou dbeX<p ri rrj mOTei rrpoo'Te- 
Geiffa Kai pdpboti; potvat§-rxi99eTo"a., 4v aurai? 
rat? Bao"dvoti; to rcveGpa TcapebujKev. 

3. Tg auTfj npepa pvnpri t% dYia? offiopdpTU- 
pog Avacfraffia? if\q affKrirpia? Kai TTeTpujvta? 
pdpTupos. 

4. Kai tujv dYiwv rrevriiKOVTa papTupuuv 
tujv eK TTaXaio"Ttvrj?. 

5.. Kai dGXriffi? tujv aYiaiv papTUpujy Tpuq>uj- 
vos Kat Tpocptpou Kai Aopupebovro?, ujv f\ 
auvaHig TeXeirat rrXricriov rfj? aYiag "Avvq? ev Tip 
AeuTepuj. 20 MHNI TQ AYTQ A'. 1. "AeXrtffi? toG ev 6rfio\q Ttarpo? f}pujv rprjYO- 
piou, ImCKorrou Y^vopevou rq? peYdXn? 'Appe- 
via?, Kai ra'iavns Kai Ttipiplaq Kai tujv auv 

aGrai?. OStoc; f\v erri AioKXrjTiavou toO SaoiXiwc; 

25 uio? AvaK, aufYevoG? Kouffapai x BamXeuj? Appe- 
via?, dbeXcpou ApTapdvou BamXeuj? ndp9u}v 
?|9Xricre be erri Trip tbdTOU, KaraOTdvro? tic, BacnXea 
Tfj? tujv 'Appeviuiv dpxrjc; rrapd AtOKXtinavoG 
BafftX^uj? 'Pujpaiujv o"uvujv Yap tuj Trspibdr^ 2 , 

30 errei 3 toi? eibujXoi? oGk eveipe o"eBa?, dXXd rd tujv xpio"navu)v uipoXoYei Kai Geov eivat tov 
Xpiordv ^Kripurre tou? rfj? okovopta? aOrou 
Xoyou? bteSiujv, rrpuJTOV pev Giro TrjptbaTou ei? 

Tourriffuj rd? X 6 ^P a ? becfpelrat Kai pdpei aXaro? 
Bapuverai rd perdoppeva Kat dvapT&Tai ecp' GiprjXoO 
erri f)pepa? etna, GuXaKoi rrjv Ke<paXf]v epBXrjBei?, 
0? f\v pecrro? Kapiviata? al9dXi"i?;* Kai KarevexQet? 
errei* Tfj? evaTdcreuj? oux ucpeiTo, au9t? e5 ^vo? 
rrobo? dvaprdrai, uiroKarrviIopevii? auruj Koupou 
buffujbou?, Kai pdpboi? OKXripat? erp' kavov TurcTe- — 6 Kai troXXd Sa. 

S. — * Kaffbod?, Kaabiaq S, Sa, Kaabiac, Passio SS. Dada, etc., in Act. SS., Sept. t. VIII, p. 128. — 8 XaPwpiou 
add. Sa. — 3 TapT^ou S, Sa, TapYdXou Passio, I. c, p. 129 sqq. — 4 (6peXicrK0D(; -rrXeupiDv) Sa, om. S. 

i. — 1 Kouffapuj Sa, Kouffdpuj scribit P. deLagarde, Agathangelus, in Abhaadlungea der k. Gesellschaft der Wissea- 
35 sehaftea zu GCttingen. (. XXXV (1888), p. 9 etdeinceps. — 2 TripibdTi S. — 8 Sa, £ni S. — i Am S. piou Kai epto"ri9r|0"av Kai tujv dSiujpdtaiv auTuiv dcprjpeGricrav, dXXd Kat rtptuptai? rroXXat? uire8Xr[9r|0'av, 
Cfuv T^i aYia Kaoboa Kp€pao"8evTe? Kai SeoQevre? tcai perd Ttupo? Td? TtXeupd? GrcoKaevTe? - Kai perd 
raGra ei? <puXaKfyv eve8Xrj9r|0*ctv rroit { |0*avT€? xpovou? TtoXXou?. Eira iKpXrjGevre? Kai KaravaYKao*8evTe? 
rcpocrKuvfjcfat rqj f|Xtuj kai tuj rrupi Kai pf) TreicrBeVre?, dXXd perd rrappi]0"ia? eXef^avre? 1 rnv tujv 

40 TTepo*div rrXdvnv, tov be XpiffTov KripugavTe? Geov povov dXr|9iv6v Kai pacriX^a roG rravro? Kai rfj? 
KTicfeuj? rcoir|Tr(v, Hi'cpet KaraKorcevTe? eTeXeuriicrav. — 4. — iterum Kai rfj? dyCac; TopbeXXa?. — 5. — 
M : 1. — Mvrjpri tujv dYiujv pap.Tupujv tujv ev tuj 2 BuIavTiuj. BatJiXeuovro? OudXevro? ev tuj 
Bu2avTtuj toG ApiavoG 3 uj? rrapaTparr^vro? rn? euGeta? oboG, o"Kdqpo? eucrepuiv Kai 6p9ob6Htuv rrpecrfiu- 
repujv eprrXricravTe? 01 Tfj? dvooiou aurou cuppopta? dcpGKav dveppdno"TOv ei? to rf\q GaXdffffr)? 

45 TreXaYO?. Eira Ttva? tujv opOYVUJpovujv ei? Trop8peiov erepov epBt8do"avre?, rtOp erracpeTyat 4 rf) OKaqjii 
tujv iepetov eKeXeurrav. Toutou be Y^vopevou, rrupi Kai ubart paxopevot 01 aYtoi tuj Bu9q) rraperceptpGrj- 
aav. — 4 (tujv dYtuJv pv' paprupujv). — 5. 3 (TTeTpujvia? tan turn). — Ei? tov dYtov pdprupa Toube- 
Xiav. — Kacrbt'ou Kai Kaobia?. — 2. — Mv : 1. — paprupujv tujv ev Bu^avriuj, — 4 (pv' papTupujv). — 
5. 3 (TTeTpujvta? tantum). — FoubeXta?. — Kacrboou Kat Kaaboa?. — 2. — Mr : 1. 

50 SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : vGv be reXeuat r\ aGroG pvrjpn ev tuj vauj toG aYtou ABep- 
Ktou tuj ovrt ev tuj rrarpiapxeiuj, ^v8a Kai fj aYia Kdpa auroG aTroKetTai. — 2. — H : 1 (rpnYOpiou 
soljus). — 2 (om. TrparoviKou, TXuKepiou, 0eo<ptXou). — P: 1: TpriYOpiou dpxieTcto"K6rtou Tfj? 
peYaXri? Appevia? Kai ratayf)? Kai Ttiptpia? Kai tujv o"uv aurai?, em AiOKXnnavoO B.afftXeuj? 
KparoGvTO? rfj? 'Pujpatujv dpxn? Kai BaffiXeuovTO? tujv TTapGujv 'ApraBdvou toG uioG Aaoup, dbeXq?oG 

55 UTrdpxovToc; Kouoapu) SacriXeai? Appevia?. AoXocpoveTrat Kai dTroKTeiverat 6 auro? AprdBavo?, dbeXqjo?' 
Kouffapdi BaaiXluj? 'Appevia?, rrapd J Aprao"rjp uioG Zaadv BaOiXeai? TTepoiGv, aaTpdrrou Trporepov 
urrdpxovTO^ tou 'Apraofip rfj? tujv TTap9uJv errapxia?, PouXfj be Kai cuvecet tujv ev TTepcribt OTpaTorre- 

1 tKkt-fZavxsq Cb. — 2 tuj om. Mv. — s Apetavou Mv. — 4 £rra<p0f|vat Mv. Sept. f. 41. Sept. 30 Sept. 29. Sept. 30. 91 Sept. 30. f. 41' Sept. 30. SYNAXARiUM GOKSTANTINOPOLITANUM 92 xar iced erri kripaq eiTTd fipipa? jievei xf) dvap- itupo? !ax«P at S " Smxv ™ ^pa KaTlKaucrav 12 , 

Trjffei rat a30i? KaTevexOei? tcvimTm 8 crtbripat? rd TrpocrtiXwcravTe? Kara tujv eYKdTUiv auxr}? XC0ou? 

Yovara e£ap6poOxai, traxeia? o-qnrvo? aurot? cpua- 6£ei? Kai btarepovTe? Td tnrXctTX va a0T n? Kai upo? 

Yeicrn?* koi em bucriv fjpepat? jieTeuiptteTai kou toutoi? too? 6cp0aXpou<; eSopuHavTe?- xal Kaid 

TcdXiv KatevexQei? uoXiBbov XeXuuivryv bid xft? Bpaxu to?? 2icpecn bieXovTe? aUTnv Tip ©avdrty 5 ebpa? Iiux&xai rot? e^aTOi?" elxa pjrvu0€i?, 8xt 
aiiTo? etn 'AvaK toO TTdp0ou uio?, xou xov iraTepa 
TnptbdTou 6 boXocpovrjaavTo?, oeajueitm x«pa? 
kw iroba? xai tov atfyeva Kai ev 'Apapdr Tfj Trcapibi 
ev 8apd0pui rivi p&STfy Svti epm-xujv ioBoXaiv 
^tTTTcrar ev6a KaTepetvev trr| beKaTtevTC tprreToT? 
Kai Gtipioi? I cruvurv, rrapd xnpa? xivo? 7 xpecpdpe- 
vog Xa0paiui? auxtli dpTOV emppiTtroucrrtS- Tfls be TrapeTrempav 18 . Xuvavflpe0ncrav ^ <*&"*§ 14 "D")- 
6€VT£5 Tag KecpaXd? dvbpe? xP l0 " TiaV0 * 1 ^°°Mn- 
KOvta KaiYuvdfoec; boo Kai xpidKOVxa. 'H be aYta 
fa'tavr] cruv rat? XontaT? bteTtdpr] 15 tov aifyeva Kai 
lq?ucrr)9r| ojcrrrep dOKO? Kai Tr)V bopdv Ti\q crapKO? w 
pexpt 16 Kai tujv uaa0aiv dcpqpeGri Kai Xi0ot<; cruve- 
xpipri Kai outuj? exjariGn xnv KecpaX^v, Td aura Kai 
tujv Xoittujv YovaiKaiv TretTovGuidtv. c O ouv Bacrt- 'PujHuia? Kai ra'iavfj? povatoucrujv Kai rrapeevcuv Xeu? finr|0eis aua rr\q Te 1? uSpa? Kai dvbpta? xf\q oucrujv Kai Tfj? pev 8 . faiavfi? rrpecrBuTepa? otfort? 
Kai Ttpo? eucreBetav dipriYOUuivriS, xffc be 'Pujnuia? 
veuiTepa? Kai yevou? liTUiriuou Kai KdXXet biaupe- 
TTouOns 9 < ^ K Tivwv oupBdvTwv Td Trepi auTfj? 6 
TnpvbdTn? Tru06pevo<; ?jpa Tauxris otpobpw? Kai 
OuXXa66)a£V05 auTrjv Kai ireieot Kai pia -rrpog Tqv 
de^pirov kKaXoii(J€vo? ptgiv, Ti\<; xoO XptOToO dyia? 'Ptipifaia? Kai eiq ^o"xaTriv deti)aiav tt€0"ujv, 15 
£Xr[<p0n bai'iiovi Ttovripai Kai xiiuv- -tppevtiiv Ikox&'s 
^Xu^aiveTo Tdq oapKag auTop bieoGiiuv Kai t^v 
l^opcpfiv Irti to Gnptwbe? liXXaHe Kai ueTd xalv 
OuuJv xr|V biaixav etx^v Iv IXuubecri tottois Kai 
vibpTiXot?, ttoXXujv 18 atirw auu^avevTuiv, o^fjo-av 20 
uTTaaTOOTai xouxou Kai rf\<; xujpa? dpxovTeg, xf|v toxuos {JuvepYouo-ns auTfj, ou uepieYevfeTO xauxns* KTtivdibr) dXXa£d^evoi | biaiTav 19 Kai KaTdOTaotv. 

Kai bi? TrpocrpaXujv dTr€Kpou(J0ri, th? cpuaiKfj^ 3 AvaY£Tai ouv 6 aYiog TpriYopio? xai irevxeKaibe- 

^wuil? Kai buvd^ews lKXu0ei? ,0 . 'AXX J IkcTvo? uev Kdxa) Ix« 2( > Ik xou XaKKou, Iv tL Ka6etpKT0 ■ touto 

dTroTUxdiv tou o-kottou djffci veKpos ^k€ito • TauTqv y«P ovctp e7t€(pdvn KouaapobouKTa 21 x§ xou Bao-i- 25 

bfeoixoO pacriXeuis 67racmto"Tai €K<pUYoGaav txri- Xlw? dbeXcpg, Mn dv d'XXujg yevioQai xqj Tqpi- 

btujHavre? Kai KaraXapovte?, irpiiitov |uev biep- bdxq 22 Trjv iao"tv, r| hi ^VTeu2euj S xou mcyoXou 

prjHav auxn? Td iudxia, iTraxa be ei? TouTticruj id? . rpirfopiou • Kai TrpoffdYeTai Iwppiuv Kai ja w&S 

Xetpag Trpocrbf|<TavT€? Tiiv fKumav direreuov Kai 6 BaoiXeu? tcai oi cruv aiiTai ev ffxnMaTt 0npiwv Kai 

- "icvnutoi Sa. - 6 Tripibdrnv S. ~ T napA YUvatKd? xtvd? X^pa? Sa. - 8 Kai add. Sa. - • foempeiro^ Sa, 30 
focnrpeitoO? S. - 10 aOroO &KvQetoi]<; Sa. - « ^oxdpa? S. - * Ka^Ka^av Sa. - » wapttwKov Sa. - ourriv - Sa.- 
« bieovdpn S, Sa. - " fi^Xpt supra tin. S. - » ttK xfj? Sa. - 18 koI aXXwv add. Sa. - " T€ add. Sa. - toO add. 
Sa. — 2I KovoopoboiiKTa Sa, Katffapo&oiiKTa S. C/. P. deLagarde, J. c, p. i45. ~ 22 Tripibdn S. bdpxaiv, eXouevujv eir' cutou^ BaaiXeucreiv auTov. — 2 : Mapbovou, Mt T boviou, Au) P o9eou Kal'Hvbou 
Kai ZTpaxoviKou Kai toiv cruv aurotq dYiwv Y^vaiKiuv Kai TXuKepiou irpeaBuTepou Kai 0eocp&ou 35 
btaKovou ev Ti|i oka. xdty aYiaiv ]i uapxupcuv. — F : 1. 2 : Mapboviou, MiYboviou, Aiupo0eou 
koi 'IvboG xai IxpaxoviKou xai TXuKepiou irpecrBu-repou Kai GeocptXou biaKovou Kai tujv auv 
auxoig dYiuJV YUvaiKuiv iv to» oiku) timv aYiaiv p, irXrjcriov tou XaXKOTeTparruXou. — Fa : 1. % ~ Fb ; 
1. 2. — B : 1. — Ba : 1 : TpnYopiou emOKOTfou if\q m®«\% 'Apuevia?. OtJTog uTrfipxev em AiokXh- 
xtavou 8aaiXeais,ndp0os xo y^vo?, vlbc, 'AvdK ffUYYevou? Koucrapu) paaiXew? 'Apuevtas, dbeXcpou 40 
'ApTaBdvou BacnXduiq 'Apuevta^K ai TrpuJTOv pev dq TOUTricrai Td? x«P«? beajietTai kai pdpei dXaTO? 
BapuveTat Td pexdcppeva Kai dvapTa-r'ai ttj-; pid? x^ipo? fipepa? eirxd , irpb? Tot? Troai Xt0ip e2aprri0€i<; 
Kai 0uXdKiu pecyxtp Kauwiaia? ai0dAi]? Tqv KecpaXriv BdXXexai. Kai au0tq tou evoq irobo? dvapraTai Kai 
UTtOKaTTvirexai xuuoj bucriubei 1 Kai pdBboi? OKXripat? e<p' kavov TUTTTeTai Kai kiA erepa? emd f|pepa? 
uevei Tf) dvapTnaei. Kai auGi? KarevexBei; poXuBbov XeXupevov ev rot? ^KaToi? btd rrj? 4'bpa? bexexat. 45 
Merd raOTa |aa66vTO? TiipibaTOU on uto? ecrriv 'AvdK.roO boXocpovncravTO? tov naTepa auToO, 
becrueiTai Troba? Kai X6>pa? Kai tov auxeva Kai ev 'Apapdx xij iraxpibi ev BapdBpuj 8a0uxaTuj 2 peffT^j 
ovxi epireraiv ioBoXaiv evarroppiTtreTai, ?v8a btripKeoev cth ie' irapd yuvoiko? xnpa? Tpetpopevo? XdSpa 
erctppiitTOUcrriq auTip otttov dpiov. MeTa Tauxa dvdYETai ek tou XaKKOu irpovoia 0eoG. "O? pucreei? 
TfoXXujv obuvujv Kai KaKdiorewv, be^dpevo? to ti^ iepaicruvn? dHaiua rrdvTa? Kaxiixno-ev Kai BarrTicra? 50 
Kai auT6v tov paonXea Kai rcoXXd epYacrdpevo? rtapdboga ev BaGuraTip ff\pa irpbc, Kupiov eHebripncrev. — 
Tfj auxg ^pepaxn? dYia? pdpTupo? 'Piipipia? 3 Kai ri\q cruvobia? a&tf\$. 'H pdpxu? 'Piipipia cruv xrj 
("cuavQ uTTfjpxov Yevou? embdHou Kai peYdXou, xtti KdXXei biaTrpeTcei? Kai xrj rrpo? Geov euaeBeia dcpaipi- 
crpevai eiri if\q BamXeia? AioKXr|Xiavou. Aid yoOv xo pi'i BeXfjcrai Tr|V 'PtMitptav 4 Y»ipaa0at xtp BacriXet, 
cpuYd? cuxexo im Td opn 'Apuevia?. Kai 6r| pa0ujv Td -rrepi auTnv TTipibaTri? eTreXapeTO auxfj? Kat xou 55 
ctkottoO dttoxuxdiv, eiretre veKpo?. Auxrj be rrapd tuiv auToO o-uppucrxaiv oTricfuj Td? x^P«? be0e?aa, Tfjv 
YXuifTav drcoTepveTai xai to ccupa KaTaKateTat Kai KOTd tujv eYKaToiv Xi8oi? dEecrtv epTreipeTai Kai tou? 
ocpGaXpou? eHopuTTerar Kai Kara ppaxu toi? 2(9ecri KaTaKOrreTcra, to TrveOp.a Tip 0eip TrapaTi0€Tar 
Iuvavi}pe0Tiaav be auT?) dvbpe? xP"?Tiavoi tov dpiBpov .epbofAriKOVTa Kai Y^vaiKe? TpidKOVTa Kai buo* 
« itn con: ;•«'., prittx bvaobovq B;i. — ■ con: wrens., prius p«eujTaTOJ Ba. — 8 'Piywias Ba. — * 'PiipiMnv Ba - m 93 MENSIS SEPTEMBER 94 f. 42. 


-tr bi evTeu£eai? auToO iiYiet? Ka0icrTavTai Kat upo? ffKOTtov x^POTovn^a? ev Ba0uTdTtu YnP« ^P°S Sept - 3u - 

xfiv Tcioxiv evdYOVTai Kai Traaa bn' auxov 28 Baai- Kupiov i£€br|urio*e 2e . TeXeTTdi be f| auxoO auvagt? 

Xeia xfj? tujv eibwXaiv rrXavn? dcpicrTaxai Kai xui ev Tip papTupeiip toO uyiou pdpTUpo? Qeobtupou, 

Getti Tipoadfexav kai rrdvxe? to XouTpov M .wa Tf\v tuj ovti ixXnaiov tou xcxXkou TexpaTcuXou 27 . 

5 crcppaYiba tou dYiou BaTtTicrpaTo; bexovrai Kai 2. Tfj aiixfj f^pepa ct0Xn ffl S T(wv d^Tiaiv papTupaiv 

XeipOTOvetTai Trdon? Tfjg x^P a ? emoKOTro? 6 ixijac, Mapboviou, MuYboviou, TopYOViou, Aaipo- 

TprjTopto? Kai em rroXXou? xPovo^S T ^ u xW dpa 0eou,"lvbou, iTpazoviKOU, TXuKepiou irpeo"- 

Kai t$ TtpocrTaoia Tfj? eKKXrtcrfa? KataSiou? Kai BuTepou, Geo cpi'Xou biaxovou Kai tujv cruv auTOi? 

TOV iblOV UlOV 'ApUlOTdlOTV 33 ?ti Trepiiuv dpxieTTi- dYioiv YUVaiKUJV. 

jO _ 23 afixoO Sa. — 2t ti6 XouTptS S. — S5 'ApoffTdKJiv Sa, f/. P. de Laoarde, /. c, p. 137. — - 6 Sebiqcfe Sa. — 27 Vid. quae 
add. Sa inter Synaxaria selecta. rofiavn b bkf\ Yewaia cruv to!? Xoinat? &fiaxq YuvaiB bieudpr) tov auxeva Kai ecpuffTi0ri uj? dcrKo?, Kai Sept. 30. 
Tr|V bopdv Trj? crapKo? jidxpt xa>v jiacmDv dcpaipe0eTcra, Xi0oi? cruveTptBii* €10' outuj? Trjv KecpaXqv 
drreTpr|0n- — B1 > : 1. -'-■T : 1 (rprjYOpiou solius). — L : 1. 2. — O : 1. — G : 1. — C : 1. — Cb : i. — - 
15 M : 1, — tujv dYiwv eBbopriKovTa tujv cruvaipe0evTUJv xr) dYia 'Piipips^. — Mvnuri tujv 6o"ia)v buo 
YuvaiKuJv. — 2 {iTpaToviKou, Mapboviou). — TiDv dYiaiv xiXiaiv papTupwv L t. — Mv : 1. — Tujv 
dYiuJV eBbopriKOVTa. •— Auo YuvaiKuuv. — 2 (ZTparoviKOU ... 6 Syio? pdpTu? Mapbovio? dvGpaKa? 
eiri tou dpcpaXou beSdpevo? t. — XiXioi pdpTUpe?." — Mr : 1. 

— 6 faiviq Ba. 97 MENSIS OCTOBER 98 Oct. f. 12*. Oct. 1. MHN OKTQBPIOI 

fiuepa? hex *«'* n ^ep« ^X" wpa? "*' Kal H vu£ "ipa? beKatpei?* 
ev uj Kai yiveTai dTrapxr) toG fiXiaKoG kukXou. Ell THN A'. 1. "AeXnai? toO dyiou drcoaroXou 'Avaviou 
ivbq tujv eBbou.r|KOVTa '. "0? npoexetpotovnOn 
trap a tujv Kopucpaiuuv aTrotfToXujv eTttaKoiro? 
TroXeuj? Aau.ao~KoG Kai TTauXiy 2 to opdv dTro'btbujm 
TucpXai y'eyovoTi ck Tfj? y evouivrj? auXui Seocpaveia? 
Kai Kaxapxi£et auTov Tipo? ttjv iriffTiv kai BairxiEei. 
TeXtov puv iroXXd? tdaei? ev AaiiaOKUJ Kai ev 
'EXeuGepoTtoXei -" utto AouKiavoO rtyeu.6vo? cruaxe- 

9ei? UJ? TOV XpltfTOV KrjpuTTUJV, TUTTT6Tat B0UV€U- 

poi? Kai xd? itXeupd? mbipoi? 6vu2i Seexai Kai 
Xauxtdat mjpo? KaTacpXeyeTar Kai eHujcrGei? Tfj? 
TroXeuj? trapd toO bruuou Xi0o8oXeiTa!. Kai outuj? 
tuj Kupiiy to TTveOfxa euxou.evo? TrapaTi9r|0"i*. . 

2. Tij. auTfj rjiiepa (ivniit] toO offiou Puju.avoO | 
toO u.eXujboG Kai TtoirjxoG 1 tujv KOVTaKtwv 6? 
uipprvTO £K lupfa? ths = Eu.eo"rivu;v Tr6Xeu>?, bidKO- 
vo? yevouevo? t% ev BrjpuTuj aYia? tou OeoO 
iKKXrioia? Tfj? Xeyouivn? 'AvatfTacreuj?. KaTaXa- 
Bujv be Tr|v KwvcrravTivouTToXtv Iv toi? XP° v0l S 

1. — ' (ja9»iTu»v tou XpicJToO add. Sa. — - t<& dTroaTdXuj 
/«<('»• Synaxaria selecta. 

2. — J Troir)Tou Kai u.eXojbou Sa. — s auruj Sa. — 3 ne0' 

5 eKcpujvfi Kai ifdXXeiv Sa. — e o6va£ic auToO Sa. 'Avacrraffiou tou BaffiXeuj?, Kaxeuevev ev xuj vatfi 5 
xfj? urcepaf ia? Osotokou tuj ev xoi? Kupou, ev ib 
Kai to 'x&p\<Tika tf\q rjuvTdHeus? tujv kovtokiiov 
IXaBev, emcpaveuiri? «"Tuj xri.? dyia? OeoxoKOu . 
Kax 1 ovap KaTd Trjv ecmepav Tfj? XpicrxoG yevvfV 
ffew? Kai touov xapxou exnbouari? Kai KeXeuffdffr]? 10 
auxov 2 KaTcwpcrreTv oO ueTd 3 Tr)v Kaxdrtoariv 
euGecu? e^UTtvo? 4 yevouevo?, dvapdg ev Tup duguivt, 
fjpSaTO 6K(pujveTv Kai Xiav e>jj.eXuX vpdXXeiv" «'H 
» TrapOevoq ffnuepov tov 07repo\Jcriov tiktci ». 
"Ektotc oOv urrriTOpeuffev eiq zaq becmoTtKas eop- 15 
Td? Kai ei<; liv^na? biacpopwv dTiwv KOVTaKta tov 
dpi9u.6v Trept to xikia, uOv to rroXXdiv toi? Kupou 
ibioxeipui>; UK auTou eKTeSevTa dfroKeiVTat . 'Ere- 
Xeiujeii be Iv elpi'ivr) Kai eTacprj iv if} auTfj €KKXT]0*ia, 
ZvQa icai TeXelTai f) auToO cfuvaSt? 6 . go 

3. Tr| auxrj n^epa deXticnq toO aTtou |AapTupo? 
Aofj-vivou. OOT05 umipxev dno 6ecro"aXovtKrt?, 
Xpicmav6<g Ik jiriTpiKuJv crTrapTdviuv, euXapeta Kai 

add. Su. — 3 'E\eu8epoun6Xei S. — * TcXeiTai ktX. add. Sa 

25 
ou Sa. — * ilvnvov corr. Sa, prius ffuirvo? «( »id6<«r. — SYNAXARIA SELEGTA. Sa: 1. add. : TeXeiTai be n u-vtipn outou irepav ev xfj auToO novfj irXiiaiov 
toG d T iou ZujtikoG. - 2, 3. 4. 5. - H : 1. 3. 2. 4. 5. - P : 1. 2 : c PuJ^avoG xoG u.eXujboG tujv kovto- 
Ktojv."QpunTO be €k Zupia? if\q 3 EMeffiivujv J iroXeuj?, biaKOVO? revojievo? ti"k ev BnpuxOj d T ia? 0eou 30 
eKKXiiaius ti'k XetOMtvil? Avaardcrcuis . KaTaXapOjv be KujvCTTavTivouTToXiv ev toi$ xpovot? Avoffrooiou 
Pao-iXeuj?, KctTeuevev ev tuj vauj iris rravaTia? Gcotokou ev toi? Kupou, ev uj Kai to xapi^a ^Xa^ev 
tujv KOVTaKiwv Trapd Tfi ? 7Tava T ta? OeoTOKOu, di? eivm tov dpiGudv tujv TroinGevTUJV KOVTaKtujv uapd . 
auTou Trepi Td X »Xia. — 3. — F : 1. 2. 3. 5. — Fa : 1 : Avavtou fcrimcoirou noXeuj? Aa^affKoO. °0? 
Kai HaGXov epuTTTtaev hi 2 dTTOKaXuvpeuj?, TrpoKaTacrTaGeis uito tujv KOpuqpaimv ^iriffKOirp? 8 . TeXuJv oOv 35 
iroXXd? ido-eis ev AauaffKuj Kai ev 'EXeuGeponoXei * utto AouKtavoG f)Teu.6vo? TurtTCTai pouveupoi? kou 
xd? irXeupd? SeeTai Kai Xau.TTdo"i KaTacpXeTeTai icat dHujffGeis ttk iroXeuj? XtGopoXeTxai. — 2 : 'Pu^avou 
xoG TTOinxoO kui ueXujbou tujv kovtokiluv 5 . "Qpunto be ck Zupia? Tn? 3 EMe<TnvuJv ttoXeius, btdKovo^ 
Tev6,uevo? th? ^v BiipuTiu 6 dKKXiio-(aq- KaxaXaBtuv be Tf)v KiuvoravTivouTroXiv 7 ev toT? xP°vo»? "Ava- 
(TTacriou tou Bao-iXeuj? 8 , KaTefxeivev ev TO15 Kupou, ev u> Kai to x&PW* tt«P« T n«S 0€ot6kou e'XaBev,- W 
xouov xdpTOu embouo-n? aGxqj-'69ev Kai uTrj-iTopeuoe kovtokio tov dpiGpbv uepi Td xiXta, Kai TeXeiuj- 
Gei? ^v eipnvii OdirTeTat 9 ev Tfj oGtt) eKKXiiaia. — 3 : ToG dyiou Aaiuvi'ivou. — 5 : Mixar|\ nrou^vou 
uovik 'ZtuPn? Kai tujv 0uv auTu> \q driaiv uovaxiuv, uTrapxovTwv Giro ti'iv evopiav SeBaaxouiToXeoj?, 
em tr\q pamKeia? ' KwvffTavTivou Kai Eipiivi^- (JuXXjiqpeevTujv utto tujv 'Axaprivujv Kai uf| nfKfBtvxm 
amoxq, tov dyiuva toO u.apTuptou birjvuffav TjanQtvTes raq KecpaXd?. — Fb : 1. S. 3. 5. — B : 1. a. i 3. — 45 
Ba : 1. 2. 5. 3. — Bb : 1. 5. 2. 3. — T : 1. 2. — O : 1. 2. — G : 1. 2. — C : 1. 4. 5. 2. — Ao^ivivou toG 
ev nepffibi. — 4 (hepou d-fiou Aouvivou). — Gb : 1. 4. 5. 2. — Aojivivou toO ev TTepffijn. Ouxo S 6 
fiTios UTtnpxfev eK 10 GexTaXia? TToXeujq, irpoanxG'l be el? NtKo^ibeiav, eiri to tov XptffTov dpWja<ur6at . 

' 'EutunvCjv IV- * bid Fa. - ' \\\\[\\\\W Fa^iriffKonos i« »W>T/. - ^EXeu8epu)Tc6Xeujc Fa. - s KOvtaKiuiv Aie rf «»/V« 
ir a ; _ e BupiTui Fa. — '• KujvoTavTivou TioXei Fa. s koI add. Fa. — 9 ^v dpivn Herat Fa. - ,0 im Cb. ■> t> *6* q)6Bu.). 6eoG cruSuiv Kai xov XpiffTov KaTaTTeXXujv 
xoi? ev xfj TtoXei. Ei? nv MaHtu-tavo? 6 gaoiXeu? 
ktKujv dvaKTOpa Kai xoGxov irapao'Tno'duevo? x Kai 
etmbv uex' opxn'S" « Atd Tieuoy xr\ TtoXei TTpoKa9e- 

5 » lo]X€vav o*u xoXuac 6uoXo-f€tv Gebv exepov Kai ou 
» Guei? Toiq Geoiq ei BouXei lt\aai ; » Kai \xr\ TtetGujv 
KaTeSave to o"uj|J.a auToG. c Qg be ecu pa tov Guuov 
auxou TeXujuevov utto toG driou, eKeXeucre irpo Tf)<; 
■froXeuj? dTTeyexGfjvai auTov Kai auvxpipf)vat xd 

10 o"KeX)i Kai xou? Trobai; iravxeXdi? dixoKoiffjvai 2 . 
*Ektox€ ouv 6 jj.dpxug 4m 3 etTTd f\ixipaq biaKapxe- 
prjcra<5 * Kai xpocpfis jr\q oiao"oOv u.r| jLtexaXaBu'jv, 
xr|V jjaKap'iav auxou 5 ujux^v TtapebujKe tuj OeiD G . 
TeXeiTai be f\ auToO tfuvaSt^ ev tuj ffeTTTijj oikuj 7 

15 toG dTiou dpxaTTeXou Mtxar|X s , tuj 6vti irepav ev 

TUJ Al800"TpuJTlU 9 . 

4. Tfl-afirfl f]uepa lavtlMI T oG ocriou ABpauiou 
toO do*Kr|ToO, 5. Kai uvr|uri 1 toO dfiou udpxupo^ MixarjX | 
fjTOup.evou uovfj? Xeyou-evfi? ZujprtS 2 Kai xujv 0*uv . 
auTuj xpiaKOVTa 12 dYiujv u.ovaxaiv. Outoi unfjpxov 
eiri 7r\q Bao"iXeia5 KuivoxavTivou Kai EtpnvrjS ftpo- 
Ka9e£6u,€voi ev ^ovao*Ti]ptuj Xeyopevuj ZuOBrj 3 
TrXrjoiov ZeBaCxouTroXeuji;. Eiq ?\v eKCTpaxeucra? 
'AXrm 6 du.rjpd9 xujv 'A'faprjvujv eKpdxr]0"e uexd 
tujv d'\Xujv Kai toutou? tou? dyiou?. 'AvafKdcra? 
be dpVJ'iffao"9ai Tqv tujv xpio"riavuJV itio"Tiv Kai 
eGpujv dvTio"TavTas auTip Kai 4u.7nuo"avTac; Kai 
evuBpicravTa?, iryv k<xt auTuiv aTcocpacrtv egeboxo. 
'Ev (iecuj toivuv 4 tujv utx' auTuj (aovaxutv MixafjX 
6 6o r iuJTaTOi; ^youu.evo? crxdt; Kai iroXXd TtapaKa- 
X€u"a5 toO ur| thv o"q>aYnv (poBnGevxai; dpvnffa- 
o"9ai 5 tov XpiOTOV, uavTa? 7rape9r|2e irpo8uuuJ5 
xuj Sitpei xd? KecpaXd? uTtocrxetv ecxaxov be Kai 
auioc; €KTjLi>]0€i? xfj K€tpaXf| iravxaiv 0"uvr|tp9rt 
0euj 6 . MHNl T« AYTQ B'. 

so 1. "AGXrjfftS xou dyiou lepoudpxupo*; J Kuirpia- rfj^ jiayiKf)? eXdo"a<; eTtmibeuaeuji;' irpog be tt]v 

vou Kai Mouarivrjc;. Outo? j^v eni Ackiou toG eiq XpiOTOV iflffxiv Kai xf|v btd xoG 4 fiapxupiou 

BacriXeuJi; yevei 7repiq>avr|'; Kai rrXouxiu kouujv xeXeiujo*iv flXGev e2 aixia? xoiauTn? 5 . 'Hv ti? Trap- 

Kai ei? dKpov 2 rf\q s ev Xoyot? qjiXocrotpiag xai Gevo? xouvofia 'loOcrxa 6 , 4v 'Avxioxeia x§ 7 upo? 

3, — 1 Karau-ryvuSeic; Kai irpoodEaq tuj j3f|uaTi aiiTOO Sa. — s diroKoiT?|vai -TtavTeXuj? Toix; it6ba<; Sa. — 3 om. Sa. — 
25 * oiapK&Ja<; Zwv Sa. — 5 om. Sa. — e icupiu; Sa. — 7 oikuj Sa, outou oikuj S. — s om. Sa. — 9 AiOoTpwro Sa, 

5. — l cuv&paue be Kai f) Sa. — - Zopn? Sa. — s Zogrj Sa. — 4 ouv Sa. — s (.urj - dpv^0aa0ai) larj cpopri$f|vai rr\v 
acpaxnv Kdv toOtou dpvrjffatfQai Sa. — G (irdyxa? - Oeili) Kai tfj btbaOKaXia aurou TtdVrac; oxriptEai; Kai OiraXeii^a? kXi- 
vavra? Ta? itecpaXdi; dnoT!ar|0nvai 2ax«~o? be Kai auroc 6 Travdaio? dtrgTu.i ! |9ti tf\v Kdpav Sa. 

1. — > udprupoc Sa, — 2 fiKpav iraibeumv Sa. — 3 toTc S. — * om. Sa. — 5 xoiauTa Sa. — B 'louorfva Sa. — "' rr\<; S. 30 Mr) ireicrGei? be dpvr|0"ao"9ai auTov, 6Xka paXXov 6u.oXoyrjo*a? auxov p€Td rtappnffiac; Oeov oGtov eivai 
Kai Kuptov tou navTO?, TUTTTeTai ccpobpuj? KaTa xoG ttpooujitou Kai ttovto? toG o"ii)paTO?" eiTa irapa- 
TrejiTTexai beffuxos upbq Td ix\q dvaToXf)? [xkpry tuj Tfj? Meo"oiroTau.ia? f|*f€povi, dipuj urrdpxovTi Kai 
diTeivn Kai ffKXrjpuj. 'Eqpobou be xevou^vri? TTepcriKfig, eKpaTrjGrj ai'xudXujxo? Kai d.nf|X8ev eiq TTepoiba' 
Kai ttoXXoui; xujv TTepOcuv 6ibdo"KU)v xriv iriffxiv xoG XpiaxoG, eYvtuoGr] Kai Kpaxr|9ei? Kai Ti^ujpn9ei? Iv 

35 auxaT? xai? Baodvoi? direbuiKe xuj Kupitu xfjv «uuxiiv auxoO. — 3 : eTepou dyiou Aouvivou. Outo? 
urrfipxev dixo Oeo'0"aXoviKrl?• tqv be euXaBn? Kai cpoBouuevoc; tov Qeov. Outuj creuvuj? ptouvroc;, IcpSaoev 
fj dKon auToO uexpi xujv okouiv n toG TUpdvvou MaSiutavoG toG TriviKaGxa xfj OeoxraXoviKrt TtapovTO? 
Kai BaatXeta kti'^ovto?* eu80? be \xeT 6pff\q ujo"Trep Tivd upptv dtrb tou fidpTupo? utptaxduevoq n 8ti 
XpiOTiavo? ujv-4u.(pavuj? lf\v d-rreBappriO'e, q>r\ai' « Tt uoi tujv biaxaYudTUJV <xo 6'cpeXo? i3 > Sxi Trpo? xd? 

40 » diuei^ fjjiujvoi xP [ 0" Tt avoi Trappiicrid^ovxai ; dyeffGuj crupouevo? Kai Kaxd xujv vujxujv wGouuevo?. » 
Toutou be peTd ttoXXou toO Tdxouc; yevouevou, 6 BaCiXeu? beuTepa rrdvTa irotrio'duevo?, Tr\q KaTa xoG 
udpTupo? opyn? oXog f^v xoG biaOTrdcrat auTov, koitoi e'xujv daxo^av -TtepiffTroubacrxov TTpoeQuueixo 
yap KTioat BaaiXeiou? auXd?" TOOauTii yap ti? opyrj auTov eHe^nve Kat uj.uoxri? £2eKauo"e, \hq urjbe KaTa 
tov BaoiXeiov dvauelvat oikov tr\v Aouvivou irapdoTacnv ix^be. ei? to ei ?9ou? (ppovTio"Tr|piov xoG u 

45 KpiveaBat peXXovxo? itotr|aao"9ai xr|v dKpoaaiv dXX' g2ui xrpo xujv ttuXujv axfjvai TrpocreTaxxe xbv dyiov' 
Kai o? Ik xrj? auvn9ou? tujv dbeXcpujv auvTuxia? dpTraa9ei? Trapeo"Trj tuj Mattuiavu) Kai 7Tpoo"€Tdxx€TO 13 
9ueiv eibujXoi?, Tou be pr| TreiGou-evou, opyf) Kai Kpauyrj' Trepteixe tov Tupavvov. Kai rcapeKeXeuoaxo xoi? 
brjuioi? KaxaSaiveiv xo auiua. c Qq be eujpa xov Buubv auxou yeXiuuevov utto xoG dyiou, Trpooerage yrpo 
jr\q TroXeuj? dTrevex9lvTa OuVTptBnvai auXou xd cnclXr|. Kai outuj? d<patpe9ei? 6 Gauudato? tujv irobuJv 

50 4iTTd I'luepa? bieKapTepqae 2ujv, Tpocpri? p.f\ jieTacfxuJV, uj? ttoXXou? voui2eo"9ai 9eta buvduei Zfjv Kai 
outuj? TeXetujGet? dve.TTauaaTo ev Kupiuj. — Cc : mutil. 2. — Aouvivou. — 4. — M : 1.5. — tujv dyttuv 
ocrtouapTupujv SH u.ovaxuJV H. x. — 2. 3. — Mv : 1. 5. — 0! ayioi tz ocriou-dpxupe? H. x. — 2. 3. — 
Mb : 1. 2. 3. — Mr : 1. 2. 
SYNAXARIA SELECT A. Sa : 1. 2. — H : 1. — P : 1. — ToG dyiou Aou.eT!ou (Oct. 4 3 ). — F : 1. 
Fa : 1. 2. — Fb : i. 2. — B : i : KuirptavoG Kai 'loucTTivn?- Kuupiavb? 6 aocpb? iepdpxn? 
u-TTFjpxe uev 4ixi Tfj? BacnXeia? AeKi'ou, diro AvTtoxeia? xfj? Iupta?.°Hv be cp:X6aocpo? Kai u.dyo? TeXeio?, 
dXX' Garepov ylyove xPtO"Ttavo? utto uiroGlaew? toioutti?. TTapBevo? xi? uTrfjpxev ev auxrj xfj iroXei, 
MouffTivrj ovoua, 8aTrTto*9etO"u xtapd 'OnTdTou toG eTficrKOTtou. Avqp be ti? e'XXqv, 'AyXdi'ba? l KaXou- 55 2. (if' 11 dKouuiv Cb. — lt &Ti xpionavoc uiv vrpxcrdtitvot; Cb. — " <>m. Cb. xtippl. rx Cc. — ' 
Ba, ibo? B. ou Cb. — 13 irpooerarre Cb. Oct. 1. 
f. 43. Oct. 2. Oct. 1. Oct. -1. SYKAXAK1UK. SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 100 Oct. 2. f. 43'. Oct. 2. 99' 

Adcpvnv, rraxpo? Aibecriou iepeuj? xujv eibujXaJV.xai rrovxat em NtKOu.nbetav ™ xA BacnXet. 05 Trpocrxd- 

KXnbovia? 8 MHTp6q. 'AxoucracTa be irepi toO Xpi- Savxo?, dmrv^encrav as xov Troxapov tov KaXou- 

crxoG bieStovxo? TTpaOXiou • two? btaxovou, fail- pevov rdXXov Kai xd? xecpaXd? 20 Aice^fienoov «• 

crxeuaev el? auxov xat xnv ^Tepa rrpb? eeo T vw- '0 be pe Y a? rpirrdpicx 6 9eoX6 T o?oux &epov aXX 

aiav pexecrrpeye Kai auxn l0 tov avbpa' iced xrdvxe? auxov epacrxfrv xn? xrapeevou qn,fffv. TeXevxai be „ 5 

rcpoaepxovTat xto emcrKomu 'OTtxdxuj Kai reap' auxwv auvagt? ev tu) auxu>v papxupeiuj xip ton. 

auxoO to Bdixxiapa be X 0VTai. '0 T dp Xpicrxo? mipav ev xot?XoXop.uJVO?. 
aOxoi? eirecpdvn vukto? Trpoxpertopevo? km touxo. 2. T$ aOiQ n^pa pvn.M-n toO d T iou OeotpiXou 

>A T Xaiba?bexi^XXnv(yxoXa(TxtK6 S epa.vxns7rap- xoG veou 6u.oXo T nxoG. *0? uxrfjpxe TiBepiourto- 

Gevou xai rreipujv » Kai pn xu T xdva,v, TTpocyebpape Xeui? Y^vnpa Kai epeppa, xptorxtavujv yovecov mo? ]0 

xu» Kunptavdu irpooWi<ra ? bid tfc W^? auxou Kai e5 auxu>v r&v > mrap T dvujv I X ^v Biov xa9apov. 

fexvn? KaxaTO^xeOcrm xnv 'louaxivav Kai Kaxa- xe 2 Kai dveiriXnTrxov. Ouxo? pova X 6? T eYOVU>? 

rretSn toxwctai 12 *po? evepf eiav, ujv ecrxroGbaSev, xroXXot? eyevexo bibdaxaXo? Kai dXeiitxn? rrpo? x n v 

urrocr X 6pevo? auxw Trapacrxetv > 3 buo xdXavxa eucreBetav. TTepi xoOxov dvapa9ujv 6 BacnXeu? 

xpuaiou Kai dpruptou. <0 be ixdcrav Kivnaa? Kaxd Aauv 6 "Icmupo?* oxt itpocncuvn^ twv Geiwv* 15 

xnc itapeevou emvoiav, xeXo? bid rrveuu-dxtuv eixovwv eaxi, pexaxaXecrdpevo? * rtpo? eauxov Kai 

rrovnp^v'ok o-uv n 9e? xd xotauxa uirnpexeiv, crupB ouXeu crdpevo?* &n 9ev dmxnfl vat rii? up omcu- 

(TuXno-at Kai xaxacmdaai xnv irap9evov erc*Xracrev. vf,<7eui? xujv aeimftv etxovujv, ou povov ouk eo- X e IT- 'S? be dixpaKxo? dTreTre)acp8n l4 6 KpuJxo? Kai KaxaTieiSn dXXd m\ eXeyXOVia aorov Kai appiZovTa beutepos Kai 6 xpixo? dTToaxaXe{ ? , T vou ? oxi xf| taxupu^ f «9€0V aftriv droicaXoOvw wn iiapavotwv 20 

xou Xp.crxou X dpm Kai xa, anw I ™G ataupou KaixoOdvnXpiaxoOTtpobpoMOVKaidpvnxnvxn^xujv 

ftrri&vrai, Kai Kaxa T vou S x% xa»v ba^ov^v dud- wumav^iitoTeu*. <'06ev ei S ' dpw 8 Kiv n 9ei ? 

xn? xrpoaebpa M ev'AveiM(v x& emcTKOTtaj xai imp' 6 paaiXeOc upuixov ^ev xuttx« crcpobpws xai ei? 

auTo0x6pdirTio-^ebe2axo 15 9piaMPeuaa5Trao-av cpuXaKnvauxov^e^dXXet.KaiXiMOKXOveikavui?"- 

xnv rujv bat^ovcv uXdvnv Kai xd ixo^a m™ ^etxa be Kai ouxujg <w 32 > 7reieu)v ei S egopiav 25 

Trupi icopaftoOs- oStoc; tt P o.tov fiev oxrebu xo xiyv to£|iitei. Aid gaaiXiK^v be Ypcwdxwv KaKei»Te 

KXnpiK&v oxflua Kai bid ir&0iff tbea? xujv 16 ffu^ouXefiunricolditeiXiBvMxal^tosTOffas", 

GaG^v TTpoeXGtbv d PX .e P eu ? npoxeiptteiai Kai" drroorxetXa? KaX^iov » xtva | xoOvo^a, xuirrei 

xnvdTiavxrapeevovKexapoTovnKeb.dKOvov.dvo^- xoOxov pouveOpoi? »■ elra" xf,v 6 V tv Kat^ xou ? 

aaqauTfiv'lo^Tivav/'loOo-xavTOTtporepovKaXou- iroba ? biarte P ovncra S ffiWjpois eXaOva Kai a<pavi- 30 

uevnv Metffi? auXXqcpeek bid x6 xroXXouc; xrpos era? auxoi) to a^a drropprnxet. 'Ertei beKai Saveiv 

xnv etc X P k?t6v iritfriv emcTTpecpeiv, £ T erai xrpo? e'peXXev 6 M aKdpio e , dipeiBn' Xpicfxou.be X apm 
xovKdunxa his dvaxoXfl,a ? Aa, U aoK6v Kai dvap- aOei ? frr««rtd ? » tov 6ti6Xo«ii6v» re xpovov 
xneeic Seerat Kai Mouffriva xurrtexa; Kai ei S x^avov eeapear^q 8iu;(ya ? Kai eau^dxwv aTreipu;v T evo H e- 
aibnpoOvd^oxepoi- e^aXXovtar eha dvarre M - vo ? aftroup^, tou piou evbo^- ^tonmn. 35 

Eat Sa. - » *«P^w aor^ Sa. - « Kai n™^vo ? add. Sa. - « bdxera! Sa - « taAyuwti^ ««• Sa. - louaxw 
vm, odd Sa - » a om. Sa. - '» NnKo^bciav Sa. - » £«»€ adrf. Sa. - 2 « «T W 9n<Jav Sa 

Sa ._ i* 6 6pfaKU»v KaraTreieii Sa. - » Kai XOPiov Sa. - 16 rd; TrXsupa? Sa. - <ot add. ba. «tiuib«? 

19 uirdXemov S. — 20 om. Sa. f. 44. uevo,, iTreeopno-ev aoTn<;- Kai an tu X u;v xrk em9u,ia ? , tr P oorebpa,ue x& Kurcpiav^, -icapaKdXufv auxov 
bmuaTaagxreTaaixnvMouaTivav.^aKouaaiaux&^/Auoo-reaasbe 6 Kuupiavb? eK xptxou temoyac 45 
xns ™ P veia S xrpo? xrjv rra P 9evov, Kai p.* rreicya? auxnv rtpocreuxopevnv x* Geo, biaixavr6 ? , eba^viaer] 
aoxoq xoO ecrxdrou bai M ovo ? axpacpevxo? Kai eio-eX86vxo ? * auxov. Kai (Tuvibd)v 8xt oubev ujtpeXei n. 
Ha T .Kn Te X vn, totfe* xd p.pMot auxoO Kai ^armc^n, Kai xoorouxov e^vexo* dvdpexoq, ^ koi 
exrio-Kortos T eve<r9ai Kai uoXXou? btbdgai xrjv xoO XpicrioO irUmv. "Yo-xepov be Kpax n eei? nexa x n ? • 
'louo-xivn? itapd xou xns AomookoO dp X ovTO ? , orrep XpiaxoO toceqwXtoer, . - -2 : 0eocpiXoi> xou 50 
6uoXo T nTo€. '0 6o-io ? xraxnp *ftifflv Kai 6 M oXo T nTn? tou Xpiaxou GeocpiXo? nv fiovaxo? euXa(3n^ koi 
.popou^evo, xov 0e6v, era xfl? pamXeia? Aeovxo? xou 'lo"au P ou.*Ov ibibv auoubd^ovxa Kaxaaxpeyai 
xd ? d T ia ? eiKdva? Kai xcavxa? rrpb? xnv ekovondxwv aipea.v eiritrxpevm, £nXa> 9eiuo • Kiv n 8e 1? e<rxae n 
cvifnnov auxoO. Kai M exd xrappneria? ^Utfev auxov, uapdvo^ov auxov 7 eincuv Kai xou dvnxpicrrou 
trpobpo^ov Kai dpvnxnv xn? 6 P 8ob6Hou Triaxea.,;. El« 9uu6v oOv Kai 6 PT nv Kivno"a ? afliov. Ttpuitov 5, 
M ev«exu<pen acpobpuiq, Kai etc cpuXaKnv evepX^n, Kai urro XmoG xo ff^a Kaxebauav^n- EiTa^mj 
(puXaKfjc eK8X n 9eic Kai rcdMv dva T Kao«eic dpv n crao9ai xnv xa»v d T iu,v dxAvunr icpofficovnffiv «ai xo 
ae8a? Kai ^ xreicrGeic, elc egopiav diroar£XXenu. Kai e K et xcoXXoOc Tre iP a(Jpouc- 6rro|X£ivo?. xai nopta 
beivd Tca8ujv Kai eiti xcdai xov 0e6v 5oEdZu>v Kai xa. dvdfxaxi xuj d T i.u a6ro0 e6xapi<Txuiv, rrpo? Xptcrxov 
Xaipu^v eSebnpncrev. - Ba : 1. % - Bb : ■ 1. 2. - T : 1. - O : i. - : 1. - C : 1. % - Cb : 1. 2. - 6 

Cc : 1. 2. — M : 1. 2. — Mv : 1. 2. - Mb : 1. 2. — Mr : 1. 

• s o5v a^4. Ba. 2 a6xou Ba. — 5 6 Kuirptavo? add. Ba. — l xefovsv Ba. Ba. — 6 9£iu) t/jliui Ba. — 7 om. Ba. 101 l MENSIS OCTOBER 102 

MHNt TQ AYTQ V. 

1. "A8Xn.cfis xou ev dTiois uaxpo? fjfituv Itcicko- x 6 P°"iv ibiai? uTrobegdjievo?, pe X pi buo fuXiojv 

ttou Yevo^evou A9r)vujv Aiovuciou xou 'Apeorra- ^Bdbicre u ' Kai ou rrpoxepov -dTre8exo IS auxi'iv, eiuc 

tixou \ "'0? exuYX^vev et? 2 xujv ev 'AGi^vaiq o"uvr|VTr|Cfe mcfxfj yuvaiKi 6v6(4axi KaxouXa ■ Kai 

-5 evboEwv ttXoutiu Kai o"0(piaTrep(6X£Tcxog. N6)io?be xauxrjig xai? \epa\ xov iepov 8r|ffaupov htoi xiqv 

iiv ev adxoi? evv^a Kpixd? TrpoKa9e2:ecr9at rtapd 3 Kdpav euicrxeucre. luv auxiu be 'Pouo"xiko? xe Kai 

xov^Apeiov Ttdfov, bia<pepovxa<; xui.v Xomiuv 4 , xd? 3 EXeu8epto? xd? Ke<paXd? dTrexp}]0no"av 16 . '-Hv 

cpoviKd? Kpivovxa? Kpicrei? 3, «Lv el? utrnpxe Kai be 17 Kaxd xov crajpaxiKov xuxcov, xo nereBoc, jieffoc,, 

Aiovucrio? 6 .ToO beGeiou TTauXou xoO dxroo-ToXou i0"xv6?, Xcuko?, urruuxpo?, xqv piva uttoctimo? I8 , 

10 xnpuSavxo? ev 'A9v\va>?, dxpo? xiiv cruvecav ojv 7 Td? 6<pp0? dveaxraKuj? ,0 , koTXo? xou? d<p9a.Xjiou?, 

6TC6YVW xrjv dXi'i8eiav Kai erriaxeuaev ei? Xpiffxov* €rci cruvvoia? del, i&xa (ae^dXa e'xuiv, ttoXio?, Kop.f\- 

Kai XEipOTOvetxai Trap' a^tou emCKorto? *A9tjvujv xn,?, perpiai? pa8uvopevo? xqv UTtiivriv, dpaio? xfjv 

Kai Td dttoppriTa ^ueTxat xrapd xoO ootpou 'lepo- eK9uo"iv xoO yevetou, npeu.a Trpoxdoxaip, paKpo- 

0eou. Aio Kai povo? ev ypdi{pao"iv ^KxiGexai 8 xlijv bdJKxuXo? xat? x € P°rv- 'H be cruvagi? auxou 

15 exroupaviiuv y xaxparmv xou? biaKocrjiou? xai xeXetxai 20 ev xfj dxiiuxdxi] 21 pieyaXQ eKKXiioia. 
Ttdar]? iepapxia? Kai eKKXncfiacfxiKri? btaxdgeuu? 2. Tfj auxfj f)Mepa d9Xiioi? xoO dyiou Aiovu- 

IcpepMTiveuei 10 xou? xuxrou?. Outo? oXoKauxoOxai o"iou eTrio"KOTrou 'AXeHavbpeia?. 05xo? f]v 2 em 

ev ttupi auXXinpSei? ucp' eXXr^vujv n , auyKaTa- xujv xpovuuv OuaXXepiavou xai TaXXinvoO 2 xuiv 

Kaevxujv auxq) xai xaiv exepuuv auxou cfuYTpap-jid- BacnXeiuv. TTpoo*ax9ei? be 3 AiptXiavu) xui iVf£M°vi 

20 xwv, a q>ao"f xive? ^v u.6vr] rf) xujv 'Pwpaiujv diro- ypdjipaxa begapevai PacriXiKd bi'u»t|i6v KaxeSatpe- 

Keto"9ai BiBXioGrjicri 12 ' eupio*KOvxat be Trap' fjMiv xov 4 xroieicf9ai xcliv emffKOTcaiv, ib? xr|v eucfepeiav 

BiBX'ia auToO beKa. KaTaXagdiv be xd ecfirepia I3 , xou? Xaou? bibaffKOvxujv, uirepopia KaxabiKd^exar 

erri xn? BacriXeia? AopextavoG, xai noXXd 9aujuaxa xai redern? ffuvobou xai auvaxuJYn? xai 6p.iXia? 

Imbeigapevo?, pexd xo dxcoxpn9nvai xnv xecpaXtiv xrpo? xou? 0"uvn9ei? B xiuXuexai. Elx 5 au9i? Kaxa- 

25 1. — 1 iraTpoc; f\]xwv A. toO 'A. diriffKoitou 'A0t}voiv Kai jidprupoc Sa. — 2 (8? - e\c,) oCtoi; el? r\v TtBv Sa. — 3 ei? Sa. 

* tou? add. Sa. — D Kpiffen; Kpivovxa? Sa. — c uiv eic, Kai 6 .uaKdpioq A. f\v Sa. -- 7 (ti'iv - duv) div ti^v ouvemv Sa. — 
s (^v- 6KTi6eTa») ^KxiOeTai ^v YP^P^aoiv Sa. — '■> Kai dxTeXiKaiv add. Sa. — "> eppnvciiei Sa. — n ^v irupi OTto toiv 
aXi^vtuv Sa. — x - PiftJuo6r|Kr| dKOKetaOai Sa. — ,3 \kipy\ add. Sa. — l4 (,u€Td - i$ab\oi) \xi\p\. biio ntXiuiv dpd&ioe Tf|v 
xeqjaXriv j.i€TdTO &iroTpr|efivai Xepoiv ibiati; 0ttooitd.u6vo<; Sa. — JS e8r|Kev Sa. — J(i (ovd^tciTi- dTreTurierioav) koi dir^- 

30 bwKCv aOrrjv elxa direK6q)aXioerio"avKaioi oOv auTui 'Pouotiko? Kai 'EXeu0^pio<; Sa.— " 6 \iifaq o»3to? Aiovumoq add. 
Sa. — w 6ttdoi.uo? liyv piva Sa. — !9 dveorrao^evo? Sa. — ,J0 T€\etTai bi f\ avvahq aiiTou Sa. — S1 om. Sa. 

2 t — ' (oOToq nv) OirdpXovTO? Sa. — 2 TaXritvou S. — 3 oOto? irpooaxOei? Sa. — * (jJamXiKd - K«xeSaip€Tov) napd rdjv 
0aotXewv xai Salpexov &iu)xpdv Sa. — a (tb-s - ouvneou?) ib? bibaffKovxiuv tov Xaov t»iv etJcrelpeiav tuu oinOfivai STt ei 
irapaoxricyoiioxv aiiTou; irdvTa Cnroxeipiou-; noiriCFOvTa uirepopia KaTaoiKdZovTai • Kai iidor|? auvooou Kai auvaxuJTn? 

35 Kai bp-ikmc, npbc, tou? o"uvr|6ei? Sa. 40 SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : TeXeTxat be f\ auvagt? auxou ,ev xfj fierdXrj eKKXncria. — 2. — 
H : 1 (... Aet eibevai oxi xf)v nvrprjv xoO dYiou Aiovucriou n jjeYaXn eKKXncria xfj TrXnCiaZoucrn xupiaKf) 
eopxd^et). — P : 1. — P : 1. 2. — Fa : 1. 2. — Fb : 1. 2. — B : 1. — Ba : 1. 2 : Aiovucriou emcrxo- 
ttou 'AXeEavbpeia? xai xujv auv auxip TTexpou, TTauXou, Oauaxou xai TaTou. Ouxot uwfjpxov Kaxd 
xou? xpovou? OuaXXepiavoO xai TaXXinvoG '. v Qv 6 ,uev aYio? Aiovurjio? uirepopia xaxabixd^exai 
Trpoxepov eixa bnpeuexai Kai Xi9dZexai xai -rrXeiova ujv uirepeivev ixpounv exri Aexiou xaxd xfjv AiBuiiv 
Tra9ujv ev aux.unpoj xomp cruv 0auo"xuj Kai fatuj xai TTexptu Kai TTauXuj exri biiubeKa xpovou? ^Yxapxe- 
pricra? xai eaupaxa epYaadpevoi ev xaXfj ojnoXoYia xov Biov dxroXiMTrdvoucriv. — Bb : 1. — T : 3. — 
0:1. — G : 1. — G : 1. 2. — Cb : 1. 2 : Aiovucriou dpxieuuJKorrou AXeSavbpeia? Kai xfj? auvobia? 

45 auToG Taivou, <Pauaxou, EucreBiou xai xuiv Xoittujv. Oijxo? nv exri xfj? BaaiXeia? Magspiavou xai 
TaXXinvou 2 tov biwYP-bv Kivncrdvxujv xai xaxd Trdvxiuv <pev a > xujv xpicfxiavotv, KaTe£aipeTOv be xaxd 
tujv dmaKOTtujv, ou? eboxet urro xfjv x^Tpa Troifjcrai xfjv eauxou. AipiXtavo? be ti? 'AXegavbpeia? fiYSMiuv 
Kpaxfjaa? auxov, Biw xai X6y«J xeKOffMnH-evov 6vxa bibaaKaXiKOv xe Trdvu Kai xfj? opGfj? dvxex6u.evov 
Tricrxeuj?, cruv 0aucrTip biaxoviu xai Xomoi?, xai TroXXd xaxavaYxdcra? 4 90o"ai xo?? eibuiXoi? xat Baad- 

50 viuv dixaXXaYnvai xai u.f| Tteicra?, ei? eHoptav TTapaTteu-iTet^dcrn? auTou? xuAuaa? auvobou Kai cruva- 
YUJYn? xai optXia? rrpb? xou? <ruvr|9€i?- dicax9ei? be ev xfj Kecpprj D xai btbdcfKUJv xov Xoyov xoG Geou, 
eXt0di:exo xrapd xou bfjpou. Kai jtaGujv xauxa Atu.tXiavo?, exeXeucrev dTtotKtcr9nvai auxov ei? xpaxuxepov 
X^piov, Xrjaxujv Kai p.iai(p6vujv rreTrXnpwfievov dvbpujv ev Oj xroXXou? urrecrxn Treipa<rp:ou?. '0 youv 6 
paKdpio? Aiovucno? bia(popoi? du-oXoYtai? Kai Kivbuvot? Kai egopiat? eYxapxepncra? Kai >texpt bujbe- 

55 xdxou Itou? xfj? TaXXinvou 8 BacrtXeia?, exeXeuxncrev ev xfj xou Xptcrxou opoXoYig. cpauaxo? be 6 xoO 
XptcrxoO btdxovo?, biftpxecre fiexpt xoG xaxd Ma£iu.iavov biwYpoG Kai Ynpaib? 7 Kopibn Yevofievo?, ev 
xat? 9Xiipecri papxuptxuj? xfjv K€q)aXfjv dTroxepvexai. Tuiv be Xoittujv oi \xkv xai? pacrdvoi? evaiTe9avov 
ot be xov Geov dvaxrjpuxxovTe? exeXeuxnaav. — Cc : 1. 2. ~ M : 1. — TouctxikoG xai J EXeu9epiou. — 
Ei? xov aYtov Geoxxtaxov. — Tujv aYituv iepo^apxupaiv Aiovucriou Kai xuiv ctuv auxuj r\' r uapxupaiv. — 

60 ToO dYiou pdpxupo? GeaYevou?. — Tou dYiou p.dpxupo? GeoxeKVOu. — Tou d-pou p.dpTupo? 'AbauKxou 
1 TaXntvou Ba. — s TaXXriTvou Cb. — :i om. Cb. ~ * KaTavaYKaoOeie Cb. — " Kecppoi Cb. — c ouv Cb. — J Ynpeu"? Cb. Oct. 3. f. 44*. Oct. 3. Oct. 3. Oct. 4. Oct. 3. Oct. 4. 103 SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM ,104 

unvueei? d* bibdaKcuv, bnpeueia, xai Xtfd&rm. EucxeBiuj Te* Kai Xaipripow 9 rot? bia K 6yoi?, 
w be tov M AeKiou X p6vov dveTOv bicrrc^v, dtiv*" rtoXXot? beivoi? em bdibeca xpovoi? 
dXX-'WAiP^ianDAeioedg *v afixWP* **¥■ ^KapTepnffavTe?, ev xaXij ojwXotu? • teXiiui- 
0uv 4>auo-TU) xai Tatuj 7 , neTpq) KainauXuj 7 , 8n<wtv ". . 

MHN1 TQ AYTQ A'. 105 MENSIS OCTOBER 106 t*ge*. 1. Mvniirt toO ev dTiot? x naTpo? fu«Bv *kpo- 
8eou. Ouro? tujv ev tuj 'Apeiui irdYoi BouXeuruiv 
evvea ei? u»v Kai Kax-nX^ei? *apd T0U drroo-ToXou 
TTauXou 2 tov Xoyov Tfj? eucreSeia?, x^ipoTOveiTai 
^Trio-Korro? .» AeTivuav*. Auto? outo? urrdpxei 6 tov 
uiYav Aiovufftov tA iepdmrra KaTJixfaaS 5 tujv 
drroppriTiuv outo? Kai em Tfj Krt&eia Tfj? 6 0€ot6- 
kou ifr Sdpxuiv, em Tfj xopeia KalffuveXeuffei tujv 
ditujv diro<*6\uiv f oXo? eKbripujv, SXo? eSiordpevo? 
Kai rrapd rrdvTUJV ujv f|KoueTO Kai ewparo 8eo- 
XnrrTO? Kai 8eio? GpvoXoYo? cpaivopevo?. Ei? 7 
toctoOtov be 7 g<p8ao*e aroqua? Kai Yvwcreuj? toO 
deoO/ibf Kai tov oyiov Aiovycfiov peTd to ir«rreu- 
<rai ei? XpiffTOv bid toO d^ou TTauXou, Tfj buvdpei 
toO dYiou TTveuparo? dvabtbdgai to ircpi Td? oupa- 
viou? 8 buvdpei? Kai to? d T YeXtKd? TdSei? Kai irdvra 
tov vonTOV Kotfpov. Iuv€Ypdi]jaTO oe Kai tbia? 
BiBXou? ouk dXi T a?, rrepi puffTnpiuJV peYdXwv 
biaYopeuo-a? 9 - Zriffa? be tov xpovov th? eauToG 
lmf[q, ev euXaBeia seal dpeTfj eKOipr|6tV 

2. Tfj aviTij fipepa eopTfj TeXetTai Tfj? urrepaYia? 
©eoTOKOu irepav ev toi? 'OveipdTat?. 

3. Kai toO dYiou pdpTupo? AopeTiou toO nepffou. '0 d^io? Aoperio? imnpxev hA KwvcFTav- 
xivou 1 toO peYdXou 4k th? 2 TTepffujv xwpa?- 
Atbax8ei? be urro xptcrnavou two? | tijv euffeBeiav 
Kai paTfTicreei?, depei? Kai Yove!? 8 Kai ttXoutov Kai 
o-uYYevei<S, Y^YOvev ev povaffTripiuJ rrXrioiov Nioi- w 
Bew? 4 - eiTa KaTaXmiuv Tf|v Nfffipiv B dttnXeev ei? 
gTepov povao-Tripiov tu>v dYiwv lepYiou Kai B&k- 
xou irXrio-iov 0eoboo-iooir6Xeu>s Kai Y^TOve pova- 
X6$ . 'Ev & Kai bid thv dpeTfiv oiItoO xeipOTOveiTai 
bidKOVO?. Kai XeiToupYoOvTo? tou dpxipavbpiTOU, 15 
KpaTwv to pmibiov TtXno-iov Tri? aYia? TpaireEn? 
opqt to TTveOpa to Syiov ev eibei ueptaTepa? ireio- 
pevov im to &na baipa Kai ^iKa9ripevov auT0iq J 
too-oOtov eix£Ka9apdv Tr|V ipuxnv. EiTa BouXii9ev- 
to? toO dpxipavbpiTOu xetpOTOvftaai aOrov irpecr- 80 
BuTepov, ?cpuYe Kai dirnXOev ^v aitnXaiip tivi, gv6a 
ttoXXous tiSv eXXrivtuv eniOTpecpuiv eBduTiCev. 
"Orcep pa6div 'louXiavb? 6 rrapaBaTti? dTrooreiXai; 
aTpaTitwta? 4Xi8o86Xncrev auTov ueTd buo paSriTuiv 
auToO. TeXeiTai be f| aotoG ffOvaEi? uepav ev 25 
'loutTTiviavaT?. 

4. Tf] aviTfj fipepa d0Xno*i? l tou dYiou pdpTupo? 
AbauKTOU 2 Kai iffo 8uYaTpo? aUToC KaXXi(T8e- f. 45. gdXritfctv Sa. 
4. — 1 Kai 60Xti(Ji? Sa. — s Aubdicxou Sa. f Oct ^ - ToO 6oiou Muidwou tou XoCeBirou tmOKAirou Kaiaapeia? (cf. Oct. 28"). - Mv : 1, 
•PouatiioO Kai 'EXeuOepiou. - GeoKt^rou. - A^vucriou Kai t^v auv aor* A«di ■ w«p«i». - 
OeX, - eeo^vou. - AbauKTou. - l.dvvou toO Xo.eBiTOu - Mb: 1. - IWm =ou « ,0 
>EXeueepiou. - OeoK^ou. - 1 - 0ea T evou,. - Beo^- l.dvvou tou *o,-M . 
SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. - (3 in cod. ad diem 8 nor.). 4. o. 6. 7. 9. - H % ^ 45. 7. 

o n.« k78Q_fM 5g4 (... AauKTOU Kai K.J. — /. o. y. iu. — 
8. — AopeTiou iterum. — 9. — P . 4. 0. 7. 8. «. *.i.o.o.*y / .. 

Fa • 1 5. 6. 4 (AdKTo, Kai KaXiaT4vn?). - 7 (Neoq>OTou, Taiavou Kai AopeTiou). - 9. 10 - Fb . 1.6. 

6. 4." 7 ' 8. 9. 10. - B : 4. 5. - TTauXou toO dirXoO (Oct. o 6 ). - Aiovuoiou naTpiapxou AXegavbpe.a? 45 

f0c t 3 2 ) — ratou, <J>auo-TOu, EOoreBiou Kai Xoip^ovo? (cf. Oct. 3*). - 1. 3. 10. Ba : 1 (. S). 

5 r-la 6 (==S) 4(- S). 10 : Apouv toO Ai T u7tTiou. O0to S T uvaiKa T nP«? ™i m' xpovou? au^ 

auvoiK^ oub' OX., au^ ^ T uvaiKi W 4m «XV ev t^ BaXdap^vi oxoXtov tijv aai|«n»Vv 

Xpeiav eau T£ u Te K ai tQ T uvaiKi uapeixev. Avavwp^ be eKeiBev i^oc^o^ ^ m**> A«um«|i Kai 

L eauMoo^mp' ««-, .oXXoi, Mvexo n P 6 £ evo ? OocpeXeia,- 58ev aKpav a^aiv J— -0, 50 

K ai topa 9aupa T a e PT acrdpevo S , toO Biou peTearn- - MapeX X 8a S (Oct. o ). - Bb : 4. 5 1. 3 .10. - 

T-l -0-1 45178 9. -G: 1.5. 3. -G:6.4.1.3. 10.5.- TTauXou tou aitXou (Oct. 5 ). - 

7 8 9 - Cb • 4 1. 3. 10. 5. - HauXou tou drrXou. - 7. 8. 9 (OeoTacvou tantum). - Gc : 6 : Bep- 

viKn;' K«i npocrboKn? Kai rn, pnr P 6 S fm>v Aopvnvns- a5t«i e^^tp^t^K^ 

kooI oiKia, Kai o-UYY-i^po, Tnv dXXoTpiav peTeTaEavTO. Kai <* x* ^' T^^ 
t<Di<TTaTai 6 iraTnp Kai dvnp OTpaTia.Ta.v 4 TO Y6uevoi w Xfl8o«- Kai T«uTa ? KaTea X ov. ZuXXncpeeicai ouv 
KateXaBov thv ItpdTtoXiv TroTaua, be tivi rraoappeovn ^apaBaX6vre<; X «P>v .dwirauffpus Kai apiOTO- 
rroioupevuiv ™v o-TpaTiiUTUJV, aurai XaSoGaai K«i eu X ai ? XPH^pevat ouv,6vo l? Tl«rf^ov ei ? tov no T a- 

1 Trpo|HI!i<poiTd Ba. -- 2 *Eb60ffav Oc. ) f. 45' vn?- Outo? uirfjpxev & 'Ecpeorou Tf\? Affiag. "O5 Xriffa? Kai rraiba? TpeT? diroTeKUJV tov povripti 

Kai bouE bouKi&v 3 YCYOvdj? Kai UTrapxos Magipi- Biov UTttiXee, Kai TrpeapuTepog TiprjBei? Xiav 8 uapd. 

vou, ev irXouTiu Kai cruveffei ttoXXiuv urrepexujv, bid toO tov epovov <;8uvovto<; 4 > BoffTpa? uj? 

to pn eeXrjffai auTOv Trpog Ydpov eKboGvai Tf|v btbdOKaXo? 5 .xp>^iavujy biapdXXetai tu) tujv 

5 auTOu 8uYaT€pav 4 Tip BamXeT tb? dXXoTpiuj tx\<; AYapnvuJV 6 ^8vdpxri. Kai ev Tfj tojv Aapao-Ktyvuiv 

nio-Tew?, Tf)v ouaiav bnpeueTcu. Kai tic, MeXitnvriv 3 dx8ei$ 7 bid Tf|V tou Xpio"Tou aYdTtiiv irpuiTOv pev 

e£opiff8ei!; Triv KecpaXrjv dcpatpeiTat. e H be KaXXt- Tqv YXuJTrav Tpn8ei?" TpavoTepov kai dSuTepov 

a8evn Tnv Keq>aXnv Keipapevn Kai dvbpiKOV ffxnpa egeBoriffev €10' outiu? Tr|v beHidv x«pa dcpaipeiTai 

ttepiBaXXopevn, ev NiKopnoeta iKpyrrTeTO. MeTa be Kai tou? Ttoba?- eiTa Touq 6{p0aXpou? l£opUTT€- 

10 xpovou«; oktu) irpb? Ttva YuvaiKa nX8ev eTti Tqv Tai Kai crraupip TrpoCiriiYVUTai Kai ai38i<; Triv 

QpaK^v. *H? n 8uYdT(iP tou? o^SaXpou? IXeXuj- K€q>aXr|V drroTepveTai . Kai Trupi Td oOTd Truprro- 

Bryro- fjv Kai iaaapevri, X^P lv T H? idefetu? rrpo? Xn8ei? tcjj iroTaptfi dTreppicpn . 

KOivuJviav 6 Ydpou dppoo*ai TauTrrv 7 ,dvbpaTrdvra)<; 6. Tfj auTfj fipepa pvrmn tujv dYiuJV l YUvaiKoiv 

oiopevoi, Tfj ibia nBouXfiertcav BuYarpf. 'H be BepviKii? Kai npoaboKri? Kai Tfjg prjTpos auTiiuv 

15 dvaYKaO*8eTcra XeYei Td Kax' aUTnv • Kai eKirXaYevTeg Aopvivn? 2 . Autai ai YuvatKe? 8duj £f)Xiu Tpuj- 

ajgrrep eko? eboHaaav tov Qeov. Tou be MaSipi- 8eicrat 3 Kai tov XpttfTOV dYaiTfiffaffat, KaraXt- 

vou dvaipeSevTO?, KpaTei Tfj? paaiXeia? AiKivio? 8 . irouaai oiKiav * Kai ffuYY^vei? Trpo? Trjv dXXorpiav 

Tooto.u xfj YUvaiKi itiaTfj oucrrj Kai doeXtpfJ toO peTeTdEavTO, tv povov .ZrjToOaai to do*ntXoi biaqju- 

u.6YdXou Kujvo"TavTivou epcpaviZeTai KaXXiaSevrj, Xax9fjvat 5 - Kai Xoittov cpeuYOucrai KaTeXapov Tfjv 

20 Kai eKTi8eTai irdvTa Td ffupjpdvta auTfj. 'H be "Ebecav c . 3 EKeT toivuv biaTpipouaaiv, eSaicpvn? 

rcpooXapBdvet TauT^v Kai ei? pntepa Ka8io*Tqt tou ecpicTTaTai 7 6 Trarnp ffTpaTidjTa? e'xwv rrpo? Tfjv 
eauTfj? uiou. Kai outuj? f] paKapia KaXXio*8evn 
iracrav thv tfaTpiKi'iv ouoriav, rjv dcpeiXeTo MaHt- 
pivo?., drroXapBdver Kai to &yiov Xeiipavov tou 

25 iraTpo? auTfj? diro MefforcoTapia? ei? thv Aoiav 

KOpi2ei. Kai papTupeiov ev dvopaTt auToO betpa- 

pevn Ka8iepoi Kai to Xeircopevov toG eauTfi? Biou 

drrooroXtKOJ? biavuo*ao*a upo? Kupiov eHebiipr|0"e. 

5. Tfj duTfj i^pepo; dQXrjffi? tou dYiou iepopdp- TrviYPOvfj? . 

30 TUpo? TTeTpou KaTT€T0jXeujv J . Outo? f]v Yevvripa 7. Tfj auTfj rtP^pa d'0Xno*i? tujv dYiiuv paptu- 

Kai 8peppa Tfj? auTfj? TroXeuu?, o"oq)6? aYav Kai pu>v 'AKeipipd, A^ovto? Kai 'laibujpou ev 

- Cuveaei ttoXXujv 2 biacpepujv. Tdpuj be rcpocropi- TToTapoT?, 

— 8 om. Sa. — 4 Qviaxipa Sa. — 3 MnXirrivriv Sa. — 6 Sa, raurn S. — 7 oi tPji; uaiboc Y° v f|? a dd. Sa. — 8 AiKivvio? S. 

5, — 1 KatreToX&jv S, KaitiTLuX^tuv Sa. — 2 uoXXf| Sa. — 3 om. Sa. — * iOuvovTo? Sa, om. S. — 5 tujv add. Sa. — 
35 ° Zapo.Kr\vd>v Sa. ~ 7 xihpav add. Sa.. 

6. — 1 Kat ficruuv add. Sa. — 2 Aouvrjvrj? Sa. — s irupiroXriQeioat Sa. — * oiKia? Sa. — B btatpuXaxOfivai 601:1X01 Sa. — 
""EbecKiavSa. — ■" 6cp(0TaTai Sa. Oct. 4. o*uXXriqj!v rf\q Sqpa?. 'Q? be o*uveXfj(p8no"av, KaTe- 
XaBov Tfjv 'lepdrroXtv. TTorapoi; be rrapappeT Tfjv 
obov eKelvrjv Ka8' nv eTravfjeoav Kai Xa8o0o"ai 
tou? OTpandiTa^ dpio"TOiTOiou)j.evou? Kai peSuov- 
Ta? Kai euxn XP^o^pevai ouvtopuj? eio"fjX8ov el? 
tov rroTapbv Kai dq>fjKav ^auTd? bid. tujv peujid- 
tujv. Kai outuj? eTeXeidi0r|O"av bid Tfj? tou Obaio? p6v Kai 4auTd? bid tujv peupduuv uj0rio"ao"ai, to tIXo? eupavTO. — 4 : AbdKTOu Kai Tfj? 0UYaip6? 
autou KaXXio8.evri?- '0 aYio? pdpTU? AbdKTO? urrfipxev dTro 'E<peo"ou Tfj? TroXetu?, bouH bouKtuv 

40 Y e T 0VlM ? Ka ' 1 ^Trapxo? eui MaSipivou tou BacriXeuj?' outo? Ix^v QuYarlpa ibpatav 6vopaTi KaXXioOevriv, 

pa0div ouv -rtepi auTfj? 6 MaHipivo?, dneoreiXe Xa^eiv aoTfsv ei? YuvaiKa. Tvou? be 6 naTfip auTfj? Kai 

pfj KaTabeHdpevo? toGto YeveffBai, Kpu<pa aTtoffTeXXet auTfjv ^iri Tf|v dvaToXfjv. Tapax8ei? be 6-BaatXeu? 

Kai |aa0ujv xpicmavbv eivai tov oyiov Abd.KTOv, eStupicrev ei? MeoonOTajjiav. Ar)peuo*a? be Tf|v ouaiav 

• auToG 3 , Ypdcpei tuj iKeiffe bouKi AXeSdvbpuj. dvaYKdcrai auTov 8Go*ai toi? eibujXoi?. Kai KaTavaYKdcra? 

45 auTov 6 AX££avbpo? Kai pfj ireiffa?, dTreKeq)dXi0€v auTOVKai 8drrT6Tai rrapd Tfj? YUvaiKO? Kai Tfj? 
0UYarp6c;. C H be KaXXtoBevr] cpopr|0"aoa dvbpeia ipdTia Kai Ketpapevr) dvbpiKai?, peTfjpxeTO Tf|V iarpiKfiv 
Texvrtv, Xa8eTv BouXopevr) tov MaSiptvov. Kai toutou dvaipe6evT0?, KpaTeT Tfj? BaOiXeia? Aikivio?' Tfj 
be toutou YUvaiKi dbeXapfj ouCri toG peYdXou KujvcTTavTivou, w? TrtcfTfj epcpaviteTai f\ KaXXio"8evr], Kai 
bir)Y^ Tai T ^ KaT auTf[V, Kai drcoXapBdvei rrdcrav Tfjv ouoiav auTOu. Kai Xa(3o0o"a OTpaTidiTa?, drrepxeTai 

50 Kai peTaKopi£ei to Xeiipavov toG Trarpo? ei? "Etpeffov, Kai SdrrTet. Eira TeXeiaiBeToa Kai auTfj peTd Tfj? 
pr|Tpb? GduTovTai ^Ketae. — 1.3. 10: Apouv toO Aiyuktiou. e odxoq naTfip fjpujv Apouv 6 0eocp6po? 
ev do"KriTdt? peYa? efeveTO' GTrfjpxe be drco Tfj? Arfurrrou, cpiXopovaxo? ujv dTto veorriro?. KaTa be tou? 
Kaipou? MaHiptavou toG gacriXeuj? Xa^djv YuvaiKa $iq toG rraTpo?, ^rceicre k.dKeivrjv TrapGeveueiv, -Kai 
KaTaXvrrujv diravTa Kai auTfiv, dTteXStuv ^v tuj Tfj? Nr]Tpia? dpei ei? Tfjv <Juvcyyu? Tfj? Aiyutttou epnpov 

55 fiffuxaoev, §v povov ipdTiov q>opujv vukto? Kai.fiplpa?. TTapeTeive be n Zmf] outoO pexP 1 TU J V aYUJVujv 
tou (j.€YdXou Kai dotbtpou Kai rrpujTOu xpictiavdiv ' PaaiXeucravTO?. 'ES ou Kai Tfj? paKapia? . ijjuxfj? 
toO ApoGv tou aojpaTo? ISeXBouOTi? Kai itpo? oupavov dvacpepopevn?, KaSecopevo? 6 afio? Avtujvio? 
Kai bibdCKOiv Tivd? dbeXtpou? i^uxuicpeXfj pqpaTa Kai ibujv Tf)V dYiav MJuxnv toO Beocpopou ApoGv, 
eHaicpvn? dvaffTd? Kai BXeTrujv rrpo? oupavov eboEa^e tov 0e6v £6XeTce Ydp auTfiv du^iKeuopeviiv utto 

60 aYY^XuJV. Tujv be TfapovTUJV 0au|j.a£6vTUJV eSaiqjvri? Tf|V tou rraTpo? e'Yepoiv, bntfno"aTO auioi? To 
— s Kai add. Ge. Oct. 4. SYNAXARIUM: CONSTANTINOPOLITANUM 108 109 MENSIS OCTOBER 110 Oct. 4. f. 46. Oct. Oct. 4. Oct. 107 

■ -8. Km nuv d T ituv Neocpurou Km raiou Kai Trpoo-<J X uJV 2 auTfj dj? -fuvaitd dXX' w? dbeXcpr). 

raiavoG. 4>iXofaovaxo? be ujv drro veoTnxos, Kaxd xou? 

9 Kai'xoO dyiou iepopdpxupo? GeoxeKvou | mipou? MaSiptavoO too BaaiXea.? dvexupncev el? 

Kai Aioyevouq. ^v epnpov. Kai drreXGutv KaTapova? ^auxa^ev, ev 

10. Kai fivium toO omujTdtou 'ApoOv \ 05to<; povov cpopwv Ipdxtov vukto? Kai npepa? Kai xpe- 5 

AtTUTTTioe ujv to xevoc; Kai 6p<pavo? e K Tuivjoveiuv, cpopevo? eK tiI>v cpuopevwv porovtSv rrpompotTn- 

rtapd toO ibiou Getou dvaxKaffGei? xuvatKi <Juve- aaq be 'AvTtuvia. to. uexdXcp Kai Xiav 6aupa<J0a? 

D=0 X en. Kai auvoiKno-aq auxfj xpovouc; beKaoKTib reap 5 aOroO, rroXXotq exevero rrpoHevoc; wcpeXeia? 

aOTO^lvorxoXdZa.vevT^paXaaiAa.vLneTdTroXXoO Kai pdXtora bid rd T ivou.eva Ore' adxou arretpa 

M 6 X eou K a\ ttovou eKeiGev frapexuiv eauTw re Kai eauparo to toO Kupiou pe T aXdva? ovo^a, rou io 

T fj curtly Tf|v ffLuiaawnv xpeiav pnb' oXuj<; Biou pe6t<?Taxm. 

MHNI TQ AYTQ E'. 

1 'AGXnox? Tf K Afta? pdpTupo ? Xapmvn?- adwwv evbuo-duevoc; eGpnvei aM v. 'H be. rrapepu- 

"Hxt S nv 6TTi A.oKXnxiavou paatXetus xw 0e.fi. dva- Getxo aOibv Xexouaa- « Mr, XurroO, Kupte p.ou, Ta 

xeGeipevn, omens TCTOM«vn KXaubiavoO two? » T dp Xei»yavd uou Orcep tu.v e^v. Kai tcuv (Tuiv 15 

rroX.Teuouevou.' rl ml rroXXouq erri Tr,v toO XpunoO » itapaimundnuv bibuipi.» '0 be eke- « M*ivn<n> 

itkmv X *P<Wnowa, btaPaXXerai Aopertavtp » pou erri Tffc oOpavlou 2 pacriXeta?, Sura-rep. .» 

Kounn-rcEpi fi C dKOuaa ? auro? xpd<pet t* Kupitp HapauxiKa o5v dvaprmtXTO? yivexar Kai nucpu* 

aOxn, dirootdXa. adrfrr > * gfaaoiv tb? X P«™- iwpOAn * t* Tfc eaXdaan? puB* evanoppiTrre- 

vf,v OKdpxoucrav. '0 be Kupto S aOrfK Xurrneei? Tat, becrpeueetaa X«P«? k«> rroba, Km XtGov 20 

i L". 1 ^S1 oVslT^viou S, _ • ,oo lo» fa Sa ^ *» «* ****■ kXoiov o*np«0v - ™ 
nXeupdc KOTOKaicTm, <*«■ Xtfpas b* xol iroba? bea^euSetoa kcx\ Xieov |iuJ.tnv ktX. ^- 8ea M a ei^v fa n d T i« ^ "0 'A.oOv* ei, oOpavov dve PX exm. Hapn^av be x*ve ? ™y e A T ktou 
dbeX 9 cuv Kai dKp.^aavxe, xi|v ^pav k«1 x^v ^epav dxrnXeov ei, AWuxcxov, obov n^v be K a btav^ 8o 
<T«vxe S( Kai eOpov ouxu,,, fat Kax' aOxnv xnv.&pav, oxe 6 rcaxnp bi^aaro auxou, xo opa M a, «! 
6 dvnp - 5. - nauXou xoO d.Xou. - 7. 8. 9. - M : 1. 5. 6. 4. 10. - Mv : 1. o. 6 (Bcpivnc *n Hpobo- 
xn?).--*. 10. - Ta>v d T iu,v papxupujv OaOcTxou, Tatou, EOo^iou Kai XaipftfiOvo? rfflv 6iokovu.v 
frf Oct %*\ — Mb : 1. 5. G (... Bepvivvriq «ai npoffboKri?). — 4. 10. - Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1.2.3.4.5.6. - H : 2. 3. 4. 5. 1 (Xaptxivn. Kai MaX ? exa ? ev 30 
HepcTibt). - P : 2 : Ma^eXx8[al eK Hepatbos, iepeta urrdpxoucra rou vaou xfj<; 'Apxeptbo?- rprnv^oi 
axn«« M-exd rrXeiaxa, Paddvou, XtBoPoXoucTtv en xd ^Oina toO dytoo P aiTxia,axo, ^ep.^Xr,- 
M evnv. - 3. 4. 1 : Xaptxivn? Kai MaXcpeGa? ev Hepaibt. - F : i 1. 3. 4. 5. 6. - Fa : 2 l f j. 4. o. 6. - 
Fb : 2. 1. 3 et 4 : xoO d T iou pdpxupo? lafJivou emaKorrou 1epd n bo ? . - o. b. - B : 2. 1. Ba . . 
nexpou emaKonou KatrexcXet.v (Oct. *). - 6. - Aiovutriou uaxptdpxoo 'AXeEavbpeta, (Oct. 3 ). - 35 
Td.v d-fiwv MapxOpujv Kai biaK6vu.v Tatou xai xa,v <7uv aOxot? (ef, Oct. o ). -~ Bb : I. - l icrpou 
emmcorrou KarfexoXea.v. ~ HauXou xoO dxcXou. - Atovufflou. - TaTou kxX - 1. - T : 1. O . Z o. 
5. 1 . Xaptxtvn. Kai Ma,eX X 6a ? ev Hepaibt. - G : % 1 mutiL - C : 2. 3. 4; a. 1 : Km tunr ajuuv TU»»- 
KtDv MaX^exoO, Kai Xaptxivr*.- Cb : 2: MapeX X e n? . 'H d T ia pdpxu, Ma,eX x 9a_r,v « Hepatbo^ 
iepeta 6xrdp X ou<Ta xoO vaoO Tft ^pxeptbo,' e! X e be- Kai db^^ XP^tav^v. Kaxeve X 9et ff a be Ma^Oa 40 
ek unvov etbev d T TeXov GeoO beixvuovxa aOxfj xd p.axnpta xd»v xptcmavtBv dxtva ccvaffraao €nq»po« 
btmetxm xn dbeX<pq. KdKetvn be d T et auxnv rrpo, xbv fcrfaxoirov Kai ^aOcbv xd xf 1? orrxaaia, ecpn out, 
fin ' « 'Oq.etXet, xpumonrf, tcvtoGai. » "Hvxtva e08eu; ? dpd^x.ae. Kai ebeHaxo aOxf,v , ibta abeXcptr o*v 
oi gXXtive? ^avevxe? KaOvTrePaXXov aW|Y «ai drreKxetvav dv Xt8ot ? e'xt xde^xtarou apou paitri- 
duaxo ? rreptpepXwevnv » Kai Ippt^av auxnv ei, XaKKOv BaGuxarov. ft Hv oi xPJOtiovol eK too Xmacou 
p6Xt S dvn T aTOV. TTpoaeXetLv be x^ paa.Xet xOiv TTepcra>v 6 etttorKOTro? Kai aixnera.; Softer Kouaiav 
xoO KoraXOom tov vaov x% 'Apxeptboq Kai oiKobop^at ft«X n otav xij d T ia pdpxupi, ev $ xoa « Ttptov 
aWh taeeexo Xeit,avov. - 3. 4. 5. 1 : MaXcpeGa, Kai Xapmvn.. - Ce : 2, 3. 4. 5. 1 : MaXcpeGou, Km 
X-M-2 1 -Tlrcxaoia Koa M d M ova X oO cpoBepd Kai tbcpeXtpo?. 'Ev Ixei xpiffKaibexax^ xn? 
BaatXeiag 'PiunavoO xd TiumoIuiv eoaepuX btt9uv vxo ? 8 ( nv xt S dvnp ev xauxn ifl paaiXwouff, 50 
el z &v xujv Ik xoO pacnXiKoO koixAvoc; xoO M «P« TrpoffGev xr)V BaatXeiav bterrovxos AXeSavbpou, 
Kai xrpo ? GepaTretav oketoxepwv. OOxo? tov povnpn 8tov erraveXopevo?, T eTove rto W Ttuv ev x,j 
repbe r&TTapiv* rroxapovMOvfi pova2:6vxuiv nova X d.v. Mexd be xtva XP6VUJV irepiobov auvePn touxuj 
dppuKrrfa betvti rrepmecrovxt em au X vov XP 6vov ev xaOxn btapxtoai. 'Ev be to. crupTiXnpoOcrGm rcevxa- 
CTVtatovnbn Kdtpov, xcepi xpix n v Apav xn? nP^pa? P« P 6v dvav^a? «ai el? eauxov T «df«vo«. nP*Ma b 
ttoj? xoO KXtvtbiou dvaaxd ? eKdG.aev, evGev KdKetGev Otto » xtiv ffuvnGutv aOxtp crxnpt^uevo?. Kai ev xtp uuXtTrjv Tip TpaxnXip TrpoffbeGetca. Tauxn? be 

rrpoo"eu£apeVn?, Ta beo*pd btaXOovxat Kai jidvo? 6 

XtGo? Tip PuGuj Kaxabuexai. 'H be, & toO Gaupaxo?, 

Totg rfj? GaXdxxn? vdiTOt? eqncrraxai Kai Trpo? tov 

5 aixiaXov eixopeuGn . TTapauTtKa i ouv kXoiov <nbr|- 

poOv xrepiaux^viov bexexou Kai Suptl? Tr|V KecpaXfiv 

ketpapevn aOGtupbv Kopa Kai dvGpaKtdv TQ KCfpaXfj 

bexexai" eixa Kai 6'£o? xauTrj KaraxeeTat. At' eOxn? 

f. 46 v . be xuiv obuvujv f) jadpxu? I dvieTat, Kai ffoOpXai? 

10 ffi&ripal? TrerrupaKTOipevat^ xou? |uacrToO? Kai xd? 

rrXeupd? rcepmeipexai Kai Xaprrdol rrupo? Ta? 

TrXeupd?KaTaKateTai* , TrdXtv be yupvLuGeicra becpet- 

tat €7xi TpoxoO dvGpdKCuv KaxwGev UTroKatopevwv 

Getou be dxyeXou eTfio*Tacria eo"peo"0no*av Kai oi 

15 dvGpaKe? Kai at tuiv bnptujv x e ^P e ? xrapeipevai 

— * (trapauTiKa - KaTaKaierat) Ate. otn. Sa. — 5 fwa^ivaiv 
Sa. — 9 abx?\c, Kuptoi Sa. yeyovafftv, w<; \xr\b* oTauffoOv xov xpoxov buvao"9at 
eXixxetv. Mexd TaOxa tou<5 tujv x^P&V Kai tiXiv 
rrobuJv 6v«x a ? dvacrrraxat ptZoGev djffauTUj? Kai 
tou? obovTa?. Toutujv be Ttvopeviov 5 , f) dyta w<; 
dXXou bieKetxo rrdcrxovxo? 6 , ecp' uBpei be toO 
eauTfj? crwpaTOg duaxopevn, xxpivvj xov tottov 
KaTaX'apeiv, to TtveOpa euHapevn dcpinffi xu) Qeai. 
'Exret be 7 xai 6 veKpoc; xfj? pdpTupo? evxo? adKKOu 
ipdppou pecrxoO pXnGeiq Ttp xn? GaXdo*o*n? evarrep- 
ptcpn s BuGuj, Tpet? n/jepa? Kat vuKra? ev outoi 
biapeiva? 0"u)o? Kai dBXaBn? Tfj x^P *^ xrapd jf\<; 
GaXdo"0"n? IvarrexeGn. Kat ti? dvnp, d) KXaubtot; 
ovopa, eTrieiKn? tov xpoxrov Kai perptoc;, b<; Kat 
rcapd xoO q)tXoxpto"Tou Kupiou aorfj?" KXaubia- 
voO Tr)V pdpxupa eK rrpiuTn? Tptxo? dveGpetp'aTO, 

Sa! — 6 fidaxovTOc, bi^Ketro Sa. — 7 om. Sa. — s Atrepptcpii Oct. 5. - 4 "Annouv hie Cc. 
1 iT€pt$e{5Xni^vr| Cb. — ' xpiTtu Kai b€Kdxaj Mr. 3 OKfjitrpa add. Mv. - * Sdxaptv H. - r> duo Mv. KaGrjcrGai, e£w f^ovev eauxoO dxto 6 Tpixn? uipa? Zwq evvdxn?, tou? 6<pGaX|J0U5 exwv dxeviZoVTa? 
TCpo? xov opotpov tou otKnparo?, to be~' o*Topa OrrotpiGupttlov d'vapGpa t<ai rrdvxn dKaTavdnTa. 'Ev xtp 

20 uicrtp oOv t'Iiv eipnpevujv wpuiv ei? eauTOv fAiKpov eTraveXGuuv drcr|Tet tou? outoi Cuvovto? d'pTou 
2npo0 KXdffpaTa buc « Aore poi iac, buo tou dpTou peptba?, Xeytuv, di; xrapd xoO xi(iiou xepovro? 
» IXapov^' Kai Xeyu>v UTreTiGei Ttp KoXxrip Td? X^Tpa? tpnXaq)d)v Ta &i T0U P 6va - Twee; be tijjv rrapovxiov 
q)dvTao"pa Kai pn OTrracriav etvat 8 to rrpaxpa rpfoupevoi, nvTtpoXouv eEetxreiv auTOi? to pexa toOto 
pucrxripiov, «EiTte, Xexovxe? 8 , Trdxep, Kai pn paaKnvn? rjpiv tt]? dicpeXeia?, ttoO tcc; TocrauTa? uipa? 

25 » fjs, eiq 8 xroiav be Gewpiav xov voOv dveBipa^e?, Kai Td x €l 'Xn uttokiviov tivi ffuveXdXei?; » '0 be* 
«• Zcpobpa KOTcxopevujv f^puJv °, Trauo'ao'ee, e'epn. TeKva* Kai xoO Kupt'ou btbovxo?, av eiq e.uauxov iy 
» cuveXGtu, xrjv aiTno"tv.uptuv €KTxXnptuO"uj ». "EuiGev ouv Trdarj? T n? dbeX<pornTO? rrpo? auTov ffuvbpa- 
poucn?/ OUT105 T\\q binxn ffeuj ?'«PX 6Tai " « To pev ouv ixavxa KaTa plpo? dvaxuTrujcrat xtp vol, rraxepe<; 
Kai dbeX<poi, Kai XeTrxopepai? binxi!0"ao"Gai Kpetrrov rj KaTa voOV Kai xXdicraav dvGptuTrtvnv TrXrjv oo"a 

30 cpepai bid jivrmn? oF6? T€ uj? 8 etjai binxno"ao"Gai, TaOTa 0|uiv binxno*opai ». 'Q? eKaGnpnv tui KXivtbitp 
Otto toiv buo dbeX(pdiv arnpilopevog, e'boHa Getupetv, uj? drro toO rrpo? dptcrxepdv u.epou? 13 ( ttXiiGo? 
dvGpujTrapiLuv dveiKdoxujv, peiaeXavujpevujv xd Trpoaturra- ouk errio"n? be rtamv n neXav(a Trpoo"nv, aKka 
toT? nkv pdXXov, T0T5 be f|TT0v xai oi |aev bl€0'Tpap^evas eixov Td? otpet?, oi be xovq dop GaXpou? 
rceXibvou^, d'XXot KaGnpaxpevou? 18 <poviov Kai Gnpidibe? BXerrovTa?. Kai tou }iev rreXtbvd Td xeiXn Kai 

35 TtoXXnv Tnv oxKUJfftv <pepovTa, tou be to lv Kai tou pev to dvtu, tou be to KaTui. Ta TOiaOra xoivuv 

dvGpujrrdpia rrXncriov Tfj? KXivn? xevopeva u , ffitoubr}v eixov Xapeiv pe dtp' upOuv Kai Td pev rrpatxa, 

, KuxXtuGev Ttapovra? upd? I5 dpdiv, eboKouv pf) o"<pobpa beboiKevat nr\be rrpo? tiiv oppnv betXtdv ouk otba 

be KiD?, povwGeic; d(p' uptliv, Ore' Ikcivoiv eKupteuGnv. Kai br\ XaBovTe? pe Gpaoeai?, 0! ^tev erri to rrpoo"uj 

beopiov eiXxov, 0! be uJGouv omaGev'" Kai oi pev dXXos dXXaxdGev. pe auverrobi^ov, oi be.ff<pobpd»? 

40 uTrerrie^ov. Kai TeXo? duaxaxovTe? jxe Trpo? Tiva Tcap^texeGn Kpnpvov, o5 to u.ev 8 irXaxos i^v ou rrXeTov 16 
XiGou poXfj? 17 , to be BdGo? |uj? xapTapou, rrpoq toutov Biaiui? KaTeo*upov. 'Erri be 8 Tip evi' 18 
KpnpvoO pepet Orrflpxev obo? OTevf) Xiav, uj? prj°e oXov 19 ixvog ixobo? buvao"8ai x'auxnv x">P«v. Kaxd 
Tauxrsv be Trjv o*Tevr)v Kat XeTrTOTaxnv obov Biaito? utt 5 eKeivtuv eiXKdpnv, Ttpo? to beEtov TrXeupov 
pdXXov rrXaxidZujv, pr|Trui? aTfoo-ixaa-Gei? et? xo dxave? KarevexGuj Kai dbteKpaxov 20 pdpaGpov Kaxd ■ 

45 be to x«o? exeivo rroxano? luiKei biepxecrQai MexdXto? ppuxtuv Tip peupart B1 . MeTd rroXXou toivuv 
rpopou Tnv crrevujTdTnv 22 obov rrapeXGovxe?, thq erri 23 to etpov bflGev pepo? pabiZovTe?, rrpo? to 
TeXo? etV ouv dpxnv toO cpopepou toutou KpriP-voO Kai tou kot' auTov rroTasaoO, rnjXnv p.exdXnv ecpeu- 
popev ** Trpo? f)v kdGnTO pexa? XiTavriaio? dvnp, MeXa? pev to eibo? (popepo? be Trjv Trpoo-otjnv • ou 25 
dcpGaXpoi pev btdotpocpot, Xiav rrappexeQei? Kai ucpatjjot, Kai <pX6xa rrupo? noXXnv evaTterreprrov 

50 puKTfjp be KaTrvov drrnpeuxexo , xXwcrora be irnxuv eva toO CTopaTo? e'£aj drreKpepaTo. Kat be£td pev 
Xeip ei? arcav dTretpuKTO 26, Gaxepa be btxnv eSdtxKUJTO kiovo? Kai aurr] x u Pvr| Kai Xiav-T€Tapevn, M^G' 
fj? tOjv urreuGuvwv bpao^cropevos ei? iKetvo to xdo? dTreppmrev 01 be ev toutlij KOTabiKaSopevoi, to 
«Ouai» Kat to «Oipot» TrdvTe? dveKpa^ov. nXncrtdoavre? toivuv tOj £o<peptp 27 toutuj xai dxpiqj 
dvbpi, crtpobptX)? o*5to? euGuq Boncfa? rrpo? tou? drcdxovTd? 28 pe • « Outo? cptXo? pod effnv », ctiaa tiiv 

55 x^'pa ^geretve Kparnffat pe rrpoGupoupevo?. 'Exw be qpoptp ffTraffGet? erpopaSa Kai Trpo? IpauTov 
auveo-xdXnv Kai Trapaxprjpa, ujcrrrep eg aTroo*ToXn? tivo?, etpdvncav dvbpe? buo 29 K€n'oXiwpivoi xai 
lepoTrpeirei?, ou? 'Avbpeav eivat Kai 'luidvvnv roug iepou? drroaToXous evoptZov, ooov otto Tfj? tujv 

• — 6 Orrd Mv. — 7 Kai to Mv. — 8 om. Mv. — 9 aOriSv Mv. — ,0 iawzov M, Mv. — » birjxrioo^at ujitv Mv. — 12 KaOnx^- 

vou? M. — 13 x^TO ve add. M. — " ^vovto xai M v. — 15 OnS? Trapo vraq Mv. — I6 TrXeiw M v. — 17 goXr; M. — IS be tou add. 

60 Mv. — » 5\i«? Mv. — 20 dvEKbit'ixtiTov Mv. — «*■ ppOetuv toT? p€6^ao■l Mv. — -' 3 ixdvr\vadd. Mv. - 23 T riv Mv. — 2* utxpov 

Cv^fixlvr^v add. Mv. - ™ oi add. Mv. - ^^tc^ukto M. - « <p jkpip Mv. - 2 * dTtaraxovTec Mv. - 29 660 &vbpc<;M\: Oct. 5. Ill SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 112 113 MENSIS OCTOBER J 14 Oct. 5. Oct. lo. H-,ii. xnoTui? dveXopevo? Xaprrpuj? T€ pupfaa? Kai -rrept- aa? auTrYv irpo? Tr)v iriffTiv eBdirTiO'e. TauTixv be 

oreiXac; Xaprrpoxepov, ev tivi totciu KaTeBeTOTdcpov of eiftuuXoXdrpaiiv XiBoi? KareXeucmv exi rd oup- 

avri} crx e0ia0 " a ?/ 0,j x °J? &KeiVfl itperrov dXX' w? 6 8oXa toG (3aTCTio"paxo? irepipeBXriPfivriv. TeXetTai 

Kaipo? ebtbou Kai tujv tote KpaTouvTwv 6 <p6Bo? be r\ avrr\q o*uva£i? ev tuj dYWJTdTUJ auTfl? papTU- 

f]rreiYe, irepirrriv 10 tuj trjvtKaOra tou 6kxujBpiou " peiai x tuj 6'vrt irepav | ev xuj K£paxi. -\ 

p*iv6? djovTO?. ■ ■ 3. "Tffj auxfj npepa d6Xr)CFi?xoO dyiou eiriaKoirou 

2. Tfj auxf) ifyepa d'0Xr|CFt? xfj? dyiac; pdpxupo? £a8ivou xoG piKpou. 

MapeXx9a?."Hxi? rjv ck TTepoibo? iepeia xpn^ a " 4 - Kai 'lepai'bo? ha iroXeuj? Mep<peuJ? K 

Ticracra toG vaou Tf|? 'ApTepibo? - f\q r) dbeXtpf] 5. Kai pvrjpn toO ev aYioi? iraTpb? fipwv 0eo- 

urtfjpxe xP 10 * Tiav H- "EboHev ouv ovap dYfeXov auTfj borou apxteitiCTKoir-ou Y^vopevou 'Ecpeqiujv. 

TTapacTTdvia uirobeiKVueiv re xd xujv xpio"xtavujv 6. Tf) auxfj fijuepqt rj Koiprjcn? tou dyfou TTau- 

puaTfjpia Kai Trapoppdv irpo? auxd. Kai bf) dva- Xou toO dirXou. Ouxo? aYpoiKO? Kai Y^wpYb? 

o*xao*a bir|Yno~axo xfj dbeXtpfj xd bcpGevxa. 'H be Y fi vopevo? 0"uve£eux8r) Y u vaiKi Lbpaia xf|V popcpfyv 

rrpo? xov erricTKOTTOV aurf|v fVfaYev* 05 x^P^^Tn - KaKoxpoifuj be Trjv Yvwpi]V. Eto*eX0ujv ouv.ev pta 

— 10 Sa, tt^tttou S. — n 6KTLuj.igp(ou Sa. 
2. — 1 £v xw (aapTupeiuj aiJTf|C Sa. 
4. — ' Me\u<pew< Sa. 10 15 dYvuJV eiKOViuv Gecupia? dva^OYi£6pevo?, Toutou? ibujv iKeivo? 6 buaetbeoxaxo?, eoBeujc, 30 auaxaXei? 
uTreKpupii. Kai bfj XaBovxe? pe Yvn.o*iu>S of buo ouxot YHpaioi Kai bteXGovxe? xd? piKpiiJ 31 irpooGev 
eiprjpeva? mJXa? Kai Tf|v evbov tujv iruXaiv .ttoXiv TrepdaavTe?, eHi^XGopev ef? Ttva irebtdori(iov 20 
tottov, ev 141 KdXXicfTa x^P' Ka ' wpaia lTuYx avov ' <wep dueii];dpevoi irepi 32 to ie\o<; jr\q 
ixebidbos KOiXdba xXoepdv 33 Kai TrdvTepTiyov eupouev, f\q Trjv ibpaiornTa toG KdXXou? Kai Trjv 
evoGorav xdpiv epur^veGaat Kai TTapacrTqcfai XoYip Xtav dbuvaxov. Kara bfj to \xiaov a.inf\<; YJlpatbs 
Ti? eKdQrjTO x«Pi £l ? KQ i Tipio?, irepi aGTOV Sx^v Tratbiiuv itX^Guv, irapairXrio'iav tjj d^M^ T »TS ' 
GaXdao-ris. Toxe toivuv syw tov (popov d7topaXX6uevos, iipepa ttuj? tou? dfrdYOVTd? fie ^pu>Tncra 25 
t1$ dv el'ri 6 YHP« l o<; Kai t'\q 6 xrept auTov dvapi8pr)T0<; ojiiXo?. Of be « Outo? ecfTiv, emov, 6 Appadu 84 
» 6v dKouei? koXtcov toG 'AfSpadp. » Kai S^xa TrpoTparreis irap' auTaiv, TTpoo"€KUvno"a ^teT- aiboG? Kai 
ilffTraadpnv ov gXeyov AfJpadu eivai. Kai auGts ir\<; £ni to Ttpoortu wopeta? eixopeBa. Kai TrXrjpoupevns 
Til? KoiXdboi;, biebexeTO faeYioros iKaiuiv, ov Td bevbpa TiXeiova toiv dcfTpuuv wq UTtoXap^dvui ffffav 35 
toG oupavoG Kai koB' eVaffTOv bevbpov, olov o"Ktivr| r\v, Kai KXfvr] Ka9 s eicdcfTriv crKiivriv Kai 4V 4Kdo*Trjv 30 
kXiviiv dvGpwTTO?, ev olq 'dyerviupiaa TtoXXous )iev tujv dvacFTpeqjopevujv eiq xd paoiXeia, iroXXous be 
tujv KaTd Trjv tioXiv, Tivd? be Kai tiZiv oikouvtojv ev toi? dypots Kat Tivaq -npoq toutoi? tujv £k rf\q 8fl 
KaG' f\n&q novr\q. Outoi be TrdvTe?, 0O5 dveYvujpi£ov, TrpoTexeXeuTrjKOTe? naav. 'Ev 8o"ip be bieXoYt^o- 
pi-jv rruGecrGai, xiq 6 tiiXikoGto? Kai Gaupaaxoi; eXatujv, q>edvouo"tv of T1P at0 ' T1 'l v epuiTncfiv «Tt btaXo- 
» Yt2rj, XeyovTeg, riq 6 ixi-(aq omoq Kai TrepiKaXXfc eXatwv Kai Ttva TtdvTa Td ev auTqj; auxd 87 eo"Ttv, (mep 35 
» dKouei?- TToXXai povai irapd ooi, ZaiTep, Tre<pGKaO"t,KaT' dSiav tract pepiKpevai, KaTd to jieTpovrfi? 
» dpeTfj?. » Met 38 eKetvov oOv 39 tov eXatuiva ttoXk; i^v, f\q to KdXXo<; kai tvjv troiKiXiav Kai Tf|V irepi to , 
reixo? dppoviav Kai auvGecriv dfinxavov e5eiTT€iv • bibbera pev ffTOtxot rcepi to Te?xo<; oXov flcrav uionep 
Tive<g £divai KUKXiuGev irepi eiXoupevai, a'i oGxi pnav xpoidv rrpoepdXXovTO, dXXd Kai iroXXd? Kai iroiK(Xa«;- 
irdoat pev ydp £uJvai 40 <k tujv Tipiujv bujbeKa XiGujv eTUYxavov eKdo"T»i be toutujv e2 kvbq dvnp- 40 
poffTO Xi6ou 41 , eKdoTT) be 42 toutujv kukXov ibiov dirapriZouaa. Ti be be! li-reiv eu8uTr]Ta, irXaKO? kai 
icroTnTa Kai ti']v erti ndatv 4S euappoo*Tiav Kai ffupirii2iv; em be tuj xeixei iruXat xpvafy Kai dpYupip 44 
KaTeiroiKiXXovTo' tujv be ituXujv evbov bdirebov ^voiYeTO xpuffeov Kai touto oiKiat xpuffat biebexovTO 45 , 
Xpucrai KaGebpai <Kai*°> xpuo"eoi 47 dpaKe?. C H be uoXi? iracra uXripn? <pujt6$ dveKXaXr|Tou, rrXiipri? 
euujbia?, irXrjpjK x«P lT0 S 4S -f" i; I v be iroXiv irdaav Keptepxopevoi, ouk dvBpujTrov 49 ou KTfjvo?, ouk opveov, 45 
ouk dXXo ti tujv irepi yhv Kai aepa oXuj? Kaxibopev. TTpo? be to aKpov TauTri? triq troXeuj? GaupaffTd 
PaafXeia ujKoboprivTO- ei? be tv|V tujv paatXetuiv el'o"obov GdXapo?, ou to irepiperpov ibo"ei X(9ou ftoXrj- 
dir >5 ° aKpujv be toG GaXdpou uexpi tujv exep.iuv dKpujv TeTavuo*TO TpdrreZa eK pappdpou Trdo*a° l 
pujpaiKfj? Kai too"outov rr\q -ff\q direxoucra offov eirepeibeo*8at dvQpuJirov itXnpri? be r^v irdca tujv 
dvaxeKXipevuJV 52 * dKpat<pveo"TaTou be cpujTO? Kai eGaibia? 5S Kai x a P lT0 ? "^S ° oiko? eireiTXnpuJTO. 50 
TTpo? be tuj TeXei tou GaXdpou ptKpo? KoxXtag eTUYXave* to be toG koxXiou TeXo?- 6 * Teprrvov fiXiaKOV 
biebexexo, irpo? outi'iv eiriveuov Tr|v TpdireZav eH oi5 q}UJToeibei<; euvoGxoi buo irpoKUi|javTe<;, xr\v b'qjiv 
dOTpanr) TrapairXrjO'toi Kai irdar)? dYXaf'a<; uirepirXeot, XeYOuatv eKeivoi? ro\q fx]paidiq roiq KpaToOai 
pe- « KaTaKXt0r|TUJ br\ Kai outo? eiri tiiv Tpdire£av» Kai dpa tuj Xoyuj tov toitov eiribeiKvuouffiv, ecp ov 
of Y 1 1P ai oi pe cpepovTeq dvuKXivoucnv auToi be 4cp' h? toG GaXdpou pepo<; diteXGovte? 39 eKdGtaav. 55 
Of toivuv euvoGxoi, uj<; rtpos tvjv r "'' evbov jf\q km tov f]Xiaic6v bfjQev oiKias 'etcebucrav* Kai eiri iroXXa? 

:w eiQu? Mv. ■ - S1 uiKpctc Mv. - :i - 5 irapaAeiH/d.uevoi Tiapd JTv. — 33 xe mid. Mv. — Si Kai add. Mv. — 35 r\aav ibc 

.-TToXaujidvu) Mv. —.*°iv toi? 31. ■- ai Taflra Mv. - 3t< koi uex'Mv. — 3 "f>i«. Mv. — +fl .(KiJKX.iJue€v-2:u)V0i) om. Mv. — 
" Kai ndil. Mv. — s *- H om. Mv. — - ,:; iv anaoiv Mv. — u K€i<paujjevuj add. Mv. — 4: ' Kai add. Mv. — +G oin. M. — . 
17 xpiwa oi M. — ■"* xapfic Mv. - - : ' (ivOpujiroq M. — '" ^ir' Mv. — 51 v:dar\<; Mv. — 5i dvaxeifi^viov Mv. — r ' 3 nXr|pr|C 60 
a dd. Mv. "■' T6/\o; rofi KoxXion Mv. — -"■-" tov M. f. 47. 


10 €15 tov otKov H aYpou, eupe poixeuopevrjv. Kai 
YeXdaa? eiire Trpoq tov potxov ■ « AXr[8uj? ou peXet 
» poi, pd tov 'IrjaoOv eYtu 6uk€ti eiraipiu auTi^v. 
» "YiraYe, ^X^i? auTnv Kai xd iratbia dvdTpecpe. Kai 
5 » if<h uirdYUJ, Y'vopai povaxog. » Kai drrepxeTai 
up bq tov paKdpiov Avtujviov Kai Kpouei Tr|v 
Gupav. 'O be ibujv auTov outuj Y^P OVTOt - XeYet' 
« Ti GeXen; ; » Kai eitre - « OeXuj povaxog Y^vecrBai. » 
Kai 6 aYtos - «'ESr[K0VTa eTiliv Y^pwv ireipacrpouq 
» ou buvaTai uTTopeivai.» Kai \iya' « Ei ti poi » eurris ttoiuj. » Kai diroTreipdaa? 6 Avtujvioi; i<ai 
eupujv 6ti irdvTa Giropevei, direKeipev auTov. Kai 
KTiaai; kot' ibiav KeXXiov epevev eKeu 'Eni toCou- 
tov be e'^SaCev dpexfi<;, ujc; Kai xapicrpaxa be£ao"Gai 
GaupdTujv Kara vooT|^k tujv K «i baipovujv. 'Ev pid 
ouv tujv fjuepdiv irpoo"nx6n tuj Avtujviuj veaviOKO? 
?X(JJV baipova 2 dpxiKOV. Kai TrdpaxuspnaavTO? 
auTuj toG 'AvTUJviou, euHdpevo? eHe^uXev auTov. 
Outuj be GeapecTTUJ? Kai euaepui? tov pMov outoG 
biavuffa? ev eipnv»|1 eKoipnGi]. Out. 5. MHNi TQ AYT9 1. "ABXiiffi? tou dyiou diroaroXou 6ujpd toG 
Kai 1 Aibupou. Outo? TTdpBois Kai M^bon; xai 
TTepaais Kai "Ivboiq tov Xoyov tou 0eou KnpOSa? 
15 Kai iroXXd TrXrjBn xoi? direipoi? Baupaai xfj tiq 
Xpicxov Tciaxei Ttpoo"aYaYUJV, Giro Miabaiou Baoi- 
Xeuj? 2 IvbuJV dvaipeirai bid to TriaTeGtTai Kai 
PaiTTiffGrivai utt' outou 'louZdviiv tov ufov outoG 

6 - 1 yev add. Sa. — - baiuova Ixuiv Sa. 
20 i. — ' om. Sa. — - Trepaiuv k«i add. S, sed obdncfa linea 
Bonnet, pp. OH, ft.3 elc. Kai Trjv pi^Tepa .TepTtav Kai MuYboviav Kai Nap- 
Kav 3 . AioKai Ttapabiboxai .irevTe ffTpaTiujTuig, oi 
em to opo? dvaYaYOVTe? auTov, X6yx«i? KaTeTpuj- 
o"av Kai to paKdpiov auTuj enriveYKav xlXoq. Niio"i- 
cpujp be Kai'lou^dvi]? Ipeivav eiri toG 6povq' cnq Kai 
epcpaviffBei? 6 diroffToXof; Bappetv €KeXeuo"ev. T Hv 
Yap tov pev Nvicricpujp xtipoTovrjtras trpecpurepov, 

del. — s S. Sa : NapKia el plcruuujue MapKia hi Act. Tliomac, Td? aipa? expovilov 36 . 5 Ev be tuj toutou? xP°vi£eiv, ou irapepfUJ'; cyuj Beujpujv Td kot'" eKeivnv xnv 
TpdireZ^av, iroXXou? auvr|Beic 6K tujv dvaiceipevujv eYvujpi£ov, Ik Te toG koo"pikoG KaTaXoYou xuYXd- 
vovra?, irpo? oxq Kai Tiva? tujv ck 3 " 7i\q KaG' npd? povvj?, Tivd? be Kai tujv avao"Tp£<popevujv eiq Td 

25 {SaoiXeia. MeTd iroXXd? ouv raq aipaq, irdXtv oi euvoGxoi irpoianpavTec; Kai tou? y'IP^ou? eKeivquc; 
<pujvi'"|0'avT6?" « 'YiroOTpeiyaTe toutov, XeYouaiv, oti peYaXai? TrevGoOffiv auTov Td Kara Gebv auToG 
» Ycvvnpara. Kai 6 SauiXeu? irupaKXiiBei? BouXeTai uutov Kara tov poviipii Biov etvar icai' toGtov bi' 
» d'XXii? oboG diraYaYOvre?, XdBeTe dvr 1 outou tov povaxov AQavdtfiov tov toG Tpa'iuvou. » Kai 
irapeuBu oi Yiipaioi Xapovre? pe, toO tc. BaXdpou auvropuj? Kai ii\q iroXeuj? 57 bi 5 aXXii? oboG urreHi'iXGo- 

30 pev. KaG' obov be Xipvui? eirTd Trpoo"epdXopev r>s peo"Tat? ripujpiujv Kai KoXdaeujv.r) pev ckotou? nXi'ipr]? 
flv, n be 50 irupo?, »'] pev w bucrdibou? 6pixXq?, 1] be okluXiiko?, rj be dXXrj? KoXdcreuj? ei'bou? Kai Tipuj- 
pia? avdirXeuj?' koivvj be irdcat ttXi'iGou? dvapiGpjiTou eneirXiipiuvTO, eXeeivuJ? dbupopevujv Kai yuepuj? 
irdvTUJV oXoXulovtujv. Tuuto? br) raq Xipva? Trapapeiqjdpevoi Kai Tiva tottov piKpov c '\ irdXiv tov 
YHpatov KaxeXdpopev, bv eXeYov eivai tov ABpadp* Kai toOtuj ffuvraSapevoc; rrdXtv auTov iicrrraadpiiv. 

35 c O be poi xP u0 "°Gv iroTiipiov b(bujo"iv, oi'vou TreirXnpujpevov yXukut^pou toG peXiTO? Kai dpTou 
h} pou KXdo'puTa rpia' ujv to pev £v ev tuj oivuj Bdtpu?, ujc; eboKouv, etpaYov, Kai tov oXov oivov 
eSeirtov, xd be ere pa buo tuj 4pauTOu koXttuj ime0r|Ka, airep xGe? upd? eneStiTOuv. EiTa peTd piKpov 
Ka.Td xbv totcov eKetvov irdXtv drciiXGoptv, ?vBa 6 YrfavTiaio? eKeivo? Kai bucreibeo"TaTO? Kai vukti 
iraparrX^aio? Trjv 6'ijjiv eTUYxavev. 'O be pe ibu'jv e'Bpuxev eir' epe tou? obovTa? beivdj? Kai peT' dpYn? 

40 Kai iriKpta? e'XeYev « Airapxi eHecpuYe? pe - rrXtiv oGbe xou XomoG iraucropai irdvxa Kaxd ffoG ffucriceud- 
» Zujv Kai xou Kaxd ere povao"xr|piou. » Td pev bii. xouxou pexpi 62 , dbeXcpoi, yivujo"kujv dirriYYeiXa* xo be 
ottuj? ei? epauxov eYevoptiv, iravxeXuj? oyvouj. Tauxrj? xii? oipeuj? ouxuj? exouaq?, auxiKa eaxdXn 63 xi? 
upo? to toG Tpaiavou povacfri'ipiov- Kai KaTaXappdvei xov povaxov AGavdffiov toO crujpaxo? eKbrjpn- 
o*avxa Kai eiri kXivi]? duo li4 toG KeXXiou eKKopi£6pevov. TTuBopevo? be iroTe TereXeuTriKev, r|Ki"|K6ei xqv 

45 x9c? ^ipepav c ' b irepi dipav evvdTriv, KaB' rjv Kai Trjv diTTaaiav ibiuv, ei? eauTOv eYeveTO. Ouk ei? paKpdv 
be Kai d'pcpuj Td povacrrrjpia ei? ^v Y€YOvao"t, bidxo dYXiGupa xaOxa 39 KeTorBai Kai pexpt xou vGv u<p' 
evo? KaBinilTou Kujkpvujpeva. 'Eiri xpidKovxa ouv xpovoi?, irapd xoG xnv diTxacriav xauxnv ibovxo? Kai 
eEapKecravTO? eKeivou xi] Zujfj Kai xfj Kaxd e6 Oeov iroXtxeia, dpcpoxepujv xujv povuiv bieuBexoupevujv, ou 
ptKpd xi? ii eiribocri? ev xauxai? Y^TOvev, eiri xe xij xujv povaxdiv Geapecrxui iroXiTeia Kai 'to!? 68ev- 

50 bniroTe rrpb? Triv toutujv bioiKriffiv Kai biaxpocpfiv eicrobiaZopevoi?, ei? b62av xou tpiXavGpujrrou 0eoG 

f|pujv. Apfjv. — Mv : 1.2. — 'Orrxaaia Koffpa povaxoG. — Mb : 2. 1. — 'Oirxaoia Koopd. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. ± — H : 1, - P :. 1. — P : 1. 2. — Fa : 1. 2. — Fb : 1. 2. — 

B : 1. 2. — Ba : 1. 2. — Bb : 1. 2. — T : 1. — O : 1 : ©ujpd. Ouxo? ev 'Ivbia bibacnauv xov Xoyov toG 

GeoO, evepXr|8r| ei? q>uXaKf|v utto Miabaiou x xoG BaonXeuj?. 'lou^dvn? be 6 xoG pao'iXeuj? ufo? Kai 

55 Tepxia r\ xouxou pnxrjp Kai MuYbujvia 2 Kai NdpKa eiafiXGov irpo? xov dTtocrxoXov Kai KaxiixnGevxe? irap' 

— 5C (Kai ^Tii - ^xpovilov) om. Mv. — "'x. t. it. c>uvt6uujc Mv. — 5S irapeXdpouev Mv. — 59 fj ^j^v ... oi bk M, oi uev ... n 
oe Mv. — c0 be Mv. — 6l ueid uiKpov icaxd tov t. Mv. — 02 u^xpi toutou Mv. — 63 direcfTdXii Mv. — 04 Ik. Mv. — G5 rf\ 
XOec rjp.tpa Mv. — 66 itpdc Mv. 
1 Mtcbeou 0. — • MuYXuJvice O. 

SYNAXARIUM. X Oct. 0. Out. \ Oct. li. 1-15 SYNAXARIUM CONSTANTINOP0L1TANUM 116 Oct. ft. 

f. 47'. Oct. 7. f. 48. Oct. <*>. 0<:t. 7. tov be 'tou£dvnv j bidxovov. Tou be uiou tou 8ao~i- 
X£oj? peTd raO.TCt Trucpec voaiu KOTepYaoDevro?, 
e£f)T€i 6 BaoiXeO? Xetyavov toO aYtou eneveYKeTv 
tuj uiui auToO f|br] dTroYVU)O"0£vTt TtdvTii Kai tuj 
0avdTtu iffilovTi. e Q? be dcpave?To diroffToXixov 
T6TOV6 acupa, xovv £k tou rdcpou auToO dxOfjvat 
trpoceraSev. C Q? be Ttp 0vfjo*KOVTt 6 xou? TTpootJY- 
Ytaev, eu9u? 6 9yft<XKUJV 4 t^T°vcv uyh'i?. c O be 
BamXeu? Kai outuj? 5 jar| mcrTeuara? tov o-ujpaTiKov 
Kat tov yuxiKov dtreGave OdvaTov. TeXeiTai be ft 
too dTtoOToXou auva£i? ev tuj aYWJTdTW aOToO 
d-rroOToXeiuj Tip 6vti ev toi? Afiavriou. 

2. Trj auTfj rjuipa uvripTi toO 6o"iou TtaTpb? 
ftpuiv NiKfJTa TTdTpiKiou Kat dpoXoYnfou. "0? 
uTrfjpxev km Til.? euaeBecrr&Tn? Eipnvn?/ Tipujfievo? Kai <piXoupevo? utt' auTfj? uj? oruYYevft?, yov£ujv 
be 1 TpiiTopiou xai'Avvri? Tt}i TTacpXayovtuv x^Jpa? 
wpprjpevujv. Outo?- eovouxo? ujv Tig Secret, Tfj 
cppovftcrei Kai cruveffet 2 ttoXXujv imepeixev 8 . Auto? 
Kai ev Tfj Kara Ntxaiav beuT^pa tfuvobip icapd Tfj? 5 
BamXiboc; TtepneTcu dvTiTrpocrwTro? Kai ev Tfj Iixe- 
Xia be opofuj? bid rd £KeTo"e buo"Kar6p0ujTa. 3 Ett£- 
drpetpe be eKe?8ev Kat tov povftpn Biov UTrijX0e, 
TToXXd? 9Xty;et? Kai biwYpou? unroOTd? Cmep tujv 
aYituv eiKOvtuv, Td TrpuJTa pev Giro 4 tou dcreBeo"Td- jq 
tou AeovTO? toO Apueviou, errevra be Kai Trapd 
MixafjX Kai OeocptXou toO uioO auToO. 'Ev toutoi? 
TtXrjpujcm? tov eBboprixoffTov irepTrrov xpovov 
Tfjg 2wftS auTou Tipo? Kuptov egebrnuj-jcre., rcoXXd 
artpeia Kai repaTa epYaffdpevo?. 15 MHNI TQ AYTQ Z'. 1. *A6Xr|Cn? tujv dfiuuv l papTupujv XepYtou 
Kai BdKXou. Omve? inrfjpxov em MaStpiavoO tou 
BaotXeiu?. Kai 6 piv &yio? lepYto? Trpipiicfjpto? 2 
f^v Tfj? arxoXfj? tujv revTrtXiujv, 6 be fifio? Bdxxo? 
cfeKOuvbiKfjpio? Tfj? auTfj? orxoXfj?; 'ApxnQev be Td 
XptOTtavujv uurj0evTes Kai Tag GeoTrveuOTOti? TP«- 
cpdg €Kpa96vTe? KaXuig, 6tapXr|0^vT€? tuj ^amXet, 
TTpoeTpditrjCav djia auTiu 9ucria<; 3 TtpoffeveYKeTv 
toi? eibiOXots. Touto be |ir| KaTabeHdjievot dq>r]pe- 
Bnaav Td? T€ Itiiva^ Kai Td u.avtdKia Td em to?? 
TpaxilXotq j auTuiv Keijaeva, direp aunpoXa vou.i- 
ZovTat Tfj? dpxnq, Kai Trepieo"TdXrso"av ©riXutrpenecrtv 
evbunacn Kai bid \ikar]<; vr\<; noXew? ecp' uBpei 
bi\Q<-v oibripa ireptKeiuevoi f|x9no"av icai Trape- 
-rreM90no"av irpos AvtCoxov tov boOKa tf\z Auyou- ffTpTtoXeiu? Euq)paTtioiujv 4 eTtapxiae £v toi? Xtjut- 
toi<s TrXricriov tujv ZapaKtivaiv, YP^Vavroq irpo? 
auTOv toO pacnXeuj? TTOtfjcracrGat t^v eHeTamv 
auTurv. M Hbri be iTXr|mdtovTe? & eirupavetaq aYT^- 80 
Xujv 0eia<; tivo? iaxOoq Kai edpcrous lirXnoBrioav. 
AX06VT6? be eiTi tou bouKO?, irpdiTog 6 BaKX0<; 
itfuJVtcraTO TuqD0ei<; veupott; djMOt? eui toooutov, 
d>? Tat? {Jacfdvois aoTai? evaTro0aveiv Kai tov 
OT€<j>avov toO u.apTupiou KO(ai'o"ao*0ai.. '0 be Zep- 25 
Y105 nap' auTou tou bouKO? biacpopuj? e2eTaO0ei? 
Kai KpnTrTffi KaGrjXujGei? atbiipai? Kai Tpexetv 
dvaYKao"0ei? paKpOTdxai; 3 oboug, Kai au0i<; TaTg 
auTai? Kpnmai TrpoariXiuSei? Tf|v btd Sicpoug bexe- 
Tat TeXeuTi'iv. TeXeiTat be f\ auTuiv o*uva£is ev Ttfi. 30 
vail» auTiiJv Tiji ovti ^v Tatg Io<ptai5 . — * 6 Qvhokujv oin. Sn. — 5 oOtuj S;i. 

2 — ' v^Yove add. Sa. — 2 auve'cfti Kai (ppovi^trei Sa. — 3 OttPipx&v Sa. — * uapd Sa. 

i. - 1 toO Xpio-roO add. Sa. - *irptnmic^pio? S. - ■ OvoiavSa. - * 'E<ppoT n o(ujv S, A6YOUffToeu(ppaTriffiujv m Pas- 
xioRc ed. Anal. Boll., XIV, p. 377, n. i>. — 5 (xaKpOTepa? Sa. .35 auToO, tou 9eiou partTiouaToq n2iu)6no-av. c ouv pacriXeu? bid Tr|V ^Tdeeffiv xf\<; TriaTewg Tiliv cfuYYe- 
vdtv adToO 6pYio-0ei? TrevTe arpaTiuiTais mxpabebwKev tov dirooToXov evTeiXdu-evo? outov dveXetv. 01 be 
dni tivos 3poug dvaYaYOVTe? outov, XoYXai? KaTeTpaioav, tcuv TcXrjYdiv dipapevujv auToO toiv xatpluiv 
u<p' iLv tov (TTe<pavov t^ uapTupia? eb^ajo. TeXeiTai be f\ auToO cruvaSig ev tc|> aYtuiTaTui aOxou 
dn-ocfToXeiuj Tqi 6'vti ev toi? 'ApavTtou t^ Xit^ airo Tfj? dYiujTdTriS i^eYdXn? ^KKXrioias dnepxopevn? 40 
ev Till <P6pai Kai u.€Ta iaq o"uvr|0eis eKetoe TeXeaat euxdq TrapaYtvopevrj Iv Tfj eipripivrt oruvdSei. — G : 
deesl. — c : 1. — HoXuxpovfou (Oct. 7 3 ). - 2. - Cb : 1. 2. — Cc : 1. - TToXu X poviou. - 2. — M : 
1. 2.— Tfj? dYiaq papTupo? 'EpuuTntbog. — Mv : 1. 2. — 'Epumfibos. — Mb : 1.2.— 'Epumitbo?. — 
Mr:l. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. — H : i. 2. — P : 1. 2 : Mffl T0 ° o-eio>oO ev tuj veiu 45 
TTaXaTiuj. — F : 1. 2. 3. — Fa : 1. 2. 3. — Fb : 1. % 3. — B : 1. — TleXaYta? ck t% ttoXcoj? Tdpffou 
(Oct 8 2 ). — Ba : 1. 3 : TToXuxpovtou. OiSto? eirapxtai; m«v &pu Tfj? TavcpdvrjTO? x XeYOMdvrj? traTpos 
thv YewpYiav ueTepxouevou- Trap' ou xai YpapM^a eKrratbeueTat Kai toi? pouaiv eTraKoXotj0etv 
TdTxeTat. e 'O0ev Kat pt'iKO0ev ovto? tou ubaTo? euxfj i^ovrj ubwp eHaYe?' &kito toi? oMiteXoupTO?? 
eauTov KaTani£a ?/ rrpo? Tr|v 6acrtXeuouo*av Ipxerar ue0' iLv xd? dp.TreXou? epYa^OMevo?, btd be b6o f| 50 
Tptdiv nueputv Tpoipris ptKpd? peTeXdji^ave Kai ubaTO?. c be tujv d^rceXu)vuJv Kupio? aibeo-0eig auTou 
ti]v dpeTnv Kat XPHM "* toOtov eq>obtdo-ag, direo-TetXev drreXSeTv, euXoYia? evCKa Trlv bkeXXav auToO 
KaTaaxwv, bt' fj? Kai 9aupaTa eTeXea0?io-av. Oikoi be Yevopevog Kai eKKXriariav betpaMevoq to toO 
TtpeapuTepiou dHiwua bexeTat, ev fj 6eijj td? dvaindKTOu? 0uoias Ttpocrcpepujv dvaipetTat utto tujv aipe- 
tikujv peTd TeXeuTrjv tou ucyoXou KiuvcfxavTivou. — Bb : 1. 3. — T : 1. — 0:1. — G:l mutil. 2.. — 55 
C : i. — Cb : 1. — Cc : 1. — M : 1. 2. — 'louXiavou trpecfpuTepou Kai Kaicfapeiou 2 btaKOVOU. 
KXaubiou BacriXeuovTO? iv r Pojp.i3 Kai xfjv ibiav p.r,Tepa drcoKTeivavTO? bid Tt]V ei$ XpicfTov TtiOTtv, ouk 
Icpeio-aTo ?ktot€ tujv xpicrTtavuJv. ToTe 6 uaKdpio? Kaicrdpeto? drro Tn?"A<ppuJv x^W ^X0wv kv TtoXet 

1 Hit. raiupavlTou Mv. - 2 Kowdpio? I'tusia in Act. SS., Ab». I. J f p. i07, Kaiffapiou Mv, e( ddnceps. ■■ •♦' 117 MENSIS . OCTOBER 118 -r 2. Kai 1 (J-vnuii ttjs M-6Td opiXavSptuTTiag . erre- 
vexGeiOri? f|piv (pofiepfig direiXfJ? tou peYdXou 
o*eto"uou. 

3. Tfj auxf} rjplpa x d0XrjO~i£ toO dxiou iepopdp- 
5 Tupog TToXuxpoviou. "0? eTrapxta? M^v e<pu Tfj? 

Ta)acpavriTt5o<; XeYO(ievns* 6 be toutou Tratfip Bap- 
bdvios Y^wpYOs ujv tov Tfaiba Ypdppacrtv ^Krtai- 
beuujv, ^KeXeuo*e toOtov TOiq 6ouoiv 2 eiraKoXou0eiv, 
Kai bid to eivai prjKO0ev to ubujp, Tfj euxfj T °0 

10 Tratboq TrrjYn dveb60rj . TToXXfj ydp i^v ev tuj vcuj f\ 
auveai? Kai rj 6Y K PdTeta- Kai e-rret tic, ueTpov ?qj9a- 
oev rjXiKtag Tot? epYaTiKoi? 3 dpTreXoupYoT? EauTov 
evojcfag, rrpoq Tfjv BaoiXeuouoav epxexar Kai 
£pYa£6u.€vos Kai auTO? Td? dprteXoui; peTa tujv 

15 Xoittujv bid buo f) Kai TpiuJv l^pepuiv Tpocpfj? peTe- 
XdpPave xai ubaTO?. '0 be toutou ^pYoboTti? 9au- pdcac; tov toO Geou IpYdTJiv Kai aibecrGei? auxou 
Trjv dpeTfjv, Itpobidcrac; aurov xP u °"i° u rcoo"6Tr|Ti 
eEarreOTetXev etTrujv « x An"eX9e tie, Td ibia uTtep 
» epou euxopevo? », [ KpaTfjca? Tf)v b'tKeXXav auToO 
Trio"Tew? xdptv, fjTt? iroXXd ©auudcrta ereXeoev. 
Auto? be peTa tou £v x 6 PO"> XP uffl ' 0U ^KKXr|0"iav 
KaTaOKeudcra?, ev Tfj Kara NiKaiav o*uv66uj eupe- 
8ei? dvaYvdiOTii? div, bexeTat to t u biaxovou Kai 
rtpeopuxepou d£iujpa. 'Errei be 6 pefC-S KurvoTav- 
tiVo? tov Biov peTiipeitpe, TrapauTiKa f] tou 'Apeiou 
aipeoiq npHaTO ^KTapdaoetv tou? T^oXXoll^• oGev ot 
Kax6bo?oi cpGovuj THKOpevoi xai eupovTe? tov dyiov 
tuj SuotaOTriptiy TraptcTTdpevov, ctcpvai eiaTcnbrjCTav- 
tc? toT? Httpeatv auTOv KaTeKotpav 4, Kai tuj puo*TtKui 
xai Get'uj a'i'paTi to tou udprupoc; atpa ouppiSavTe?, 
Guatav dxouaiuj? tuj Oeai TcapeTreptpav. MHNI TQ AYTQ H'. 1. Mviipn Tfj? ocria? TTeXaYta? Tfj? drtb eTaipi- 
bujv. Auti] UTrfjpxev ex uoXeuj? AvTioxeta? Tai? 
20 dpX'lo'Tpai? ' xai BeaTpoOKorrtat? axoXdtoucra xai 
rcaXXaxeuopevii Tfj TroXet. Aid Kai TroXXtiv Ik Tfj? 
Tcoviipd? auTfj? ^pYacria? auvearfjcraTO uirapHtv 
Kai ttXoutov ttoXuv tfuvfVfaYe. KaTiixiQ^tod be tov 
Xoyov if]? Tu'oreuj? irapd two? eTrtaKottou Novvou 2 Kai 3 to TTpo? aujTrjpiav .etXrupe BditTtcrpa 0eppuj? 
be Tfj peTavotarfpocreX0oOcra, peTd to btaveipai tov 
ttXoOtov toi? evbeeoi Tpixtva TrepieBdXeTO xai et? 
dvbpa. peTao*xripaTio"0eio"a xaxaXapBdvei to tujv 
eXaiuJV opo?" ev uj 0eapeo"TUJ? . ptuicraoa Tcpo? 
Kupiov e£ebi'ipno"e. 

2. Tfj uutv) fjuepa d0Xr|O*i? Tfj? fcfiaq TTeXaYta? 25 2. — 1 xf\ o.ut?\ f\\iipa Sa. 

3. — J (t. a. ft.)" Kai Sa. — 2 traioiv ^, Sa. — 3 i.pyd-o.i<; Sa. — + KaT^KOijje Sa. 
1. — 1 opXiOTpot? S. — '- cnrr.'S, Novou Sa. cl prim S. ~ ' om. Sa. c PiiJpii? 3 XeYopev)] Tepaxijvf} 4 , tb? etbe Td? puaapd? 0uaia? xai " xaTertTUOe OupTraTqCa? ° TauTa?, 
xpaTr]0ei? ev Tpta'tv ftpepai? doiTO? Tfj q)uXaxfj irapeb60r| tuj dv0uT^dTUJ• beapeuBei? be Td? x e 'P a ? 

30 omorBev, e r tXKeTO rrapd tujv OTpaTiuiTtuv eprrpoaOev xou dxnpaTO? tou dpxovTO? pexpi toO vaou tou 
'AttoXXujvo?. Kai uj? fjbr) Ttpo? tov vaov dq)ixovTO, tou aYtou Trpooeu£aptvou, rreKTujxev eu0euj? iic 
9epeXiuJv 6 vad?, auptreptXaBiuv Ivbov tov tc dpxtepea Kai dXXou? ttoXXou?. "Orrep ibujv Aeovxio? 6 
UTraTixo? Trpoo"etT€0"e tuj dYtiu* xai Tno"Teuo"a? ei? tov Xpiaxov, eparrTiaBn auTO? 7 evujrrtov TrdvTiuv Kat 
eX0uJV 6 TTpecrBuTepo? 'louXtuvo? peTebujKev auTUJ tujv dxpdvTUJv puOTiiptuuv. Kai tou urraTiKoG eu0euj? 

35 ei? x € 'P a, » © 6 °0 Tfjv UJuxnv R dva0epevou eS aiTfjoeuj? bid Tfj? toO aYtou Trpocreuxfj?, 0eaodpevo? 
AoHujpio? 6 dpxuiv to y^yovo? eKpdT)]0"ev 'louXiavov tov Ttpecr8uTepov xai Kaicdpeiov tov bidKOVOv Kai 
TTpoaeTaHe BXn0fjvai auTou? ei? craxxou? Kai pKpfjvat ev Tfj OaXdaajj . Oi be arioi emov rrpo? a^Tov • 
« 'Hpet? pev, AoHujpte, pmTopeBa ev Tfj Qakaao^, oh be urcd beivou oopeuj? TutpBei? 9 Kaxui 0avdTUJ Tf|v 
» ipuxftv drroppiigei?* » xai Y^fove. MeTd ydp buo fjpepa? TrepirrXaxei? auTUJ ev tuj atYiaXuj Tfj? 

40 0aXdo*o"ii? TrepirraTouvTi betvoTaTO? oqpt? xai rravxa Td toutou peXri tuujo?, d'rrvouv Kai vexpov o*xebdv 10 
eipYdoaTO • e2oYxojo"0ei? Ydp ^xeiTO toi? dpujfft 0eapa \xtf<x. Td be ffdipaTa tujv aYtuJV eHeX96vTa diro 
Tfj? 0aXdao"r]?, utto Kupiou xuBepvdjpeva, EuOeBio? ti? TtpeopuTepo? xai <WjXi£ n , bi' drrTacria? dTroOTa- 
X^VTei;, uirebeSavTO TaOTa xai birjpxovto 8kou 6 buarrjvo? I'xetto - ou? Kai 0eao"dpevo? eTaXdytCev 
eauTov. 'AXX J 6 uio? tou 6aTTTio"0evTO? AeovTtou tou imamou, peTd to KaTaTe0fjvai Td Xetipava tujv 

45 aYtuJV I2 TrXr|0"tov Tfj? rroXeuj?, direTepe xai to? toutujv K€<paXd? pivpa? outou? ev tuj TtoTapip. KouapTO? 
be trpeoBuTepo? ck toO xdCTpou Kdrrouri?, utto 0eiou dYY^Xou 6br]Y'10€i? direXOcuv e"Xa8e Kai Td toutujv 
aYia Xeiujava, Euo*e8iou cpnpi Kai 4)tiXiKO?, Kai KaTe0eTO TauTa ev eTtiffftpuj tottuj, ei? boEav TTaTpd?, 
YtoG Kai dYtou TTveupaTo?. — 3. — Mv : 1. — 'louXiavoO Kai Kaurapeiou. ~ 3. — Mb : 1. .2. — 
'louXiavou Kai Kaicrapeiou. — 3. — Mr : 1. 

50 SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. — H : ± 3. 4. 5. — P : 2 : TTeXaYm? Tfj? ev 
Tapcrqj Tfj? KtXiKta? dirt AtOKXrjTiavou paaiXluj?. — 3 : eTepa? TTeXaYia? ev 'AvTioxeta em NoupepiavoG 
BamXeuj?, fjvTtva Kai 6 XpuaoaTopo? tYKUjpiot? eTipr^aev. — 4 5. 8 : tujv dYiu»v papTupuJv YuvaiKuJv 
v Avvn? xai 'EXicrdBeT (cf. Oct. 9*). — F : 1. 4. 5. 8 : "Avvrj? Kai 'EXiadBeT. — Fa : 1. 4. 5. 8. — Fb : 1. 
4. 5. 8. — B : 3. 1. — Ba : 1 (= S), 4. 5 (= S). — Bb : 3. 1. 5. — T : 1. — O : 1 : TTeXaYia? Tfj? duo 

55 eraipibwv. AuTrj rlv Ik TroXeuj? 'AvTiox€ia? ouk ^Ttaivoupevov oube aujeppova InXuJCaOa piov, dXXd Tat? 

— s iv kujjj.13 Mv. — i Tapaioivf) Mv, TeppaKiva Paium, I. c, p. i06. — 6 om. Mv. — 6 be add. Mv. — 7 Mv, ^dTTTiaev 
ai>xov Mv. — 8 Tfjv 4Juxftv ei? xeipa? 0eoO Mv. ~ 9 brtfOeic Mv. — ,0 oxebov veKpov Mv. — 1! OiXtjS M, Mv el deinceps. — 

12 tujv &Ytu;v \e(ij;ava Mv. Oct. 7. f. 48". Oct. 8. Oct. 7. Oct. S. 119 SYNAXARltJM CONSTANT INOPOLTTANUM 120 121 MENSIS OCTOBER 122 **► Oct. S. f. 49. Oct. 8. Tfj? dxrd TapffoO. Auxn fjv erri AioxXnxiavoG xoG 
BatftXecu? Ik rcoX.euj? TapcroG xfj? KiXucia?. 'Akou- 
owa be nepl xfj? ei? Xpi0r6v xriaxeuj? Kai xov 
eiti(7KOTcov Svap iboucra (Awo? be iyv ouxo? 6 

peya?) BenrrtZovra xai emarpecpovxa xroXXoO? tujv 
eXXfivtuv, IxroGei toOtov xai Kax' <5i|nv ibetv. 'AxroXu- 
9eio~a ouv xrapd xfj? pr|Tpb? drreXGeiv xrpo? xf|V 
xpocpbv auxn?, xrpo? tov etriffKOTrov xrapeyevexo. 
'0 be lx 9eia? emxrvoia? TrpotrebeHaxo xe auxnv xai 3. Tfj auxn fmepa dGXncn? exepa? TTeXayia? 
xrap9evou Til? Iv 'Avxioxeia , Auxn flv em Noupe- 
piavou BamXeuu? 12 Avxtoxeta? TfteXupfct?, ylvou? 
Ivbo£ou, rrepioucriav xroXXi'iv Kacrfipivri, T«xp6evo? 
KaxaBioOara- biaBXnGeura J be Ttpo? tov dpxovxa 5 
di? ei'r| xpitfftavn Ka%l drrocrxeiXavx'o? 2 auxoG xau- 
mv dyayeiv, aicrGopevn Kai xrepi xfj? xtapGevta? 
beicracra, pf| ti rca&r} dvdgiov ei? to o*ujpa trapd 
tujv diraEovtiuv crrpaxiujtujv u6pio~9eiO"a, IbenGn mdmae Kai eBdrrxurev. Ou tot? iro<rt rrpoeetaa tou GeoO pn Trapaboefjvai xoT? oTparufmuc dXXd 10 ryv IvebebuTO xroXyxtpov <rroXnv, pexd xwv Ivbupd- 
Tiyv tou Baxrxfopaxo? xrpo? xfrvxpojcpov Ixravfjei. 
Mn xrpoo'bexGeTa'a be reap' auxfj? dXX' dxcoxrep- 
(p9et(Ja uj? uevixpd xtepiBeBXnpevn Kai Tf)v epncrxeiav 
dXXdHacra, pexd xaGxa dmiX9e xfpb? xfrv pnxepa. 
C H be iboGcra xf|V crroXfiv auxf]? xaTretvnv Kai 
fvouo*a Td xeXecrGevxa, bpapoGcra per obuppujv 
TcdvTa Tip v»tqj toG BatfiXluj? dmfrY«Xev, 0? auxnv 
dyayeoGai ei? yuvaiKa ilr\iei. '0 be yevopevo? 
6X0? toG TrdGou? bid tov epujxa eauxov dveiXev. 
( Q? be ft atxta xoO Gavdxou toG utpG auxoG xtp 
AioxXnTiavip ebnXuiGri, rrapauxiKa peT' opyfj? 
pexaoxeiXdpevo? Tf|v xrapGevov xai pexaGeivat dxro 
xfjs ei? Xpicrxov maxeuj? pn buvTi'Get?, xaGpov 
XaXxoGv eKTtupojo*a<s Tftv dyiav tic, xoGxov eveBa- 
Xev ev (L olpa l xo xeXo? Kai xov axecpavov xn? 
opoXoiia? ebe2axo. TeXeixai be f| a\)if\q auvagi? ev 
xip papxupeiip aGxfj? Tcepav, rcXnaiov xoO dtiou 
tepopdpxupo? Kovwvo?. 

2. ~ ] T€ <«W. Sa. 

S. — l bia$kr\$ziom S. — 2 ditooxeaavTe? Sa. 
4. — x oiKeia? Sa. iTpo xoO auXXricpGiivai Tfpo? aGxov drceXGetv dxvn 
Kai KaGapd. Ouxtu? ouv e65apevr| Kai Kocrpiui? 
eauTiiv ittpio-xeiXaaa, drcebaiKe xnv yvx^v to» 
Kuptip. V be Stio? 'Iwavvn? 6 Xpuaoorxopo? ifKw- 
pioi? xauTnv xtprtcra?, Xexet 8x1 Kaxd xoG KpnpvoG 15 
IBaXev eauxnv dxro xf]? Gupibo?, eXop^vn pdXXov 
dboSujc; drro9avetv ti cruXnQflvai xf|V 7rap9eviav. 

4. Trj auxfj fipepa pviipri rf\c, oaiaq Tancriais 
th<5 Troxe xropvii?. Auxn ^k Ttaibo? xrapd Tr\q ibiag 1 
priTpo? epiaCTiiptov Kaxeffxn toG biaBoXoo. TTapd 20 
be TTacpvouxiou xoO Zibaiviou dxpeuGeiffa Kai 
xeXeiav trXTipotpopiav XapoOaa oti effxi pexdvota, • 
udvTa to irpocrovTa auxfj uupi | Kaxkavjcfev.uTrdp- 
Xpvxa Xixpuiv xexpaKoaituv. Kai eTKXeioao*a eauxnv 
Iv tivi KeXXiip, baKpuoucra Kai crxevdfoucfa eK 25 
Bd9ou? Kapbiaq iXeY€V<< c O TcXdCa? pe eXeno*6v 
» pe. » 'Ev xouxot? biexeXecrev e'xn xpta. 'EKeiGev 
xe e£eX9oGo"a KeXeuorei xoG dpBS pexd beKa-rrevxe 
fipepac exeXeiuJGn . 

30 f. 49 T r,o. 4gft? dpxn^pai? Kai xai? eeaxpoo-KOTriat? 1 (yxoXdZouaa Kai Trap euboK.poG era Kai bnpoffia TtaXXaKeuopevn xf, 
Tr'oXeiKaiTroXGvTrXoGxovo-uvaraToGaa 4k xf\<S dvoaiou xaux n ? xai puorapd? IpTaoias. 'Exrei be xroxe 
Novvou toG emaKOTrou bif|Kouaev xf,? bibacTKoXia^ to oruvetbo? dverrxugev tourfK" Kai rrpoa-eXeouora 35 
auxd; Kai K axava T Kdo-a(ya to a T iov be X €Tat BdrcT.apa- ^v9a toG bia^oXou eKKaXoupevou erti xaT ? .rpoTe- 
pac' nburraeeiai? awTfjv xd tou ttXoutou dvapipv^KOvxo?, emxip^affa auxd) <pu T dba aOrov Kai 
bpaTrexnv Kaxeax n crev. 'Airobuaapevn be pe9' f,pe P a ? dKxd,, w^c. I6 0? , xd ? epepumou? toef)rac nn 
itcpiaxeiXa^a eauxr,v xpi X ivoi ? 6'<pdapamv Kai ei? dvbpa ow^etta, xo Spo? xaxeXa^e xu^v eXaiwv 
xai ev auxui pmpov oMctkov xmSapevn auvkXetcjev eauxnv Kai xo Xetiropevov xn ? Zurflc Iv dfveia mi 40 
xapxepia xai diroxri rrdvxcuv xd,v wtr* atff9 n (Tiv f}bovu>v biavuffacfa, dvexfauaaxo ev Kuptqj. -0:1.6.- 
G ■ 2 3 1 5 4 - Cb : 2. 3. 1. 4. 5. 8. - Ce : 2 : neXa T ia?. C H d T ia pdpxu? UeXaria Gnnpxev em Aio- 
KXnxiavoO xoO Bao-iXeui? 4x rcoXeui? Tapcrou ^ KiXixfac. Aivou ■ be xoG emcTKotrou rtoXXoO? xu.v eXXnvwv 
Baxtxlaavxos, ft d T (a HeXa T ia 6p& Kax 6vap tov X apaKTnpa tou emaxonou TtapaKaXoOvxa aux n v irpo? 
xo Bdrcxio-pa- xai aix^aaa xf,v pnTepa uj ? bflBev Tipb? Tr,v Tpocpov dneXGeiv, dtrflXGe tt P 6 ? tov ercicfKOTtov 45 
xaieBatrxioGn-KaipeTd to paitwrtflvai, Tcape9eT0 t^ emcrxomp xnv troXuxipnTOV auTn? o-ToXnv xou 
bouvai xot S xtx^xot? xai eXGoOffa xcpo? xnv x P o<p6v pexd tiBv evbupdxwv xoG pairxicrpaxo?, oux ibe X 9n- 
Eixa ditfixee Tt P 6 ? xf,v pn^pa- fjng tbouaa Trtv TaTreivrjv axoXnv dibGpexo Kai dv»iTT€.Xe x«p ui«p xou 
AioxXnxiavoG xiu BeXovxi «Gx n v ei ? yuvaixa, 8x1 Throve X pi<TTiavn . '0 be Xuim6.dc Hicpei eauTOV^dveTXev. 
<0 be rraxnp aGxoO AioxXnxiavo? xpaTncTa? aMV iV^aXe X«Xxa. pot TtUpaiGevTi xai dveTXev auxnv. - 50 
3 • eTepac; TTeXafias. 'H d T (a aO Tn neXa T (a fiv em Noupepiavou toG BaffiXeui? drrb *Avno X £to5 xn? 
lupia? tIvous evboSou. Kai paGdiv 6 f, T epibv Trie xcoXeuie fin XPt^iavr, ecfxiv, drteo-xeiXe (Txpaxttuxa? 
xoO xpaxnaai aux^v. Oi be TtopeuBevxe? rcepiexuxXiucrav xov o?kov aGx%, BouXopevoi xou dpxeaam 
auxnv MaeoOo-a be xoGxo ft d T ia ( xrapexdXecfe piKpov xrepipeivai Zuc. av evbucapevn. xaxeXGn- Taiv be 
rceto-eevxwv erri xfj Gitoo- X eaei kelvr,, o"xa9eio-a xaxd dvaxoXd? ev xip xotto- ev & eliuBei irpoff€UX«r8at. 55 
dvaxeivaaa xd S x«pa? xai xou? 6cp9aXpoG S dpacfa ei? xov oupavov, rrpoo- n GHaxo irpo? xov 0eov em , 
noXu xoG p n 'Tcapabo9nvai xot? axpaxnuxaiq, dXXd upo xoG xpaxnGnvai tt P 6 S aGxov dveX9eiv xaGapd. 
Kai TaGTa eixroGo-a xai aepva.? xcepicrxeiXacra 4auxr,v, dmiba»xe xo xcveGpa xa> Kupiiu. MaBujv be xauxa 
6 ftyepiK eGaupaae. - 1 : TTeXa T ia ? iffr dno exaipiba.v. '0 dYid-xaxo? xcaxpidpxn? 5 Avxioxeia S x nS - 10 5. Tfj aGxf) fipepa d'9XnOi? xou dyiou iepopdp- 
xupoc; 'Apxepiuvo?. "0? umipxev em AioxXnxia- 
voG xoG BaffiXeuJS xcpeaBuTepoe xi\q Kaxd Aaobt- 
Keiav eKKXnOia^, TnP at b? nbn Kai eTtavSouCav 
5 Ix 107 T H V fToXidv. EiaeXBiuv be pexd Iicfivviou xou 
emCFKOxrOu Iv tuj tujv etbdjXuJV vaip, xo xoG 'ArroX- 
Xwvoe Kaxeo"xpeipev dyaXpa* opoioj? Kai xo xoO 
'Ao"j<Xnmou cuvexpupe Soavov Kai xou? Iv auxtp 
bpdxovxas n'^dviae. 0aoi ydp "auxou? eiKooi 
rrnxeie ^X €lv T0 TrXdxo? Kai xo pr|KO? oyboftKovxa ■ 
bid toOxo xdc; aapxa? auxoO cribnpoi? xaxaTepvexai 
xai Iv lo"xdp7. 7xupaxxai9eiar! OTCxdxai. Tauxn? be aTraBne biaviaxaxcu* xai xauxa errfiTOV.xuJ dfiqj- oi 
dXixnpioi, xaiTrep bopxabo? erropevn? auxtji Kai 
tpuivfj dv9puj7Tivn IXeTXOUffns xrjv xaiv Txapavoputv 
ujpoTnxa. '0 be d - fioe, Iv t|) flv ioxdpevo? xdmp 
eHaicpvne TrnYn? dvaboBeianS/ tou? rcapaxuxovxa? 
ParrTiOa? auxiKa dveTraOcraxo Iv Kuptip. 

6. Trj auTfj ftplpa xou dyi'ou pdpxupb? Nixo- 
bnpou. 

7. Kai xfj? dyta? TTexpiuvia? xfj? GuyaTpoc; 
xou dyiou TTIxpou xou drtocrroXou. 

8. Kai dBXncrt? exepaiv YuvaiKUJv xivtuv 
dxiiuv. MHNI TQ AYTQ 0', 1, "A9XnO"i? tou d'fiou drroo'xoXou 'laKiuBou 
15 xou AXqmiou - S? i]V dbeX<pb? MaxGaiou xoO 
xeXiijvou Kai euaYY^XioxoO. Ouxo? 6 dtrooxoXo? 
l£eX9div el? xo KfjpuYpa rrdvxa xd xaiv eibiGXtuv 
xtpevn &'"|Xlu Beitp mipxroXnBei? xaxeo*Tpei|f€,v6o"ou? 
dtreXada? I xai baipova? 12 dvGpuumuv bparrexeu- 
20 era? xai dXXa pupi'a epYaffdpevo? 9aupaxa- bio xai 
f\ xrXn9u? xdiv e9vdiv (TTceppa Geiov auxov divo- 
paoe 3 . Atabpaptuv ouv xiiv ouprraoav d>? IpaaTn? naav yap xai 2 fjXixia xai peYl9ei cruupaxo? biaTrpl- 
Tcovxe?.ToG ouv drtoaxdxou bid rtdan? peQobeia? 
toT? xpicfTiavoT? TroXepouvxo? xai toi? pev cpave- 
puj? 3 ImxeipouvTO?, tou? be dcpavai? piaiveiv 
crrroubd^ovxo? (xai yap xai rtnyd? xai xov depa xai 
xd xaxd xfjv dyopdv uivia x«p Ik xdiv Bucriuiy ptd- 
crpaxt errlppaivev 4 ), Irtei rrpo? xaGxa MoupevxTvo? 
xai MdHipo? buffxepoivovxe? Iv xivi ffupxfoaitp 9ep- 
poxepov btaTeGevxe? rxpo? xov 0e6v ibXoqJupovxo ■ xoG XpiCxoG, ou Kai xo xrdBo? xai xov Bdvaxov « TTapebmKa? npa?, Xeyovxe?, BaoriXeT xrapavopai e^nXujffev xai xou? drraibeuxou? bnpou? xojv J lou- 
25 baiatv xaxeXeyxuJv, utt' auxaiv ImfJouXeuGei? Kai 

xpaxn9ei? ffxaupip Trpocrmiyvuxai, xai auxiKa xip 3 

©ecu xo xcveGpa uapaxi9exai. 

] 2. Tfj auxfj f|pepa d'9Xno"i? tujv dyiaiv papxu- 

pujv 'ioupevxivou xai MaHipou 2 . Ouxoi fjcav 
30 Ixti xoG buoaeBoO? 'louXiavoG xoG xcapaBdxou » Kai drrocrxaxn », xaxepnvu9ncrav rxapd xivo? tujv 
ouvecrSiovxujv auxoi?* xai xrapd xou paaiXeai? dva- 
Kpi9lvxe? xai xov Xpicrxov opoXoyncravxe? xai xqu? 
xoG-paxapixou Kujvcxavxiyou vopou? of? expdepn- 
oav 6 uireperxaiveaavxe? 6 . xai xd urt 5 aGxoG xrapa- 
vopoupeva biacrupavxe? xai xaxacrxevd^avxe? xdiv 
uxr 5 auxoG drroXopevijuv ipuxiuv, ttoXXoiv pacrd- dorribtcpopoi tuj BaoiXeT bid xriv xdHiv xre^oi rrape- vujv 7 rreTpav Xapovxe?, uoxepov xd? xecpaXd? £{<pet 
rcopevoi. 00? f)beai? eiupa, bid xe xo dei rrXncndZeiv !xpn9no"av. Touxou? xai 6 paxdpio? 'lujdvvn? 6 
aGxa> xai bid xnv xoG crtupaxo? dxpnv xai x^P lv » XpucocJTopo? lyxaipioi? Ixipnoe. 

1. — 1 dtTo5nIjK6iv Sa. — 2 div6)iao6v aOxov Sa. — 3 om. Sa. 

2. — / "loupe vtivou Kai MaSt|Aou S, Sa, B, Theodoretus, H. E., HI, i5, in lemmale, alias 'loftevfivos ('luipevrtvo?), 
MaEtnivot; Gaisfokd, pp. 269, 272 ; 'ioufSevxTvcx;, MaEtfiivog, Chrysostomus, Montfaucon, (. II, p. 578. — 2 om. Sa. — 
8 (pofkptD? Sa. — * Oirdppmpev Sa.— 6 ^verpdcpricrav Sa. — s aitxov be thq ofckov Kai P5^Xutm« PoeXuEdj-ievot add. Sa. — 

* paffdvviuv S. eeaxpoKomaK; O. — 2 kXivou Ce. 60 Xupia? pexexaXIcraxo xou? eauxoG Imaxorrou? bid xiva xptiav IxxXncriaaxixnv ev 01? nv xai Novvo? 6 

40 dytuixaxo? Ikio"kotxo?. KaGnpevujv ouv auxdiv xai bibacrxopevaiv xrapd xoG dyiou Novvou; ibou yuvn xi? 
xropvn bifipxexo dvopaxi TTeXayia pexd xoO oqnxi'ou auxii? xai pexd cpavxacria? xroXXfj? xai boSn? . 
xocrpoupevn XP ucr( P Ka ^ XiGoi? Kai papyapixat?, cucrxe i<ai xov depa xtX-npo0o"9at kx xfj? ocrpfj? xoG 
pocrxou. Kai 01 pev d'XXot IrritfKOTroi ibovxe? drtecrxpecpov xd? oipei? auxaiv. '0 .be Novvo? opiltv auxrjv 
xoi? xf]? biavoia? ocpBaXpoi? oxi peXXei yevecrGai crxeGo? IxXoyfj?, Tcpoaelxev auxij aicrxe Kai pexd xo 

45 irapeXBeiv axpa9fjvai Kai xnpeiv auxnv v eixa 9ei? xf|v KecpaXnv auxoG erri xd yovaxd gKXauae Kai eixce 
xoi? ImcTKOTroi? oxi xauxnv 6 0eo? peXXei xrpoaXapecrGai. Mexd xoGxo rrpoexparxn 6 Novvo? bibdgai xov 
Xaov Iv xfj IxxXncfia. luvfjv be xoi? dxpoaxaT? xai n TTeXayia* xai axoucacra xaxevuyn xai dm-XGoucra 
IparrxicrGn xai xnv ouaiav auxfj? biebuuxe xoi? rcxiuxoT?. EiTa qjopneracra o"xnpa dvbpeiov, drrfjXGev ei? Td 
1epoo"6Xupa xai Ipovaoe xai rroXXuiv GaupdToJV KaxaHiaiBeiaa, outuj? KaxaXuei xov piov. — 0. 4. — Kai 

50 'Apxepovo?. — M : 1. 3. 2. 4. 5. — Mv : i. 3. 2. 4. 5. — Mb : 1. 3. 2. 4. 5. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. — H : 4. 2. 10. 5 r ,6. 3. — P : 2. 3. 
10. 5. 6. 12. — F : 1. 5. 2. 3. 12. - Fa : 1. 5. 2. 3. 12. — Fb : 1. 5. 2, 3. 12. — B : 2, 3. 10. i. — Ba : 
1 (= S). 2.3.10. — Aiobdipou xai Aibupou. Ouxoi.ol dyioi, dxpa£ouo*n? Tfj? Iv Aaobixeia 1 
Xaxpeia? tujv etb'iGXujv, Tfj toG XpiffToG m'crrei IffTnpiypevoi dTrepiTperrTot bilpeivav, dyopevoi Kai 

55 rrepiayopevoi, becrpaixnpia oixoGvxec Kai mKpaT? xipujpiai? urroBaXXopevoi, erri HuXou dvapxujpevoi 2 xai 
xd? rrXeupd? Eeopevoi ffibnpoT? ovuSr xo be xeXeuxaTov xuj rrupi evaxroppicpevxe? <tuv euxapioxia xroXXfj 
xd? GeoXoyou? auxiliv ipuxd? xuj 0eip xrapebujKav (Sept. II 3 ). — 12: TTexpou xoG GaupaxoupyoO. 
Ouxo? 6 ay 10? uxrfjpxev Ik xfj? faXaxtKfj? Iirapxia?, Kiupn? Xeyopevn? H'lva urro xnv p^xpoxroXiv 

' AaobiKia Ba. — 2 dvapxo6M€ v oi Ba. Oct. 8. Oct. 9. Oct. 8. Oct. 9. 123 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 124 Oct. «.). 3. Tfj auxf) MP" dGXiiox xfj? oaiac, TTou- bietfupe, Kai evtauxov eva btapKeffaaa, ev eipr|vr| 

TrKias ti"k btaxovou iv 'Avxioxeia. Kai umx) f\ xov piov dTreXmev. 

paxapia TTomrXia em louXiavoO xoG xrapapdxou 4. Tfj aGxfj npepa pvfipn tujv dYiwv papxGpujv* 

i^v », to rrpoxepov pev T dpou pixpov xowa>vn<7ao-a "Avvq? Kai 'EXtadpex K«i xng auvobiac; auxuiv. 

xai'xapttov dSiov xa> Get?. TrpoaeveYxatfa tov TeXeixai be f, aGTiiiv 2 cruva2t S ev tuj eHaepip oik* 5 

upea^Tepov Maidwnv. "0? ttoXXokk iflc *KKXr,- T ^ ™va X pdvT0u • becrxroivns npa>v 0€Ot6kou -np 

a(ctS Trpoeo-TTi, dei be xf]V f]Y€poviav bi' d K pav ovxi ev xoT? Kupou: 

TondviiMnv eq>eu T e. TOw be draMfe fj paxapia 5. Kai pvfipn 'Appadp ' xtaxpidpxou Kai Awx 

TTouxrXia KaGeaxriKuTa, ev xoi? xpovoi? 'louXiavoG, tou dveipioG auxoG. 

XopoO Tivo? rrapGevaiv igflpxev dvaKeipevujv Geo.. 6. 1do*u»v6« xe emffKOirou AapacTKoO. i0 

'EmbnpoGvxa ouv t6v jJamXea Kai beiffibaipoviav 7- Kai xu>v d T t'u>v cpXopevxiou * Kai AioxXti- 

iroXXnv irepi xd eibuiXa KeKxnpevov <tboGcra 2 > Kai xtavoO. 

rcdvxa? pouXopevov xo!? baipoo-i o-epa ? TtpocrdTeiv 8. Kai d'OXnox ZxpaxoviKou * Kai ZeXeuKia? 

xai irpo? toO? dvxiXefovxa? buaxepafvovxa Kai rf\q xouxou avlujov ot to t£vo<; e!\Kov 2 eg 

XaXexcux; auTOuq aiKiZopevov, f| paKapia irapiovxa 3 "Avxioxeia?. 15 

I 50'- aGxovouK e'nxnE€v 4 ( dXXd T eTUJv6Tepov | Td«s<TuvfV- 9. Kai dGXncns toO d T iou pdpTupo-s NiKop.fi.- 

9ei? upvipbiac; peTd tujv rrapGevaiv gipaXXe mi bou?. 

xoG? vjiaXuout eKeivou? exTfjbev, oi xdiv eibdiXuJV xf|v 10 Tfj auxft fipep? d8Xn<Ti« toO d T iou iepopdp- 

affGevetav KaipaiboOat Kai peTd xoG Aauib &€T€- xupo? Aa>po9eou dpxiemffKdnou TroXeuj? Tupou. 

Ps. 134. lb. IS. «Td efbaiXa .xujv eGvdiv dpYGpiov Kai xpuffiov, OOxoc; 6 doibtpo? dvfip tracrav TpacptKfjv emcrxd- 20 

» Ipya X €ip^v dveptbTriuv. » Kai rrpocrexieer Mevo? icrxopiav, eiricTKOTro? ferove TGpou. Kai ^v 

« "Ouoioi oOtoi? T evoivxo oi rtotoGvxe? aura xai ^ev (pu Y uiv bid xov 6iurrj*6v Mexd be xeXeuxriv 

■ » rravxe? oi TreTroiGoxe? eir' aGroi^. » Toutujv 0j ? AiokXtjtiovoG Kai Aixivtou 1 KaxaXapmv udXiv xf]V 

dirai Kai biq 6 MouXiovo? biepxopevo^ nKouae Kai TGpov, b.eKuPepva xnv xoG GeoG tacXnrfav ^ X pi^ 

irapaiveaa? oXuj ? ditoffTrjvai * t.k eeoaepeiae n ev 'louXiavoO toO j Trapa^axou. Kai eiretbn oG q>dve- 25 f . 51 . 

xw T e rrapievat aGxov un Kaxerrdbeiv xoiaGxa, di S P^«S «XXd kputtxu)? xo rrpoxepov bid xojv dpxovxmv 

oGk ^TreiGe, xaXerrnva? tou toioutou X opo0 Ttiv auxoG dq>6veuatv 6 louXiavo? xou? xptaxiavoG?, 

e2apxouo-av d X 9nvai TtpoaexaSev. AxGeion? bfe xrj? dKoGaa? 6 d T io? AwpoGeoq dvejfl&Plffev ^ xf\s 

paKapia? nouTrXia?, TrXnpn<s iS»v pavia?, exeXeude Tupou icai KaxeXape 2 x n v GpaKnv. 'AXX' oObe IkcT 

Kaxd xujv Trapetujvxauxjiv xuTrxeaGai, pn aibe(TGeig xov Ik tojv eibaiXoXaxpuiv Gdvaxov bi4<pyTe. Kpa- 30 

xnv IxraveoGaav auxq noXidv Kai Tqv xoG Trpoffw- x n 6eis t«P ^«pd tujv tou Tcapapdxou dp X 6vxu)v 

tcou ffepvoxiixa. Tu<p0£iffa be erri xoaoOrov ujOxe Kai rcoXXd? xipujpia? Giropeiva? Kaixoi T€pwv ujy 

xd^rrapeid? auxn? (poivixGnvai xai a'tpan K ai xov Kai eKatov eTixd exiifv, ev auxaig xai? pacrdvoi5 bid 

Xpio-x6vTTappnaia6poXo Y no-a(TaKaixfjTrpoaipeaei xqv ei ? Xpio-xov 6poXo T (av drceGave, TtoXXd Kai 

pdpiuq T 6vopevr],' dcpeiGrj pev xa. xeuj^ toO 6avd- tjJuxuj^eXn ffunpaMPaTa irpoxepov cfuveei.; Kai 35 

xou auxvj xapieuopevou ev tu) urroffxpecpetv xov KaxaXnrdiv. 

napopdinv 6 . Aux n bepexdx6d(peenvai,x%c7uvii- li. Tfj aGxij ^pa d'9Xrio-iq xoG d Y iou pdpru- 

eou ? ^Xpujbta? exopevn, § xd tujv ■ etb uj Xujv po? Taubevxiou xou k MaKebovia? xfj? <t>iXm- 

3. _ 1 (( ?v - fiv) oOm f| uaKapia ^v 'AvTioxeia xfj iroXei f|v -6n toO irapapdrou 'louXiavoO Sa. - 2 rbouaa Sa, otA. S. - 

3 Trapdvra Sa. — 4 gcfTi£ev Sa. — 5 diroffTii Sa. — ° paciXda Sa. 40 

4. — l Tf|^ Axiae M«pTupo? Sa. — 2 toutujv Sa. — s iravaYta 1 ; dxpavToy Sa. 

5. — l too adit. Sa. 

7. — J $Xu>pevriou Sa. 

8. — ' IrpaToiviOKou Sa. — 2 etxov Sa. 

10. — 1 AiKivviou S, Sa. — z iKttTe'Xa^e Sa. -45 Oct. 9. TdrTpav, Geoq>iXou Kai EuboKiaq u!6 S , Aeujv xd) d-fitp panxicrpaxi 6vopa<r6ei?. Aid be xo wpaTo? etvai 
K ai TtepiKaXXiis Kai eup€ T e0n?, komh? Sujvvuxai xOj xe' auxpO xpovui Gtto xoG eeopiffoG? paaiXeujg 
QeocpiXou 6KXe Y €is Kai Kaxaxa Y ei ? els to tujv egaKOUpiTopaiv 3 Td Y pa icai ibwv xd xoG piou dffxaxa Kai 
dvuxpeXfi, ti'iv povrsv xoG Aaqweuuvo? KaxaXapuuv, xrjv Kopnv eKeipaxo Kai TTexpoq ovopaaOeis ev Tip 
'OXupTup Y e Y ovuj ? TtoXXoTs dymffiv <&xuTo'v i > eEebujxe, bi' epbopdbo? Kai buo Kai xpiaiv vrj(Treiiu»v. 50 
'EKeiGevirpog xoG? d Y fou ? xottou? wppqcrev, eKeiSev eni Kuirpov, eixa ei? Aaobixetav 5 , ei? 5 AxxdXeiav 6 
xai TtdXiv e? xo 'OXGpmov 5po?."Ovxiva BaaiXeios 6 eGaepeaxaxo? TtoXXd KaGiKeTeGcras dxtaveXGeiv ev 
uj xottuj ffiipepov Xe Y exai fj povrj xoG d Y ioo <l>a.Ka ev xa. Zxevu>, kXiipuj bujpea? aGxfjv aGxu> irapa&X<bv, 
dbeXcpou? ttpos xoug pv' ev xauxij dGpoiaa? xai rrpo? paGu Y npag eXiiXaKUJ? ev eipnvq to irveGpa xu> 
Geu> irapeGexo ott^'chc; xe xai xepamv pefioxo? dvacpavetg. — Mvnpn tujv d Y iiov rraxepiuv tujv ev 55 
NtKaia xo beuxepov auveXGoVTuuv em tujv euo-epaiv xai cpiXoxpiaTaiv npujv pacriXeujv KiuvffravTivou- 
xai Eipnvn? KaTd tujv buaaepuj^ Kai dpaGuj? Kai dTreptaKeTrxujs xrjv ^xXnaiav xoG GeoG eibiuXoXaxpeiv 
eiTtovxujv Kai xd? d Y ia? eiKova? btapaXXovxouv 7 dvaGepaxiffGiicrav. AeT eibevai oti iv Kupiaxri xeXeixai r\ 
pvripn (Oct. II 5 ). — In marg. : Tfj aGx^ npepa M^npn toG ocfiou Ttaxpo? f|puiv ] AvbpuJViKou xai xfjs 
6<yias prixpo? npujv 'AGavacria? xn? auttyou 8 aGxoG, oixive; Tfdcyav SaKf\atv bieXGovxeq ev Y nP« 60 
- * SougtTUipeuvBa. - 4 om. Ba. - « Aaobixtav Ba. - « 'ATxdXiav Ba. - ' aliquid excidissc vuklur. - 8 ovvZirrov Ba. 125 MENSIS OCTOBER 126 Ttou/O? GxcfiPXev tni Tfi? pamXeiaq Nepajvo?, bid 
be to kripu Y pa TtoXXd? pacrdvou^ urcopeiva? to 
uveOpa tuj QeuJ TcapaTi9r)o"t. 

12.' Tfj auxfj fjpepa pvrjpn toG oaiou Traxpos 

5 ripujv TTexp.ou. Ouxo? 6 paKdpio^ rjv em jf\q pacit- 
Xeia? GeocpiXou oppuJpevos Ik xf\q i faXaxiGv dxcap- 
Xias, revvripa GeocpiXou Kai Eubotda?, xdXXei 2 xai 
peyeGei xai piupq o"ujpaxo<; aepvuvopevo? . "Ocj bid 
xo Y € xoGxo 3 xopri? utto xoG pamXeujc; £djvvuxar 

10 biaTrpeipac; be iv xfj axpaxeia xpovov ouxi o"uxvov, 
rrdvxujv xaxacppovrjcras, xov povnpn Piov pexepxe- 
xai, xfjv xopiiv Iv xivi povaffxripiuj Aacpvetuva TTpocratopeuopevuj xeipdpevos, xai TTexpo? dvxi 
AeovTO^ 4 ovopaoGeii; 5 , .e'rretxa ev tuj 'OXupiruj . 
Ye Y ovev. EiTa tou? drious toxcou? KaTeiXricpev, eiG 
ouxujs xr|v Aaobixeiav xai xqv 'AxxdXeiav irdvxa 
be ttovov xov duo xfj<g obomopiai; xai xujv Iffpari- 
Xixdiv xov dwaibeuTov Gupov revvaiux; uTreveYxojv, 
auGi? xaxd xov"OXupTrov Yivexai. 'Errei be xo tx\<; 
TtoXixeiacj auxoG Kai dpexfj<j uipo-; pamXeGm 
xaxdbrjXov Y^YOve, rreiGei auxov BaoiXetoc; 6 pacri- 
Xeuij ev xfj povrj xoG dYiou 0aixd TrapaYeveoGar ev 
fj rfoXXd xaTd 0e6v dYujvtcrdpevoc;, ev eip^vq to 
xrveGpa auxo'G xai 0euj TrapeGexo. Oct. 9. MHNi TQ AYTS I'. 1. "A9Xr|ffi? tujv aYiaiv papxupaiv EGXapTiioo 

15 xai EGXapTtia-; xdiv auxabeXcpuJv. Ouxoi eYevovxo 

hid MagipiavoG xoG pao"iX£uj<; iv Nixopr|beia * xfj 

iroXei erci fiYepovo? MaHipou ev opei 2 - xpuirxopevoi 

pexd TrXrjGous ttoXXujv xP lcrTia vujv. '0 ouv cxyio? 

EuXdpmo? dxcecfxdXvi Trapd xujv cruv auxai itpbq 

f 5l v 20 Tfjv ttoXiv I Nixop^beiav divqaacxGai dpxouc;. c O be 

drceXGcuv xai ibiuv YP«PP«Ta rrpoxeGeipeva tujv 

PacTiXixaiv biaxaSewv xai TaGTa dvaYiviGcxaiv, 

cfuveXr|<p6r| xai trapd xoG pacnXews epwxnGeis 

xroias b6Br\q eaxiv, uJpoX6Yno"ev eauxov elvai xpi- 

25 orxiavov. "06ev Seexai xai bi' euxns xo eibu>Xov xoG 

12. — ' tujv add. Sa. — 2 Te add. Sa. — 8 0? bi aoxo xe 
aM. Sa. 

I. — 1 NiKopribia Sa. — 2 Tivt add.'Sa. — 3 "Apeo? Sa. — 

7 ibs T 0U? Sa. "Apeuj? 3 xrecreiv xai auvxptpfjvai irouiffa^ et? 
xf)v opoiav Trapprjaiav xnv dbeXcpfjv eTretfirdcFaTO 
EGXapm'av bio becrpeixai pex' 4 auxfj? 5 xai ev xai 
eKKaevxi XePnxi apa auxij pdXXexai. Kai xoxe pev 
xoG xcupocj biacrujfovxai, pexaTrpinGevxos xou 
ppdcrpaxos ei; xpucrxdXXou 6 ipuxpoxrjxa, ujaxe 7 
tbovxac; d'vbpa<; TrXeiou? r\ biaKOO"iou? Trio"xeGcrai 
xuj Xpio*xuj, 01 Kai xd? K€9aXd? dTrexp5^9r|0*av. 
"Yaxepov be KpepaffGeica f] dyia EuXaprrta ex 
Tptxaiv, cgeffGiy xai 6 aYio? EGXdpTtio? -rraXon; 
kxaGei? exucpGq* xai au9i<; dq xdpivov Trupo? 
epPXriGevxe?, excei xfj? ^xapivou peTairotiiGeianS 

toOto Sa. — i Aeovta Sa. — 5 ueTovouacfOeis Sa. — e xai 
* uexd Sa. — 5 Tauxns Sa. — 6 corr. S, KpucrraXou Sa. — 30 xaXiu xrpoq Kupiov egebfjpiiaav (Mart. 2 4 ). — Bb : 2. 3. 10. 1. — Aiobdipou xai Aibupou. — 12. — 
TTaxepcuv xujv ev Nixaia. — T : 1. — 0:1.41- G : 1. 12. — -G : 4. 2. 3. 10. — Aiobujpou xai 
Aibupou, — 1. 5. 6. — Gb : 4. 2. 3. 10. — Aiobdipou xai Aibupou. — ■ 1. — Cc : 4. 2. 12. 3. 10. — 
Aiobujpou xai Aibupou. — I, 5. 6. ~ M : 1. 3. 12. 10. 5. — Mv : 1. - 'Avbpovixou xai AGavacria.; 
(Mart. 2*). — 3. 12. 10. 5. — Mb : 1. 3. 12, 10. 5. — Mr : 1. — Avbpovixou Kai 'A9avaoiaq. 
35 SYNAXAR1A SELECTA. Sa : 1. 2. 3. — H : 1. — Axeipipd. — 2, — P : 1. 2. — F : 1. 2. - Fa : . 
1. g. _ Fb : 1. 2. ~ B : i. 2. 3. — Ba : 1. 2. — Bb : 1.- 2. 3. — T : 1. — O : i. 2 : xujv dyiuiv papxu- 
paiv 'AKeipipd Kai pvnpri xoG oaiou BamavoG- r\ be xouxaiv o"uva£i? xeXeixai ev xai euKxipiai auxoG 
TrXnoiov xfj? dYia? "Avvriq. — G : 1. — C : 1. 2 : 'Axeiptpa xai pvnpn xoG ooiou BaaiavoG. —^ 3. — 
OiXixmou xoG biaxovou (Oct, ll 1 ). — Cb : 1. 2 ('Axe\(Jip& xai BaaiavoG). — 3. — Ce : 1. 2 ('Axeiptpa 
40 xai BacyiavoG). — 3. — OiXirnrou. — M : 1. — Tujv dYtaiv papxupaiv tujv ffuvaipeGevxajv xio dYiai 
EuXaprciiu. — 2. — GeocpiXou xoG opoXoYHToG. Ouxo? 6 paxdpio? xraxfip i'lpiuv SeocpiXo? rrpo xpiaiv 
ffxabiujv TipepiouTcoXeai? Y^vviiGei? Trapd euaepujv xai xpio*riavujv Yoveaiv *; xpiexf|<; a»v xai oyiuj paTrxi- 
ffpaxi dveY€vvr|9n 2 ' xai 3 Xapdvxe? auxov oi Yovet?, dvebpapov Trpo? xo HeXevTtov dpoq* xai eupovxec; 
xov Syiov 4 xcaxepa fipujv Xxecpavov xai xfjv exeivou euXoYiav beHdpeyoi, oikabe dvexdipouv. "Ekxoxc 
45 oGv o"xoXdZ;a>v rjv 6 7ra!<; xoT? iepoT? Ypdppamv. Ei? xov 8 xpiaxatbexaxov be cpGdcTac- xpovov, 7Tp6<; xov 
offiov 5 dvebpape Xxecpavov. tv Ov xai ibdiv « Tivo? x«P lv / <P'l°"' v 3 > w Texvov 6 , Ttpo? ripd? eXf]Xu9a<;; » '0 
be TTaT? dxrexpivaxo* « KexXrixd? pe, xtaTep, xai dcpei? xou? Y°veT? flXGov irpo? ere. » — « TToxe, xexvov, 6 
» oaio? Iqprj, xai xi o"oi eipr^xa;* Kai 6 irate; "'• «'Ev xai &Yptbiu> ireptTcoXoGvxoi; pou 3 el'prjxa?* Texvov 
» GeocpiXe, dTcepdxpuvai; xov Kupiov xov 8 XeYOVxa - ? Apov xov axaupov o"ou, xai dxoXouGei pot. 5 Exri 
50 » toutoj TrXrjYeii; Tfiv Kapbiav, ifaoXouGouv ff-oi pexpi toG ttuXoivo? xai eupdiv auTov xexXeicrpevov, 
» £2fjXGec; dmp tujv ocpGaXpuiv pou xai eupeGnv povo?- xai boxeT poi, rraTep aYie, di"; to rrpo 0*6 v o"oi 8 
» x% opiXia? bibaicri pot ewoeiv, oux fj? cru auTO? 9 6 xaXeaa? pe. ? AXXd pf| duoo-Tpeipric; tov boGXov 
» ffou ZriToGvxa xfjv aaixrjpiav. » c be omo? xuj Geai euxapiffxiicya? TrpocTeXdpexo xov Tcaiba, dvaYOJV 
xai exTraibeuaiv xr|v xoG povnpou? piou dxoXouGiav xai doxiiciv. Tpidiv ouv r\br\ eviauxiOv xrapabpapov- 
55 xujv 10 , Trpoo"xaXeo"dpevoc 6 oatoc; xov xfj? Xaupa? tijoupevov, rcapebaixe xov Ttaiba. Kai 8? Xaptuv 
xoGxov dxrexeipev iv xfj uxr' auxov Xaupa. Oi be YOvei? aGxoG oux iipeXouv dvepeuvdivxe? xai o"Treu- 
bovxe? ei? xfjv xoG xpurrxopevou dveupemv. 'Oyi rroxe be 11 pexd rrapabpopfiv xpovaiv tivujv paQovxe? 1 ' 1 suoepujv Yovemv kcu xpioxiaviuv Mv, 
(i &<pr\ (t-dd. Mv. — ; xai 6 irat? om. Mv. — 
12 Tct TiepiToCi iiai&d<; uaOovTe? Mv. • s dva-fevvrjeek M, My. — 3 om. Mv. — 4 oaiov Mv. — 5 oOtiuTarov Mt. 
; (401 M. — 9 auTos av Mv. — I0 irapujXr|XOTUJv Mv. — X1 bi hie om. Mv. Oct. 10. Oct. U. Oct. 1U. 127 SYNAXARIUM ' CONSTANTINO POLIT AN UM 128 Oct. 10. Oct. 1U. €i?bp6<Xov, Ipeivav dBXaBet?, tr)v bid £1900? drro- 
<pamv IXaBov. TeXeTrai be f| auTujv advaSi? Iv Tip 
dTiuJtdTLu oGtujv papTupeiiu Tip ovn evTOi? Abba 8 . 
2. Tfj auTfj rijaepa ,uvtiM1 toO offtou TraTpo? 
fipujv Bao"iavou."0? eYeveto em MapkiavoG toO 
eOtfeBeordTOu r - ujpp.r|To be ex tujv th? dvaToXri? 
peptuv. 'EH drraXuiv ovuxwv Kai 2 4'ujg Ynpu- 1 ? Trj 
tujv kaXuiv €pYao"ta evbiaTpiipa? 3 Kai rroXXou? 
tottou? btapetya? Kai TrXeicJTOi? dicpeXeta Kai crumi- 
ptujbr]? obo? ycyovuj? Kai Trjv BacfiXiba tujv iroXeouv 
KaTaXaBiGv, povatfTrjpiov eVTaurrj ebeipaTO, leufj- 
pov 4 Tiva exwv cfuvecpaTTTOpevov advp ei? to 
Mpyov Kai 'lujdvvtiv urraTtKOV. 'Ev TauTr) tQ povf) 
Kai f| Tipia MaTpojva 5 dvbpeiov 6 o"xnM-a rrepiBaXo- 
pevri 7 eicreXGeiv ledpancre * Kai peTd ttoXXujv 
T^pepuiv rrapabpopirv tuj jjakapiuj eYvujo"6ri. Toutou 
Tr)v ev8eov TtoXrreiav ou povov dpxovTe? KaTerrXd- 
Yncrctv dXXd Kai BaffiXeT? urrepeGaupaZov Ipxopevoi 
Ttpo? aurbv Kai uJ9e\eta? TirfxavovTe?- eTrXrj0uv0r| 
be Kai 6 dpiGpo? tiIiv paGtiTUJV auroG pexpi tujv 
rpiaKocriujv. Auto? ouv €(5 8aGu YHpa? eXdcra? Kai uXripris fjpepwv je^ovOjc, ev eipryvij to rrveOpa 
adrdu Ttii Oeiu rrapeOeTO pupia 6aupata KaTepJYa- 
odpevo? £ujv Te Kai peTd GdvaTOv. Ot? eKTrXrjTTo-. 
pevo? 6 pacrtXeu^ vaov err 1 ovopan auToG dvfpreipe 
•rcXriOiov Tfj? aYta? Avvrj? Iv tuj Aeurepqj, ev8a 5 
Kdi f 5 ) o*uva£i? auTou emTeXetTai, 

3. Tfj auTfj fjpepqt pviipr] T0 " 6oiou TraTpb? 
fipuiv 'laKUjfJou. Outo? Y^YOvev dvaxujpriTf|? 
oiK.r\(Taq ev tivi amiXaiuj beKarrevTe erri ttXt]- 
oiov Zapapeia? tt}? TroXeuj?" erri tocoGtov be 10 
bieXapipev dpeTf) Kai do"Ki'io~ei frpoKoqm? uj? Kai 
KaTa baipovwv eEouoiav XaBeTv toO ekBaXeiv * 
auTou?* bio ttoXXoi TrpoffeTpexov auTip. 'Opujy'be 
6 bidBoXo? etpSovei 2 auTip, Kai o*uYxwpr|cravTo? 
toG 0€oG, Ttepienecre Kai aOTQ? trTujjiaTt tivi. 10 
EicreX9ujv Yap 3 6 bidBoXog ei<; QuYarepa .TcXouaiou • 
twos dvbpog, irapeCKeuacrev autnv duiKaXeiCTGai 
tov Syiov, tuaTe dvaYKao"6f|vai toG? yovei<z t^S 
Kopn? Kai epeuvficrai Kai eupeiv auTOv. Kai irpoo"Tre- 
CiJuv 6 iraTrip auTn? TrapeKd^effev eKpaXeiv & go 
auTt]? to bainoviov 4, Kai eti£d/ievoc; e2r|Xao'e tov S. — 1 paotX^uj? add. Sa. — s Kai oin. Sa. — s biaTpi^ae Sa. — *ZePfy>ov Sa. — 5 Maxptuva S, Sa. 

7 TxzpifiakXoytvYi Sa. — 8 ^6dpprioe Sa. 
3. — 1 iKfldWew Sa. — 2 ^eovrjffev Sa. — 3 bl Sa. — * to baijioviov & ubjr\<; Sa. 1 dvbpujv Sa. — 25 Td Trepi tou naiboi;, TrpocflXeov tu) rjYOo/aevai TtepiiraBuJ? eHairou.uevoi ejiqjavtoSfjvai aOTotc; tov uiov. 
'0 be TrpuJTOv jaev ou n iKpdn; em toutuj byoxepdva?, oub' 8X01$ KaTeveuev. 'Q$ be Ti]V (Tuvexoucrav 
auTou? dQupiav eiGpa Kai to Tfj^ GXtipewq GirepPoXixdv Kai dcpopnTOV, Kai )iy\ . GeXaiv UTrebeiHev auTot^ 
tov uiov ov of TeKovTe^, die; eibov outuj^ ^'xovto, ei? Gpfjvov x°pd ouppiKTOv TpaTrevTe?, IvriYKaXfZovTo 
Kai KaTrjffndCovTO, ti }xi\ XeYOvxe^ Kai ti ^j] TrpaTTOVTe? tiuv wavaiv Kai auTdiv o"x€bov tuiv dijiuxujv »30 
KaGdrcTecrGai. Tean; Itci tkjiv f|fi4pai? cruvnb6|ievo.i t'u> uiifi Kai ir\c, evouo"ns oGtuj xdpiTO? dKpiBuic; 
aiaSouevoi, opKOi? ep.TC€boGv ripSavTO tov nYoujievov, jae.0' eauToiv exeiv Kai tov Ttalba, ofkabe uTroOTpe- 
cpovTeq, eq?' (If I'KTraXai Tco8oOvTa<s (^ovaaTripiov dv£Y&>P Kt 13 & okeiaiv dvaXaipdrtuv, vuv Katpou 
KaXoOvTo? beov dfrapTiaGf) vm . 'AvaveuovTo? ouv Trpo? toGto toG rjYOU|aevou Kai toi? dbeXcpotg to udv 
TrpocavaGepevou, viio"Teia Tpiripepuj Kai Tfavvuxw aYpurtvia ck 0eoG Tr|v Ttepi toutou Xuo*iv XqijjecrSat 35 
KOivdiq li|;t}<pio*avTO. Kai toutou Y^vo^ievou, <b<; 8aupdaia 14 Td ^pYa 0"ou, Kupie, — q>u>vf| evapBpo? ev tu> 
vaat r^Kouo*8ri dvuj0€v, tov £t|tou|J€vov drroXuGfivai TrapaKeXeuoucra. "Ov Kai Trapa\aB6vT6<; oi YOvei<; 
peTd Kai dbeX qDuiv tivwv Trj? jiovfj^ uTreffTpey/av oiKabe xatpovTe?. Kai t% juovrjs Tdx-ei ttoXXcjj kaTa- 
o"Keuao"0eio'n';, r\v 6 dYto? ©eotpiXo? ev aGT^j dffKnTiiauq biaYUUv xpovoi? iKavot?. 'Errd be 6 icoivo? 
TtdvTiuv ex9po«; ouberroTe npe^ieT, tov buodivuMOv Gqpa uireio-eXOiuv I5 AeovTa Bao"tX^a tov eiKovoftdxov 40 
napaffTfjvai oi dveTceiae tov crfiov Kai opoXoYncravTa Tr|v tujv aY>u>v eiKovuiv Trpocfkuvr](nv BouveGpoi? 
TuiTTeaGai TrpoaeTaSev, eiG 1 outuj^ 15 toi; x^pa? 6mo"8ev bea^euGnvat Kai t»iv eiri NiVaiav dYea0at 
TpiBov • tov be (TtuXithv Aoyy»vov urmov em -rr\q dTfXtuGfjvai emGeivai T€ t^j toutou KecpaXfj Td^ eupe- 
8eio*as aGTuj iepd? eiKova? Kai KaTa<pXe£ai IT . Oi be dYioi fjbri Tr|v NiKaiav KaTaXapovTe?, Trap€<TTrio-av 18 
Tq> biKaffTnpfui. Kai toO pev I9 Oeocpi'Xou to Tr€TcapprjO"iao"u.evov Kai ^Xcyktikov jar) <pepaiv 20 , aTaupoei- 45 
box; em buai cttuXoi? biaTa0fjvai toGtov eKeXeucre Kai Bouveupot? Br\pdi<; Td? toutou aapxa? KaTagai- 
veo8ai e'jiTrpoaGev Te Kai omo*8ev. "Ore be Kpouvqbov to alu.a KaTepxou.evov eibe Kai Tr]v yr\v 
<poiviffaou.evriv, €Y€p8eis toG Gpovou aGToG, bi eauToG ^rri TroXXd? to? uipaq Td? oqieic toG aYiou 
Ituttte. M€Td be to TraGaacr8ai TunTeiv auTOv, cribrjpoi? uTrobi'ipaffi neTfUpaKT.ujpevoi^ Tfpoo*eTa?ev 
uTrobe8fjvai Kai Tpexeiv ej^rrpocrGev afltoO. Totc 6 d'pxwv GnaTiKOs aibeffGeig tt) tou dyiou dpeTfj 21 • 50 
« 'Apd Y€ y ©eotpiXe, q>r\ai 22 , au ^iovo? Kai oi KaTd o*e jiujpaiveTe M«ivopevot 2S tiq to rrpoCKuvetv iaq 
» eiKOvai;, r\ 6 paffiXeug Kai fjfxei§ oi boKoGvTe^ KpaTeiv; » e Syio? eircev* « Ei GeXei?, Ik tujv Ypaq>aiv 
» YUfivdoujuev to ZriToufievov oiba Yap, on aKpiBw? em'aTao*at Td? YPaqpa?. Kai edv euXoYUJ? Tteicrqs 
» ji€, drroBaXXopai 24 TrpoaKuveTv Td? eikova?- ei be Treio"8fj«g, dpaY^ 28 Tfpoo"KUViiaei? auTd?; » '0 d'pxwv 
emev « 3 Avap<ptB6Xuj?. » ToTe 6 S^ioq Trepixaprj? Yevo^evo?, fjpSaTO biaXeYeaGai rrepi Tipj]? jcai 55 
oxeo-euji; tujv ae8ao-p.iujv 2S Kai 23 dYiiuv eiKOViuv. Kai ireiaGei? 6 qpxiuv, cprjcri rrpo? 28 auTOv «'Eyui 
» u.ev, Ttpie Y^pov 85 , aiToubdaai Ixw, rreTadi tov BamXea auveicreXGeiv 26 T^j biaYVtuo"et TauTri, ei d'pa 
» buvT]8u)- cru be to dcpeaijiov Trap' ejitoG XaBlOv, uTroo"Tpe9e ei? to KeXXiov aou. » '0 be aYio? Trepi- 

~ 1S otfjaai Kai aveyeTpai MOvaffT^jpiov Hv. ~ " Oau^aaTd Mv. — 1S iitt€X6ibv Mv. — ,6 Kai add. My. — " KaTatpAexQilvai 
Mv. — ls 6 od «y>o? ... KaTaXa^tbv icapiczr] Mv. — 1S Kai tote [iiv toO Mr. — 20 6 buffoepn? add. Mv. — 2l ?r\v ... dpetVjv 60 
Mv. — 22 q>noi Ge6<ptXe Mv. — 2S om. Mv. — 2 * airoPaXoOfiai Mv. — 25 xijxie yepov <?tu> Mv. — 26 ouveXeetv Mv. f. 52. 129 MENS1S, OCTOBER 130 baiu.ova. 4> BrieevTe? be 5 \xy\twh; imcrtpiyas 6 
TcdXiveio"eXGr|' r ei? auTnv 8 , d(pf]Kav eKtT xr\v Kopnv, 
^texpi? ou TeXeitu? uYidvii. Autujv be GrroxwpTlo'dv- 
tujv, JipgaTO 6 do"KrjTf|<; iroXep-etcGar Kai ^TTr|8ei? 
5 cruvfiXGe rrpo? o*uvouo"iav tjj KOprj ■ Kai Trpoo*8ei? 
Iti e<poveuo"ev auTriv Kai Tf)? KeXXrj? eSeXGiLv erco- 
peueTo. Eua neTayvou? eio"nX0ev ei? Tdqsov Kai tootoGtov bid : (ieTavoia?. eauTOV Ka8qpe 9 toO 
u-uffou?, uidTe dBpoxia? Yevou.evr)? kai aux^oO 
bewoTdTou tij TCpb? 6eov auToO rrpocfeuxij a0 Tot? 
TcapaYevopevoi? Xaoi? irpo? auTpv n Xuaiv tou 
aux^oG Trapaaxeiv. Kai outuj? ev irXripocpopia 
TeXeia Trpb? tov ia Oeov )LteTapepri K ev wv eTdiv 13 
e8boui)KovTa tt^vt€. MHNI TS AYTfi 1A'. 

1. Mvnuri tou dyipu drrocrroXou OiXiTtTtou toG bacTKe tov Xoyov tii? dXiiGeia?, rrdo-av voorov Kai 
10 evTaT5TrpdEemveu.9epop.evou, ovKaieuaYY^iffTn? wa<7av uaXaKiav eepaireuouaa. TTpb? rjv TpeT? 

6 GeTo? 1 Aoukd? dTrepvim^veuo-ev. Outo? Kaio-a- d'vbpe? cruvnGaj? epxojievoi, TTdrra? Kai TTaTepd? 

peu? ujv 2 ek TTaXaicfTivi]? Kai Ydp-iu rrpooro!iiXr|0"a?, Kai OiXokupo?, Kai Td GeTa uuouuevoi Kai emSou- 

Tecro-apa? SuyaTepa? Trpocpnrajouffas eKeKTiiTo. XeuGevTe? auXXr|(p0nvai utco tujv eXXnvujv, ou 

Auto? be Giro Tuiv dtroaToXijuv eni Tai? biaicoviat? 3 o"uveaxe8no"av, rrpocreugafxevn? tqs dfi'a? xai 

15 KaTaffTd? du.a iTetpdvtu kai toT? Xomoi? tiiv Xajad- puffauivn? aurou?- fjTi? uaTepov tou ffmiXdiou 

peiav eu-aGiiTeucre- i<ai lifxiuva* tov pdYov OTTOKpi- bid Tiva xpeiav eHeXGoGcra Kai umb aKdvGn? tov 

BevTa eBdTTTicrev Kai utto dYY^Xou dpTraYti? kai mSba 7repiTrapeTcra Kai KaGiaaaa eKBaXeiv auTnv, 

f. 58*. tov i AiGiorra KaTaXaSdiv euvouxov Kai BaTtTicra? TrapebuuKe to TrveGua. 'H be dbeXqrij auTn? <3>iXw- 

Kai utto dYY^Xou ei? v A£ujtov dtrevexGei? kdkeicre 5 viXXa 2 kaTejievev ev tuj otkiu auTn? Kai KaTd 

20 KiipuHa?Kai dXXa?Tc6Xei?TrepieX9ubvTpdXXriv 6 Triv \u\bkv drroXeicpeeicFa Tfj? dbeXcpfj? aurn? ei? dpe- 

ev Tfj Aaia KaTeXaBev ev ?} Gaupara epYaadpevo? Tiiv, dXXd TrdvTOTe TrporjkapT€poGo"a Tfj Ttpoffeuxrj, 

TrdpTroXXa 7 kai ekkXncfiav 8 betpdpevo? irpo? Kupiov IbeSaTO GauudTiuv x«pio"u.aTa, Kai tlu ©eai euape- 

eHebf|pn * £V ' crTiiffacra ev eiprivrj 6TeXeiu>9ii 3 . 

2. Tf) auTfj fjuipa pvnpii Tfj? aYia? Ziiva'i'bo? 3i' Tri auTfj i]U.epa pvnpii tujv dYiiuv opoXoYnTUJV 
25 Kai tt>iXu)vtXXn? l Tri? dbeXcpfl? auTfj?. Aurai xai auTabeX<puuv ©eotpdvou? toG ttohitoG Kai 

Gnripxov ek TaporoG Tf]? KiXikla? aTro x^P^ 00 ©eobujpou tujv YpaTrrdYv. Outoi Yoveujv uirdp- 

Artpr]Tpidbo?, cruYY^veT? toO dYiou aTrocTToXou x 0VTe, S eufjeBdiv, ty\v TTaXaiaTivnv oikouvtujv Kai 

TTauXou. Kai f\ pev dyia Znva'i? Trjv iaTpiKnv ev tuj qnXoHevla? empeXoupevuiv, Tfj tujv yov£ujv cmoubf) 

bokeiv peTepxop-£vn Texvrjv, Tfj dXiiGeia dTroo"TO- rrao*av croqjiav eHeTtaibeu8r]0"av, -cf\v re iepdv Kai 

30 Xikov ?pyov errXripou.. KaTaXmoGora y«P fd UTfdp- tt)v tujv eXXrjvtuv. 'Enei be peYaXw? eubOKipno*ctv 

XOVTa auTfj TidvTa Kai thv abeX<pf|v Kai drreXGouffa em tvj Yviuffei, tov Movqpii Biov GnfjXGov ev tij toG 

ev opei tivi Kai ei? ormiXaiov eicrioucra, f\auxaae. peYdXou ZdBa povrj 1 eiQ* outuj? x^ipoTovouvTai 

Kai tou? TfpofJiovTa? ev Kaipuj ttpo? auTnv ibi- rrpeffBuTepoi. 0eo9iXou beToO | buacrepou? Ka.Td 

— 5 ol Trjq iraibo? itarepe^ Sa. — ° (nto0xp{\fiaq Sa. — "' dff&Ooi Sa. — s 6 bai^tuv add. Sa. — 9 ^Kd6r)pe Sa. — 10 irpo- 
35 ceuxn afrroO Sa. — u toT? itpdc; afixov TrapaYevoji^voic; Xaot? Sa, toii? ... Xaotic S. — 18 om. Sa. — ia izutv uiv Sa. 

1. _ x (8 V . eeio?) o(5irep 6 eua-rTeXiffT% Kai Geio? Sa. — 2 f)v Sa. — 8 xpeiai? biaKoveiv Sa. — 4 Sifiova S. — 6 KaKei 
Sa. — 6 TpdXriv S, Sa. — 7 ird^TroXa Sa. — 8 ^KKX^aia? Sa. 

2, — J- 0iXoviXric. Sa. — 2 <t>iXoviXXa S, OiXoviXa Sa. — s xeXeirai ktX. add. Sa inter Synaxaria selecla. Xutto? Y^vopevo?, uj? pr| TfXnpujo"a? tov toG paptupiou bpou.ov, opiu? exwv Td oriYP-aTa exaipe. Kai 
40 uTToaTpeij/a? ei? to povaCTt'ipiov, xapdv ou piKpdv Kai aYaXXiaaiv evePaXe toi? Te 27 dbeXq)oi? Kai 91X01? 

Kai o"UYY€veo"i kai Ttao*i toi? TtXiimoxiGpot?. 'OXiyou be xpovou bieXGovTO? €K Tfj? dGXriTiKn? auToO 

ettavobou Trpb? Trjv povnv, 6 doibtpo? yvou? ti'iv aTro tujv YH'ivuJV irpo? Td oupdvta auToG M£Tdo"Tacriv 28 

kai KaXuj? Ta rrepi rfjc; p.ovfi? biaGepevot; Kai rtdvTa? KaTiix'lca? kai euXoY-ncra?, Ttpo? ov eTroGe'i Kupiov 

eSebf)pr|0"ev oti auT(& f\ b62a ei? tou? aiuJva?. 'Aiirjv. — Mv : 1. — Tujv ctYimv biaKOffiujv papTuputv 
45 tujv CuvaipeGevTiuv kTX. — 2. — ©6091X00. — . Mb : 1. — Tujv djiwv biaKOOiujv ktX. — 2. — 

0eo9uXdkTou toO opoXoYHToG (deinceps ©6091X00). — Mr* : 1. 
SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. % add. : TeXeiTai be r\ aGTf]? pvnpr) peorov tujv Te dYicuv dpoXoYn- 

tujv kai tujv dYiuJv dvapYupwv -Iv toi? BaciXicrkOu, — 3. 4. — H : 5. 4 (om. 'Akakiou... add. cuvaSi? 

ev Tfj M'6T«X^I ekkXricria). — P : 2. — ToO ev dYioi? rraTpo? rjpdtv kai opoXoYHToG ZT€9avou toO 
50 ZaBdi'Tou kai yPotttoG kai apxiemOKOTrou Y^voplvou rroXetu? Nikaia? (cf. Oct. 28 s ). — 5. 4 (om. 

J AKaKiou). — F : 1. 2. 3. 4 (om. 'ApffaKiou). — 5. — Fa : 1. 2. 3. 4 (om. 'Apaaidou). — 5. — Fb : 1. 2. 

3. 4 (om. ApaaKiou). — 5. — B : 2. 1. — Ba : 1. 2 : Zrjvaibo? Kai 4>iXoviXXa? tujv %uTabeX9UJV. 

A'iTiye? ek TapcroG tt}? KiXiKia? umipxov XeYeTat be o*uYY € vei? aGTd? etvai TTauXou toO drroo"T6Xou Kai 

Tf)? iaTpiKi'i? emcTTfipriS M eT €X«'v Kai r\} touth? TTp09da'et ttoXXou? rrpo? Tfjv et? XpiffTov x^PCY^Y^v 
55 TriffTiv icai ev tivi o*Trr|Xaiuj eiffeXGouaa? tov Biov biavueiv ev di vncTTeiai? Kai dYpuTrviat? crxoXdJoucrai 

kai GaupaTa 6KTeXoGo"ai irapdboSa kai Tfj Tfj? 9uaeui? dKoXouGia bouXeuo"ao*ai th? Trpoo*Kaipou lujfj? 

drreppdYriffav. — 5. — Bb : 2. 1. — T : 1. 3. — O : 1. 5. 4 : pvnpvi tujv ev dYioi? TraTepujv npatv kai 

— 27 dm. Mv. — 2S perdpaow Mv. 

SYNAXARIUM. 9 Oct. 10. Oct. 11. f. 53. Oct. 10. Oct. 11. 131 SYNAXARITJM CONST ANTINOPOLITANUM 132 Oct. 11. tujv afiwv ehcovuiv XuTTrjffavTO? jccd kujXOovto? 
TaGra? TrpoffKuveiv 1 , dTtooTeMovTCti outoi oi Trdv- 
oocpoi kcu Tipioi dbeXcpot Ttapd 'HXia toO rnvixaOTa 
TraTpiapxouvTO?Tfj? dyia? uoXeuj? Tcpoc; tov pto*6- 
Xptorov BacriXea perd XiBeXXou. Ou Kai Kara rrpo-- 
ctujttov ffxdvTe? Kai Geopdxov auxov w? ttjv tuiv 
&Yiuiv eiKOvwv rrpoo'Kuvrio'iv dOeroOvTa eXefHav- 
T6?, eyKXeiovTat ducpoTepoi Tfj eipKTfj eni xpdvov 
TroXuv 8 . Eira «p' eautov £k toO becmujTrtpiou 
KaXIca? 6 dvoaio?, Kai Tuya? auTou? ffcpobpui? 
xai xat? Sifjeaiv auTuiv cribfjpui eYKoXdtpa? 3 ctti- 
Xou? idjupouc; KaTtiYopia? m-piexovTa? tluv dYiwv 
toutujv, TcdXtv Oeobiupov pev £YKXeiei Tfj cppoupa, 
Geocpdvnv be ei? OeffffaXovnarv u-rrepopteei 4 * o? 
p.€Td Tfiv KaTaorpocprjv 5 toO buampou? GeocpiXou 
dvaKXr)6ei? utto MtxaiiX Kai ©eobujpa? tuiv euo*e- 
Bujv BacriXeuadvTuiv, TtpopdXXeTai ur)TpoTcoXiTn? 
Tfj? Kara Nkaiav eKKhrjoiac;* Kai outuj? 9eocpiXuJ? 
Tiqv eKKXijoiav Kai to Troipvtov KuBepvrjtfa?, Tfj? 
Trapoucrn? £ujfj? UTreHia"TaTai. 

4. Tfj auTfi fjpepa pvfjur| tuiv dYtuiv iraTepujv 
fipwv Kai dpxteiTKJKOTrujv KajvoTavTrvourroXeui? 
NeKTapiou, 'ApcraKiou, 'AKaKiou, 'AttikoG 
Kai Iicnvvtou. 5. Tfj auxfj fjpep? uvnprj tujv dYtwv Kai paKa- 
pCuiv Traidpujv tujv ev NiKaia .o*uv€X66vtujv to 
beOtepov KaTd tuiv bucrffeSw? Kai duaGui? Kai 
dTrepicrKeirruj? Tf|v eKKXnoiav toO 0eoO etbuiXoXa- 
TpeTv ei-rrovTiov Kai Tat; aemac, Kai dyta? etKOva? 5 
biaBaXovxujv 1 . Aurr) f] &Yia eBbopn Kai oiKoupe- 
viKf) auvobo? Y^fovev ev NiKaia to beuTepov erci 
KuuvaravTivou Ba'crtXeuj?- xai Etpnvri? Tfj? auToO 
pr|Tpb? Kai em Abpiavou TrdTtaTdJpr)?, Tapaffiou 2 
KwvaTavTtvouTtoXeuj?, TToXmavoO 'AXeHavbpeia? 10 
<0eobuipr[Tou 'AvTioxeta? s > Kai 'HXia 'iepocroXu- 
pwv. Ttrfjpxov be oi auveXBovxe? oyioi Tratepe? 
tov dpiQpov TpiaKoaioi eErtKOvra irevTe 4 * cruvfjXGov 
be KaTd tuiv eiKOVopdxujv xai dvaGepaTicfav eYYP«- 
<pui? mxcrav atpecnv Kai tou? tujv aipecreuiv e2dp- 15 
Xou?, eira Kai toO? eiKOVO(idxou? airavTag, eYrpa- 
<pujs eKBepievot Kai Turfwo-avTe? oti 6 to? dYia«; 
eiKova? /if) TTpoffKUvaiv dXXoTpio? effTtv tik tuiv 
6p6ob62ujv 5 TrtffTeuis Kai oti f\ 6 Tfj? etKovo? Ttun 
erri to TtpuiTOTUTTOV btapaivet Kai oti 6 Trpoo"Kuvuiv 20. 
Tr|v eiKOva icai | Ttuuiv irpoffKuvef ev aurfj T rf\v f. 53 v 
toO ^YTpaq)ou^vou u-rroO'Tao'iv. Kai outuj biataEd- 
uevoi Kai t^v 6p66bo2ov TTio*Ttv. KpaTuvavte?, 
eKao"TO$ eiq tx\v aiiioG 8 ^mO"Koirr|V drceXuGiT. MHN! 1Q AYTQ IB'. 25 Oct. 12. l. *A8Xiio"i? t«jjv dYiuJV uapiupuuv ITpoPou, 

Tapdxou Kai 'AvbpovtKou. OuTOHJTrfjpxov km 
AiOKXr]Tiavo0 toO paatXeuig, GxioxeBevrec, ev TTou- 
TrniounoXei ev Tapcrui tf[q KiXiKia?.. Aiacpopou; be 
Pacrdvoi? Katd biaqjopoug e5eTdo"eiq boKtuaaBevte? 
Kai Ttdaa? cTTeppui? uTrojaeivavTes, iLv ovik d'v Tt? uiav ev€YK0i x aK\a edTtov dTroppaYiicreTat Tfjq 
^uifjq, ei \xf] Tfj toO XptcfToG Tricrtei xaTUJxupujue- 
vo? 2 Kai Till CrjXui TCfi Ttpo? auxov emppiiiffa? Kai 
olov eauTOV TcapaefiHa?, Tfiv bid jiaxaipa? bexovTai 
TeXeuifiv. TeXeiTat bef| aGTUiv cuvaHis ev tui uapTu- 30 
peiiy auTiiJv tui ovti iv toi? NapCoG Kai ev TijlTntq- 3. — 1 irpoOKuveiaeai Sa. — * iroXuv xpovov Sa. — s ifKoXkdyat; Sa. — * irepiopfcti Sa. — 6 Tf|? lwf\q add. Sa. 

5. — 1 biopaXWvrujv Sa. — 2 Tapauoiou S. ~ 3 Sa, om. S. — * til' (t supra tin. corr.) Sa. — 5 xpiOTtavuiv Sa. — 6 ei 

S. — 7 auTW S. — s e.auToO Sa. 
i. — l Sa, ^v^Y"<ei S. — 2 Sa, ekujX6ipO|a^vo>; S, forte legendum rj KOTuixupuiM^vo?. 3o Oct. 11. Oct. 1% dpxiemo-KOTTUJV Kujvo-TavTtvouTroXeujs NeKTapiou, 'Apo-aKiou, j AttikoG Kai Iimviou. 'H TotauTii ffuvaHi? 
TeXeiTaiev Tfj M6TaXr| eKKXqo-ia. - G : 1. 5. 4 (om. 'Apffariou). - 3. - G : 2. 3 (©eocpdvou?). - 1. 5. 4 
(om. 'AKaKiou). - Ca : .2 3 (0eocpdvoxiq). - 1. 5. 4 (om. AKaKiou). - Cc : 2. 3. 1. 5. 4 (om. Akokiou). - 
M : 1. 2. 3. 5. 4 (NeKTapiou |!;|ll!HI!i ™ Ziffivtou). — Mv : 1. 2. 3. 4 (NeKTapiou, 'Ap(7aKiou Kai 
Iio-iviou). — Sequitur : KuptaKfj uexd ttjv evbeKdTnv toG TrapovTO? («iv6? u-vrmnv emxeXouMev tuiv 40 
dYiuJV TraTepuiv Tfj? epboung Kai aYia? Kai oiKOU^evlKtl? ffuvobou (Oct. II 5 ). — Mb : 1. 2. 3. o. 4 (om. 
'AKaKiou). — Mr : 1. — Sequitur : KaTd Tryv evbeKdTnv toG Tiapovro? \x\-\voq, ei tuxoi ev KupiaKfj n xfj 
irpujTri uex' aurfiv dpxouevq ipdXXeTat r\ dKoXouOta tujv dYiwv irarepuiv twv ei? tiiv 0iK0uueviKr,v 
r auvobov ktX. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. - H : 1. 2. 3. 4. - P : 1. 2. 3. 4 : Aiobwpou Kai J Avbpo- 45 
Ha X0U . — F : 1 : Tapd X ou, npopou Kai 'AvbpoviKOU. Outoi Girfjpxov iv uiraTeia 1 AtoxXntiavoO 
Kai OXapiavou f|Yeuovoc. r S2v 3 6 uev Tdpaxo? TtpopePnKU)? Tfj fjXiKia fjv, 'PaiuaTo? tui yevei, arpOTnii- 
tik uTTdpxwv Tdgeui? <ev s > KXaubiouiroXei Tfj? laaupCas*. c O be npopo? €K libii? Tfj? nauqsuXia?, 
AvbpoviKo? be euYevfi? to? T evei 5 TioXeui? 'Ecpeoiujv Tfj? 'luivia?. Kai 6 uev Tdpa X o? OXdTieTai 6 Xi9oi<- 
Td? ma T 6va<s Kai tov auxeva Kai to 016^0 Kai 7 wq xeipa? trupi Ka T a<pXe T eTai- eiia 8 dvapTdTai em tou s 50 
EuXou, Kai KaTWUi paGei 9 Kai 8 buodibei 8 (iiroKoniviZeTai' ei6' 8 outuj? 8 oHoq bpi^O aXan Kai aiviim 
cpupaGev eiri tujv ptvuiv bexeTai Kai 8 dpeXidKOi? iremjpaKTUJMevoi? urroKaieTat xo\)q Mao-Gou? *° Kai 8 
Eupui Td arm eKKOiTTerai » Kai 8 to bepua Tfj? KecpaXfjq diroaOpeTar eiTa 8 Gnpioic; eKboGei? 18 Kai 13 
laaxaipai? M e\nbov KaTaKonei? TeXeioGTai jueaov toG GeaTpou, to TrveG^a tui 0eui^ irapaGeMevo? ,4 . 
n P 6Boq be 6 YevvaTo? veupoiq lupoT? TUTCTerat KaTd tujv ujuujv Kai Tfj? T aOT P 6<; Kai 15 oibnpoi? irenu- 55 

1 em 'Yitotiou Ba. - " koj Ba. - " supptevi, om. F, - * (irpopepnxibs - 'Iffaupiaq) Tw^otoq fjv vat npogcpnK^ t*|v f|Xi- 
Kfav OTpaTid.Tr!? Tr,v rvx^v Ba. - » {A. -^wi) 6 be Av&povwo? Ba. - « e^Ttn Ba. - ' Kai to OT6 M a Kai om. Ba. - om. 
Ba.- ^ TtvriTTlP^ Ba. - » ^TTOKaEeTai too? paOTouq Ba. - » ftc-r^iverm Ba. - « eKblboTa. Ba. - reXeuTmov add. 
Ba.— » (KaTCKoirei? -uapae^uevo?) KaTaTunOe^Triv ipuxnv tui 0eiu irapaTieeTai Ba. - I5 (kot« - yaorpos Kai) am. Ba. 133 MENSIS OCTOBER- 134 2. Tfj auTfj fiuepa fiGXirof? Tfj? dYia-s AvacfTa- 
o-iae Tfj? TrapGevou. "Hti? f^v em Aekiou toO Baffi- 
Xeojis Kai toO ffuYKa8ebpou auTou BaXXepiavoG 
Kai riYepovos TTpoBou, 'Pwuaia to y^vo?, veav 

5 irdvu tfiv nXiKiav dYOucra, Iv tivi novaffTnpiui ue6 5 
erepuiv TeffCdpaiv TtapSevuiv Y^vaiKuiv Cuvbid- 
Youoa 4 dqjr!T 6 ' T0 °^ toutujv f\ outuj KaXouuevn 
lotpia- KaT£irrov be Tive? aGTfjc; -rrpo? tov TTpoBov 
5xt (pavepw? e£uBpi£et ei? tou? 8eou? Kai Td tuiv 

10 xpio"Tiavu)v au5nGt1C€O"0ai Kai Td tujv eibujXwv 
Trauo-ao-Qai TrpoeeffrcKer 89ev TrapecTTri tui f|Yeuovi 
xai Trappnola tov XpicfTOV uiuoX6Yno*e* W ™- 
o0eTo"a be pfjTe bwpeais a? umaxveTio buiaeiv x 
6 fiYeM^v Mn Te drreiXaTs dXXd GapcraXeujiepov 

15 Trpo<7evexQeio"a auruj Kai KoracppovnTiKuxs biaTe- 
Geioa, pa-JtileTai to Trp6o*ujrrov,Kai Yvuvf] biata- 
Geicra eir >2 dvGpdKuiv Kara<pXeYeTai, emppaivoue- 
vou 8 dvu>0ev Geiou Kai irio"crr|5 Kai IXaiou, eTepuiv paffTiZiovTujv auTriv eua em 2uXou KpejuaTat ^aY- 
Ydvois meZonevn Kai ndXivev oykivoi? dSlciv 
IprceipeTar Kai KpeuacrGeTaa Ka6' 8Xou toO crujpa- 
Toq HeeTai Kai tou? uaaTOU? lKTeu.v€Tai Kai toG? 
Svuxa? t0jv x 6l P^ v KCt ' 1 Ta ^ v ^oo^v eKptZoOTai 
Kai Td? x«pa? Kai tou? irobas eKTeuveTai 4 Kai 
Tf)v Y^Txav dcpaipeiTai Sicpet Kai tou? dbovTa? 
dTTOtrtr&Tai Kai Tf)V KecpaXnv diroTeuveTat. 

3. Tfj autfj rjuepa dGXricri'S Tfj? dYia? Kai KaXXi- 
vikou Aouvivr)?. | AuTrj fjY^vicraTO Irri AiokXt]- 
TiavoO toO BaoiXeui? Tcapafftaffa Auaia tu) hycuovi 
ev Tfj AvatapBeujv 1 priTpoiroXei.TuiTTeTai oijv Tcpuj- 
tov 2 veupot? wpot? Kai cribripoi? uupuiGeTm tou? 
Tcobaq KaTaepXeYeTai*ei9' outuj? ffuvGXaTai^dpboig 
Kai ^apepoGxai Td? dppovia? Kai Tfj eipKifj eva- 
TCoppifpetca thv ipuxf)v Tip Oeui irapaTt'en^ 1 - 

4. Kai Tfj auTfj rju^P« d'GXno'i? tujv aYiujv faap- 
Tupujv Aiobuipou Kai Avbpopdba? 1 . Oct, .12. f. 54. MHNl JQ AYTQ If'. 

20 1. 'AeXntfi? tuiv dYiwv uapTupuiv Kdprcou Kai 1 TTepYanrjviiJV 3 eKKXrioia? peTd Tfjv a<pt£iv 'Itudwou Oct. 13. 

TTaiTuXou, AYaGobujpou xai 'AYaGoviKri?. tou GcoXoyou Kai euaYYeXto"ToG KaGicrraTat. 'O be 

Outoi umipxov erri AeKiou 3 BaffiXew? iaTpoi Tfiv TTdmjXo? biaKovo? utto tou KdpTtou xeipOTOvetxat. 

Texvnv. Kai 6 uev ccpo? KdpTto? eirio-KOito? Tfj? KpaTrjGevTe? ouv Ttapd OuaXepiavoG 4 dvGurrdTOU 

2. — i btfioiv S. — 2 em Sa. — 3 dmpevope'vou Sa. — * (koi toCi? ovuxa? - ^KTepvcxai) corr. in marg. S. 
25 3. — i 'AvapapZdwv S, Sa. — 2 ^v irpdiTOii; Sa. — s diioppiq)etffa Sa. 
4, _ i a i 'Avbpoudxou, cf. Synaxaria selecta. 
1. — i om. Sa. — 2 toO add. Sa. — 8 TTepYaMi vl w v S. — 4 OCiaMepiavou S. paKTuipevoi? 16 KaTaKaieTai tou? Troba?. EiTa dvapTnGei? dBeXiffKoi? mjpujGeTm mbi-jpoi? tov vuitov Kai 
Td? itXeupd? w uTTOKaieTar eTepai? be 8 rrdXiv 8 couBXat? TremjpaKTuipevai? 8 Td? Kvfju.a? KaTaKaieTai 18 

30 Kai 8 tou? pq)0aXpou? egopuxGei? 19 Kai uaxaipai? 20 KaTaKorrei? to paKdpiov TeXo? dmiveYKaTO. Avbpo- 
viko? be 6 Geio? em 5uXou 21 dvapTaxai Kai 8 (Ttbnpot? 62eai Ta? Kvnpa? xapdTTeTai Kai Td? TrXeupd? 
KaTaKevTdrai 22 , SXaTi Td? OJTetXd? 2S dvaxpiBouevo? 2i , eixa 8 Tfjv YXuiTTav eKKOTrei? 8 Kai Td x«Xn 25 Kai 
Oxebov oXov to crujua paxaipat? KaTaKom-t?, opotui? Kai auxo? to Trveupa Tip 0eu> TrapaTiGqm 2(J . — 
3. 4 : A. Kai 'Avbpoudxou. — Fa : 1. 3. 4 (... 'Avbpoudxou). — Pb : 1. 3. 4 (... *Avbpop.dxou). — B : 'H 

35 dvduvrjOX rfj? dYia? eBboun? o*uvobou (Oct. II 5 ). — 1 : TTpoBou, Tapdxou Kai 'AvbpoviKou. OI 
Tpei? TToXuaGXot pdpTUpe? TTpoBo?, Tdpaxo? xai 'AvbpoviKO? drtfipxov uev em Tfj? BaaiXeia? AiokXti- 
TiavoG. XpiCTiavoi be ovxe? Kai tov XpiOTOV 6uoXoYoGvte?, eKpaTiiGriffav 7rapd tou Tfj? KiXiKia? 
dpxovro?. Kai TrpuJTO? uev o*uvTpiBei? to ftpoffunrov 6 Tdpaxo?, aTrexXeiaGn et? cpuXaKfjv. AeuTepo? be 
xu<p9ei? 6 TTpoBo? Kai cibnpobeGei? rrapeboGrj Kai auTO? Tfj ipuXaKfj. Kai Tpuo? 6 &yio? 'Avbpovuco? 

40 TucpGei? Kai tou? uipou? 27 Hicpet x a P«xGei? Kai Td? TrXeupd? HeffGei? Kai peTd. toG dXaTO? dvarpiBei? 
IveBXfiGn peTd tujv Xomuiv ei? Tf)v auTiiv . qjuXaKfjv. EiTa diro KiXiKia? beGevte? ¥\xQr}Gav et? Moipou- 
eCTiav. Kai pq TtetaGeVre? apv^oacrGai tov Xpio"Tov, rrdXiv eBacravicrGncav, 6 pev Tdpaxo? to aropa 
cruvGXacrGei? Kai tkiv K€<paXfiv HupicrGei?, 6 be 5 Avbp6vtK0? Tfjv Yacrrepa pdBboi? Tuq>6ei?, 6 be TTpoBo? 
peTd crouBXiuiv Tte7rupu»M^vuJV Td? pao*xdXa? Kai Td iuua KaTaKaei?. Kai TrXeiova? toutujv Baadvou? 

45 imopeivavTe?, ucrTepov drceKecpaXtcFGncrav. — 2. 3..— Ba: 1 (contuli cum F). 3. 2. — ©eotpdvou? Kai 

Oeobiupou tuiv aGtabeXtpuiv (= S, Oct. II 3 ). — Bb : Tfj? dYta? I' oruvobou. — 1. 2. 3. — Oeoipdvou? 

Kai OeobuJpou. — T : 1 (— F). — O : 1. — G : 1 (= F). — C : 1. 2. 3. — Cb : 1. 2. 3 (AopvtKa?). — 

Ce : 1. 2. 3. — M : 1. 3. 2. — Mv : 1. 3. 2. — Mb : 1. 3. 2. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1, add. : Kai TrX n oiov Tfj? povfj? Tfj? TTepiBXeTrrou. — H : 1. 3 

50 ((PXujpevTiou Kai 'AYaGobuipou). — P : i. 3 : ToG dYiou Mapxupoxou *, (pXuipevxiou rroXeui? OeooaXo- 
vikt|?. — F:i: Kdpirou Kai TTaTruXou, 'AYaGobuipou Kai 'AYaGoviKr)?. Ourot oi aYioi tou 
Xpicrxou pdpTupe? unfipxov erri AeKiou pafftXeuj? Kai OuaXepiavou 2 avGuTcaxou Tfj? 'Affia?, iaTpoi thv 
Texvnv. ? Qv 6 pev aYto? Kdptro? uto? f)v XiGoTopou iep^uj? tuiv eibuiXujv, x^P 1 ' " XeYopevou Topba?. 
TTio-Teuffa? 3 be ei? Xpurrov Kai BaTrriffGei? KaTeffTn emo-Korto? Tfj? TTepYapnvuJv eKKXtioia? peTd Tfiv 

55 dcpiSiv 'Itudwou toG euaYYeXicrroO, ei? BaGu Ynpa? eXnXaKUj?. 'O be aYto? TTdmjXo? rjv o"eKouvbapiou 

— 16 ir«rupujpdvoi<Ba. — 17 (erra -itXeupac) dvapTfiTai tov vDjtov xai Ta? uXeupdc opeXiffKoic; irupujeei? Ba. — 1S bia- 
TdiaveTai Ba. -r- 19 ^HopuTTeTai Ba. — 20 TeXeuTawv Ba. — 2I (drri £.) £6Xuj Ba. — 22 KaTaKa'iTr)Tai F. — 2S Ba, dmvou; F. — 
u dvaTpipeiq Ba. — 23 ^kt^mvetoi add. Ba. — 2e TrapaTiQerai Ba. — 27 MiKpou? B. 

. x ita P, lege j^dpTupoc. — 2 OoaXXepiavou F, Ba. — 3 irio"T6u<Taaa F. Oct. 12. Oct. 13. 135 Oct. 18. Oct. 13. SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 136 

2. Tf) ctuTf} f\\ikpq. d8Xr|cri? toO dYiou jidpTupo? 
AtoffKopou. Outo? ^GX^ae-v erri Tfj? BacrtXeia? 
AioxXrjTiavoO, yevo? ^ev 1 gXxujv Tfj? KuvottoXi- 
tujv 2 xai Tfj? boxoutfrj? Kara to? rroXei? tujv 
BouXeuiusv d£id? £TtetXr]|J.uivo? s , f)Yno"aM£VO? be Td 5 137 MENSIS OCTOBER 138 dpxovro? Tf|? 'Aoia? xai ouoXoYfsffavTe? tov Xpi- 
cJtov, rrpoOebeGncrav nTrcoi? xai Trepteudrouv 
euTrpoo~9ev toO dpxovTO? crupo^evoi rrpo? Td? 
Xdpbei? xdKet Kpejj.ao~9evTe? Irri guXwv egeovTO s . 
'0 be 'AyaQobwpoc, boOXo? uiv toO dyiou TTarruXou 
xai dKoXouGuiv auTUj, bid pdBbutv GrrepBoXiKUJ? toO Biou TtdvTa dj? ffKuBaXa \ iva XptffTov uovov xepbfjarj, | TtappriaidleTai Kal Trapao*Td? KouX- 
Kiavqj TUJ dpxovTi Kal toutov xaTaBpovTHUa? udX- 
Xov be KaxafeXdcra? Kal ei? oubev 9eu.evo? Td? 
©tun-eta? xai drcetXd? auToG, emubfj Kat rrup aurai 10 
TrpoafiYe Kai rd Ik Trupo? GTpeBXwTfipia Kal to 
Xomd tujv Baadvwv el'bri Treptevdet Kal rrdvTa 
uTrfjpxov ei? oubev Kal dvevepYH Ta » £icpei ttjv Ttuiav 
dvbptadfievov Kal 7 xr\v YuvatKeiav do*8eveiav ,uerd auToG Kdpav exreVvei. 

tujv tuarauv drroppiujacra, ecpfJTrXujo-e Kat ami] 3. Trj auTf) f|uipa dGXrio-i? toO drtou udp- 15 
4auTnvemToOTrup6s' Kal d^drepoi TtapebaiKav Tupo? d>XujpevTtou. Outo? urrfjpxev £k Tfj<; 
rd TrveuuaTa auTwv tuj Kuptuj. TeXeiTat be ri auTtiiv rroXeuj? OeorcraXoviKns \ . XPio"Tiav6? be 2 ujv Kai 
aGvaSt? £v tuj aYiuuTdTO) outujv MapTupetu) tuj Zt]\mr}<; toG KaXoG uBptZe Kat bt^BaXXev em 
ovTirrXnaiov'EXeviavuJV*. rrdvTUJV tou? 6eou? tujv eXVjvujv 3 . Outuj be 

20 nxpGei? eTeXeiuOer). Kpeudu.evo? be 6 dpo? Kaprto? 
uTreuetbtatTe xai epuwi9ei? Trapd toG dpxovTO?* 
« Tivo? xdptv MXacr.a?, uj KdpTre;.» tiittv «"On 
» etbov Trrv b62av tou OeoG Kat €xdprrv.>> EtTa 
xaTaPiBaaGevTe? drrd tujv £uXujv, evepXtiGno-av ei? 
to m)p. TTapoucra be f} dbeXcpf) tou 6 TTatruXou 
TVfaGovtKr] xai iboGaa tov dbcX<p6v Trpo? to trup — s &ovtai Sa. ~ 6 &Tiou add. Sa. — 7 om. Sa. - 8 Kai trXr^dlov kt\, add. Ss. inter Synaxariaselecta. 

2. — i to nev t^vo? Sa. — 2 NikottoAitCuv Ba. — s ^TreiXrm^va? Sa. — * KiipctXct Sa. 

3, _ i 0eff<rc<\iuvtKtT; Sa. — 2 om. Sa. — 3 tou? tujv €Uiiviuv eeoiig Sa. two? dw Guarapoiv SvKaTnxncra? 6 d T to? Kdprro? Kal BaTiTto-a?, ^ipoTovncre btdKOVOV. OOtoi m 
e^avTe? Tai? toG BaatXeuj? rrapatveo-efft, Td? iepdc; aroXd? 4 dnobuovTat Kal beaMeuedvTe? crOpovTat bid 
Heo-ris Tfi? TToXeuj? Kal Ttpoo-beGevTe? trnrot? crupovTat eni MtXiot? TptdKOVTa Kal Tpiai, M^pt? °" ™S 25 
Idpbei? 3 KaTeXapov KaKei tij <ppoupa IvairopprnTovTat d^a 'AYaGobutpuj otKdTri {nrdpxovTt natruXou, 
eet'ou d T Y6Xou auToG? evicrxGcravTO? Kai TTapa6appt'jvavTO S . Kai e'wGev 6 ^ev 'AYaGobujpo? pd^ot? 
TUTiTeTat o-opobpuj?, tli? Kal Triv otKovoniav tujv crrrXdYXvaJV auTou cpavnvat Tracrav, Kat ev auTat? Tai? 
BacTdvoi? to rcveOfia erracpfiKe. Kaprro? be Kal TTaTruXo? aOGt? mirot? Tipoo-beOevTe? auvbpa^eiv nvaYKd- 
(TGnaav eni |>.tXioi? xeaaapaKOVTa e'w? tottou Xe T o^vou Idpa?. 'Yrro be Geiou d TT €Xou evbuva^ujeevTe?, "30 
rrdXtv nXdaGnaav fie X pi ne P Yd|aou Bapouuevot rot? kXoioT?. 'EKetde Te irdXtv d X 0evT€? pdBbot? KOTeHdv- 
Giiaav Kal Tij 9 poupa dtreppitpGnffav 6t€ Kai toG avGurrdTou cruvebpo? KouXKtavo? tov rrnpujGevTa 
dcp9aX,u6v Griao-Gei? eiricfTeuffev. '0 be ndrruXo? ndXiv beOnetTai rrdXot? Teao-apo-t Kal ei? Ot^/o? alpeTat 
Kal XtGot? BdXXeTai, d.BXaBf|? bia,uetva?. Kai ue T d TaGTa dxGevTe? ol ^dpTupe? d^a uTtTtoiem tujv t P i86- 
Xujv crupovTat, dvujGev tuttto^voi xai 6 n pioi? popd G pmTo^evoi. "Ore Kai Xeujv dvGpuJTrtvr) (pwv.) 35 
cpGeYYO^vo? 7 Kai dipuo^evo? bteKujXue tou? biUJKTa? Tiq? TOiauTii? ujmotiito?. Ot be BuoravTe? T d arm, 
KpnTTimv aGTOu? mbiipat? KaGnXtuaavTe? Kai SuXot? Trpocrbno-avTe? ev Tf) tii? dcfBecTTou Kafitvuj Ivarrep- 
pitpav £v8a K ai f\ toG d T iou TTarruXou dbeXcpf] 3 A T aGoviKri eGHafievn cruvetarlXGev auTOt?. 'Eirel be to 
TrOp KaTappa T 6VTO? GctoO ia^eaQn, auToi dtpXeKTOt Kat dBXaBeT? biapetvavre?, Etcpei Td? KetpaXd? 
dTreTjxnGriaav, - 2. - Fa : 1. 2. — Fb : 1. 2. - B : 1. 3. - Ba : 1 : Kdprrou Kai TTarcGXou xai tujv 40 
o-uv aGTOi?. OuTOtot d T ioi utthpxov im Aeictou BafftXeuj? Kai OGaXeptavou 8 dvGuTtdTOu 'Aaia?, teTpoi 
Tnv Texvnv.^v 6 ,uev dfto? Kaprro? mffTeucTa? el? Xpio-rov Kai Barmo-9et? eTtiaKOTto? tQs nep T «MVUJV 
eKKXnaia? u.exd thv d'cpiHtv lujdwou toO euaYYeXKJToG Kai GeoXoYOu KaGicTTaTai. '0 be &y»o? ndrruXo? 
irapd Kdpriou to d T tov SduTiOfia XaBuJv btdKovo? KexeipoTovnTat. "OGev btuj T MOU Kara X pio-TiavuJV 
TiveuaavTo?, auXXauBdvovtat xai beo- M euGevTe? bid pea n ? Tf,? rroXeuj? crupovTat xai tan? upoabe- 45 
GeVTe? eTil Tpioi Kai V M tXiot? (TupovTai a58t? Kai Trj cppoupa dnoppupevTe? <Juv A T aeobujpuj toG d T iou 
nanuXou oketr, Giro Geiou d TT €Xou rrapaGappGvovTai. Kai e'aiGev 6 uev AYaGobutpo? pdBbot? acpobpuj? 
TUTrreTat em to'cJoGtov, go.? to rrveGfW ©euJ eitacpino-tv. Kaprro? be xai TTdrcuXo? a58t? tTrrroi? Trpocrbe- 
Gevre?, (TuvbpafieTv r)vaYKdae n o-av 4rri ^Xiot? }x'. Trco be Geiou dYY^Xou IvbuvaMUieevTe?, nXdenaav 
Mexpi nepYdjxou BapoG M evot kXoioi?, iKetae Te pdBbot? KaTagavGevTe? (ppoupd drroppmTOVTai. "Ore xai 50 
6 tou dveuirdTou advebpo? KouXKiavb? 9 tov TrrjpajGevTa o^e.aXfxbv G T taf Gel? eTrioreuaev. Kai 6 ndnuXo? 
rrdXiv TtdXot? Teo-o-apo-i beo^euGet? xai ei? vujo? dpGel? XiGoi? BdXXeTai. Kat ^d TaGra Stitioi em tujv 
TptBoXujv aucpa. aGpovTat xai d'vujGev pdBboi? TUTcronevot G nP ioi? ei? Bopdv BdXXovTai, evb? tujv 
Gnpiujv dvGpujrrivuj? q>6eY5a^evou. "Erretra xpnmo-iv aGroG? atbnpal? xaGnXwaavre? xai SuXot? Trpoo-br|- 
o-avTe? Iv Tfj toG ddBeo-Tou xaptvoJ evarreppttuav, ev fj 'AYaGoviKn f) toG d T iou TTamiXou dbeXcpf) 55 
eGEandvn (Tuveio-fiX9ev auTOt?. 'Errei be to rrGp xaTappaYevTO? GeroG IcrBeorGn, aGroi dcpXexTot xai. 
dBXaBeT? biau.eivavTe? , Sicpei Td? xetpaXd? drreTjAi'iGno-av. — 3. — Bb : 1. 2. — ItXBavoG (Oct. 14 2 ).^ — 
T : 1 (= F). — O : 1. — G : 1 (= F). — C : 1. 3 (OXaipevTtou emcrxoTrou OecrcyaXoviKn? xai toO dYiou 
jidpTupo? 'AYaGobtupou). — Cb : 1. 3 (<&. Kat , AYa9obdjpou). — Cc : 1. 3 (<P. x. J A.). — M : X- 2. — 
- * To\dc; F. t- 5 Idp&tK F. - g p ppa F. - ' cpBeT^Mevo? F. - s OuaXXeptovoO Ba. - * I K ouXt K iav6? Ba. 50 f. 54* ttoiujv- €KpaTr|0ri rrapd tou Tfj? x°JP a ? "?IYe,u6vo?, HeeTat; xai mjpfi? dvaqp0eio-ri? u.eYdXrj?, epSdX- 

xal epuJTrjeei? xai tov Xpkttov ofioXoYnffa? tutt- Xerai ef? auTnv xai iv aGrfj euxaptOTujv tu) 0ei|> 

reTat crcpobpuj?' eixa xpepdTai km £uXou xai reXeiouTai. 

MHNI. TQ AYTQ I A'. 5 i. M A9XricTt? tujv dYiuJv u.apTupujv NaCaptou, 
TepBaffiou, TTptuxaoiou xai KeXcriou. Outoi 
oi &yioi fidpTupe? 1 urrrlpxov km Nepujvos tou 
BaaiXetu? Iv Ttj 'Puj^rj, u.erd tt\v xeXeiuJOiv tujv 
dYiuJv dTrocrtoXujv TTeTpou xai TTauXou. Kai 6 uev 

10 &Yto? NaCdpto? TraTpo? fjv euYevou? xai TcXouaiou, 
dj 6vo(ia 'Acppixavd?, xai TTepTteToua? unTpo?, 
d(j.tpoTepujv 'PuJiiaiuDV, x6 l P a TUJYn8^VTUJV rrpo? tv)v 
ei? XpiO"Tov Trianv rrapd tou fJ.eYdXou dTroCToXou 
TTeTpou. BarrTiSeTat be 6 dYio? Natdpto? Grro Aivou 

15 emcTKOTtou 'Pcujiri? biaboxou Yevouivou toG oyiou 
TTeTpou. 'Ev be tuj etKoaTUJ XP ^ T H? ^XiKta? 
aurou, dm^et bid tujv rroXeuuv MraXta? 3 xnpuaorujv 
tov XptCTOV xai iroXXou? ei? Tiqv mcmv ivdYUJV 
xai Trapao-xeudCuJV parrxiZiei. Aid be xpovujv bim 

20 xaTr)vfr|0"€V ei? m5Xiv XeYOp-evrjv TTXaxevTtav, IvGa 
xaTeXaBe tov dYiov TTpojTdo"iov xai fepBdcnov 
BeBXriuevou? ev Tr} cpuXaxrj urro 'AvouXiVou toO 
dpxovTO? bid tiiv ei? XptCTOV tticttiv. TurtTeTat ouv 
irapd tou aGroG * dpxovTO? xai Tfj? rtoXeuj? e^btuj- 

25 xeTat. KaTaXaBwv be ttoXiv Ttvd tujv faXXtuJV Xsyo- 
uiviiv KetueXtv, irpoo"Xa^Bdvet tov Syiov KeXmov 
gxt TpteTt] 6'vxa rratba, rrapd Tfj? (J.n T P°S «utuj 
Trpoo"ax9evTa, Kal rrapd AetvoBdou toG dpxovTO? ev q)poupa TtGeTat. EiTa iKeiGev drroXuGei? epx^ai 
fj.eTd tou KeXjaiou el? Td? TtoXei? toG TtBepeuj? 4 
euaYYeXi£6fievo? tov Xptcrxov. Kai au9i? urro tou 
Nepujvo? auXXau.8dv€Tat Kal beo"u.e?Tai xai Gnpiot? 
fexbiboTai, xai rrdXtv t^v MebioXdvwv xaTaXapdiv 
eupiaxei In rrepiovTa? ^v Tfj (puXaxij tou? dYtou? 
feppdortov xai TTpujTdcriov. Kai TraparreMTteTat iv 
'Pajprj rrapd 'AvouXivou, IvGa o*utTr)p(a? Y* V6Tai 
ai'no? tuj narpo? auTou rraTpt 5 , xai ei? MebioXava 
urroarpetua? Tlu.V£Tat Tf|v KecpaXrjv djaa toi? aYtot? 
reppao"tuj,TTpujTaffiuj xai KeAoiuj,6vTi mQ'ovkixap- 
Tupno"ev xpovov ujffei Itujv ^vv^a Kai jjtrjv^v ^ Ta 6 - 
2. Tfj auTfj fjuipa dGXnfft? toG dYiou jj-dpTupo? 
ZtXpavoG. tv O? uipiariTO u.ev Tfj? PaMuuv, dvfjp 
Ttpdo? Kal Tf|V rricfTtv dKepaio?, TrpeaBuTepo? Tfj? 
Kaxd PdZxev iKKXrjoia?. Outo? erri Tfj? BacnXeia? 
AtOKXtiTtavou TtapaOTd? erti toG x Katcrapeujv 
biip-ou, u.aaTiZ:eTai rriKpuj? xai to? rrXeupd? xaTa- 
seeTai" etTa km tujv kv Zwopoi? toO xaXKoG j^eTdX- 
Xujv xaTabtxacrGet?, ^KtaKornKfi? XetTOupYia? rrapd 
tujv rriffTiSv dHioGxat. Merd be Ttva xpovov bid to 
BaGu y^P«? Kai xf]V daGevetav — rjv Ydp rravTeXui? 
TeTaptxeuuevo? — Sicpei tiiv xecpaXfjv drreTpt^n 3 
xai outuj? to TeXo? tou u.aptupioo ^be£aTO. MHNi TQ.AYTQ IE'. 30 1. "AGXricn? toG dYiou tepoudpTupo? Aouxta- 
vou rrpeoSuTepou 'AvTioxeta?. Outo? fjv e2 Avtio- 
Xeta? Tfj? u.6YdXri?, euCepiuv yovcujv \ errl xfl? 
SacrtXeta? AtoKXriTtavoG. MeTd be Tfjv tujv Yoveujv auToG TeXeuTiiv, rrdvTa Td aurou btabou? tttujxoT?, 
Trpoaf|bpeue Tfj exxX^aia, povrj Tfj dvaYvujcfet tujv 
Getujv Xoyiujv Kat Tfj u.eXeTg tujv YpacpiBv drrao"x°- 
Xujv 4auTov. Tfj be tou tujv do*Kf}ffet rroXXou? 'lou- X. — i (oi-udpTUpe-;) om. Sa.~ 2 'iTTaXta; S. — *om. Sa. — * Ttpeptog S, Ttpepiou-Sa, Ti&epf?w<; in Passione 
35 SS. Nazarii, etc., Savio, p. 36. — 5 tu> rrpb? iraxpo^ afrriTj irarpi S, Sa. — 6 TeXeTrat be ktX. «<W..Sa, inter Synaxaria 
selecta. 
2. — ' tujv add. Sa. — 2 &q>aipetTat Sa. 
i, — 1 ulo? add. Sa. NtxtiTa TraTptKtou (Oct. 6 2 ). — Beviau.lv btaxovou (Sept. 5 3 , Mart. 31 3 ). — Mv : 1. 3. 2. — NixfiTa. — 

40 Bevta|iiv. — ToG dYiou u.dpTupo? 'Avtiyovou bid irupo? TeXetujGevTo?. — Mb : 1. 3. 2 (AiocTKOpibou?, 
sed in versiculo AiorJKopo?). — NtxriTa. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : TeXeiTai be n auTiuv j-ivrmn ^v xfj novfj tji? KpoviKq? Tfj 
ovCt\ TrXnoiov tou dY»ou GeobuOpou ev tuj Xxatpeibiuj. — 2. — H : 1. ^- P : 1. — F : .1. 2. — Pa : 
1. 2:XiX8avou Tra96vT0? OYboiu iTet tou xa9' f|ua? biujY|J.oG, em Tfj? BacrtXeia? AtoKXriTiavoG xai 

45 Maamavou. Outo? ojpurjTO (lev drro th? ra£aiujv x^pa?. avfjp rrpao?, Trjv yvujuiiv etXtKpiveaTaTo?, Tfj 
mo-T€i dxepaio?, TrpecrpuTepo? Tfj? koto. V&lav eKKXrtcrta?, YHP^eo? xr\v fiXtKiav. Outo? TrapacfTd? em 
tou Kaio-apeujv bfmou, Mao-TtZeTai-xai Td? rrXeupd? xaTaEeetar eka erri tujv ev Zujopoi? tou xaXxoG 
jieTdXXou xaTabixaaGet'?, emorxomxfj? XeiTOupYia? rrapd tujv mo-Tdiv dEtouTat* ^6Ta be Tiva xpovov, bid 
to BaGu YHpa? xai Tfrv dff9eveiav — r^v yap T£Taptxeuuivo? — Hicpei t^v xecpaXf)v dTreTpfiGrr Ka » o^tuj? 

50 to TcveOfiaTif) 0euj rvapeGeTo. — Fb: 1. 2. •— B : 1. — Ba : 1. — Aiotjxopou (= S, Oct. 13 2 ). — 

2 (= S). — Bb : 1. — T : 1. — O : I. — G : 1, mutil. — C : 1. — Cb : 1. — Cc : 1. — M : 1. 2. — 

TTeTpou toO xai AuffeXdu.ou (Oct. 15 2 ). — Mv : 1. — Koc^d tou ttoititoG (Ian. 15*). — 2. — TTeTpo?. — 

Mb : 1. 2. — TTdTpou. — Bevtatiiv biaxovou (Sept. 5 3 ). — Mr : 1. — Koau.a tou rroirjToO. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. — H : 1. 3. — P : 1 : AouxtavoG rrpeffBuTepou e2 

55 'AvTtoxeia? Tfj? MeYaXn? e^m" AioxXr]TiavoO ... KaTeXmev ei? Tfjv Nixoiirioeiujv eKxXno*iav BiBXou? Tpiffiv 
oeXtbtot? Y^Ypafi^va? raxXaidv Te xai veav biaGrixnv oaTt? atfioxToveiTai Grro toG BaaiXeuj? xai 
TeXeuTfi. —3 :'ZaBivou emcrxorrou ev tu> aYiup Mujxiuj. — F : 1. 2. — Fa : 1, mutil. — Fb : 1. 2. — Oct. 13. Oct. 14. 
f. 55. Oct. 15. Oct. 13. Oct. 14. Oct. 15. 139 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 140 Oct. 15. f. 55". Oct. to. batou? Kai eXXrjva? erreffT6pi£e, Kai rroXXo?? 
yerove rfj? ei? Xptcrov bibdffKaXo? rriffTeuj?. *"Qv 
oi pev tepapxiKf}?. Ttpi]? r)£iuj6r]crav, oi be tuj toO 
papTupiou ffreqpdvuj KareKOffpfiGtiffav, utto toO 
dytou AouKtavoO.urraXetcpopevot Trpo? dpcporepa. 
KctTaXmuJv be tiiv oucdav Kai Tf|v NiKojLirjbou? 
KaraXapOJV, evGa 6 AiOKXrjriavo? rou? pf] rtetGope- 
vou? aurip s dXXd tov Xptffrov opoXoYoGvra? reav- 
rotw? eTipuj'pei Kat eXujparo, ettei ttoXXou? eupe j 
Kcrrappujbr|0'avTa<; 8 Kai betXia rf|v euffepetav Ttpoe- 
pevou?, emppdjffa? toO papTupiou dvTexeffGai 
erreiffev, oi xai ffrecpav?Tai Tatcj.aoroO rcapatvlcrefftv Tnv Geiav Tpa«Pilv ki BafftXeai? TTToXepaiou 6 toO 
0iXabeXq>ou. Aeuripa effTiv.r) toO 'AKrfXa. Outo? 
diro Ztvumn.? toO TTovtou uTcdpxwv Kai l-XXrjv wv 
ipauTiaQn ev 'lepoffoXupoi?. MeTfjei be rrjv dffrpo- 
vopiav rroXXd be itapd tujv xpicrnavujv vouGeTOu- 5 
pevo? drroffTfjvat rauTr]? Kat pf| ffuvidiv, erreirrep 
aurtp rrapd toutujv eKXetffGjiffav 7 ai rruXat Tfj? 
eKKXrioia?, pavei? 6 dGXto? 8 Kai bid touto tov 
Xpiffrtavtffpov d9eTf|ffa? Kai toi? 'loubaioi? rcpoff- 
bpapiwv, nppryveuffe Kai auto? tqv Getav ypacpfiv 10 
bteffrpappevqj Xoftffpuj em 'Abpiavou pafftXew? 
toO XerrpujGevTo?. Tpirn. epptiveia eariv f\ toO dTtebeix0no"av. ToooOtov be xeyovev urrep d'vBpai- luppdxou. Outo? lapapetTrj? aiv Kai pf| Ttpr|0ei? ttov €K Tfj? ei? aKpov apeTfj? Kat affKri, ffeui ? , uiffTe 
thv rroXw rceptepxopevo?* ot? pev r|0eXe GeujprjTd? 
f\v, toi? be Xotrrot? dGedjpryro?. TTepitouTOu paGujv 
6 AtoKXrjTiavo? Kai aio~xuvGei? ei? rrpdffumov 
dipGfjvat auTtp, pfiTrore rrp6? auiou eXeTX^eiti bid 
to Kpareiv auTov ev to?? Xoyoi?, utto Traparre- 
Tdffpart biriXIxx^H aurar Kat yvou?to rf]? Yvuipri? 
auToG dpexdGeTOv, paKpov aurtp KarabtKaCei Xipov. 
'Erri rroXXd? ouv fjpdpa? dirofftTO? ycyovuj? Kai 
Tpocpfj? pn peTaXa^div drreKapTeprjffev ev aurfj Tfj 
q>poupa, KataXiTriuv Tfj NiKOpribeuiv eKKXriffia s 
piBXov TSYPtW^vnv 0"eXtcrt xp iff crat?, udffav Tf|v 
TraXatdv Kai veav bta6r|Knv trepiexouoav* fiffKrito 
Yap 6 aYio? Kai ei? KdXXo? Ypd<peiv Kai ffoqsuj? 
eHeXXriviCetv Kat ecpeppnveuetv Td Beta, Kai Ydp.dn-o 
toO efipaiKoO Tfj? TraXatd? YPacpfjq irdcfri? el? to 
eXXrivtKov epjnr)vetai eirrd etfft. Kat TrpLurri pev effnv 
f] tluv epbopr|KOVTa epprjveuTdiv' o't ePpatot ovre? utto toO ibiou XaoG wq qjuXapxo? 9 , 'loubafoi? 
rrpoffTpexet, Kai Ik beuTepou rcepiTepveTat j Kai rrpo? 15 
btao"Tpocpf|v tujv lapaperruiv eppriveuet Kat auto? 
rr|V Getav YP a 9H v em Zeur|pou toO {JafftXew?. 
TetdpTn IffTiv f\ tou 0eoboTiojvo? toG 'Eqjeatou. 
Outo? th? alpeaeux; MapKtujvo? toG TTovtikoG 
aiv pnvtuJv to?s ths aipecreuji; aiJToO f|ppr|veucre 20 
Kai auxo? eni Koppobou 10 toO BafftXeuj? - Trpo? 
btaffTpocpriv tn? autoO atpeffeui?. 'H ttepimi 
epprjveta ev ttiGok; eupeGi] K€Kpuppevrj km KapaKd- 
Xou tou BaffiXeu)? ev 1eptx«p. 'H e'KTrj eppnveia Kai 
auTii" ev TTiGot? eiipeGn KeKpuppevrj 12 eiri 'AXe2dv- 25 
bpou toO Mapaipu rraibo? ev NtKorroXet ir\<; Trpoff- 
dpKTtou 13 . 'H eSbopri epptiveta IffTiv toG dyiou 
AouKtavoG tou peyaXou do"Kr|Tou Kai pdpTupo?, 
offTi? Kai auTog toi? TrpoY€TP a MMevai<; ^Kboffefft 
Kai toi? eBpa'iKot? Ivtuxojv Kai iTronTeucras peTd 30 
dKptBeta? Td XeiirovTa r| Kal.Trepirrd Tfj? dXr)Qeta? iHeXeYncrav drro eKdffxn? tpuXn? eS Kat eppr|veuffav pripaxa Kai biopQwcrduevos kv rot? otKeiot? rdiv 

— 2 aux<5v S. — 8 KaToppcu&rioavTai; Sa. — * biepxonevo? Sa. — 5 rriv NiKOfir)6diuv ^KKXrimav Sa. — 6 rTTiuXefiaiou S. — 
1 ai KXeiaGncrav S. — s «0eo? Sa. — » tpiXapxoq Sa. — 10 Ko.utbbou S, Sa. — " Kaf auTn om. Sa. — ]2 KeKptpevr) koi 
ai)Tr\ S. — 13 Ttpoi; dpKTiou? S, (nai£>6; - 'ApKTiou^) om. Sa. Sj B : 1. 3.— Ba : inc. mutil. 3. — 2 : TTeTpou toG 'ABeffffaXdip . "0? fjv em tx\<; pacrtXeta? AioKXrinavoG 
Kai MaHtptavou, dvrip dvbpeto? Kai dKpd£ujv Trjv i|iuxnv, veo? Kai pwpaXeo? Tip ffiupaTi, oppilspevo? drro 
Kujpriq 'Aveag opiou 'EXeuGepoTroXeai?- TrXetffTa dvb ptffdpevo? ev toi? uitep euffefietd? dGXot? Kai TrdvTtuv 
Katacppovt'iffa? tujv eiTiYetujv GGpa euTtpocrbeKTOv tui 0eili eYeveTO tov bid itypbq xeXeffa? aYOiva. — 
Bb : 1. 3. 2 : tujv dYiwv papTupuuv TTexpou Kai 'ABeffdXapo?. — T : 1. — 0:1.— -G: deest. — G : 1. 40 
3. — Cb : 1. 3. — Cc : 1. 3. — M : 1. — "AGXtiffi? povaxoG tivo? Kai pdpTupo? Kai binYno*!? 
uj^eXipo? 1 . Movaxd? Tt? r\v ev ttj 2 iKrJTei, uTrektuv rcaTpi erri xpovou? Tivd?. Outo? q)G6vtp tou 3 
baipovo? t% uTraKon? eKTcefftijv egliXQe, x^pi? atTta? tivo? €TrtBXa6oO?, otto tujv xeip&v toO Y^pov- 
to?, KaTacppovriffas Kai tou emTipiou, eirtTipn 96,1 ? bid Trjv Tfj? UTraKofi-; dGeTnffiv.KaTeXGdiv be ev 
'AXeHavbpeia Tfj TroXei, CKpaTtiGr] trapd tou ketffe dpxovTO?, dirobuGeis Kai to povaxtKOV oyfina, dig 45 
KaTeireiYOVTO? auTov Guffai to?? etbd>\ot?. C Q? be oub' oXuj? etxe toGtov KaTarteiGfl, Bouveupot? pev 
TrpuiTOv exuipev dq)etbd)?' etG' outuj? tv[v Ke(paXnv auToO Hicpei drroTpriGnvai dnecprivaTO 4 . "Ov'icai 
XaBovTe? 01 TraptffTapevoi, direTepov ttjv KecpaXriv auTou, to ffiltpa aOToO 5 eSuj xfj? rroXeuj? ptipavre? 
Tot? Kuffi. ToGtov qnX6xpio"TO( Tive?, vukto? KaTaXaBouffti?, dveXdBovTO Kai pupoi? 6 Kai oGovtoi? eiXrj- 
ffavTe?, IGevTO ev YXtuffffOKoptu Kai direGevTO di? pdpxupa ev tuj toG vaou Guffiacrrnpiai. 'EttitcXou- 50 
pevn? ouv Tfj? Geia? puffTaY«JYta? Kat toO iepoKnpuKO? dvaBodivTO? to « "Offot KaTnxoupevot 
» TrpoeXGexe, oi KaTrjXOupevoi irpoeXGeTe- » travTcuv opdJVTUJV auTopdTiu? to yXujo*ct6kopov eS^pxeTO 
aveu dvGpujmvti? X €l P°?" KCt i epevev ev Tip vdpGrjKi ir\q iKKXrjcrta? axpt Tfj? drroXuffeuj?- Kai TtdXtv 
auTopdTOJ? eiaepxopevov taxaTO, ev tL icai 2 eTurrdiGii ' tottiu 'iffTaffGai. ToGto yivopevov lE^TrXi-jTTe 
tou? opdivTa?. Touto 8 dvapaGiibv Kat Tt? tujv peYdXwv 9 , eber|Gri tou 0eou Ttepi toutou, Kai TaxeTav tt^v 55 
Xuffiv ebegaTO. "Ayy^Xo? Yap emffTa? q>r\ai rrpo? uutov «Ti eKGapBo? Y^TOva? em toi Yevopevip 10 ; ouk 
» e'XaBov 01 aTroffToXoi tou XptffToG, tb? oicrGa, eSouffiav tou beffpeiv Kai Xuetv Kai eH auTuiv rrdXiv oi 
» KaGeHn? paGriTai toutiuv; Outo? ouv 6 to atpa auToO um-p XpiffToG kxea? dbeX<po? Kai ev Tip 

■ 1 ibtpeXiMO? bn'iYncfi? Mt. — 2 om. Mv. — 3 ,uiffOKd\ou add. Mv. — 4 Tcpoa^raEev Mv. — 5 toiitou M. — 6 pvplov; M. — 
7 TTpoeTonuj8r] Mv. — 8 6Ttep Mv. — 9 eubiaKpiriov Mv..— I0 Y£Y6vr|Mivt(j Mv. 60 141 MENSIS OCTOBER 142 f. 56. Ypacptuv TOTcoi? eHeboTO Tot?'xpio"TiavoT? dbeXcpot?' 
f|Tt? pera tr\v d'9Xr|0*iv Kat papTupiav auTou Kai 
peTd tov biWYpov tov Yevopevov lixl AioKXnTiavoO 
Kai MaSipiavou tujv Tupdvvojv u eupeGn Iv Niko- 

5 pribeia f|Y0UV u to tbtoxetpov auToO th? eKboxn? 
ptpXtov em KuJvffTavnvou tou peYaXou BafftXeuj? 
rrapd' loubaiot? Iv Toixtp itupYto"KOu rreptKexpi- 
opevLu Kovtdpan et? btaqjuXagtv. TeXeixai be f] 
auroO ffuvaHt? ev tuj dYiwtaTqj auto'O paprupeiai 16 

10 rqj 6'vTi Ivbov tou dtYiou pdpxupo? Mujkiou. 

2. T^i avr\} fjpepa d'GXtifft? toO aYtou TTeTpou 
toG Kai 'ABecraXdip \ dGXfjffavTO? ev ?KTip 2 Irei tou 
KaG 5 f)pa? btuJYpou erci AiOKX^TtavoO Kai Magtpta- 
vou. Outo? umipxev dvrip dvbpeto?, aKpaJcuv rrjv 

15 M^^X^V' v ^°? °^ Kai puJpaXeo? tuj ffdipan, oppdi- 
pevo? drro Kdipn? 'Avaia? 3 optou J EXeu9eporr6- Xeuj?* rrXetffTa dvbptffdpevo? ev toi? urrep eiJffeBeia? 
dGXot? Kai rrdvTUJV KaTacppov/|ffa? tujv em Yet aiv, 
GOpa euiTpoffbeKTOv lY^vero Tip 0euj, tov bid 
rcupo? TeXeffa? aYd)va. 

3. T^l auTr} fipepa pvnprj tou offi'ou Xapivou 
toG emffKOTrou. e O paKapio? Zaptvo? btd Tnv urrep- 
pdXXouffav auioG dperriv Y^TOve rtpoTepov eriiffKO- 
rro?" etra tou? Gopupou? dTToXtrrubv | bid to rfi? 
fiffuxia? KaXov, Kai paKpuva? cpUYabeuujv ev rdi? 
epripoi?, roffoOrov riY^Jviffaro rrpo? dperr|v di? Kai 
XaptffpdTUJV dHtwGnvat ttoXXujv, Kai i voaou? drre- 
Xauvetv, XeiTpou? Ka9apt£eiv 3 , baipova^ btdiKetv, en 
be KatrcpoXeY€tv rd peXXovTa* KairroXXou? bid Tfj? 
bibaOKaXia? dJCpeXrjffa? 3 , ev eipnvr) ereXetdiGii, to 
pevTrveupa i rrapabou? tuj Kupiip, to be ffdipa 5 rfj 
ffUYYCVt! Yfj, e'ri Kai vuv tdpara toi? TriffroT? Kapexujv MHNI TQ. AYT& lq'. 1. 'AGXnffi? tou aYi'ou pdpTupo? AoyTivou toO 

eKOTOVTapxou. *0? f\v erri TtPepiou Katffapo? ck 

20 Tfj? X^P a ? ™v KaTTTtaboKdJV. Outo? ffuv tuj 

TTtXdTtu * ev Tfj loubaia btdYWV, eKaroVTapXH? 

urrdpxujv Kai rrpoffTaxGei? rrap' autoO urrripeTfjffat 

tuj ndGet tou Xpiffrou Kat q)uXdHai tov rdq)0V perd 

Tfj? KOufftujbta?, fJTt? effTi TdTM<* ffTpaTtuurtKov, 

25 ibtuv rd em tou ffraupou rou XptffToG Yevdpeva 

GaupaTa, tov ffetffpov, tou r\Xiou tov ffKoraffpov, 

tou? dvotYevra? rdcpou? , tou? ^Y^pGevTa? veKpou?, 

rd? ffxiffSetffa? rrerpa?, dvepotiffev « "AXnGdi? 

Matth. 27,54 }> €O Q yj©? fjv outo?.» C Q? be Kai tov rd<pov tpuXaTTUJV ffuv to?? 2 urr' a6rov ffTpaTidjTai? 3 , Trjv 

dvdffrafftv tou Kupiou errXripo(popr|0ri, aTroffeiffd- 
pevo? rd btbopeva auTUJ dpYupta rrapd tujv 5 Iou- 
batujv erri btaBoXf] Tfj? toO* Xpiffrou dvaffraffeuj?, 
KaTaXtrrdjv rfjv uTroKetpevnv aurdi ffrpareiav Kai 
rfiv otKetav xdjpav KaraXapiuv 5 peG' er^pujv buo 
ffTpaTtujTujv, oi Kai uffrepov ffuv auruj epapTupri- 
ffav 6 , drroffToXiKuJ? tov Xptorbv Oeov dveKHpurrev. 
tN paGovre? oi 'ioubaiot Kai tov TTiXdrov XPHI^d- 
tujv boffet Kai erepiuv rrXetoviuv uiroffxeffet uiroffu- 
pavre?, rcet'Goufft Ypdvpat kot 1 auTou rrpo? Ttpeptov 
8ti t Aoyyivo? KaTaXmujv Trjv otKetav ffrpareiav 30 35 — u PauiXecuv Sa. — 16 r^rot Sa. — 16 ^v tuj jjaprupetuj aiiroO Sa. 

2.— 1 A^creXdjJ-ou infra ad d. 11 ianmrii, n. 3, 'AyeXapo? dkitur apud Eosebiom, Mart. PalaesL, A". — 2 Sa, ££cc~ 
KtoxiXioOTUJ S. Cf. B. Violet, Die Paliistintschen Martyrer, p. 71. — 3 Aviae; Sa. 

3. — 1 om. .Sa. — 2 Ka8atp€tv Sa. — 3 (kosi - tucpeXi'io'a?) noWotic, hi dicpeXrioxcs bid xac, bibaOKaXeio.1; autoO Sa. — 
i a-L)ToO add. Sa. — 5 xiuiov auToO Xetqjavov Sa. — 6 uap^xujv Toi?-rrto"T0i? Sa. 

1. — ^ iJiv add. Sa. — 2 perd n&vSa. — a arpaTiujTdjv Sa. — * tou supra tin. Sa. — 5 (KaraXtirdiv - KaxaXa^div) om. 
Sa. — 6 KaTaXirtiijv atrnxa Triv ^irtKetpdvriv auTUj crrpaTeiav Kai tf|v ofKEtav x^upav KaraXa^div add. Sa. — 7 \bc, 6 Sa. » GuffiaffTrjpiiu pn ffuYX^poupevo? KetffGai, Tfj? rrpoffipopa? reXoupevri?, utto tou z dYY^Xou bidjKeTat 

» d'xpi tou vdp0r[KO?. Tou betva 11 Ydp tou ffuvaffKrjToO ffou Tfj? urraKOfj? eKTprtGet? 13 uj? paGr[Tf|? auroO 
» y€TO v °J? Kat euXoYut? beffpeuGei? tin at!)TOu y eKetGev drraviffTarai bebepevo?* Kai uj? pev pdpTU? tov 

40 » ffrecpavov ^Xapev uj? be tov beffpov I'xujv ou ffuYX^peiTai Ivbov KfeiffGat, Tfj? Trpoff<popa? reXoupevti?, 
» ei pf| 6 bfjffa? Xuffei aurov. » TauTa pepaGnKiu? 6 Geto? TrpeffPuTti?, XaBuuv Tfjv pdpbov dTrfjXGe rrpo? 
tov dffKr5Tf|V Kai iHucpdva? aurip to Trdv Tfj? iffro'pta?, ffUYKarfjXGe . peT* aurou ei? i8 J AXeHdvbpetav Kai 
tov vaov, ev uj to Xeiipavov IvamtKetro tou veopdpTupo? w , KaTaXaPovre? Kai tnv Qv\ky\v rrapavoiHavTe? 
toG pdpTupo?, rrjv ffuYX^pn^v 6po0 errotfiffavTO' Kai toGtov Karaffrraffapevot, Iffrnffav ei? bo2oXoYiav 

45 Kai Tfj? Geia? puffraYaiYta? TeXeffGeiffri?, pepevr|Kev 6 pdpTU? dffdXeuro? ev tuj GufftaffTrjpiuj 16 Iktotc 
Kai plxpi tou vuv. — Iappt']Xou Kai BePai'o? Tfj? dbeXcpfj? auToO (Ian. 29 4 ). — Mv : 1. 2. — Bdpffou 
emffKorrou 'Ebeorj?. — *A9Xr|ffi? povaxou tivo? Kai pdpTupo?. — ZappiXou Kai Bepata?.— Mb : 1. — 
"AGXnffi? povaxou tivo?. — XapBiXou Kai BeBta?. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa: 1. % 3. 4. 5.6. — H : 1. 2 (Aopvivou Kai Tfj? cruvobia? aurou ...). — 

50 5. — Geocpdvou?. — 6. — P : 1. 5. 6. — 0eo<pdvou?. — P : 1. — Ita des. : Xpovoi? be TroXXoi? 
uffrepov, Yuvf] rt? Ik KarcrraboKia? Tf]V evepYetav drropaXouoa tujv drpGaXpujv Kai Tf|V orrTiKfiv drroXe- 
ffacra buvapiv, rd lepocroXupa KareXapev peG' utou povoYevou?, w? h to?? dYtoi? tottoi? evtpetv buvrj- 
ffopevn rfj? mipujffetu? taotv. TTpoffTeGeiffti? be aurfj Kai tfj? dTropidtffeiu? toO rratbo?, btrrXfjv erpaYijibei 
Tf|V ffuprpopdv. "Ovap be raurrj emrpavei? 6 aYio? Aoyyivo? Kai 8<jti? ei'n Yvwpiffa? aurf) Kai gvGa 

55 Kexujcrrai f\ aurou KecpaXf] prjvuffa? Kai rrporpeipapevo? auTfj dvopugaffav Taurriv XaBttv Kai outuj? 
Tuxeiv Tfj? idffeuj? Kai tov utov a^rfj? ev bogrj 6vra GedffaffGat, Irtet rrpoGupo? eYevero f\ Yuvfj rrpo? 
TaOra\ Kai rt^v Korrpov eupouffa Kai rat? xepffi btaffKaipaffa rfiv Ke(paXf)v dveiXero. 'EH dpXeipia? be rfjv 
OTTTiKfiv IvepYetav IXa^e Kai tov uibv 'iboZev 2 ovap ibetv ffuvovTa tuj aYiuj Kai rfj? Trap' auTUJ Tipf|? 

— « beivo.;Mv. — « ^Kireo-ibv Mv. — « ti^v add. Mv. — " pdprupo? Mv. — 15 KetMevo? add. Mv. 
O ] afrrdP.'— 2 lbri5evF. Oct. 15. f. 56 v . Oct. 16. Oct. 15. Oct. 16. 143 SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 144 Oct. 16. f. 57. ev Tfj mxTpibt btdyei, Xptarov xiva KaTOYYeXXtuv papTupeitp toO dyiou rewpYtou ev Tip Kuttc- BaoiXea toi? lOvefft. ToO b& Kaioapo? TtpocrTd- 
SavTO?, dvripeOn AoyYivo? 8 Kai oi o*uv auTW b.uo 
(TTpaTiatTai. "HxGri be auToG fj KecpaXfj ei? 'lepou- 
ctaXfip toO TtXiipocpopfav XaBetv toO? 'loubatou? 
rfj-g auroO dvaipeaew? Kat ecp' ijj tov TTtXdTOV Td 
0"upcpuJvri9evTa XaBeTv f]Ti? Kat es<puBr| ev KOTTpiy 
Tivi. Xpovoi? be yaTepov Yuvfj ti? drro KarrTrabo- 
kuiv TUcpXri, direXBoOaa et? 'lepoo~6Xupa eirrruxta? 
I'veKcv 9 BepaTreta? tivo? | e£ emqjaveia? Beia? eupe 
Tiqv iepdv Keq>aXf]v Kat eu9u? dveBXeipe.TeXeirat be 
f| auroO o~uva£t? <ev xtp papTupeiui auToG Tip ovti 
irXritfiov Tfj? NoucrnviavoG yecpOpa^ Kai ev tuj picrcrt'ijj 10 .> ■ 

2. <Tfj auTfj fjpepa pvfipri tujv .<rriu>v papTupwv 
AeovTiou, AopeTiou, TepevTiou Kai tujv cruv 
auro!?. TeXevrai be f) auTwv cruvaHi? *> TrXticyiov 5 
toO AeuTepou. 

3. Tfj auTfj ripepo^cruvagi? .if)? imepaYia? 0eb- 
tokou ev Tip errovopaZopevtp TTapabeiffffiip. 

4. "Eti be Kai toO dpxaYY^Xou raBptfjX. 

5. Kat pvnpn toO ooiou uaTpo? fipuiv Kai 10 
eaupatoupToO MaXou. 

6. Kai dGXrjm? toO aYiou pdpTUpo? 'Avti- 
f ovou. Ocr. 17. Out. 1G. Ora. 17. 20 MHNI TQ AYTQ \Z\ 

1. Mvnpn toO dyiou rrpocpiiTOu 'Qane, 8? XtXiup 5 etc; bujbeKa pepr,, Tevnerjaovrat 6 btiibeica 15 

epp^veueTai (TujZdpevo? r| <puXa2 11 aKtdSujv. Outo? bpue? 7 niot o! bujbeKa dnocfToXoi Kai btbdSoutfi 

fiv uto? Benprj* & BeXepujB 2 ipuXfj? Iffdxap* irdvTa Td lBvr\ moreueiv ei? 8 tov XpKJxov, .Kai bi' 

euXaBfi? be ujv Kai tov 0e6v toO oupavoG Kai auToG fftuenffeTaitTao-a ftTn-TaOTaTipoq>TJT€u<ro? 

Tfl? TH? 0"eB6pevo? Kat tou? tujv eGvujv Geou? drreSave Kai eTdcpi] ev Tfj V) auToG ev etpnvr). 'Hv 

piffujv Kai dTtooTpecpopevo? Kai tujv opocpuXtuv be XeuKO? ti'tv Tptxa, ouk ei? pd8og dXXd aTporru- 

'ioubattuv Td aq>dX|uiara Kat Td? dpapTia? eXeyx^v Xov e'xatv to yevetov eptpepti? Tip 'lujaKeiu. f| 

Kai btopeoypevoq ebeHaTO xapitfpaTa Tcpocptireia? 3 pdXXov Tip "lujffi'icp. 

Kai iroXXd KpocpiiTeuaa? Kara te toO 1<Tpaf,X Kai 2. T^ auTfj »ipepa pvnpn tujv d T iwv dyaprGpiov 

tujv eevujv ebujKe Tepa ? flEav tov KGptov eiri i^ Koorpd Kai AaptavoO Kai tujv <tuv auTOt? eTe- 

T ^dvepdnroisauvavafflTpeq>6nevovKaifiTC6uv€i pwv Tptujv dbeXcpuJv 'AvBipou, AeovTO? Kai 85 

6 fiXio? ev ItXujp 5 Kat peptaGta n bpu? n 4 ev E6irpeittoxj. 'lo-xeov 8ti xpet? eifft ffuluttoi 1 
- ■ ouTO? So. - 9 Xdpw two? Sa. - ™ (iv tiB Maptupduj - Kim p n oolui) Sa, om. S, in quo hate Uquntur : vXwov toO 

^2. T -°MTfl "afi*V oiTO& S )-Sii,om. S, uwripKB uominibus addendum vidclur Aopvtvou, rf. Synasaria selecta arf.Aam; 
<7 sequent em diem. 
3. — - 1 (xf) airfl >'ip^pa) Kai Sa. , „ „ , 

1. - i BeriptSa, Beqpei Os. i 3 i. - » BeXtjJuje Sa. - « irpocpnTeta? XcipiOfxa Sa. - *om. &a. y ZtiXuip Sa. - _Tev n - 
<jov T a, Sa. - ' tout^tiv ote orou-poOffiTov iiXtov rife biKaioauvn? Xptarov oi 'loubaiot icai eavujy bwr\ &iap6piae n oov- 
rat 6u»beKa q>u\at xou "icrpatiX ei? Tiavta xa I6vn Kai yevtioovxat tP' bpiie? adrf. Sa. — s et? «»pra '»*• Sa. 

2. — J tujv add. Sa. 30 35 duoXauovTa. 'Ev pta oOv aopuj to Te Xeitpavov toO umbo? xai xoG d T iou T f|v KecpaXtrv KaTaTi6iicfiv, 
toGto T dp Ttap 1 auToO rrpoo-eTeTaKTO" tiiv KaurrabOKtav KOTeXa^ev, Tm9o0ffd n tuj laoGX itaparrXt'iatov, 
8? Td ? rraTptKd? 6vou ? &]tujv (JacjiXetav eupaTO 8 . Kai atjTi] tujv 6cp8aApuJV diropaXeaSai T f|v w^piuffiv 
ZHToOffa, Kai toutou TeiuxnKev Kai 6eppov irpoorTdTtiv K at avTiXqirTopa tov axiov eupaTO eKTOTe. 
Fa : deest. — Fb : 1. — B : 1. — Ba : 1 (= F). — Bb : 1. — 'H dvaKopibf) tujv Xeiipdvujv toO odou 40 
Kai biKaiou Aa^dpou (Oct. 17 3 ). - T : 1. - O : 1 (= Fj : add. TeXeum be f| auToG crGvaSt? ev tuj 
papTupeitp auToG tuj 6vrt irX n crfov ins 'loucmviavoO '{eq>vpaz Kai ev tuj papTupeiip toG d T iou TeuipTiou 
ev tuj Kwapio-a-iuj \ - G : inc. mutil. 1. — G : 1. 2 : Aopvtvou Kai th? auvobia? cGtoO. — 5. — 
eeocp'dvou?. - Cb : 1. 2 (Aopvtvou). - 5. - 0eocpdvou ? . - 6. - Ce : 1. 2 (Aopvtvou). - 6. - 
eempdvouc- — 6. — M : 1. — Mvnpn tujv o-uvaipeGevToiv buo crrpaTiujTuJV Tip dyiqi AofTtvip. — 45 
2 (AeovTiou, AopeTtou,TepevT{ou icai Aopvivou). — Mv : 1. — tujv dyiuJV bGo papTGpwv tujv auvavat- 
peGevTUJv to. dTttu. - 2 (AeovTiou ... Kai Aopvivou). - 5. - Mb : 1. — tuiv p' ciTpaTiuJTujv. — 2 (... Kai 
Aopvivou). — Mr : 1. ^ 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. — H : XpuffdvBou Kai Aapia? (Mart.. 19 2 ). — 1. — 
KaXXiviKou. — P: tuiv dTtwv paprupujv Xpucrdveou Kai Aapia? exti NoupepiaVoG pafftXeuj?, uio? 50 
auTKXiiTtKoG ovopaxi noXeptou U iroXetug J AXe£avbpeia S . — 1. — AeovTiou, Aope T (ou f Aopvtvou Kai 
Til? o-uvobia? auTujv ttXtictiov toO AeuTepou (Oct. 16 2 ). — ToG drtou pdpTupoq KaXXiviKou. — F : 1.— 
MaXoO (Oct. 16 5 ). — Kai tujv aYtuJv papTupuuv AeovTiou, AopeTtou, TepevTtou, Aopvrjvou Kai Tfo 
o-uvobta? aOTUJv ttX»i0iov toO Aeui^pou (Oct. 16 2 ). — Kai toG driou pdpTupo? KaXXiviKou. — 2 : Kocrpa 
Kai Aaptavou Kai tujv cruv auTot? Tpiuuv eTepujv ! dbeXcpiuv. Outoi tj^ 'Apdpujv oppujpeyoi tffe Kai 5 5 
TfK iaTptKfis emffTnpiTS ev ireipa ovtc?, btrip X ovTO KaTd rtacrav ttoXiv Kai x^pav, dptaBi Td? iaTpeta? 
Totq beopevot? uapexovTe? Kai Tfpo<pdo-ei Tfjs Texvn? Trjv toG XpiffToG KaTarr^ovT£5 TtiffTtv koto . tou? 
Xpovou? AtoKXiiTtavoG Kai MaHipiavoG. luax^evTe? oviv ev KtXiKta, irapeOTnaav Auffia tuj fjTepovi ev 
AiTaT? 2 xfj TToXef Kai TucpGevTes dvnXeuj? Kai drravepujTruJS, tuj xfj? BoXdaanS "P*** drropptTTTOVTai. 

60 
— 3 iraeo0cra - eSpaTo oin, O, Ba. — * Kuiraptoiuj O. 

1 auxoTc; add. F. — 2 *Etci^ ^- 145 Mb'JNbiS UUlVJtJLK i*o dytaiv dvapTupuJv Kocfpa Kai Aaptavou, dpcpoTe- dTropapavGetffn? aflfli? dvepxovTat, tujv oruprre- Oct. 17. 

pujv to!? adToi? dvopam KaXoupevwv 2 Kai ttiv . advTUJv pepujv ev Tip eio-eXeetv adTou? Tn? Tn€ 

iaTptKfjv 3 pexepxopevujv Kai Trjv Trpoatrfopiav Tf)? aOBis biaipe8evTUJv. Kai o*Taupuj9evTe? gdXXovTai 

dvapT^piag exdvTUJV. Oi pev ydp Grrnpxov moi Xi9oi<g, tujv TcepTropevuJV Xi6ujv ei? " tou? pdXXov- 

5 GeobdTn? Tuvoncds edXa^oO? Kai tiioti|? €K xwpa? to? dvTterrpecpopevujv, TauTO touto Kai ev tuj 

Tti? 'Ao-ia?- eKOiprierio-av be ev eipnvij * Kai K«T€Te- To5euea6at TtaaxQVTUJV tujv ToHeuovToiv, uj? ttoX- 

Grio-av iv tottuj KaXoupevip Oepepdv ujv Kai TeXet- Xou? e2 auTiIiv dvatpe6fivat Kai puaKa? alpaTo? 

' rat f| pvrjpii ptrvlvoepppup a'. OlbeevTr) l Pujpr) iiqcueflvai. 'ATOpnGevTO? 1S o6v km toutoi? toO 

bifyrov tix0Jlo"av be eiq to 5 papTupiov erri tou ^epovo?, Trjv TeXeuTaiav bid 2i(pou? bexovfai 

10 pao-iXew? Kapivou, Kai rroXXd TraBovTe?, 0aupa- papTupiav I6 , o"uv to!? dKoXoueoGcriv aurot? Tptffiv 

ToupYn^ a VTe? auTOV t€ tov (SafftXea 6 Kai toii? bit' dbeXcpo!? AvGipai, AeovTiqj " Kai EurcpeTtiuj. 

aGTOv TrpocrriTaTov 7 Trj mara. Aid Kai 8 peTd 3. Tfj auTfj f|pepa pvnPH Tflc dvaKoptbq? tou 

f. 57* Tipn? itpo? I Td i'bta eHeirep^encrav ucTTepov be Xeiipdvou tou dtiou icai biKaiou AaZdpou, f\v 

urto tou emoraTouvTOs auTutv Kai Tfj? kkt' outou? eTcoir}(TaTO Aeujv 6 ttictto? ev pacJiXeGori. Zr|XuJ Tap 

15 Texvn? <p6ovn8evTe? Kai ei? Tt opo? dvaxGevTe? dt? Genu KivnOei? oOto?, ujenrep h two? emTivoia? 

bf)9ev poTdva? 9 ciuXXeHovTe? XiGoi? dvatpouvTai. TrpuiTa pev vaov bopticrdpevo? KdXXiCTOv, peTd be 

*Qv Kai TeXeiTai ri pvripn prp/i iouXtip a'. Oi 10 be, TaGTa dTioo-TeiXa? iv tQ tujv KuTTpiuJV vrjo-ai, eupe 

ujv Kai f] Tiapouo-a pvnpr), urrfipxov ck Tfi? » Apo- to aYiov eKewo » Xeitpavov ^v Tfj Knxiaiujv rroXet 

pta?, 8vt£? dbeXcpoi KaTd adpKa, Tnv iaTpiKr|V Keipevov utto ^f\v ev pappapivqj 2 XdpvaKt , xiXio- 

20 "perepxdpevoi Texvnv Kai ttoXXou? GepaTreuovTe?' o*toG Tdxa TfapujxnxdTo? xpovou, ev rj etKeKoXaTTTO 

iu\ AiOKXrtTtavou be 12 Kai Ma£tpiavoG <ruXXr|Cp9ev- TpdppaTa eTepdTXuJO*cra , « AdCapo? 6 TeTparipepo? 

xe? ev Tfj AuKia, rcapeffTtiffav tuj Aucrta 18 f)Yepo- » xai cpiXo? XptffTou. » HapauTd o5v dpdpevot tov 

vedovn Tfj? ev AtYaT? itoXeuj?, Kai Trappnoia Tiptov 9r[0"aup6v Kai dpYupa o*opip evGepevot, dve- 

6poXoYno"avTe? tov Xpitrrov becrpoGvTai x € 'P a ? Kopicrav Iv KuivcrrovTtvouTToXer Kai TrpoaKuvfi- 

' 25 Kai itoba? Kat et? Trjv BdXacrcrav SdXXovTaf dtp' aavTe? Kai to etKOTa TeXecravTe? KaTe9evTO o*epa- 

fj? dYT^Xou eTTtcpavevTO? biao-ujZovrat. EtTa eHa- ffptuj? I ev tuj napd tou pacrtXeai? otKobop^Gevn 8 f. 58. 

cpBetcrn? Ttupd? ei? petfov ujGoGvxai Kai rrapaboEuj? vau). v Elr\ae be peTd to Ik veKpujv auGi? dvaptuJaat 

pateicrn? Trj? YH? urteiaepxovTat ■ Kai Tfj? irupa? Ztr) beKaoKTUJ, TTpoxetpiffGei? emffKOiro? ev Tfj eipti- 

— 2 KaXoupevot S, ovona£o|jivijjv Sa. — 8 T&vr|v add. Sa. — * oi'xtve? ^v eipi^vn ^KOipfieiicrav Sa. — B (b^-xo) ^v 

30 irpoc. Sa. — 6 KapTvov add. Sa. — "' i:poao.fa"fb\-Kc, Sa. — 8 b\6 Kat om. Sa. — 9 Poxdvat? S. — I0 f| Sa. — » Xujpaq Sa. — 
12 U supra tin. Sa. — 1S om. Sa. - " irpo? Sa. — 16 dTroppnOevxoq S. — lfi Maptupiaavxc? S. — » A^ovxt Sa. 
3, _ i om .. Sa. — 2 Mapu.apivri Sa. — s auxuj add. Sa. neptcrujGevTe? be Geia pom] Kai eiri Tfj? £r|pa? eupeGevTe?, auGi? ev Tfj irupa Tfj? Kapivou aKOVxitovTai 
Kai dpXapel? btacpuXaxGevTe? aTauptp dvapTutvTat Kai Td? KefpaXd? dTiOTepvovTat ot paKaptot outoi 

35 nevTdbeXcpot. — Fa : deest. — Fb : 1. — MaXou. — AeovTiou ktX. — KaXXiviKou. — B : Xpuodv9ou 
Kai Aapeiac;. — 1. 2. — Ba : 1. 3 '(■=> S). — Xpucrdv0ou Kai Aapeia? (= S, Mart. 19 2 ). — 2 (= F). — 
Bb : Xpuo-dv9ou Kai Aapeia?. — 1. — 2 : KoOpd Kai Aaptavou tujv 42 'Apagta?. — T : 1. — O : 
XpucrdvGou Kai Aapeia?. -r G : 3. 1. 2. — C : 'ABbd emffKOTrou, Beviapiv btaKOvou, 'Oppicrbou, loutvou 
Kai Xomujv ev TTepaibi papTupncfavTUuv (cf. Mart. 31 3 , Sept. 5 3 ). — Xpuo"dvGou Kai Aapeia?. — 1. 

40 3. 2. — KaXXiviKou. — Cb : 'A8bd ktX. — XpuadvGou koA Aapeia?. — 1. 2. — KaXXiviKou. — Ce : ABbd 
eino-KOTiou, Beviapiv btaKOvou, 'Opptffbou, loutvou Kai Xoittujv ev TTepaibi papTupno*dvTUJV 2 . 'Eiri 
©eobooiou tou piKpou 'labeYepbri? 6 tujv TTepo-ojv Tupavvo? biacpopou? eTtevoet Tipwpia? toi? XP>0*Tia- 
vot?, Kai peT' auTOv 6 uto? Topopavn?. Td? be tujv TipujpiuJV ibea? ou pabiuj? eppderar tujv pev Yap Td? 
Xelpa? drrebetpav, tujv be Td iyua, tujv be Td? KecpaXd?" eviou? be KaXdpot? fjpiTopot? KdptpavTe? Kai Td? 

45 Topd? tuj aujpaTt TfpopappoaavTe?, ena beffpd OT€Yavd dird Tf]? KecpaXfj? pexpi tujv TfobujV rrepiBevTe?, 
Bia e'KaaTOv tujv KaXdpujv 42etXK0V etTaTO TreXdCov toG beppaTO? rrapaffupavTe?, fttKpd? dbuva? epYd- 

. aovrat' Xokkou? be opuSavTe? Kai toutou? dKpipai? KaTaxpicavTe?, pudiv peYdXujv dYeXa? 4v auTot? 
KaBeipgav Kai tujv xpiCTtavuJV xt!p a ? Kai Ttoba? becrpncTavTe?, 'iva pf| tou? pua? dirobituKUjaiv 3 , iv Tip 
XdKKip direKXeiov. 'O pevTot 'lorbeYepbri? 'ABbav tov McTKoirov K|)aTf|ora? rrupeiov KaTaXucravTa, — 

50 irupeia be XerovTai oi vaoi toO Trupo?, — to rrupetov oiKobopfjcrai TrpoaeTaTTe- Kai prj netcrBevTa tuj 
Etcpei dveiXe. i~opopdvr|? be- 6 uto? aOToG 'Oppttfbriv Ttvd utov uirdpxou TTpo(TeTa2ev dpvncrao-Bai tov 
XptOTOv Kai pf| ireto-9evTaiYU>vujo-€ toG ttXoutou Kai tuiv dSitupdTUJV Kai Yupvov e'XKeiv Tf]? OTpaTtd? 
Td? KapnXou? eKeXeucre, biaSaipan povtp xp^pevov Kai outuj? ev Tfj ToiauTri eTeXetujBn dpoXoYia. 
loutvnv be xiXiujv otKeTtliv beairoTiiv, dvTemovTa aOTtp Kai dpvn9iivai tov ttoijitjiv ouk dvaaxopevou, 

55 epujTn<ra? 8oti? etr| tujv oiKCTaiv 6 KaKtcTTO?, eKeivtp tujv dXXujv Trjv becnroTeiavTrapebuJKe' Kai tov 
beo-TTOTtrv eKeivuj bouXeueiv rrpocreTaEe Kai Tf|V toO beaTtOTou dpoZuYa auve^euHe tuj boOXuj SouXopevo? 
peTaTreicreiv auTov. e O be pexpt GavdTOu Trpo? Tfjv dpapTiav dvTiKaTaaTd? outuj? €TeXeid)8ti. Beviapiv be 
Tiva btdKOVOV bibdcrKOVTa tov Xaov Trjv tou XpioroG ttiotiv, xaXeitnva? *, etKOcrt KaXdpou? dHuva?. toi? 
tujv x^tpuJv Kai tujv TTObuiv iverretpev 6'vuHiv Kai e'Tepov KdXapov dSuva?, xw iraibOYOvqi popiuj Oct. 17. 60 — 2 in margin* scripsit maims rec. p.apT. \a' Gc. — 3 diro&uuKOUffiv Cc. — 4 xo^emvai? Cc. 

SYKAXARiUK. 10 Oct. 17. •Oct. 18. Oct. 17. Oct. 18. 147 148 ■ SYNAXARIUM " CONSTANTINOPOLITANUM 

H€Vr| Kirncuujv rtoXei 4 irapd TTeTpou TOU dlTOtfTO- 

Xou Kai TtpuYrou tujv toO XpurroO u.a9nrujv oc; xai 

Xipvnv eV du.q)tp6Xuj xeiuivnv bucrt Ticnv dbeXcpoT? 

xai toutoi? uTroGemv ou uixpa? <frd<xeuj? xwoud- toO 5 Kupiou r|uujv 'Irjffou XpioroO, uj fi bo£a €i? 

vnv, bid rcpoffeuxi]? ^npave Kai ei? SXaro? <puo"tv 

aurrjv ttfriSaTO. Mexd be if|v dvaxoutbnv tou 

Xeupdvou auToG, baijiova? direXauvei, dxXouuivou? 

idrai Tfj Tqs 6r|Kri? irpoo'qjauo'ei, xuvaiKO? aiuop- 

poiav dvaxaiiiZei, x<*P« Ttapeiuevrjv Kpaxuvei to 

4k toG auToy Kai u.6vov Xuxvtbiou emxpionevov IXaiov, 6<pGaXuou? voarouvTa? to npiv o*ToXi£ei 
.xdXXo? xai dXXa TrXeiuu eicren btaTeXwv oox dvtrj- 
mv, ei? boHav toG uovoxevoO? utou tou 0eoG, tou? aiuiva?' du.riv 6 . 

4. Tfj auTfj fiuipa \wr\m toO dxiou iepoudp- 
Tupo? TTdira. 

5. Kai toO dxiou UpoudpTupo? < PnT* V0U ^ Tri " 
tfxoTrou XkottcXujv, 8? ilGkncttv em AiOxXryna- 
voO 1 . 10 MHNI TQ AYTQ IH'. 1. Mvop-n toG dxiou diTOffToXou Kai euarxeXt- 
oroG AouKd. Outoc; unnpxev diro 'AvTioxeia? if\q 
uexdXn,?, iaTpo? ttjv Tfyvnv Kai ctKpo? Ttyv £u>xpa- 
(piKnv emaxrwxnv. 'Akouujv be xrepi t^ 1 ev 'lepocro- 
Xupoi? biaTpiBfj? tou XptCToG Kai irepi tujv auxoG 
-rtapabogaiv GauuaTuiv, KaTaXnruJV thv 'Avrioxeiav 
^vebnpno-e to!? ev 'iepoo-oXuuoi?, Kai Tvncrio? 
fxaeniri? ToO'XpMTroO *XPW«™«- Mexd be rf|v tou 
Kupiou dvdXrmnv cfuveKbtiuo? Karao*Td? tou ITau- 

- * KiTTvaia if) i^Xei Sa ~ ~ 6 Kal Sa " ~ * ^ ' d ^ v) om ' Sa- 

l! Z ;;ST^£tut t , Sa. - . Biwrta* 8, Sa. -*«Mh« b* *rX. «W. Sa, infer Synaxaria selecta. 
g. _ i tou pcwiXdwS add. Sa. - 2 'Api0TOp6Xou Sa. Xou, ouveTpdvj/aTo to kot' auTov euaxx&iov 
gnerra xai Td? Ttpd2ei? twv dTrooroXujv.. s £v xai? 
0i]Bat$ be Tat? errrarcuXat? 2 T>i? * Boiuma? 3 dpxte- 
peu? imo toG dTiou Trpox€ipto"9ei? TTveuuaTO?, Kai 15 
Trepi Td oybonKOVTa 4<p6aKd*c ^1. ^ v e 'PHV^l 
xeXeioGTat *. 

2. 1% auT^ f|uipa d9XTio-i?ToO aYiou Mapivou 
toO TepovTOS^O? urrnpxev eni AtoKXr|TiavoO * to 
updiTOV Kai 'ApiaiopouXou 2 . TTapaords be Tq> Tfjs 20 eveBaXe- Kai toGtov auvqf&C *WP«»v ™ Kai eveipu,v, d PP nTou 5 t IV « S dXr^va, everroter etto pa^bov 25 
rcaxetav, KXdbLuv 6Zou, TtavToGev l X ou<Tav, d<nuaefivai • bm Tns ^bpa, feOeutfe- Kai OUT., a^aEev 
auTOU, xn ? uapouo-n? W«. ' XpuadvOou Kai Aapefa,. - 1. 3. 2. - KoUivtou. - M : 1. 3. 2. - 
Xp0aav9o ? K«i Aapela. - ToG d T iou udpTupo; KXaubiou tou Tp.pouvou tou T^pn(TavTO S tou ? 
d T iouc Xpuo-aveov Kai Aapeiav (Mart m - Tn S ' drtac M*««POS TXopfac tf|« miTou Tuvauco, 
(iart'lW - Tu)v driuiv papTGp^v MaGpou Kai Mdawvo? (Mart. 19*). - Mv : 1. - Avbpeou tou iv so 
n Kptoci Oct. m - 3. 2. - XpucrdvGou Kai A. - KXaubiou. - 'Rap**. - Maupou Kai Idmuvoj. - 
Mb : 1. 3. 2. - Xpuo-dvGou Kai A. - KXaubiou. - TXapfa?. - Maupou Km lao-uivo,. - Mr . 1. - 

' AV SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1, add. : TeXetra, be fj auxou <ruva£ l? ev t^ v«^ twv ^v^v 

dito<Ti6Xmv, Ivea Kai to 4fio» airou to^avov onoicaia.. - 2. - H .1 . ■ o t 

k« dkmAurroO AouKa- "AvT.oxeu, +itm o0to S flv, iat P 6 ? r4 X v, to Tp«.«vou paa.K^s - F . 1 . 

«nv oU "«»* OVtac t«, ? to OT uX«, S Kai Muxa,v x* na^j. Kai «*»*« x^W 
ZZ xnv narpto .Xdvnv Kai t« n,pi rt' ^ara 6,panei« ^|»' ™» W« *Po«^ero 

^ :IJ* ™v d TOff T6X W v. M«d be T6 6«n qm XK>« «^v d.6 w P*n» -*-^ -' ". 
n«OXove T K„ T aX, TO! v,^av Tnv 'EXXdia Mttx. b «|»-t rn ? Bourn*. ■* ■*«*" 

LLa:.poo ; a^ : a T 
^ L «-« P,«pai Ke,aXai, xoH .Xoooiou, «pa X« "J^^^^ — 6 fou)6fiva{ Cc. 
i corr. F. ~ 8 Tfi F. — 3 a&xaiv F. 

6 nm. O. t KO.XXoup.a F. - • m ^rg. } »«n« r,c. : r^a bmOlpla. tT Kal aO T o*crrov r,'. - ^ 149 MENSIS OCTOBER 150 KiXiKia? fiY^ovt, pdpbot? TurrreTat 3 ccpobpiu^ Kai ^2 aKpuiv uobdtv. Kai TutpGei? dvriXetug | Kai xaGai- Oct. 18. 
Oibripoig trebr|0ei? 4 Touq Ttoba? Tf) <ppoupct Ivarro- peGeii; dTto toG HuXou, Trjv bid 5i<pouc; uirojievei f.'58 Y . 
TiGetai, xai rrdXiv e'ujGev TrapaOTd? 5uXuj dvapTOTai Tifiaipiav, tuj Qetli to irveO^a direveT K du-evog . . MHNI TQ AYTQ 10'. 5 i. Mvtju.»i tou d-fiou TrpoqjiiTou luJriX, o<; epu.?i- 
veuerai afcmr] Kupiou f\ dpxn F| dxdmi. ©eou 5i 
drcapxn Qeou. OGto? f\v eK 'cyrrepu.aTO? 'Poupfp, 
dxpoO MeGof^opoJv 1 ' Kai TTpocpriTeucag irepi Xi(uou 
Kai 4KXei^eu;<; Guo"iu>v Kai 7rd9ous rrpoqiriTOU 

10 biKatou, bv Kai 4k rrapGevou uiXXetv Tex6ncreo*6ai 
<Icpno"€ Kai 2 > bi auToG s dvaKaivi£eo*9ai eig 
crujTriptav rrdcrav tt)v ktiOiv, en be* Kai irepi toG 
dfiou TTveufaarot;, o IXa^ov oi dir6o*ToXoi £v Tfj 3. Tfj aurfj f]j-iepa d'0Xr|O"i? r ov dTiou iepofadp- 
Tupoc; Sabu'jG Kai tujv o"uv auTtp ^kotov eiK00*i 
TeXetujBevTujv ev TTepoibi ircl lapopiou 1 8ao*tXeaig. 
Outoc emo*KOTros ujv TuTCTerai dcpeiban; TroXXais 
pdpboi<s 2 Kai drro toG bepjuaTOS auTOu dcpaipeiTai 
Xaipo? baKTuXou to TrXdros' Kai auGi? pauveupoi^ 
TuiTTeTat Kai eV aKav9uJv Kai o"koX6ttujv crupeTai 
Kai tou c, baKTuXou? Ka9 5 dpi^oviav 8 Teu.veTar Kai 
GXEpeTai Kai KaTaa'cprfT^Tai e^i^XrjOeig ei? KoxXiav " Act. % 17. neydXq eoprrj Tfj? TreviiiKoo'Tfj^, eiTriijv 8ti* « Tdbe e?Ta dpeXiOKOi? TreTtupujjaevoi? to ouj/ja KevxeTrai ' 60 15 » Xef ei Kupio?- Kai ecrcu 4v xaig 4o*xc' Tca S n^P ai< a 
» iKxeai diro tou Trveu^aTo? pou » Kai klr\c,, kv 
eipnvri iKOiU-i'iGn Kai ev-xfj ibia tfi erdqui. 

2. Tfj aiiTfj f)Mepa dGXriotg-Tou dyiou udprupoi; 
Oudpou Kai tujv cruv auT«|j. Ourog ity 4rri Magi- 

go uiavoG pao"iXeuj<; CTpateuouevo? iv Aitutctuj, 
yevovc, emo"f)nou xai eucrepoOi;. 'ETKXeicGevTUJV be 
tivujv dyiuiv eTrrd tov dpi0u.6v eui xpovov rroXuv 1 , 
eire/ieXeiTO aurujv 6 dfio? Ouapo? xaG' ^KdcrTpv. 
c Evoc; be tujv ertTd dvarrauffapevou, everaHev ^au- 

25 tov dvT' exetvou 6 arioi; Kai rrpoi; tov jyfejjova 
jjeid tu>v Xomaiv dxGeis TUTcxeTai porruXot? xai 4tcj 
7toXu Heerai Td? irXeupd? xai ev auTai? Tai? pacrd- 
vot? eVi tt^vt€ uipai? irapaTaGeicai? ti^v tyuxnv 
dirobtbujcri. Kai Kpejadrai KaTa KecpaXf]? Kai ttjv Y^yJTTav 
Tejaverai. Aio xai x^> 01 ? biaxocioi? tpbou.i'ixovTa 
dvbpdcri ijjuxixfji; caiTiipia? trpoHevo? TiveTar evra 
Tfiv xecpaXiiv dnoTeu-veTai cuv erepoi? exarov 
eiKocfi. 'IcrxopetTai be tov u.aKdptov 3 XabdiG irpo 
toG KaTa0"xs9n vat auT bv ibeiv Ka|r 6vap tov irpo 
auToG eiriaKOTrov iepojidpTupa Zu|4€ibv tCTTdpevov 
km KXipaxo? xai TfpbsTf)vdvobov 6 auT6v dxxaXou- 
fievov, bnXoGvTa iravruj? Trjv bid toG 7 tiapTupiou 
avafJaaiv. 

4.- Tfj auTfj fju.epa d9Xr|0"t? toG dyiou Upofxdp- 
Tupo? Mvdcuivo? ^iriaxoKou Kuirpou. 

5. Kai MobeffTou emOKOirou e l€poo"oXuu.uJV. 

6. Kai Td 1 eyxaivia toO dxiou 2 Tpuq)iuvoc; 
toG ovtoc; evbov toG diroo"ToXeiou tou dyiau dito- 30 35 — 8 T6irT€Tai pctfJbon; Sa. — * CnrobeGci? Sa. 
i. — ' Me6on6ppu)v Sa. — s e^riue xai Sa, om. S. — 3 Kai add. S. —* supra tin. Sa. 

2. — l iroXCtv xp6vov Sa. 

3. — l ZaPwpiou Sa. — 2 Kai T&iveTai diro toO (.ictoitou m^XP' tuiv bvvxwv add. F. — 3 Kara ap^oviaq Sa. 
xai Sa. — 6 tuj (uaKapiw Sa. — fi Kai add. Sa. — ~> om. Sa. 

6. — l om. Sa. — 2 ixaprvpoc, add. Sa. , ■ 4 K6VT(3- 'O be p.r| rreicGei? dXX 1 6^bXoxno*a? tov Xpiarov, xu^voGrai tujv paxiujv xai TUTrreTai. Etxa xpe^drai 
xai Heera'i Kai to? irXeupd? xaTaq)XexeTat xai TeXo? eSa» rfj? rroXeuj? diroxefpaXi^eTar Kdi to Xeiipavov 
auToG irapd (piXoxpicrTUJV dvbpiijv 'AvGia 7 xai Zairpixiou ereGr) iv 'AvaCapPourroXei 8 . — M : 1. 2. — 
'louXtavoO (Ian. 17 2 ). — Mv : 1. 2. — 'louXiavoG. -—.Mb : 1. 2. — 'louXiavoO. — Mr : 1. 

40 SYNAXARIA SELEGTA. Sa :. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. add. : TeXeiTai be f| auroG auvaSi? 4v Tfj (j.ovfj toG 
Kavarpioiou irXrioiov tou dxiou Mdu.avTo?. — H : 3. 4. 5. — 'ApqjiXoxiou (Nov. 23 2 ). — 1. — P : 3. — 
A|j.(piXoxiou ^ittOKOTrou "Ixoviou ev toi? xP ov o { S OGaXevTiviavoG tou pexdXou xai OodXevTO? tujv pacrt- 
Xetuv, TtapaTeiva? pexpi ©eoboaiou toO u.exdXou xai tujv uiujv auToG. — 1. 2. 4. 5. — F : 1. 2. 3. — 
Fa: 1. 2. 3. t — Fb : 1. 2. 3. — B : 3. — 'AucpiXoxiou emcTKOTrou "Ixoviou. Outo? rrpoxeipiZeTai 

45 emo*xoTTO<; 'Ixoviou ucp' dxiuuv dxxeXiuv \ ouk dvGpojirivii? x €| P°?- luvaxiuviCTri? be xevojuevo? tujv 
dxiuJV TraTepujv BamXeiou tou u.exdXou, Tpiixopiou toG GeoXoxou Kai Tprixopiou toG Nuaa - !!?, Kaxd 
tujv alperiKujv irapeTaHaTO 2 'Apeiou 3 , Euvoui'ou xai tujv 6u.oiojv. TTapeTdGn be f) Sujtj aurou pexP 1 
Geobooiou toO u.exdXou. "Ov xai r)£iujo*e KwXuaai tuiv 'Apeiavtuv rd? iv Tai? iroXeat cruvdSei?. Bapu be 
vou-iffavro? toGto toG pao"iX4uj? bid tiiv rapax^v, Tore uev rjcruxacrev 4 , u'oTepov be Kara Tiva xpeiav 

50 eiaeXGsuv irpo? tov BamXea Kai tov uibv auTou 'ApKdbiov ibujv tuj uaTpi cruxxaBrmevov, tov jiev ©eobo- 
mov irpoo*exuvrio*e, tov be uiov TrapfjX9e. ToG be BacnXluj? emovTO?- «"lvd ti tov uiov u.ou irape- 
» bpau.es; » lq>r\- « rvuiGi, BaaiXeG, Sti diffTrep o"u r|x«vdxTricras toG uioG TtapapXeTrondvou, outuj Kai 6 
Qeo? Kai TTaTfip, tou Yiou xai Aoxou GppiZoMevou. » "OGev ireicrGei? 6 padXeu? 4itoitiae to toG dxiou 
GeXriM-a. Outoj be lr\au<; euoeBuj?, npo? Kupiov eHebr|Mno"ev. — 1. — Ba : 1. 2 (= S). 3 (= S). — 'Afiqn- 

55 Xoxt'ou. — Bb : 3. — s Apq)iXoxiou ( mutil. — T : i. 2. — O : 1. — G : 1. 2. — C : 3. — 'AiacpiXoxiou. — 
1. 4 : tou dxiou Mvdaujvo? dTriffKoirou lepoaoXuu-iuv. — Cb : 3 : ZabwG eiricrxoTrou xai tujv cruv outuj 
dxiujv ^apTupuiv px' 5 tujv ev TTepaibi. OSto? 6 dxio? ZabuiG uirfjpxev em ZaBujpiqu toG BacriXeuji; tujv 
TTepaiXiv bid be Tfjv ei? XpicfTov tti'otiv tuj BaonXeT itpocrnxGn xai aurqj uf) neiCFGei? TUTtrerai dvr|Xeu)? 

— 7 EavQiain Passhtte, Act SS., Aug. L II, p. 348. — 8 'AZapPouiroXei Cc. 
60 > ^9' ay. d^r. B, 6wo dTT^Xuiv 6x110 v Ba. — 2 itapeTdEavTo Ba. — a Kai add. B. — * fiauxaZev Ba. — 5 corr&vl, pxe' CL. Oct. 19. f. 59. Oct. 18. Oct. ly. Oct. 19. Oct. 20. Oct. 19. Oct. 20. 151 SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLTTANUM 152 o*t6Xou Kai eOaxTeXicrroO 'Itudwou TrXnoiov Tfj? 
peYdXn? iKKXnoia?. 

7. Tfj; avJTQ np^pq dGXncn? toO dyiou oanopdpTu- 
po? 'Avbpeou toO ev rfj J Kpiffet.'T)? fjv Tfj? tujv 
Kpnrujv vqaov, 4k Traibo? Tracrav dpeTrjv egaffKrjO'a? 
xai tov povnpn piov perepxopevo?. 'Ev be toi? tujv 
eiKOVOpdxwv xpovoi<s xaTaXapiuv rnv KuivcrravTi- 
vouttoXw Kai rrepav ev rot? toO peYaXopdpTUpo? 2 
MdpavTO? rraXatiotg eupwv tov {JadXea Kwvcrrav- 
tTvovtov KoTrpujvupov eHeracrw Troioupevov 6p6o- 
bo£uiv do-KiiTwv Kai piY« arevdHa? cpqcfi Tr'po? aurov «'Apa xpitfnavo? ei, {JacriXeO; » Kai apa Ttjj 
Xoyuj dvdprraaTO? Yiverai Kai . [Jouveupoi? TurrTe- 
rar' Kai Xi6ot? to aropa epauerar Kai <ppoupa 
bumjubeaTdTri erKXetexar Kai a3ei? rrapd toO 
uttdpxou Tfj? TroXeuj? ruTrrerai pouveupoi? Kai 5 
crxoivioi? 3 beGei? ei? Tfjv Xeujcpopov aupeTai. 
KaTd be Trjv tou Boo? dropdv d£ivr] paKeXXixf) 
tov be£iov rroba Korrei? rtii ©ecu rf|V tuuxnv rrapa- 
TiGeTar to be riptov auToO Xeiqjavov ei«s tov 

TUJV KaKOUpTUJV dTCOppiTCT€Tat TOTTOV, tli Kpicn? TO 10 

6'v opa 4 . M erd papbtujv X Xuj P wv Kai repverai Kai X apdacreTai drro toO perumou pe X pt tujv rrobu-v Kai dcpatpeirat 25 
drro tou be>paro? aOToO Xujpo? baKTuXiou t6 rrXd™?- Kai a30i? TUTtrerai {Jouveupo;? Kai dKavGujv 
errdvuj Kai HOXujv Kai XiGurv ffupeTar eiTa tou? baKruXou? Kai rd? dppovia? Tepvt-rat Kai GXijkrai K ai 
KaTaa(pi-fY"ai eppXnGei? * K0 X^'«v aTupaxiou. Eua ofkXicTKat? Trercupujpevoi? to OrroXeicpeev (rujpa 
KevTdTai Kai Kpeparai Ka T d KecpaXfj? Kai T n v t Xu.TTav repverar SSev ibovre? r n v Kaprepiav auTOu 
x iXiot btaKoaioi epbopilKOVTa dvbpe? Kai voncravTe?, fin, edv pn fee peY«Xa? IXrriba? Kai TrpoaboKia?, 30 
oOk av roiaGra unepeivev, emcrreucrav el? tov XpicTTov. Evra Tn v xerpaXnv drrorepverai auv d'XXoi? 
eKarov ekom. - 'ApcpiXo X iou. - 1. 4. - Cc : 3 (labujx prtus Xabu.9). - ApcpiXotfou. - 1. - M : 1. 
3 7 — Mv : 1. 2. 3. — Mb : 1. 3. 7. — Mr : 1. % 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. - H : Kopv n Xiou (Sept. 13'). - 1. -"AeX n ai S veo<pavujv ^ 
papxupujv 'Avbpeou, iTecpdvou, TTauXou, HeTpou Kai th? ffuvobia? aikiuv (cf. Oct. 19 7 ). — P : Kopvq-. 35 
Xfou tou kaTOVTdpxou 6K Katcrapeia? Tit? HaXaio-Tivn? 'hahiKfc toi? X p6voi? tujv d T ia>v dTro(JT6XoJv, 
rrpuJToe e2 e6vujv nitfreOffo? to. Xpttfri?.. - 1. - Tujv d T ia.v veocpavuiv ^apTupiuv Avbpeou, HTeq>dvou, 
TTauXou, TTeTpou Kai rfc (Tuvobia? auTdjv. - F : 1. - 'Avbpeou (Oct. 19'). - Fa : 1. - >Avbpeou. - 
TOM.- 'Avbpeou. - B : KopvnXiou tou eKaTOVtdpxou. - 1. - Ba : 1. - KopvnXiou. - 'Avbpeou 
(= S). — T M. — O M. — Tujv dYioiv veocpavuiv papTupuJV 'Avbpeou, Irecpdvou, nauXou, TTeTpou 40 
K ai Tns auvobia? auTuJv. TeXefrai be f\ aOrujv ffuvaii? ev tuj uapTupdqj auTuiv. - G M. - Avbpeou. — 
C : KopvnXiou toO eKaTovTdp X ou. - 1. - iTecpdvou, HaOXou, HeTpou Kai 'Avbpeou tujv M Kaitpw- 
vuuou. — Cb : KopvnXiou. — 1. — Tujv dfiujv veoq>avOJv ^apTupujv lTeq)dvou, nauXou, HeTpou 
xai 'Avbpeou 1 toO eni Ko7rpujvO M ou papTupnoravTO?. 05to ? ^v em KuJVffTavTivou toO KapaXXivou ev 
d(JKno-ei bt&ruiv 4v t«] vno-qj KpnTn 2 . 'AkoOujv be toO Tupdvvou Tt^ojpoOvTO? 3 tou? dpSoboHou?, 45 
dvercXeucre upo? KwvorovrivoiJiroXiv eXe T Hat oOtov Kai eOpuJV auTov rrepav ev xij> toO d T iou Md^ayTO? 
TtaXaTiuj Tt^ujpoOvTa tou? pn dpvoupevou? rd? d T ia? eixova?, eni^a T ev6pevo? Iqpn' « *Apa 
» xpio-Tiavo? e?, pamXeu 4 ; » 'O be neT' 6p T n? ^rpo? aO T 6v (XTpacpei? iKeXeuae tt P 6? aOrov d T eo-eat. Oi 
be tujv Tpix^v dupovTe?, d'XXot tov X tTUJva pntvOvTe? Kai eK tujv fimaOev TuitTOVTe?, laupov 5 tov a T to V> 
Kai cpnai rrpo? aftrfv" «Outuj? ebibd X en? d.Tipd£ew (3ao-iXea;» 'O be- «Oubei? d^apTdvel pacnXea. co 
» eX4fXUJV 6 iropavofioOvTO.* '0 be- ^c^Hpet? paXXov toO? TrapavopoOvTa? KoXdZopev toO? uj? 8eoi? 
» rrpoaepxopevou? Kai Xarpeuovra? TaT? ei K 6mv.» '0 be- «'A T voei?, pacfiXeO, ti M ^v to axetiKa.? 
» Tcpoo-KuveTv, ti be to XaTpeuTtKu.?; » e O be TeivecfSai ei? pdcrrtTa? toutov keXeuae, pouveupoi? mm 
vujtou Kai toO <iTn-0ou? (ppanAwv e?ra Xieot? to o*d.pa rrpocyeTaSe TtinTeaflar Kai o&tuj? ev popPo- 
puJbet (puXaKij drroKXeieTai. Tfj be ercaupiov eKpaXuJV oOk hreiaev dpv^cfaoreai Td? d T ia? ekova?- Tuuja? 05 
TrdXiv KaTd Keq>aXn ?/ aupe^Gat toutov, tujv Tiobuiv tou? a X oivou? eHdujavTa? 7 , ev t^ Kuiw^romvoumAn 
eeaTpiCeo-eairrpoo-TdTTet. Oi be Tdxtcra ttepatujGevTe? xai tov d T tov ciupovTeq, iponrrov rr|v rnv toi? 

i 'AvbpoviKo. Cb. - • Kpim Cb. - • TKiopoOvra Cb. - * P«otXcu ? Cb. - • eOpov Cb. - • mixujv Cb. - ' ^avre? Cb. MHNi TQ AYTQ K'. . 

1. "AGXnat? tou d T !ou M eTaXopd P Tupo? Apre- biarreipeTar Kai utio Xi9oH6ujv TreTpa? biaipeGeiffn?. . . 

piou. OOto? i^v em Tfj? pacnXeia? MouXtavoO toO pecrov eppdXXeTai Kai rn? rre T pa? eKarepwv tujv 

TiapafJdTou, bou£ xai aO Y ou(yTdXio? T eTovuj? AXe- pepujv err 1 aOrov aup|TreorovTUJV diroXncpeei? gvbo- 15 t 59'. 

Savbpeia? Kai rrarpiKto? biarrpeuja? drro KuJvcTTav- 9ev xf]v d<popnTOV Ttpujpiav Ocpio-raTai, eKTrecrov- 

Tivou toO pe T dXou paffiXeuj? . 'AxoOffa? be ^louha- tujv 1 aurou tujv dcpGaXpwv xai tujv etKanuv eK rn? 

vov ev 'Avnox«a tou? xpi<movo6? npcopoOpevov, Kara qrfffiv IbpOffeuj? Karu) (TuveXaeevrujy. Elra 

Trape T 4v€T0 rcpo? aurov aOroKXnro? t*v "rrapavo- tnv bid £i(pou? be X erai reXeurnv, ttoXXOjv OauMatujv 

piav aOroO b.eXerx^v TurcTerat oOv trap' auroO embeiHe,? K ai eve PT eia? K«e' eKd<n n v tt 01 ujv. 'Ave- 20 

PouveO poi? xai rptp-oXot? 6lem xard tou vujtou KoptoOn be to riptov aOroO Xeiipavov Trapd nvo? 

Seerai- Kai d T Kivoi? rd ? uXeupaq xai rd ^Xecpapa b.axovou rodvopa 'ApicrTn?, Kai xareTeGn d? tov 2 

7. - i taic S. - 2 md\0M Sa. - 3 oxiviot? S. - * -reXfiiroi ktX. add. Sa, inter Synaxaria selecta. 
1. — 1 (diro\n<p8€i-; - dCTeoovriuv) om. Sa. — 2 bit scriptum in Sa. 153 MENSIS OCTOBER 154 vaov toO dytou rrpobpdpou xai j3a7mo"ToG 'lujdv- 'ArtoXkmviaboc, 1 , dvevpioO Bapvdpa Kai Mno"oO 

vou 3 ev Tn '02 eta, £v uj Kai f\ auvaiEi? auroO toO Xexopevou 'Iouctou emcxoTrou 'EXeuGepOTro- 

erctTeXeiTai. Xeuj?. 

2. Tfj aOTfj npepa pvnpn tujv dyiujv dTroaxoXujv 3. Kai 'Aprepiou J toO ev Auo"Tpoi? emo"KOTrr[- 

5 Tepriou emo"K07rou 'Ikoviou, MdpKOu tmcrkoTrou cravTo?. Oct. 20. MHNi TQ AYTQ KA'. 1. Mvnpn toO daiou TraTpo? npujv x TXapiuj- 
vo?, TrpeffjBuTlpou yevopevou xai dvdxujpnroO Tr\c, 
Ipnpou. Outo? rjv km Tfj?. pacriXeia? KujvCTavTivou 

10 toO petdXou 4v Tr| Ta^aiujv rcoXei, T^vvnGei? tv 
TTaXatcrrivri Iv Kujpn GapaGa 2 £H aKtaTUJv Yevvn- 
Topujv epuJTi be Tfj? TraibeuCeuj? irapexeveTO ev 
'AXeSavbpeia* xai Tfj toO 0eoO xaptri dpcpoTepuiv 
IXa^e Tf|v xvujo"iv, ty\v re toO XpicrroO Kai xr|v tujv 

15 YpappdTUJv* Kai tuj GeiuJ ParrTiapaTi KarnpricOn. 

' TTepi 3 Tfj? KoXireta? be 4 axouffa? toO peyaXou 

'Avtujviou, 2r]^ UJT n? auToO x^Tove, Kai biepeive 

Trap' auTUJ Irri nva xpovov rnv dcTKnTixfiv biaxui- 

xnv xaTapavGdvuiv auioO. Kai urroo"Tp.euja? ev Tfj 

20 rrarpibi peTd rnv tujv fevvnTOpujv auroO * TeXeu- 
TY\v rd rrpocrovTa Ttavra bievetpe toi? tttojxoT?, Kai 
xaraXappdvei Tfjv epnpov ecrGnpari rpuxiviu Kai 
pnXuJTQ cxetrdpevo?' xai Tnv dKpav d'axnciv Kai 
eYKpdreiav peTeXGcuv, bid xaGapdrnra piou -rrpo- 

25 Xexetv rd peXXovTa x a P lv ^Xa^e* ttoXXujv re xai 
peYdXujv GaupdTUJv auTOUpYO? y^Yovc rroXXd? be 
btnpeiiue xu>pa?, Trjv eH dv0pujKaiv.'6'xXno"ivq)euYUJV 
Kai Tnv xevoboHiav xai Yap rravraxoGev cfuveTpe- 
Xov rrpo? aurov, bid rd Trap' auroO TeXoupeva 

30 GaupaTO. 'Epiujffe be Irn dYbofJKOVTa, reXecra? ev Tfj Tfj? d|o"Kf|0"euj? aYUJYfj xpovou? .efibopnxovTa, 
Kai rrpos Kupiov eHebnpriffe. TeXeiTai be n auToO 
cfuvaB? Iv tuj euKTnpiuj oixuj toO tv ftYioi? Trarpo? 
fipujv emffKorrou Yevopevou KujvcrravTia? Tfj? 
KuTrpou Kai GaupatoupYoO ! Em(paviou, rrXnciov 
toO dxiou pdptupo? 0tXi'^povo? ev tuj ZTpatriYiqj. 

2. Tfj autfj nP^P9 P v, lPn tujv aYtujv papTupujv 
Aaoiou, ZujtikoO Kai Tatou. Outoi ev NiKopn- 
beia bidyovTe?, bnpoTeXoO? to?? eibiOXoi? eoptfj? 
Yevopevn? l Trappnffiacrdpevoi Td lici toi? pujpot? 
xeipeva KaTecrrpeipav. 'Q<; dcfe^ncravTa? ouv ei? 
tou? Geou? Kareorxov Kai tuj bixacrTf) TrpocrriYaYov. 
'0 be Traffav rreipav Paadvujv auroT? TrpoO'aYaY u JV 
Kai. ei? to £uXov dvapTfjaa? Kai TrXnY«i? rd? 
nXeupd? autujv biappfjHa? Kai Tpixivoi<; uqjdrjpacri 
KaTaHdva? Kai XiGou? papei? toi^ TpaxnXoi? aurujv 
rrepiOei? KaTtiKOVTicre tuj pu9u), evGa Kai to reXo? 
Tfj? paprupia? ebeSavro. 

3. Tfj aOrfj npepa pvnpn toO qjujTo? toO ev 
tuj oupavup cpavevro?. 

4. Kai pvnpn toO oaiou 'iaxujpou toO Y€vope- 
vou oixovopou rfj? povfj? toO aujTrjpo? XpiaroO 1 
tou BaG^T'OaKO?" b? ujppnTO ex Tfj? beurepa? 
tujv KarrrraboKUiv errapxia?. Oct. 21. 
f. 60. MHNI TQ AYTQ KB'. 1. Mvnpn T o0 dYiou xai iaairoffToXou Trarpo? 
npujv 'A^epKiou imo"Korrou 'lepa-rroXeuj? (ppuxia? 
ZaXourapfa?. 05to? Y^YOvev km Tfj? fJafftXeia? 

35 Mdpxou 'Avtujvivou Gaupdxujv ttoXXujv xai idcretuv 
bnpioupYO? 1 . Kai y^P baipova? eH dvGpiijKUJV 
drrnXacre TrXetcfTou?, Kai rrpo? rfjv 'Pujpnv ttcXiv - KaTd rrp6o"TaSiv toO pacriXeuj? 'Avtujvivou bid to 
Tf|v GuYaTepa aOroO idaacrGai, dvaKaXoupevou 
toOtov toO baipovo?, rrapaYevopevo?, do"UYX u TOv 
tpuXaxGfjvai rnv xpdCiv tujv btaxpopujv eibujv toO 
re oivou, eXaiou 3 Kai 6'2ou?, kv evi dffxuj ep^XnGev- 
tuiv * xaTa ttjv dbov TrapeCKeuaaev, exei'vi]? Tfj? *— 8 dfi'ou 'iujdvvou xai' PairTiaxoo Sa. 
2. — * AiroXiuvidbo'; S. 
4 q 3. — 1 'ApTejjiS Sa, 

1. — J Kai QaunaxoupYoO Sa. — 2 Bap.a8a Sa, — 3 be add. Sa. — ■* om. Sa. 

2. — * xeXoun^vri? Sa. 
4. — x om. Sa. 

1. — x aUxoupYo? Sa. — 2 ttoXiv 'Piyjariv Sa. — 8 om. Sa. — * {SXtiSevTtjuv Sa. Oct. 22. 45 atpacnv. 'Q? be ei? rnv toO Boo? dYopdv TrecpGaxacriv, ibcuv aurov dXieu? ti? d'pn tou? ixGua? dTroq)o'p- Oct. 20. 
Ticrdpevo?, r^pdira rnv aiTiav rfj? pacrdvou Kai paGuuv dHivnv paxeXXiKnv 6 dGXio? dpTrdfja?, x«pi26* 
pevo? toi? toO biaj36Xou urrnpeTai?, bpopaio? ^pxeTai Kai tov beSiov noba toO dpou ^KOipe 1 Kai 
Trapaurd rnv paKapiav auToO Kai dYiav ipuxnv TrapdGeTo tuj Kupiip. 01 oSv aupovre? vexpov ibovTe? uj? 
ti GvncripaTov ev KOTrpujbei x^pitp dneppiujav. Nuxto? be KaraXapouan?» rive? tujv opGoboHujv dpavTe? 

50 ^Oaujav Iv Torriu XeYopevuj rfj? Kpideuj?. — Cc : KopvnXiou. — 1. — Tujv dYiujv veocpavuiv papTupujv. — 
M M. — Mv .: 1. — Mb M. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : I- 2. 3. 4. — H : 2. 1. — P : 2. 1. — F : 1. 2. 4. — Fa : 1. 2. 4. — Oct. 21. 
Fb M. 2. — B : % 1. — Ba M. 2 (= S). — T : 1. — O ': 1. — G M. — C : 2. 1. — Cb ; 2. 1. — Cc : 
2. 1. — M : 1. — Tujv veotpaviliv Trarepujv nptliv 'Avbpeou, Zrecpdvou, TTauXou, TTeTpou xai tujv auv 

55 aiiTOi? (cf. Oct. 19 7 ). — Mv : 1 2. — 'Avbpeou ktX. — Tfj? aYia? pdprupo? Qeoborn? Kai lujxpdTOu? 
KpteapuTlpou (Oct. 23 2 ). — Mb : 1. 2. —'Avbpeou ktX. — Mr : : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. % 3. — H : 1. 3. — P :.-l. 3 : toO cyiou pdpTupo? 'HpaxXeiou xai Oct. 22. 
kpopdpTupo? 'AXeSdvbpou emcrKOTrou. — F M. — Fa M. — Fb : 1. — B M. 3 (om. 'EXirjdfteT). — Oct. j 22. f. 60 v . Ocrr. -2o. Oct. XL Oct. 23. SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 156 155 

noioxnxo, tepxoMtvqc 5iv exce^r Kai XiGo, xu> xom<, rvwaGevxe, ouv napaMEuic Wt*. 

mvm®K 5 ^n ****** auT0 ° ™e d T0 ° bai,a0 - aVTVOiav " Kal T * p * OVT0 x6 ' ? 6lvat Kal * P ° 

voc Ik xn, 'Pujpn, el? xriv Opuyiav uexeKOpicrGn, X*o, tov Aextov Kai txi xd xn, daepeia, Kpaxew - 

o, dvxi axnXn, t* xdcpa> auxoG ja^XPt ™0 vuv xn? peXXoOans dvatfttoe^ Mvovxo Knpuxe,, *ai 

Kaxanennxxar Kai' bid npoaeuxnc; Beppd Obaxa xdcpov auGi, Ia X ov aoxo xo annXatov »*»<; Km 5 

duo xujv xfjs Yn? XayovuDV eHrivexKe. Btwcra, be ev npoxepov 3 . 

omomxt xo Xetnopevov ] xn, &irffc n P 6, Kupiov 3. J% auxij npM dGXnan, xou drio.u i € pou.«p- 

ae T upo, 'AXeHdvbpou emffKonou xai xou ayiou 

6 »!Tf| "avTfl «>¥ WXnOW xwv d-fi-v exrxd pdpxupo, <HpaKXeiou x«i -nfiv dnwv Yuvancu,v 

wrfbun/nftv ev 'Ecpeo-a,, MaEipiXiavoO, 'l«,i- Kai pa P xGpu,v -Awns, 'EXiadpex, ©eoboxn, » 

BXivou MapxiavoG, Aiovuoiou, Wvvou. Kai rXuKepia,. Ouxo, 6 d T io, papxu, AXeHav- 

Lvax'avxivou, Kai *vtuivIvou. 05rm faflp- ^ *■*>*""« * v Kai «°^u, Mbaa^ xov 

vov fad AeKiou " PamXea,,- bid be xnv ei, Xpicrrtv X6 T ov xn, dXneeia,, KpaxnGei, napa xou Wove, 

6uoXo T fav b^XnGevxe, npotfWn*«v x* pom- Kai ,n -aGei, GOcrmxo^eeoK^oXXa.x^pneB, 

Xer Kai «np*v Xafiovxe, pautefcnHrta.. ndvxa xd K«i He^d, Kai ndvxa' Yevva.iu, unoueiva, en, 

auxoT, und PX ovxa mug* biaveiuavxe, Kai ev xu> ontem npb, x n v xoO Xpunou motiv Hp«kX«ov 

6pet dveXGovxe,, uxrebuaav ei, *v xu,v a^Xai.v oipatulmp 6vxa- o, Kai auxo, noXXa ■ ^Pn*« 

Kai euSduevoi xoO beo-poG XuGnvat xou a^axo, Ater^en rr,v KecpaXnv. '0 be ayio, AXeEavbpo, 

Kai ur, xmpaboefivai xu> paaiXei, dneGevxo xd, eK^v nlnjCuv u T tn, t^ov^ xrj xo, Kupto, 

mul Tfh eio-dbo, o5v xou a^Xaiou upoaxdHet fanarfqia K«i eau M axoop T n^ en bntfmrwi irpo« » 

xoOpamKeu^dvacppaTetoKKaixpmKoaicuvepbo- xr,v iriOtiv Tuvakd, nva^- t*h»W Avvav, 

unKOVxa buo exuiv b.eXeovx^v, excei b6 T ^a ^6, "EXurdper. 0eob6x n v Kai rXiiKEpuxv. Amve? napau- 

™ P d x*v KaKob6Eu>v eiri xou P «nMu.C eeobo- x(k« dvx.axdcra, | x^ hT^v, «d tqv W eAuiXiiiv 

o-iou* xou u,K P ou,xnv dvdcrxamvbiapaXXovxcv, irXdvnv eXerSatfm, xd ? Ke<p«Xa ? arcexunenorav 

tffe TOiaOms: ^.n^ ? ev cppovxib; oum 1? x^ uaxepov be ndvx.v Kai 6 axto, 'AUEavbpo, xu, 25 

BaaiXeT 0,, eH uuvou dvicrxavxai ol fine ouxot SCcpfei Kpoua8d 5 exeXe^Gn- TeXetxai be n^uxuiv 
Ixd rratbe?, Kaxd Geiav okovo^iav xf K eiaobou o-0vaHi ? ev xu^ uapxupei^ auxa»v uXnaiov xou axiou 
tou axrnXaiou biavoixedons ™pd rwv tmMvTuiv Teajp-fiou ev xw Kuxcapio-aiiu. 

MHN1 TQ AYTS Kl"\ 
1i^' rf MENSIS OCTOBER f. 61. 1. "AGXncfi? xoO dyiou iepoadpxupo? Kai diro- 
axoXou MaKUJpou dbeXcpoO xou Kupiou. Ouxo? 6 
a-fio? 'IdKuupo? i^v uio? 'luio^cp, dbeXcpo? be xou 
Kupiou bid xnv xoO *lui<Thq> Ttpo? xi]v dxtov 0eo- 
xokov u-vnffxeiav kaXeixo bexo irpoxepov MopXiaq, 
6 epunveuetai irepioxn TraGuiv, 'IdKuipo? be rcxep- 
vicrxn?. ? Ex€ipoxovn9ii be utto xou Kupiou extiffKO- 
ttos e lepoo-oXuu.uJV Kai Trpaixo? xnv Geiav Xetxoup- 
yiav eTTpa*?^? eSeGexo, irapd xou Xpiaxou auxf|V 
bibaxQei,' nv uffxepov auvxoptuxepav erroinffev 6 

— 5 Xi6ov ira^ereei] S. 
3. — i tou add. Sa. — 2 0eobu>0iou S. — s TrpoxoO b. 
3, — i xrjv ei? Xpifftov Sa. — 2 o?w. Sa. M 4 T a? BafftXeioq, Kai u.ex auxov 6 Xpudoorxo^o? 30 
bid xnv xojv dvGpujnujv dffGevetav. Kai bid xnv 
Sxm auxou eTKpdxeiav Kai rrapd xoi? 'ioubaioi? 
aibeaifio? nv Kai xbv biKOtov Io#l irpocrnTOpiav. 
nepi be xoO Xeyeffeai xov fiandpiov 'IdKiwpov 
dbeXq>6Geov Kai biKaiov, (pepexai xi xoiouxov ck 35 
irapaboaeu)?. Tou uvnaxnpo? Mu»a^<p jiepiZovTO? 
ti'iv Tnv auxou tois uioi? auxou xoi? ck xfj? xtpoxe- 
pa? xuvaiKo? Kai pouXouevou u.epiba Troin<Tao-Qai 
Kai xa> Tffc dxia? TtapGevou uiuj Kai Geuj, oi ^ev 

40 Ba:1.2HS).3.-T:1.2.-0:l.-G:1.2.~C:1.3.-Cb:1.3.-Cc:1.3.-M:1.2. 

3. — Mv: 1.2. 3. — Mb :1.2.3.- Mr: 1. , , „ 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. add. : Tn «0xn nM^P« ^n ^ «f«.«J«tpo« HM-v 45 
Miudvvou xou o-ucrxno-a^evou xnv ev xu. Xapcnavu, creM^^^xnv Movnv (cl. Oct. sa-). a • . • ^ 
TCv eixxd xtaibu,v xu,v ev 'Ecpeo-a, (Oct. 28-). - 3 (... xeXeixm be f| auxoO (TuvaB ? ev xn |iovq auxou xq 
ouon xtepav ev xu, Zaxupou). - P : 2 : T nS d T ia, udpxupo, euxevecrxdxnc; e«oioTi,« m Iu,x P «to«« 
Kpeo^uxepou exri 'AXeHdvbpou P aaiXe W? , finapxodm 1 ifc TTovx^n? x ^pm ( ev-aa^np^ auxnv 
Kpoo-nXu.odan, 2 M I^XiKiu, dpxovxi. To be xi.iov auxn, Xei^avov KeTxai ev rj) N«u% -Xa - 50 
3 1 ' lYKaivta emxeXouuev xou d T iou drroaxoXou 'laKuo^ou xoO dbeXcpou xou Kup.ou mx 1 ojxpica. 
luve'cpeacrev be Kai xou dyiou Za X apiou xou iepe. ? K ai Xu.ed, v xoO biKaiou. luvaweGa be ev xu, 
dxia, auxou d.oaxoXeiiu x* 6vxt Ivbov xou ae^acrpiou o'ikou xf 1? irava T ia, ^™™^™\™ 
dTtuJxdxn, uerdXirc €KKXnaia ? . - F : 1. - Tuov driu^v V uaibwv xd,v ev 'Ecpecru. (Oct. 22 ). - 2. 6. 
Z I - xVv r IbJ - 2. 3. - Fb : 1. - x,v r -ibuov. - B : 1. 2. - *^™^ fc 
a 6W? xu^v dxi.v eKxduaib.v Tl uv ev 'E 9 eau,. - 3. - Ba : 1. 2. 3 : 'Itvotiou ^"J™*™- 
axavxivourroX^. Ouxo, Inovo, Ni«,<pdpou xoO PamXe^ xpqmnfamc ^vvuxai nap auxou iKavaxo, 

1 Oirdpxoucra P. — s t:poqr]kwaa<sa P. 158 dXXoi Ou KaxebeSavxo. '0 be 'IdKtufJoc; irapaXapibv 
auxov ei? xr|v auxoO jjepiba (TuTKXnpovouov, ou 
u-dvpv exXnGn dbeX<p60eo5 dXXd Kai bncaioc;. Tou- 

xov ouv xov dbeXcpoGeov Kai bixaiov 6puJvxec; oi 
5 YpctMP-axei, Kai di.^'^apicraioi rtoXXoug xaiv 'lou- 
baiLuv Kai xou, 2 IS eGvuiv neiGo.vxa Kai TrXripocpo- 
pouvxa xrepi xou Ino'oo, 8x1 auxog Geo, eaxiv 
dXnGivo, Kai auxo, KaGnxai £v xip oupavip ev 
be5ia s xfj, buvd/j'euj, xou xfaxpo, auxou. ipxo/ie- 
10 vo? \xeja xauxa em xujv vecpeXaiv xou oupavou 
KpTvai xnv oiKOujievnv Iv biKaioauvri, ncwevxe, bid 
xnv xoO vou^ou KaxacppovnOiv Kai dvayayovxe, dvTi^tou, ev aCKtixtipiuj eauxnv xlu 0euJ rrpooava- 
GeTaa- Kaxea X e9n be Trapd Xt.uTrXtKiou 2 xoO dp X ov- 
xo, KaTcn-aboKta, xai bid xnv ei<; Xpiaxov 6^0X0- 
yiav bi, KpejaaaGetcra s , Seexat Kai ei, KXi^avov 
iKrcupujGevxa e^pdXXexai. Tfj xou Xpiaxou be'xdpixi 
puaGeicra d'rexat xrapd xou d'pxovxo, em xo BuZ;dv- 
xiov 4 , eixa ev 'AxKupa 1 IvGa 6 irpeo*puxepo, 
laiKpaxn? xiuv dirio"xujv 8u6vxu»v KaxaJtaXiuv xov 
Pujuov dx^nGn xfjv Ke<paXnv. C H be dyia pXnGeiffa 
ev xnTdviu 5 Kai d^XaPn? biafieivao"a, xo xeXo, 
xoO laapxupiou bid £t(pou, ibeEaxo. TeX'eixai be n 
auxuiv o*uva£i, ev xfj HuXoKepxai. 

3. Tfj auxrj n^P« VV$W\ xou ooiou xcaxpo, auxov exri xo irxepuxiov xou tepou Kai excepujxn- 

aavxe? Trappnaia, ei 6 1no"du, 0eo, ecrxiv, Kai fj^wv 'lyvaxiou apxiemo-Koxrou Ktuvo-xavxivouTro- 

f. ei*. 15 dKouaavxe, auxou ueyaXn cpyjvf) Kpdj£ovxo, on Xeuj?. "0? xraxpiba ^ev l0"X€ xrjv paaiXiba xi£iv 

0eo? dXnGivo, eaxiv, p4ra xi dvapono-avxe,- « "Q, iroXewv, yevvrixopa, l be Mij^anX Kai TTpoKOTTiav 

» &, Kai 6 biKaio, eirXavr|0n » euGu? KarapdX- xou, euffepeaxaxou, pacriXe?,. Ouxo, diro xou 

Xouffiv auxov Kai XiGoi, pdXXouaiv Kai ZvXy dyiou paTtxicr^axo, NiKnxa, irpocKXnGei, Kai 

Kvacpew, Kaxd KetpaXfj, auxov Kpouaavxe, xuj beKaexri, feTOvtb, xrapd Nuoicpdpou paaiXeuj, xai 

20 GavdTiij Trapetrejupav. TeXeixai be f] auxou auvaSi, TTdTTTtou auxoO bojaeffxiKO, xuiv ixavaxiuv xrpo X eipi- 

ev xip aeirxui auxou vatp xui ovxi evboGev xou Zexar bi' auxov bexo xoioGxov xdx^ia dpxnv ^Xa^e 

vaoO xfj, 4 UTTepaTia, GeoxoKOu ev xoi, XoXko- Mnbeiroxe 6v. ToO be Nwncpopou xov pipv xaxa- 

Trpaxeloi,. Xucravxo,, KpaxeT xn, Pa(TiXeia, MixarjX 6 Tr'axrjp 

2. Tn auxrj np.epa d'GXncri, xn, dfia, euyeve- auxou exn buo Kai egiffxaxai xifc pacriXeia,, ditd- 

25 ffxaxn, Oeoboxn, Kai IwKpdxou, Trpeapuxe- pa, xn, xroXew, xtavoiKi €KOuo*iu>,- Kai npo, xd, 

pou. Auxn fjv em AXegdvbpou xoO paaiXeaj, npi T Kimou, 2 vnoou, TTpoaxujp^aa, xov |iovnpn 

GTrdpxouo-axfi,novxtKn,xu)pa,,naxpujva 1 T^ou, urrnXGe piov 8 dua tuvoiki xai xexvoi,, Aeovxo, 

1. — ' om. Sa. — 9 tiKv Sa. — s ^k behwv Sa. — * (vaip - vooO Tfj;) vau) Tfj? Sa. 

2. - 1 MarpOivri? S. — ^Zv^Kkiw S. — 3 oia K penaa0eicfa Sa. ~ « d? BuZdvxiov Sa. — "» tutovu) S, xn T dviu Sa. 
30 3. — 1 YEvvr)T6pujv Sa. — 2 roOg TTpiYKmefa? S. — 3 giov OneianXeev Sa. xai Kpaxnaa, Mi X a n X 6 xraxnp auxou xn, paffiXeia, gxn buo Kai xaux n , excrxd, xov jiov n pri gfov unep- 
XOVxaimxvoiKt, Aeovxo, xou e{KOvoMd X ou xn, paaiXeia, bpaSauivou. O5xo, NiKnxav xov iKavdxov xov 
ev xa, dTxeXtKtp otfnum 'l T vdxtov MeTovoMaffGevxa, ib' X p6vu JV dfyovxa xr,v n^Kiav, xfj eGvou X fa 
KaxebiKacrev. Kpaxnaa, be 0eou xrapa X ujpnorei btz& Trou.%iau exn, dvaipetxai 6tto Mi X aiiX xoO TpauXou ■ 

85 K ai Kpaxei auxou Mi X af|X-Koi SeocpiXo, 6 uio, auxoO Kai Mi X ar)X 6 g TT ovo, cruv Mnxpi eeobtupa 3 ?x n 
n' Kai m'. 'End be Trepiecrxn fj dp X f| ei, x n v euaepecrxdxnv 0eobujpav 3 Kai KaGaipetxai lujdvvn, 6 dvoffio, 
Kai xeipoxoveixai MeGobio, 6 uira, Kai auxb, Kpaxnca, &r\ xeffaapa xou piou Mexeorn, xetpoxovevxai 
dvx 5 aGxoG 6 6eTo, lyvdxio,, ttoXu, Tf|v dpexriv ujv Kai x n v (rtvemv boKi M o,- Kai Kpaxnaa, xn, exKX n oia, 
xou, oi'aKa, xpdvou,. gvbeKa fj M iau, dneXauvexai xoO Gpovou eni X p6vou, evvea- eixa ndXtv dvaKXnGei, xn 

40 aGxn n^pa ev fj Kai KaxnXGev Kai Kpax^cra, XP 6vou, beKa, xcdXw xr) auxf| np^pa dveTrauffaxo dv efprjv^ 
Kai KaxexeGn ev xfj xoG Xaxupou M ovrj. c O be dna, X p6vo, xn, tiofj? aGxoG eaxiv ex n ipbourjKovxa Kai 
evvea. - T : 1. — O : 1. - pvn^n xou dtiou Za X apiou xoO iepetu, xai Iu M eujv xou biKaiou. TeXeixai 
be n auxu.v ffGvaSi, ev tq> vaip xa. ovxi Ivbov xou o^ao-piou vaoG xn, d T ia, GeoxoKou ev xoT, XoXko- 
Trpaxeioi,. — G : 1. 3. — C : 1. 2. — 'H (pavepwert, xujv aYicuv V Traibujv. — 3. — cb : 1. 2. — Tujv dtiwv 

45 V naiba-v Tujvev'Ecpe^Magipivou^'laMPXixo^Mapxiviavo^Aiovuaiou/luudvvou, Kiuvaxavxivou 
Kai 'Avxuoviou •. Ouxoi Gnnpxov eni AeKiou xoG pacnXetu, ev 5 E<pecruo xfj noXei. Kai Ka.pov aixnadp.evoi 
xou xcepi auxa.v aic£i|ia08ai Kai PouXeGaaaGat, muXnaavxe, rrdvxa xd GTtd PX ovxa aGxoi,, eTte M epio-avxo 
xo?, rrxwxoi, Kai ev xa. 6pei dveXGovxe,, eicrnXGov Iv xuiv an n \aiwv K ai eGEd M evoi lv eipnvn diroGaveiv 
Kai Mn napaboGnvat ^ pamXeT, dneba»Kav xd, ipu X d,. Tn, eiaobou be Trpoo-tdEet xoG pamXeu>, 

50 dvaq>pa T eio-n, Kai xpiaKoffituv 6 T bonxovxa« buo exiuv bieXGovxwv, eui xn, PaaiXeia, ©eoboaiou xoG 
uiKpou, end bo T pa eKivnGn rcapd xu>v biapaXXovxajv x n v • dvdaxacriv, Zo X e eppovxiba nepi xauxn, 6 
PaaiXeu,. GeXujv be 6 Geo, xfXnpo<popn<rai ndvxa,, 6x1 k navxo, dvdffxaai, l'ax lV , eTioincrev oixovo M iav 
ujffxe dvoiYnvai xrjv GGpav xoG an n Xaiou xai dvatrxrivai Mvxa, xou, knra naiba,. 'E£ tuv ef, ovopaxi 
'ld M pX lX o,^ Xapiuv vo^iapa ex xAv eni Aexiou xai xaxeXGiuv ev xn noXei dyopdo-a! d'pxou,, ui, nb n 

55 X 6e, ■ xoipnGd, xai a^uepov dvao"xd,, GnujnxeuGn & aGxdiv. Kai d X 0ei, rrpo, xov exriaxonov, dvebibage 
nacrav xr,v dXnGeiav. 'Exevovxo ouv xnpuxe, xfj, dvaaxdo-euj, K ai rraXw Gavevxe, IxeGncrav ei, xo 
aGxo annXaiov. - 3: 1 T vaxiou naxpidp X ou KuivotaynvoirndXeu.?. OGxo, 6 d T io, naxf,p n^v 
'iTvdxio, Y^iovev ulo, MixarjX PaonXeu,, xai HpoKonia, xfj, pootXtean«. dbeXcpo, be GeocpiXou xou — 3 OeoboTri Ba. 
60. 8 o/iiuepoy Cb. * MaEifnavoO G et alii. - * 'Avtwvivou C el al. - « ^bo^Kovxa S cl at. - ' "AuPXu X o ? Cb. - Oct. 23. Oct. 23. Oct. 23. f. 62. 159 SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 160 toO eiKOVOjidxou Tfjs BaffiXeia? i bpa.iap.ivov. 
Ouro? NtKfiTCtv 5 tov kavatov tov ev tuj dYY e XtKUJ 
crxnpaTi 'lYvdnov peTovopao~6evTa, bexaTeffodpujv 
Xpovujv dyovta Ttqv nKiKiav c , Tfj euvouxia Karebi- 
xaaev. Kpaxficra? be | 0eoO Kapaxwpnaei e7rrd 
ttou rjp j o" u ern. ( dvaipeiTcct (mo Mixai\k toO Tpau- 
XoG. Kai Kparei 6 auto? Mtxaf|X Kai OeocpiXo? 6 
uio? ctUToO Kat MixarjX 6 c'ytovo? ouv pr|Tpi 0eo- 
bujpa td irdvTa lrr\ aapdKovra oktoj. 'Etci be 
trepteffTr] fi dpx^ ei? xryv euffeBeordTriv ©eqbujpav 
Kai KaOmpetrai " I awns '' 6 dvocno? iepdpxn? Kai 
xetpotoveiTat MeOobto? 6 peYa?, 6 ttoAXou? Kivbu- vou?'uTrep tujv dYiwv eiK6vtuv (moord?, Kai Kpa^ 
xrfaas Ixn. xeo-cTapa xou Biou pexecrxti 8 , xetporo- 
verrai dvt 3 auxoG 6 8e!o? 'lYvdxto?, Kai outo? 
rroXu? cpavei? ev dpeTai? Kai boKipo? ev tfuveoet ■ 
i9uva? 9 Kai outo? xou? xfj? eKKXuaia? oiaKa? 5 
Xpovou? evbeKa fjiiidu, Kai drreXa8ei? XPOV° u S 
evvea, etxa TtdXw dvaKXn.8ei? xf\ aurfj fju^pct ev. fj 
KarfiXee, Kai KpaTfjo-a? hipou? XP 0V0U S °^ Ka ' 
dveTTauffato ev eipnvg- Kai KaTexeer] ev xfj toO 
ZaTupou 10 jaovr], ev fi Kai dtreKapn, Sv0a Kai f\ 10 
cruvaHt? auToG emTeXetxai. '0 be arras " XP°V0? 
Tr)? £ujfj? aiiroO erri 08'. Oct. 24. Oct. 2:5. Oct. 24. MHNI TQ AYTQ KA'. 

1 . "AeXi-jCFi? toO dyCou pdpTUpo? Ape8a Kai tujv ouffav UTTOTeXfj 'EXeaBadv Tip tujv Aietoiruiv Bao> 
ffuv auroj xvXiwv biaKOoiujv TrevniKOVTa. '0 oyio? Xer fiv Kai Trape<TTr|craTO ou pnxavnpaaiv dXX' r> 
pdpTU? Ape8a? urrfipxe ttpujto? Tfj? TtoXeuj? NeYpa? emopKiai? ■ peTd be to Tauxirv XaBeTv, TtpuJTov pev 
KaXoupevrj?, ev Aie.ioma Keipevn? x , em Tfj? Bao> dvopuSa? tov Td<pov tou dYiwTaTOU eitiaKOiTou 
Xeia? loutJTivou, Tfj? Aieiomaq pev pacftXeuovTO?, TTauXou, wupl Trapibu>K€ id offTd auTOU Kai Tfjv 
'EXeaBadv tou xpicJTiaviKUJTdTou, twv be 'Opnpt- Teq>pav eXiicwaev. "ErreiTa 2 be iepei? Kai XeuiTa? 
tujv BaaiXeuovTo; Aouvadv c E8paiou. Oi be 'Opn- Kai povdSovTag Kai pova£ouaa<; Iv KOMlvqi rrupb? go 
pixoi outoi oi Kai laBaioi KaXoupevoi €K xr\q XeT- dixoppiipas, BavaTiu TtapebujKe ipuxd? tov dpiO^ov 
Toupa? tuj J ABpadp TfiTOvaffi. Tou ouv 'EXeaBadv TeTpaKoaia? eiKOCTi 3 eimr tujv be Xamuiv | Y"vai- 
Bao-iXetu? AieioTria? KaTabuvacTTeuo-avTO? tov kujv direTepev ti(pev lac, Ke<paXd? tov dpiOpov 
'OpriP^JlVKai cppoupdv rfj rcoXet auTOu KaiaaT^- TeXouaaq eKaTov eikoot 3 ettTa. Kai Ttva eviYeve- 
(TavTO?, eTcavaffTdq 6 Aouvadv tou? tc (ppoupou? aTaTiiv Kai Tipiav Yuvaka evwmov auToO rrapa- S5 
dveiXe Kai rrpog Tr)v NeYpdv rroXiv ecTTpdTeuaev (JTno-dpevos Kai Tr|V K€<paXr)v tf[% 8uYaTpos auTfj? * 

_ * toiv (jK»]TTTpcuv Sa. - 5 NiK^a S. - « t»> f]Xticlav o«i. Sa. - ' 'lavvi? S. - 8 pettan\ tou piou Sa. - 9 6^ «4rf. Sa. ~ 
10 larripou Sa. — n irdi; Sa. 
1. _ 1 £ v Ai9ioTTi(y K6ij4£v?]? owi. Sa. — 2 4-irei Sa. — s Kai add. Sa. — 4 aoxoO Sa. ■ f. <JS» ■pamXeois. E6vou X os be Wfo^i, ma pova X 6s T eYOve Kai lyroupevos t?)Z povfls toO dpxan^ow joO 30 
emXeYopevou 'AvaTeXXovTo?. EiTa Ttpoexeipiff6ri Kat irarpidp'xris, Kai kKp&n\a&r bn\ ^vbeKa Kai pnv«S 
TrevTe. Kai ueTa xaufa e£epXn0n 6tto MixotjX BaffiXetu? dvx auxoO rraTptdpxriv TTOinffavTOS (Dwtiov 
TrpuiTOffiraedpiov Kai rrpujTaanKpriTa 9 , Yevopevov pova X 6v eira e2eBXr)8ri Kai auTO ? uko BaoiXeiou Baffi- 
Xeux; Kai fat&urrtaxn Iyvotio? ndXiv Kai epeivev naTpuSpxn? ^n ivbeca ml udXw e£eBXr|0n Kai e T eveTo 
rraTpidpxiK Itecpavos 6 ev d Y ioi ? . '0 be d T io ? 'lYvdTiog, aTreXedjv ev tw laTupou povaornpiiy I0 , ev 35 
eiprfa) koiprien. - Ce : 1. 2. - Tujv Z' rcmbujv. - 3. - M : 1. 3. - ToO 6oiou TraTpoc; fipwv Nik^- 
(popou tou Tnv ev tuj Xapcriavuj auo-Tncrapevou povi'yv. — MaKapiou tou e Pujpatou. Tpei? xive? 
f>Y4ao-pevot YepovTe? ZepYio? Kai TtTvo? Kai GeocpiXo?, k tn? povn? toO d T iou 'Ao-kXiittioO toO 4v 
Tif Meo-OTroTapia ti^ Xupia?... — Des. : i<ai irpocncuvriffavTC? aTravTa? tou? dYiou? totcou?, .ditd(TTpe«iiav 
eis Tnv juovnv "UTOJV, eKburfouuevoi irpoq toT^ dXXoi? ok ^a.0ov xai eibov Kai Td Kaxd tov oyiov 40 
MaKdpiov. — Mv : 1. 3. — MaKapiou. - Mb : 1. 3. — Nua|<p6pou. — MaKapiou. — Mr : 1. 
f: .SXNAXARIA SELECTA. Sa: 1. add. : Kai ev tij BaaiXiKrj povrj tf\<; aYiaq Eu<priptas TrXncTtov Tfj? 
nXariis. gv6a f| d T ia auTOU Kapa drroKeiTai. - 3. — H : 1. 3. 4. ~ n P OKXou (cf. Nov. 20). — P : i : 
'Ape0a Kat xflq auvobia? auToO TeTpaKiaxiXiaiv ovf'. Outo? uTtrlpxev upu>TOS Tfis rroXeaiq NeYpa? ev 
AietOTiia Keipevn? erri xfl? BacnXeia? MoutfnviavoO toO (ptXoxpicrTOU, OhXiko? l dmffKotroOvro« Tn? 45 
Paipaiuuv iKKXnaiag, Tfj? 'iepoucraXriM 'liudwou, 'AvTioxeia? EucppaTiou, BaffiXeuovTog 3 EXecrBadv ev 
Augoupn Tij TtoXei Tfjs AiGioma?, tujv r Opnpi™v be Aouvadv 2 'ESpaToq TrapavopujTaToq. — 3 (MdpKOu, 
lujTnpixoui OuaXevTiavou). — F : 1 : 'Ape0a xai tujv o"uv auT4J xiMiov biaKoaiajv irevr^Kovra TpiiBv. 
Outoi n8Xn<Jav ev Ne T pd rroXei toiv 'OpnpiTtuv, BacriXeuovToq 'Pujpaiujv pev *lowffTfvo'u, Ai8i6ttujv be 
'EXeffBadv 3 toO xpio-naviKUJTdTou, tujv be 'OpnpiTUJV Aouvadv 4 toO 'EBpaioy, 6? boXip Kai 8pKUJ 50 
eYKpaTh? Yevopevos NeYpaq Tn? troXeaig rrpujTOV pev dvopuSa? tov Taq>ov nauXou t6u dynuTdjou 
emo-KOTrou Trupi TrapebujKev to 6am auTou Kai t^v Te<ppav eXiKpno-ev. Tou? be iepeT? Kai XeuiTa? 
ibaauTw? 5 Kai Movarouo-a? ev tr) Kapivuj tou Tiupoq aTfoppiuja?, SavdTUJ rrapebuJKev uju X d<; tov dpiGuov 
ukZ' °, tujv be XatKuiv YuvatKoiv direTepev uqpev Tdq KecpaXd; tov dptGpov TeXoucra? pKt Kai xiva euYe- 
veaTdTiiv Kai xtptav Yuvaka evwmov auTOu TrapaaTticras Kai t^v KecpaXrjv Tf\q 6u T aTp6^ auTrj?. 55 
epirpoffGev aOTtis diTOTepujv eKeXeuaev toG aVato? dnoY€uo-ao-8ar Kai T €«(Tapevnv. rr\q lm<; aiteGre- 
pno-ev. "Eaxaxov be TrdvTUJv d X 8ei? 6 peYag 'ApeGa? Kai utto buo (TTnpiCopevoq, dTceTprjQn Kai auTO? — 9 irpoTaoiKpiTa Cb. — lu Xart'ipou ^ovaarnpiov Gb. 

1 0i?aiKO<; P. — 2 Aouvad? P. — 3 'EXec$o.& F. — 4 Aouvd F. > On; adto? F. — 6 vk£ F. 161 MENS1S OCTOBER 162 IpTCpocr0ev auTfis drcoTepuJv, eKeXeuore tou 5 atpa- 
to? dTtOYeuffacrSai xai outujc; Kai auTriv Tip OavdTqj 
bid tou Hicpou? TcapeTrepiiiev/Eo'xaTov be irdvTUJV 
tov peYav *Ape8av pe8' eTepuuv Tp' drceTepey 

5 outo? y«P et? gffxaTOV YHPUJ? eX8ujv Kai KaTaKOtro? 
t«£i o*u)paTi YeYovtut; Kai phkIti xPno"ao*8«i o u vd- 
pevos toi? Ttoo"iv, dXX' ev auTip tuj pIXXeiv Tepve- 
a8ai cfTrjptfopevoi; vy exepajv, outu*s tov toO 
papTupiou CTecpavov dvebucraro 6 . Tou? be.Xomou? 

10 ei? Traibas Kai TraibiCKa? toT? utto Tfjv eSouaiav 
auToO dpxoucriv Kai peYicfTdcnv exaptcfaTO. TeXerrat 
be f\ auTuiv cruvaHi? ev tuj o*e8ao*piuJ oi'koj Trj? 
urrepaYt'a? QeoxoKOu ev toi? TTpaiTacfiou T . 2. Trj auTf) f)pepa pvr|pr| tou ooiou iraTpo? 
f}pujv NtKJiqjopou 1 toG auOT^ffapevou Tiqv 2 ev 
tui Xapcrtavuj creBacrpiuJTaTnv povi'iv. 

3. Tfj auTfj npepa d8Xrio*i? tujv dYiuJV uapTupuJV 
MdpKou, luiTriptxou Kai OuaXevTivn?. Om- 
ve? GTtfjpxov iv Tfj 'Aatcr bid be Trjv elq XpiOTOv 
6poXoYiav utto tujv dmo"TUJV KaTao"x € QevTe? Kai 
eTTiprtKeai XiGoi? Ta crujpaTa biaTtapdvTe? Kai dTtn- 
vuj? 4XKopevoi Kai cupopevoi eiti Yn?» fd? ij;uxd? 
aGTiiiv irapeGevTO tuj 0€ui ev eipnvrj l . MeT€Te8iitfav 
be Td Tipia aOTuJv Xetujava drco Tfj? 3 Acria? eni 
Odcrov s Tf|v vrjaov, ev8a vGv drroKeiVTai. 

4. Kai pvj'ipn Tfj? d-p'a? TXuKepia?. Oct. 24. MHNI TQ AYTQ KE'. 15 1. "ASXiiffi? tujv dYiujv papTupujv MapKiavou 
Kai MapTupiou tujv dvaYVUJO"Tuiv Kai voTapiujv. ■ 

Outoi cpoiTriTai ukhpxov xai urroYpacpei? TTauXou 
tou 6poXoYnToG,TraTpidpxou Kujvo"TavTivouTt6Xeai? 
YeyovoTO? x peTd tt}v Koipi°"iv 'AXeSdvbpou, eiti 
20 Tfj? BaffiXeia? Kujvo"TavTiou 2 toG dpeiavoG. 'Errei 
ouv 6 Iv aYtoi? flaOXo? trap' auToO toG Bao"iXeuj? 
bid to \xf\ KaTabexeoSai tiiv.tujv dpeiavujv koivoi- 
viav, dXXd toutou? dTTOKi-jpuTTCiv uirepopio? ev 
'Appevia Y^fovev, ev9a xai to paKdpiov T€\o? ebeSaTO dTTOTfviYei? Trapd tujv dpeiavuiv bid Triv 
dp86bo£ov 6poXoYiav utto <t>iXi]TTTTOu toG eTrdpxou 8 , 
dpeiavoG Kai auToG ovto? Kai tou? 6p8ob62ou? 
biujKOVTO?, bid TauTT|V thv aiTiav Kai outoi oi 
pdpTupe? dvi,ipe0r)O"av paxai'pa* "Kai lTd<pno"av ev 
Tfj MeXavbtiaia itopTii ev aGxij Tfj KiuyCTavTivou- 
rroXei ev tuj AeutepLU. 'Qv Kai tov Bipv 4 Kai tov 
vaov peTd TaGTa 6 a fio? 5 lujdvvn? 6 Xpuo"6o*TO- 
po? eK BdGpuuv dviiYeipev, ^v8a Kai TeXeiTai f) 
auTiiiv auvaHi?. 

^v ti"i ktX. add. Sn. inter Synaxariu selecta. g- _ 5 toijtvi? add. Sa. — ° (outo? - dve&UGOTo) am. Sa. — 'koi 

2, _ ^ 'lujdvvn? iftSa adiliem praecedtntcm. — - 2 to0 S. 

3, — 1 iv eipnvi] am. Sa. — - Qdaaov Sa. 

I.. _ 1 t€t ov6t&; S. — 2 KuuvoTavTiou S;i. Kujvotovtivou S. — 3 oitdpxou Sa. — * iln S. in q»» -fiu'tr quantum exctde- 
runt ; Kat t6v piov om. Sji. — a iv b.y.io\<; Sa. Oct. 25. 
f. 03. 30 Tf|V -K«poM|v pe8 5 eTepujv Tp'. Tou? be Xoittou? iraTba? Kai TratbiCKa? Tfj? rroXeuj? eKeivii? bouXou? 
lxapio"aTo to?? utto Tfjv eEoucriav auTou d'pxoum Kai peYicrrdcrtv 7 . — 8. — Fa : 1. 3. — Fb : 1. 3. — 
B : i. — TTpoKXou. — Ba : 1 (= F). - TTpoKXou. - 3 (= S). — T": 1. — O : 1. — G :.!. — C : 1. — 
TTpoKXou. — 3. 4. — Cb : 1. — TTpoKXou. — 3. 4. — Co : 1. — TTpoKXou. — 3. 4. — M : 1. — e H dYia 
pf|Tnp Kaiopevn, ibov to Bpe<po? eirippiipav 8 eauTO t. — ZeBaaTiavfj? (Sept. 16 3 ). — TTpoKXou 

35 apxieTiicTKOiTou KuJVOTavTivouTroXeoj? paGiiToG toG dYiujTaTOU 'lujdvvou tou Xpuo"oo"Tdpou. '0 ev aYiot? 
TcatriP fipuJv TTpOKXo? • euXaBn? ujv Kai evdpeTO? exeipOTOvfjen Trapd tou dYiou Iiffividu iraTpidpxou 
KujvaTavTivouTrdXeuj? erricrKOTro? Ku^kou- drreXGiuv be Kai pn bexGei? rtapd tujv eKelffe 9 kXiipikujv 
uTreffTpeipev ev KuuvaTavTivouTioXet, tov peTaHu axoXdCiuv xpovov. TeXeuTfjcravro? be MaSipiavoG toO 
TraTpidpxou, eTi toG Xeiujdvou auToG Keipevou ey tuj iepaTeiip Tfi? peYdXn? eKi&Tjoia?, irpoxeipi^eTat 

40 TraTpidpxri? KujvffTavTivouTToXeuj? Kai evepoviteTai i0 kot 1 auTriv Tf|V peydXtiv irepTtTnv toG o*ujTnpiou 
Trd8ou? toG KUptou f|P"Jv 'liio"ou XpioroG n Kai KaXai? noXiTeuadpevo? Kai e7no"KOTrf|cra? eTn biubeKa 
Kai pfjva? TpeT? ev eiprjvTi npo? Kupiov iSebnpnaev.— Mv: 1. — Mvi'ipq pid? ywoiko? Kai toO 6pe<pou? 
auxfi?. — leBao-Ttavfj?. — TTpoKXou. — Mb : 1. — 'H d^a pi'iTiip ktX. — leBaaTiavfj?. — ITpoxXou. — 
Mr : 1. 

45 SYNAXARIA SELECTA. Sa :l.-2, 3. — H : 1. — NeaTopo? tou ev Geo-o-aXovtKij (Oct. 27 1 ). — 
2. 3. •— P : 1. — Ndaxopo? ev OeacraXoviKVj eiri AtOKX»iTiavoG Kai.MaEtpiavoO tujv BaaiXeujv, — ToG 
dYiou pdpTUpo? Oudpou (Oct. 19 2 ). — 2 (Oua<Xe>piouKai Xpuo*a(piou}. — 3,.— F : 1. 2. 3. — Fa : 1. 
2. 3. — Fb : 1. ± 3. — B : 1. — Oudpou (Oct. 19 2 ). — Ba : 1. — T : 1. — O : 1. — G : 1. — Neo*Topo? 
(Oct. 2-7 1 ). — C : 1. — Oudpou. — 2. 3. — NeffTOpo?, sed in margine fol. 38 : toO dYiou NeorTopo? 

50 eaaov auTO ei? xd? kC tou pnvo?. — Cb : 1.. — Oudpou. — 2. 3. — Co : 1. — OGdpou. — 2. 3. -- 
NeffTOpo?. — M : 1. — Mvrjpri xou dyiou pdpTUpo? 'Avaaxacriou. Outo? auTOKXnxo? rrpo? tou? 
Tupdwou? drf€X8ujv Kai tov XpiO*Tov 0e6v dXriGivov Kai toG ttovto? Troiryniv KripuHa? TT€Trappr}o"tao"pe- 
vuj?, eieTrXnSev ditavxa? Kai xo dpexdeeTov auToG ibovre?, Sicpei Tr|v KecpaXfjv auTou drreTepov xai tij 
BaXdaaq evartepptipav. Tuvri be euXaBn? ^k toG BuGou dvaXaBoGaa to Syiov auToO Xet'ujavov, pupoi? 

55 Kai o8oviot? eiXnaaaa, Iv uj KaTecrKeuaoev euKTripiuj oikuj evaTreBeTO* ou tvj KaxaG^aei TtoXXai ido"ei? 
YCYOvaai Kat pexpi tou vGv y'vovtoi ei? boHav toG cptXavGpiUTtou ©eou f|pujv. — OuaXXept'vou. — 
lapivo? tr. t. — ■ 2 (OuaXXeptvou Kai Xpucrdqsou I. t.). — 3. — Mv : 1. — 'AvaaTaoriou. — OuaXXe- 
pivou. — laBivou. — 2 (OuaXXepiou Kat Xpuadcpou). — 3. — Mb: 1. — 'Avaarxaoiou. — ToG oyiou 
— 7 (ACYiOTciffei F.— s &ripouyav M.— 9 6vtujv add. Mb.— 10 ^vOpovtdCeTai Mb.— " toO Ttdeou«; tou aiurfipos XpiUToO Mb. 

SYNAXARIUM. ' ' Oct. '24 Oct. sfii. Oct. 25. Oct. 26. f. 0?A 163 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM : 16* 

2. Tri aurrj fj^pqi pvnpn * tojv d T Cwv papTupujv 3. Kai pvnpn tffc 6oia? pntpo? fifiiflv TaPrjGd 
OuaXepiou 2 KaiXpuo-acpiou. Tfc £v Wmrg f|Ti? *ai AopKd? faciei) . 

MHNI JQ AYTQ Kq:'- 

i, "AeXrjm? toO dyiou peyaXopapTupo? Aimn- » iteponepui rcetpdZovTe? . » Toutoi? ouv Kata- 

Tpiou. Outo? 6 rravevboEo? pdpTU? toO XpiffToO TrXa T evTec; .cat w£n ToXuujvTe? em X eipeiv, X o0v 5 

Atopic? *v em AiOKXnxtavoO Kai MaStuiavoG povov eKeiGev dveXopevoi d? d T iao; M ov koi toutov 

tujv Bao-.Xeujv, en rn ? e«FO«XoviKfciuv oppujpevo? mffreOaavres kavov '.toecrtai, feiavf|Mav irpo? 

mSXeuj?, €ucr€pf,, d,v dvu-Gev Kai xffc ei? XpiffTdv tov pacnXea to TeXeffGev bunoupevoi • X«pujv be o 

btbdOKaXo? irUmu.5. 'Emb n pno-avT0? be toO PaoUeu? tov drcoKopiffGevTa X o0v. to. pev luiiau 

MaEtpiavoG Til OeoffaXovucn, Kaieo*** 6 a T io?. KaGieptuffe, tov be Xonrov «ut6? «x^^aTi«ajiav. 10 
•Hv T dp err' 6fl«P€<a btaP6 n TO?- ffepvuvopevpo be Ti? emffKOTCo? Til? tujv *q>pucaviuv a. X paXuj- 

toO pafftXeu,? erri nvt dvbpi dvopaxt Auaiu, Kai to, rcote YeYOvuj? Kai mbnpo^ Koreowe- 

TcpoTperrouevou d buvaixo Tt? tujv t*; X -P«? «* dvapvnffGei? ev toi? Tceipaffpoi? tou petaXo- 

, > > > „,.„ nonnmoc Kai toOtov ek 8a6ouc xapbia? errtKaxe- 

eHeXBeiv Kai biaYuiviffCKTBai irpo? auTov Kai povo- uapxupoq Kai toutov ui piw t h ._ * ^ ^ 

paxnaa. • flv Y*P 6 Aualo? pe T eGei fftupaTo; Kai adpevo?, itapauibca Xuerai tujv beff.ujv Kai tcov 
£C tou? k«t' auTov urreppdXXujv. >E«ei be > . aixpaXujTeucrdvrujv t«? xm bieKcpuYUJV rrapau- 

veavla? ti? ToOvopa Neo^p raT? too ftrfou A n pn- xbca ev T* OeooaXoviKeuov » umo tou papTupo? 

T piou urcoenKm, Kai dopdtot? bid Trpoffeu X ujv 6bnY<>0pevo? e&ptaccrai" excava^a? be rrapa 

' p^dai? - Kai T dp «utuj ,cai vfaaiv Kai Tr,v Oitip xd olma petdrnv rtpo? tov papxupa iuxopumw, 

Xp.crxoG upoeBeo-mo-ev deXncrw, - GappnOa, dvefdoe, vaov in dvopaTt tou buunuaavioc- Kai 

dvTeo-Tn^A.aiu.KaiT.ivdX^oveiava.ToOKaTe. toOtov ev rrdmv duapticra, nv*v piapnapuiv 

BaXev drroKTeiva, auTov, 6 t^ BamXeu, altfjpivn? «vbef|« 15 Teyove upo, Kara<TKeuf,v n^piou Km 

ercXnaGn Kai tov pev Nearopa eOGeiug dveTXe, tfl dpB W vo,. Afiirq b' em toOtoi? Kai drropia ffuvexo- . 

buvduei tou Xpio-ToO «p^vra» rteprfevecreai too pevo ? , 6 P a k«t' 5vap tov Snov J6 Xe^ovTa aimj.- 

Aoaiou.MeG'fjpepavbe^.Tu, NecTTopt iffc vi^ « Ti Ximfl ; xaxeXGe d S to vOv ■ irpoffopjurttv *> 

ffuvdnov tov fi-nov AnMHTpiov^ adroO uou evGa » rtXoiov Kai eOpncreic; Td aoi ZInTOupeva » So- 

KaGeipKTO rrapd to 6eaT P ov 6iopcovn<Te»ivai eKe- ttvo S oOv -feTOV^s Kai KaTtcbv rrapauTiKa Kai tiji - 

Xeucre.T.iv rrXeupdv. 'Erri to pdeo ? oOv toO atb^pou vauKXnpa. toO nXoiou cruvTU X d,v, dvaveooyra tou- 

OuveKaGevTo^KaiGavaTncpopou ifc irXniflS Tevo- tov elxe rtepi too trpd T paTO ? Kai apvoupevov. 

' pevr* Tnv ipuxnv dcp-iKev 6 a- f io,. HoXXu^v be 'ErravaaTpeipa, be rtXdovi »• t« XuTtn^aXXopevoc; 

GaupdTUJv Kai idcyeu>v petd ri|v TcXeuxflv 6 d T io S Kai dcpurtvcocra? irdXiv 6pa tov | ayiov ev xr, 

AnpnTpioq Kai rrapabotiuv buvdpemv ye-fove rcoi n - TrpuOpa Xeyovia toO ttXoiou Keio-9ai t« Jm&jTOU- 

Tfc f fl KaTdXerrxov ^ rcepi auxou pi P Xo, b n XoT. peva,KaTaXe£avTa^KaiTOV dpi9 M 6v toirruiv koi to . 

Teui? be KdvTeOGev • dxi-fwv tivo.v empv^Gncrd- d'bri Kai fin en dvopaxi toO dbeXcpou Kai (Tuppap- 

peGa ttpos .JbcpeXeiav W *v • Kai i Gopnbiav ti&v tu P o ? xauTa djviiGnaav Kai d* aO T (p map' teivou 35 

lvTUTXav6vTu;v. TaO T a dmixapi.aenaav, ercei K a T d t*v SamXiba Ta 

>loucTTiviav6 ? 6 dol&ifioc BacTiXeu? tov ere' dvo- xpetebbn to. eKeivou va«Jj eupe9 n orav. ToJtuiv outui 

wgti Tn? toO ' GeoO Zocpia? KTiaa, vaov Kai peX- k«t 6vap XexGevx^v, 6 ertiaKOTto? avaciTa? *m 

Xiuv KaG.epd.aat auTov Kai «vw pa P Tupu>v (Tuva- pexd bpopou .raOro buttra^ffa? ^ vauKXnpip 

Tcov XeEipava, ^BouX^n Kai Ik tujv toO pdpTupo? TieiGe. K«i XapBdver Kai Td Xei.mSpeva ammeparu,- 40 
AnpiFpiou dva T aT6iv 8 ■ Kai bi\ o"TeiXa ? ev 0e<rcra- oa<g eu X api(JTd.v oOk erraueTO 20 tuj wqt. ^ 

XoviK^ tou? dc toOto urrnpeTnerovTas, nXm£e tou cDBovuj rcoxe baiuovujv ev to. ecaoaXoviiciK ^ 
rcoGoupevou TU X eTv. 3 Ek€ivoi be drnovre? Kai ep T a- vau> tou dfiou iriip ei(Jini&n<wv 4bpa2a T o Kai tou 
Xeiot? Tio-i tov. Tdcpov toO dfiou dvoi T eiv rce.pd.- KtBa,piou Kai tov ev auxtu epTceTvappdvov dprupov 
pevoi, nupi dGpoov cpujToBoXoOvTt Kai q>Xo T i b.aXueiv ^«to. :0 ouv iepocpdXaE beiaa? pnrcoTe 45 
eKeTGev ^SaXXopevn 9 Td Trpoffujira BdXXovTar cpu.vn Tip KOtvOi Xaa. dcpaipeGein , toioOtov ti e£ dyvoia? 
Ttiit toO nup6cT6teitoiov» t^ovc cnaOffaoee toO dnoTeXeffGevTO? 23 pnxavctTai • Ojc, b n 8ev tov 

- i. - i (A' -- Tote Sa. - < Sa, cpn.avTo. S. - * ^Oev add. Sa. - • KhrcoOea Sa. - ^ Sa. - « ». Sj. 
- ouvaroTSv Sa. - • <£«U6u € voi S. - » «„(r ». c. Ufovoa. - " X^pa, add. Sa. - ^^ta i:« irtdbt ST- 
Tcuv ^v Ocaootovtoi Sa. - » npo ? Sa. - » dvb« ? S. - « tov *no, near 6vap Sa - - *»f^ ^Zvou Sa. Onr. 2r>. Oct. 2(i. M dpTu P o ? OuaXXepivou Kai toO d-fiou ud P TU P o ? XaB.vou ir. r. - 2 : OOaXXepivou Kai Xpuodcpou bid 
Sicpouq t. — 3 : TaprjGd? jr\q ev A.TUTtTUJ. — Mr : i. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : i. 2. 3. - H : 1. 2. 3. - P : i. 2. - * : 1. 2. - Fa : 1. % - Fb : 55 
1. i — B : 1. - MdpKou, luJTnpixou K ai OOaXevTivn? (Oct. 24?). — NeoTopos (Oct. 27'). - 2. Ba . 
1. - NiaTopoc;. - 2. - T : 1. - O : 1. 2. -G : 1. - : 1,3, 2. - Cb : 1. 3. - Ntoropo?. - 2. - 
Cc : 1. 3. - NeaTopo?. - 2. - M : 1. - j Ek Trjq pe T acppd<Teuj ? 6o0.ua. - Mvr,pn Tfl? auo 0€aoaXo-- 
vikhs bid rrpoaTdSeaj? Paa.XiK.K Tevopevn? etaeXeucreius xoO rreptwvuuou xai dniTtiToo AnPHTPWU tou 165 MENSIS OCTOBER 16G dp^pov 0-u.ov biacpuXaxGnvai TreipuOpevo,, cpujvfi 'AXXoxe rroTe rrpoo-povdpto? ti S Touvopa 'Ovnai- 

peydXri dvaicpdZer « 5 Avbpe? dbeXcpoi, koto -touthv qsopoq t^ cropoj toO dTiou irpocrebpeuiuv i^v, drro- 

» Tfivdjpav TioXepiot Td Tei X n ?K TroXeuj, npdiv kXctttujv ck tujv ev ai-rij Tfpoaa T opevuJV eXaiou 

» dvopuTTOumv. » 'Array o5v to TrXnGo? mffTeu- Kai Kiipdiv Kai Xaprtdbiuv. "Ovap be auTuj tiaarAq 

5 (jav _ ^ v ydp d£io? toO mffTeu eCGai 6 cpujvn- 6 dyio? npepw? ^Xeyxei Xctujv « Ouk dpeOKei j*oi 

o-a? — bpapov Kai eEiov eupiffKei to tiuv IxXapi- » to Trparropevov rcapd croG 82 ' Kai eauTOV t«P 

vujv gGvos bidTeixopaxtdJV em X eipo0v KaTapdXXeiv » ZrtpioT? Kai tou ? TrpoffdTOVTaq ■ eiri tcoXu t«P 

Td Teixn- Kai — uu toO GaupaToq- emnvoia ydp » tujv Xaprtdbiuv dTTTOuffajv, ^rri rrXetov koi to 

tou d-pou Kai TtpopnGeia toO T e biacpuXa X Gtivai tiiv » Gdov iXeoOTai tuj rrpoffeyeTKavTi. » "Ektotc ouy 

10 rroXiv Kai tov dpTupov rj cpujvfi eKeivr) xrapd toO 6 'Ovnfficpopos piKpov dva X amaGeic; toO KXeTiTtKoO 

iepocpuXaKO? Teyove — to pev TroXepiov 23 iQvoq eyxeiPHPCiTO?, TtdXiv toOtou KaxripHaTO. 'Q? yap 

TtapauTka btiuKoum Kai KaxaacpaTTOucri, to be tic; rroxe toiv eucreBdn/ vukto, paGeia? Knpou? 

trOp, eKeivuJV rtbrj biiuKOVTiuv, KaTaaPeaBev tov peydXoucj K ai btacpavei? Trpocrecpepe to. vaut Kai 

dpTupov ffwov KttTeXme, povou keivou dvaXiuGev- toutou? 6 'Ovnffiqpopos ewpaKe Kai dpeffToi 83 

15 to? bv Kaxecpa-fe to irup. Teyove be uffiepov to t^oav toic; ocpGaXpoT? auTOU, dpa tuj eEievai tov 

GaGpa toOto brjXov bidTf)? dvaKripuSeujc; toO iepo- tt poffeveTKOVTa, Tr)v xeipa ucpaTcXujffa? dveXecrGai 

cpuXaKoe,em6vTo?pf|eibevaideGvo?rcpocrKdGnTai ' toutou?, cpujvnv epppiGn duo th? ffopou dva- 

Tfj TtoXei, dXXd cpnerat toOto bid ty\v diroTpoTrf|v uepipaS ° «Tio? ^<pn' « TTdXtv Td auTd, 'Ovnffi- 

toO XaoO, ottuj? biacpuXaxGeiri 6 dpTupo? ". . » cpope , » TauTrj pX^Gei? eKeivo? KaTnve X Qri im to 

20 ©eoboffio? be y 6 TriviKdbe Tf^ eKKXrtffia?. TauTV]? ^bacpo? Kdi uj? ti? aTrvoug ^KetTO, e'uj? ti? tujv tou 

emcTKOTro?, biairopoupevo? iroGev dpa euiropiiaa? KXrjpou Kai cruvnGuJV TrapeXGujv dvdatrjffe toO 

dptupou to Kipujptov udXiv ei? to dp X aiov KaXXo? itTiupaTo?' outo? be poXi? eauToO T€|vopevo? ^Suj- 

dKOKOTOCTrfiaei, Kai m e'xwv 25 o biartpdHeTai, poXo-feiTO em ndviuiv th? ibia? dtppocjuvn? to 

ei? voOv ^Gexo tov ev Tip pnP«Ti dpxtepariKOV xoXpnpa Kai tou? eXeypou? icai Td? drreiXd? toO 

f 64*. 25 Gpovov dp-fUpoGv dvTa KaGeXetv. j Toutou be KaG' dxiou. 

eauTOV ribri to XoTiffGev TrXnpoJcrai KupiuffavTO?, 6 Kai 31 xauTa pev ^k tujv tou uriou GaupdTUJv 

d Tl o? KaT' 6'vap &rupaiv€Tai tivi tujv euXaBtuv ptKpd. To T dp rrdvTa TreipaGnvai bieHeXGeiv opotov 

TtpeaBuTepujv, Xeyujv eiireiv tuj &n<ne6irui (peiffa- ecrxiv tuj Thv dppov dvapeTpnO-at em X eipew. TeXeT- 

ffGai toO UpapxiKou 26 8povou. '0 be ^avaatd? Ta. be t\ auToO ouvaHtq ev tuj papTupeia. aviToO tuj 

30 Kai eimijv Ibogev auTU. uj? 6veipa26pevo?' Kai ovti ev tuj AeuTepu.. 

TtdXiv tou emo-Korrou toOtov KaGeXetv dvapcpipd- 2. Trj auTij npepa pvqpr| th? peTa cp.XavGpw- 

Xuj? oppuivTO?, 6 dtio? bi? tuj outOj TtpeorpuTepuj iria? J em=v6 X GeiffJi? npiv cpopepd? Kai dTfoppr|TOu 

^m9avei? cpdffKei eurevv tuj emffKomp uTtevboOvai drteiXn? toO ffeiapou bid Ta? itoXXd? fjpujv dpap- 

jiiKpov Tn? 6ppn? Kai uj?' «tTXeov aoG cppovTKu. 27 Tia? iv tuj ,?(TpG' 2 e'Tet, ev d. kukXo? r\v tou f|Xiou 

35 » Trepi tou oikou pou. » 'ETrei be toutujv dKouffa? e', ceXi'ivii? be i?', ivbiKTtuJVO? be G' 3 , em tt]? 

6 emffKOTro? em=ff X eGii toO eTXeipnpaxo?, peTa pamXeia? toO Ttapavopou Kai eiKOVopdxou Aeov* 

rrapabpopfiv oXitujv tivwv npepdfv dpKOuvTUj? 28 to? toO 'Iffaupou. 

Xappdvei djv ev eurropia ouk fjv. <DoiTr|ffa? yap 29 'IffTeov oti Kai ev to"? npepai? BacriXeiou Kai 

ti? Ttapd tov vaov toO dyiou enibibujcjiv auTip KuuvaxavTivou ev tuj eSaKicrx»XtoaT«|. TGTpaKO- 

40 dpTupou 6Xk.iv XiTpuJv so epbopr|KOVTa wivie, ffioffTUJ evevriKoffTui d-fbouj €T€i bid to? TroXXd? 

elnOiv- «"Eo-TUJCTav TaOra ei? -ri|v toO Kipujpiou npurv dpapTia? wove o-ei(Tp6? ev TauTij t»] npepa 

» tou dYiou dTTOKaTdo-Tacriv 3I .» OGdvei be toutou dipa TpiTij tii? vukto?, otc icai 6 TrepiponTO? oiko? 

thv bocriv Kai erepo? Kai embibujenv dpxupou tii? peyaXn? toO 0eoO eKKXnffia? ffuveTrecre Kai 

Xirpa? p', cpnffa? Kai aUTO? Td ouoia. Aapdjv ouv TtoXAd e'Tepa oterjpaTa KaTeTreffov Kai Teixn- 

45 Kai aOTd? 6 em'ffKorro? Kai uTrepeuxapiffTiicra?, toO 3. Kai ! d'GXnm? tujv d-puiv papTupujv Baffi- 

epTou dm'ipSaTO Kai dpgdpevo? ^TeXeiuJffev.- Xeiou, 'ApTepibujpou Kai rXuKiuvo?. 

- 23 iroXeMiTdv S. — -* (rcpoun^ict ■ fipTUpo?) Itaee ila leguntur in Sa luponneeia touto ujKoyopien ' Y^YOve bt Oorepov 
to OaO(ja toOto bf|Xov bid rr\<; dvaKtipuEeuic, toO iepocpuXoKo? ettrovTO? an elbevcu ei ?8vo? irpoaKdenTai tji rrdXei, 
dXXd cpiicfai touto bid t^v diroTpoirnv to(i XaoO ottuj? biacpuXaxOein 6 dpYupo?" depotoe^vTo; (cod. depoiattvrec) ouv 
50 too XcioO, fi Te noXt? biecouXdxen xai t6 iioX^m»ov I6vo? biuiKOUoi « Kai KaTacfcpaTTouoi koi to trOp tafvwv fjbn biujKOv- 
tujv KaTaa^eoOev tdv apyupov ffdiov KareXiite, jiovou ^keivou dvaXuj9evToi; ov K«T^q?aY€ to irup. — 2o cxovtoc; S, Sa. — 
™ dpx.epaTiKou Sa. — ^ (ppovTituiv S. — 28 dpKoOvTi Sa. — 29 youv Sa. — 30 XiTpa? Sa. — 31 KaTdOTacfiv Sa. — 3 - napd 
crou irpaTTciuevov Sa. — 3S dpeOTr) S. — Si om. Sa. 

2. — ^qnXavOpuJiriav coi-r. Sa.— 2 ita S, eSaKioxiXioOTcu brnKocfiooTui TeoaopaKOOTui iteuTiu ^Tei Sa. — s ivbiKTiojvoc; 
55 SvvdTri? Sa. 

3. — J t?\ auTf| f\nipa Sa. Oct, 2G. f. 65. TrpoTepov emKeipevou ti"^ pupopXuTiu cropuj Kai ffKeTtovTO? Tauxnv. Kai ti tujv eTrepdaTUJv KaXiuv larai 
Tt? Tfj pvnpn napabibou?... — Des. boSdtovTe? tov dXnGtvov 0e6v npdiv ffuv tu^ TTaTpi Kai tuj dyiu) 
TTveupaTi, ov cru eKnpuSa? Kai epeydXuva?, Tuxoipev tujv aiujviujv dYaGuJv xdp.Tt Kai cptXavGpujTcia toO 
60 Kupiou n.uuJv 'InffoO XpiffTou, uj fj bdEa ei? tou? aidiva? tujv aiujvujv, dpnv. — 2. — Mv : \ (add. 
miracula Ik toO MeTacppaffToG). — 3 ('ApTepibujpo? Kai BadXeio?). — 'H dyia pdpTU? Aeirriva KaTd 
Yfj? crupopevn t. — rXukujv 5. t. (cf. 3). — 2. — Mb : 1. 2. — Mr : 1. 2. Oct. 21). 167 Oct, 27. Oct. 27. SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM MHN! TQ AYTQ KZ'. ' 168 1. "AGXnds toO 6.jiov pdpTupoc; Necrxopoc; *. 
Ouxoc; Kopibn veo? ujv xai dipaio?, d'pTi tov TouXov 
eiravGouvxa cpepwv xai yvlocttoc; uTtdpxujv tuj 
xravevboEuj 2 pdpTupi Ar)fir|Tptuj bid Ta utt' auxoO 
Yivopeva 0aupaxa, bpapubv ev lD topuXaTTexo tottuj 
Kai rrecrujv Trpog xoi>£ Trobac; auToG ecpiy « AoGXe 
» toO 0eoO ArijariTpte, BouXopai xuj Auaiuj povo- 
» paxnffar dXX' eugai uxrep epoO tov Xpurrdv 
» dvopdcras. » c O be crno?, Troincras xr|v toO Xpi- 
<Ttou croppaYiba ei? 3 auxov, etire* « Kai tov Auatov 
» viKtiffeie Kai uTtep XpioxoO u.apTupncf€is. » 
EicreXGujv odv ev xuj parYdvuj ev i|» £povopdxouv 4 , 
OempoGvTO? MaHipiavoO, Kai ehrujv* « '0 0e6<; 
» Ai^riTpJou Borj0ei poi, » eixa arupxcXaKei? xuj 
TraXapvaitu eKetviu Auaitu Kai xatpiav auxov BaXuuv 
KaTd xfis xapbias, dvfjpnKe Kai xqj BaatXei ujuxi- 
Krjv TrepienotncraTO cruYXuenv. Kai auxiKa xeXeucrei 

1. — x corr., prim tiiGTiupoc, S. — 2 Travev&oEoxdTu; Sa. - 

2. — 1 eftaMev Sa. — 2 T&TTTexai (Kpobpti)? pdgbou; Sa. — tou xupdvvou xnv Keq>aXriv direxpf)0n, apa be 
xuj aicr0nxqj Kai tov vonxov | rcoXepiov KaxeipYd- 
cfaTo. 

2. Tij auxfi f\\xipa dQ\r\m<; xujv &fiwv YuvaiKwv 5 
KaTrexuiXivn? Kai ? EpujxnTbbs xfjs otKixibog 
adxfjc;. Auxai uKfjpxov em xfj? BacriXeia? AiOKXn- 
xtavou Kai ZnXtxivGtou dpxovxo? Kamraboxias. 
Kai f\ pev KarrexujXiva euYevn? imdpxoucra Kai 
irXoucria ndvxa xd Trpoaovxa auxrj tttujxois biavei- 10 
paoraKai tou? oiKexa? eXeuSepia xipncracta, irap- 
pncndZexai irpo? tov dpxovra Kai x$ eipKTf) eyKXet- 
o"0eicra euj0ev if]v bid Eiqtovq Tipwpiav UTrecmj. C H 
be 'Epumji?, n Kai bouXrj Tt\q dyia?, eirei Xi'Got? tov 
dpxovra Eftake \ pdBbott; Tutrxexat <r<pobpujs 2 , eixa 15 
Bouveupotq- eYteixa ei? Kapivov 3 icup6( evaTrop- 
purxexai. e Qq be x«piTi 6eoG biepewev dBXaBifc, 
£i<pei xnv KecpaXnv eKKOttxexai Kai ouxw? to irveGjia 

t 3 ^tt Sa. — * Sa, ^iovojidX€i S. 

8 (ei? Kctfnvov) Kafiivuu Sa. 20 SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. - H : 2. — P : 2. - F : 1. 2. - ToO dytou Apxembiipou 
(cf. Oct. 26 3 ). — Fa : 1. 2. — 'ApTe^bdipou. — Fb : 1. 2. — J ApTenibLupou. — B : 2. — Ba : % — 
X ; 1. — 6 : 1. 2. — G : 2. — C : 2. — In margine fol. 39 v : Z^rei to cuvaHdptov tou dtiou Neffxopo? 
oTficeev cpuXXa p. - Cb : 2. — Cc : 2. - M : 1. 2. — KupiaKoG dpxieTTiffKOUOu KuivaxavxivouTroXeai?. — 
TTpoKXn o-u£u T o ? niXdxou ev eipflvq x. - Ainmms xcepi xujv MPnpwv ottu;? nXSov el? eeoTvuKriav. 25 
'Ev xai? fmepai? xoG ev d-ftoi? nerdXou pacJiXeujg Kujvaxavxtvou \ f\)vf\ xi? dTraxOeTcra ei? xoug "Ipiipo?, 
dKpu>s xnv d(TKnxiKr|v aTUJTHV iraiboGev eKTiaibeuGeiaa Kai aix^aXuixos revo^vn, tujv auxaiv ei'xexo 
dxujvuiv 2 . Kai eirei in? taxpiKiK eKiaxnuiK oi "Ipnpe? Trd^xrav (Trravi^ovTe? Ttpo? dXXrtXou? cpoixdy 
ettuGamv, uj? duo ireipa? em&ixouvxes eiri xoi? (Tunpmvouai vocrnRaai xov xpoirov xn? uyeia?, dqjiKexo . 
ti<; rrpo? to dgtexratvov tuwiov, Tiatbiov "voffou beivf\ iiad^i xae&uevov dmcpepo^evii, xo xfpaKTeov 30 
Tdxa ZlnxoGo-a faaGeiv. C H oOv aixudXaixos xpuxo XapoG<Ta Kai dvaKXivacra, upoffriuSaTO Xu9rivat tou 
Traibapiou xi'iv vocfov. "HKOuaev 6 xd Kpurrxd xujv Kapbidiv eibiu? Kai Ttapeaxe W MeXXncras xrjv UTefav. 
3 Evxe09ev f\ Qav^aaia vwr\ uoXu8puXXnxo? jeTovev, tk Kai dq wto xfl? toG paaiXduj? djioZOxou 3 
bieXeeiv to fcvonevov' fj Tl? Ka i TtapauTiKa TauTnv ueTaireuiyauivti (KaTeixeto rdp Kai auTn xaXeuiB 
TTd9ei), n i ueTpio(ppovoGaa fuirfi dva£iav eaoTfiv Kpivacra xrpb? thv pa(TiXiba d<piKeo-0ai, KaTaTreiGns ouk 35 
f\v. 'AXX 1 f| paffiXi(T(Ttt to rr\q paatXeia? eirnpiaevov etq oubev XoTio-a^evn, ixpo? thv bopudXujTov 
e'bpanev. e H be Kai Taux^v xfjv pacriXiacrav irpo? xnv TraveuxeXfj xauxn? KOix n v 5 KaxaKXivaffa, ev fi Kai 
xo Tratbdpiov, (pdpiaaKOV xoG irdGoug dXe£iKaKOV thv rrpocfeuxriv Trpoaevnvoxev. C H be pao-iXtorcra toO 
irdGous dTraXXa-feTora, xpucrov Kai dpyupov Kai xiTUJva? xai e'Tepa ouk oXiya ebibou, ocra tt\<; Bao-tXixfis 
qnXoTifiiac, dfietBoMevn Tnv outuj Ta X €uj? xai xexapio-Mevujq 6 to ird0o? biujHao"av. 'AXX' fj 0eia eKeivn 40 
Tuvn toutuiv m xpeiav KeKxn<J0ai eXe T e, M«?e6v ^e T av be 7 fiyetoeai xnv xn? eG(reBeia S emTvutffiv xai 
xi|j dTraXXd£avxi xoG TfdGoue Kai creaiuKoxi 0eu) TrapnTiuaxo vabv dveTeipai. Touxwv eKeivn dKouaacra, 
KaxeXaBe xd BaoiXeia- Kai xov pev BacnXed eEeTrXnHe xOj TiapaboHiu xn? idaeaj?- binT«To be Kai xov 
xpoTiov xns idffeiws 8 Kai bieBeBaiou xov xifc aixpaXwxou 0e6v xoOxov ewai Kupiw? Kai aXiiGai? 0e6v 
xai vabv be 9 beipacrGai npoanKov bid rdxou? eaxi Kai xb oXov I0vo? eic, xnv xouxou ©epaireiav uexa- 45 
0eivai. 'Obi xo pev GaGpa eHeTiXnxxexo Kai eucpnpei 10 , vaov be b.eipao-0ai ouk nGeXev. 'OXifOu be 
bteX06vxo? xpovou, eiq ©npav IHeX0iuv, oi pev ffuv auxqj Gnpeuovxe^^KUjXuTiuq I0rtpeuoi'- outo? be 
povo? 6 paffiXeus GiroXeiq)0eiq toi? tti? dopaaia? KaT€(TX€0n beapois Kai 9 ev d.Ttopia " Tevopevo? » ei? 
voGv Trjv drreiGeiav XaBubv Kai 9 tov jr\<; aixpaXuJTou 0e6v emKaXeffapevoq ei? emKOupiav, dirnXXdrn toG 
Z6<pou I3 Kai Trjv dgidtaaTov bopudXujTov KaTaXaBdiv UTiobeiHai oi to cfxnpa Tfi«s oiKobopn? i'ivTiB6Xer 50 
xai n pev bieypacpev, oi be toG BamXeiu? diKobopouv. 'ETteibrj w be Kai irepa? 6 vao? eiXncpe Kai 6 
opocpoq CTeTeGn Kai povov ebeixo xiliv iepetuv, eupe Kai xouxou iropov f] 0aupapia eKeivn 15 Tuvn."Eire«re 
Tip I6 xov tou I0vou? iBnpuuv nTOupevov itpb<; xov xujv Twpaiaiv irpeo-Beucrao-0at BaffiXea Kai aixi]- . 
O"aa0ai cxaXfivat bibdaKaXoveuaeBeiaq.Kai 15 6 pev oOv betdpevo? -xnv eiffnTno*w, tou? TrpecrBeuaope- 
vou? ^errepipev. 'O be BaffiXeu? KuJvffxayxTvog xrj? aiTncreuj? 17 ifjv airiav pa0iijv tou? TrpecTBeuTd? 55 
9iXotpp6vuj<; beSdpevo?, xai 0eai iidxapiarnaev dvbpa be morei mi cruveaei Kai Biqj Kocfpoupevov xai 
xfj? dpxtepaio-uvn? nHiujpevov KnpuKa xuj e0vei xi'k 0€OTvuio-ia? egeTreptpe, pexd bwpiuv oti pdXicrTa 

' ivxaic htxlpaic, K. toO ^v (S^icic paaiXeuj? toO m&w My - - 2 ^ywv Mv. - s avZbfou Mv. - * M ffrfif. My. - 
6 KXivnv Mv. - 6 KexpiOMtvu)? Mv. - ' U nijav Mv. - 8 xfj? Edaetu? am. Mv. - • on. Mv. - x0 koi €u<p»|M€i »"'■ Mv - — 
» oov arM. Mv. - •* Kai «/W. Mv. - " rF,<; v6aou Mv. - I4 ftret Mv. - » om. Mv. - >« « Mv.- » xfl? aiTqwui? om. Mv. 60 f. 65' ir.'.i MENSIS OCTOBER 170 tui 0€anrapaTt9na r i. TeXeixai ben auxuiv o"i;vagi<; 3. Kai pvnpn Tn? 6o*iai; pnTpo? fyxiuv Kai 

^v Tiii dTiwxaTU) auxiiJv papxupeiip xa» ovxi trepav ©aupaxoupxoG Oeupuiviaq nxi? ^revexo Guydxnp 

•frXnaiov toG dtiou pdpxupo? <J>ujkS. 'HpaKXeiou toG BadXews. 

MHNI TQ AYTQ KH'. Oct. 27. 1 5 1, "A9Xn ff, S ™ v «Tiwv papxupwv Tepevxiou 
Kai NeoviXXn? Kai tujv t6kvojv auTdiv NiTft 1 , 
ZapBrjXou 2 , ©eobouXou, 'IdpaKo?, BnXn, 
Oujxd xai Euveixnc;. 

2. Tn auxq nP^P*? d8Xncri«; toG driou papTupo? 
10 Aopvivou toG iv ©ecroaXoviKn- Oijtos eK itpuj- 

Tn? nXiKia? Trdaav Trjv toG Biou diroffeiadpevo? 
paTaioTnTa, Tr)v KaTd XpiaTov fipexiffaTO Ziunv. 
AtaxpiBujv bl tv "0eao*aXoviKn, Tcpbcrnx^n Tl ? , 
PacfiXet Ma?tpiavq) TTpoepx'op^viy bid tf\<; TtoXeoj^* 
15 ov 6 Tupavvo? Iv biacpopoi? pdo"TtHtv atxiadpevog, 
IxeXeucfev ^v u^nXip xoirtu xax 5 dvaxoXdq cruvTpi- 
Pnvai Td CKeXn* xai xouxou fevopevou xnv ipuxn^ 
dfpfjxev 6 6.fio%. 

3. Tiji auxfj nP^pa dGXncri? tujv dxiiuv paprupujv 
20 Tepevxiou, AcppiKavoG, MaSipou xai TTop- 

irrj.tou Kai exeptuv xpiaxovxa 22. OOtoi 1 em 
Aexiou 2 BacrtXeuj? Xai 0oupTOUvdTOu f\f epovo? iv 
'AcppiKrj xai YevvnQ^vies xai driuviadpevoi bid rf]v 
dc, Xpicrrov 6poXoxiav 3 , veupoT? ujpotg Turrxovxai, 
25 eixa ^dBboi?, eixa TcupujQeTcnv dBeXiaxois xd vaixa 
KaiovTat Kai emxeopevou 62ou? o"uv dXprj xpixtvoi^ 
uq^dcpacTtv dvaxpipovTai Kaiouxuj KapaxopoGvTai. 
f. 66. Oi be xoutujv e|Tatpoi. £puJTn0evT€<g xai pn eiSav- xe$, beapai GTroBdXXovxai xai cnbnpujv 7iupUJ0ev- 
xujv xai Gtto i ff\v xeBevTUJv crup'ovrat bid xouxujv 
fupvoi' eiTa £eovxai xai ei? BoOpov dTcoppmxovxai 
oopetuv xai axopiti'iuv peo"x6v * xai dBXaBeic; btapei- 
vavxe? Tr|v bid Sicpou? bexovxai xipujpiav. 

4. Tfj auxfj npepa pvnpn tujv dxiiuv 1 Oippi- 
XiavoG emcrxoTrou Kaicrapeia? ' xai MeXxiajvo? 
o"0(pio"xoG xai irpECTPuTgpou s Avxiox€ias, tujv xa0e- 
Xovtujv TTaGXov xov Zapocraxea. 

5. Kai xoG dxiou pdpxupog Aiopnbou^ iv 
AeuxottoXei 1 . 

6. Kai pvnpn tujv ^v tuj Xdffpan dvaxoXi- 
kujv dYiujv TraTepaiv. 

7. Kai pvnpn ir\<; 6<jiac, pnTpo? npujv "Awn? 
xfj? vea<;,0UYaxp6?T€T°vuia<s 'Itudvvou biaixapiou 
toO vaoO xujv BXaxepvaiv. 

8. Kai pvrjpn tou 6o"iou iraxpo? f|puiv Zxeqjd- 
vou tou ZaBatrou dve^iou 'laidvvou xoG Aapa- 
ffxnvou. 

9. Kai l eyKcxtvia xou dyiou 'P-wpavoG. 

10. Tfj auxij HP^pa d9Xncr.ii; tou dxiou iepopdp- 
xupo? KupiaKoG xou (pavepuJaavTO? xov xlpiov 
o"Taupov erri if\<; dxia? 'EXevn?. Ouxo?, pexd xo 
cpavepCucrai xov xipiov Kai Zujottoiov axaupov Kai • 3 Kai Ttpaira Sa. — * Kaxd Sa. 1. — 1 NiTTa Sa. — 2 lappiXou Sa. 
30 3. — ! ?|eXiioav add. Sa. — z toO add. Sa. 

4. — x Kai dcnojv traT^pujv f|putv add. Sa. 

5. — 1 AeuKOoit(5\ei S. 
8. — 1 too add. Sa. 
9. .— 1 to. add. Sa. 35 nXeiaxujv 6<; Kai dTreXGujv Gaupacri Kai bibaaKaXiai? xtdvxa? 18 rrpo? xnv dKpat<pvn xauxnv Kai 
dptupnTOV iriffTiv 19 xujv xP«OTiavujv 80 feXKucra? Kai BaTrxicra? Kai iepou? okou? 21 biacpopoug iTC-ipa? 
Kai iepei? xP'0*a? *ai ":dffav xnv xujv 'IBfjpujv xwpav ei? 8eoTVUJffiav pexeveyKUJV drrnXGe Ttpb? Kupiov. 
05x0? '6 xpoTTO? xfi? xujv 'iBrjpuiv rrpo? 0e6v emf V0J0~ew<g . — Mv : 1. 2. — KupiaxoG. — - TTpoxXn?. — 
Aintn " 1 ? ^P' T & v 'IpnP^v. — Mb : 1. — - KupiaKoG. — Aintn^ 1 ?- — Mr : 1. 

40 SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. — H : 2. 11. 8. 5. 9. 4 (... MeXa- 
X"> vo, s)- — 1- ' — P : Neoropo? (Oct. 27 1 ).— 11. 8. 5. 9 : Kai xoG dtiou 'PtupavoG. — 4. ~- 'EyKaivia 
xoG driou Zaxapiou ^v to> TTapabeiffiuj. — F : 3. 4. 2. 5. 1. 11. — Fa : 3. 4. 2. 5. 1. 11. — Fb : 3. 4. 2. 
5. 1. 11, — B : 10. 11. — Ba : 10. 11. 3 : TepevTiou, 5 A<pptxavoG, MaSlpou Kai TTopirniou o"uv 
eT^poi? X-s'. OStoi r|9Xno"av eiti AeKi'ou BacriXexu? xai OoupTOuvdxou 1 nfepovo?, ev 'AcppiKq Kai Y^vvn- 

45 Sevres Kai dTLuvicrdpevor veupoi? ujpoTg xuTTTOVTai pdBboic; xe 6poiajs, eixa TTupaiSeiotv oPeXiaKoi? xd 
v'ujxa Kaiovxar Kai emxeopevou 62oug 8 cruv dXprj xptxivon; ucpdcrpacriv dvaxpi'Bovxai Kai outoj? 
xapaTOpoGvTai. Oi be Xomoi xoutujv eptuTnGevTe? Kai pii ei'gavTe?, tuj beffptp utroBdXXovTai Kai cnbnpujv 
TTupujGevxujV Kai uito fnv xeGevxuuv, aupovxai Y^pvoi' eixa H^ovxai Kai ei<; p60pov dTropptTrTovxai 
ocpeujv xai axopm'ujv pecrTov xai dBXapei? biapeivavxe? xr]v bid Stcpou? bexovxai xipujpiav. — 'Epp'n- 

50 viYYiXbou 3 . Ouxo? 6 paKdpio? iraxepa pev eixe AioupiYtXbov 4 pfiYa xujv OuoiyoxGujv 5 dpeiavbv 
xuYxdvovxa cruv Ttavxi xljj xujv r6x9ujv I0vei* punGei? xnv 6p86boSov Tricrxtv urco Aedvbpou 6 xoG xujv 
6p8ob62ujv emOKO-rrou. '0 pevxoi xraxrip auxou exaXenaive, TreiGeiv auxov BouXopevo^ ei? -'ttiv eauxou 
irXdvnv IXGeTv ujs be oux nveox^xo dxouetv a'uTOu, crrepicmet pev toGtov ti\<; BacriXixn? btaboxns, 
XeTpaq xai rxobac, auTOu becfprjffas, eipxTn £oq>ujbei eYKOTaxXeiei . 'Qg be tou Tcdc»xa 4cpeo"Tr)xev f\ eopTn 

55 xai tou traxpo? auxou bid lepluj? xaxoboEou xujv bfj0ev pucfTnpiujv peTabouvai auxiij dvaYK.dEovxo£ Kai 
toO dfiou pr] BouXopevou, 6 GnpiOTpono? Tcaxnp auxoO dvaipe8nvai auxov iv xf] eipKxrj irpocrxdxxei. c 
be o"xe<poboxns Xpiffxo? peXipbiaic; cVrr^Xujv Kai XapTrdbujv opuuxoxucriais xo craipa xoG pdpxupog 

— ,e om. Mv. — 19 (xauxnv - iricmv) om. Mv. — 20 irto'Ttv iravtac; add. Mv. — 21 vaou? Mv. 
1 $oupTouvaTtavoO S, ad diem 10 aprilis, n. 1. — 2 6'Eei Ba. — s 'EpjiiviYYiXoou Ba. — * Atou(5ir]Xbov Ba. — b tov 
60 , Oolt°' r 6 0v Ba. — e 'AXecivbpou hie Ba. Oct. 28. Oct. 27. Oct. 28. : v». 171 SYNAXARIUM CONSTANTLNOPOLITANUM 172 Oct. 28. Oct. 29. Oct. 28. Oct. 29. TticTreGcrat Kai Barmo'Gfjvat, Y^fovev erricTKorroc; 
'lepocroXuuuiv u€Td MaKdpiov * kcu rrapereivev fj 
2aif| autoO uexpi T ns BacriXefac; 'louXtavou toO 
TrapapcVrou, 6'cmc; Kara tujv TTeptJcuv rtopeuouevos 
ctTcnX9ev Kai eis 'lepoucraXfiu kcu fia9ibv irepi toO 
ctfiou Kai dnoo"TeiXas Kai KpaTfiffac; autov rrape- 
aTrjaev tuj ibiw Kprrrjpiur Kai dvaYKdcrac; aikov 
9Go*ai TOig eibuuXoi? r|XeYX0n 1 brf airroG. "O0ev 
eKeXeutrev Korrfyvai rrjv be£idv auToG x € iP a etrnuv ' 
« "On cfu rroXXds 6TTtcfTQXd? Ypdipa? ueTd Tfjs 
» x ei POS Tauniq, ttoXXouc; direcrTpeijiac; 2 drro tujv 
» 9ewv » eira e£exee uoXtBbov ev tuj otouoti 
auToO, Kai uetd TaGTa 6Te9r| km KpaBBdtou xoXkoG 
TcupwGevToc;. 'EXGoGtra .be rrpos autov f\ ufitrip 
auTou, 6KpaTf|0r| Kai aoTf] xai Kpeuao"0eicra ek tuiv 
Tptxuiv Kai geouevr) dree Gave v. Eira tuBXriGeic; Kai 
auto? ei? XeBrjTa, ertXfjYn uexd toG Koviaptou Kai 
€T€Xeuu0r|. 11. Tf) auTfj quipa uvf|,ur| tov dyiou 'lujdvvou 
tou XoZeBtTou. *Os uipuriTo eK ©r[8u)v Tcai? y^yo 
vu>s ! Yoveujv ueyaXujv Kai Trepupavujv. 'ArrepdXXeTO 
be Tf|V ev XaXKribovt cruvobov Kai Tfjs Ka0oXiKfj<; 
^KKXrjffias d<pio"Ta eauTOv. TTapaYevouevos be ei? 5 
tou? o"eSao*utous tottous wcttc tov tiutov cmxupbv - 
rrpociKUvfjaat Kai KtuXu6u.evos tou Trpocnajvfjcrat 
aikov l — irdvTUJ? 2 fd.p eKpaTetTO, • — cpurvfjc; 
eboSev erraKoOcrai, on of Tfj KaGoXtKfj eKKXr]Cfia jlitj 
KoivcuvouVTes dvd£ioi Tfjs tou cTxaupou rrpocTKU- 10 
vfjcrewc; TUYXavovdv. ToOto be rjv ev.6pduaTr Kai 
biurrvtcrGeiq Trpocrf]X0ev Tfj eKKXrjoia Kai s '££eX- 
0urv epeivev ev totcuj Xt'fOudvLu Xo£e6a 4 , ev Oj 
utreppdXXoucrav do"Kno"iv Kai dpeTrjg dvdpacnv 
eKTrjffaTO, rroXXd KaTepyacrduevog 0auuaTa Kai- 15 
ttoXXujv povaxaiv yevouevoi; Ka9r]Youuevos. A16 
Kai ev outuj Tip totcuj Tfjq epfjuou 6 uaKapto? 
6Koiun0n. MHN! TQ AYTQ K0\ 

I. "AQXriffng rf\c, afioiq jidpTupo? 3 Avao*Tao*iag. TTappncffa be tov Xpuxrov 6uoXoYn°" ao "« parrKeTat 20 
Auth UTrfjpxev eiri Ackiou Kai BaXXepmvoG Kai to Trpocruifrov Kai ett' dv9paKU>v irupog aTrXuj- 
TTpopou^Yeuovos/PujuaiaTtu yevii, veavdyouffa 0eicra, pd^boi? uao"Ti£eTat Kai em 5uXou KpeMa- 
Trjv fjXiKiav Kai ev Tivt (iovaffTnpiui biaTpifioucra. o"6eTo"a Ka0' 0X0 u toG 0"ujuaTO? SeeTai Kai tou? 

10. — 2 r)X^X0n Sa. — 2 Sa, diroOTp^a? S. 

II. — ' toO itpooe.ffiaai ad-zw Sa. — 2 dopdriu? Sa. — 3 e50^ujc; eiq rr\v Spquov add. Sa. — * XoEepa Sa. al. Xo£i(?ci. §5 
Cf. Vita S. Georqti, Anal. Boll., f. J 7/, p. US. 

1. — 1 TTpoPchrou Sa, TTpo^ou S, el Pmxio in Act. S3., Oct. t. XII, p. 521. 6Tiui"io"e, tov be 0"cpaY€a KaTeirXnTTe Kai auveTdparrev. "Octti? voctiu Xiicp9eii; Aeavbpov tov eirio"KOTrov 
petaKaXeffduevoq Kai tov vecuTepov TraTba 'PeKxdpebov ', dvayopeucras 8ao".iXea, rep emffKOTruj eYX ei P^ €l » 
dStuiv loic, icon; TeXecrai tov rraiba,- 01? Kai tov ^tdpTupa 'Epu-nv'TTiXbov irpoeteXeaaTO, 6p86bo2o<s 30 
TeXeuTiio-a^. c be ye 'PeKxdpebo? "' 6 Kai dbeXcpoq toG aYiou 6p0obo2ta ctTOix€iu)0eiq Kai to GTrtiKoov 
CuvopGoboHeiv eirecrTrdcraTO, tou 0eoG bid toG jadpTupo? Kai tov TtaTepa Kai dbeXq)6v auv ttovti tui 
IGvei Tfj opGobotia eXKUo-avTO?. — - T : 1 (== Ba). — O : 1. 2. — G : 1. — G : 10. 8 ■(... dveqnou 
'icudvvou tou Mavcroup). — 5. 4 (... Kai MeXaxiuivog). — J. — Cb : 10. 11. 8 (... toG Moaoup). — 
5 (Aiouiiboug 8 leXeuKOTToXeu)?). — 4. 1. — Ce : 10. 11. 8 (... Mavcroup). — 5. 4. 1. — M : 3. 1. 4. 11. — 35 
Tfj? dYia? Oeupujvia? 0UYatp6? 'HpaKXeiou BacriXeuj-; (Oct. 27 s ). — 8. 10. — 'H dyia 'Avva f\ }xf\x\]p tou 
oyiou KupiaKoG Xaurrdcri <pX€x06icra t, — Mv : 3. 1. 4. 11. — £ H urrrrsP tou aYiou KupiaKou. — Kocrud 
Kai AauiavoG Kai tujv cuv auroic eTepiuv TpiiLv dbeX9UJv autujv (Oct. 17 2 ). — ■ Mb : 3. 1. 4. 11. — 
<t>eupujviai;. — 8. 10. 7. — Mr : 1. 8. 3. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. add. : TeXeiTat be 11 auTi^ uviiuri ev Tf) novr) Ti\q dyia? 'AvacfTa- 40 
0ta?. — 2. add. : TeXeiTai be rj auroG cruvagu; ev tij ,uovrj tou &j'iq\i XpiffTocpopou tfj oucrri TrXncriov 
tou aYtou udpTupog NiKt^Ta Kai ev tui vauj tou ZuiTnpo? tui emXeYO|ievuj KaBpuTiuj, ttXt^ctiov tujv dY'icuv 
ix'. — o. 4. 5. 6. — H : 3. 4. (>. 2. — P : 4. 3 : Td eyKaivia tujv dytuiv drroffToXcuv FfeTpou Kai TTauXou 
Kai luidyvou toG irpobpouou Kai pairTiCToG xai tujv dyiujv uapTuptuv Zteqsdvou, BapvdBa, Mujcrjip, 
Tpoqu'uou, AopupebovTO?, Kocrud Kai AauiavoG, XdBBa, Baaar\<;, 'ABpaiaiou jcai Tfjg auvobiai; auTUJv 45 
ev tui 'OpqpavoTpocpeitu. — Mvn,un toG dyiou diroffToXou KXeujrra. — 5. 6. — F : 1 : 'AvacfTacriac;. 
"Hti? unvjpxev liri AeKi'ou Kai BaXXepiavoG Kai TTpopou riyeuovo-;, 'Puiuaia tijj fiva, veav dYOucra Trjv 
r|XiKiav Kai ev tivi uovacTTiiptcp bidYOUcra. AuTrj Trappnala tov Xpicrrov KiipuHacra Kai Td eibuiXa biaTTTU- 
cracra, panilerai toj TrpocTumur Kai YUM-Vuj0eio"a eir' dvGpaKUJV KaTacpXeY£ TCtl ercippaivouevri dvui9ev 
0eiov Kai merer av Kai IXaiov, ^Teptuv uacfTtcdvTuJV auTr\v ■ eiTa km HuXou KpeuvdTai luaYYdvois Tcie2ou.evri 50 
Kai TrdXtv ev oykivoi^ 6£ecri KaTaireipeTai Kai KpejiacGeicra Ka0' oXou toG crujuaTOs HeeTat - eiTa tou? 
fiao"0oii? 6KTefiv€Tai Kai tou? ovuxa? tujv xeipd^v Kai tujv Trobuiv €Kpi2ouTai Kai Tag x e *P a ? KCt ' T0U S 
Tcobas dKpujTrjpid^eTai Kai Trjv YXiucrcrav dcpaiperrai' e'lreiTa toui; dbovTa? dKO0TrdTai Kai Tfjv KecpaXi'iv 
dTTOTejiveTai. — 4.3 : Tujv dYiiuv uapTupujv ZTecpdvou, Bapvdpa, 'Icucrricp, Tpocpf^uou... AauiavoG .'Kai 
XdBa Kai Bdffnc;. — Kai uvi'iuri tou aYtou drrocrToXou KXeorca. — 6. — Kai Td eYKaivia toG 6p<pavo- 55 
Tpotpeiou. — 2. — Fa : 1. 4. 3 : iTecpdvou... 'lujat'iq), Tpocpi'ijiou ... Aauiavou. — KXeorra. — 6. — 
'EYKaivia ktX. — 2. — Fb : 1. 4. 3 (= Fa). — KXeoTra. — 6. — 'EYKaivia ktX. — 2. — B : 2. — 
KXaubiou, 'AcTTepiou Kai tujv auv aiiTOj (Oct. 30 3 ). — Ba : 1. 2. — KXaubiou, 'AcfTeptou. —'In margine 

— " 'PeKXdbepov Ba. — 8 Aio^ibou? Cb. f. 66 r 173 MENSIS OCTOBER 174 . sV uao"Tou? haiiive.TO.1 Kai tou? ovuxa? eKpi^oOTai* 
Kai TeXeuTatov Trjv KecpaXiiv diroT^p.veTai 2 . 

2. Trj auTfj f\p£pa. Mvnur) tou ocrfou TraTpbi; 
f)u.ujv 'ABpauiou. Outo? Ik Yoveiuv flv xP»0"Tia- 
5 vOjv, ZCeOyBt] be dBouXr^TU/g Y^vaiKi K Aid be tov 
upbc, Kupiov n60ov KaTaXnrdjv autnv Kai dva- 
XUipncra?, KaSeipSev eauTov eiq apJKpOTaTov 2 
oiKtina 3 * ueTd be xpovou? beKa x^jpoTovetTai Trpe- 
crpuTepo?. TeXeuTricravToq be toG koto ffdpKa auTou dbeX<poG Kai KaTaXeiipavTog natbiov GfjXu 
ujcrei xpovujv eTrrd, toGto 6 ciyio? dvaXapoMevo? 
TcXr]oiov toG kcXXiou auToG eiq erepov kgXXiov eve- 
KXeicrev 4 . 'Ev tui eiKOCTTip be XP° V 9 T H? *iXiKi'a<; 
auTfjg, cruvePn cpGovuj.ToG baiuovo? Trepmecfeiv. 
auTr)v TTTUJuaTi Kai ev travboxeiuJ ueTd tujv eTaipi- 
Zouevuiv Y^veaGai yuvoikujv. XTpancuTou be o*xfjua 
6 aYioq 5 UTrobus Kai emBdq itcttuj, toG TtTcupaTo? 
auTtiv 6 eEnpKacre 7 Kai Ttpo? tov ibiov KaTeffTrjcre 10 — 2 TeXeiTat be ktX. add. Sa, offer Synaxaria selecta. 

2. — l om. Sa. — 2 .uiKpoTarov Sa. — a Kai add. Sa. — * evUjKrtffev Sa. — D orpaTUUTiuv be 6 ayioq (TXn.wa Sa. — 6 Tau- 
Ti]v Sa. — 7 dviipirocfe Sa. ; »-: fol. 91 v ", manu recenti : Tf} auTfj rmepct M-vhujt toG dYiou Aiop-nboug ua0?iToG toG ev dY'oi? TtaTpb? 

i)\xwv Tpi9uXXiou emaKorrou [AeujKUjcrfa?. — T : 1. 2. — O : 2. — G : 1. — C : 2. 3. 4. 5. — Cb : 2. 3. 

15 4. 5. 6. — Co : 2. 3. 4. 5. — M : 1. 2 ('A. Kai Mapia?). — KupiXXo? 2. t. — 4:6 fiyio? ucxpTus IdBas 6 

CTpaTrjXdTns K6jx a K T0 beHiov Kai dpiarepov uepo? Tpui0eis t. — "Awns Tfj? ueTOvo^iaa9eio"ns Euqprj- 

u-iavou 1 . Aut)-} f\ ocria mhthp fjuuiv "Avva Yevvfirai ev tui Bufovriui rrapd euXaBoGg tivo? btaKovou toG 

vaoG tujv BXaxepvuJV Tfjs UTrepaYias beffTToivns fiuujv 0€ot6kou. 'ArroptpaviffSeTcra be tujv Y^vvJiTopujv, 

lerrreubev rj uduurj aurfis 2 dvbpi euXaBecrTaruj cruleGEai auTqv 6 Kai TteTroi'nKe. Kai £X9ibv eK toO 

20 'OXuurrou 6 rrpo? natpos 8eto^ aurfjc;, dvrjp dcrKrjTiKUJTaTos Kai biopaTiKiiiTaros 6 Kai biro toG eiKovo- 

udxou AeovTO? thv Y^djcrcrav eKKOrreis , XaXtuv be Kai uerd to ^KKOrrfjvai raurnv s dv€urrobio"Tu)s, ujc; 

eibe TauTrjv dvbpi o"uZeux9eio"av « "Iva ti ttjv rtpos 9eiouc; dYuivaq Kai ttovous d<popuJaav dvbpi 

» cruveieuHare; » ?(pti 4 Kai erteuHduevoc; auTfj dvexuJpno"£< Xpovuiv be tivuiv .rrapeppuiiKOTuiv Kai tou 

bucroepous iKeivou pacriXews es 5 abou Taueta KaraxSevTO?, Eipt'ivri Kai KujvcrTavTTvo'5 oi 6p06boEoi Kai 

25 mcTTOTaToi BacnXeTc; tov aYiov ^KeTvov dvb pa ueTacfTeiXdu;evoi, dig ° 01a Trd9oi dvabtbaxQevre? rtapd toG 

Ttpo auTujv BaatXeucravTOS, Tfjv euXoYiav €K toutou eXduBavov Kai ran; euxd? eKojii^ovTO. Outos be 

TfdXiv Td. CuvoioovTa 7 rrpoc; euapeCTi'icTiv 0eoO urroGeis, thv rrpos Td Vbia epdbi2ev. Tore TrdXiv ibebv Tf|v 

juaKapiav TauTrjv* « 'Avbpilou Kai icrxue, tckvov, (pneri* rroXXai Yap af 9Xi^eis tujv biKaiuiv. rtviiiaKoucra 

» be e'eo, ufj TcpOTepoy Y^VlQnvai to lv tvj KoiXia o*ou rraibiov, rrpiv \) tov dvbpa crou tu) rdcpiu 

30 » KaXuqjeis* » 6 Kai y^Y 0V6 ' M^Td Yap ^ktov unva Tns cruXXnipeuis Te9vr|Kev 6 rauTn? dvf\p. e H be TroXXd 

9pnvr|craaa Kai Tfj Xuirr) eauTfiv KaTaTi'iSacra, to u.ev rraibiov drroYaXaKTicracra bebujKev eig x € iP a S T ou 

erepou 0eiou aurfis' aurn 8 be rrpos tou? aYUJvas drrebucraTO, orroious be Kai hXikous, Vaaffiv of 

ueuuriuevot Kai aKpuj? tov dcTKiiTiKOV bpouov IXdo"avT€? a . 'Ev toutou; puv avxf\q oihji)^, TtapaYiveTai 

eK toG 'OXuurcou 6 biopariKujTaTos eKeivo? dvtip. £ H 10 be rtapd to us rrobac; auToO. necroucra Kai Tf)v 

35 euXoYiav aiTncrauevn" «'Evbuvau.ou ev Kupiuj, tckvov, » rJKOue, Kai 1 «TTou to iraibtov;» 6 9auudcrios 

eKeivos cpiitTiv. 'H be # «T6 uev lv tu) aurabeXcpui u crou Kai uerd 0e6v euepYeir) p.ov I2 dve9eur)v to be 

» e'tepov rrap' euoi kari.» Kai TaGTa emoGcra Kai erepd re 13 o*uYX UCTeuJ S Kai Kapbiac; dbuvcuuevris ov 

uiKpuis pnuara Kai ducpoTepous roug Kaibas tui tiuiuj eKetvqj Trapao*Tr|0"aa'a y^Povti* « EuHat, uj rcaTep 

» Tiute, UTtep tujv t6kvujv» baKpuppoouffa rrvTtBoXei. c O be" «Ou xP«tav e'xoucn TaGTa euxns. » 'H be 

40 Bapeujs touto tois uJoi beEauevn Kai ek Bd,9ous crrevaSacra ' « Oi'uoi Tfj duapTcuXcp, I'cpii • ti d'pa Kai 

» itdXtv to reap' nutv; » Kai 6 YepuJV* « Ouk eircov Cfot, tckvov, iroXXai af 9Xiipeig tujv biKaiuiv; ei jj.r| 

» fjuets Gnoueivuiuev, ouk dv Ttore biKaiuj0uiu.ev outuj yc<P kan Ttperrov Kai dpetfKOv Qeuj. » r H be* 

« Mrj, Kupie pou, e'bo£e tuj beOTroTrj f\ tujv dvrjXiKujv uou iraibuiv irpbq rd tkeiGev ueTdo"Tacri5;» Kai 6 

Gaupdaios' « KaXuiq. eircas u , tgkvov ev Tdxei y^P Xf|ipeTai 15 6 becrTTOTrjs TaGTa drrb 16 aoG. » Kai tuj 

45 Qeu> auTrj ujs eiKos euxapicrTrjcratra Kai toi^ rrocri tou Ttuiou y^POVtos TrpocrTrecroGcfa Kai rx\v eux'iv 

KO(j.io"auevr) , TfjV tujv TtpoffovTUJV auTfj bia.vou.fiv rrotetv " ducpoTepais raTq 18 xepo*iv fipSaro. Kai u€t' oO 

ttoXu tujv, Tcatbujv TeXeuTrjOavTujv, bdKpua erri toutois eKxeacra Kai Td rrepiXeup0evTa X 6 ? "' 1 rtevfjTUJV 

dTto0eu4vr|, rrepifjei Tds eKKXri^iaS I9 rrpocreuxou,evr] 20 Kai (pujTaYUJYoOcra 21 Kai tov cruvraKTHpiov dcrrca- 

2ou.evrj. TeXos uovaxov Tiva ck tou 'OXuutcou eupoucra Kai 61' auroG drroKeipauevr), ev ti& kputctuj 

50 uev 22 uirebucraTo crToXfjv dvbpujav 23 , I5u)0ev be Y^vaiKeiav Kai Xa9oucra eupeBrj iv tois 'OXuunou 2i 

pepem Tfjv Y^vaiKeiav aToXfjv drropptxpacra. TTpocrpueTcra be tivi tujv koivoBiujv Kai eicreXGoucra Tip 

TfuXujpuj rrpocrujpiXei, touto tujv dXXuiv rrporiuoTepov Ix eiv XeYOuaa eis oiyiv toG TrpoecTTiJJTOS eXGetv. 

'0 yoOv TtuXujpbs Trpoo*eX9dvTa Tiva 25 t# TrpoeaTUJTi koto to cruvrj9eq unvuerag Kai toutov ueraKXrj- 

0evTa TtapaOTncrduevo?, eHfjei. Tf\q TiuiujTdTris be Y^vaiKos rcapd 26 tous Ttoba? tou TrpoecrTUJTOS 

55 Keiuevri^ Kai Tf|V auvfj9ri euXoYiav eSaiTouuevris, 6 9eto? outos dvfip Tfjv euXoYiav boug Kai dvao"Tfto~a£ 

XeYei 23, «Tis n rrpo? rjuds 0ou ctcpigis Kai ti crou to ovou.a;» 'H be* «Tb uev avriov Tns rrpos Tfjv 

» dY'iav TauTrjv uovrYv dcpiHeuj? to irpoffov uoi, rrdTep otYie, TrXfi9os tuiv iTtTaicruevwv • omju? fjcruxdaas 

1 EoipiiMtavd? M, Mt. — 2 om. Mv. — 8 TpovOj? K«i add. Mv. — * gepr) dvbpi ouveZeuSaTe Mv. — B ei? Mv. — ' Kai Mv. — 

7 auvrdvovra Mv. — 8 f\ Mv. — 9 TeX^aavre^ Mv. — J0 afiTfi Mv.— ll dbeXqjiTj Mv. — I2 efiepf^q }xov jxeTd 0e6v Mv. — 

60 J8 ?Tep" Stto Mv. — w Oj add. Mv. — 15 TaOxa add. Mv. — 1G foro Mv. — » om. Mv. — ,s om. Mv.— ,9 Td? £KKXr\<fia.<; 

irepii^ei Mv. — 20 Trpooepxo^ie'vr) M. — 2I <puiTa-f lutoOoa Kai irpotTeuxo.u^vn Mv. — 22 avbpiKf|v add. Mv. — 2S om. Mv. — 

24 £v toT? 'OXunuou e\jp^0T^ Mv. — 25 irpooeXOovTi nvi M, -n-pocreXeujv Mv. — 26 itpd? Mv. Oct. 29. Oct. 29. 175 SYNAXAR1UM GONSTANTINOPOLITAMJM 176 Oct. 29, 
f. 67. Oct. 29. TOTrov."HTi?Toaau\nv emcr.Tpoq^veTrebeijgaTo, uj? nou, AopupebovTO? 2 , Kocrpa, AapiavoO, 

per' dXiyov xpovov peydXa GaupaTa Kai crnpeia Bdcrcrrj? Kai Tfj? cruvobia? aumiv. TeXevrai be f] 

rroteiv 8 . auTiliv o"uva£i? ev Tip creTrTuj drcioaroXeiuj toG 

3. Tfj auTfj qpepa pvrjpii Tiiiv dyicuv dTTOOTo- dyiou Kai rtaveuqjrjpou drrocrToXou 3 TTauXou ev 

Xwv Kai papTupwv TTexpou Kai TTauXou, .'I wdv- tuj 'OpcpavoTpocpeiiu, apa be Kai rd eyKaivta toO 5 

vou toO irpobpojuou Kai BartnaTou, Zretpdvou auToG vaoO. 

toO rcpujTopdpTupo?, BapvdBa toG dTtocrroXou, 4. Tfj auTfj fipepa d6>rim? toO dyiou IdBaToG 

3 lujo"fj<p toG mxTpidpxou Kai KXedirra 1 , Tpocpi- cnpaTiujTOU. - s teAeiTai be kt\. add. Sa, inter Synaxaria selecta. 
3. — l KX.e6Trct Sa. — 2 Aopiuebovro? Sa. — s om. Sa. 10 » tov Tfj? Zujfjg pou TrepiXei<pGevTa xP«™ov, . ei Kai dvdSio?, eupoipi to Qeiov iXeiuv ev Tfj npepa tii.? 
» Kpiaeuj?- Touvopa be Eucpripiavo?. » '0 be yepwv rrpo? auTr|V « Ei toioutov Xoyttfpov, uj tckvov 2 \ 
» iGxeq ev Tfj xapMa aou Kai tii.v ffaiTiipiav rroGe??, <peOye Tf|V mxppriatav eudXujTO? yap f] tujv 
» euvouxujv (pOcrt? to!? epTraGecn Xoyicipoi?.» TaGTa eiTcdiv Kai Trjv ffuvnGn euxf}v eKTeXecra?, cruvn- 
ptepncxe TaCrrrjv Tfj dbeXqjOTnn. 'Erri toooOtov be TrpoeKoTTTe Kai eirebibou toT? epTTpoaQev ev irdcrn 15 
apeTfj Kai taTTetvwcrei, uj? Kai urroypappo? Kai tuito? yeveaGai irdm 88 toi? Iv 28 Tfj povfj dcfKOupevoi? 
povaxoi?. '0 be bidKovo? tujv ev Tfj oiKia auTfj? , ei? auTO toGtq rrpoKpiGet? napd Tfj? dyia?, oikovo- 
piicra? Trdvra, uj? urreGeTO brjXovoTi toutuj 29 , eHfjXGe rrpo? dvaZfjuiffiv Tfj? Kupia? airroO Kai evTuxwv 
tuj povaxw tuj ditoKeipavTi TauTnv eTruvGdveTO, ei dpa cfuvoibe, ttoG ecmv fj Td yj'i'iva XiTToOcra Kai rd 
oupdvta eTri&ijoGcta. '0 be TTpo? chjtov «"0ti bt^Xa Td 23 nepi auTii? poi eyevovTO 30 , uj tckvov, ouk 20 
» dpvncropat. TToG be Spa tori vOv 81 , dyvouj. AXXd beOpo piKpov d}ia TfopeuGajjiev eiq Tobe to jxova- 
» o-Tt'ipiov. » Kai (pGdcravTe? epaGov bid toG iruXuJpoO, eiffuj tujv dpKUiwv exeiv to 32 ZriToupevov Kai 
qSiouv biaurivu9nvat rauinv. Tfj? be e2eX9ouo-iK, 6 uovaxb? tov bidKovov GirobeiSa?- « 'Ibou, (pnaiv, 6 
» mo-TOTaTos aou oiKOVOpo?, TcoXXd iraGdiv ei? dva&rrriatv ^ ou ' wdpeari* Kai ei pouXei, iropeuGuipev 
» ei? Tf)v fipeTepav Xaupav. » Toutujv aKOUoaoa f) dyia Kai tuj TrpoecfTum Tfj? povii? TTpoaeXGoOffa Kai 25 
ti'iv euXoTiav eS eKeivou Kai tujv Xoittujv dbeXqjuJv XapoGaa, eKeiGev e£r|« 38 Kai dmiXeev dpa tuj biaKovuj, 
o-uvovto? Kai toG povaxoG. ei? ti'iv Xaupav. 5 Ev TauTq be ecp 3 kavov biaTpiiuao-a, GaupaTUJV aTieipuJV 
auTOupTO? dvebeixGii- 'AueXei ti"i? tujv GaupdTUJV <pn.ui]? biaboGeiaii?, tcoXu ti ttXiiGo? diroTaHapevajv 
Trpoo-eppuii Tfj povrj. AXXd to tou tokou effTevujpevov Kai piaiov bieKuiXue Trjv tujv Trpoaepxopeviuv .. 
ertiboo-iv. "OGev 6 tii? povfj? TTpoecrTUJ? GeoGev epTrveuffGeig tuj Tt^viKaGTa naTpidpxr) KiuvcTTavTivouTco- 30 
Xeiu? tuj arko Tapaoiuj bnXoiroiriffag Ttepi Te Si tujv Gaupaafuuv Zpywv tou poyaxoO EucpTipiavoO Suuj? 
Te, biaKUjbujvr|9evTUJV tujv GaupdTUJV, ouk oXiyaiv dvbpuJv ttXjiGo? 35 aTTOTatapevujv Trpoaeppuii t$ povfj 
Kai pfi xujpeiffGai tou? Ttpocrepxopevou? bid to iravTi") eo"Tevu>pevov tou tottou Kai ffpiKpoTarov bieo"a<pri- 
oev eupe tov dTtuJTaTOv 3 * TraTpidpxnv ffuveuboKouvTa tuj ibiiu GeXiipaTi. Kai Xa^ajv bid bujpea? auToG 
tottov epeimov, tov vOv f\ povi] tujv a A8papiTdiv Xeyopevov, bi' oXitou xpovou eH aiiTiiv tujv Kpnmbujv 35 
cppovTiffTripiov dTTOKaTao-TiiCa?, ei? ttoXXujv ^juxujv Gu.nx)piav, iv auTi|i Tfjv d-fiav tov Xemopevov auTfj 
bpopov m do-Kr,TiKOv biavucrai trap edxeu acre. Kai toutou Tevopevou Kai Tfl? dneXiKii? ^Keivn? biarujins 
TcepiBor,Tou toi? Tracri -fevopevn? Kai KaTd piKpov btaTvuicrGevTO? toO KpuTtropevou, ei? ocrov dpa tcooov 
oi KaG 1 eKdcfTrjv irpocrepxopevoi irepiioravTO, ou buvaTov biaypdipai. 'Etrei be 84 Kai ireipacrpo? ti? 
emffuveSj] xfj dyia dno tivo? to crxnpa pev S7 povaxoG, epTOi? be Kai irpdTpacri Td irpujTa cpepoVTO? tujv 40 
TTpoaujKeiujpevuJV tuj xaipeKaKui baipovf toutou pev epyov outo toOto dTrapaiTriTov 38 KCKTripevou 39 , 
Tpaxeia? 40 uBpei? Kai aiaxpd?, uj? kot' euvouxou, tii? 6ffia? eKxeovTO? Kai KaTHTOpouvTO? dvacpavbov, 
KdKeivi]? be dvT oubevo? TauTa Xoftfopevn? Kai .euepTeaia? f|T6io"0at paXXov Td kot' auTfj? Xexopeva 
biaSeBaioufffi?, yuvn ti? 6eo(piXr|?, tujv aicrxpwv <Kai 41 > putfapujv pnpdTUJV tou 6'vtuj? BeBnXou Kai 
ipoveuj? peTd TaGTa dirobeixQevTO?, aKOucracra- «TTp6o*€X€, cpricriv, dbeXcpe, pii iroTe ouk Icttiv uj? 45 
» Xeyei? euvoOxo?, oube epitaGr)? uj? uiroXapBdvet?, dXXd T»v»i Kai aTraGn?* Kai cru pev exei? ei? Kepbo? 
» Tri'v Teevvdv tou Tcupo?, biaaupujv Trjv <maQi\, tou? be dKOucravTa? 42 poXuvei?. TTpo xpovuiv yap 
» tivujv, f\ivf[ ti? irdvTa Td TrpocrovTa auTfj 43 biaveipacra, yeyovev dtpavn? Kai pn iroTe, 5v XeTei? 
» euvoGxov, eKewii eari Kai auTO? ei? BdpaGpov d7rujXeia? Ti'-jv ipuxnv crou KaTdxei?. » '0 yoGv pucrapo? 
€K€tvo? Kai boXio? TcpoffGei? Kai toGto ttj ibia Ttovnpta, bieTpdvojc»e tov Xdyov ei? iroXXou? Td? Xoibo- 50 
pia? dcpei?. "Effireube be KaTaKpTjpviffai Trjv dytav ei? tottov KaTUjepepfj, ottuj? KOuqsiffGevTUJv ujv 
Jlp<pfeo-TO, TeTupvujpevriv fbt] Kai offi to BeBaiov. Ouk ei? paKpdv be touto itot^ffas, eibe pev oGbev, 
Teyove be f)pi2»ipo? eK Geia? buvapew?- xdKeiGev dTravacrTd? TTpo? Td ibia ojx€to, 'EKeiffe toivuv 
KaTaffxeGei? uj? KaTdbiKO? eyKXripaTi cpovou, tuj £uXuj tii? KecpaXfi? auToG 44 uj? ev dyxovr) GrfOTfie<iGei- 
Gi\q, Tip eYX«JptwJ? outuj XeTopevip « <poupKt|, if\v oXeGptov Kai piapdv dTreppr]He yvyfp. 'H be aria uj? 55 
eK toutou biaqpripio-Gefaa Kai Td aKdvbaXa cpeuTOucra, buo Kai povou? ^x ou<Ja povaxoG? peG' lauTfj?, 
dvebpape rrpb? Td pepn toG iTevoG- Kai eupoGc?a eKKXriaiav ubojp Kai ktittiov 4'xoucfav, KaTUJKncrev ev 

- 27 T ^Kvov AoYiuuov Mv. — 28 itdar) add. Mv. — *° tuj toioutijj Mv. — 30 tf&vexo Mv. — 8I vOv Spa iorl Mt. — 82 tov 
Mv. — « 3 ^Snet ^KeiOev Mv. — 3 * om. Mv. — S6 -irXf)6oq add. Mv, om. M. — 8 « xpovov Mv. — 3T pev axf|ua Mv. — 8S dTrc- 
paiTiiTov M. — 83 K€KTi^vrj Mv. — *° TaX€ia? Mv. — 41 om. M. — * 2 dKo6ovra? Mv. — 48 dOTfj irdvTa Mv. — " ootou 60 

Ke<poAf]<; MV. — 4i X6YO,U6VT) M. ' : f. 67^ 177 ■ MENSIS OCTOBER 178 

5. Kai To0"6aiou TTauXou tou 0r|Baiou toG 6., Kai tujv dTtuJV papTupujv Mrivr] Kai Mr\- Oct. 29. 
TtpujTOu povaxoG. vaiou.TeXeiTaibe/i aiiTuuv cuvaHt? evTuJ'EBbopuj. 

MHN! TQ AYTQ A'. 1. Mvnpn tujv dyiujv dirocrToXujv ZTdxuo?, 
5 3 AptrXia, OupSavou Kai tujv Xoitcujv. '0 
ctYio? duoo*ToXo? Ztccxu? eTciOKOTTO? Ttpox€ipi2e- 
Tai BuZavTi'ou irapd 'Avbpeou 1 ToG aTiuJTdTOu 
dTcocrToXou, KTi'cravTO? eKKXricffav re epav ev 'Apyu- 
porcoXei 8 , ev fj Kai ouvnGpoiZovTo 8 xpicmavoi tov 

10 dpiGpov bicxiXioi • xai bibdo"KUJV auTOU? expd- 
Tr|0"ev eiri ftrv\ i?' Kai eKOiprjGrj ^v eiprjvij . c O be 
ApirXia? IwiciKOTro? Tfj? 'ObucraouTroXeuj? eyeveTO, 
Xujpa? MaKebovia? i , dvaipeGei? utto eXXiivuJV. £ 
be OupBayo? eTfiaKOTro? MaKebovia? 4 ^yeveTO, 

15 (poveuGei? Kai auTO? urto re loubaimv Kai eXXr|- 
vujv peTd xai eTepujv ttoXXujv ■ Kai outuj?, 5 ev 
fipepa pia, outuj 6 ouppdvTo?, biaapopuj? Bacravi- 
crGevTe? biatpopoi? tottoi? Kai ^Gveffi Kai TroXeoi, 
TrapebujKav Td? dyia? Kai paKapia? auTUJV ujuxd? 

20 tuj Kupiuj. 

2.. Ti^j auTf} fipepa d9Xr|0"i? toG dytou tepopdp- 
Tupo? ZrivoBiou Kai ZnvoSia? Tfj? dbeXajfj? 
auToG. '0 ayio? pdpTU? ZiivoBto? f\v im Tfj? 8aot- 
Xeia? AioKXrynavou, euffeBuiv yevvriTOpiuv uio? 

25 ZrjvoboTOu J Kai 6eKXr|?. TTpoKou/a? be ei? ^XiKiav 
Kai ei? Trjv xaTd 0edv yvujo*iv Kai eucreBeiav, eiri- 
ctkotto? x e, P OT o v6 i Tai T Hg Aiyaiujv iroXeuj?, ev fj 
Kai Y€Y€vvriTai 2 * nXeicrTa? be tdo*ei? etreTeXet ev tuj 
ovopaTi toG XpicfToG, uj? Kai Td rrapd tujv iaTpujv 

30 dTraxopeuopeva 3 rrdGrt Gepaireueiv. Outo? <7uve- 
XricpGii Kai Tcapecrrri tuj f]yepovi Aucria - Kai ttuGo- 
pevrj touto f\ outoO dbeXcpfi ^rrebujKev e[Kouo"iui? 
4auTfiv. TurrTOvrai ouv Kai eiri KXivrj? cnbrspa? 
TrercupaKTUjpevri? ecpairXoOvTai Kai ei? XeBriTa nio- 

35 o*n? epBdXXovTat. 'PuaGevTe? be Tfj toG XpicfToG 
XapiTi Tsiuv TOiouTUJV Bao"dvujv, Tfjv bid £i<pou? bexovTai TeXeuTrjv. TeXeiTai be fi auTuiv OuvaSi? CT - 30. 
Ttepav ev MoucfTiviavaT?. . 

3. Tfj auTfj r]pepa dGXrtcfi? tujv a-fiwv papTupujv 
KXaubiou, 'Ao*Tepiou ( Neujvo? Kai NeoviX- 
Xrj?. Outoi UTifjpxov erri AioxXrinavoG toO Baai- 
Xeiu? Kai Aucriou fjxepovo? T^KtXtKUJV 1 ercapxia?, 
veoi Tr|v f|XtKiav, dbeXcpoi KaTd crdpKa ovtc?, to 
yevo? "Icfaupoi eK rroXeuj? Aapdvbuuv 2 . AieSXrtGn- 
o"av be rrapd Tii? ibia? pryrputd? uj? xpio"Ttavoi, pfj 
GeXouoriS auroi? 3 ti % iv eTriBaXXouffav embouvai 4 
KXripovopiav 68ev rrapd tou Aucriou eSeracrGevre? 
Kai tov XpiOxov 6poXoT)!0"avTe? Kai -paodvou? 
o*9obpd? 5 uKOOTavre?, ?£uj toG tcixou? dveo"KO- 
Xonio"Gr|0*av' Kai outuj to teXo? ebeHavro. 

4. Tfj auTfj iipcpa pvfjpr] toO ev dyioi? rraTpo? 
fjpujv KupiaKoG dpxietricTKorrou yevopevou Kujv- 
crravTivouTroXeuj?. . 

5. Kai dGXtiai? tujv dYtojv papTupujv 'louXia- 
vou, Kpoviuivo? 1 , MaKapiou, AXeHdvbpou 
Kai Xo irr ujv beicarptiuv dYiujv 2 . Outoi r|6Xr|0*av erri 
BacriXeui? Aexiou ev 'AXeHavbpeia. TTpuiTO^ be 
AXeSavbpo? dxGei? Kai pfj buvdpevo? OTnvai 6p06? 
bid to etvai aiiTov -rrobaXfOv 3 , cruv Kpoviujvi 
otKeiuj auToG bid peo"r)?Tfjc; rr6Xeuj?.0eaTpto*GevT€? 
Kai Kapi]Xoi? oxoupevot 4 Kai pereuipuj? paarixGev- 
Te?, TeXo? doBeOTuj 2ujo"rj kot 5 auTuiv eKxuGeicrrj 
KaTeKdi-jcrav Kai to rrveupaTa drtebujKav. Tujv be 
Xoittujv oi pev HecrGevTC? biacpopiu?, oi be KauGev- 
Te?, oi be Hi<peo"iv urroBXr)GevT€? Kai Tfjv TricTTiv 
auTuiv pfj npobovTe?, drravTe^ tov bid paprupiou 5 
OTecpavov dnrivexKavTo. 

6. Tq auTfj fipepa pvfjprj toO eucreBou? 1 Aeov- 
to? 2 toO cpiXoaoqjou. 1. — 1 'Avbpaiou S. — 2 'ApYupouTtoXsi S. — 3 duvaOpoiZovxai Sa. — 4 MaKebtuvtai; S. — ° outo^ Sa. — 6 ootuj? Sa. 

2. — ' Zt]v66ou Sa, Zrivdbotoi; in Passione, Act. SS., Oct. I. XIII, p. 259. — 2 Yey^vriTai S. — 3 airriYOpeuopeva Sa. 

3. — 1 KiXuciujv Sa, — 3 S, Sa, al. Aapavbtltv Act. SS., I. c. p. 259, n. 2, Aapavb&uv ap. Diodorum Siculum, XVIII, 
40 22, Dindorf, II, p. 231. — 3 a>rr.,.prius aorng S, om. Sa. ~ * otuxoic; bouvai Sa. — 5 Sa, ffipobpou? S. 

5. — * Kpoviovo? S. — 2 om. Sa. — 3 eivat ivoba\f6<; Sa. — * dxo&vxes Sa. — B rrupoi; Sa. 

6. — l tou eocepoO? om, Sa. — 2 Adovro? S, Sa, alias Aeovnou. Cf. Synaxaria selecta ad d. Oct. 31. auTfj peTd Kai 46 buo povaxuJv, tou t€ Euo"TaGiou Kai toG NeoqiuTou. KdKeTQev rrdXiv dTtdpacra perd Oct. 29. 
rrapabpopfiv xpovujv tivujv, trpoo"KXr|Geicrd ev tuj Bu^avriuj rrapd tivujv povaxujv eTri Td peprj toO 
*5 ZiypaTO?, eKeicre to XeiTropevov TauTrj rfj? 2ujfj? Kto? biaBtBdoacfa 6o"iuj? Kai 47 Geapecfruj? idcret? tc 
Kai GaupaTa ouk oXiya to?? TrpocfioGcri x a P tffa u-evr|, Tcpb? Kupiov e£ebf)pr|0"ev (Oct. 28 7 ). — Mv : 1. 2 
("A. Kai Mapia?). — KupiXXou. — 4: IdBa?... evGev KaKeTGev Kevm,Gei? t. ^"Avvri?. — Tn? ayia? 
pdpTupo? MeXiTivfj? (Sept. 16 4 ). — Mb : 1. 2. — KupiXXo?. — 4. —Awn?. — Mr : 1. 2. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. — H : 2. 3 (... Neujvo? xai GeoveiXn,?). — 4. — Oct. 30. 
P : 2. — Mapxiavou euicfKOTrou ZupaKouo"n? ^n? IiKeXia? (Oct. 31 1 ). -=- 3. 4. 7. — F : MapKiavoO. — 
3 : tujv dyiiuv papTupujv KXaubiavoG, 'Aatepiou, Neujvo?, NeoviXr]? Kai EuTporreivri? erri AiOKXrjTtavoG 
BaoiXeuj? Kai Auoia fjyepovo?. — 4. 5. — ToG dyiou pdpTupo? 'HpaKXetou K — 6. — Fa : MapKiavoO. — 
3 (... Eurporriou). ~ 4. 5. — 'HpaKXeiou. — 6. — Fb : MapKiavou. — 3. 4. 5. — 'HpaKXeiou. — 6. — 
B : 'Empdxou (Oct. 3l 2 ). — 7. — Ba : 2. —.MapKiavoO. — T : 2. — O : 1. 2. 3. 4. — G : deest — 
C : 2. 3 (... Neuivo? Kai OeoviXXa?). — 4. 7. — In margme fol. 40 : Tfj chStSJ npepa toO dyiou tepopdp- 
Tupo? MapKiavoO emOKOTcou ZupaKOuo"n?. — Gb : 2. 3. 4. 7. — Ge : 2. 3. 4. 7. — M : 2. — MapKiavoO. — 50 55 - 46 tujv Mv. — 4 " 6o"iuj? Kai om. Mv. 
1 "HpaKX^ou F, Fa, Fb. 

SVKAXARIUJT. 12 179 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM 180 181 MENSIS OCTOBER 182 Oct. 30. f. 68. 7. Kcd cieXriffi? tfj? aria? pdpTupo? EuTpo- 5ea|ae"Q««; eipKTfj £oq)u)56i ^KXeieTai. 'EfpeiffrriKet 

mas. Autji f\v drro 'AXe&xvbpeia? tit,? Aiyutttou. ouv f] tou mxcrxa $opTn icai tov aOToO 6 iepea 6 

'E-rxei be TcXfi8o? papTupwv ev rfj cpuXaKfj tit.? aiiTfj? irctTrip diroGTetXa? TteiOetv enexeipei peTaKaXeoa- 

TroXew? dTTOKeKXetaro, eXeoucra auTou?, ttot6 pev ff6a! Kai peTaboOvai xiBv pucmipiujv. '0 be 06 

dnripxeTO Kai eTreaKercTeTO, ttotc be dTrecrreXXev povov ouk imiaQr\, dXXd Kai pbeXuSdpevo? dire- 5 

gGto?? td rrpo? rfiv xpeiav. Outuj be TTOioGca Ttepipe. Mavedvet xaOia 6 Kai Gnpiwv dipOTepo? 

biepX n 8n tuj iiTefiovi 'ATreXXiavuJ. '0 be KpaTiicra? AiouBiyiXbo? 6 , Kai dvaipeGfjvai outov lreire&n^vov 

auTfiv eveKXeiaev ei? «puXaKr|v j enra eKpaXwv 1 rrpoaTdTTet ev t«j eiprrf). Ou Yevopevou, u>bai Kai 

TTapecTTn^Ta.PnpaTiauToG-Kai oMoXoTn^aaav 3 peXipMai dcjujpdTUJV buvapewv mi XapTrdbwv 

tov Xpiarov" dKpepacre Kai XapTram Katemtev. cpujTOXUoiai irepi to awpa toG paKapiou 'Eppnvrf- 10 

"Hti? Kaiopevn' « Me T dXn n <mpoTn? tou ubaio? Y&oou rrapd 7 XpiffToO toG GeoG KaTarrepTiovTai- 

» toutou, Strep pot emxeeiai » dpoa. Td? jap Kai to £evov tou 8aupa T o? 8 tou? pev maroix; ei? 

cpXoYa? uj? ubujp eXoTiCeTO Kai btePepaiouTO 6pav euxaptffTtav eKivei, tov be (Tcpayea KaterrXnTTe Kai 

dvbpa cpopepov 6potov utqj GeoG. ToiaGra Xeyouffa auverdpaTTe Kai pexavoetv erri t# ptdcrpaTi efid- 

Kai eGxapiaToGaa, ev aGTfl t^ fJaffdvu. uapebaiKe lero. OOtcoXu? xpdvo? xai voao? eTreXeouaa tujv 15 

to rrveGpa aurfi? tu. Kupiuj. dvSpumivujv diriiXauve, Kai xaXe? Mavbpov tov 

8. T13 aOTvj ripepa fie\ n <Ji« toG d T iou pdpTupo? Tfc kKXnoia? emo-KOTrov Kai tov veumpov iraiba 

'Eppnv'iTTiXoou^pnTO? 2 tujv OmffiTOrBiuv 3 , 'PeKxdpebov 9 dvatopeuffa? paffiXea, d£ioT to?? 

dpeiavoG ffuv TravTi tuj eGvet TUTXdvovio?. OOto? foot? TeXeoai tov iraiba, oi? Kai tov pdpTupa 

puneei? Tfiv 6pG6bo£ov tciq-tiv Giro Aedvbpou tou "EppnviniXbov TrpoeTeXeaaTO. Kai 6 pev Tauxa 20 

tujv 6p8ob6Hujv emo-KOTTOu kui toG rcaTpo? auxoG ehrujv Bvr|(TKei, TeKxdpebo? be Til? opOoboHa? 

bid Tfiv peTapoXriv x«XeTtnvavToc S ? Kai troudX^. Td (ytteppaTa be£dpevo ? , cruvopGoboSeiv Kai to 

aGTbv ueTnpxeTo btupeat? Kai beSiwcremv uppeai GnnKOov e'Treiae. Kai OKorret poi GeoG upovoiav 

T€ K ai drteiXaT? Kai KoXaKeiai? Kai eujudate, d«Xt- ^Eppnvfn^ov auTX^P^ Gnep ^ euaeBeia? 

vn? 4 Kai dKaTa-fujVtcJTO? 6 ttou? flv o6ev orepeiTai (npcrrfvai Kai | drrav to T evo? " ttj dpGoboHuj 25 

pev Tfi? PaffiXiKfis biaboxn?, X«P«S b ^ Kai Ttoba? TtiffTet TrpoffTieeTai". MHN! TQ AYTQ AA'. 

Oct 31 1. Mvnpn tou d T iou ' MapKiavoO emOKOTTOu nexpou.ToG.Kopucpaiou xcuv dnocTToXtuv e K Xe T ei?, 

lupaKOua^? 2 . OGto? pa0 n Tn? e T eve TO netpou X «P0T0veiTai eitiffKOTio? K ai aTtoo-TeXXfTai tt P 6? 

To0dTTO(JT6Xou,eKTd.VTr 1 ?dvaToXr 1 ?pepd 1 v?XKa ) v rd eo-rtepia 'pepn iffc iTaMa?^ ev XupaKOUCTai?. 30 

to T €vo ? . MeTd be if|v toG Kuplou dvdX n vpiv, Giro Eupwv be TrdvTa? tu. Z09UJ Tq? dyvoia? K eK P aT n - 

7 — - 1 iK&akXwv S. — 2 buekornoaoa S. , „ 

AiTPlXTt&o? ; 8u. - 7 n»r., P n«, Trap<i tcO Sa. - - flcdporoc Sa. - • -Poadbepov S, Sa, rt Wh>. - »vo« Sa. - » tt P o- ^ 

xieexai S. 

1. — J tepondpTupo? m/rf. Sa. — 2 XuppaKoiimi? S. — ■» ItTaXia? ba. Oct. 3). Oct. 31. 5 7 _ToG d T iou dTroo-ToXou KXeujixa(cf. Ocl. i9, F).- Kai tou 6(Jtou tot P 6? fipu»v 'ia-ancp "aTpidp- 
vou KuJvo-tavTivouTToXeu)?. - 3. - Tu,v d T iu)v dicoffx6Muv <ek to»v 0', Tepnou, MdpKOU, 'IoOotoo Kai 
'Aprepd - '0 d Tl o? dTtocTToXo? 3 A PI <tt6SouXo? ev eipnv^ t. - Mv : 2. - Tffc d T ia? pdpTupo? 
MeXmvii?.- MapKtavou. - 5. 7. - KXedjira. - W,cp. - 3. - Tcuv d T iu>v aTtodToXajv e K tu>v 40 
0' Tepevriou ktX. - 'ApiffroBouXo?. - Mb : 2. - MAmvffe. - MapKtavoG. - 5. 7. - KXet^Tra. - 
ToGoaiou TraTpb? ,hpujv 1ui(ri|q) itorpidp X ou KajvaTavxivourroXea.? . .- 3. - T*v d T iu)v aTV0(TT0- 
Xu,v e,< to»v o',Te P Tiou, Md P K0u, Iouotou Kai ApTepd.- '0 d T io? duocTToXo? Ap.cTToSouXo? ev 

etprivn t. — Mr : 2. „„,,,.,_ 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. % add. :. TeXetTat be n pvnpn adioG ev tu) vau. TUiV a-fiu-v aicoato- 45 
Xwv rrXno-iov t.i? povq? tuiv dYiwv papTdpujv lepTiou Kai BdK X ou. - 3. 4. - H : 1-2. -- 'HpaKXeiou. 
Aeovtiou cp.Xoo-6cpou (cf. Oct. 30"). - 4, - P : % - AeovTiou cptXocrocpou. - 4. - F : Znvopiou k«v 
ZnvoBia? (Oct. m - 2. 3. - Fa : Z n v piou Kai Z. - 2. 3. - Fb : Z n voBiou Kai Z. - 2 3. - B : 
Znvopiou Kai Z. - lTdxuo?, ApxrXia ktX. (Oct. 30'). - Ba : 2. - EGtpotria? (Oct. 80'). - lautaou. 
Kpoviujvo?, MaKapiou, 'ETnpd X ou, AXeSdvbpou (Oct. 30 5 ). ~ lTd X uo?. - 3. - T : lTa X uo? (Oct. dO ). - 50 
O • Znvopiou K ai Znvopia?- to (TuvaEdpiov 7rpoe T pdcpn *S ^v X' toG TtapovTO? pnvo? (Oct. 30 ) - 
Q - 'HpaKXeiou. - Aeovio? (Oct. 30"). - 4. - G : matil. 2. - 'louXiavoG, Kpoviu>vo? ktX. (Oct. 30 ). - 
C • 2. - lTd X uo? ktX. (Oct. 30'). - 'HpaKXeiou. - AeovTiou (cf. Oct. 30<). - Cb : 2. - 'W****- 
(Oct 30'). - 'HpaKXeiou. - Aeovxo?. - Ce : 2. - ETd X uo?. - 'HpaKXeiou. - Aeoviiou (Oct. 30 ). - 
M • 2 - lTdxuo?, 'ApirXia, OGpPavou Kai NapKiaffou (Oct. 30 1 ). - Ann^S Geobujpntou * £iti<neonou 55 
TtepipiouKaideXnaew? opoXoynxoG two? dvuivGpou. 'Ev Tat? n^P^S MouX.avoO 2 tou arcoOTaTOu 

J ©eobwpiTou M. — 2 toO dnoOTdTOU 'louXictvoO Mv. i- pevou? 4 , ttoXXoT? dtOJCft Kai ibpujcri Trpoa'TaXaiTrtu- eauTOV Ipcpaviler aippncre yap, Guovto? toG f)T £ - Oct. 31. 

prjcra? Kai tou? tujv eibujXujv vaou? euxat? Kaxa- povo? Kai tujv 3 peT' auToG tov paipov KaTa- 

CTpetj;dpevo? Kai eKKXr^cria? beipdpevo?, itdvia? .tfTpeipai. XuaxeG^S °^ v dipoXoyn^ 5 T0V Xpicrtbv 

iTpo? Tr|V dXnGeiav ^TcavniaTev, ulou? (pujTO? bid Kai dvapTn©ei? em HuXou yupvo? S^eTai ^m ttoXu* 5 toG dyiou parrTtcrpaTO? dvabeiSa? Kai o*npeioi? Kai 
TepamjToXXou? KaTaTTXn2a?."08ev tpSovip paXXope- 
voi oi tujv Moubaiujv Trdibe? Kai Tt)V irapoucriav 3 pn 
^veyKOvre? tou bibaffKdXou, KTeivouatv auTOv piataj 
GavaTiu' Kai outuj? ^TrXnpujSn auTbu n papTupia. 

10 2. Tn auT§ npepa d8Xno"t? toO dyiou pdpTupo? 
'Ettim dxo u . "0? nv Xiav dipato? ttiv oipiv, iv dfpuj 
ix\v otKnffiv ^x^v. ^ K TroXeuj? toO TTnXouoiou/HxGn 
be iTpo? tov n rep ova ArreXXtavov iv AXeHavbpeia 
KXr[9r| l dyiaiv ripujpoupevov, paXXov be auTO? 2 

15 — * KeKpariin^vou Sa. — s nappnoiav Sa, irappouoiav S. 
S. — ' rrXn©€i S, irXfjOo? Sa. — 2 auTOi? Sa. — 3 tov S. — 
3. — ' corr. Sa, prius €15. — 2 Svtujv Sa. — 3 om. Sa, eiTa Tf|v KecpaXnv dnoTepveTat, tou? tujv ^XXiivujv 
0eou? XoibopuJv 4 . 

3. Tf) auTq f|pepa d'6Xr]0~i? toG oyiou pdpTupo? 
'Ernpdxou toG 'Pujpatou. °0? peTd TopbiavoG 
Ttvo? eGaepoG? dvbpo? bieBXnGn Tt P dpxovTt uj? 
XpicfTiavo?. Kai IpujTnGei? auTO? 6 'Eitipaxo? Kai 
6 fopbiavo?, ei 1 tov Xpio"T0v eSopvuvTai, dTreKpi- 
vavTo • « Geov tov ck pn ovto? 2 Td 6vTa cruo"Tn- 
» crdpevov oubei? tujv euqppovouvTUJV dpveiTai. » 
Kai 6 dpxwv « Oi 9eoi, uj dvocrtoi, ouk eiat ToGbe 3 

4 TeXeiTcu hi ktX. add. Sa, inter Synax aria selecta. 20 veo? ti? iepeui? uid? ev buffffepeia Tpa(pei? ei? tov tujv e-j(7epujv peTeffTi] xopbv TpOTTtu TOiuibe. Tuvn Tt? 
erricnpo? ^v euXapeia Kai toO t»i? biaKovta? nHiujpevn x^P^MaTO?, ffuvrjen? flv Tn? toutou pnipo? 3 . 
AuTn toOtov peTd th? pntpo? dcpiKvoupevov, eTi peipdKiov ovta 4 natrd^eTo Te Kai rjpeGtZe Trpo? eGo*e- 
peiav. Tfj? oGv pnTpo? TeXeuTn^dan?, dcpmve?T0 irpo? aGTnv 6 veo? Kai Tn? o"uvr|8ou? bibao*KaXia? 
drrnXaue 5 . TTafitueei? ouv fjbn Tai? bibaffKaXiai? Tfj? GeocpiXoG? yuvatKO?, l7ruv8dveT0' « TTui? dv 
» buvnGui Triv toG rtaTpo? beiaibaipoviav (puyeiv Kai.Trj? 7rapd ffoG KnpuTTopevn? dXnGeia? peTa- 
» Xaxeiv*;» C H be - «Xpn ffe TraTepa cpuYeiv, uj tckvov, <pt\ai, Kai TrpoTipnt3*aa8ai tov outoG 7 Te 

25 » Kd«eivou biipioupyov Kai iroXtv ^Tepav KataXapeiv, ev rj buvaTbv biabpdvai toG buoaepou? paotXetu? 
» to? x^pa?'* ^Trnrf€^ aT o 0£ K ai bC eauTn? irpoPnvai Trjv irepi toutou Ttpovoiav. Kai 6 iraT? w<; 
IlKOuae, (pn^i- « Kai Triv epauToG irapabujo-uj iuuxnv. » 'OXi fujv be bieXGouffuiv npepurv 8 , louXtavo? pev 
ei? ttiv Adcpvnv bnpo9otvia? erriTeXuiv 9 dvrjXGe- auvavvjXSe be Kai 6 toG Traibo? ttothp -iepeu? ujv Kai 
Yap ffuveTreaGat eiujGuj? fjv Tip BaffiXei. Tuj be iraTpi ffuvfjv Kai outo? icai 6 toutou dbeXcpo?* veuiKopot 

SO yap fjo-avKaiTd pamXiKd ebeffpaTa TreptppavTitovTe?. Tfj ouv TfpdjTr) npepa Trap aaTd? 6 iraT? Tfj toO 
PaaiXeuj? 0"Tipdbi Kai Td dipa KaTd to ^80? biappdva? Kai toG puaou? epTrXncra?, bpoppj xPn°" a .aevo? 
Triv AvTioxeiav ndXiv KaTeXape Kai Ttpo? tnv 8aupao"iav dKeivnv yuvaiKa dcpiKopevo?* « 'Eyuj pev nXGov, 
» l<pn, MH iueuo"dpevo? ti'iv uTrocrxeo"tv ffu be crujTnpia? kaTepa? empeXn8!iTi Kai Trrv eTfayreXiav 
» eKTrXrjpujaov. » TTapauTiKa 10 dvao*Tacra irpo? tov toG GeoG dvGpujTTOV MeX^Tiov tov iraiba dmiTaTev". 

35 4 be Teuu? auTov avw bidyeiv ev tuj KaTaYoJYiuj Trpoo"eTa5ev. '0 be TiaTtiP tov Traiba emZnTdiv, ttjv Te 
Adcpvnv TrepievocTTet Kai 12 trepifjet ,3 ei? Tr|V TtoXiv dq)iKopevo? td? dxuid? " Kai Td? 13 (Xt€vujttou?, 
TtdvToGev TrepidYUJV tov 6cp8aXp6v toGtov dvixveuo-acr0ai. 'Qq ouv rrapeYeveTO, ev8a to KaTayiuTtov 
eixev 6 8eio? MeXeTio?, dvapX^q/a? eibev eKetvov dvuu6ev TrpoKUTTTOVTa 16 Kai bpapujv e'iXKuae tc Kai 
KaTtiYare Kai ei? tiiv oiKiav aTraYaYLuv, TrpuJTov pev pdo*Ti£iv auTOv KaTa£dva? Kai oPeXioYcou? irupa- 

40 KTUJO"a? TaT? x«pcri kqi toi? 7rocri Kai toi? vdiTot? eTreeiiKev. "EireiTa KaGeipHa? ev tuj 8aXdpui Kai KXei8pa 
?2uj9ev Tcepi8ei?, ei? ti'iv Adcpvnv dvnXSe 17 . TaGTa Iyuj tou dvbpo?, TrpecrpuTOU 1S rjbn yctovoto?, 
bniToupevou aKTjKoa I9 . TTpo(Te8nKe 20 be icai TaGTa, di? ?v8ou? yevopevo? Kai Geta? xdpiTO? epTrXno*8ei?, 
CuveTpiipe ulv ditavTa 21 Td toG TiaTpo? ei'bujXa, ^Kujpujbei be outujv 22 Trjv daGeveiav. "Yo"Tepov be ei? 
voGv Xapujv OTtep e'bpaoe, Tfj? toG rraTpo? irapouaia? (peiboT, tov AecnroTnv keTeuev emveGaat Kai 

45 cruvTptipai Td KXeiGpa Kai Td? 8upa? dvaTreTdcraf « ZoO tap, Kupie, on iS eveKa TaGTa TceTfOv9d tc 83 Kai 
» bebpaKa », eXeye. « TaGTa pou, e'cpii,, XeyovTO?, eHeireaov pev to KXetepa, dveujx8ncrav be ai 8upai u - 
» €yuj be TcdXiv eu0u? Ttpo? tiiv yuvaiKa ebpapov. 'H be ffxnpa Y^vauco? TrepiGeTad <pot 2o > Kai ffuv 
» autfj ye ei? tt|v Kapdpav Ka8io*ao*a, tuj 8eiuj. pe rrdXiv MeXeTtip Trpoo*nYaTev. '0 be Tip tujv 'iepoffoXupujv 
» pe - 3 TiapebujKe emo-KOTcuj 2G , KupiXXo? be TnviKauTa fjv Kai outuj vukto? ei? ty\v TTaXaicrTivnv djppfj- 

50 » crapev. » MeTd be if\v toG iouXtavoG TeXeuTnv Kai tov TOrrepa outo? irpo? 27 Tr|V euaepeiav ujbnYno"e 
Kai toGto yap npd? peTd tujv d'XXuuv ebibaSe 2S , TfpeapuTn? yevopevo? Kai Td crriYpaTa ev xiij crujpaT! 
Trepicpepujv Kai ttoXXou? trpd? 29 thv dXn8eiav 80 6bnTn<?a?, peTfjXGe Kai auTO? rrpo? Td? aiiuviou? 
povd?. — ToG dyiou pdpTupo? lT€9dvou Kai Bapvdpa, Tpocpipou, AopupebovTO?, Koapd, AapiavoG, 
Idpa, Bdffan? 31 , Appadu Kai Tfj? auvobia? auTuiv (Oct.29 3 , 2 ). — '0 dxto? pdpTU? TTaT? Xi8ip t^v KeqjaXrjv 

55 _ s T j=, m MnTp j Mv. — * om. Mv. — s dweXape Mv. — 6 ^teTaaxeTv Mv. r~ ' ooutoO Mv. — s fiMepsfiv &ieXeou<Ji&v Mv. — 
fl 6nT€\fc<Jtuv Mv. — 10 Kai TraupouriKa Mv. — » dvriYaYev Mv. — Vi iiepievdcfTei Kai om. Mv. — 13 Kai add. Mv. — 
14 re add. Mv. — 35 Touq Mv. — 16 irpacrKuiTTOvTa Mv. — » d.vf\\Bev ei? tt\v Adcpvnv Mv. — 18 iipeopuTc!pou Mv. — 
19 dKriKoa binYou^vou Mv. — 20 irpoaerieri Mv. — 2I irdvTa Mv. — 22 aurou Mv. — 23 om. Mv. — u at Oupai U 
aveubxenoav Mv. — «* om. H.— 28 naTpiapx?] Mv. — 27 6ic Mv. — 2 « tb? add. Mv. ~ 2 »iroXKou? npde om. Mv. — 

60 s« e&c»!g£iav Mv. ~ 31 Bdon? M. Oct. 31. SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLTTANUM 184 ieta 183 

Oct. 31. » tou Ttavxos brjpioupYOt ; » « Touvavxiov pev o5v » Qivrzc, oi yewt&m xd? xecpaXd.; wpo? to 

oi artot eiTrov « Xoipoi * xai qrtopet? Kai dXvrr[pioi bieBnffav xd oupdvta. 

» baipove? elm. » Touxoic; 6 dp X tuv eHarropnGeiq 4. Tf) aft* npipa T * *TW*fio xuiv euxxnpiwv 

- xov bid Hupou? 5 Kaxaipr|<p£e Tai 9dvaxov. Kai Tp.ii- ToC traxpiapxeiou. 

5 

~- * Xoinrj S. — 5 Ttuv bid Sicpous aiirijjv Sa. 

Oct. 31. BXn8ei q t. - At a T iat bd>bexa xopm ev peaw cnrods xpepacrGetffat t. - ZeXeuKOc; Kai ZxpaxdviKn oi 
auZuTOt E.T. Kai pdpov devvduic; BXttouffiv. - Mv : Zxd X uo<;... Kai NapKiffffou 82 . - 2. - IcuauBou 
emffKOTrou Mu T bovia ? , evo? x<l>v xptaKOCXiujv bem Kai okxO. &rf<uv Traxepwv xu»v ev Nucabji. - AmiW 
©eooiwou. -Mb : 2. - Irdxuo? ... Kai NapKiffffou 82 . - Ai*m<Ji?. - ZTecpdvou ktX. (Oct. 29 8 , ). - 
TTdfc. - Arfibna Kopai. - ZeXeuKOc; Kai ZxpaxovCxri. - Mr : Ta.v dyta-v drroffxoXiuv €K tujv ISbopr,- « 
Kovra, Xxdxuo?, 'ATteXXoO, 'ApitXia, OupBavoO, NapKiffffou Kai 'ApiffxoBouXou (Oct. 30 1 ). — 2. 

— 3S NdpKicrou Mv, Mb. MHN NOEMBPIOX t'lfiepa? e'xet X', f\ -fjpepa t-xei wpac; i' Kai fj vu£ wpac; ib' Eil THN TTPftTHN K i. Mvnyii tujv dTiuuv GaupatoupToiv dvapyupuuv 

5 K off pa xai Aaptavou. Outoi eTXxov to y€vo;'£k 
Tn^'Affia?, TraTpoQ pev wrdpxovToc; eXXrivo^p-iiTpo^ 
be. xpiffxiavffc Geobotri? rcpocrayopeuopevrK- n a 
iraffav ibeav TeXeiac; dpeTfJs auToug e^-eTraibeuffe - 
Trdcrjc; be ernaxriprjc; ev Treipa xevopevot, xaic; Xoi- 

10 Ttai? x a ip^ lv efrrovTgc;, rfjv faxpeiav twv ipuxwv Kai 
xuiv ffujpdnuv t^ffTOffavTO, 9eparreuovTec; rrdffav 
voffov xai Trdcav paXaxtav Kai 8 ouk dvepumon; 
povov emKoupoOvrec; dXXd Kai Kxifjveffi. Aio oube 
irapd xivoc; ti XapBdveiv rivei'xovTo ttwitot€' outuj 

15 be KaXdi? tov eauxujv Biov biavucavTeg i m\ euffe- 
Bu)<g ev eiprjyri Te\eiw8evTec;, xaTeTe8tiffav ev to Trip 
xaXoupevw Oepepav. TeAeirat be f] auTwv ffuvaEic; 
IvtoT? Aapefou. 

2. Tfj auTr] fipepa d8Xr]fftgTaiv dfiaiv yuvcukojv 

20 Kupiaivr]? Kai 'louXtavfj?. AuTai n9Xr|ffav erri 

1. — x om, Sa. — 2 t^ti? Sa. — s om. Sa. — 4 dvOoavte? Sa. 

2. — x KiXiK:a<; Sa. — 2 toi? S, Sa. — s ir\ripoOTai Sa. f. 69 MagipiavoO pamXdtug. 'YTrnpxov oOv f\ pev Kupi- Nov - 1 
atva kK TapooO rf\<; KiXikwv Irrapxiceg ', fi be 
louXiavr] ex rroXeiuc; 'Pujffdiv. ZuXXr](pOeTo"at be urro 
MapxiavoO fiyepovog Kai dvaYKao"8eT6"ai 90ffai 
tok; etbujXois, ouk fjpvnffavTO TovXpiffTOV 80ev f\ 
Kupiaiva EupdTai Tf|V KecpaXfjv ffuv TaT? 2 dcppuffi, 
Kai xdpTtiv uppewv Yepovta TrepiTi'SeTai Tip peTiDTcat ■ 
ovuj- Te ^Tripipaffeefffa peTd vap8nKcuv ijtto iraibiuv 
Tiiuv ev btbaffxaXetoi? TUKTCTai Kai utto pipwv Kai 
dxdKTWv ffTpaTiuiTuiv xr)v troXiv Tapcrbv xeTpaxi? 
yu^vfi TrepidfeTai' euEapevn be pr| 6paff6ai Y^pvi], 
utto 8efaq xdptTO? effKeTrdo"0r! ■ xai dTrax9eio"a ev tvj 
TcoXei 'Puiffuiv, peTd xf)? dyiag 'louXiavn? Tip rrupi 
Trapabibovxar Kai ouxuu? exeXetifoOn 3 auxwv r\ 
laapTupia. 

3. Tvj auTrj npepa d8Xnffi? tojv dxt'ujv tepopap- 
Tuptuv 'laidvvou Ittictkottou Kai 'laKiJupou -rrpe- ■ t SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. — H : 1. 2 (Kupiaivn?). — 3. 4. 5. — P : 1. 2. 3 : 

'lujdvvou eTTiffKOTTou Kai<'laKu;pou>TrpecrpuTepou tou ^TtiKaKoupevou ZrjXuJToO to £mKXr]v, uio? Mapia?, 

25 km lapuupiou paffiXeui? ev TTepcribi. — 4 (... Zdppa, Zapivou ktX.). — 5. — Da : 1. % 3. 4. — P : 1. 2. 
3. 4. 5 : Aopvixag xai Aopva? xai KupiaKoO pdpxupo?. — Fa : 1 (= S). 2 : Kupiaivns Kai 'louXiavf]?. 
Alnve? r|0Xr]ffav em MaHipiavoO BaffiXeujq. 'YTrfipxov ouv f\ pev Kupiatva x ex TapooO xfj? KiXikluv 
iTrapxiag, f) be 'louXiavri ex. rroXeuj.^ 'PujffiDv 2 . ZuXXricpSetoai 8 be utto MapKtavoO 4 fiY6povo5 xai dvaxKa- 
ff-0ei0ai 5 oux tipvrioavxo 6 xov XpiffTOv. "09ev f] Kupiaiva HupaTai ttjv xecpaXfiv cruv TaT^ dcppOffi Kai 

30 fupvrt utto dxdxxujv ffxpaxiwxtliv xfjv ttoXiv Tapoov xexpdKig TteptdYexar dTrax8ejod Te ev Tfi ttoXci 
'PujffiDv pexd xrls dym? 'louXiavn? Tip trupi TrapabiboTar Kai outw? TrXripoOxai auxuiv r\ papxupia. — 3 : 
NaKub^ou TTpeoBuxepou xai 'luudvvou eTtiffKOTcou. — 4 : Kcuffapiou, Aaotou, Zapiviavou, 
AYpirnra, 'Abpiavou xai ©lufid toG vtrm'ou, xujv ^v Aapaffxip biaipopon; Baffdvoi? irepiTreffovTuuv 
xdxetffe TeXeiiu94vTuuv. ~ 5 : Aopviva? 7 xai A6pva<; xai Kupiaxou papTupwv. — B : 1. 2. 3. — 

35 Ba : 1 (=-■ S). 2 (= Fa). 3. — T : 1. — L : 1. 2. 3. 5. — 0:1. 2. 3. 4. — G : 1. 2. 3. 4 (... ZdBa, 
ZaBiavou). — Cb : 1. 2. 3. — Ge : 1. 2. 3. 4 (... ZaStavoG). — Cd : 1 : Koffpa xai Aaptavou xaiv uidYv 
©eoboxii?. Ouxoi oi dyioi dvdpYupoi Koffpa^ xai Aaptavoc; UTcfipxov uioi Y u vatKO? dv6paxr0eob6Tti5, 
bioax8£vTec; napd pev auTfls xd iepd ypdppaTa, Trapd be tou dYtou TTveupaTo? xf|V iaTpiKr)v emffTripriv. 
OiTiveg idxpeuov ou jaovov tou<; dv8piun:ou5 d\Xd Kai Td KTrivn* 9epaTT€uovre<; be oubev irapd tivo? 

40 £\dpBavov. 'ESepdneuoav be xai Y^vaixd Tiva ovopaxi TTaXXabiav, f\Ti<; UYidvacra xai xpucpa Trpoabpa- 
pouaa xu) aYttp Aapiavtp, Trpoo*9epei did xpia xai 6pKt£ei Kaxd xou dvopaxoc; tou ©eou XaBetv auTd. 
'Axouffac; be 6 fix to? Koffpa^ xrepi. auTdiv, irapriYY^iXe pf) TeSnvai to Xeiipavov AapiavoG pex' auToG 4v 
xr) xeXeuTt). J Exoipii8r| be TrpuJTOV 6 dxiog Aapiavog* kmlr\oa<z be 6 Syios Koffpa? Kai iroXXd SaupaTa 
Troirjcras, lxoipT)9ri Kai au.TO^. Kai rrpoKeipevou xoG Xeitpdvou Kai toG XaoG dGupoOvTO^ xai btaXoxi£o~ 

45 pevou, ttoG dpa 8dipoufftv auTov, egai<pvr|<; bpapouaa xdpr|Xo^, fJTi£ KexXaffpevrj urtfipxe Kai id8n Trap' 
auTiuv, ^Bonffev avSpwrrivr] qsuuvrj toG Te8fjvai to Xeiipavov outou apa xu) dyiip Aapiavu^j, Xexouffa oxi 6 

1 Kupieva Fa. — 2 'Pocfiuv el deinceps Fa, — 3 ouX\ri<pGr)q Fa. — - 4 MaptavoO Fa. — ° dvaYKaaeeii; Fa. — 6 dpvt'icfaTiu 
Fa. — " Aojivriva^ Fa. - Xov 1 . Nov. 1. (59 v . .Nov. 2. 187 SYNAXAMUM CONSTANTINOPOLITANUM 188 apoTepou toO XeYOpevou ZriXuixoO. Outoi UTcfjpxov 
em ZaSujptou paffiWiu? TTepaujv, btbaOKovxes xov 
Xoyov Tfj? moreius Kai dXeiTrxai Yevopevot ttoXXujv 
Trpoqxfjv euffepeiav. 'Ev pta ouv tujv npepwv e8ed- 
(Tcito Ka9' uttvou? 6 emo"KOTro<;'lujdvvriq avbpa xivd 
KaxexovTa arcdenv, f\q ev xuj aKpip drniwpriTO ax£ aopiXriaavxes, uarepov utto £(cpou? exeXeiwOtiaav. 
4. Tfj autfj fijj€pad(9XTiffi?TUJvdTiuJV|iapTiJpujv 
Kaiffapetou 1 , Aaatou, ZdBa, ZaptvtavoO, 
'AypiiTTra, AbpiavoO Kai OujpaxoO viimou Kai 
Tfj? o~uvobia<; auxuiv, xujv ev AapaOKuj btaopopots 5 
Paadvou; boKtpaa9evxwv Kdmae xeXetujBevxujv. 
yavoq' oaxi? dvfip bpapujv e7re9r|Kev ev-xfj KecpaXf) r Qv ti avvahq xeXeixai ev xuj papTupettp xoO dtiou 
aOxoO to Kaxexopevov enruV | « Adpe, uj emtfKOTie, fidpTUpo? Oeobujpou tuj ovxt TtXno"iov toO 2 TeTpa- 
» axecpavov ou eTre9upno"a<;. » Kat mct' dXvra-S ripe- ttuXou. 

pa? xpaxneeU o"uv xuj TrpeapuTepuj 'laKuipuj Trapd 5. Kai deXnffi? tujv diiwv * YuvatKUJV Aopvaq 10 
Zapujpiou Kai TTOiKtXai? eXiipem 1 Kai paadvotg xrpo- Kat Aouviva? Kai KupiaKi^. 

MHNI JQ AYTQ B'. 1. "AeXnoiq tujv d-ri.ujy papTupujv AKivbuvou, 
rFnT ao ' ^' AveprrobtaTOU, Acp9oviou Kai 
'EXTCtbicpopou^.TouTwvoulv AKtvbuvo?, TTirrd- 
mo? Kai AvepTrobiaTos uTtdpxovTes ev TTepoibi, 
BatftXeuovTOS pev.Tfis TTepaujv 2 Zapwpiou, tiis 
'Pujuaiujv. be 3 KuJVCFTavTtvou toO peydXou, ev 
ibtdSovTi Ka0eE6pevot tottuj, ebibuaKOv tov Xoyov 
toO 0eou- o8ev orco ZaPujpiou KpaTn,0'evTes, 
TumovTai aq)obpuJ? Kai tov paaiXea BXaacpn- poOvxa tov XptaTov d'XaXov TioioOat bid xrpoaeu- 
Xnz Kai trdXtv eepa-rceuouo-f etTa Tt9evxai em Kpap- 
pdTOu TtemjpaKTUJfj-evou- e'rreixa eppdXXovTai dq 15 
XeSrjTa? KaxXdCovtoq poXipbou TcXi'ipetc Kai aira- 
0etq eHeX96vTe<s emamuvTat xrpo<; if)v xou XpiaxoO 
maxtv tov A<p96viov aTpaTidiTtrv 6vrcr o? Kai 
mxpauTtKa e2ai TeiX"Jv ttjv KecpaXrivdrroTeuveTat. 
EtTa eppaXXoviat i dq euXaKou? poeiou? tcai 20 
piTTTOviat ei? r ' edXaacfav dvaaojeevTeq be Zuivre? 3. — l S;i. extyo.i; S. 

4. — ' Kaiaapiou Sit. - - xaAicoO tithl. H. 

5. — l naptvputv aild. S;». 

i. — ' 'EXTnbn<p6p 0lJ g:l - '"' ''«"«c/«. — '"' X«upa?«t'W. Sit. ■- :| wfiXeui? add. Su. 4 (5d\XovTctt Sa. — r ' tt\v odd. Sa. 25 Nov. l. 0eo? dmiKdXutpe tu; d T i> Koffpa, on ou uio-9oq>opia? eve K ev ebeHaTO T d ujd, dXV 'iva |rf| TtapaKoOffq xou 
opkou. 'Eidcpncrav ouv ev tuj Tomu Oepepav, iroXXd? idtTet? emTeXouvTe?. — _S : KupiaivtK- Auin nv 
em MaSiuiavou xou pa<TiXfeu»? e K TroXetu? Tapffou Tflq KiXiK[as."HTie utto toO eKetffe rytenovoq icpaiTi- 
8eTaa,T6v Xpto-iov dpvnffaffOca Kai eibujXot? irpoffKuvnffoi oOk imioQi\' bio EuptCeTai Tfjv KecpuXriv auv 
Tat? 6q>puo-t s icai wiTrdKiov uBpeofpaipov ueid uiiXutv eurd Tipoobeo-uoOmv auTfig tuj peTtumij ovuj re 30 
fewiKaeiffavTe? Kat vdpGnKt'-' utco crxoXtTuuv rratbiujv tutctovt€?, oiJTUjq utto wujv 10 Kai aTOKTiuv <TTpa- 
TtujTujv Tf|v Tapaov ttoXiv Tujivfjv irepifiTOv TtTpdKi?. EuHaueviys be aflins, djffTe fi'l opao^ TU^y, 
urro 9eia? x«piToq tocendaen to oriupa- Kai ou X wpaTO T UMvn toT^ eibujXoXdTpai?- 69ev drnxxGeicra ev.Tfi 
rcoXet 'PuJtruj ", ueTd T uvaiK6s xpiffriovfls, MouXiavn? Xeropevtiq €K t?\<; mSXeuj? Tuiffou irupl TOpobi- 
boTai.™ -iV: 'lujavvouemaKOTTOu Kai 'laxuipou npecrpuTepou tou emKaXouuevou ZiiXujtoO, offn? 35 
eXereTO uio? Mapia?. Outoi 6mip X ov em lapujpiou (BaatXeuJ? ev Uepaibi, bibdaKOVTe? tov Xotov Tfl? 
Tfio-Teuj? Kai ttoXXouc; em0T P d(ppvTe ? drro tujv eibujXujv em tov Kuptov. 'Ev ' m ovv tujv fmepuiv 
e9edauTO 6 ertto-KOTco? 'IukSvvhs kot 1 ovap avbpa xivd bt'ipiov KaTexovTa (TTrdenv, flxi? €v tuj dfxpqj axe 
orecpdviov. "OffTis bnpio? bpapibv em tov emo-KOTcov, eTre9nKev ev Tfj KecpaXfj auToO eimbv « Adpe, uj 
emo-Korre, dTecpdviov eTre9u M nffa<;'. » Kai pet 1 oXiTac; f^epag KpoTnBa? pexd laKujBou toO rrpeffBu- 40 
Tepoo Kai Tro\Xd Tipujpii9evTeq TrpoTepov Kai bmcpopot? paffdvois Trpo(iopi\ri(TavT€e, uffrepov bid 2iq)OU? 
eTeXeituOnaav, eOxopiffroOvxe? Kupiu. tuj 0eui fipaiv ue X pi GavuTOU, OTiurrep auxou rraGetv ^iuj8r)0*av- 
Kai £Td<pno*av evxipuu? urco ttiotijjv Kai euXaSuJv dvbpuJv. — M : 1. 2. 4. 3. — EppnviTT^bou - 
(Oct. i«l s ). - Kurrpiavoe Kai 'louXiavn mjpi t. (cf. ±). — 5. - Mv : 1. 2. A 3- — 'EppnviTTiXbou » - 
Mr : 1. : , * 

Xov. a. SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. - H : 1. 2, — P : i. 2 (... ^KatapoO ... Kapxepiou, N-kottoXitou, 

IxaupaKtou, TopnX). — Da : 1 : AKivbuvou, nirfaffiou, AvepTiobiffxou, AqpGoviou Kai 'EXiri- 
bicpopou. Outoi 01 anot xns -TTepadiv VK ovxe? Kai xd xrpuJTa napd lapujpiou x paonXeuj? nepcruJv 
tpepovxe?, Ttw euo-eSeiuv uKpujq ckcktiivto. IuXXtiq39evxe? ouv tutttovxci Kpepaff9evxe? Kai xdg TrXeupd? 
irupi KaTacpXtTOvxat. ; Ertei be BXaa<ptlpeiv 6 poffiXeu? tiq XpiOTov ercexeipnatv, dcpujvia xoOxov ai a T ioi 50 
KaxabiKdCouaiv icai auGi? Xuouatv 2 - erreixa 3 erci Kpappdxujv atbtipujv xfexrupujpevujv xtGevxat Kai ouppou 
KUXuppaievTO^, f\ cpX6£ ffBevvuxar Kai toO Aio? to d'jaXpa euxq KaxapdXXoucfiv. Atd xoOio uxroxa- 
Xd.vxai Xepnai pecTTOi? poXupbou KaxXd2ovxo S • itai dpXapet? btapeivavxe? 4 , A<p96vtov rrpo? Tny etq 
Xpiaiov 6 Ttio-Ttv emamuvxat, oq mapaxPHP" Kai xirv K€(paXf|v.d<pijpd8ir Kai ev jiooxeioi? BuXAkoi? 
pXnBtvT€? Kai xi) 9aXdo-ari picpevxe?, dvaatuCovrai- Kai xov 'EXmbicpopov xrpu>TOV ovTa rf\c, avjKhyiov 55 
irpos Tf|v dq Xpio-Tov eKKaXouvxai TriffTtv ueG' exepwv eixxaKicrxiXiujv. O'txtve? xd? KecpaXd? dTTexpri- 
Gnaav. Oi be rrepi 'Ak(v6uvov, nnfdffiov Kai 'Aveprrobio-Tov dq p68pov dTroppirrxovxat ueffxov 0npiajv 

- s rat; ipptac Cil. - 9 vdpeow Cd. - ,0 (aivujv Cd. - » PoffOi c< rfemwps Gel. — 12 'Epiievtrr^oo M, Mv. 
' ZajMipn Ha* ~ * Ba - X£, <> VT « l Da - — 3 Kai Ba - - *-&vftroKpoi .uehravTe? Ba. - B xfiv toO Xptcftou Ba. - poetot? m. 189 MENSIS NOVEMBER. 190 f. 70. em tt\v tripav; ^P ? T '1 v niffTty e<peXKOvxai xov TeXtixat be i] auxdiv ffuvaSi? eV tuj papxupeiip 

'EXmbitpopov ovxa Trpurroy tr\q ctuykXhtou'.-u) auTuJv tuj ovxi ev tuj AeuTepip. . 

o"upupofff|X0e Kai rrXnGo? dvb puivrroXu ujo"et rrev- 2. Trj auxfi iqpepa d8Xi.-io"t? xujv dyiujv uapTupuiv 

xaKto"x*Xiujv o'i 6 uexou bid xrji; xujv dxiuiv euxHS 'Axxikou, EuboHiou, 'AYarriou, Maptvou, 

5 yevopevou to pduxtapa IXaBov Kai TtdvTeg xdg 'QKeavoO, Euo"xpax(ou, Kapxepiou, Niko- 

KetpaXd? dTrexp?i0ri o ' av °" uv Tt P 'EXmbttpopuj. e O be TtoXtxiavoO, IxupaKOi;, Tujpia Kai jf\q cruvo- 

a.f\oq AKtvbuvo?, TTriTdcrtO'; Kai Aveuxrobioxo? dq biaq auxuiv. Ouxot urrnpxov aTpaxiujxai iv Zepa- 

p60pov arropptTcxovxat peaxov ovxa Grjptujv Tcavxo- axeta €m AtKtviou x pacnXeujc* ISfexaaBevxes be 2 

bamliv • d8Xapei<; ouv €K€i8ev egeX06vxe5 Kai xriv utto AuSdvovxo? dpxovxos xiii; auxfji; tcoXeuji; Kai 

10 p^xepaxoOpacriXeuj^l.Trpoijxnv maxtv e\KucravT€<;, MapKeXXou bouKog Kai MdpKOU xou AxptKoXdou 

eo"xaxov dq Kdpivov ^ppXr)8evTe5 Ttupo? ffuv xf) Kai dvuxreppXrixots paffdvoi? uiro8Xri8€VTe(;, mjpi 

pr|Tpi xou PaffiXeuis Kai erepotq etKoai Kai okxuj Trapabibovxar ev di Kai xd<; tpux a ? auxiliv xuj 0eip 

axpaxtujxatq, xo paKdptov 61' aux% eupavxo xeXoc;. irapeGevxo. Nov. 2. MHNI TQ AYTQ V. 15 1. *A9\r]0*tc; tujv dytujv papxupujv AKevptpd Im- 
ckotcou, 'I uj af)q) Trpeapuxepou Kai 5 Aet9aXd bia- 
kovou. Ouxoi umipxov erri Zapwpiou xo0 pacriXetu? 
ev TTepcrtbi, 'Pujpaiuiv be pao"tXeuovxo<; Kujvo"xav- 
xivou xou peyaXou. *Hv ouv 6 aYio<; 'AKetptpd? 

20 erriffKOTTOi; Avt0d, XeuKO? xr)v xptxa, rrpeaSuxrn; 
rjbn xeTovuiq ^xujv dybonKovxa, ffuveaxdJ? 1 ?xi 
£%\jjv xo crujpa., eupr|Kris Kai 6p9t05, rrepiouoiav 
KeKxripevo? TroXXi'iv o"uo"xe9ei<; be pexd xujv auv 
auTuj Kai Ttapao"xd(;/Abapx6o"xap tuj dpxtpaTUJ Kai 

85 /an Treto"0et5 90o"ai tuj f\\i\u Kai xOj Apet 2 , paXXov 
be dq auxou? eSupptaa?, xurrxexai iaxupui? Kai — s oixtvei; Sa. 

2. — l A<Ktwiou S. — 2 om, Sa. 
1. — J ouviOTtii? Sa. — -"Apeet Sa. beapelxat" etxa dyexat 6 dtto? 'lwo"r|cp €K TtoXeuj? 
ujv 8 Br|8Xa8ou8a Kai auTO? 'r\br\ ft)pa\6q' Kai dvxt- ' 
cfxd? xuj dpxtuaYUJ, xeivexat Kai paffTtZexai , ihq 
btatpe9fivai jaq adpKa? auTou pexpt tujv daxeujv ■ 
Kai beapetTat 4 pexd toO dyiou AK6tuijj.fi • evra 6 
d-fioc; AeiGaXd? opoXoYnaa? tov Xptaxdv, beapeT- 
Tat raq x e 'P a ? U1T0 Ta ydvaTa Kai KaTUJ " JuXui 
T€0ei? Kai paaxiZopevo? eSap0poOxai rrdaa? iaq 
dppovta? tou cruJjiaToc; Kai €\q Ti]V <puXaKr]V peTd 
tujv XoiTrujv TcapaTtepireTai . Mexd xauTa 6 pev 
AKetpijuag urro xpidKOvxa axpaTiuiTiIiv TUTCTopevo? 
rrapebujKe ti]v tpuxnv. c O be a.f\oq 'lujarjcp Kaxd Nov. 3. 3 om. Sa. — 4 ouvbeo")J6tTat Sa. 30 Kai dpXapet? btapeivavTeq, tiiv priTepa tou padXeuj? rrpo? thv moriv KaGeiXKucrav. "O0ev Kapivai Trupo? 
eppXri0evTe? TeXo? eupavTO i:f\q d0Xtior€UJ<;. — 2 (EuboHtou, .'ATawiou, Maptvou, 'QKeavoO, Euaxpaxiou, 
KapTepiou). — F : 1. 2. — pa : 1. 2. — B : 1. 2. — Ba : 1 (contuli cum Da). — 2 (= S). — Katcfapeiou 
ktX. (Nov. I 4 , om. Zdpa). — T : 1. — L : 1. 2. — : 1. 2. — C : 1. 2. — Cb : 1. 2. — Ce : 1. 2. — Cd : 
1.2: "AxxtKoO, EuboSiou, 'AYaTuou, Maptvou, 'QKeavou, EuaTpaxtou, Kapxepiou, Niko- 

35 TroXiTtavou,ZTupaKiou,Tujpia Kai T\\q auvobias auxuiv. Outoi oi dyioi oTpaxiuYrai uuvjpxov ev Tfj 
rroXet Zepaaxeia dtrt AtKiviou xou paatXeuj?. Otxive? auvepouXeuov Trdaij Tfj aTpaTia Ippeveiv Tfj rrto*Xei 
xou Xpiaxou* bio pao"avt£ovxai urro MapKeXXou xou bouKO? Kai AuSdvovxog 7 xoO T\\q noXeuj? ZePaaxeta^ 
dpxovxo?' eixa eppdXXovxai dq cpuXaKtiv. 'EKpXnG^vTei; be TUTtTOVTat Kaxd toO vujtou Kai jf\q KoiXia^ 
pouveupoi? ajpoi? - eixa eKpitoOvxai Tovq 6bovxa<g. Tiuujpoupevujv be xujv aYi'uJV, IXeyev 6 bo05 rrpo? xov 

40 dyiov Kapxepiov oxr « Zu povo? dxreaxno-a? xov Xaov jx\q toO paatXeuj? urcoxaYn?. » 'O be e'Xeyev 
6x1 « Ou auvepouXeuaa xuj Xatij exravaaxfivai xuj paaiXei, dXXd Trpoa€X9etv tuj d0avdxuj paatXeT 
» Xpiaxuj. » Mex 3 auxooq d'yexai ZxupdKioq Kai opoXoYet xov Xpiffrov Kai a09t«; Tujpia? 6 NiKOTfoXixri<; 
Kai KaxaKpivovxai xrdvxe? HuXois auvxptpf|vai. Kai xduxrjs xfj<; paadvou Y^vopevriq, ^Xapov Tt\v bid xoO 
xrupoi; dTTocpaaiv Kai ouxw<; exeXetcuGiiaav. — M : 1. — Ot Syioi pdpxupe? oi drro xfj? auYKX^xou 

45 BouXvis 2. t. — MapKiavoO toO ev Tfj Kuptp (Ian. 18 2 ). — Mv : 1. — Oi dirb xfj^ o*UYKXr|Tou ktX. — 
EuboSiou, 'AYamou Kai Xoittujv dxiujv okxuj. — MapKiavoO. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. — H : 1. — 'lujavviKiou... TeXeuai be fi auxou ' o-uva2i? ev xfj 

: povfj xujv KaXXtaxpdxou (Nov. 4 2 ). — P : 1. — IwavvtKiou. — Da : 1 : TUeijuua emcrKorrou, 'lujcrri«p 

xrpeapuxepou Kai Aet9aXa biaKovou. OOrot urrcjpxov em Zapujptou paffiXeuj? TTepaiuv Kai auaxeBevTe^ 

50 xrapiaTavTat dq eEexaaiv Abpaaxaydp 2 tuj dpxtpdYUJ ■ Kat euGeuj? xuTcxexai 6 ayxoq AKeiptpd? ^dpbot? 
potvat^- 6 be &-fioq 'lujariqs xetvexai Kai paaxiZiexat, \hq btatpe0fjvai jaq adpKa? auxou pexpt xujv 6o*xujv ■ 
Kai qjpoupeixai bebepevo?. 'O be aYto<; 'Aet9aX6is beapeu0ei(; xeipa? Kai Tcoba? utto xd yovaxa, eSap- 
0poOxat xd<j dppovia? paaxi26pevoq Kat xfj elpKXfj eYKXeiexar pexd-xaOxa 6 pev ajioq 'AKetpipdg utto 
xptdKOVTa OTpaTtujxujv xucp0eig TrapebujKe ttiv tpuxtiv. '0 be 'lutff^ Kaxd KeqpaXfji; Kpepaa9eiq Kai 

55 iKavujq 2av9ei<; KaTeXeuaGti. '0 be ctYto? 'Aet0aXd$ uxro p' 3 aTpaTiujTujv <Ta0ei? Kai 4 > Tucp9eis Kpe- 
udTui Kai auTO?, kotuj pev e'xujv ttiv KeqpaXfjv dvui be xou 5 xrobaq- Kai outuj^ TOTrveupa TrapebujKev. — 
2 (= S). — F : 1. — 'fujavviKtou. — Fa : 1. 2. >— 'iujavviKiou. — B : 1. — ■ 'lujavviKtou. — Ba : 1 

— " a6£rivovT<xt Cd. 
1 ainiiv H. — 2 'Aoapxoaxap Ba, S. — 3 Teoaoipujv Sa. — * xa8et? Kai add. Ba. om. Da. Nov. ± Nov. 3. 191 SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLITANUM ' 192 Nov. 3. 
f. 70". Nov. 4. f. 71. Xiit. 3. i\"<iv. 4. KecpaXfj? KpepatfGei? Kai iKaviiu? 2av9€i? Kate- 
XeuffBii utto tujv Xi9ujv xwo*9ei?. j c be ayxoc, 
*Aet9aXd? Ta9ei? Gtto Teacdpujv 5 OTpaTiujTUJV 
Kai Tucp9ei? Kpepatai Kai atJTo?, Kdtui pev 
Ixujv Tfjv KecpaXfjv dvuj be tou? Troba?* Kai 
outuj? Kai auroQ to rrveOpa tuj ©euj rtapaTt6rio"i. 
TeXerrai be f] auTiftv advaSi? ev tuj Trpocptyreiqj 
tgO d^iou rrpocpriTOii 'EXiffffaiou tuj 6'vti ev to?? 
'Avtioxou. 

2. Tfj auTfj fjpepa pvfjpr| tou dtftou l 'AKetpipfi, 
6? uTrnpxev erri ©eobooiou tou peYdXou. Outo? ev 
otKiaKai KaGeipHa? eautov e2fJK0VTa bieTeXeaev etr] pfjie dpujpevo? pipe, q>9eYYOM£vo?, <*XX' e 'S eauTOV 

veuuiv Kai tqv ©eov cpavTa£6pevo? Ttccaav eKe?9ev 
ijJUxaYUJyiay ebexero. To be 6'puYpa oti'bi' dXou fjv 
Kai* eu9u KaropujpuYpevov, dXX' eYKdpfftov 4Xiko- 
e.ibuj<5 KareCTKeuacrpevov Tpo<pf| be outuj €KOp.i£6To 5 
rnaKO? bidBpoxo? Oban* airaH be Tfj? eBbopdbo? 
vuktuup eBiuv to dpKoOv ubwp diro Tfj? iyfilovCx\<; 
dvipdio irnTn?'Trapd ptlbevo? BXerropevo?. Outuj 
Geapeoruj? 6 pampio? TroXtTeuopevo? Kai ttoXXujv 
9aupdTUJV Yevopevo? auToupYO? Kai Tf|VToGirpe- 10 
{jpuTepiou dEiav Bio; KaTabeHdpevo?, ev eipfjvg 
BaSeia - to rcveGpa tuj ©euj uapeGeTO. MHNI TQ AYTQ A'. 1 . Mvfjpri tujv aY'UJV iepopapTupuuv N i Kdvb p o u 
eTTKTKOTTOu Tfj? Mupewv TroXew? Kai 'Eppaiou 

•rrpecrpuTepou xs i P T0'vri9evTO? "rcapd Titou dTro- 
o"t6Xou Kai emo"KOTfou KpfJTii? *• Outoi tcoXXou? 
tujv eibujXujv dTrocmuJVTe? Kai tuj Xpiaruj Trpoffd- 
YOVTe? bie6Xf|9rjO"av tuj Tfj? TroXew? dpxovTi. 8 
AtBaviip. r O be toT? dpiXXv]Tr|piot? auToO -rrpocrbfj- 
o~a? toutou? Kmroi? 3 Kai eXauvujv enpwpei. 
XupevTe? ouv oi dyiot lm ttoXu, TpaupaTtai cy£- 
vovto, tujv crapKtuv auTiiiv KaTaKorrei'juuv em 
toOoutov, uJCTTe Kai Tf|v YH V Ttdo"av {poivtx9nvai tuj 
a'ipaTi. EiTa rrdXiv eKeXeuaev dvapTr)9evTas arca- 
9(Z:ea9ai Kai ei? Kapivov rrupo? dtroppiqjfivai- dSXa- 
BeT<; be biapeivavTa? 9eia porri], eKeXeuaev 6 paTaio? 
KaTd tujv Kapbiaiv aurujv Kai if\<; KecpaXfiq Kai tujv 
OrrXaYXVwv ^Xou? eprraYnvai icai eri nveovTa? ev 
Tdcpu) do"<paXto"8nvaf Kai outuj ttj GKkr\pq. Kai 
dvu7TOio*TUJ Biqt irapebujKay .Tup 0eji to? dyiac; 
auTiiiv ipuxd?. ... ,. '■ ' 

2. Tfj auTfj iipepa pvnprj toO 6o"tou TraTpo? 
rjpujv luJavviKiou toO ] BaupaTOupYoO. Outos 6 
paKapto? Y^vvfiTai to Teraptov etog Tfj? tou Kottpujvumou AeovTO? 1 TUpavvibo?, x«>P a S pev qiuq 
Tf)<s 2 8i9uvd)v Kujpii? twv MapuKdTipv, rrXriaiov 15 
ATroXXaivtdbo? Keip^vriS Xtpvr)?, iraTpoi; pev MupiT- 
liKt\ 3 , pn T P 0l 5 0£ AvaffTacrouv Kai ei<; peTpov f\Ki- 
Kia? Tcecp9aKuJs, tuj py' * gT€l T, l^ auToG nXtKiag 
KaTd BouXYdpujv eaTpaTeuaev ■ oug KaTaKO^ag icaV 
tou? opocpuXou? btaaujo-a; 3 in dvpeffi toO Bacfi- 20 
Xeujq Kai dTcwadpevo? Tr|V gk xr\c, vUn? rapteuope- 
vnv aiiTip uapd tou KpaToGvTO?. boHav Te Kai 
Tipfp/, KaTaXapBdvet to opo?, ev uj Beia? (pujvn? 
auTriKoo? Yeovil)? to tujv ^dpeujv- uipnXoTepa 
cpBdvei. 'EvoT? buo povaxouq 6 TrepiTUYxdvei ov»x 25 
opaOevTa? Tcapd tivo? TrumoTe Tpixivd tc rrepiBe- 
BXiipevou? Kai BoTdvai? dYpiai? 7 Tpetpopevoug 8 y 
of Kai rrepi rtavTuiv auTUJ rrporiYYetXav, embebuJKO- 
T£? TtepiBoXatov eH ujv etxov euxns x«P lv - 'EKeTBev 
Te drtoXu9ei? to tou TptxdXtKo? opo? KaTaXapBd- 30 
vei, eiTa Tqv tujv Autdpwv povfiv, efra ix\% Kouv- 
boupia? td opn' Kai pa9tuv TptdKOVTa povou? • 
ipaXpou?, eipaXXe peTa Ttvo? apiKpoxdTou Tporra- 
piou outuj auvTe9eipevou • « 'H eXni? pou 6 0eo'?, 
» KOTatpuYn pou 6 XpiffTO?, cTKeTcn pou to TTveOpa 35 — 5 T£OOCtpujv Sa, j.i' S, Ba. 
2. — ' Trarpdc; -r\\x<bv add._ Sa. — - am. Sa. 

1, — i Kpirris Sa. — 2 KOnnTt Sa. — 3 miroy? S. 

2, — i oin. Sa. — - TuiviuUl. Sa. 1 — 3 MupiTlr[Kri Sa.— 
vac; d-Ypicu; S. — 9 Tp€<p6|aevo<; Sa. * \l' Kai t' Sa. — 5 irepioiucta? Sa. — 6 |AovaXoui; p' Sa. — 7 poxd- 40 50 (contuli cum Da). - 2 (= S). - T : 1. - L : 1. - "lujavviKiou. TeXeixai be n auTou ffuvaSi? ev Tfj povfj 
tu»v KaXX.OTpdTOu: - O : 1. - C : 1. - 'iujavviKiou. - 2. - Gb : 1. - 'luoavvuciou. - 2. - Cc: 1.- 
Munwiidou. - 2. - Cd : 1. - 'lujawiKtou. - t - K : 1. 2. - Tou doiou rraT P 6 ? f)pujv Kai opoXo- 
Yhtou 0eobujpou emaKorrou "AYKupa?. - Kai tujv d T ia.v papTdpmv ZeBnpou, 'Avbpujvd, 0eoboTou Km 
0eob6Ti 1? 1 1. (Nov. 4 fi ). - 'O 5aio ? rraTnp npuiv 3 HXiag ev eipnvr, t. - Ol d T toi evvea pdpTUpe? H. t. - *5 
Oi dfioi k,V pdpTupe? tt,t. - Mv : 1. % - Geobuopou. - IeBf,pou ktX. - 01 fi T iot evvea pd P Tupe S . - 
OidYtoiKn'pdpTupeg.-'EopTdlopevTdeYKaiviaToO vaou toO d T iou pe T aXopd P Tupoq TeujpYiou ev 
Aubbn 5 iiToi Tqv KaTd9eaiv toO d T iou ffwpaTO? auTou. - ^Axepevibou tou opoXoyhtoO tou nepaou. - 
Mr:'l (AKeip.pd, 'lujffnv Kai A«9aXa). - 'EyKaivia toO vaoO toG d T Cou peYaXopdpxupo? TeajpYiou 

ktX. - 2. , , 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2, 3. 4. 5. 6. - H : 3. 1. 5 (©eobibpou). - 6 (Aaotou, Xcunpou, 
'Avbp.uvd, ©eobdTou Kai 0eob6Ti K ). - P : 3. 1.5 (©eobujpou); - 6 (Aadiou, ZeB.'ipou, 'Avbpujva k« 
GeobdTou Kai ©eoboTq? pdpTupoc;). - Da : 2. 1. 3. - F : 1. 3. - Fa : 1. 3. - .B : 3. 4. - Ba : 2 ( S). 
1 (=='S). 3 ■(= S). 4(= S). - T : 1. 2. - L : 3. 1. 5 (©eobujpou). - fi (add. QeoboTiK). — : 2. 1. 3. 
C : 3. 4. 5 {©eobujpou). - 1. - Cb : 3. 4. 5 (©eobujpou). - 6 (Aaoiou, leBtpou ...). - 1. - Co : 3.. 4. 5 55 
(©eobujpou).- 1.- Cd: 3. 4. 5 (©eobujpou). - 1 : NiKavbpou fanarfrrou Mdpujv xai 'Eppaiou 
TtpeaBuTepou. Tito? 6 tou pefdXou drroo-ToXou cpoiTqTii?, euiaKOTTOs KpnTi 1? rtapd T.ou drroffToXou 
eyeveTo, offTt? tov NtKavbpov emo-KOttov Mdpujv eTioino-e Kai tov 'Eppaiov rrpeoBuTepov. OiTive? 

-- ■' Aubbia Mv. 193. MENSIS NOVEMBER 194 » to cq-iDV. » Outo? 6 paKdpto? ttoXXou? tottous 
Kai ttovouc; biapeti|(dpevo<g Kai plYto'Ta epYacrdpe- 
vo? Tepdo*Tta Kai rrepi toiv peXXovTUJV Trpoemdjv 
Kai irpog Triv Avxibtou povrjv IX9ujv irX^pii? Te 

5 fjpepujv Yevdpevo?, peTd TptT»iv rjpepav Tfjig toG 

dyiou Me9obiou ev KujvffTavTivourcoXei rcaTpiap^ 

Xeia?, fjv Tcpoeirrev a^TuJ) 9 , dvenauffaTO ev Kupiip, 

^tujv Gndpxujv IvevriKOVTa Teo"o"dpujv. TeXetxai be 

. f] auxoO advahz iv Tfj povfj tujv KaXXtcrrpdTou. 

10 3. Tfj auTfj %epa d9Xr((Ti<s toG dyiou TTopq)U- 
piou tou ck ptpujv. Outo? Orrfjpxev iiii Tfj? Baci- 
Xeia? AupnXiavoO 1 €K Tfj? J E<peoiujv rroXeai? dppuj- 
pevo? Kai €K piKpd? fjXiKia? pipois Kai 9eaT.poi<; 
evrpacpet?. "Og btd Tfjv auTfyv 2 atTiav tuj Kopn Tl 

15 "AXe5dvbpiu ecpeuopevo? fixOn ei? Kaiodpeiav. 

OijTO? Td 3 tujv xpio*Ttavujv rroTe GnoKpiBeiq, u<p l 

erepou- ptpou, tov IrticTKorfov axi^THTapevou 

f. 71 T . BatTTiZeTai, j KaTaTcatlovTO? bfj9ev Kai iTtixXeud- 

Zovto? Td f)peT6pa. Ou Y^vopevou Kai aToXfjv Xeu- 

20 Ki^v dXr|9uji; GtrobuvTO?, dYYeXuiv dYtuiv auTou 
Trporropeuopevujv peTd Xaprrdbujv Kai vuaXXovTaiv 
« "Oooi eig XpiCTov eBaTTTio*9no*av, » auTo? pev 
TeXeiov tov xP lo * TiaviO 'l- l0v urrebeSaTO Kai KaTd 
dvaToXd? TtpoonuxeTO Kai tuj peTumip Kai Tcavn 

25 tuJ» cfuipan t6v arxaupov bieYpaqje, touto biba- 
X0ei? uapd tujv dYY^wv- TToXXoi be Trpocrf|X9ov Tfj 
tou XpioroO TttOTet toOtov ibovTe? outuj Xaprrpuj? 
iXOVTa* ot Kai bid vecpIXt]? ePanTioBricrav Kai Tfj 
KaBoXikfj eKKXntfia rrpoofiXSov* eiTa toG Kopq- to? tov Sy»ov rrpocTKaXeoap^vou, ^rrei p.r| Td tujv Nov. 4. 

XpiffTiavuJv e^uipdoaTO, Sicpei au-ToG Tfjv Kecpa- • 
Xf|v diroTepvet- Kai oOtuj? IrtXriptuQl aGxoO f| 
papxupta. 

4. Tfj auTfj fip^p? pviipn tujv aYiujv drroaToXiuv 
^k tujv o',TtaTp6Ba, 'Epfid, Aivou, Tatou Kat 
0iXoX6you. Outoi uTrfjpxov Ik tujv tBbopfJKOvxa 
paGriTUJv Kai drroOToXujv. Kai 6 pev TTaTpoBa?, o5 
Kai 6 pefas TTaGXo? Iv TaT? auTou tmOToXai? 
pepvr)Tai, emOKorro? TTotioXujv eYevero, rroXXou? 
BarcTiffa? Kai TrpocfaYaYUJV tuj Xpio"TUJ. '0 be Rom. 16, J4. 
c Eppd?, ou Kai auTou 6 peYa? auTO? 1 diroOToXo? 
pepvr|Tai ev Tfj rrpoq i°ujpatou<; emOToXfi, ^TrfaKO- 
tto? OiXiTCTcouTroXeuj? eYiveTo. '0 be Aivo? p:exd 
TT£xpov tov dYtuJTaTOV drroOToXov Tfj? peYdXn? 
Tujpti? ^tcictkotto? exPlpaTiffev. '0 be fdio?, o5 Rom. 16, 23. 
Kai auToG 6 aGTO? drroOToXo? plpvntai, peTd tov 
&yiov Ttp69eov emOKOTroi; 'Ecpeoou eYeveTO. c O 
be <t>iX6XoYO?, ou Kai aOroO 6 abmc, drcdcTTO- R m. 16, 15. 
Xo$ pepvnTai, eTrio*KOTros ZivujTEris Iy^vcto 6tco 
Avbpeou toG TTpujTOKXfjTOu tujv dnoOToXujv. Kai 
emCKOTcfjaavTeg ev xaxc, bnXujBeioan; % Tt6Xeo*i Kai 
irXeioxoui; rceipacrpous Kai BXtipetc; bid tov Tfj? 
euaeBeta? Xoyov GrropeivavTe? Kai TtoXXoug rcpoaa- 
YaYOvTec; tuj XptOTtp, eTeXeniJBriO'av. 

5. Kai 1 dBXrjms toG 6criou TraTpbg fipujv 0eo- 
boTOU opoXoYHTOu, ImOKdrrou AYKupa?. 

6. Kai dGXriOti; tujv dYiwv papTupujv Aaoiou, 
SeuripiavoG, 'Avbpovd Kai QeoboTOu. 30 35 MHNI TQ AYTQ E'. 1. v A9Xr]0"t? tujv dYiwv papiupaiv raXaKTiuj- 

vo? Kai 'EmcrTfiprK. OStoi GTCfjpxov em Tfj? 
BaoiXeiac; AiOKXrjTiavoO Kai leKodvbou.fjYepovo'S. 

— aaord^Sa. 

3. — l AOpiXiavoO S. — 2 aOToO Sa. — s xr) Sa. 
• 4. — 1 Kai aOtoO 6 aOTO? uifaq Sa. 
5. ~ 1 tf) atiTt^ f]\ii(ia Sa. 
1. — 1 KXeiTOcpiOvTou Sa. — 2 paOovtujv Sa. Kai 6 pev TaXaKTiuiv viae, fjv KXerTOCpujVTOc; J Kai Nov. 5. 
AeuKinrrn?, dpcpoT^pujv eXXfjvuJV. MeTa|pa96vTe? 2 f. 72. 
be Tfjv euoefieiav rcapd tivo? povaxoG 'Ovou<ppiou TroXXous btbdOKOvre? tujv eXXfivujv, biaBdXXovTai Aipaviuj Kopryn Tfjg TfoXeuj?. be 0eav erciTeXujv toi? 
40 baipocriv, aYaYuiv auTou? Kai pfj neiffa? dpvfjOaaBai tov XpiOTov, toi? dpiXXritrtpioi? rmrou; rrpoo'bfja'a<;, 

outuj? 4TipujpeiTO. XupevTe? oijv ot Syioi bi 5 8Xou tou OTdblou Iti Tot? ZuJcri KaTript9poGvTO* Yotyrac; be 

auTou? dnoKaXeo"a?, eKeXeuaev auTou? dvapTnBfjvat Kai orraBiCeoBai Kai Xaprrdba? x rrupog 7rpoo"d- 

Yeo"9at oGtoT?. TTape{9rtaav be ai xtipz<; tujv br\ piujv. T6t€ \ij€i' «^tvuJcrKeTe• ei pfj 9uo*eTe, drro9vfi- 

» cTKCTe. » Ot bl eiTrov « Outuj? aipoGpe9a. » '0 hi- « Kai ou GeXeTe lr]y;» Oi bi* << Ei ^a? fjpa? pe9' 
45 » ujv lYVUJKapev Kai maTeuopev, pouX6pe9a - et be prj, dvafpei. » Totc KeXeuet auTou? IppXriGfjvai ei? 

Kapivov Kai bia<puXax9eVra? Trpocrtdcrcrei KaTd Ke<paXfj? Kai Kapbiai; fjXou? irrix9fivai Kai txi IprrveovTa? 

h TupBuj docpaXio9fjvai. Kai outuj? ev Tfj Toiau-rrj Ttpujpto; eTeXeidiGti o*av. — M: 2. 1. 3. — Aifprno" 1 ? 

ei? tov 9pfjvov toO upomfiTou lepepiou .uepi Tfj? lepoucraXfip Kai ei? rr]v aXujoiv TauTrt? Kat irepi 

Tfj? eKcrrdoeuj? 'ABipeXex- c lepepia?ofiTO? 6 peYa? TTpocpfVrn? e ^ 'Ava9di9 TUYXdvujv Tfj? Kiiipn?, Trepi 
50 'iepouoaXfip Kai BaBuXujvo? TroXXd rcporiYopeucrev ... Des. fj be uapoucria toO XpicrToG Iotoi to or)^ 6 ^ ^ 

6tov ?Gvti TcdvTa TrpoOKuvnauiai SuXov, boHdCovTe? Kai eOXoYoOvTe? tov ©eov, d) Ttpen-et udoa boSa ei? 

tou? aiujva? tujv atujvujv, dpfjv. — Mv : 2. 1. 3. — AtfJYno'i? ei? tov 9pfjvov toO trpocpftTOU lepeptou. — 

Mr : 2. 1. 
SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2.' 3. 4. 5. — H : 1.2. 4. 5. — P : 1. 2. 4. 5. 3 (... ev t# iTrapaiduj). — 
55 Da : 1 (~ F). 2. — P : 1 : raXaKTiuivo? Kai 'ETrtOTrjpr}?. Outoi urcfjpxov erci ZeKouvbou ftYepovo?. 

Toutujv 6 TaXaKTiujv 1 uio? ^jv KXriTOtpuJVTO? Kai rXeuKmrrn? 3 dp<poT^pujv ^XXrivujv. ZTeipa? o5v oup"n? 

Tfj? rXeuKirrnri?, bid tivo? povaxoG 'Ovoo'cppiou XeYoplvou dYpeuGei? ei? Tiyv tcicttiv, IBatrTiaeii auv Nov. 4. 1 Xauirdai Gd. 

1 TaXaKTlov F. — 2 TXeuKiitri? P. 

SYSAXARIUM. Nov. 5. 13 Nov. 5. Nov. 5. 195 

XexojafeVOu.KcuTO Trpo? ffunnpiavauTOixe Kai 6 u!6? 
autuJv raXaKTiwv bfyovxat Bdfmo-pa. e H be'Emcr- 
xnpr] Kaiauxf| 6po(w? gXXirva? xoo? Yevvncrapevou? 
exouoa, ercei xip TaXaKTiiyvi ei? f«MOV £Treo66n, 
uapauTiKa $<mxiletav Kat biaTtipnaavTe? dpcpoTe- 
pot tijv TTapSeviav aTpujTov f 'Tov povabiKOv Biov 
tnrepxovTm.TTacrav be axXripaTWYiav KaUaKouxiav 
bieveYKOvxe? <ruveXr|<p0rio'av irapd toG dpxovxo? 
Oupffoir Kai epujxrjBevre? xutrxovTat ffcpobpuJ? Kai 
KaXdpou? 8 6£uv0evxa? 4 xot? ovuHtv 5 Ipireipovxat 
Kai paxaipa x«P a S Kai Ttoba? aKpuiTtiptaoGevTe? 
reXeuTatov Kai auTd? xd? KeqpaXd? diroTepvovTat. 
2. Kai 1 deXnfft? toO dyiou tepopdpTupo? 
Aopvivou Kai tuiv auv auTqj. Outoi •uTtnpx°v 
eni MaSipiavoG toO TUpdvvou Kai OupBavoG toO 2 
naXaiffTivns apxovros. c be Syio? Aopvwo? SYNAXARIUM GONSTANTINOPOLTTANUM 196 ev xot? toO xaXKoO pexdXXot? tvf\Q\r\oe, TiMora be 
K ai Trpb? auxo x6 x&o? 8 , 8xe Kai xfj toO mjpo? 
KoXdcrei KaxaKptvexat. Geoxipov be pexd toutov 
K ai TtpoSeov Kat <J>iX69eov,xr|V dKpfiv toO 
o-ujpaxo? <p£povxa? Kai wpaiou? Kai KaXou? xfj 6>et 5 
vmdpxovTas, em mJYpr) povopaxia? KaxabtKdZei 6 
xupavvo?- AwpoGeov be aepvov xtva Kat iepov 
TrpeaBuxepov Gnpiot? tt P 6? Bopdv Trapabibtufft> 
KapT^piov be Kai EG ip Ox tov, xeXeiuJV dvbpuiv 
q>epovxa? f)Xudav, drcoxpn^VTa? xd alboia em to p 
toiv euvouxiwv pexacpdpet yevo?- tov be XtXBavov 
toT? Kara cpavwv 4 peTaXXot? eYKptvei Kai irapee- 
vou? 5 xpet? dKoXdaxot? Ttopvoxp depot? eKbtbuiat Kai 
dXXa? beo"poi? KaGetpYVuaiv. '0 be toO 0eoO pdpxu? 
TTdpcptXo? Kat Ttdcrrj (To<pia Kai dpexfj d'Kpo?,o-<po- 15 
bpoxaxa 6 atKiZeTai Td? TfXeupd? dira£ Kat bi? Kai ro XXd piv «ai *pb Tfc too popTopioo TAalxw* T9 -P«B toopplmeTm oov exepo,, opoXomxa.;, 

fdp Sa.— 6 oocpdiTaTa Sa. ■ • 20 .M) Kai 6 xaoTo, 4v n p- o.nve S x 5 eo X ? Kai x« Mae, toO pova X oO tatanv tov r<*™ » 

aL, J b, "oO T aum ? *vbp» ? .poa^ev t, «Kn8,v, ^». Kai aOroi xnv .apeev.av k»n^» 
1, " L!v anavra xot s b^vo> S aKopni.avxe^ tov povao 1K 6v WflXeov p.ov, q "T«v ™ 
oAHP-HoKf ^™» ? »*«-*»t- Al ^°° «™etoavro S Kaxd xo)v xp.^vu,v, ouveXn, oa 
Tapd TOO Spxov o ? Oupoou Kai Ipa-xnelvxe, Kai dvr, TO o-6vre S , Mi .tataMmc tunxovxm ? o»w 
lai KaXdpou 6 E ov9evxa ? xot, «v„ £ .v ^Cpovxa,- Kai p,xd xaOxa xlpvovxa, pa X a, pa x«pa S - -**, 
T6 te xeXeoratov Kai xd« *«** KapaxopoOvta, Kai oOt^ MqpMn aix.v ^apTupm. H * xox 
xp,aKoox6v Exo 5 S^v 6 T evvaio ? TaKaKxtov, * »-BnaW||U, U Kai toarov. - 9 obu,pou x 0U 6^0X0 

™ ov 4 «) _ 4. 5. 2. - Fa : 1. - Aaffioo kxX. - 4. 5. 2. - B : 1. 2. - B» : 1. % - T . 1. - . 1- 
1 / , . „ . > „ . 1 9 r • 1 — ToO drio" pdpxupo? Aopvivou too 4v 

4 5 3 (... ^v xoic TTapaKiou). — : 1. 28. — ii ■ i- '"" "' . , , 9 . 

Aopvv o 1 Tuiv adv oot^ T^oeiou, 6.0TC... A»p.e*.». K.pT«p..« », Z XMvo^ 
OBto, tanPXOV M M^avoO xoO p^ltaf M*»™« » ^ X6 T ov too ^0 a> ™XXo 
^ M Tdv K.p.ov, ..eMOnoav t, ^X,, M f ^ ; « «P-£ - ? »n« 
Krvupa,?- A. Kaub.Kd.e.oav xaXa^p.toea. *v Toi S xoO xoXkoo pexaXXo,? Km |«n Mffowv 

^eno-avdvnXe^.'Op^volTnvKapT.piav aOxuiv ndM<p.X6, « dvnp W ^ » JW« 
5n ei rt « X ov oflto. ^ toiba S , To.adTa; T^u-pia? »0 X ■»«■««« T * ^ *" 

L/lpeU Tp.04- Kai oD™, p,Td Td« Xon^v drfoov M B,«K_ ^—^-47 

• 1 r- ,„• \ fn • 1 ^- AciLivivou tou ev ^alC)aptl(f. *. •<-'• 

Aouvivou toG ev Kataapeia. - 4. 5 (Katujvcx-). - 2. - Go . 1. ao ^ lw , nttrA)tttni *„ TlF)V ' 

^ . „ , ., » ^ko twr • 1 Tujv dxtuiv airotfToXuJv €k tujv o 

2 — Gd • 1. — Aouvivou tou ev Kataapeia. — 4. o. 2. — M . A. i wv »u 

U*U Aivoo, raioo Kai *,XoX6 T oo( N ov.4.).- 2. - 6^ 9 eo,,X„, J^*, 

"oToai paXX p vo, t. - 0e6buo P o S 6 * p£ff ?0«po S e nP io lS 4K6o9 £ i S t. - Eo V o X o ? «. KapT o S to «. 

TpiTopioo dpx^nmtaoo 'AXe E avbpeia S «. O0xo ? 6 ev d T io> ? ««**!»», r «™J L 1,'uS 
MK^xav Xp.lv dxa^oo,, KaxeKbopn^v tortv «*«« Tat, k«t* 6^*,^ ^J 
T V xexeoxnv toO d T ,.xdxoo n d,a -AX.ovbpeia, 4k ^^T^^^Z ^X - 
XnXoeoxuPV imOKomuv ical toO (p.Xoxpi<JTOU XaoO dpxumffKOiros AX EavOpe.a? "TT 
4 6 P 9ob„ Ei a 5 dK Plpn; ,*Pdo ? , x„ TOl v6 ? , IXenp.v, JW -™* ^,"^7^ ^ 

xoipovxa, Kai eo.pa^voo^. "AXX' 6 aK«v6aXoop T 6 5 ***>* W» ^ 1^" X 
^eiKovopdx^-ie,, T6v Spov M '«**P«I«S M« 00 «(X a <r8« W>« h »««™J «JJ^ 
Kai toOxoo xevop^voo, uapaoxd, IfU^'aM. W» ,d ff n S t ?{ «« ^~'^ » 
doeSn toOxov dnoKaX E oa ; . >0 be M «*« Td ? S pe >? , ?ouveo P o», ^^2"%^ 
Kae^Ee X W Xovpo-a S . "0 U d n «, eOxa p! OT. ? ™vxa baocp.p.v • Bfl. «W ^ -P vxay TJp 
» Tfls toO Xp.oxoO k« OeoO ^o„ & T i«S eWvo; forf|ua« «X<" P^bov «n«menva..» Touro W 
_ . kop^vt* f. - • «. apoxomx.0 - ». - • » »>.- • - -*™ te ^ s »" " ' T * 9 ^ V, " V eo 

TtapdKXntfi? Mv. - 8 t$ t6tc A&vti owopaXiflv Mv. — 9 q>^pu»v Mt. 
197 MENSIS NOVEMBER 198 hOa to TeXos auxaiv. 47rXr(puj9n Kai f\ uapT.upia. 
3. Ti^ atixi) nuepa Td lY Ka tvia tou aYtou 1 0eo- 
b uj p o u ev xot? IrrapaKiou 2 . 

MHNI TQ 

5 1. Mvnun too 6o*iou naTpo? i^uaiv Kai dpxiem- 

f. 72'. ckouou | KaivoxavTivouTToXeius TTauXou tou ouo- 

Xoy»itoG. Outos 6 ev dtioi? iraTrip fjuaiv eK xf\<; 

QeffOaXovtKguJV aipu.r|T0 ttoXsuj?, GuoTpacpeGg 

Yevofjevo? MeHdvbpou toG dfi'vUTaTou TraTptdpxou 

10 KajvOTavxtvouKoXeoj?. ToOtov oi 6p96boSoi |ieTa 
xnv Koiuriatv 'AXeSdvbpou TtpoxeipiZovTai dpxient- 
ctkottov Kujvo"TavTivouTt6Xeujs, tou KaivOTavnou x 
ev AvxtoxefabidYOVTO?. KaraXapujv be 6 KuJvOTav- 
tios e2 AvTioxeta? Trjv Katvo"TavTtvoOrcoXtv, eK^dX- 

15 Xet toOtov toG Bpovou. c be Trpb? Trjv 'Piwutiv 
dtptKexo uexd 'ASavaaiou apxteTriOKOTrou AXeEav- 
bpeia?, Kai auToG xou ibtou Gpovou direXaGevTO?- 
xpduuacri be xot? Ttapd 'louXiou Trdtra 'Piijuri? 
dxuptoGevTe?, Td? oiKeta? eKKXi^fftas dtroXaupd- 

2q voucfi Kai auGi? irapd toG paffiXlax; eKpdXXovtai, 
OTToubtjj Tuiv 'Apetavdiv Cuu.(ppovoOvTo? auToig. 
KaxaXaupdvouo"t be irdXiv thv Tcuuriv Kai touc; 
ibiou? a58n; Spovou? dTroXau.pdvouo"i bid Ypo:|-iMd~ 
xujv KuJvaxavTO? toG dbeXq) oG KujvOTavTiou Kai 

25 'louXiou TrdTia Kai TtdXiv eK tujv tbiujv 0p6vu)v 
eXauvovTat. TTpoffKet^vou 2 be toG KtGvo"TavTos 
Kai TTpo? xov dbeXcpdv xpdi^avxo^xoO diroo"xeiXai 
xou? kaxd 'ABavacriou Kai TTauXou liTiaKOTrou? 
bteXejSovTac; aGTou?, et be pr|, thv eipnvnv Xuoeiv 

30 Kai 4X0eTv Iv Kiuvo"TavTtvourr6Xei dpdpevov oirXa, 
befoag 6 Kajvo"xdvTio<; dTroKaSiOT^ tou tou? 8 toi? 
oiKeiai? eKKXriofaii;. Mexd be xo dvaipeGnvat tov 
KujvOTavTa 4v Tfj 'Pujptj irdXiv 4 eKbtuJKOVTat Tuiv 
eKKXrioiuiv Kai- uTrepopileTat 6 cqnoc; TTauXo? ev 

35' Koukououj Tfj? 'Appevia? Kai KaGeipxvuxai h/ xivt 
bujpaxku, ev ip 6 toG eGvou? fjYoupevo? Tfj xujv 
'Apeiavuiv CupPouA.fi toGtov dTreTrvi2ev. TeXetTai be 4. Kat.pvnpti xoG dxtou AYaGctYYeXou. 
5- Kai a iepopdpTupo? Kdcxopo? xoO ImCKo- ■ 
rcov. 

AYTQ q-'. 

f\ toutou auvaHi? ev Tfj peYdXrj lKKXr|0*ia ev npepa 
KuptaKfj. 

2. Tfj auTfj fjplpa pvnpn Tfis peTd q3tXav9puj- 
Tria? KaxevexOeiOriS Kovetu? em Aeovxo? xoG 
peyaXou, oKTUJKaibe.KdTai Ixei Tfj? auTOKpaxopia? 
auToG, 2kt»j 1 voepppiou piivo?. FFepi jap xdg 
peorjppptvdt; ujpa? aira? 6 oupavb? ffuvvecpn? 
Yeyovdj? xrjv o"uvr|8ri tujv opPpocpopujv vecpeXaiv 
peXavtav ei? mjpajbii 0eav peTapaXdiv, IboKet Td 
-rravxa | KaTacpXeyeiv. -Etc; toctoOtov Y«p eSeirXtiHev 
dtravTa?, ujOTe Kai Ik povn? xr\<; oipew? bOKetv uj?j 
et Kai Bpoxn KaTevexQetH ^k tujv toioutujv vecpiov, 
uavTUj? mjp lo"Tat Kat 9X62 KaTaKCuouocc uj? rrdXat 
Td Zobopa. Aid xtiv dvapcpipoXov 2 ouv Taurnv 
rrpocrboKtav travTaiv toi? fepoi? 8 peT 1 oipajYUJv 
Kai tKCTeia? TrpocfTreepeuYOTaiv 4 , 6' q)tXdv9pujK0? 
Kupto? 6 GfTeppaivaiv dpapTta? Kai auYX^pdtv 
dbiKia? 5 Kat pr) G^Xuuv 6 dpapxiuXiBv BdvaTov, 
Kepaodpevo? Tfj Tipujpia Triv dxaGoTriTa, 6KeXeuo"ev 
ueiv Tot? vecpeoiv uctov do*uvr|Grt Kai Hevov Kai 
<p6pov eprrotouvTa toi? dpapTrjaafftv 7< drro Y«p 
tujv eOTreptvaiv uipatv dpSdpevo? irapeTd0ri pexpt 
peo"ovuKTtou , 'T6 be. KaTepxopevov kovi? r)v pIXaiva 
Kai CcpobpoTaxa. ^loucra TrapanXricria Tfj Kapiviata 
aiQdXri Kat irXetCTTri s , uj? eupe9f|vai uitepdvcu Tfj? 
Yn? Kai tujv xepdpujv 4mTe0eTo"a dvbpeva? 9 o"m9a- 
pf|? TrXeTov 10, KaTeKaucre be Kai KaTeepXeHe Td Ik 
Tfj? Y^l? dvtovTa, PoTdva? T€ Kai (pUTa - eYevexo be 
buOeKtrXuTO? irdvu, Tr|v Te toO 0eoO aYavdKTqo*iv 
Gitepcpai'vouffa Kai xf)v dpapTtav eiKoviCouCa* iroX- 
Xaiv y«P Kai n ^aYbaituv opBpuiv erci iroXXat? fjpe- 
pat? Kaxevrjvexpevujv, poXi? noxe bixiaxr] eKTrXuGfj- 
vat, bt^XouvTO? toG rrpdYpaTO? uj?, Tfj? dpapna? ev 40 3. ~ L p;eTaXo|idpTupo$ add. Sa. — 2 Cf. ad diem 23 sept., n. i. 
5. — ] toO &xiou add. Sa. 

1. — l §aa\Uwc, add. Sa. — . 2 irpoKeiji^vou Sa. — 3 toOtois S. — * om. Sa. 

2. — 1 Sa, ir£f«roi S. — z dvau.<ptpa\ov Sa. — 3 tuJv ^KKXr|0iiXiv vaotc add. Sa. — 4 TrpocrcpeuTovTUJv Sa. — 5 Kai (Tutxuj- 
puiv dbiKia? om. Sa. — a tiBv add. Sa. — ' a(aapTdvouoiv Sa. — s tiMoto Sa. — 9 dvbpdia? Sa. — 10 nX^ov Sa. — u om. 
Sa. GriKuj? 6 dXiTnpto? eKetvo? pacnXeu? iSopioefjvat toutov 10 irpoaeTaSev. J AiteX0yjv be 6 paKapio? ev Tfj 

45 klopia Kai em xpdvot? Tptaiv eKetoe btapK^ffa?, ei? xeipct? ©eoG Tr|v ^uxnv mxpe9eT0. — 4. — Mv : 1.— 

'EppoG, AwoG ktX. — 2.-~ TtpoGeo? ktX.— AtupoGeo? 0tipioi? eKboBei? t.™ Euipuxo? Kat Kapxlpto?. — 

IiX§av6?. — TTdpcpiXo?. — TptiYOpiou. — 4. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECT A. Sa : 1. 2. 3. 4. — H :.l. 2. add. : 11 be ffuvagi? aOxn YiveTat ev Tip ottoo-to- 

Xeitp tujv dYtuJv TTeTpou Kai TTauXou Tip Svn ev tuj TpiKOYXHJ' — P : 1. 2 : luvecpGaoe be Kat n pvfjpn 

50 xfj? pexd epiAavBpujma? KaTevexGeioti? Kovia?. IuvaYope9a be ev Tip dTToorToXeiuj tujv dYtujv TTexpou Kai 

TTauXou Tip dvn ev Tip TptKOYxuJ- "EuuOev pivxoi cruvxpexopev ev Tfj aYtuJTdTr) peydXr] iKKXnaia Kai 

outuj? Xtxaveuovxe? dTrepx6pe9a iv Tq etpnpevr) auvd£ei. — Da : 1. 2. 3. 4. — P : 1, 2. 3. — In margine 

ad n. 3 : Td Xeyopeva Oujxdpia. Et ra'anu recenti : Kai pyfjpii xoG ev aYiot? iraxpo? tipdiv Atpi- 

xptavoG xoO GaupaxoupYoG emcTKoiTOu KuGepia?, — Pa : 1. 2. 3. — B : 1. 2. — Ba : 1, 2. — T : 1. — 

55 L : 1. 2 (ouvaSi? ... ev xip TpiKOYXip). — O : 1. 2. 3. — C : 1. 2. — Cb .: 1. 2. — Cc : 1. 2. — Gd : 1. 2 : 

'Avdpvtim? xfj? Treffouo-ri? Kovew? f|XOt ffxaKTfj?. 'Eiti Aeovxo? toG peyaXou BaatXeuj? toO Tfj? 

Bfipivn? 1 dvbpo? toG emXeYopevou Beacrou, rrepi Td TeXeuTaTa Tfj? auToG BaaiXeia?, irepi Td? peo*np- 

Bptvd? Ujpa?, dTra? 6 oGpavb? Yeyove cruvve<p»i? Kat Tfjv auvrj0n xujv dpBpocpopwv ve9eXuJv peXavtav ei? 

— I0 toOtov ^Sopioe^vai Mv. 
60 a Bnprivn? Cd. Nov. 5. Nov. 6. f. 73. Nov. Nov. 8. Nov. 6. I 73 v Nov. 7. Nov. 6, 199 • SYNAXARIUM CONSTA^TINOPOLrrANHM *»■ 

M,'Mta» *opfvns Kd peXdvns k6v £1 os to,- 6XITOV «Mm . M""*"" «M™ "* 

^ KapbfaS to .teapots * «* TO nS xph* *« «*-. * ^omov ; tns kw 5 

Spe X pivlv/iva tnv * Wm ai« S ^ttq toO Eptou flm* pfeK «v 6 tns tens »po( 

l»d £ U»i# «** T nv TOO voos taunt. «- ** d„o9^os to Iprov nux«o 

m aveLv K«p*o<popeTv td 8eta ^xpa^ud^cv V «,• «rt oh* «. mvova r« fa«ta- 

1 Tnv tv Tflredwn T.pwpiav Ik^wkv, k«t«- «Xu,v, toO (UKpoO o^pemoo M& » "U 

^ou<r«v tivVnuovva, oov tots *^<n * Xonrfh' dKoXouOtes' «1 ritfen. nv t,am »- 10 

TOS V X t> ^^ ^ npom , ix6T0 . "Ev T0UI01S UJV, X«P>TOS 

Tt« aoTfl frfe Pvnpn too 6dou ,t«t P 6s n^8n 8e69ev W 1™1S <ro»(a, ; K ai tvo.o.u.s Kai 

„1vA„ok« "Os^nTolK^X^Taupo^ou pWTnpiu-v te^M-C « *«*»™* *™» „ 

J I^v Jpx(«S. OStos 6 „aKdp,os,v*av boovo^v 6,6 Kai t,ves I c T ov « TToeev ou „ 

^vTnvnX.Ktavu.o-dxpdvu.vb.KaOKTA.voov^s » o!be ypdpuata „ M**I-<C i » T. 6 Tns 

ZL L to to,s otK„,s too 0*ou ^opeoo.evos T« TO vo,po ff ov nS ofitoO faX—a, o x n5 d T a- 

XdTLv to^v dKpoaTns Kd, ™,nT,',s Ywd- *n ? Tvn^ov Kai to TflS c.aKp.aaos pe-reeos «. 

„v Lov dvaxu.pnoas, P«d Tuiv e,piu>v <«.. Movaxo^s ttpokmc. io«nw kite Ac rau- 

Tplpas p hJ iZ do,T„s • 60.V eeios Kai d TT e- T n v x n v aWav «i ets - ByZtonp. *P«-™ » 

luTdve, povnv « Kd TO p l6 dXXeTm to dff^v .aTpdan n»4»( ^oorp^as «n»« ^ 

ovnpa «XnP0T^pa d TUJT n > toT6v 0^oXX6,e- KopivOoo • Kai 5v nv, [ «n lvo,Kn«s; »u 25 

« A,o IMp n tUL, npepoov T eo6pev„s irXctov pnva, to... *v 4to tori* , «*»»»«- 

dp 00 1 Obax s ", pnb' 6X.s a.poT«s dva- d^ipa-v e a u M d™v tato tc eoeev^v „ «mj 

IJoIevoc Jm pnvas p|- J«T9ev d^dpas tappfou pXuffdcrns pOpou e«ou rto«». Em U 

;~^ movZo Iv ^Tfls Afrvns «pe., 6 d,as XPovos T fl? ^ « 4 toO « Te.oopoKOVxa 

te^eOp.aKo^vke^^oTav^Tpetovos <~2« Mp, pvnnn ™0 ooioo .ot P 6s ' 

S "nsZ OS Kd Td ? \ns nP^P«S tats' thS ^v TTaOXoo TOO Kop.veiou too h. X P , ff Tov 

vukto, JbirnvTnSP^^dvdTKnv Wtai&ev o^oO • «d o n pe,ocpo P oo t^ovotos. 

MHNI TS.AYTQ Z'. 
i »A9Xnms too drioo • Idpwvos too dv McX,- nv, Tonu. KartXaBov Jp T aZd M evov ol tin- M- » 
■ t,v«Koi rraZxy.otneXnl^A^n- X- eepo TOU tai Kd pooXd^vo, M, Xnotp^s 

I 00 Jm^ovoO^v NO.UO.V. Ootos 6 odK ^^ ^"ZZTxZl 

n 4pW vdvbpetosnvK«tdt6 ff %aKd^«pnSKatd tdv dp x ovt« k«, uap aut 0U W ,s, « autou 

" V uxnv, telpT6s rt ^nb £ u,a. ToOtov 8v d T ^o 5 Tnv b eE ,«v x«Po ",. 0, beXo, TO , 201 MENSIS. NOVEMBER 202 Nov. 7. Sa 1 • KoToveou's. - ■ oh^a, Sa. - » «bo U? 8. Sa. - » Sa, Da, Fa, «.. S. 
4. — J KopuvGiou S. — 2 toO Sa. 
1. — 1 n&p-cvpo*; add. Sa. — 2 om. Sa. 40 Znc n^r, Ltv dvra, ^ d Kai P po X n «it^0Q eK x^v to.out.v v.cp.v, u«vr„ nup^ta 
^1L ^ ^ ,d Z6.o,a. A,d ,nv ^.oXiav T o0v ^ « ^^ ™ 

LLulv L tot, v^aw toov dauvnen Kai Hdvov xai <p6 P ov e^oOvxa « a.apravo aw A« 50 
X X J-Pi- -p'v dp 2 d,evov uapcraen jrfxm ^vuKxiou- to U Kax^vov kov IS flv ^a,a 

a xIk U fenneetoa dvbpeia, ^Ba^ ^lov ^ KaxeKa,,, .dvxa xd <p,x«- Irevexo b, «u 

Kai tooMui*. Kai dvxi x^v d^p.v o.txa, baKpo.v. - In ^^T*^' " 
K ai xq a^Tfj n^paxoO d T iou iepojidpTupos Aeovdpbou. - M : 1. 2. d. t • • • ■ ■ • 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. - H : 3. % 1 («*,<* Me pa pxup.v ri*m ^ ^™v 
aOva £lS Iv x* o^ dnoaxoX^ xoO d T ioo Wpou xoO dbeXcpo. xou Kup.oo ^ vbov^xou 
aepaffjiiou oTkou xns «fi«? ©eoxoKou ev xot? XaXKOirpaxeioi?). - t - F . a *. i 


f. 74 f. 74' Li'THS pKp^vies pouveupoi? KaxaEaivovtat ■ Tf| b^ 
la)9ev ttdXiv eq)' iKavd,. ujpag papbicreevTe, Kai 
dqjavicreevTei; xd cdjuaxa, |5u) xfj? TroXeuj? MeXi- 
Tivfjc; xdq KeqDaXd, dTTeT^ii8no*av. eic; KXi^avov irupo, l^paXXetat Kai 8r|piou; popd 
TrpoTiGerai- e£ iliv Kai 7 biarnptiQei? apXaP^, 
ffapaKovxa iraiba? IneffTTdcaxo irpo? xnv eic, Xpi- 
0x6 v TTicFxiv, ot Kai Td, KecpaXd? aTreT(ar|9rt(jav. 2. Tfj auTfj f|udpa \wf\W ToO dtiou 'AGrivo- "ErretTa err.i Kpappdrai TTertupuJiaeyuj 8 dnXoOTai Kai bdjpou, dbeXcpoO xoO dyiou rpr|-fopiou xoO 9au- 
liaroupYoO. TeXeTrat 6e f\ auToO ffuvaSi? ev xui 
creiTTilj dTTOO'ToXeiuj xoO dyiou : 'iaKtopou tou 
dbeXcpoO xoO Kupiou, xuj 6vti Ivbov xoO crepa- 

10 c^iou okou Tf\c_ dyia^ 06Ot6kou ev toT, XoXko- 
TrpaTeioi?. 

3. Tf| auTtj f]jiepa a6Xr|0"i? tujv dyiiuv l 'Avtuj- 
v.iou Kai toiv fewnxopatv auxou MeXafftmrou 
Kai Kacrcivn?. Ouxoi ^8Xrio"av em rf\c, paaiXeia? 

15 MouXiavoO toO irapapaTOu ev AyKupa xfj iroXei, t^ 
morei 2 ovxe? xP lcJTlctV0 ^ • K fll ° M^v 'Avxaivtoq 
epXr|9r] eic, cpuXaKiiv, MeXdceimros be Kai Kaaaivr) 
Kpe)iao~8evTec; ISeaSricrav Kai Ttupi KatecpXexSn- 
aav 3, eita xejivexai xouq jiao^xou, f\ Kacrcrivn. c O 

20 be MeXdo*nriro? dcpatpetxai xou? troba? diro xojv 

Yovdruiv 6 be 'Avxiuvio? v£o<; wv, eirei (arj KoXa- 

Keiat? eireiffGn, xpio"KaibeKdxou yap exou? exirfxa- 

vev, dvapxi^ei? H^exat bid xo IjiirxOcrai 615 xo 

. upoffujTrov^'louXiavoO xai MeXdaiTTTTov (uaKapicrat 

25 Kai Kaffoivnv xou? auxoO yevvnxopa? & , ^xt eiri xuiv 
^affavijaxripiujv HuXtuv Kpepa^ievouc; Kai xd? (iaKa- 
pia? auxdjv yvxac, dTtobovxa? Kupiui* Kai xou? 
daTpayaXou? biauepovdrai xai pdpei Xi0ujv xou? 
Tr6ba<; dXyuveTai 6 Kai erri 9povou oibrjpoO Ttupuj- 

30 Gevxo? dq>ibpu€Tai Kai iy\v KecpaXrjv Supdrai xai 
xpv TtoXtv Trepidyerai ex^v ^-iQov .eiriKpeiaduevov 
autou xai Tpax^Xu)*' Kai au8i? KpefAdrat xai Seerat 
xai iraparce^Trexai J ATP"nrivu> oouk! xai Trap 1 autou |5dp6oi? dvai0ev TuTrTexat Kai xd? X e *P a S xe|iveTai 
xai ei? xdutvov eupXr|8ei? xai dpXaPn? 9 cpuXax8ei? 
xai ttoXXou? xu> 0auu.axt iTpo? xf|v iriffTiv l<peXKu- 
o"dp.evo?, drreTiarjOri Trjv KetpaXnv. 

4. Tf| auxfj rmepqt d8Xr|0"i? xaiv dyiuiv jaapiu- 
pu>v Auxtou xai Tauptwvo? xai 0eo"o*aX'o- 
vtxr)?. Outoi n8Xno r av ev 'AjafpmoXei xfj? Maxebo- 
via?* Kai ii /aev GeaaaXoviKii rcoXXd? paadvou? 
6Tcojaeivao"a,xdTreTrupaiueva peXri TouexBpoO biKnv 
dxupujv J -rcooi ffuvexptipe. Aurn Ouydrnp nv KXeat- 
vo? xivo? lepeiu? xou Aiovuaou, dvbpo? rceptcpa- 
vou? xov fJiov Kai TrXouxqj Komiuvxo?. 'AXXd TaOxa 
xrjv iraiba ouk tyavvwoav oube xfj? tujv xpto"xta- 
vujv m'crxeuj? dTreo"xncrav. TToXXd yap auxr|v Xma- 
prjaa? 6 xauxii? iraxrip KXewv oubev ^vuce. Aid 
touto ujp.01? bep^affi TUTxrexai eni yuu.voO 2 Kai 
xd? rrXeupd? KaxaBXdxar Kai dXX0Tptcu8e?0"a 3 xaiv 
irpoCFOvxujv' auxfj irdvxujv, urrepopio? yivexai trapd 4 
xoO ibiou Tiaxpo?.. Aukxo? be Kai Taupituv ot 8eo- 
crepecrxaxoi iroXXd KaTecrrovTe? toO pappdpou exei- 
vou, btapdXXovxat Trpb? ©opuptov un-anxov 6? 
XpiffTiavoi xai auxka dTcobuSdvxe? xov x iTU Jva 
papbi£ovTai o'cpobpd)?, ujffTe to ebaq>o? drrav 
cpoivtx8nvai tuj aipaxr eixa X1801? pdXXovxai em 
xoffouxov, 6? vicpdba? xeipepiou? vo(ii2;eo"8at fxaX- 
Xov nirep X(0u)v poXd?- uexd xaOxa ev xau.ivuj 
ejapdXXovxai crcpobpiu? eKxeKaupevr] 5 . 'Q? be ^peivav 
dpXapet?, xou itexou xaurnv diroo^ecravTo?, xuqpXtu- 35 2. — J ditoffToXou add. Sa. 

3. — ' napTiipujv add. Sa. — 2 t^v tciotiv Sa. — 8 KaT€9Xdyn<Jav Sa. — * tou add. Sa; — 5 yoveT? Sa. — e Sa, dXyet- 
verai S. — 7 om. Sa. — s KpajSpchrou ireTrupuj^^vou Sa. — 9 uyir|? Sa. 

4. — 1 toic add. Sa. — 2 toO oUi^aTo? 6tt6 Tecrodpaiv add. Sa. — 3 dXXa TpiuiQeTda Sa. — * uiro Sa. — 5 £Ki<ekctuu.evuj 

corr. Sa. F : 1 (Kai tujv o"uv auxuj dyiuuv Xp'). — TTauXou xou KopivSiou (Nov. 6'). — 3. 4. — Fa : 1. — TTauXou 

40 xou Kopiv9iou. — 3. 4. — B : 3. 1. 4. — Ba : 3. 1. 4. — T : 1. — L : 3. 2. 1 : Tcuv dyiwv xpidKovxa 
xptaiv u.apxupujv xujv ev MeXexivfj p.apxupricrdvxujv NiKavbpov 1 , 'Ho"uxiov, A9avdcnov, Mdpavra, 
Bapdxiov, KaXXiviK.ov, 0eoyevnv, NtKUJva, AoyyTvov, ©eobtupov, OuaXepiov, HavBetav, 
0e6bu)xov, KaXXipaxov xai Euyevtov, ©eobouXov xai 'Oaxpuxiov, 'Upiuva, 'Eiricpdviov, 
Ma£tjj.tavov xai Aouxixtov, KXaubiavov xai ©eoqjiXov, Ttyavxtov xai Aujp68eov xai Ato- 

45 boxov, Kaaxpixiov xai 'AvtKrjxov/GejiieXiuj xai Euxuxtov. TeXeTxai be f\ auxiliv cruvagt? ev xuj 
creTTxat drtoo*ToXeiuj toO dyiou Naxuipou • toO dbeXcpoO xou Kupiou xuj ovxi ev xuj cfepaajjtuj oixuj xfj? 
dyta? ©eoxoxou ev xoi? XaXxoirpaxeiot?. — O : 1. 3. 4. — C : 3. 1. 4, — Gb : 3. 1. 2. 4. — Cc : 3. 1. 4. — 
Cd : 3. 1 : c lepujvo? xai xujv cruv aiixip Xy' u.apTupa>v tujv ev MeXmvfj 2 u.apTupno"dvrujv. Ouxot oi dytoi 
udpTupe? 'lepujv, Nixavbpo?, 'Houxio?, Bdpaxo?, Ma£t,utavo?, KaXXivixo?, HavTiKO?, 'A8avdo-to?, 

50 ©eobujpo?, Aoukitio?, Euyevio?, ©eoqsiXo?, OuaXepto?, ©eoboTO? 3 , KaXXijiaxo?, IXdpio?, HyavTio?. 
AoyyTvo?, 0eueXio? # Eutux»o?> AioboTO?, KaaTpixio?, ©eayevn?, Mdu.a?, Nikujv, ©eobouXo?, BoaTpu- 
kio?, Ouiktujp * Aujpdeeo?, KXaubiavo?, 'Em<pdvto?, 'Avikiito? xai ?Tepo? 'iepujv. Outoi unfjpxov em 
AioxXnTiavoO Kai MaHijitavoO tujv mxpavo.uwv xai dcrepeo-TaTujv paaiXeujv ev MeXixivfj 2 uoXet xfl? 
'Appevia?. Aiujyu.ou be xaSoXixoO yevofievou xaxd xujv xptffxiavujv xai itavxaxou dvaipouu.evujv xujv ei? 

55 tov Xptaxov mo-xeuovxujv, eKpaxiiericrav xai auxoi irapd xou xfj? MeXmvfj? nye/aoveuovro?, xai 7ioXXd 
TtuujpTi8evxe? Kai biaqjopoi? paadvot? rrpoao|j.tXf)o-avxe? ou povov ouk e7reicr9r|crav dpvno*ao"8ai xov 
Xpiaxov dXXd Kai Tf)v TrXdvnv xujv eibujXujv fjXeyHav dvbpgioxaxa' Kai xov r)Teu.6va Ka8uPpio"av dj? 
dGeov xai dffepji Trapdvopov xe xai dbtxov 68ev xivn9ei? 6 riyeudtv ei? eupov, Hicpei xd? xipia? auxujv 
direTejie xe<paXd?. — 4. — M : 1. 3. — 'Avtujvio? pexd rroXXd? T^wpia? H. t. — 4. 2. — ToO dyiou 60 1 lege NiKdv&pou, 'Houxiou ktX. — 2 MeXenvf) Gd. — 3 Ocobtuxo? Cd. — * OuiiKTuup Cd. Nov. 7. Nov. 7- 203 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 204 205 MENSIS NOVEMBER 206 Nov. 7. 
f. 75. Nov. 8. Nov. 9. Nov. 7. Nov. 8. Nov. 9. 8ei? 6 Tupavvo? Tag cpplva? j ToSeueo"8at auToO? dXXd 7 ndXtv 8dqt jjOTrfj liri Tfjv Enpdv dveo"uj8ri- 

IxIXeucre <yuxvoT€pov xai w? bilpeivav 6 aTpujTOi,. ffav. '0 be Tupavvo? diropicx .xaTacrxeeet? Eicpei Td? 

Iv Tfj irapaKeipevrj IxeTcfe Xipvtj evaiTopprnTOvxai, xecpaXd? auTUiv drclTepev 8 . 

MHN! TQ AYTG H'. 1. C H cruvaEt? tujv dffwpdTujv. BouXr|0ei? 6 
travdYaSo? Kai <piXdv0purao? 0eo? toOtov tov 

xocrpov brnitpupYncai, ttpujtov evevorice rd? aYY£- 
XtKd? buvdpei? xai- oupaviov? Kai to Iworipa 
Yefovev IpYOV. 'EveTaEe be kmOTr\ rdHet Taiidpxnv 
xai dpxicrrpaTriYOV el? be tujv TaSiapxwv SaparjX 1 
xaXoupevoc;, 6 xat bidpoXo?, uuepncpaveucTdpevo? 
Kai lauTov vopicra? 8eov, lEeTtecje Tfj? d£ia? auToO 
xai tppuprj Ik tujv oupavuiv p€Td tou utt' outov 2 
TaYpaTO?. 'Yirdpxojv be eTepa? dYYekiKn? TdEeuj? 
apxiorpdirrfo? 6 dpxaYYeXoc; Mixaf)X Kai ibujv tov 
dTTOordTtiv ireaovTa, avvrifO.-fe tou? tujv dYY^Xuiv 
Xopou? Kai etTTdiv « TTpocrcjxwpev, » upvrjde M €TC * cpujvfj? tov 3 tujv oXujv 0e6v wcravei XIywv cm' 5 
« TTp6o"ffxujpev fjpei? oi xTicfToi fe^ovoiez Ka i t( V 
» 0eqj Trapto*TdpeVor ti TceTrov8acnv- oi fxeB* rjjuuJv 
» pexpi T0 ^ v ^ v ^w? uTTdpxovTecj Kai vOv Yevope- 
» voi okoto?; » 'H TOiaurt] ouv 0"uYKp6Tr)0"i? 
ujvopdo"0n ffuvaEi? tujv dcrujpdTUJv, tout eortv 10 
TTpoaoxr} Kai opovoia Kai e'vuicfi?. 'H i auvaEi? 
auTuiv TeXeirai Iv to?? 'Abba Kai Iv xfj 'OEeia Kai Iv 
tuj ZivdTOpo? , TrXr^aiov ApKabiavujv Kai evbov tou 
aYiou pdpTupo?'iouXiavoG,ToG 7tXr|0"iov tou <l>6pou. 

2. Tfj auTfj npepa T< * eYKaivia * tou <Jt»ou 15 
'Iwdvvou tou GeoXoYOu ev toi? BedTOu 2 TrXrj- 
crfov tujv AvSepiou. MHNI TQ AYTQ 0'. 

1. Mvrmri Tfj? ocf^^rrrpo?^ fjpuJv MaTpuj- Aoperiw Kai ptyniP ptd? traibo? Yevopewi, dvepxe- 

vr)?. Auth f)v irci AIovto? tou peYdXou Kai Bripe- Tai ev KujvaTavnvouTroXet peTd tou oixeiou dvbpo? 20 

vti? 2 Tri-S auToO YaM€T%- uufipxe be eK TTepYnS beKanevTe oucra eTuiv Kai Yevonevn (Tuvri0ri? Ttap-, 

ttis TTau-cpuXfa?. luvacpeeicra be dvbpi ovojiaTi 8evuj tivi 6v6u.an EuYevia Kat Tr|v | auTfji; Zr\kw- — 6 btduevov Sa. — " Kai add. Sa. — 8 diT^Te|j.ov Sa. 

1. — 1 Taxavar)\ Sa. — 2 Sa, aUToO S. — s toO S. — * bi add. Sa. 

2. — 1 tou vaou adrf. Sa. — 2 Sa, Beariou S. 

1. — * swpra lin. corr. Sa, offl. S. — - |!|!;r|pivr]"; Sa, 25 f. 75 v TpriYOpiou dbeX90u toO 8auu.aToupYoO (cf. 2). — 5 AXeHdvbpou tou OeaaaXoviKeuj? btd E. t. — Mv : 1 
(tujv dYiuJV TpidKOVTa Tptaiv (iapyupujv tujv ev MeXmvrj, c llpaK0? ktX.). — 3. — Avtujvio<;. — 4. 2. — 
AXeEavbpog. — Mr : 1. — AaZdpou toO ev Ti|» raXno"iuj opei (Nov. 17 2 ). 

SYNAXARIA SELECT A. Sa : 1. add. : Mvnu-n tou uyiou jidpTupo? AojaeTiou. — 2. — H : 1 (eopTr| 30 
... xai ev Trj vect 8acnXiKf| eKKXricria). ~ 2. — MaTpujvn? (Nov. 9'). — P : 1. — Twv 6a(ujv MaTpiuvn? 
xai Mapujvr|<; Irci AIovto? tou u.eYdXou Kat BeprjKag Ik TTepYn? Tr]? TTaucpuXujv etrapxia? (cf, Nov. 9 1 ). — 
Da : 1 (= Fa). — F : 1. — MaTpujvn?. — Fa:l:Mtx<*iT.X6 biaTrpeireo'TaTo<; TaEiapxog tujv dawu.d- 
tujv buvdfieuiv ev Te Tfj TraXaict bia8rtKr) ev Te Tfj vea xdpiTi TroXXd? auToO Td<; euepY^aiai; tu) dvSpujnivuj 
Yevei TrapebetEe t€ KaiTcapabeiKvuort. 'Enei Ydp 6 Tfj? i'iuujv cruuTripia? aVTiTtaXo? TpaxnXidoa? KaTd tou 35 
KTicravTOCj Kai- « Tov 8povov jiou eTrdvuu tujv vecpeXiliv » veavieucrdpevo? eiireTv « Sncropai » Kai « tu> 
» ui^iffTip opoio? lo*opai » Kauxriodpevo?, tou dpxctYY^XiKoO, uj? cprjcrtv 6 Kupto?, eEeirecrev dEiujpa- 
to? (eGeiupouv Ydp, cprjaiv, tov ZaTavav <b<; dcrTpaTtriv Ik tou oupavou TteaovTa 1 ), Td rraparrXrima be 
toutuj Kai to uit 3 aviTov Td-Ypcf dXaroveuo"d/Ltevov TreTrovSev, oljto? 6 Travaoibipoi; Tfjv Trpo? tov Aeo-rro- 
Trjv euYVUjpoffuvriv uj? maTOTaTO? oiKeTri? biacpuXdEa? Kai Tiepi to j£vo<; ripujv iroXXfiv Tfjv Kr]befioviav 40 
elribeiKvupevo?, tujv dpxaYYeXiKtuv Kai voepuiv TdEeujv TrpuiTeuetv ex&x^A frapd toO TTavTOKpdTOpo?' 
88ev Kai xdc; aujxripiujben; <auTou 2 > euepYeoiac; TTpo? diravTa? TrXeovd^ujv Kai eEanXuiv iroXXoi? diTTa- 
vopevo? Ka.Ta9aiv€Tat. "Q<p8r| Yap tuj Appadu. Kai tuj Aujt KaTd tiiv KaTao"Tpocpf)v tujv Xobouujv ecpdvn 
tuj J laKuj8 tov dbeXcpov s cpeuYOVTr irpoeitopeueTO Tfj? irapeu{5oXfjs tujv uIujv IcrpariX Tfj? AiYuirTiujv 
eXeu8epou(j.€vujv KaKujcreuj?* ecpdvi] tuj BapXadp TOv'IcrpaiTA dmovn KaTapdo*acr8arTrpo? be tov 'iricrouv 45 
tov 4 Naufj 5 ?cpr| rru86pevov 6, « > Eyuj apxiOTpaTiyro? buvdjaeuj? Kupiou vuvi TrapaYlY°vct >>. Kai noXXd 
eTepd eo*Ttv ev Tfj GeoTrveuffTUj YP®cpf) to"Topouu.eva 7 Ttepi atiTou. Aid touto Kai f)H€i?TTpoo"TdTnv adTOV 
icai cpuXaKa Tfj? Sujfj? ftpujv 7Tpo8aXX6)j.€voi Tfjv itdvaeTrTov auTOU Travi'iYupiv Tavuv eopTaZouev, eEat- 
Toupevot Tai? rcpecSeiat? auToO xai ev tuj Vuv aiuivt tujv buo"xepdiv eupeiv diroXuTpojaiv Kai Iv Tip 
peXXovTi Tfj? Irroupaviou xdptTO? KaTaEiuj8fjvai. — MaTptuvr)?- — B: 1. — MaTpuJvri?. — Ba:l. — 50 
MaTpujvrj?. — T : 1. — L : 1 (des. : cruvaEi? ... Iv Tfj via pamXiKfj IkkXtictio;). — 0:1. — C : 1. — Cb : 1. — 
MaTpujvn?. — Ge : 1. — MaTpdivi]?. — Cd : 1. — Marptuvn?. — M : 1. — Mv : 1. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa: 1. add. : TeXeiTat be r\ auTfj? auvaSt? ev Tfj .povrj auTfj? xf) oucrij 
irXricriov Tfj? povfj? toO Mavout'iX. — 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. add. : TeXerrai be rj auTfj? cruvaEi? Iv Tfj 
povfj duTfj? Tfj ouort rrXrioiov ti]? povfj? toO TTavaYiou. — 11. 12. — H : 6. 7. 10. 8. 2. 4. 11. — P : 11. 55 
10. 8. 2. et 7 : 'Ovncricpdpou Kai TTopcpupiou, XpiffTocpopou, Maupa? Kai TipoSeou- Kai Td lYKaivia tujv 
FTpoTacriou xai dYiujv papTuptuv ApTepujvo? Kai Napo"fj. — Da : 1. 9. 10. 11. — 5 Oplo"Tou (Nov. 10 2 

1 ireotuTai Fa. — 2 om. Fa. — 3 tiu d&eXcpu) Fa. — - 4 to0 Fa. — b Nat Fa. — 6 Ttue6M«voc Fa. — T <i<yx£po<)\xeya Fa.- ffaffa noXiTeiav, ouk d(pi0"TaTo tujv IkkXiictiuiv tou 

0eou, "Exouo"a be tov 8 Trpo? 0e6v auTfj? epujTa 4 

8epu.oTepov, uapabibujcri rrjv 8uYCTepa ai)Tfj?YVUJ- 

pipui Tivi Y uvaiK i dvopaTt £ujo"dvvrj; Kai d.KOu- 

5 oaoa- «"OaTi? 8eXei ottictuj pbu IX8eTv, dirapvr)- 

Matth. 16, 24. » (jaaQw lauTov xai dpdTUJ tov cfTaupov auTou 

» Kai axoXouSeiTUJ por » evebucraTO OToXfiv dvbpi- 

Kf|v xai dTrfjXSev ei? to toG daiou BaCiavou pova- 

OTtipiov di? ev oxnMCcn eGvouxou Kai cruvipaXXe 5 

. io toi? povaxot?. 5 be 6 Bacriavb? yvou? tuj rrveupaTi 

YuvaiKa auTfjV eivai xai irapd tou dvbpb? imlr\- 

Touplvrjv, uepirei auTrjv ei? 'lepoooXupa, etra ei? 

BrjpUTOV Kai au8i? IX8o0crav 7 ei? KujvciTavTivou- 

TtoXtv -napabexeTai xai frpoTpeTret ixeveiv Iv ibia- 

15 lovat] povfj, fjTi? kot' lirujvupov auTfj? pexpt toG 

vOv XlYeTar Brujowa be Trepi Td Ikotov err] o*xe- 

bov, ev eipnvri Trpb? Kupiov ISeb.npr|0"e 8 . 

2. Tfj auTfj fipepa d8Xno"i? tujv aYiujy papTupuiv 
'Ovricriqpopou Kai TTopcpupiou, XpicfTOcpopou 

20 Kai Maupa?, TipoSeou Kai 'ApTlpovo? xai 
Napcrfj. 

3. KaiToO 6o*iou 0eoo*Tr|piKTOu povaxoG toO 
Iv HupBoXoi?. 

4. Kai pvrjpr) tou peYaXou 0eoboo*iou toO 
25 8ao"tXeuj? ev toi? 'Ayioi? AttootoXoi? . 

5. Kai toG 6o"iou TOtTpo? f|puiv Novvou, o? 
xatrixiicre rrjv ooiav TTeXaYiav. 

6. Kai dvdpvr)cri? Tfj? GnepaYia? Qgotoxou Iv 
tuj TTapabeiaiui TtXriOiov tou &fiov pdprupo? 

30 Mujki'ou. 7. Kai t« eYxaivia tou vaou Tfj? uTfepaYia? 
0eoTOKOu tujv TTpOTaoiou. 

8. Kai pvrjpi] toG dYtou xai Ttaveucpripou diro- 

otoXou 'laxujpou toO AXcpai'ou. 

9. Tfj auTfj fjplpa pviipr] Tfj? 6o"ia? 0eoxTi- 
ffTri? Tfj? Aeo^pia?. "Hti? r\v x rcoXeuj? Mi8upvn? 2 , 
tov piov povaxfj . 'Ex y«P vrinia? Tfj? 3 fjXixia? 
bebopevn i^v ei? TtapSevuiva 4 - ei? be 8 Tfjv TrXricriov 
IX8oOo"a Kuipi]v dorraoopevn 5 Tfjv Ibiav abeXcpnv, 
ev ttj vukti 6 ImbpapovTe? KpfjT6?,ujv ^Y £ i T0 o 
Nicripi? 7 , iKei 8 TrdvTa? Ikcivou? KaKeiv^v cruveXa- 
pov xai rfpoooppricavTe? e'uj8ev Tfj vf|0"iu Taurri 
xai TTpooaYaYOvre? tou? aixpaXuJTou?,Td TipnpaTa 
bieTi8evT0. 'H be 0eoxTio"Tr| XaGoGaa XdGpa Tfpo? 
Tf|v ] uXriv x^pfjaaaa dveupeTO? f]v. "Extot€ ouv 
IxeToe peivaoa xai Xipiij xai Kpuet xai xauCujvi 
ttoXXu) 7Tpoo"7raXaicrao"a, Seppioi? xai Xaxavoi? 
aYpioi? Tpecpopevrj xai bn oubevo? 9 pXeKopevr) 
btfjpxecev lui TpidxovTa TrevTe 10 Itji, 0eqj povuj 
xai Tfj travdYvip 0eoTOKU> irpoaavexouffa. 'Ev 
toGtlu be tuj xaipui xuviiyo? ti? 8r)peuOa<; Oqpav 
xai Iv tuj Tfj? ©eoToxou vauj eicreXGujv TteptTUYX«- 
vei Tfjv dYiav "■ fjTi? tov ImboGevTa auTfj itapd 
tou xuvhyoG x iTluvK lTcevbu6eio"a xai ei? ovpiv 
auTuj xai opiXiav Yevopevii arcavTa Te Td dvujTepuj 
^rjGevTa eiiroGo"a xai toG Geiou cujpaTo? tou 
xupiou fjpuiv *Ik|O"o0 XptdToO pepiba xouiaai aGTfj 
dEiujo'acra, dn^XXaTTovTo dXXnXujv IxdTepoi. C Q? 
be rrdXiv 6 dvnp eTtavfjKe cpepujv Td Seta pucnf|pia 
xai auTr) iTTeuEapevT] peTeXapev, euxaptcriav tuj — 3 t6 Sa. — 4 SpujTi Sa. — 5 cjuv^niaWe Sa. — 6 8aio? add. Sa. — 7 Sa, iKQoOoa S. — 8 TeAeTtai b$ ktX. add.. Sa, inter 
Synaxaria selecta. 

9. — 1 4k add. Sa. — 2 MriGOpvn? Sa. — 3 om. Sa. — * ivj' b£ fevoixivr\ Ito; ^Sdbpaiaev add. Sa. — B danacra(j^vn 
S. — 6 auTfi o^ vuxri Sa. — J Nioripoc; S, Nf|cnpic Sa, IMiffipi? Vita S. Iheoctistae, ap. Theophiltjm Ioasot, Mvruaeta 
35 ctY l0 ^°Y lK «» PP> 7, 11 ti deinceps. — s Sa, iKtivoc, S, — 9 uito prio^vo? Sa. — 10 X' xai '(' Sa, -nivxe. Kai TpidKovta Vita, 
I. c, p. 12. ~ n Tfj &Yia Sa. !W: = F). — Db : mutil. 9. 10. 11. — F : % ('OvricrKpopou xai TTopcpupiou). — 10. 2 (Xptoroqpopou xai 

Ttpo8eou xai Maupa? xai 'ApTepujvo? xai NapoeT). — 3 (©eoffrepiKTOu TTpeoBuTepou Kai povaxoG ev 
ZuppdXoi? toG 'OXupnou). — 11. 9. — Fa : 9, ('Ovr|0"tcp6pou xai MapTupiou xai TTopcpupiou). — 10. 2 

40 (XptOTocpopou xai TtpoGeou xai Maupa? xai 'ApTepovo? xai Napcrfj). — 3. 11. 9. — B : 11. 12. — 
'Opearou. — Ba : 11. 12. — 'OpecsTou. — 9 : 0eoxTio*Tr)? Tfj? Aeopia?. TauTT]^ uTrfjpxev f\ naTpi? 
Aecrpo?, TrdXt? MiSupva, exoucya to iroXiTeupa povabixov. Aut^ ltd vr)Tria Tfj fiXixia irapd tujv cjuy- 
YevOjv Ib68n ei? rrapGevujva • TrepiepdXeTO ouv to povaxixov o"xfjpa. AexaoxTUJ be Y^vopevrj Itujv ei? 
Tfjv 7r\rio"id£ouo*av eEebpape xujpriv, dcjTtaaoplvt] t^v ibiav dbeXcpf]v* KpfjTe? ImbpapovTe? Tfj vukti, 

45 ujv fiYeiTO 6 Nfjcrtpi? Ixewo?, -rcavTa? Ikcivou? Kaxeivtiv ouveXapov 1 * ?uj0ev o3v Tfpoo"oppi'io"avTe? 2 Tfj 
vfjo"qj TauTri xai TrpoffaYOYOVTe? tou? aixpaXuJTOU? Td TipfjpaTa bi€Ti6evT0. C H be ©eoxTicfTn Xd8pa 
trpb? Tfjv uXrjv xuJpno"«o*a dveupeTo? rjv aiftn ouv Iktotc Ixeiae peivao"a xai Xipui xai iraYeTuj xai 
KaucTujvi upoo*:raXaicrao"a, Seppioi? xai Xaxdvoi? dYpioi? Tpecpoplvri xai utto prjbevo? 6pujplvn birjp- 
Kecrev km ixt] Xe' 0etp povuj TTpooopiXoucya xai Tfj -rravdYVUJ Ocotokuj. Tou be Xe' xpovou TeXeo"8ev.To?, 

50 xaTd Tiva oixovopiav xuvrprd? ti? Sripeucya? 3 Srjpav €iTa xujpio"a? lauTov tujv iTaipujv 4 auToG xai 
dvixveuujv eio"fjX8ev Iv tivi Tfj? 0eoToxou vaip icfTopia? xdpw (epripo? Ydp flv 6 totto?) xai euEdpevo? 
xai ptxpov dvaveucra? elbe xaTd to beEiov Tfj? dyia? Tparre^n? pepo? ujO"rrep Kpoxr^v Gir' 5 dvlpou cjitti- 
Copevriv r) iu? iotov dpdxvn?* di? be irpopd? biaYvdivai to Yivopevov fjpouXfj8n, nKOuffe cpujvfj? 
XeYOUori?- «lTfj8i, dv8pujTre, xai pr| itXriaidCri? 1 aicrx uv0 M at T«P T u v»i oucra 0ea8fjvai croi. » AGto? be 

55 xaTartXaYei? xai Tpopqj Xr|cp0ei? ipouXeTO cpuYeiv* dvutp0oOvTO Ydp auToO Tfj? xecpaXfjs ai tpixe?" poXi? 
be ei? eauTbv Y€vopevo?, fjpujTa, ti? xai iroGev ei'n. 5 H be- « Piipov, I'cpri, to xitujviov, beopai crou- Kai 
» xaXuipapevn XIyciv ouk oxvncruj. » c O be 7T0tfjaa?, fj beToGTo uepiepdXeTo, tuj crraupuj Teixtcracra 
ecpdvn tuj xuvriYeTrj, to pev eibo? Y^vfj to be cpawopevov Gnep dvGpuJTtov, fj 0pi£ Xeuxf), Trp6o*ujtTOv 
peXav, blppaTt povcp ouvexoucra Tfiv tujv daTiiJv dppoviav, to be 8Xov i^v axid. Autj^ ISein-oGaa Td 

60 dvujTepuj XexGevTa, 7rpoal8r]Ke xai tauTa, lEenroOcra tuj kuvhyIt^ xai dEioucra xopicrai pepiba toG 
1 ouv^apev Ba. — 2 irpocfop^fiaavTi Ba. — ' O-nepeuaa? Ba. ■— * ^pwv Ba. — 5 utr^p Ba. Not. 9. f. 76. Nov. 9. 207 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANTJM 208 209 Nov. 9. f 76" Nov. 9. ©eui dvamipipao-a, auxo? dTreXGuJV xai Gnpedcra? bo X ov KaToAwcoOffo Tf|V paKapiav Xunrdxpav tnv 

Kai'iaxO irdXiv tt P 6? to rtoGoupevov 4TraveXeujv, poffftiff adv nxi? xd Spoia Tfj TtveupaTiKfj M r,xpi 

eCipev auTryv Keipev n v veKpdv. Km lib? nv auxd. eTraYwvi<xapevn Kai e(? dKpav dperrsv 2 (pedaaoa 

buvaxov dpuHa? xf|V y»1V Kai iroXXd benGel? KaTe- rrpo? Kupiov 4£ebftpn<*ev 3 . 
9t]K€ Tfiv paKapiav feelvnv Kai dgi4rcaivov twcAko. li. Tfj auTfj nP-4pa pvnpn toO dpou pdpTupo? 5 

10. Tfj. auxfj npepa pvnpn *nC oaia? pntpo? J AXe£dvbpou tou 4v ©effffaXoviKq . Outo? 6crfio? 
npujv Eu'cXToXia?. Aux n MPtfv £iti xfj? paai- nv 4m MaEipiavoO * pacriX4ai? lie life GeffffaXovi- 
Xeia? Maupudou, yov&uv euffepujv xai Tf)v 'Paw kcujv 6ppuj M evo?. TTapaarTd? oov tuj auToO PnpaTi, 
oiKOuvTUJv, 4q>' dTiaXia 1 be xfj nXtKta oepveiip tuj tou XpicrxoO TtoGip 7Tupuj8ei? 4<priXaT0 2 Kai XdS 
Yuvoikujv eauTr,v eKboOact, vncneiai? Kai d TP u- tiiv TpdrreZav xraTdSa?, evGa at enrovbdi tujv eibw- 10 
Tiviai? ecrxoXaCe. 0eiuj be irupTroXoupevn Ipum Xtuv IieavTO, TauTa? dvexpei|/e xol eSexeev. "OGev 6 
KaxaXmoOaa Tf|V 'Pujp'nv, tt|V Kujvo-TavTivouxroXiv paanXeO? erri toutiu 4KKau8ei? Tfj 6pYtJ, Tfjv bid 
KonaXatfdver Kai trepieXGouoa xou? oepao-piou? H(<pou? auxov Trpoaxdxxei orropeivai xeXeuTrjv Kai 
oikou? Kai tov ttoGov d(pocnujo-apevn, lumdipav outuj? drroTpnGei?,^ paKapiav auToO V u X rrv Tip 
TfiVToO Maupudou GuyaTepa Trpos tov 4v BXaxep- ©etli 4Tca<pit]0"i. t 15 
vai? Tii ? 0eoTOKOu vaov dmouoav 6pf Kai end 12- Tfj. auxfj ft** *8Xn<n« toO dyCou pdpTu- 
dpexn KpuPnvai oO buvaTai, kexeuev fj lurndTpa po? 'Avtujvivou. Outo? *v 4k Tfc beuTepa? tujv 
t^v MaKapiav EuaxoXiav e' X eiv auxnv M^tepa weu- lupujv eirapxia?, XiSoTopo? x n v Te X v n v, k Kcu^n? 
paTinnv Kai acij^Toq Kai TO ik <P>3XaKa- Kai bf, 'AptpWO. napa T €v6p 6 vo ? be ei? toitov tov ouxa. 
KaxaXmouaa xiqv paaiXdav, tov M.ovnpti piov uxrebu X€ T 6Mevov KaTxpoudrvtbov, Kai ev a6x<p xoo ? eibu> 20 
Kai ixpo? druiva? Kai xcovous ^ibpnaev. Aix n ora- XoXdTpa? KaxaXaf3u.v 4opxnv xot? eibtbXot; TeXouv- 
MlvnbeTov-TxaxepaKaipafftXeaxoTtovTivdemTn- rat, ra ev t^ va«p auvfrrpujicv etbwXa. Eira 
beiov Kai beipa^vn okov eOKx nP iov Kai oMiurra, KparnBd? Kai xocpBei? ia X upu. ? , dirnXeev ci« Atra- 
KaTaa Kn voi keiae ajua Tfj doibCpa^ EoaxoMa- | ^eiav > xn? Zupfa?- Kai ber^ei? xoO 6ffwirrarou. 

it oXXai be xrpo? auxd S cpoixuiffat irapeevot euaejki? «mffic6nbu Xa^eiv e^ouaiav toO KTiffm vaov eir - 25 

auv aOxai? xov (TKXnpov Kai exrkovov piov pexfo- ovopaxi xn? d^a? Tpidbo?, npEaxo icrtZov 8 

Xovxo. 'H be paKapia EuaxoXia TrXeiaxoiq eVecTiv paGovxe? oi ek Tn ? auxn? aoTcp x^P"? ovte^ 

drmvunvUvn Kai rroXXoT? aixia aiumpUic Yevo- vukto ? ernGevTe^ Elcp«n peX n b6v auxov K«xe- 

M evn, pex' eipnvn? tt P 6 ? Kupiov eHeb^n^, bid- ko V ov iced outuk; to trveOfia tuj Se* xmpeGexo. 

10.-^ corr., W ius h^ Sa. - " 5k P ov dpetfi^ Sa. - * t€X £ ?tcu b^ ktX. add. Sa, infer Syzmxam selecta. 30 

1 1. — 1 toO arfd. Sa. — 2 ^(piiXXaro Sa. 

13, — . 1 'Atrdfiiav S. — 2 dtneefievoi awxiXi toi? Sa. Tipiou adipaTos Kai aipaTO* TO XpiaxoO. «Q 5 be xrdXiv 6 dvf|p luavnKe cplpuiv xd Beta puaxnpta, aux n 

eneugapevn peTeXaSev, eu X api(rxiav x& 0ea, dvauepipada. Auto? be drreXeujv Kai Supeucra? Kai T a X u 

rrdXiv upoe to TxoeoOpevov dveXOduv, eOpev auxnv Keipevnv veKpdv. Kai d>c i^v buvaxov 6pi52a ? Tf,v tnv 35 

KaiiroXXdbe n eekKaxeer,Ke x^v pampiav keivnv Kai dEttemvav T uvaiKa. - 10: EoaxoXiac;. Auxn 

urrfipxev eui Tfi? pacnXeia? MaupiKiou, yevvn pa Kai Gpeppa Tr* Tcupaiu^v iroXeui? TUTxdvoucra Kai 

Tovtov €*0€p<&v'wd uicTTuiv Kai 4v auTapKia BrouvT^v. "Hti ? & dixaX«fiv dvu X a>v v n or.Teiai e Kai cu X ai« 

ovoXdZouaaxaiteoTflv ™ 0eqj rrpoaexouaa, udvxa wmAinoOau evi« aepveitp eSebtuKe yuvaiKiuv 

uapSevia biaXaurrouaurv Kai auvapiBpio, au T ai S T evop4vn erri trXeTov errnOHncre tou ? Geiou, Kaprrou,- 40 

cuxn Geiuj ep^Ti iruptroXoupevn Kai m aTe T oucra, KaTaXmoOcTa Tn v 'Pu^paiwv, t^v KuivotovnvouiroXjv 

KaxaXapBdvei. Kai uepiepxopevn tou ? 6eiou 5 Kai ae^aapiou? o^kou? Kai pdXiaTa tov ev BXa^vaig, ov 

KOTrKrtrdZero xroGcu rroXX*, pia to,v hpcp&v x n v trpo<; toutov tov Geiov veibv gartouaa 6boy Ttapa- 

CTKeuf 1? 6ipe ev auvxu X ia fivexai vedvtbog xivo? ToOvopa XujudTpag, fliis flv 9uYdT n p MaupiKiou tou 

paaiXe^. Aut^ rrepmXaKeicya Tfi Euo-ToXia Kai KaTaan-atopevn, lic^reuev e' X eiv au Tn v pntepa rcveupa- 45 

TiKiiv Kai aujpaToe Kai m ^ cp^XaKa. Kai KaTaXaBoGaa Td paoriXe.a tov povnpn piov eirePn «n.tipo« 

d-ra-va? Kai txovou? ^pnoc Kai Tr* paKapia? EucrxoXia? flv d X ^p.aTO ? . AiT n crap4vn be xottov Tiva^ 

EmxnbeiovTrapdTouxauxn? rraxpoc; Kai BacriXea.? Kai irepmom<Ja M evn ofrrjfid ti, 4v aux^ Korooncnvoi 

dpa Tii do.bipcu Euo-ToXia. noXXai T dp np6« aOxd? cpotxnaaaai rrapGevoi eucrepeT* auv auxat? tov axXtc 

pov Kai ferlicovov piov pexnpxovxo. «H be paKapia EuaxoXIa TrXeitTTOi? gTeaiv dtajviaapevn Kai iroXXois 50 

avrios acDTnpia? T evopev n 8 pe T ' eipnvnS *po? Kupiov ^ebr,pn«v, Tr,v twv iapdxanr X «P»v rrapa 0eou 

XaSouaa Kai itttai toi? xP^oum Trape X opevn, bidbo X ov KaTaXircoGcra T r,v paKapiav ItuTtdrpav xqv Batri- 

Xiaaov- fin? xd 5poia xfj TxveupaTiKQ pn^pi d T a»viaapevn Kai etc d' K pav dpeTnc (pGdcraaa icpoc Kupiov 

tSebnp^v. _ T : 1. - L : 1. 6. 7. 10. 8. 2 (... Maupou ...). - 3. 11. - : 1. 9. 10. _ C : 1 i(di«r 1 men- 

sis 9 manus recens scripsit). - 10. (it.). - 8. 2 (om. Maupa;, TipoGeou). - 3. 4. 11. - Cb : 10. b. I. 55 

3 4, 11. - Cc : 10. 8. 2. 3. 4. 11. - Cd : 10. 8. 2. 3. 4. 11. - M : 1. 9. 10. 12. 2 (Xp.axocpopo^ 

xai MaOpa). - '0 Saioc; 'luidvvn? 6 bid to p P a X u th^ flXiKia? peTovopaffGeic KoXoBoc ev eip^n t. - 

'0 offioc; 'EXXdbtoc 9 ev eip^vr) t. - Mv ; 2 ('0vn<T»q>6pou Kai nopepupiou). ~ 1. 9. 10. - 2 (Xptffxo- 

<p6poc xai Maupa). - 'Icuawnq. - 'EXXdbioc 9 . - Mr : 2 ('Ovnm<p6 P ou Kai nop<p«plou). - 1. J. 

60 
— « ^v Ba. — 7 4-iri Tiva add. Ba. — fi Tivoji^n Ba. — 9 *E\dbioe M, Mv. MENSIS NOVEMBER MHNI TQ AYTQ. I'. 210 Rom. 16, 21. 
f. 77. 

10 
Rom. 16, 22. 1. "AGXriCi? xOjv dTiwv drcocrToXujv 4k tujv 
epbop^KOVxa, 'GXuprrd, 'Pobituvo?, ZujcriTTd- 
xpou, Tepxiou 1 , 'EpdcrTOU Kai KoudpTOu. 
Tolitujv tuiv- dttaJV dixoo*T6Xiuv 2 6 pev 'OXuptrdc 
Kai 'Pobiwv aKoXouGouvTec Tip dyiip dTroCToXip 
TTexptu dpcpOTepoi ev 'Pajp^xf) rcoXei 3 utto Ndpw- 
vo? Td? Ke<paXd?"dTrexp^8nO'av. ( belatairraTpo?, euffepeiac Kai itXeiffTOUc toiv eXXrivwv ImcfTplipa? 
4m tov Kupiov, T&et s toO Biou kxpf\aaxo. 

2. T13 auTq npepa d8XtiO"i<; tou dTiou pdpxupoc 
'Opecrxou tou 4v Tfj Bdxip. Outo? urrflpxev Ikth? 
rroXeioc Tudvuuv 1 I liGXriaev be etiri Tii? pamXeiac 
AiokXtitiovou Kai MaEi'pou dpxovxo<; KaniraboKiac. 
Aid foGv xnv eic Xpiaxov triaTiv TrapaffTdc tuj Nov.. 10. outivoc 4v r§ 7rp6? j 'Pojpaiou? emfftoXg 6 drios dpxovTi, papboi? TurcTeTai Kaxd toO vujtou Kai tr\q duoffToXoi;' pepvnxai TTaOXo?, emaKOiro? "koviou 
tevopevo?, 4v eipfjvg ^TeXeiiLGii.' '0 beTepTioc,6 
Kai thv ixpbs 'Pojpaiou? xpdH" 2 ? ImcrxoXriv utto 
tou driou TTauXou iKboGeToav, pexd lumiTraxpov 
beuxepo? 4itio*KOTToc MkovIou tevopevoc xrpos* 
Kupiov iHbr]\iT\Ge. '0 be "Epaoroc, oS Kai auxou faffrpo? Kai 6BeXio"KOi? TceTTupaipevoi5 xd vatxa 
btaKaieTat Kai dXprj 0uv 6'Het Td? TxX»iTds dvaTpi- 
PeTai Kai 4v tuj va(p dxGei? euxfj povg KaxapdXXei 
TdeibuiXa* Kai euxaripepuj 2 Xipajj TrapabiboTai Kai 
flXoic tou? rrobac Kai Td? irXeupd? btaiteipexai xai 
iTTxruj dYpiui rrpoabeGei? 4XauveTdi piXia Kb' KaTd 15 
Rom. 16, 24. £ v ^ auT ^j ^TncTToXi) pepvr|Tai 6 Syio? HaOXos, xceTpdiv Kai buapaTiuv tottojv Kai KaTaffiGapei? xd Rom. 16, 24. 
20 okovopo? Tfj? 4v lepocoXupoi? kK\r|0"ta? y^Yovux; 
Kai pexd xauxa eTuffKOTro? TTavedbo?, ev eiprivrj 
4xeXeiuj8n. '0 be Kouapxo? bniowmos Tr\q ttoXcujc 
Bripuxou Y^vopevo? Kai rroXXd TtaGdiv uixep Tfj? 

1, — 1 om. in lemmale Sa. — . 2 tujv 6flujv diro(JT6Xaiv om. Sa. — ;{ xft iroXet om. Sa. 
t(\o<; S. 

2. — x X^JP a ? KatriraboKta? add. Sa. 
inter Synaxaria selecta. pe\n Kai xd ooxa cruvxpiBei? to rrveupa xuj Kupiiu 
ditebujKe - to be TtepiXomov s auTOu Cdipa Tip 
TTOTapqJ IvarreppicpTj 4 . 

3. Tfj aurfj fipepa pvripn tou offiou rcaTpo? 

* corr. in marg.- Sa. — 6 Sa, &rrTd f[\xipac, Sa. — s trepiXeurov S, Xootov Sa. — * reXeirai hi ktX.. add. Sa 25 SYNAXARIA SELECTA. Sa: 1, 2, add. : TeXerau be f) auroO cruvagi? ev tuj vatp auxoO tuj ovti Nov. 10. 
•nXnoiov toO AeopaKeXXiou. — 3. 4. 5. 6. — H : 'Avtujveou (Nov. 9 12 ). — P : 'Avtujviou — 6 (om. 
'Opecrrou). — Mvnprj 0eoboo*iou toO peYaXou paaiXeuj? (Nov. 9 4 ). — 2. — Da : 'Avtujviou. — 3. — 
©eobujpou f)YOupevou povfj? tujv Ixoubiou (Nov. 11 s = Ba). — Db : 2. — Avtujviou. — 3. — Mnvd 
(Nov. II 1 ). — BiKTUjpo?. — iTetpavibo?. — Bikcvtiou (Nov. II 3 ). -- P : 1. 2: 5 Op4o*TOu tou 4v xfj 

30 BdTtu. "0? fiGXrioev em ffjc paoiXeia? AtOKXiiTiavou Kai MaSipou dpxovxo? KaTTiraboKiac. Outo? 6 Syio? 
KarTTraboKTi? ujv to Y^vo?, ttiv 7rio"Tiv xpiotiavd?, Triv 4mo*Tripnv iaTpo?, irapaOTd? MaHipip tu> dpxovTi 
pdBbon; Turrxexai o*q?obpuj? Kaxd xoO vujtou Kai xfj? YaOTpo?, eira opeXiOKOi? it eirupaKtuj pivot? tov 
vujtov KaTaKaiexai Kai aXpn cruv 6£ei bpipuTdxqj raq TtXriYa? dvaxpiBexar eireixa pia dxGei? ev tuj vaqj 
ib? TrpoOKUvrio'uJV, bidpovr)? Trpooeuxfj? KaxapdXXei xd eibujXa. A16 Kai Xtpip rcapabiboxai r\n£paq hxxa' 

35 ^eTd TauTa eXKUoGet? fjXoi? tou? iroba? Kai xd? TtXeupd? biairepovaTai Kai ixcnqj d-Ypiuj rcpoObeGei? 
eXauveTai piXia Kb' KaTd ireipdiv kgi bucrpdtaiv totcujv Kai KaxacpBapei? xd peXq K ai Td ooxd KaxaGpau- 
o8ei?,T0 Kveupa xq) ©cuj rfapebujKev. To be TrepiXomov auToO oujpa tuj iroTapip ^vaixeppicpn. — 6 (om. 
'Op^OTOu). — ©eobocriou. — 'Avtujviou. ■ — 3. — ■ Fa : 1. 2., 6 ("Hpato? Kai KaXXiorrri). — ©eobooiou. — 
Avtujviou.. — 3, — B : 1. — Ba : 1. — Maprivou eirtOKOTcou OpaYY^S (Nov. 12 3 ). — T : 1 

40 2. — L : 'Avtujvivou. ~ 6. — ©eobuipou 6poXoYr|ToO tujv Zxoubiujv (Nov. II 2 ), — O : Tou 
6aiou rraxpo? fjpdiv ■ NeiXou (Nov. 12 2 ). — C : 'Avtujvwou. — 6. 2. 1. 5 (TipoSeou Kai Maupa? (cf. 
Nov. 9 8 ). — Cb : 3. — 'Avxiuvivou. — 6. 2. 1. — Gc : 'Avxujvivou. — 6. 2. 1. 5 (T.-.k. M.). -r Cd : 
AvTUJvivou. OOto? 6 dYto? pdpTu? Avtujvivo? UTrfjpxev 4k Tfj? tujv Xupujv xd»pa?, XiGoxopo? xrjv 
t4xvhv ibduv be tou? gMurva? dTrepxoplvou? ei? tov vaov tujv eibujXcuv Kai GuovTa? 1 toi? Sodvoi?, 

45 7rapfrveo"ev auxoi? drtoo"Tfjvat auxuiv. e Q? be ouk eiotiKouoGq, XumiGei? dvexujpno"ev ei? Ipnpov tottov 
xai eupiOKei boOXov toO GeoO dvaxujprixriv dvopaxt 0eoTtpov, ueG' o5 ouvbiaxptipa? err] buo Kai Xapdjv. 
Td? euxd? auToO, KaxfjXQe irdXw irpo? tov TreTrXavVjpevov Xaov toO x^piou auToG* Kai euptuv tou? 
4'XXriva? lopxfiv lirtxeXouvTa? toi? baipooi; ouveTpiipe Trdvxa xd eibipXa* eixa KpaxriGei? Kai TU96ei? 
iaxupuj?, dTrfjXGev ei? 'Airdpeiav'Tfj? Zupia?* Kai berjQei? tou 6o"iuJTdxou pr]xpoTfoXixou XaBetv 42ouOiav 

50 tou KXiOai vaov Tfj? d-fia? Tpidbo? npHaxo Kxi£eiv. Kai xouto paQovTe? 01 OuYX^prfai auxoG, vukto? 
4m6evxe? toi? HtipeoT peXrjbov KaxeKOipav Kai outuj? rrapebujKe to trveupa. — 6. 2. 1. 5 : TipoGeou Kai 
Maupa?. O.uto? UTrfipxev dtro Kujpri? TTavaTc^ujv, dvaYVUJOTri? ty)v toHiv, bibdOKOJV be Trjv euffepeiav 
Kai tov XpiOTOv KrjpuTTuJv 0€ov, KpaTtiGei? rrpocrriXGn 'Apiavqj Tip Tfj? ©qpatbo? dpxovxi, Ydpuj 2 xrpocro- 
piXfioa?' Kai dvaYKaoGei? G0o*ai xoi? eibtuXoi? Kai pfj rceioQei? aibripa Tcercupaipeva ei? xd dixa b^xexai 

55 Kai 4k Tfj? ocpobpoxaxn? drpibo? Kai xoG KaTfvou ai Kopai tujv dcpGaXpuJv auxoO 6Krcercr! nKao"iv. Kai 
xoxe beopeTTai xou? doxpaYaXou? Kai -Td? x 6 'P a S otciOuj Kai bex 6Tai X a ^ ov Kaxd tou' axopaxo? Kai 
Kpepaiai eui KecpaXf]?. 'Q? be n u X a P'°" T £ 1 / KeXeuei 6 fjYepdiv evaxGfjvat ti]v Y^vatKa auTOu Maupav Kai 
Xereiauxi'y « Ei pfj BouXet TtaGeiv xd 8poia, TrpocreXGoOoa rretcov tov dvbpa o*ou 'iva pfj KaKd)? 

5 GoovTa Cb. — - supple v. c. apti. 211 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 212 Nov. 10. i^jacuv Maprtvou eTciOKOTtou TapaKivti? 1 - 05to? evi rtepipoXaiiu GKertzaQca Kai prfiwra exepov 

xfTTnpxev drro XaBapia? 2 xrj? TTavvovia? 3 , eruffriP ? 8edo"aa8ai, touto dno xujv Yovdtuiv biaKorrxeiv xai 

to yevo? Kai irapd toi? 'IXXupioT? pefa? fvwpiZo- Tip beopevip embibovai. 'AXXd Kai veKpov ibdtv 10 

pevo?, drroaroXiKoG eprcpercujv dEiuipaTO?* emBou- eKKopi£opevov Tcore, trcei cruKOtpdvTr)? ti? GdTcre- 

Xeu8ei? be irapd tujv to 'Apeiou cppovouvTwv Kai o*8at aOTOV ou auvexwpei Xcyujv xpeuJCTeiffSai Trap 3 5 

rcoXXdKi? 6r]pooia xucpSei? dTtr|Xd8r) • Kai ei? Mebio- auroG TpiaKoaiou? xP u o"ivou?,iKeivov M^ v dveffxri- 

Xava dveX9tuv Td aura TrertovBev utco AtigevTiqu o*ev, toOtov be vj/euarrrv eXexxQevra dtro9aveiv dvr' 

emcTKoirou, 'ApeiayoO Kai auToO uTrdpxovTO?' 8Bev auxou ' exeXeucfev. Outiu? ouv 8eapeo*xuj? Kai erri 

dvaxKacrSei? raXXapiav 4 TrYv vfjcrov KaxaXapBdvei, toioutoi? Gaupacn Btwcra?, ev eipnvrj- €K0ipr|9r|. 

Iprjpov outfav Kai doiiayrov, tw TuppryviKiji 5 ireXd- 4. Trj aurfj f|juepa pvfjpn roG oat'ou rraTpo? npuiv 10 

yet ^ilovoav, pi£at? povai? 6 BoTavdtv dpKoupe- "Ecp.paTp toG opoXoYTiToO, emffKOTrou OGvt'a?. 

vo?' o9ev vcrrepov Kai emcrKOTteTv 7 hterpa-nr) Tt\v 5. Kai pvrjpr) Trie; offia? pr^po? H^v 1 Mau- 

ev TapaKivat? eKKXr|0"tav. 'Erri too*oGtov be Tfj pa?. 

qnXoTCTWxeia eSfjffTpaqjev, dicFTe rrpujriv pev Travxa 6. Kai d9XrjO"i? tujv dyiwv papTupwv Nrjpew?, 

f. 77 v . Trevnoi biabibdvai 8 , peTd be TaOra, ei tuxoi 9 | auTijJ KaXXiOTtiou Kai 'Op£o"TOu . 25 

MHNI JQ AYTR IA'. 

Nov. 11. 1- "AGXnm? ™ v «Tiu>v papTupwv Mrjvd, Yia?. rvwo~8ei? be xpttfTiavo? eivai , TUTrreTa! ffepo- 

B 1 kt uj p ? Kai Biksvtiou. Tou tujv 6 pev aYio? bpw? Kai Heexai Kai pexd xaGxa rtupi KaxarpXeY€Tai 

pexaXopdpTU? Mrjvd? uTrfjpxev erri MaEipiavoG xoG Kai {Tupetai ercdvu) TptBpXuJv oSewv eiTa Tfiv bid 

pamXewqiKTn? AiYOTTTOu^wpa?, (TTpaTtujTn<5aiv giqpou? bexexai xeXeuTrjv. '0 be Syio? Biktujp 20 

toG voupepou tujv XeYOpevwv 'PouxtXtaKdiv 2 urro urrfipxev erri AvtujvIvou BaaiXeiu? Kai leBaffxiavou 

'ApYUpiffKOV fiYepova, ev KoTuaeiiy itoXet 8 *pu- bouKO? ev ItaXta- KpaxnBeii; be Kat dvaYKaaBei? 

3. _ i S, Sa, eleeleri omne$. — 2 Xanapeia? S, Sa. —- s Havovia? S. — 4 S, Sa, Galtinaria insula, Vila S. Martini, 6. — 
5 TupavvtKui Sa. — 6 ixiveq S, i^ovov Sa. — 7 ^iffKOirriv S. — 8 bia6o0vai Sa. — 9 ei Ttixn S, Sa. — 10 d66v S. 

S. — 1 f\]iwv nnxpo? Sa. 25 
i; _ 1 T f|(; -ffliv AiT'J' n: ' r ' UJV Sa. — 2 'PourriXiaKdiv S. — 3 tf\<; add. Sa. Nov. 10. » dtroBavn. » TaGxa etTrdiv TrapeTceicrev auxrjv Kai dirnXBev. C Q? be fipHaxo f\ Maupa XeYeiv Tip dYitp 
toij? Xoyou? toG TUpdvvou, bierrpieTO 6 TipoBeo? Kai BbeXugd^evo-s auxfiv emev «"Ovtuj? eK toG oikou 
» eEepxopevti tov bidBoXov nerd. croG TtapeXaBec • oOk aiaBdvri f\ d9Xfa, ti pot oru/iSouXeGri * dv8 3 ujv fibei 
» Kai at uTtep XptcTToG dTtoBaveiv, iva o*Gv epoi Zx|<Tr)q; ». l H be dvavrnpacra, Tpexet Kai XeYei xq> 30 
xupdvvip- «TTp6a6e? Kdpe, xdpavve, toj dvbpi pov, koyuj xP'o"fiavri eipi Kai o*uv auTip mojevu) xqj 
» XpiOTiu.» KeXeuei ouv Td? Tpixa? Tfis.KetpaXri? eKTiXai Kai tou? baKTuXou? tujv x^9^ eKKOTrqvai 
Kai ei? XeBriTa KoxXdCovTa €p.BXr}8fjvai, 'Q<; be edipa auTnv pn Katopevnv, vopicraq; pfi KaXuJ? GrroKaiivat 
tov XeBi]T«, Trpoaexeijuv XeYer « 'Pavov poi eg auToG Kara xetptuv. » 'H be eitexee Kai eu9ea>s dTrebapn 
to beppa. s OpYio"0ei$ be TrpoaTdtTei dvBpdKaiv TrXripuj8nvai to (JTOpa. 'AiropOJV be erri rfj urropovr) tujv 3 s 
dYiuJV, eKeXeuo^ev autou? 0TaupuJ0fivai direvavTidXXnXujv Kai bieKapTepncrav Irri tov aTaupov 2ujvxes 
pexptq npepdiv evvea. Ou Yap dXXo xi erroiriaev aGxois rrpo? to xdxtov dTxo8aveTv, dXX J i) povov Trpoore- 
br|Oev e'uj? ouv nbuvavxo XaXetv, dXXnXoui; Txape8dppuvov. Tote bf\ U^erai xrjv Maupav eHeirteTv xip 
TipoBeuj Treipaffeeiffav «E5Hai utrep epoG, Kupte pou, 6x1 6 btdpoXo? XoYicrpot? eK0XiBei pe. » '0 be 
ffuv bdKpuaiv eugdpevo?, !]Xeu8epojc7ev auTrjv xoG XoY«TpoG. 'HviKa be iKXeiTtovxe? ouk r^buvavxp 40 
XaXetv, Kaxd bidvoiav Trpoanuxovxo, Trapeorujxujv Kai trj? pn^po? xn? Maupa? Kai xoG 7raTpo? Ttpo8eou 
rrpeo'Puxepou 6'vxo? Kai KXatovxog- Kai ouxuj? exeXeiujSncTav. — M : 2. — 'Ovn,<7i<p6pou Kai TTopopuptou 
(Nov. 2 }. — ToG ooiou rraxpo? npujv Kai doibipou Aa£dpou. — GeoaxepiKxou (Nov. 9 3 ). — Novvou 
(Nov. ( J 3 ). — 1 (om. Tepxiou). — 3. — ToG dyiou iepopdpTupo? MiXou (Nov. 13 2 ). — Mv : 2. — 
GeoaxepiKxou. — Novou. — 1 (om. Tepxiou). — 3. — MiXou. — KaXXioniou, Nipou Kai 'Qpiovo?. — 45 
Mr : 1. 2. 

Nov. 11. SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. — H : 1. .— lujdvvou dpxtemo-KOTrou AXeHavbpeia? (Nov. 12 1 ). — 
2. — P : 1. — 'Juidvvou dpxteTricTKOTTOu 'AXeHavbpeia?. — 2. — Da : 1 (== F). — Db : 2. — F : 1 : 
Mrjvd. OGxo? uniipxev erri MagipiavoG xoG BaffiXeuj?, x^P«S Aiyutttiujv 1 oppujpevo?. 'Effxpaxeuexo be 
ev xot? voupepoi? xot? XeYopevoi? 'PouTiXtaKoi? 2 utxo 'ApYUpiaKtu ?Yrepovt ^ v xuj Koxuaeiip <l>puYia? 50 
ZaXouTapia? 3 . Mn dvexopevo? be KaBopdv xr;v xujv eibujXujv irXdvnv rrappriffiaZopevriv, ei? xo dpo? 
dvf]X0ev vnoxeiai? auxov KaBaipujv Kai irpoaeuxaT?. 'kavtu? be o"xopujaa? eauxov Kai x<p 8eiuj tt68uj 
xqv ipuxnv dvaopXeca?, KaxeXGujv eK xoG opou? Kai otd? ev peotp xuiv etbuuXoXaxputv, xov XpiOTdv 
dveKiipuTiev oBev aiKiaSei? Kai Tpixivoi? uq)dcrpaot Td? tfdpKa? KaraEavSei? Kai KauTnpfft Ttpooopi- 
Xi'iaa? Ttupo? Kai Tpi^oXot?, ev toi dq>eibuj? Kaxd v\$ eXKecrSai dtrav xo Owpa btaXujfinQei?/ tr|v bid 55 
Ei<pouc ebeSajo xeXeuniv.'— BiKtujpo?. Outo? iieXnoev im "Avxujvivou * BaaiXeuJ? 'Pujpaiujv Kai 
ZeBaaiiavoG bouKO? ev xrj 'fxaXia. 'AvaYKaaGei? -fdp tov Xptffxov dpYncacrQai Kai pr) Treiff9e,i?, Trpilrrov "ExitiTTiujv F. — -'pouTuXiUKoiq F. — '• d^ourapiac F. — * Avrtuvlou F. 213 MENSIS NOVEMBER • 214 dpvrio"ao"9ai tov Xpio"Tov Kai p^ ireicfBei? "£Eap~ cruvaEt? toG dYtou pdpTupo? Mr|vd B !v toi papxu- Nov. 11. 

epoOrat xou? baKTuXou? Kai BdXXexai ei? Kdpivov peiip auxou toj 6vti TrXr|Oiov Trj? 'AKpottoXeui?' f\ 

eixa iroxitexai b^Xrirnptov q>dppaK0v irapd pdrou be toG dxiou pdpxupo? BiKTaipo? Kai BiKevTtou iv 

Kai pr|bev dbiKtiGei? TtoieT xov paYOV xpicxiavov xuj papxu peitu adxiuv xil> dvn ev tu) TaiTavqi. 

5 dpuxGei? be tou? dq^GaXpou? thv KecpaXrjV dito- j 2. Tfj auTijj fjp^pa pvnp^ toG ocriou iraTpo? • f. 78. 

xepvexai. °H be dY'a Zxecpavt? 6ptu0'a xaOTa Kai f|pu)v Kai opoXoYHToO Geobcupou ^Youpevou x 

paKapicacfa tov Syiov ^Kpaxr|8n' Kai beGetcra buo"i tujv ZToubiou. Oijto? ify em Tfl? BamXeia? Kujv- 

<poivi2iv eTrmXiGetaiv dXXfiXoi?, eixa diToXu8eio"t, axavxivou xou KaBaXXivou 2 ev KujvCxavnvouiroXei 

biepepioSn ei? buo. 'O-be ctYio? Bikevtio? KaT s YevvnGet? 3 , udaav be yvwoiv toiv paGrjpdxujv 

10 auTriv Trjv fjpepav KpairiBei? uj? xp^t^vo? ev eKpaSiuv, eiri Tfj? pamXela? Eiprivn? xn? euaeBe- 

AGYOuo"xia tij noXei irapd xoG xi]? auTfj? rroXeuj? oxdxn?, eiKoaibuo exCuv uTtdpxtuv, direXGujv ev xrj 

dpxovTO?, Trjv KecpaXriv dnexpnGr]. TeXeirai be f\ laKOubiujvo? povfj utto too Geiou auToG FTXaTUJ- 

— 4 supra Mn. corr. Sa. — 5 f\ too dfiou udpTupc; Mrivfi crdvaEic Sa, 
2. — x p.ov?\c, add,. Sa. — 2 KapaXivou S, Sa. — a Kai rpaq>e\<;add. Sa. 15 0XdTT€Tai tou? baKTuXou?, e'uj? oO" eSap8pu)0evT€? Tfj? bopd? 3 eHeTiribrio"av evra ei? Kdpivov epBdXXexai j^ ov . £ L 
eKKauBeicrav 6 Kai biapK^aa? ev auxfi r]pepa? i, eHnXGev dpXapri?- Kai pexd xaGTa 7 brjXr|Tripia (pdppaKa 
metv dvaYKd^eTai, & Kai cr<ppaYtO"a? drrebeigev dvevepYnTO/ dJ? ev toutuj Kara-rrXaYevTa tov TaGxa 
KaxaffKeudcravTa trpocreXeeiv xu) Xpio"TU>- pexd xaGxa ^Ka-rtaxai xd veOpa Kai tKirupujGevxt eXattp 
emxeexai. Kai dvapxr|0ei? XapTtdai KataopXeYeiai Kai Koviav pex' 5Eou? dvaYKd^exai be£«0"8ai xq) 

20 CTopaTi Kai tou? 6<p8aXpoO? eEopuTteTat, KaTd KecpaXfj? Kpepdtai em np^pai? Tpiai* eiTa tt)v bopdv 
d<paipetrat Kai Tote to irveOpa autou xai 0eu) n-apaxtBexai. — iTecpavibO?. Auiti aTpaTeuopevou 
tivo? u7tdpxouo"a Yapexri Kai tov Xpiaxov dvujGev aepopevii, diToBaXoGfja be tov dvbpa eEKaibeKaeTri? 
Kai ev povwcrei Kai xipei<? bidYouoa, ev ti|i BXeirew tov Syiov BiKTtupa Td urrep dv9piuTrov Trdo*xovTa 
IpaKdpiCev aGToy, toi? voepoi? 6cp0aXpoT? buo CTecpdvou? opdiaa cpepopevou? eg oupavoG, ujv 6 pettuiv 

25 riToipaffTo xip paKapiuj BiKxiupi 8 . TTpoaax8ei(ra be Tip fiYepovt Kai tov Xpiorov 0e6v Kai TtoiriTriv 
irdvxwv 6poXoYno*aaa, eKTaGeTcra id? xeipa? bub cpoiviEt Bta Kapcp8eiai Trpoffebeer! ■■ ujv depee^VTwv Kai 
TTpo? Trjv ibiav dTTOKXivdvTujv oppriv, auTri biaipeiTai Kai ei? buo pepiZeTai TpripaTa, Kai outoj? t^v 
ipuxviv 0euj dTTobibwrnv. — BiKevTiou biaKovou Kai OuaXXeptou emo-KOTrou. Outoi ev AuYOuaTia 
TroXei Tf]? loTravia? u-rrdpxovTe?, iix9r)(Tav -rrapd to Bnpa AaTiavoG toG dpxovTO?' 8? irapauTiKa Kai 

80 (rtv iroXXf) Tfj uBpei keXeuaev auTou? 9 ei? ttoXiv BaXevTiav 10 aibnpa)8evTa? dTTaxefjvai Kai ^oipiubet Kai 
buauibeo-Tdtr} eppoupa Ka8eipx8fjvai . Mexd be xiva? fjpepa? eEaYaYwv xov BiKevxiov, -KeXeuei Heeo-8ai- 
Kai e68u? dvapTnGei? km tocToOtov geerai, ujfJTe Tfiv tujv o-rrXdYXVujv bidrrXao-iv cpavfivar eiTa oraupu) . 
KaTairriYVUTai kokci TrpoariXiueei? aKivriTi, KaTd peXo? aiKiZeiar eiTa keiGev drrocTTrao-Bei?, rjTpeBXoGTat 
Kai pao-Ti&Tai Kai xd? nXeupd? KaxaKaiexai. "EEapGpo? be Y^vopevo?, ^idpbou? mb qp a? Trupuj8ei(Ta? 

35 Kai cpXoYiZoucra? bexexai erri xoG cxjiGou?, e'ai? oi5 btexdKr) ax&bv dtrav auxoO xo (rajpa. Mexd Tauxa 
dtroppiTTTeTai ev eipKTfj, OTe 8eia? Kai dYYeXiKfj? 6>euj? KaTaSiuj8ei? to nveOpa Tip 0'eip TrapeGeTO. — 
2 : Geobiupou fjYOupevou tujv iToubiuiv. Outo? 6 oaio? Turnip iipuJv 0e6bujpo? UTtfjpxev erri Try; 
BaoiXeia? toG doepeo"TaTou Kiuvo"TavTivou tou KoTrpujvupou, yov^ujv euaeBuiv <I>ujtivoO xai OeoKTiOtn?. 
05TO? ck Traibo? xai? tujv Ypappdxujv eva(TxoXn8et? n rrpoadYexai xexvai?- Kai rrpopd? Tf) f|XiKia 

40 biapeiBei YpappaxiKtiv, (ptXoo"oq)iav Kai pnxopiKnv Kai dTrXdi? eirceiv irdv xdXXo? cppdo*euj? aTrriv8r|Oaxo. 
'Etrei ouv eK pecrou eYevovTo oi daeBeaxaxot Aeujv 12 xe Kai KuivaxavTivo?, e5r|Y€ipev 6 0eo? Kepa? 
criuTripia? Tfj eKKXrioia Tr)v 9epilivupov Kai deipviiorov Eipnvnv, Xoyuj Kai epYtp KaTauYdo*ao*av Td 
rrepaTa, Kai pdXtaTa totc toG GeoXrjtrTou Tapaaiou Kai iepdpxou KaXuj? iGuvavTo? tou? Tf]? eKKXtjo^ia? 
oi'aKa?, ot€ Kai 6 paKapto? 0e6bojpo?To tii? iepujcruvrj? d£iu>pa rrapd tou peYaXou dpxiepew? bexerai, 

45 Trepiocruj? eKTr|KUJv eauToO vjirjTeia Tiivo-dpKa Kai tt) peXeTrj tujv Getujv Ypacpdiv. Tuj be TpiaKOO*Tip 

' TtepnTip xpovai Tfl? auToG f)XiKia?, toG oaiou TTXdTiuvo? irpo? Triv iqYOUpeveiav buaxepaivovto?, 

©eobujpo? xauxiiv uirobexeTai, Kai a08i? 6 tujv xpio"Tiavuuv dvTiTfaXo? bidBoXo? dvappmi^ei (pXdYa Kara 

Trj? eKKXqrjia?. Kai Yap 6 Tfj? Eiprivr)? uio? KujvOTavTivo? 6 drtaibeuTO? Kai pwpo?, d8eTrio*a? Tfjv rrpujrtv 

YapeTrjv Kai pia diroKeipa?, erepav t^aYero' bio <6 I3 > Te rraTpiapxri? Kai 6 peYa? oijto? drrujGoGvTai 

50 auTOV uj? poixov. c O be drroaTet'Xa? ei? Tnv.povrjv, paCTiEi cr^obpoTdTai? aiKio"dpevo? 14 tov "d8Xr|Triv 
pee 1 exepaiv xpiujv dbeXcpujv ev xf^j ©eo-aaXoviKeujv eSopiCei. Ou rroXu xo ev peffcp Kai 6 poixo? outo? 
eTravdcxamv UTroaxd? 1o irapd xu)v ibiuiv crxpaxiaixojv, dpcpoxepujv xujv 6q>8aXpiiJv CTTepeiTai Kai xrj? 
SaoiXeia? ^cpiTrTexau 'H be touxou pf)xr)p Tfj? BacriXeia? eYKpaxn? Yevapevri, xov Iv eEopia dvaKaXetxai 
©eobujpov, Kai eTraveXGdiv evoGrai Ttp TraTpidpxrj Taparjitp, toG lujffficp Tfj? dpxn? dTreXa8evTO?.ToG be 

55 NiKn<pdpou Tfj? BacriXda? bpagapevou, udXiv egopia irapaTreprceTai ©eobaipo? di? pf] bexopevo? tov 
dmuoeevTa 'lui(Tf|cp Tfj? TOTpiapxeia? peTd TeXeuTrjv Tapacriau- eiTa toG NiKnqjopou TTTUjpa XaXerrov 
TreiTTUJKOTO? Iv BouXYapia, biabexeTat MixafjXTfiv BaaiXeiav. "0? rrdvTa? tou? 16 ev eSopia dveKaXecraTo 
Kai tov pqw ©eobujpov. 'Hcruxiav oijv tujv TrpaYpdTUJV €x6vtujv, Aeiuv J2 , Tfl? eK tujv 'Appevituv (puXfj? 

C r, 7 6 ^f?? 5 F ;~ 6 ^ KavB ^av F. - - rauTi F. ~ « BiKTiupei F. - » au aOTou? F. ~ » BaXXevriav F. - «'*vaoxoXto8ai 
60 F. - Adov F. - i" om. F. - » aimaa F. - « urro xac F. - « -rrdvTa tou F. Nov. 11. Nov, 12. Nov. 11. Nov. 12. 215 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 216 voc; Y6T0V6 povaxo? Kai Trapd Tapatftou traTptdp- 
Xou x 6l P° T0v€ ' Tai trpeaBuxepo?* eixa* xptaKov- 
xaexrt? ifov Tiverai Ka0T]YOupevo? xfj? 'Ott > auTdv 
povfj?* 4Satpi(j6rt be ei? ©effffaXoviKrrv bid to pj*| 
0"uv8£cr8at Tfj poixeia t °u BaatXeuj?- dXX' dveKXrjQii 
rrdXiv Trapd xfj? BacnXla'crri'S EiPlvn? kcu bid xr|v 
tujv TapaK^vuiv I<pobov xrjv BacnXeuoucrav Kata- 
XapBdver Kai TrdXiv £Hopi£eTat trapd NtKiicpopou BacfiXduj?, xoG o-<paY£vTO? Iv BouXYapia, eiri t§ 
bpot'a" {moGecm- eixa e^opiieTat bid xd? dYiCfc; 
eteova? em A£ovto? toO eucovopdxou Kai Grrep 
euaepeia? TtoXXd Ttpujpn0€i? 6 Kai dYUivicrdpevo? 
Kai uuvou? ei? 0e6v cruYYPCuj'dpevo?, ev 8a0uTaTUj 5, 
Y^pa Ttpo? Kuptov ££ebf|prio"€v. *Hv be Tfjv nev 
f|XiKiav paKpo?, Kaxdgrjpo? 6 Kai wxpo? xf|V 6ipiv, 
PiEottoXio? 7 xf|v Tp'ixa Kai emqxtXaKpo? . MHNi TQ AYTQ IB'. 1. Mvfiur) xoO boiou TraTpo? f)puJv 'iujdvvou 
xotfUXeripovo?, Trarpidpxou "AXeSavbpeia?. OGto? 
Kuirpto? rjv to Y^vo?, uio? 'Ercupaviou toO xoxe 
THS vnaou dpxovTO?- T^vaiKi b£ TrpooouiXriffa? 
Katd BouXncnv toO TraTpo? Kai TeKvuuv rraTrtp 
YeYOVtu?, euei tov Biov drreXurov fj te yuvr| Kai xd 
TeKva auxoG, rrdaav xr|V trpecuv outoG Trpb? embo- 
criv dperr)? Kai OeoO dp£a"Keiav Ixpeiye* Kai bid 
Xauxrpoxnxa Biou foro 'HpaKXeiou toG BamX^uu?, aixncraplvou toO bripou tujv J AXe£avbpeujv atiTOV, 10 
Ttaxpiapxri? AXeSavbpeia? KaeicrraTat, KavovtKiu? 
Tfjv x^tpOTOviav beHduevo?. AraTtpeipa? be £v Tfj 
dpx'epujcruvri 2xri rroXXd Kai pupta uon'io'a? 0au- 
jiaxa Kai xoi? beopevoi? dq>06vuj? xoP t lTn ' a ? l T « 
Trp6?xfiv xpeiav Kai bid xfjv rroXXf)V eXenpocruvn v 2 
xfjv xou £Xeft,uovo? £TriKXrjO"iv Xaxwv 8 Kai rrdcnv 
atbeoipos KaTamd?, uj? fj rrepi auxov BtBXo? Kaxd 
TrXdTO? briXot, Kai ttoXXou? tujv dTrio*TUJV £rri t6v 15 — * Sa, et S, — e TtoXXd ri^opieeiq 0n£p euoepela? Sa. — 6 V add. Sa. - 
1. — 1 XopnTOJv Sa. — 2 bid IIIIHIIIIII^XeriMOOiJvnvSa. — 8 X<xpdjv Sa. m2am6XiO(; S. 20 drcoppaYei?, crTpaxnTO^ tuiv dvaToXtKOiv YiveTar Irreita paffiXeu? dvaYOpeuexdi. Outo? xfj? toO KoTrpuJ- 
vij^ou pavia? bidboxov ^utov dTtobeiKvO?, (dvd9epd ffot), IXcysv \ir\ betv TtpoffKuvetv ekovd Xpio"Tou P| 
Tt\? Ocotokou rj tivo? xojv dXXujv dYiuiv. Aid xauxqv xrjv aixiav ^HopiCexai irdXiv 6 peYa? ©€obu)pos 4v 
x§ xn? 'ArtoXXuavidbo? Xi)avri • ^KeT04v te wapatrljjwreTOi -4v xi|» xa»v 'AvaxoXiKuiv G^axi xwp { 9 Bovtra 
xrpoo-aYOpeuopevuj* ^v ib 6 d6Xr|xf|? trapd xou BamXiKoO 'Ava<rxacriou -rnKpuj? ^Kio-0n, kaxov fj.do"TiYae ^ 
Itti xujv ilipujv be£dp.evoq. Mexd bk xouxov 6 xn? dvaxoXn? crxpaTOTfebdpxnS 09obpoxdTai? pdaxiHi 
xoutov Ka0urc€8aXe ( rcXeiuj tujv iKaxov jjaaxiYUJV Kai p^rriy rr\q xujv xpaup-dxujv o"uvouXuj(;eujs e5 
biaxeeeicrns ", ^exoiKiZovxai 4K€i0ev oi 6fioXoYntai xtpo? xfiv Ipupvatujv grixpoiroXiv Kai xQ dpKTf) 
ivaTropp'iTTTOVTat Kai Ttj) pao-aviffTJipiip HuXuj ^PdXXovxai. ToO bk Ttapavofiou pao"iX4uj? ^v tijj xoO 
traXaTiou eOKTnpiip dtroaqsaxevTOt;, Mixar)X Td o-KnrtTpa biablxefai.^O? tou? tv ££opia uudpxovxa? Kdi 30 
9poupaT? o-uvexo^vous KeXeuei xujv becffiuiv dcpeBnyai* 80ev Kai ol fijuoXoYnTat dveKXti9iiffav Kai 
uiKpbv dv€0£vTes toi? cpiXoi? cfuvfjaav. '0 bk M«Kdpto«; ©eobujpo? dvaKUJxnv tujv tcovujv Xapujv pexd 
Xpricrxfj? ^XTcibo? dvercaucj-aTO, to TrveOfia tuj 0ea> Trapa0epevo?. Outo? 6 aYiog fiaKpo? flv Tf) fiXtKio;, 
KaTdHtipo? Kai ujxpo? xqv diptv, ;ji2otc6Xios x^v xpixa Kai ^mtpaXaKpo?. — Fa : 1. 2. — B : 1. 2. — 
Ba : 1. 2 (= M). — BiKevxfou Kai OuaXepiou (— Fj. — T : i. 2. — L : 1. — O : 1. — O : 1, dein 35 
deest unum folium inter 50 et 51. — ApaKwva mutil. — Mapxivou ^tcio-kotiou <DpaYTi«? {Nov. 12 3 , 
sed dies mensis 11 mano recent.). — Ca : 1. 2. — ApaKtuvfi. Ouxo? 6 Syio; gdpxu? ApaKaivd? fy km 
AtoKXritiavoO xoO pacriXeuJs Kai AeKiou ^y^Movos & rcoXew? NiKaia?, dTro x^ptou 'ApaupaKa Xeyo- 
pevou, rcXouo-iujv yovcujv imdpxwv. "Oorxi? xov 0e6v Ik pplcpou? dYanifiv Kai iv dpexti Biujv, 6putv be 
Kai xov biujYP.6v aoHavonevov Kai xoi»? xP ,0 * Tiav0U, S Ka9> ^xdcrxtiv onep Xpio"xou 0vno"KOVxai;, irdvxa Td 40 
uTTdpxovTa biabou? Trevnon Kai o"ujpa povov ev dvbpeta ipuxti Kepiopepujv, aoxoKXrixo? f^XOe Trp6g to 
papxupiov Kai xaT? Baffdvou; Trpo0ujj.uj? eauxov IrrebiuKev, ivujTrtov AeKiou xov Xpiffxov 6^oXoYno"a$ 
Geov Kai xou? eXXnviKOu? Ka0uBpicras ©eou?. "O0ev TfpuJTov u€v o"uvTpiBexai xo axojia Kai Xi0ot? xd? 
rrapeid? auvOXaTTCTai Kai oXov to (Tujpa BdKXoi? ffuvxpiBexar Kai TrpoffeuHdpevo? €ppuo-0n urro dYteXou 
Kai Y^TOvev uyui?, dvaipe9evTujv £XXr)vu>v xujv xutctovxujv auxov. 'Ibovxe? be oi rcapovxe? to y^TOVO? -45 
0aOpa, errio-Teuo-av xi|i Xpio"TU> ujorei TpiaxtXior eixa xcapecfxn xu> AtoKXnxiavu> Kai utt' auxoO io-xupuj? 
BaaaviCexar eixa TrdXiv BacraviZiexat irapd AeKiou ■ Kai Bao-aviEouivou Kai irpooeu£auivou, irup f|Kev ^k 
xujv oupavuJv Kai Kaxkauae xou? urrnpexa?. '0 be &yio? iijq>0n Otih?' Kai ibovre? oi IXXrive? iTrlaxeu- 
o-av djo-ei TT€vxaKio"x^ioi eiri xov Kuptov eixa fiXoi? TrpoorcaYei? xrjv K€<paXr|V, ev eipKxij KaTaKXeiexai • 
eixa 6KSXn0ei? th? eipKTfl? bid Sicpou? xeXeiouTai. — Gb : 1. 2. — ApaKwva. — Cc : 1. 2. — ApaKUJvd. — 50 
Cd : 1, - ApaKujva. — 2. — M : i. 2. — Mv : 1. 2. — Mr : 1. 

SYxNAXARIA SELECT A. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. 6. — H : 3. 4. 5. 6. 7. 2. — P : 3. 5. 6 : Aeovnou. — 7 : 
xujv dYiuJv uapTupuJv ApcraKiou Kai BiKxujpo?. — 2. 4 : xd efKaivia xoO euKTrjpiou xou dB^d Kupou lv 
xai IirapaKiqj \ — Da : 1 (= F). 2. 3. — Db : 1. 2. 3. — F : 1 : 'Iwdwou tou ^Xermovo?. "0? f^v 
Kurrpto? xo y^vo?, uio? 'Emcpaviou xou xn? x^P"? dpxovxo?. Quxo? Y^vaiKi rrpoo'optXrio'a? Kaxd 55 
BouXriCiv toO TraTpo? Kai tckvujv TtaTip YCTOVtu?, eirei tov Biov fi xe yuvii auTou Kai Td xkva drt^XiTcov, 
rcdcrav xnv ecpeonv auxoO irpo? ^Tciboaiv dpexn? Kai 0eoO dpecfKeiav eTpesjje" Kai bid Xa^TTpoTtiTa Piou - 1T aujxpouXiIioeuic eObiaTeSqOiq F. 
1 ila P, al. Z9UjpaKiou. Cf. S supra ad d. sept. 23, n. 1. 217 MENSIS NOVEMBER 

ef tov Biov dcpei? 218 Kupiov* emaxpeiya?, ev Ynpa 
TTpo? auTov D dvebpape xatpujv. 
f. 78 v . 2 - ~f% aoT HM^pa P-vi'iMH xoO ocriou iraTpo? | 

fipdiv NetXou tou dcfKriTou. Outo? tcoXu? ujv 4v 
5 toT? Xoyoi? exfi xq? 8ao"iXeia? Geobocriou tou ibtuv, ^beiaev* uio"Trep eiKo?. KaT' 6'vap be Ik 8eia? 
enicpaveia? 8dpo"o? Xapdiv Kai ix\z KaTd tujv 

exSpuJv vEkh? eTcaYYeXiav, o*u(j.pi£a? auToT? Kai 
ffuppaXujv TcdvTa? eTpoTrujo*axo * Kai peYdXri? trapd 
xou BacrtXeuj? bidtouTO 5 tuxujv beBujereuj?, auxo? peYdXou, iTtapxo? KuJvaTavTtvouTroXeuj? ^Yvujpi- p.dXXoy tuj tujv oupavaiv BaciXei euxaptaxaiv 

Zexo- oeyivri be YUvaiKt oru^euxQei? Kai buo reKva, bieteXei, di? xi^v dveXmorxov vikitv Ttapaaxopevuj 

d'ppev Te Kai 0nXu, aTcoTeKujv t\]v auroG TteiretKe 1 auTili bt' eurrouav p.iKpdv. TTpo Ydp xn? o*uu.BoXri? 

auZuYov xqv Kaivo^xavxivourcoXtv KaxaXmew Kai xoO TfoXepou TrpocT6X06vTa auxip xtva Trpotfawtv xai 
10 xot? xf]? Aiyutcxou povqffxnpioi? KaxaCFKrivOjCai, xfiv drropiav d-rroKXaidpevov cru(JTta0fjcfa?, uiepo? 

pepiaacrSat xe xd xeKva, Kai xov uev rcapaXaBeiv xn? x^ av ^°? auxoO dTroppiiHa? ercebujKev* o8ev 

tov uiov GeobouXov, xnv be xfjv 4auTn? GuYaxepa • IboHe xov Kuptov ev xoT? uitvot? auxou trapa- 

Kai ouxuj Trotncravxe? bieo"xrio"av du' dXXrjXujv. 'Ercei aravxa ibeiv s XeYOVxa 6 rtpo? auxov « 'Etrei Tret- 

oOv 6 u.aKapio? NeiXo? to 6'po? u.6Td xoO uioG » vuJvxd pe e^pe^a? Kai YupvrtxeuovTa Ivebuffa?, 
15 KaTeiXqcpuj? auvnv to?? iraTpdcrt, BdpBapoi xive? » Icro/iai ftexd crou Kai evto~xuo"uj o*e Kai xriv Kax' 

e2attpvri? eTreXBovxe? uj? Ofjpec; tov utov ©eobou- » exSpuiv TtapeHuj aoi | viKrjv. » 'Av© 3 ujv euxapi- 

Xov IXaBov cruv d'XXoi? rcXeiaxoi? aixMaXaiToi?- ov 

[he, aix^dXujxov BpriveT TtXeioV 2 tou Ka0rjKOVTO?, 

Ka8uj? ev tuj 8 Trap' auxou 0"uvxe9eVn 4 auYYP«/i- 
20 paTi epcpepeTai. Tfj? 0eia? ouv KaTaHiuj8ei? ie.puJ- 

Ouvri? Kai Xoyou? do"KT]TiKou? rrXnpet? o"o<pta? Kai 

uKpeXeta? eK0ei? 6 Kai rroXXou? tuj 0€iuj epujxt xoO 

XpiCiou bt 1 auxdiv TrpocotKeiujaa?, ev eiprivi^ 

TeXetouTai. KetTat be, uj? q)affiv. auto? Kai 6 uioc; 
25 auxou pe8' exepujv dcfKriT'Iiv ev tuj aepacruiqj vau) 

tou aYtou drrocTToXou TTauXou ev tuj 5 0pcpavoxpo- o*tu)v tuj 0euj, Irri xov povt^pti piov peTe8nKev 
^auTov Kai em xpovoi? eiTTd Tfj dffKnoei ^TTupva- 
cfdpevo? Kai xat? 8eiai?' 7 eppeXeT^cra? Ypcpat?, 
IrciffKOTTO? x^^OTOvetxat Kuivo"TavTtvr)? t^? TroXeuj? 
xfj? KaTd thv 3 TaXXiav 8 biaKeipevn?. Outo? Tf) 
toO XptOToO x^P'Tt peYdXa KaTepYaadpevo? 9 
©aupaxa, veKpou? dvao"Tr[0*a? Kai bi' euxrj? bpd- 
Kovra Gavaxujaa? Kai Treptcfxepdv l>i}<yav et? xpu- 
o*6v peTapaXiuv, ib? Sv tou beoplvou Bor^nffij xr} 
Xpeia Kai TrdXiv ei? 5 ^v KaracTTtTcra? auxfiv Kai cpetiu urfOKdTUJ0ev xoG d^iou Guaiaaxripiou, {mo 
Mouffxivou xou cpiXoxptcrxou BaatXeuj? KaxaTe- 
BevTUJv. 

30 3.. Kai 1 uvnpn tou oatou uarpo? fipuJv Map- 
tivou drrtffKoiTou 0paYY>ct? tou SaupaToupYoO. 
"0? nv etri Tpaiavou 2 xou ^amXeuj? iv TujpKj , 
Kopri? Tfiv dSiav OTpaTfiXdn-j? be Trapd tou J}ao> 
Xeuj? KaTaoxd?, irpo? xov KaTd tujv 3 pappdpwv 

35 iKrteprrexat rroXepov Kai xn,v TcXtiGOv xujv dvavTtujv eTepa TrXeiu) 10 TreiTOiriKUj?, 4v etprivrj tov Biov 
peTfipetipe. 

4. Trj auTfj i\nepq xd lYKOiivta xoG euKTtiptou 
xou dYtou dp^a Kupou. 

5. Kai pvrjprj tou Iv dYioi? TtaTpo? f\\i\hv Kai 
dpxiexito"K6TTOu KuivcrravTivouTroXeuj? Y£ v OM-€vou 
0XaPiavou. 

6. Kai AeovTo?. 

7. Kai dQXriai? toO dtiou pdpTupo? ApaaKi'ou. •Not. 12. f. 79 MHNI TQ AYTQ If. 

1. Mvripr) f)TOt urtepopia tou iv dYiot? rraxpo? KOtprjcreuj? ] auTou bid xo xauiiiv xrj uipujcfet xou 

ripuJv Nujdvvou apxterriGKOTcou KtuvaxavxivouTro- xtpiou o"Taupou au^Balvetv. 'Ymipxev be oGto? Ik 

Xeuj? tou Xpucocrxopou. TeXeirat be dvTi Tf|? rcoXeuj? 'AvTtoxeia? Tfj? Zupta?, traTpo? leicouvbou 40 — * irpo? KOptov Sa. — a otipctvov Sa, 

2. ~ 1 Sa, it«hroiK6 S. — 2 irXeov Sa. 
ir\eurra auvQeii; add. Sa. 

3. — x tP| aOrf| f]>xipa Sa. — 2 Tpa'ivoO Sa. — 3 om. Sa. — * ei'6etaev S. 
8 TaWav S. — 9 Kazap-fdouxo Sa. — 10 irX-eiffxa Sa. . 

45 1. — x Sa, Tfj Kotu^cret S, a dv ti|j supra iin. S. — * Sa, cruverdOti S. — B imaxokd^ re Kai KecpdXma 
5 tou tou S, Sa. — 6 6?it6tv Sa. — 7 Geiai S. — dpxt£Trto"KOTTo? AXeHavbpeta? KaeicfTaxo, xou tujv AXeHavbpeujv bnpou toOto c Hpa.KXetuj 2 BacrtXet atTr]0"a- 
pevou* b? eni Tr^v Xuxviav euaYYeXtKUJ? T60ei?, biKnv Trupcfou erri tx\v otKoupevnv iHeXap^e, irpdiTo? Tr)v £v 
tuj xptcraYiuJ upvai TrpooerjKriv KUjXuo"a?,7tapevTi0evTUJV YVUJpr} KaKoupYUiv tivujv to - « dxto? dGdvaTO? 
» 6 axaupuj0ei? bi' fipd?. » AtaTrpeqja? be ^v Tfj dpxiepaioruvij ^Tti uoXXd Kai TrXeTo*Ta TreTroniKUj? 0aupaTa 

50 Kai Tot? beopevot? dq386vuj? xoptlYno" ^ fd rrpo? 3 Tr)v xpeiov Kai Tf|v toO eXerjpovo? eTTtKAiicrtv eVreOSev 
XaBujv Kai Ttdatv aibempo? Kaxar/Td?, uj? f| Trepi aiiTOv 6x8X0? brjXot, rrpo? Kuptov ilebr\}xr]CSev. — ■ 
2. 3. - Fa : 1. 2. 3. — B: 3. 1. — Ba : 1. 2. — T : 1. — L : 1. 3. 4. 5. 6. 2. — O : 1. 2. 3. — C : 1. — 
Ca : 1. 2. 3. — Cb : 1. — Ce : 3. 1. — Cd : 3. 1. — M : 1. 2: 3 : (Mapnvou emcjKOTrou 0puYta?). — toG 
dfiou rrpocpriTou 'Axid. — G : 'ApaaKto.u Kai BiKTUJpo?. — 5. — Mv : 1. 2. 3 (^ttio*k6kou cppaYYia?). — 

55 'Axid . — MapTivou ^TricfKOTrou TapaKtvn? (Nov. 10 3 ). — 'Avtujviou Kai tujv o*uv auTtp (Nov. 13 8 ). — 
Mr : 1. 2. 

SYNAXAR1A SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. ~ H : 1. 2 (Mr|Xrt, 'EBopt, ndrra Kai lepoi). — 3. — P : 1 
(Koipncn? toG ev dYioi? TraTpo? fjpujv 'lujdvvou...). ~2 (MiXr] ^TricTKorrou 'EBopn, TTaird Kai ZeBon biaKO- 
vou). — 3 (... Teppavou, Bava0a?). ~ Da : 1 (= F). 2 (= Cd). 3 (... Mavo0uj). — Db : 1. 2. 3. — F : 1 : 

60 _ 2 "HpaK/viiu P. — 3 Tipd F, Nov. 13. Xov. 12. Nov. 13. Nov. 13. f. 79* Nov. 13. 219 SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 220 OTpcaTiXoVrou km prjTpo? T^oGar^ eutfepoO? 2 
Kai rwrrfj?. EuGu? ouv ev dpxfj tou piou ttoXuv 
rrepi tou? Xoyouc; ^Kiriaato e'puiTa Kai perfjXGev iv 
idx€t Trdcfav YP a( P 1 l v £XXf)vujv re Kai xpicmavurv ■ 
Kai hi apexf\v rrapd pev MeXertou s irarpidpxou 
'AvTioxtia? T'veTai KXfipiKO?, rrapd be <J>XapiavoO * 
bidKOvo? Kai rrpeffPuTepo?. TTdffav be Trjv dttav KTfjpi tov dx96pevov rrapebf^Xou- ipiXo? Kai peYa? 

. to peruurrov Kai rroXXai? Ta?? OToXiat KexapaYp^- 

vo?, aira rrepiKeipevo? peYdXa Kai to teveiov piKpov 

Kai dpai6raT0V Grro TroXiai? Tdi? QpiSiv £2av9uJv. 

2. Tfj auTfj fjpepa dGXno-i? toG dtiou fepopdp- 5 
rupo? MiXr) ev TeXerroXei Kai tujv paGrjTUJV aGroG 
Eupopn, TTdtra Kai Zevoei biaKovou. Outoi eppr)V £,J 0"a? Ypaq>nv, errei NeKrdpio? 6 Tfj? Ktuv- uufjpxov £k TTepoibo?" 6 be dyto? MiXrj? OTpaTtuj- 

o*TavTivouTr6Xean; Trarpiapxil? T °v pfov drreXnre, tj-j? to irpiuTov ujv bid Tryv uTreppdXXoucmv aGroG 

ipf\<pip tujv eniaKoniuv Kai rrj tou pamXew? 'Apiece- dperfiv rrpoexeipio-Gn emffKOiro? evTeXerroXet, IvGa 10 

biou TTpoOTdSet ck Tfj? 'AvTioxeujv perarrepcpGet?, 6 irpo^riTii'S AavtiiX to? onTaoria? iOedoaTO, xeipo- 

dpxiepeu? Tfj? pacnXibo? rroXew? drcoKaGiaTaTai. Tovrj9ei? irapd BrjGXairdT l tou Ittiokouou febbi- 

Tf)V7TXeoveS(avbeeXeTXwv 6 TTpoa€Kpou(yeTij pacri- TroXew? 2 - biwxGei? be eKeiGev Giro tujv drritfTUJV 

Xibi 6 EGboSicr Kai \m* dKeivrj? dbiKUJ? eHopicxGei? fjXGev ei? lepotroXupa Kai ei? 'AXeEdvbpeiav rrpd? 

iv KouKOUo-ip Tfj? 'Appevia? CKei, TeXetoGTai.'Hv be tov pampiov 'Avtujviov tov Ka$rrpF?iv Tfj? eprV 15 

Tf|v ibeav toO awpaTO? Ppaxu? Tfdvu Tfjv f|XiKiav, pou, KaKeiGev 8 UTrterpeipev iv TTepolbr ev bk 

peTdXi 1V KecpaXnv toi? ujpoi? aiujpujv, i<T X v6? 4? MiXi^pba i Tfj itoXet Yev6pevo? rrapd MitfGoopdpri 

to dKpipeffTaTOv, errippiv, eupG? 7 tou? puKTfjpa?, tou paenXiffKOU Kai toO dbeX<poG auxou avaipevrai, 

ujxpoTriTa 8 nerd XcukoG, koiXou? tou? koyxou? TraicravToiv aOTOv.Vpaxaipai? Kara toG 6 o-rfiGou? 

tujv otpGaXpujv Ixwv Kai poXpoT? toutujv Kexpn^e- Kai t% Kapbia?, oO? Kai KaTnpdaaTO uiro dXXr^Xtyv 20 

vo? petaXot?, 4<p' oi? Kai auvepaive xapi^crT€pov dvaipeOftvar Kai e09u? pe6' i\fxipaq (TupTreaovTe? 

xaT? 6tpeo*iv diroOTtXpeiv, | d Kai tw Xomd> x«pa- dXXrjXot? utt* dXXrjXujv Wavotujencyav KaTeXeuo"9ri- 

— 2 e&aepfK S. - 3 MeXeTiou m^v Sa. — * iropd OXapmvoO b^ tou u^ auxdv iraTpidpxou XeipoTOveTrai CAvTioxela? • 
TtaTpidpxou in margine adscripta) Sa. - ,fr buX^Xwv Sa. — « pounMoOT) Sa. - 7 cupOv SaT — 8 0)Xp6TaTO<; Sa. 

8. ~ ' BneXanatovS. — z Aic iatei «o»«en episcopi qui rabbidpri? vocalur apud Sozomenum, H. E., //, 13, el locus cor- 25 
ruplus itaresliluendus xeipoTovnOei? napd Tabbidgou toO BnekradT ir^Xeuj? imOKfoov. C(. Acta S. Milis syriaca, ap. 
Assemam, t, I, p. 70. — s ^K€i6ev Sa. — 4 Mr)Arf4pba Sa. — 6 aurdiv S. — 6 om. Sa. Icudwou tou XpucFocfTdjaou dpxietfio-KOTTOU Koiv0TavTivouTT6Xeu)?. "0? ereveTo Ik rroXeuj-s 'AvTioxeia? 
Trig Xuptos, rrarpo? uev leKouvbou OTpaTtiXaTOU, \xr\xpbq be J Av6ouo-n? e^o-epoO? Kai maxfa. Eu9u? 
ouv ev Tf] dpxij toO piou ttoXuv Ttepi tou? Xotou? eKTrjaaTO ipiu'ra. Tfj ouv rrepi toutou? aitou&Q Kai Tfa 30 
(ptio-euj? dEuTjiTi rrdo-av eXXriviKrjv oocpiav nerifrde, cpoiTiiffa? rrapd Aipdviov Kai 'Aybpaydeiov tou? ^v 
'AvTiox€ia aocpio-Tdg, eira tou? h/ 'AGnvat?. MeXeTricfa? be KaXui? Kai Tf|V Seiav Ypaq>riv <xai ] > ei? to 
dKpov Tii? Ttepi auTiiv i\a<yaq yvuj(T€uj? Kai aYveta Kai KadapoTnTi tov piov KOfffiiiffa?, ei? to toO 
kXiipikoO KeipeTai oxflM a ™pa T0 ° ^ v d T'Ot? MeXeTiou TraTpidpxou AvTioxeia?' eiTa rrapd toO mct' auTOv 
XeipOTOveirai rfpeap^Tepo? Kai ttoXXou? ffuvTaSa? Xoyou? Kpeixrova? dpiOMoO rrepi jieTavoia? Kai tik ^v 35 
f)6€<n KaTaOTdoeuj? Kai naorav rriv 9e6rtveucrTOV epiinveuoa? YP«q>nv, ^Trei NeKTapio? a 6 Tfj? KojvffTav- 
TivourroXeuj? rrpoebpo? tov ptov dTreXircev, ipiicpa) toiv emaKomov Kai Tfj toO pamXeai? TrpoaTdgei 
'ApKabtou 8 £kti"i? 'AvnoxSwv |J€TaTreM<p9ei? dpxiepeu? xr)q paffiXibo? KaGioraTai TfoXeuj? 4 , KavoviKw? 
t»iv xeipoToviav be£dpevo?- irreTewe be rrXeov ttiv ev rat? 4pfxr|V6iai? Tfj? Ypacpn? cfiroubriv, Tqv <te 5 > 
iv TaT? biaXeHeai bibaOKaXiav, bt* rj? ttoXXou? Trpo? eeoYvaxriav f|YaY€V Kai rtoXXou? rrpo? jxeTdvoiav & 40 
dveijuevou piou Kai dKpaTOu?, Tfj o*uvexet bibadKaXia xa toiv dvOpairrivuJV lyuxtiiv rrd0n oiov dvaMOxXeuojv 
Kai drteXauvaiv. ToaoOTOV b' eaurov errebuJKe Tfj daKficrei Kai eYKpareia, u>? ppax^o? uovau peTaXappd- 
veiv tou ^k KpiGf]? xuXoO Kai uttvou piKpoO, Kai toGto ouk erri kXivti? dXX* icfTdpevo? Kai o"xoivioi? Ttai 
biapao-TaZouevo?', ti berrou dKXdo-eie, KaGetopevo?. Tip be rrepiovTi Tfj? Tcpo? tou? beopevou? <piXavGp«i- 
rria? 6 Kai eTepoi? rtoXXo?? ei? toGto KaGiCTTaro tutto?- 6Gev Kai ev Xoyoi? ebibacfKe Trpoo-cpuui? rtpo? Tfjv 45 
ToiauTtiv dpeniv btaKeiaGat Kai xf\<; rrXeoveEia? drrexea9ai. Aiotoi toGto Kai EuboHia Tfj pacriXio-u-r) 
Trpo? e'x8pav KorfffTri. 'H pev Y.dp Tiprracfev dprreXdiva xnpa? tivo? Kai t\'yf\pa eTtepodro tmZnToOffa. to 
eaurfi?. Kai 6 oyio? rtapijvet to dXXoTpiov pr| -KaTexeiv Kai pf] TreiGopevriv Tnv pamAfea biriXeYxev- f\ be 
dKpaTuJ? ei'xeTO tou dprreXi&vo? Kai 6 aYto? Tip KaTd Tnv 'leldpeX rrapabeiYH-CtTi .ffrnXireOa auTfjv ■ rj 
be drroGripioGTai Kai tou Gpovou drreXauvei auTOV, to pev TrptuTov bi 1 eauTfj?, to be beuTepov hi 50 
emoKOTtaiv, o'i TaT? buvaaTeiat? paXXov r\ tQ euffepeia IrroXiTeuovTO. 'Errei be piKpd lbo2e Td KOtnTopn- 
Gevra, Tfj eKKXqaia dwoKaeJoTOTai, ou toO Gupou XfjgavTO? oube 4<p* of? elnpapTov 01 KaTd tov Syiov 
KtvriGevTe? XapovTe? peTavoiav; dXX 1 ottuj? d K biapoXfl? Kai auKO<pavTeia? peiSovo? aiTiaadpevoi, 
€uX6yuj? auTOv boHwaiv drroKivfio-ai tou Gpovou. *0'6f| Kai rteTcoirjKOTe?, ouk ei? paKpdv ebeHavro Tfj? 
Toiaurn? TrpdEeu)? Td errixeipa. '0 pev Ydp d T to? iv KoukouOuj Tfj? 'Appevta? TeXeuTaiov rrapartepcpGei? 55 
Kai GXivjieo-i TvpocropiXiicra? rroXXai?, Tfjv Tipiav autou ipuxfiv rrape8eT0 tuj 0eip. Oi be, w? f\ Kax' auTuJv 7 
io-TOpta brjXoi, euGu? peTd ttiv eKeivou duo tou Gpovou KaGobov vdooi? £SeTaaGevT€? beivaT?, drrep- 
pnSav Td? ijjuxd?, Tfj? Eubogia? TrpujTn? toGto rtaGouo-ri? &? Kai rtpdiTn? dvopno*do-n? Kai Tfj? tujv 
eTno-KOTTOiv ipeubopevn? 8 Yevopdvn? obnjoO Ttpo? drrajXeiav. 4>affi be 8ti peTd Tnv auTfj? TeXeuTfjv rrpo? 

1 om. F. — 2 NotKTdpio? F. — " 'Apxabiov F. - * tt6Xiv F. — 6 om, F. — 6 cpjXovepuJirta F. - ' Kara tkutiSv F. — 60 
8 tov dmffKdmuv l)J6UbO^^VOl? F. 22 i MENSIS NOVEMBER f. 80. lo. 1, 45. ^ o*av.be Kai oi pa9nTai auToO. 'Idoet? be 7 rtoXXd? 6 
&yio? ev toi lf\v eipYdoaro • Kai y&P bpdKOvra 
IGavdTUJae Kai tov dpxterriOKorrov KTtio"t(pujvTO? 
urreprjcpaveuo'dpevov Kai to GeTov eGaYY^Xiov 
5 puKTT|pio"avTa kepauvopXriTov Kai fjpiSnpov bid 
rrpooeuxfi? erroi'noev Kai rroTapov dppoxuJ? bieSrj 
Kai Srepa TrXeiora pvnpri? dSia Kai Xoyou buvapiv 
urceppaivovTa errpaHev. 
3. Tfj aGTfj fjpepa dGXrjm? tujv aYttuv papru- pavou Kai MavaGa?. O^TOt Orrfipxov im Ma£i- 
ptavoO* 6 pev Avraivlvo? Tr^v f^XiKiav TrpopePqKuJ?, 
6 be NtKrjtpopo? Kai Ze^ivd? Kai Teppavo? veoi Kai 
Iti dKpdZovTe?. KaTaoxeG^VTe? be Grro MdZou 
tivo? fd? K€<paXd? kv Kaiaapeia aTT€Tpri9riO'av. 'H 
be rrapGevo? MavaGa ev ZKuGorroXei udaav <rftv 
tt6Xiv 2 > Gpiap^euGetcra Yupvfj nupi rrapeb69ri. 

4. Tfj auTfj nplpa pvnpri tou ooiou uarpb? 
fipujv KuvTiavou ImaKorrou TeXeuKia?, evo? tujv 10 puuv 'Avtujvivou, NiKnq3opou, Zepivd l , fep- Tin,' 6cji\uv x rrarepujv. MHNI TQ AYTQ IA'. 1. Mvnpn tou oyiou Kai rraveutpripou drroaTO- 
Xou OiXittttou, evog tujv bujbeKa, Otiro? rlv drrb 
Br|9o"a'ibd rfj? rroXeuj?, OuprroXiTr]? 'Avbplou Kai 

15 TTeTpou. TToXu? be tiuv Tat? pi'SXoi? tujv rrpo (prj- 
tujv I rrpoOKeipevo? \ rcapGlvo? bid 8iou rravrb? 
lYvwpiZeTO. Toutov eCipubv 6 XpiOTo? perd to 
pdrrridpa evrfj raXt.Xata, 7TpoeTplrreTO dKoXouGeiv. 
'0 be perd toOto ouvtuxujv rqj NaGavafjX Itpii * 

20 « Eupifaapev 'IrjcfoOv tov'uiov 'iuJ0*f]<p tov drto 
» NaSaplT. » Kai TroXXd ^o"nv e'repa rrepi aurou 
tov PouXopevov ZrjTeTv bt. rf]? GeorrveuOTou yp«- 
(prj? dvabibdOKeo'Gai. Outo? peTd Tnv dvdXrppiv 
toG Kupiou 2 Triv 'Acridriba fi\v KXrjpujGei? em 

25 Tpa'iavou tou paOiX^ui? rrapeYeveTo Kai ei? '0<pio- 
pupnv, fyn? ^o*Tiv 3 vOv 'tepdrroX^^erd Mapidpvri? 
Tfj? dbeXcpfj? auTOu Kai BapGoXopafou toG drro- 
o*t6Xou ( bibdo"KU)v tov Xoyov toO XptoroG Kai 
rreiGujv too? aTriaTou? drtoaTfjvat drro rfj? nXdvn,? tujv eibtuXujv eixov Ydp uj? Geov Tfjv %ibvav. 
TToXXoi be drricTTeuaav, ^v ot? f^v Kai NiKdvujpa 
Yuvrj toG dvGurrdTOU toO Kai TtpujpfjoavTO? 
aurou?. Aiacpopoi? be Tipujpfai? KaGurropXriQei?, 
ucrrepov tou? dorpaYaXoug Tpurcr|9ei? Kai Td? 
rrrepva? biaTpn.9ei? dvaprdTat Kara KeqjaXfi? kn\ 
HuXou, dpa Bap9oXopaiai tuj drroOToXtu, Td aOTd 
Kai aOrip rrdo"xovTi 4 . Kpepapevou be toG OiXmrrou 
Kai irpocreuxop£vou, iHaiopvn? ^voixQn fj YH Kai 
Kateme tou? iv 'ieparroXei defou? Kai tov dvGu- 
rrarov Kai Trjv !x l bvav Kai tou? iepe?? auTfji; \ eira 
bid XpioroO dvnx6r|0*av rrXriv tou dv9undT0U Kai 
Tfj? ^'bvns Kai Xuouoi pev tov BapGoXopatov. '0 
0iXmrro? be toutou? lrteo"x e T HS npbq auTbv 
dYX 61 ? 1 !^^^? Kai iv auruj tu) EuXuj dreXeiajGn. EiQ' 
outuj? BapGoXopaTo? Kai Mapidpvrj to toG drro- 
otoXou o"uo"TeiXavTe? 5 Xeii|/avov aGroi ev AuKaovia 
^Sebpapov. TeXetrai be f\ auToO 6 ouvaHi? iv Ttp 30 — 7 b^ supra lin. Sa. 

3. — 1 Ze^nvd S. — 2 Sa, om. S. 

4. — * 960<p6pujv add. Sa. 

I. — 1 irpoKefnevog Sa. ~ 2 f^div add. Sa. 8 f\ add. Sa. — * ireirovedTt Sa. — ° to add. Sa. — e «6tujv S. IXeYXOv Tfj? ei? tov XpucroryTopov dbiwa? f\ Xdpva£, gvGa KaTCTlGn, kivetro erri xpovou? buo Kai Tpid- 

35 KOVTa- ev be tu> dvaKopifjO^vai to toO Xpucroo-Topou Tipiov Xeitpavov Kai dnoT6ef)vai,lvea vOv ten, Kai 
auxb toGto Tpepetv ^Trauo-aro 9 . — 2. — Fa : 1. 2 (... 'Epopn. ...). — B : 1. 2. 3. — Ba : 1 (= F). 
2 (MeXerrj tewncdirou ev TeXerroXeuj? xai tujv paGtiTuiv oGtou 'Epopt, ndrrfii Kai levoi btaKovou. = 
Cd). 3. — T : 1. — L : 1. i- o : 1 (= F). % 3 {... TeppavoG Kai Mavoeui). — Q : 1. 2. 3. — C : 1. 2L 3 
(... Kai MavaGou?). - Cb : 1. 2. 3. - Co : 1. 2. 3. - .Cd : 1. 3 : MiXr, teiOKorrou K ai tujv <jGv afro} 

40 paGtiTuiv ^6pj)» Hdrra Kai Zep'opr] biaKovou. OOtoi Grrfjp X ov e K Hepo-ibo?. '0 be fiYio? MtXn? 
(TTpaTHYo? to TrpoTepov rlv, TrpoexeipicrGri be eTricrKorro? bid rtoXXiyv dpeT^v iv TeXerroXei, Iv9a 6 
rrpo9nTiiS AavtfiX Td? drrTacia? eGedffaTO, xeipoTovrjaavTO? aGrov BnGXarrdr 12 toG teuTKoirou Tebbr]- 
YOurroXeuj? 18 - biujxeei? be Gtto tujv drriarajv, keTGev r^XGev el? 'lepoaoXupa Kai ei? 'AXeSdvbpeiav rrpo? 
tov paKdpiov 'AvTUJviov tov KaGtiYMTriv rfc epnpou KdKetGev GrrteTpetpev iv Hepatei. 'Ev be MiXi T lpba 

45 Tfj rroXei Yevdpevo? rrapd MiaGocpdprj » toO paonXio-KOu Kai tou dbeX(poO aGToG Kara Kapbia? rrXn T 6i?', 
TeXeiourai pa X aipa, bio. to pr) GGoai tuj fjXiuj Kai tuj rrupi.^ETi be ^pirveajv Irpn rrpo? tov PamXioKov 
Kai tov dbeXtpov aGTou Nnpffdv fin- «Tr)v aGpiov Ka T d rnvbe Tf,v uipav 6rr J dXXnXujv dvaipeGnoeo-Ge», 
Strep Kai Y€ T ovev. 01 be pa0>iTai aGroG, 2uXoi? TurtTopevoi, outuj? ereXetujGrjO-av idcei? be rtoXXd? ev 
to. lf\v 6 d T io? KaTepYaadpevo?, oGtuj? ereXeiajGn. Kai Y dp bpdKovra eGavdTUJffe Kai tov dpxterriaKorrov 

50 KTnOKpujvTO? unepncpaveuodpevov Kai to eGa TT eXiov puKTnpiadpevov Kepauv6pX n Tov Kai fipiEr,pov bid 
rrpoo-euxn? rrerroiriKe- Kai rroTapov dp P 6 X uj? biepn K ai dXXa rrXeto-Ta pvnpr,? K ai X6 T ou buvapiv Grceppai- 
vovra. — 3. — M : 1. — Mv : 1. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. - H : 1. 2. 3. 4. - P : 1. 2. 4. 3. - Da : 1. 2. 5. - 
Db : 1. 2. 5. - F : 1. — 'Avtujvivou, NiKncpopou ktX. (Nov. 13 3 ). — 2. 4. 3. 5. - Fa : 1. - Avtujvwou 

55 ktX. - 2. 4. 5. - B : 1. - Ba : 1 (= S). 2. 5 (- S). - T : 1. - L : 1, des. : TeXelrai ... ev to!? BeXrid- 
bou. laTeov 6ti Kai erepo? OiXiTcrro? teTtv 6 ei? tujv errTd btaKOvujv. — 0:1. 2. — Q ■ 1 « 5 — c ■ 1 
0.2..3.4- Cb:1.2. - Ce : 1:5.2.3.4. - Cd : 1.2: 'Yrrariou toG eaupaTOu PT oO Lrtnan, Nov. 13. Nov. 14. Nov. 13. Nov. 14. SYNAXARltfM CONSTANTWOPOLITANUM 225 Nov. 14. oem-ip 7 drroffToXeiuj TO) 6vn ev toi? MGVndbou 8 . 

2. Tij atJTfj fmepqt pvfipil toO byiov iepopdpTU- 

po? 'Yuotiou ewiffKduou TaYYPuw Tfj? TTacpXa- 

y6vujv errapxia?. OCto? ei? fjv tujv tiij' dfftuv 

natepojv tujv Iv NiKata ffuveXGovruJV ?|v9ria6V be 
eK KiXtKta? l Kai ev PaXdTai? nGXricfev. Aid be Tfjv 
IvOeov atfroG Kai evdpexov rmXtTeiav peydXa elp- 
•fdtfaTo GaupaTa, woXXd TrXrj0r] tujv eXXrjvatv 
TrpoaaTaTUJv tuj Xpiartp, Oikov be KaraffKeuaffa? 
tou? Sevou? UTrebexero' dXXd Kai da"rrdXaKa? Tr|V 
XUipav bqouvTa? Xotqj ^jtpdviffe- Kai vuKTuip btep- 
XOpevo? uwo Xaprtdbujv cpurfo? KaTeXdpireTO, Kai 
dXpupov Kai wiKpov ubujp ei? YkuKu peTercoitiffe. 
3 Eiri KaivaravTiou be tou uiou KujvatavTfvou toO 
pexaXoy BaatXew? Griptov 2 rroGev bpdKWV peYa? 
tt|J 9nffdupu> tujv <BafftXiKUJV 3 > xpnM&TUJV eweicr- 
nXOev Kai Tocraurnv ercoiet KaTanXn&v, uj?prjbeva 4 
KaTOToXpav eKefoe Trpo<T€X9€Tv ei be ti? Kai rtpoo- 
fjX0ev, eu0eu>? e0avaToGro, Kai r^v ■ ev dnopia 6 
BafftXeu?. 'AKoGffa? be rrepi toG dyfou, btanpe Nov. 14. 4. Kal.fivfyiTi °lou<mviavoG Kai 6eobujpac 

tujv euo-eBuiv BacrtXeujv. TeXeltai be iv t§ peYdXij 
eKKXticrty ev fjp-epa KuptaKfj *. • 

5. Kai pvnpn 1 tou 6oiou rraTpo? fpu>v 0avri- 
vou toO veou GaupaTOupYoO.'X)? s elXxe t6 y£vo? 5 
eK 8 xOJpa? tujv KaXaBpujv tujv «Xr)fftov Gwapxov- 
tujv ZtKeXiag, TewpYiou Kai Bpualvri?* Y*vvr)pa. 
Outo? eS auTwv tujv tfwapYavuJV t<\> 6eu> dcpte- 
poGtat trapd tujv cpuvTaiv 6 Kai 6yooov ftyuv xpo- 
vov t«Ii tujv pova£6vTUJv cruvapiGpetfat cuo-Tripon* iq 
Kai rcacrav dpeTf]? ibeav bteXGujv eprdTtiS TeXeto? to) 
0eO*> dvabeiKVUTai Kai oVrr&c"? aptjUnQek/ Nwv 
Kai peYdXujv drcoKaXuujeujv KaxaHtoGTat, eni etKOfftv 
8Xa? npepa? peTewpo? Y*v6pevos t6v voOv Kai 
pnbevo? aiffGavopevo? tujv dv9pujwtvujv 8 - 56ev is 
epripiai? tc Kai 6peo"iv eMcpiXoxuJpuJV, dTpotpo? eiti 7 
woXvi Kai ditoioq Kai YWfivd? im Teaffdpoi? xpo- 
voi? bieTeXeaev. "Oaat? be e<p6bot? alxpaXwo-ia? 
K ai XenXaafa? 8 toO dXtTtipfou Tuiv'Acppujv ^9vou? 
eneTreaev, ouk ?aTiv eiireiv Sfycovra xpovoi? ut:6 go f. 81. a^eueiai rrpo^ auTov Kai eX8djv 6 &Y»o? Kai irp6? Totq aOiuiv kkkoT? wteZdfievo? ffuv^l toi? kiv- to Tajieiov TrXno'ido'as u-ovo^, dvoiYei pd^biu Triv 
0Opav dvw0ev exouffri ffTaupov Kai TauTQ TuitTfi- 
aa<g tov bpdKovra, eS^YaYe crupujv paVrov ujCTrep 
khto? 6 Ti^ pdpbtij irepieiXouuevov Kai irupKaidv 
KeXeuaa? Y^veaOai ueYdXnv ev tuj 6 q>6puj, eKet 
toutov dKOvTicrai; KaTeKaucrev. '0 be paciXei)? 
eKirXaYeiq irpo^ to pi 5 ] toioOtov Tra9eTv dXXoTe t6 
auToO tapieiov, Tftv tou dYtou eiKova t^ eioobqj 
auToO dvea"Tj 5 [XujO'ev. Outo? <p0ovoupevo? napd 
tujv d0d(jjv Nauariavaiv 7 , tujv Ka0' eKdOTtiv auru) 
diriTpexovTujv, utt' auTuJv dvaipetTai' evebpeutfdv- 
tujv Y^p adT(p iv crrevuj Kai ^ni Kptipvu) tottiu, 
flviKa Trap€X0etv Ibet tov 'AppaniaTov eKetvov buveuouot. MeTd TaOxa be drcdpaq t% eveYKape- 
vns 8 Kai 0-upTrapaXa8ujv BtTdXtov 10 Kai NiKncpopov, 
rfiS TTeXoTfovvnOou " erctBaivei Kai tQ Kop£v0iu 
Tfpoa<potT^, xpovov (Tuxvov ttoXXoT? tujv eKeiae K 
Yevopevoq rrpoHevo? oujirtpla-;. Aut60cv td? > A0r ! i- 
va^ KaTaXappdvei to lepov Kai Syiov xepevo? rx\<; 

06OTOKOU TTpOOKUV^UJV- Kat TOU Tipfou 'AvbpCOU 

to Xeitj/avov do-irao-6pevo<;- ixdOev ei? Adpio*o"av 
KaTavT^, Kai teav6v xpovov tu> toO &y£ou 'AxiX- 30 
Xfou* 2 Trpo<rebpeuo-as Tdq>a» f tov auvfyhi Tn^ biba- 
CTKaXia? criropov Tat? tujv dv0puJTrujv H/uxat? Kara- 
OKeipas, 4v GeaoaXovfKri IpxeTat, enairoXaOo-at 
YXtxopevos toO vaoO tou peYaXopdpTupo? Aripn- YepovTa 8 , dvbpeq 6pou Kai T "vaTKe? Xieot? aOTdy xpiou » Kai t^v noXudvepujirov eKetvnv iroXiv jr\<; 35 l^aXov 9 . 'HpiQavoO? be auToO tcoovtos, yvvr\ tk; 
lvair\c, Kai dKd8apT0£, 8Xr|V xf\q aipeoeuj<; TtioOcra 
ir\v KuXiKa, Xi0ov fiifav XaBouaa tuj KpOTd<puj i0 
emaiepei Kai to Xemopevov th? lwf\<; d<paipetTar 
Kai outujc; 4irXr]puj0r| outoO f] paptupia ". 

3. Tij auTfj f]ue pa pvnpn toO ev dyioi? iraTpos 
fjpuJv 0ujpa Traxpidpxou. auToO TfoXiTeia? Kai dpeTn?, peroxov dvabetHai. 
Outos 6 jroXu? iv dperotc Kai peY»o*TO£ ^v 9aupa- 
ToupYiai? <J>avTivo$ oktuj biapKtoa? ev 0eo-o-aXo- 
vkq xpbvovc, Kai TravTaxoO YH? Kai 0aXdrTn? Td? 
auYds tou evOeou auToO Btou pexpi Kai th? Bacrt- 40 
Xeuouo"n? dKOVTttfa? ", ev YHP*? ™W Kai ™^("1€ 
flpepuJv KaTaXuei tov Biov. . — ■> auxoO add. Sa. - 8 MiXndbo; S, MeXrtdbou Sa. Cf. Febr. II 1 , 

2. - * *KK..TX«Kiaq S, ik K|||[|X»dac Sa. - 2 Sa, 6upi S. - 8 Sa, om. S. - * (i*| ibeva Sa. - 6 Sa, Mr, ni^xe S. - t?1 S. - 
» Napartavoiv Sa. — 8 &<|>vuj add. Sa. - 9 ^oXXov Sa. — 10 aCiroO Sa. - " to uapxCiptov S- 

4. — 1 TgXeiTat ktX. om. Sa. JJC .iQ/« ».,.),, 

5. - i om. Sa. roO ojiou ct>avxtvou in marg. adscriplum in S.~ B o&to? Sa. - 3 tt^? add. Sa. — Bpu^vri? b, Bpuev- 
vn? Sa. - 5 (pucdvrujv Sa. - • Sa, avOpiiJTTUJv S. - ' ^rci b' xpovoi? Sa. - » XeKXaoia? S. - 9 rot? gveYKajievoiq b. - 
» BnxdXiov Sa. ~ » neXoirovfiffou Sa. ~ ' 2 'AxiXCou S. - ' 8 tfa Sa, t6 tou ^eYaXoMcipTupo? Anurvrptou v«oO to. - 
14 HaKovxlaac, Sa. 45 50 TaYYPwv rife naq)Xa T 6vu.v €trap X ia ? . Outo S UTtrjPXev el? 4k tujv TpiaKOcriujv be K a 6ktuj d T iuJv xraTepiuv 
tujv iv NiKaia cruveX06vTujv K a T d 'Apeiou toO paTaiocppovo?, im Tn? BaatXeia? KaivOTavtivou tou- 
pe T dXou- KaxeipYdaaTO be ©aupaTa TtoXXd, eg Oiv iv U7rdp X ei *ai toOto. MeTeKXn0n T dp rcapd toO 
pafftXeujg Kojvo-TavTivou toO peYdXou, ev t# TapeiuJ tujv poffiXnaSv X pripaTujv bpdKOVTO? 1 Tfo0ev 
eio-epTTuo-avToq Kai Tiiv toO Tapieiou eicobov M gtuyx^PoOvtos Tivt, "OffTi? auTov 6i* euxn? e0avd- 55 
Tujo-e, TrpoOTdHa? iv t$ cpopui YeveffOai itupdv Kai diro tou Tapieiou tov bpdKovTa drcrfibv baravfa to 
CtKpov tou paBbiou auTOu Kai dKoXouBouvTa Kai epPaXwv ev aut^j KareKauoe 2 , toe Oaupdoai 
Tcdvxa?. Aid ev Tq etcrobai tou Tapteiou 6 BaortXeuq ttjv ekova auToO e£a>Ypa<P»iO-ev. 'Ev be Tfl tbfa 
iKKXqffia uTTOffTpeipas napd tujv dpeTiKWV NauaTiavuiv 8 dvebpeu<?dvTujv auTov biepxopevov, . eXiSopo* 
Xrj8ri- Kai Yuvrj ti$ 45 auToiv emTuxouda ti)j d.fiy KttTd ' Keqpa^tlq peTd M9ou xfj? ev0dbe ZuifJ? «) 
dro'iXXaHe, Tfpoe£evr|(Te be'Tfj? aiwviou Sujfjq. — 3. 4. — M : 1. — Mv : 1. — Mr : 1. 
1 bpdKUJV Cd. — 2 Kai KaraKauoai Cd. — 3 Naimavaiv Cd. •MENS1S NOVEMBER MHN[ TQ AYTQ IE'. 1. "AeXncri? TuJvaYiuJV 1 opoXoYHTUJV foupia, 
Zapwvd Kai 'ABiBou papTupno"dvTUJV ev'Ebeffrf 2 
xf) rroXet. Outoi UTffjpxov etri AioKXriTiavoG Bafft- 

5 Xeuj? 8 Kai 'Avtujvivou bouKO?' ilmvt Kai biapXri- 
GevTe? uj? tou? ev Trj cpuXaKij xP t(JTtaV0U S $€pa~ 
ireuovTe? TcapeOTno-av, foupia? pev 6ppujpevo? 
diro lapKiYeiTva? KUjpiTS. lapujvai; be drro Tdva- 
boc,, Tpocpipoi 4 dpcpuj 5 'Ebeo-n? Kai 6 ev Tdget 

10 iep^aiv urrdpxovTe?. Mr| Treia0evre<5 oQv 0ucrai toi? 
eibujXoi? KpepujvTat iKaato? diro ii\<; pta? x^tpo? 

* erri uevTe aipa? ■ etTa KaxevexGevTe? Kai empevovTe? 

f. Sl v . Tf| opoXoYta iraXiv Kpe|puJVTai dnb tujv TtobuJv 

eiTa ev XaKKUJ OKOTeivuj dpcpoTepoi BdXXovTat Kai 

15 peTd touto Td<; Ke<paXd<s drrOTlpvovrai . '0 be 
aYtog 'ABiBo? biaKOVO? a»v euaprupticrev em Aiki- 
viou 7 bia8Xr]0ets, oti KaTd Ta? KuOpa? irepiepxope- 
voq itTravaYivujOKei toi<; tootoTi; Ta? iepd? BiBXou? 
emOTripKujv auToO?- 80ev npoaTdSei tou BaOiXeuj? 

SO ei? Kapivov ep3Xii06i? 8 tov tou papTUpiou bpopov 
eTeXeiujffe 9 , TeXeiTai be i\ auTuiv auvaHt? ev tu> 
papTupetqj auTtuv tuj ovti irXnOtov tou Oopou. 

2. Trj auT-f) f|pepa r\ aqjaYH 1 toO oyi'ou diToo"T6- 
Xou 'laKUJpou, dbeXcpoO toO aY«ou lujdwou tou 

S5 0eoX6You. MdKuiBo? 6 dTrdcTToXo? uirtipxe pev s eK 
tujv biubeKa drrocTToXujv, fjv be dbeXcpo? tou aYiou 
'lujdvvou tou 0eoX6xou- uio? Zegebatou, tou dno 
Tfj? 2 TaXiXata?. MeTd be Trjv dvdXrjijjtv toO Kupiou 
Kai Trjv Kotpjiaiv Tfjc; dYia? 8 ©cotokou, 6 pev 

30 'lioavvn? KaTeXaBe Triv^E^effov bibdaKUJV ev auTfj. 
Outo? be uTToXetq>0ei? ei? Td 'lepoffoXupa Kai Td? 
buibeKa qjuXd? tou 'lapar|X bteXOiuv euaYYeXt^ope- 
vo?, tov Kupiov ripujv 'Iriffouv Xpi0TOV, iKp<XTY\Qr\ 
rcapa 'Hpiijbou tou TeTpdpxou ev Kaioapeta th? TTaXaiOTtvri? Kai utt' auToO ocpaYei? ev paxaipa 

4TeXeiuj0ri. 

3. Tfj auTij npepa d0Xr}O*i? tou aYiou pdpTupo? 
AiipnTpiou. Outo? ujppr)TO diro x^P^S Aapou- 
bew? 1 dTrexoumi? drro 'ApartaooG? piXia Kb' 2 ' 
KpaTii0ei? be eiri Ma£tpiavoG Kat Ma2tpivou tujv 
BaffiXeujv Kai TTourrXiou dpxovTO? Kai bid Triv ei? 
XpicfTov opoXoftav troXXat? Ttpujpiat? pao"dvujv s 
ttpocfopiXr|0"a?, TeXeuTatov Ht<pet Tr|v KetpaXf^v 

drreTPil^ri. 

4. Tij auTfj fipepa d0Xrio*t? tujv frfiwv toG 
XplffTOU l papTupuJV 'EXTTtbtou, EuOtoxiou, 
MapK^XXou Kai tujv auv aGTOt? d0Xr[O*dvTUJV 
em 'louXtavou toG irapaBdTou. O^to? 6 paKapio? 
'EXrctbto? el? Tq? ouykXiitou unn'pxev Kai irpuiTO? 
TeXwv Td? trapd toG BamXeuj? Ttpd? Kai Td purxriKd 
mCTeuopevo? -rrpdYpaTa Kai vopou? Ypdqpujv. 
rTapaOTd? be tuj Ttapayopuj 'louXiavip dj? toG 
Xpiffrou 6epdTcuiv, Tpixivov ipdTiov TieptBaXXeTai 
cftbripoO? TptBoX'ou? eprteirappevou? 'i.%^v- Kai 
TTtcrcrav KaxXd2ouoav eTiaXeicpeaGai dvuj0ev 6 pta- 
pujTaTo? TtpoaeTaTTev, omu?, <pr|0*i'v, ot ffibtipoT 
Tpi^oXot ebpatujIGujcri Kat dpeTdSeTOi pevotev 
etTa TuirteTat koto rrdv pepo? 2 toO ipaTtou uitep- 
0ev TTpo? to btabGvat pexpt tujv evToffGtuiv auTou 
Td? tujv TptBoXuJV ditiba? Kat bptpeia? obuva? 
Tcapexetv 8 * peTd TaGTa ev XdKKip pXri0ei? Ba0u- 
TaTuj 4 , KaTaxeeTat KaxXdSov Beppov 5 , e'uj? udvTa 
Td dffTd aGToG Yupvd Trdctv IbeiKVUTO. Kai auQt? 
d'ffcpaXTOv Kat Betov Kai. ffxeap Kai Triffffav ev 
Xeprirt BXrtQeTffav 6 Kat ffcpobpuj? eKKauBeiffav 7 , 
evo? Te KpdpaTo? il eKaT^puJv Y«vopevou ttoXXou, 
Tot? rjbr] KaTaKau9eto"t peXeffi btd Ttvaiv fftbtipoXd- 

3 om. Sa. — 4 Kai 6"Apigo? Sa, — 5 too Sa.— 6 om. 35 i. — J kki ^vb6EuJv toO XptoroO add. Sa. — 2 ^biaot] Sa. 
g a< _ t Auavviou Sa. — 6 gXnOei? Sa. — ° ixikeoe Sa. 

g. _ i (fj oqjayr)) i*vr)ixy\ Sa. — 2 om. Sa. — 3 CmepaYict? Sa. 

g, ^_ i Actpoubiog S, Aj||apoub4ujg Sa. — 2 (dTrexouoti^ - «b') om. Sa. — 3 $aodvw Sa.. 

4. — x tou XptcfxoO om. Sa. — 2 iravT6? n^pou? Sa. ~ m 't0> pdpTupi add. Sa. — * KaxuJTdTU) Sa. 
40 Oepiiu) S. — 6 $kr\8<c.vTa Sa. — 7 ^KKauO^vTa Sa. 1 Sa, Kax\d£u>v SYNAXARFA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. — H : 1. 3. — "Mr\ Kai toG offiou Bapoux- — 2. — P : 1. 
3. 2. — Bapou X . — Daj^l (= Ba). 3. 4 — Db : 1, mutil. — F : 1. 3. 4. — Fa : 1. 3. 4. — B : 1. 3. 2. — 

Ba: 1 : Toupia, la^ujva 1 Kai 'ABiBou. Outoi o't aytot pdpTupe? lapujvd? Kai Toupia? neXriffav 
erci AtoKXtiTiavoG BafftXeuj? Kai 'Avtujvivou 2 bouKO?- bteBXrienffav be iu? dvarretBovTe? tou? dv0pujrrou? 

45 pri 9uetv €ibu'jXot<;- xai eu9u? dvapTuivTat drco Tf)? pta? x^ipo? eKaTepo?, tujv rcobujv auTuJv kotuj0€v 
Bapoupevujv Kai epetvav drro ujpa? TptTt]? eai? ujpa? e' Kpepdpevof etTa KaTevex9evTe? iv ffKOTetvui toituj 
tii? <puXaKn? evarroppiTTTOVTat, tuj HuXuj toG? rcoba? Ttepior(p!YX^ VTC( r K0 ' 1 e^ €lvav ^ Ket Xl ^ i, ? , KC " b ' 1 ^ 1 KOti 
becrpot? meCopevoi T€Tpapr|ViaTov xpovov. MeTd TaGTa 6 pev aYto? Zapuiva? dvapTdTai toG evo? irobo? 
Kai eSap9puj0ei? to yovu, KaTd KecpaXn? drro ujpa? beuTept]?. e«J? uipa? e' KpepvaTat. Tov be Syiov 

50 Toupiav ea0evTa uj? npt0avfi Ta vGv, Tfj eSr}? auv tui paKapiuj lapwva Tr)V bid 2i<pou? oi btujKTai Ttpai- 
ptaveTTKpepoufftv."AptBo? be 6 Syio?, biaKovo? uiv t»iv TdHtv erri Aikiviou 8 toG BaotXeuj? bia8Xn9ei? f 
KpepaffBei? TUTrreTat Kat dq>e9ei? rtdXtv epuiT&Tai, Kai pnb' 6Xuj? et'Sa? tuj GeX^paTt toO TUpdvvou, Tip 
Trupi rrapubiboTat, tpdvTa 4'xuJV eiri toO OTopaTO? TpoTrov <poveai?- tcai outuj? eTeXeffev auTnv Trjv papTu- 
ptav. AeYeTai be tou? oyiou? Touffbe BaOpa TceirottiKevat tujv TcujTtoTe pvnpoveuopevujv GaupaffiujTepov. 

55 TuvaTKa Yap tujv 'Ebeffyjvujv 4 TotGo? ti? dTroTrXavrtoa? r\v, ck Tfj? tujv dYtuiv aopoG rcapd Tfi? PHTpo? 
eiXnqjuj? Kat tij eauToG t? oux' dj? etXrjcpev, vopipuj? t«P a0T nv epipev, dXX' uj? bouXnv drraYaYuJV 
rrapd tujv Ttj yuvoiki toG TotGou (erepav Ydp fjv exuiv ev Tfj yQ auToG) TTpofftiKOVTiuv ev pvnpaTt Zujffn? 
BXnBeiffn?, dpTt th? toG TotGou yuvatKO? utto tii? tbia? worms dXouati? Kai Bavotiffn?, KaKetffe KaTe- 1 Xa.uova, deinde Xaptuva Ba. — 2 'AvTUJviou Ba. 

STNAXARIUM. • 8 AtKtvviou Ba. — 4 Aibecrrivuiv Ba. Nov. 15. Nov. 15. 15 227 SYNAX ARIUM GONSTANTINOPOLITANUM Nov. 15. Bluv ffKeuoiv et^ Kopov eTravxXeixai. Eixa TfdXiv 
pirevmiv aivr|Treujc; Kai akaxoq dHouq xe Kai xoXij? 
Km Oeiou drretpou Kai dacpaXxou Kai YCvopevwv ev 
Kpdpa, KeXeGexai touto meiv ev TroxnptuJ Kai erne* 
Kai peTd xauxa evex0evxujv vrtTcuuv dYpiuJV Kai xau- 
pujv, opoiujv becrpeuOfjvai 8 xd? xpixa? x% Ketpa- 
Xfjc; 9 rrpoc; xd Kgpaxa xaupou evo?, ffuvbe0fjvai I0 
x€ n ffxoiviiu evi xov xpdxrjXov auxou xe Kai xoG 
xaupou Kai cnbripdv aXuaxv erri xov Ttoba 'EX-rnbiou 
Kai 6K xoO om<T0ev rrobog xou irrrrou. 'Qoauxujc; 
E0o"x6xtov T6 Kai MdpKeXXov opoiOTporrip o"xnP-cu"i 
rcpoobfjcravTec; IVaaxov rrpoc; e'racrrov nnrov Kai 
xaOpov Kai dHuxdroic; BeXefft xtfpd)0"KOvxec; xd CCpa 
drrr|Xauvov irpo? xo btaorrdaai 12 xujv u.apxupcuv xd 
peXn Bia ouveXauvopeva. Td .be y\v Trdyia ecrxuJxa 
Kai dpexaKiviixa. 'EHeoTn xaOra tbdiv 6 'louXiavo? - 
erreixa jjorrdXon; Kai BdicXoic; d-fpiotq ouvxptBovxat 
rrdvxa xd peXn KC( i & Trupi prnxovtar oixive? xd? 
ipuxdq auxuiv dcpfjKav eic; X £ ip a S ©eoG pnvi 
0"£7rxeu.j3pia> vie,'. Ot Kai KatexeGticrav ev xivi xdcpuj 
ev xai KapjLiqXiuj opei. TTapauxiKa be creicrpoG Kai 
kXovou pettcxou yeTOVoxoc;, uJcrxe to 6'poc; oXov 
o*aXeueo"0at, KaxeX0ujv 6 Kupto? pexd buvdpewc; 
Kai boHns rroXXfj? no"Tfdo"axo xou? pdpxupa? Kai 
MdpKeXXov pev Kai Eucrroxiov pexeGnKev ev il) 
euboKriffe xomu, xov be peYav 'EXmbiov a09t? 
dvaKTnodpevo? KalrrapaGappuvac; rrpoc; tov d"fu"jva 
rcaperrepipev • ov tbibv 'louXiavoc; errdYn 1S Kai 0upip 
UTrep£eo"ac; exeXeucre u . Kai drrXoGxai 6 pefa? ck xeccrdpujv err' ebdcpou? Kai dvevboxuj? paoxilexai, 
62dXurj 15 xe Tra|iTrXr]9€? 16 KaxavxXaxai Kai xptxtvoi? 
paxem xou? pUuXuma? dvajxpiBexar Kai KaGiZoucrtv 
auxov km cmobou £eouo~n? dv0paKtd? Kai nupo? 
dvGpaKac; erri xfjv KecpaXfjv emxiGeacrr Kai fjv Trdv- 5 
xwv dvuOxepo?. EtTa em xou Baoavicmipiou HuXou 
dvapxdxai Kai Seexai edxovcuc; xoi? cnbnpoT? 6'vuHi 
fiexpi? auxuiv xu>v dcxuiv, diaxe cpatvecr0ai y^M v " ' 
exreixa TrdXtv KeXeiki 6 aip.opopoi; 0upe6v cribiipoOv 
Ixovxa Kaxd to fieffov oxcriv xe0fjvai em xov t&fiov 10 
auxoO Imxe0nvat xe in auxov 17 Kayivou biKnv 
uXnv Ttupo? TroXuxeXfi bid vdq>0r}c; Kai rrtacrric; 
axuTteiou xe Kai KXr]u.aribo<; Kai xaux^v eHaicpvr)? 
eHdtpai Trupt, oituji; xfj? (pXotoc; ei? v*yo<; aipouevns 
bia<p0apfj Kai xaKr)crexai Trav xo TTpdffujrrov auxoO 15 
Kai xd ato"0r!xr|pia, KopaKi xe mbiipip Kaxd xr)q 
KecpaXns 18 auxoO xuirxew xtpodxage, u.expi? dv 
cpaffi 19 xo0 eyKecpaXou xo uypov bid xu>v pivatv 
dKKevai8n* dXXd Kai xauxrjv xiqv Bdffavov 20 X a P m 
6eou fevvaiuui; eveyKiuv Kai uTtepdvuj aoxfj? 21 20 
xevofaevo?, ttoXXouc; rrpo? xov Xpiffxov eTcecTrrd- 
aaxo. Avixoi; be ^rri TtXeiov xapiTUJ0ei<s Kai eoHd^e- 
voq, rcdvxa xd aeBdo^axa xuiv Trapavojiujv «q>' 
ev cruvexpupe Kai KaTnbdq>iO"ev exetvov auxov 22 
Kaxaio"x uva ? KCtl OxiiXtxeuCas ujc; drroo"xdxnv 23 * be; 25 
Xiav u.aveic, Kai 24 Kajxtvov 6KKauaa«;, eveBaXe xov 
dxiov ev aiixri u^vouvxa Kai etiXoYoOvxa xov Kupiov 
runJjv 'InffoOv Xpicrxov xov |i^xio"Ta o*nM£ia Kai 
8aupaxa S3 rcoioOvxa' Kai ouxuj"; exeXeiu;0n . Nov. 1(5. Nov. In Nov. IC. MHNI TQ AYTQ lq-'. 

1. Mvn.un xoO dyiou drroo-xoXou Kai euarreXi- xeXujviiS 6 TroniCac, boxnv u-eydXtiv xui 'h^God, 30 
0-T0O MaT6aiou,xou Kai Aeut KaXou^evou Kai ko.Bvj<; cpii(Ti xo eua-fT^iov. Ouxo; xnv xou dtiou 
dbeXcpou 'laKiuBou xoO 'AXcpaiou. Ouxo? i]v. 6 TTveunaTO? em(poixncitv beHdjaevos Kai xo 0eTov 

— s cor) . ex i t 6^«ujc beaueixai S, bvow.v beoneiTai Sa. — ° "EATiibioc add. Sa. — 10 ovvb\-\odvTU)v Sa, - " om. Sa. — 
12 bxaan&v Sa. — 1S 6 'louXtctvoc (STrewdTn Sa. — u non nulla excidissepiUet: supple v. c. tov &f\ov aoGic Ti^iupnefivai. — 
ir ' «Xuii Sa. — 16 ffiiv d£6i add. Sa. — " aiixtu Sa. ~ 1S Kopucpfic Sa. — 18 cpn«» Sa. — 20 paadvvov S. — 21 xauTnvSa. — 35 
22 (^K€ivov crtiTOv) oi'itov ^Kgivov tov ^aGiUa "iouXi«v6v Sa. -- - 3 Kai exQpov toii ..0eoO add. Sa. — -* om. Sa. — ia Bav- 

(.iderta Sa. 0€to- oi fiftoi tou XpicrxoO opoXo-fTlxai errtafdvxes auxrj ev xlu u.vnfiaxi Kai x«pdc, TcXiiptucravTeiS, aiOTTep 
Ttoxe xov 'AjjBaKouu 6 dffeXo? e£ 'iepouaaXiin esq BaBuXuJva Baffxacya? aTci'ive-fKev, outuj Kai ouxoi 
xauxiiv xoO |avii)4axo? Kai xfjc; buOaibia^ eKeivi]? eXeu0epcucravxe5, drro tv\c, xdiv r6x9aiv eiq "Ebecrav ^ 
iVfaxov Kai xuj aeTrxai auxiiiv vauj Trapeoxnaavxo. J EvbnM.iio"avxt be au0iq xu> F6x0iu Kaxd xnv "Ebecrav, 
cpwpdcravxec, auxov oi art 01 xoO xoXpriuaToc,, biKaia Kpicrei xov d'0Xtov Ka0urrepaX.ov. — 3. 4. T : 1. 
L : 1. 3. — Tou a-fiou -udpxupoq 'Alr\ Kai xou ooiou Bapoux- — 2. — O : 1 (= Ba). M. 4. — Q : 1. 3. 
4. — C : 1. 3. — ToO ocriou Bapoux. — 2. — Cb : I. — Bapoux. — 2. — Ce : 1. 3. — Bapoux- — % — 
Cd : I. 3. 2. — M : 1. — Tou ocriou rraxpoc. r),uiuv KuvxiavoO : " erftaKOTrou ZeXeuKeiaq. — Mvrmn xdiv & 
eucrepCuv BacnXeuiv loucrxivou ml 0eobtupu?(.\ T ov. 14 4 ). — 0uj.ua xcaxptdpxou KiuvcrxavxivouTcoXew? xou 
veou (Nov. 14*). — 4. — Mv : 1. ~ Kuvnovou" erciOKOTrou leXeuKia?. — louaxivou Kai ©eobujpac,.— 
Qtupd. — 'Yttaxiou eTriOKorcou raTfpiuv (Ntiv*. 14-'). — 3. — Mr: 1. 

SYNAX ARIA SELECTA. Sa : I. — H ; 1. — BapXadu (Nov. l ( .f'). — P.: 1. — Tatv d T iaiv papxu- 
pujv Euipuxiou, Nedpxou, Kapxepiou Kai xfjq cruvobiu? auxujv. — Da, : i. — BapXadp. — Db : muul., 
BapXadu. — F : 1. — BapXadu. Ouioq eiXxe to -fevoq it 'Avxtoxeia? tii? Mey^n?.. wpeapimi? tf|V 
ilXiKiav, bv Kai 6 xiuioc, XpuooOTOuoq efKuipioi? eTt,miaev. Aid xnv eic, XpiffTov ouv oMoXo-fiav, xd) 
upxovxi rrpocruxOei? ck xou becruujTnpiou, xurrTexui ' Bouveupoi? Kai xou? ovuxa? diropi^oOxar eixa xoj 
Biuuip TcpoaaxQeiq uttXouxui t^v xei|)u Kai rrup err' auni? icai XiBavuixov bexeTai, beboyuevov xouxo xiu 
d'pxovxi, dis, et xou 5 uvBpuxa<; peid xou XiBuvujxou tiu Blu.uuj - eTTippi^eie, vopeecr0ai auxov xoi? eibiu- 55 
Xoi? 0ucfic/v rrpocreveTKeiv. '0 oe dvkvboTOC, eiffxi'iKei i<ai d'Tperrxoc., euxoviuxepa? auxoO ,xaXK0u Kai 

■— " KtvTiavofi M. — ,; KnvTipiavou JIv. 

1 TUTTTfe [■'. -- - iloVIU F. MENSIS- NOVEMBER 230 euaYTeXiov xq eBpatbt biaXeKxiu cruvxdSaq, xoT? 
Trpoe dvaxoXn vl 'ioubaioi? eijaTTeXtcfdpevos Kai iv 
xfi TTap0uatu;v 2 xfj xov 0etov Xotov KaxeCTteipe- 
Trap' 01? Kai xroXXd epracrdpevos 0aupaTa Kai 
5 TcoXXdcj uxro xdiv dmo"xujv uTroiieiva? 9Xiipeii;, xr|v 
dTroKXrtpai0€io-av auxtf) 'lepdfroXiv xq? lupia? tqj 
xou Eu(ppdxou 3 uepei biaKeifievriv i KaxaXappdvei. 
Kai eTretbn TTpo? dXrjeeia? eTcifvwaiv etravriTaTe Kai xou 5 ev auxfj Kai ix\c, eauxou KXriaeuuc; dSiav xnv j 

dpxaoiav d-TrebiuKe 5 xu» Troirjcfavxi 6 , irXrtpri? fju.epdiv 
yevopevo? xijjv xoO Trveupaxoc; Kai xov dTroo"xoXi- 
kov TrXripLuo"a<; bpopov, ev eiprivq Trpocj xov xfj? 
eipnvr)? dvaXuei Geov. TeXetxai be r\ auxoO <yuva2i? 
evxuj creiTxip dirocrToXeiuj toO dytou Kai KOpucpaiou 
xuiv aTrooxoXujv TTexpou, tuj ouYKeipevui 7 xfj 
dYiuJxdxr) MeydXr] iKKXiicfia 8 . Nov. 16. 

f. 83. MHN! TQ AYTQ iZ'. 

10 1. MvtjM'I toO ev dYioi? Traxpo? x\)\&\ fpnYO- xoupYuOv xapiopa Kai eKXri0n ©auuaxoupYoq itou&v 

piou xoO 0aupaxoupYoO eTcicFKOTrou NeoKaicra- Oaupaxa TroXXd 3 , kl (Lv eicri ,Kai xaOxa. Ei? Y«p 

peia?. Ouxoq fjv exri AopriXtavou xoO BaaiXewi;, 'AXe2dvbpeiav d.TreX0dJv* Kai KaxriYOpnQek 0^6 

uio? urrdpxwv eXXrivoq \ Auxoe be Y£YOvu\ xpi* xtopvn?, eTtmepTrei auxfj baipova 5 Kai TnxXw idxai. 

crxiavo? Kai xo xfls iriorxeuj? puaxripiov bibax0eis Eixa \xr\ Ttapdjv ev 'Ajiacreia oiiuig bid xrjv auxou 

15 bi' oTCTacria? rrapd xn? uitepaYia? 0eoxoKou Kai dpexr^v xeipoxoveixai exricrKOTros bnb *aibipou xo.O 

tou OeoXoYOu luidwou 2 , l\^ Kai xo xuiv 0aupa- 'Apacreia?- Xi0ov xe \x^a.v 6 rcoiiicras wepmoTflffoi, 

X. — 1 dvaToXctq xe Sa. — 2 itapeu^iuv S, itapej|jjjuiv Sa.— 3 Eu<ppdxn S. — * oiaicei^vn Sa. — 6 &iroof&u»ce Sa. — 
PkaUoavn a6xov Sa. — 7 Sa, toO ctutk61M^vou S. — 8 t«T? auxou trpeogetatc add. Sa. 
"I. — 1 k\\f\vwv Sa. — 2 tou 6-fiou 'Iujovvou xoO eeoXdyou Sa. — s noUot aOj-taxa Sa. — * naOrindTiuv xdpiv add. Sa. — 
20 s ga ; 5 nfX0 0ia S. — 6 ]ii-fa S. Nov. 17. Oibnpou qpaveian? ir\S beEid?, ?u»q ou Tfjv OTTOKeipevrjv adpKa xn? x^'po? T0 ^"P baTtavfjcrav Kai KaTa- 
cpatov ei? xi]V yhv eSeKeaev xdiv veuptliv ouv bia<TTcao"0evxu)v Kaijn? X«po? biaxpn0eicrnq, auxo? euxo- 
pevos xo rrveOpa xuj Getp irapebujKev. — Fa : 1. — BapXadp. — B : 1. — BapXadp. — Ba : 1 — 
BapXadp. — T : i.— L : 1. — BapXadp.— O .: 1. — BapXadp.— Q : 1.— BapXadp.— Mvtipri xoO op0o- 

25 boHou BacnXeuJ? louaxtviavoO. Ouxog dpicrxo? ev -rroXepoi? (paveiq Kai Er|Xa)xf|<; i&v xflq 6p8ob6Sou 
iricrews, auvobov ev KuivcfTavxivouTroXet TterroiriKev Kai xoi)? aipexiKouq xeXeiuj? r^cpdvicfev. Ouxo? 
6Troino*e xd? veapd? biaxdSei?, €K<puivr|CFa<; Kai xuttov rcepi xe gmffkoiruiv Kai Sevoboxwv Kai oiKovopaiv 
dptpavoxpocpaiv, ixiaxe pn KXnpovopeTv nKi\v & rcpo xoG yevecrOat dKeKxnvxo. Ouxo? KxiZet xnv peydXnv 
eKKXnoiav TToXXoiq dvaXiopam Kai xpnMacrtv eKKeviiuo-a? ev auxfj Kai ttoXuv dpyupov Kai xpuffov Kai 

30 TroXXoTs dvaGnpacrtv iepoT? Kai ueTcXoi? xP u o" ou< P€°" lv3 ava0ei<g ev auxfj. Ouxo? ev Tcdcfrj AiYUTtxip Kai 
TTaXaiaxivq Kai Xupia Trdo-rj eKKXncriaq ebeipaxo dpi9pov uTtepBatvoucras 4 . Outo? 6 doibipo? BaaiXeu? xo 
ev T({j dyiuJ opei Iiva cppoupiov peYaXoTrpeire? djKobopn^ev Kai tou<; iv aux«jj 0eioug vaou? evxi'pux; 
okobopno-as eboEaoe ■ Kai xnv Trav0aupao*TOV eKKXncriav xoO auxoO aYtou 6pou?. xfis dxias Koputpf]? 
auxoq ebeipaxo- Kai xp*1Motiov eicrobouq baipiXdx; xoi? ev xuj Itva povaffxnpiot<; Kai redcrrj xfj AiYuirxui 

35 K ai TTaXaiffxivn biaKeipevot? orepvelois Kai xrap0evuJ(Tiv dcp96vuj<; exopn*Yno"e. Ouxo? Kai xnv eopxnv Tr\q 
'YTfarravTiK 5 TrapebujKe xfj eKKXncrla eopxdZeiv. 'Etri xoG auxoO EuXaXiou xivos dno TrXouaiwv Ttevnxo? 
xeXeuxncravxoq Kai Ypd^avxo? xov BacnXea KXnpovopov ev bia0i'iKaic; Kai rrapaKeXeuoapevou Ojcrxe xd? 
eTrxd 0UYaxepa$ dTtopoug KaxaXettp0eicra<s Kai ptKpd? dva0peipai auxd? Kai eKTTpoiKnaai xov BacnXea Kai 
Trdvxa auxou xd XP&1 bouvai xoT? baveioxat? Kai xd ypappaxa 6 auxoO dvappucraa9ai, ouxo? xf)v 

40 biaGnKnv erri x«po? beHdpevo? 6 BamXeu^ auxiKa xd? Guxarepas toO bia0epevou ev xoi? BacnXeiotij 
dvayaYtuv Kai BaoiXiKUJ? auxd? dva0peipaq Kai eKirpoiKnaa? BaffiXiKuig Kai xoi? baveioxais xd xpnpctxa 
extixo biTTXdmov bou? Kai Trdvxa BaaiXiKUJ? eKTrXnpojera? Kai KaxarrXi'iSa? ev xouxui xravxa aKoucravxa 
dv0pujirov, Kai gxepa be TrXetcrxa biarrpagapev.#s e'pya pvnpn? ^ 0aupaxoq d£ia, KaxaXuei xov piov 
(Nov. 14+). — C : 1. — 'EXmbiou kxX. (Nov. 15 4 ). — BapXadp. In margine d'tpe? auxo. — Cb : 1. — 

45 BapXadp. — Cc : 1. — 'EXuibiou. — BapXadp. — M : 1. — Mv : 1. — BapXadp. — Mr : 1. 

SYNAXARIA SELECTA. Sa : 1. 2. 3. - H : 1. — p : 1. — Da : 1 (— Ba). 2 (= Ba). — Db : 1. 
2. — F:l:rpnYopiouTou ©aupaxoupYou emcrKOTtou NeoKatcrapeia.;. Ouxo? UTttipxev km AupnXiavoO l 
xoO BaaiXeuj? kl eXXrivujv TEwndefc- xfj be xdiv Kpeixxovujv pepibi eu6u? e£ dpxn? TrpocrGeis eauxov, xnv 
dXn6n Kai Kaxd Xpicrxov Tticmv eiTeYVU)' Kai Trpo'ioucrn? xfj? nXiKia? <xd> 2 t\\<; eucreBeia? auxip cruvnu- 

50 gdvexo- peYe0ei be Kai rrXiiGei Gaupdxaiv d. KaxeipYdcmxo xo. eTrdtvupov eo"xev XeY€Tat."Exi y«P ^v xfj 
OxoXfj cruvn9u»s tpoixiuv ev AXeEavbpeia Kai xraibeias pexaXapBdvuuv xfj? Kaxd ^tXocrocpiav, exaipiKov 
Yuvaiov eg oiKnpaxo? exci biaBoXfj auxoO TrpoaeX06v Kai baipovt bid xnv oruKOcpavxiav Xncp0ev Kai ei<; 
Yfjv CTTrapaxxopevov idcraxo bid TrpoCeuxnV Kai xnv GeoxoKov dpa Iwdvvy xuj GeoXoYip eibev puouvxag 
auxov xo xfj? Tpidbo? puaxnptov, Kai pexd xo 3 eTciaKOTto? x^poxovnGnvai rcapd <Daibipou * tou xn? 

55 'Apaoeia? xrpoebpou, ev xuj dmevai rrpo? xnv XaxoGcrav eKKXno"iav Kai pexd 5 xo drreXGeiv, dKoiis dvwTepa 
Kai pet2ova Triaxeux; TcerroinKevai XeYexai. Ai0ov Yap Bouvuj TrapauXi'icnov bid Trpoaeuxns eKivncre Kai 
Trpo? exepov pexfyraYe pepo?- ev0a Kai xov veujKopov, 60ev bid rrpocrxdYpaxo? xou d-pou Td baipovia 

— 3 casus iiteplas -non correasl. — * utrepSaivovTa? Q. — 5 OmmavTfjq Q. — 6 TP^. u M a Q- 
1 AOpiUiavoO P. — 2 supple?', «'«• F- — 3 toOto in marg. ctur. F. ^- * 0ai&njAOU F. — ° ne F. Nov. 16. Nov. 17. SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM Not. 17. 231 

e^dTTTKTe tov TtpoO>iovdpiov tujv eibwXujv Kai 
dbeXtpwv buo bid Xipvnv uTTopaxop£vwv, IHnpavev 
aUTtiv Kai Tr)V pdBbov 7 TtnHa? gffTn<reTTpTan6v 8 ,nTi<s 
xai eteveTO el? bevbpov peya. Kai dXXa pupta ttouV 
aa? ev tu» peXXeiv exbnpeiv, euxapiaret 9 xai 0eui, 
8ti ev xg auioG iroXei toctoutou? dirio~Tou? xaTeXi- 
Trevoffou? eupexpt^Tiavou^-KaiouruJS eTeXeid)9n. 
TeXevraiberj auToO OuvaHi?ev Tn 10 peYdXri. exxXnoia. 
2. Tij auTfj npep<? pvnpn tou ooiou Kai dpoXo- 
YHToO Aa£dpou toO £uJYpdcpou. Outo? imiipxev 
em rr\q BatfiXeia? tujv eixovopdxwv eoam be Tfj? 

— ■ auTou add. Sa. — 8 itoTafxoO ponnv dTdKTiM? cpepo^vnv 
2. — J toO Sa. ' MENSIS NOVEMBER 234 6eia?Tou XpioroO dTdirriq Tpuj9ei?, ftperio-aTO Ik' 
iraibdeev UTreXBerv tov povripri.Biov, x««P«v eiudiv 
irdo-q (iaraioTriTi, dKTtiHOCTiJvnv M£T€pxoM€vo? xai 
eXenpoffuvn? eirtpeXoupevo? irpo? Tfj (JKXnpa- 
Yurria Kai eYKpaTeia xai dYpuuvia-. 'Ev toutoi? 5 
toi? peYifftoi? TtXeovexTnpaffi biaXdpmuv, tou Tfj? 
tepaiauvn? TeruxnKev dHtwparo?. TTXeicfTa be xoXa- 
a-rtjpia xa9uTrepeivev ou povov 7tapd tujv id 1 
NeffTopiou Kai Eutuxou? Kai AioffKopou cppovouv- 
tujv, ofxoXoYaiv tov XpKTtov TeXeiov 0e6v Kai 10 
teXeiov dvBpujrrov, do-uYX"™?, dTpeiTTUj?, dvaX- 

g a . _ P ^oxapiccrri Sa. — ,0 &Yii»TdTri add. Sa. •+*: Nov. 17. Nov. 17. gHfiXeev Kai TtdXtv eioriX9ev, ecpetXKUffaTO Ttpb? Tr,v ntanv Kai Xipvnv SaXd^ KUpaivoucrav ura. piav 

vukto biaKapTepnoa? • ev Tipwreutf, d'vixpov xai tfpcrov dnEte*, tujv bug dbeXcpOJV w vTnroioupe- IB 
vujv rn-s Xipvn? tov kcxt> dXXnXwv auvaTT02npava? 9upov, iroXeptxuj? Kai dbiaXXdxTUj? e X ovTUjv. En be 
■ Kai toO TTOTauoO Tf,v em xd tt P 6ctuj (popdv etrecrxe, tujv irpooofnuv auToO ben9evTujv, xaTa Tr,? ..^ 
b.aB P 6 X ou T »l? ^ai opBpuJbou? * epeiffa? Trjv Baxrnpiav Kai rcpo<r9ei? to, 9aupan 8 9aupa" tot€ T ap 
fieiepov 6pd T ai dvaxaimouevov uJffTrep beboixo? irpowjiaOaai to P#bur Kai n pdBbo? ouaa, f^n wipa 
Kai Tn<S <pu<nidfe TP 6TnTO ? dpoipo?, ei? eu9«Xe? e T eveTO bevbpov Kai oube 6 XP 6vo S X0 W t* GaOjicm^ 20 
Ye T ovev dXXd Kai vuv, &<; cpam, toO .icotomoO Tr,v eE ? to l M Tr P oo-9ev 9 ^T0VT0 ? Ttpoobov k«i tou 
bevbpou too-outois IgapKoOvTO? frecx, n «v 0eu, buva M i ? tou ^ T d\ou TpnYopiou icnp<fcmai..K« ^po? 
touTOts 6 6TTOK P ieei ? 'E^paTos tov veK P 6v ev ukt^ Kai eKTeTa^ev^ a X ^«Ti auTO touto 9 ftia Tn? 
auToO TTpoo-euxfl? Ka T d dX^etav Y^ovev Snep toxnMorKero. 'Evp M iae n be wore, xai £v t^ 6pet e<7T WS 
Kai irpoaeuxo^evo? to? ? DiOikouoi bevbpov Kai Xoiuov toT ? dTTldTOt? eir^Y* «* "Pocr€X6ouat Tr, 25 
marei tou BavaTOu dtrriXXaSev. 'Ev be tcu fieXXew ir P 6 ? Kuptov eKbn.ueTv, eu X aptaT n pio U <; dq>nKe (pujva? 
8tI Tr,v TToXudvepuDTiov ttoXiv Kai ToaouTOv Trj dnidTia uX^ouffov em tfls IvavTtas TdSeio? KOTOW- , 
Xotitev- 8aou ? T dp eupe toO? irapabeSaM^vou^ rf|v mcmv, toq-outou? tou? 7Ta P a^e^evnK6Ta ? t^ amcma 
KaTaXeXomev. - % - Fa : i. 2. - B : 1. - Ba: .1 (- F). - 2 (AaZdpou toO £uJTpdcpou.^TO<; v n mo- 
9ev tov uovripn piov OirepxeTat Kai Trjv £oJYpa<piKfiv...). — T : 1. — L : 1. — O : 1. i. Q ■ ■ ■ ^ 
■Eodt? (cf. Sept. 5»). -C : 1.- Cb : 1. -Co: 1. - H:i.2. - Tou d Y ioo Za X aplou tou 
o-kutotopou Kai 'lu)dvvou bvnYno-i? rtdvu » d»p£Xmoc. Mp ti ? tOjv KaTd koo-^ov Treptopavwv, ovojxa 
auTiu 'lujdvvns, ^VTUiV wmuppoWiaac Kai tov Xitov M €Tepx6nevo<; piov f epYUJ Tr,v to,v d T aeu>y icpoc 
4auT6v eireo-TtaTO » neTOuaiav, eTTa T puTTva.v ev xa» S Trpoo-eu X at? Kai vncpwv toi S eiriirpodeev auTou 
xctTope^affiv. -Q? be M eTd tu.v dXXojv xai to ev t«T ? auXai? Kupiou Ttavvu X €ue.v AiropafTijTov flv out^, 35 
ma tu»v vuktAv dq>(ic£TO tt P 6 S tov ere' dvouan Tn? toO Geou A6 T ou d T Ca S » Io<pia ? vady, tov ev tu, 
ButovTiuj. Kai Td ? TtuXa? fl»l KeKXe l o-^eva S eu P 0jv ev t^ TtX-n^ov aKapvio tcdqin^ avercauaaio, 
teDimeupf&iiv xai «■ xf|v ex tuttou outoO dxoXou9iav. Kai ^ ev toutoi? fjv, Xa^nbova <pu,TO ? eHuiQev 
epxouevnv 6pd. •EirKTriiffoc be tov 6«p0aXn6v dvbpa Ttvd ae M v6v etrouevov tw cpojTi xaTevoei. Km irep,- 
Xapffc aiauep'eTti t* Bed^T. YeYOvd,,, auveo-Te.Xe udXXov eauTOV yvdhrtxi BeXujv tou dffepxoMevou » to 40 
duoTeXeapa. 'Q? be Xomov exeivo? nb n , tou cpiuro? uopeuopevou, tt P 6 ? Td ? xexXeiapeva? ™Xa ? 
dq)ixeTO,e7i= auTij ifl cpMa K P oaxXi0ei ? xai Sxava.? TrpocreuHdpevo?, 6^0 Td ? X €ip«? pereujp^a? to 
XptorTOcpopov o-npeTov t« ? TruXa^* biaxap&rte xai Trapauma auv to) (pmi dx^XuTu.? eia n X9e. Km 
TTdXiv in aOT* tuj ebd<p« xaxapaXibv eauTOV, ev <b dvujBev f, Tfj ? SeopnTopog eixdjv 4«€TuiruiTai. xat 
dvao-Td ? , 6nolor^mu5 xai touto, T d ? TruXa S iiveojge. Kai dveX9u J v ev t^ vdp9nxt irpb C Td ? ap T upea ? 45 
iruXa,, ixavcu? ^ eboSe to, dpcuvTi, upocmfifoTO. Kai rcdXtv 6pa tov oOtov btd Tn? acppayibo? xm 
touto? Td g u.pata? uiravoiHavTa atuXa? xai cp^Toeibn 5Xov ev t* (TeTtTu, vaoo eicrepxopevov xai m?a to 
ueaatTOTOv tou vaou u^ou to? X €tpa? b.dpavTa xai tov Geov eHeupev.Cdpevov » "OTe be to? eu X a? T«p 
0e& xaXui?- dneboTO, ™SXiv vo^no-a? to e'axaTOv tou vaou xaTaXauBdvei upoauX.ov, ™v ttuXwv 
udXiv 6tt6 » 9eia S lvep T eia? aC0i ? » dnoKXcur8€iadhr. "laTOTO o5v 6 iepo? exewo? dvr,P ducxrxorcuiv uj ? 50 
gXetev, fiiroi Tr,v Tiopeiav e X oiev « 6 tou vaou e2eXed>v. 'Q 5 be Xoiic&v thv kot eu9eiav 6boy &*&, 
toOtoj » ^ dKXdcra? 6 'APpapiaio? eKeivo? dvf|p MKoXou0ei xaTapaBeiv ^ouXopevo?, ttou dpa 6 tou 
0eoo" Mc dTTOxpuTTTeTat ^a P YapiTn?. *Q« be ^ 6bo0 p.xpov GnexxXiva? 6 cpmvdpevo? Ttpo? to 
KdTavTe? tou pdpTupo? MouXiavoO tu-v pagpibujv e T lveTo, upo? ti apixpoTOTov tojv eKe^e anapa 
emo"Td? xai to th? gvbov ofian? Yuvctmo? dvopa Mapta? » xai .(TiYnpfi Tfj cpujvrj KaXecrag xai rg X e»pi 5 a 
xpoucra? eianX9e, to Te Ttep.aaTpdnTOV tov dvbpa yti<; » K« T d t^v obov urre£t6v dvex^pe. xai ev apepo- 

- o eaXd.cn, KUMivouaa i«oa ma vukxo. bu.Ka«pfa« P , »rr «jp~ to l^^^SSS^Rl 
i OHcpobou, F. - • OauTi F. _ • toOxou F. -"«■"'■- " SCST1 « o«. Mv - ^MapiaM I - » cp ffl? 
» Tm? iruXmq Mr. - 15 «€uviZinevov Mv. - l6 ty\c, add. Mv. - Sxei mv. cm. f m 

tov avbpa Mv. ' C XoiiOTUJ^dXXdxaiTrapdT&v BbeXuKTiuv xai dvo- XoTtpeTi^^ uTtocTTpecpef TrdXw be eiq thv auTrrv 

f 8Sv. diu»v eixovoxauaTuiv TroXXai? Ka^iaQn *\m*H itopeiav uepcp9ei S tu)v auTuiv gveKev^ biroeeo-eiov , 

Kai Baadvoi?, bid t € ; t6 o&cQm m\ rrpotfKuvew uepi t« peaa *ou T fj ? 6bo0 Tnv T.piav outou 

rd t^v d T imv aeBdcrpia eKTu^pata bid Te to ^u X nv ™ Kupiip napeBeTO. To pevTot upumnov 

„ eucpu.i? ru.YPacpetv TaOTa oiKeioxeipaJS toi? mva- outou cr^ua toT ? iroBoOa.v dvaKopicrOev^ ev tq 

Eiv Kai oTa BeXeai tou S dXiT nP iou ? KaTaTo 5 eueiv. BamXibi tcuv uoXeu^v KaTeTeBn uepav tou aaTeo?, 

Outo? Tfiv im thv Ti P eo-BuTe P av 'Pd>pnv 6bov ev t^ povij tujv Eudvbpou. 

o-reXXeTm dnoffroXiirf|v eyKexeipiapevo? bmKoviav, 3. Tf, oM n^pa pv n PH tou daiou ^impo? 

tojv rraTpixa-v cpnpi xai^ dTTO(TToXiKd,v boYpd^v ^v lindwou toO AeppoxoiTOU i f tou ev TU, 

10 KaiTtapaboaeujveVeKevxataue.c; evTeOGev pe T a- /OXuprru; dTurvwwji^vou 2 . 

MHN1 TQ AYTQ IH'. 

1 "ABXnffic tou dYiou M eYaX MdpTupo ? nxd- 9ev tou W au.paTO? auToO peTa T n v T«pu>piav Nov. 18. 

twvoc;. Outo? flv K 'ATKdpa? Tik troXeuj?, X ^P«S BaXepoO * xai fibtOTOv ti drroaTiXBovTO? jevope- 

TdovraXaT^dbeXcpo^ToOdYioupapTupo^AvTio- vou ^, itoXXoi emcTTeuaav ei ? tov Xpiotav «B 

15 X ou ^i t,i? BaatXeia? AtoxXnTiavou >. Aid be Tr,v oOtio? cr<paipm? TieTrupujpevm? to? paa X aXa S xm 

d C Xpio-Tdv 6poXo T iav TtpodnxQn 'AYPmirivtp to, Td? TiXeupd? xaTaqpX^Tm, a.aTe koitvov tcuv Te - 

nT epdvi veo? tf>v Tr)v nXmiav a , ■ Tunrerai Otto pivd.v xai tou o-TopaTO? dvabibocfBai. EOHapevou 

bd)bexa'(JTpaTiiuTU)V 3 , evra drrXoOTai erri xpapB«^ be toO d T iou xai oupaviwv buvdpeujv eiirouo-uiv to 

tou x«Xkou ^TupujOevTO? irdvu, papbittpevo? dvuj- dpn>, xcoXXoi tujv uepi tov fi T epova touto hkou- 20 _ s (dTroOToXiKHV - <?W K ai) om. Sa. - s on. Sa. - 4 xapiv add. Sa. 
3 — i AepuoxatTn Sa. — 2 xai? aOxpo irpecFpeiat? 6 ... add. Sa. .*-„«„• vr ,i 

l] - i (dbeM; - AioKXnxiavoO) ^i T f|s fiaoiKeias AioKX^Tiavou dbeXcpo? tou a^iou M apTupo? Avtwxou ba. - - Kai 

add. Sa. - 3 arpaTituTuiv bdibMa Sa. - * revoudvou odd. Sa. ~ 5 om. Sa. 25 Tepoiq exeivoiq n oOcra vug e T viupi£eTO. 'AXXd to yuvoiov etribpapov peTa ti|5 <puitotuito0 Xu X v(a ? 
dvdipav to. eio-eXOovTi dvbpi itpo^verxev. '0 be ifitc. 21 tQ xXivq Tipoo-KXiOei? p»iT d'XXa.? ttuj? to <nujia 
biavanauffa?, tt P 6<; ep T affiav eTpdmr aKUTOTopo^ T ap n> xai beppaTtuv biappacpeu-;. T6 T e 6 eTtaKO- 
XouBujv aOTiu dHiopvnpoveuTO? 'iiudvviK, dvepu9pido-T W5 tQ KeXX^ upoae^aXe Kai T.]Y^P^Xi6eis, 
bdKpuai 22 toO doibipou M tou? rroba? xaTeppexe- « Mf| ditoxpu«pi^ dir' epoO, Xe T u>v, Sffn? ei 2i xat ti? 
30 » f| O^^H ^PTOffta <'1 ei S 25 > t6v 0e6v bi' oO T d? egaiffiou? buvdpei?, S? eibov, TreTroi n Ka?.» Kai 6 
TaTrav6q>pa.v exewo?- « lMn*W<™. W™ v ' bld t6v K ^ l0v " ^"P^ 6 ? ei ^ 1 «v9 P ujto?, pnbev d T a9ov 
» e P Ya«T(a?em<pe P 6pevo?-Ti? T dpeip l 6 ibufcmc «W H ^Bev pepd9 n Ka Turro0a9m tkTi 26 xavoviZe.v, 
»e7T.ben? &v xai oixTpd? 2T emffTnpn? 28 TipoanXuTo? 2 « ; TTertXdvnffai, ave P , irenXdvnffai, cpavTao-pa 
» uaXXov ibujv Kai ouk dXr,9eiav. » T6.T6 6 T epwv toT? bdKpuai npoatenKC bdxpua, pn evbou? 6pxi£iuv 
35 ei? tov 0e6v eiueiv to»v dpeTcDv 30 auToO to TiepiboHov « Ei pr, T dp g P YOV toOto th? upovoia? « tou 
» YViuffOnvai Td xaTd ae 32 , o0x dv e T d> 6 ad X io"TO? 9eiup6? toioOtujv puo- TnP iu)v fjEiuienv Teyartai. » 
TdTe Ono tujv fipxuov uJOTtep crrevoupevo? 6 dvi 1P dvaaTd? S9ev eKaBtrro Kai neTdvoiav tt P iutov tu^ 
T e P 0VTi Ttouiodpevo?, ouTtu? ?ip2aTO Xe f uiv « Oubev eVepov em T H? wn6p6u.no, fid" T n v dX^Bemv, 
» KexTnpai, dbeXcpe pou, ffuTXwpnaov, ei pn to TaT? dpapriai? pou ffupcpupeo-Bm xai ms cfapxo? thv 
40 » eurcd9€iav rrepi ttoXXoO TioieToBai. 'Ex be^ToO Geou pou th? d T ae6T n TO?, o«pe ttotc tik T«vvns 
» tov <p6Bov eX\OYiodpevo? 35 , TauT. 1V ^v opa? dbeXcpnv T uvaixd ttotc itpoffa T 6pevo Sf to xaBapov Teuj? 
» Til? crapKb? ouk epoXuva, dXX J e^icrou Tfj d T vei<}i aToi X n(TavTe?, uj? (TTetpeuodo-rj. TauTr, to bpdpa toi? 
» Yvojpipo.? evaireKpO^apev xai p€ X P» Tfj? beOpo bid tov tt69ov toO rrXdcTavTO? Tq? puirapd? piSeuj? 
» xa9apeuopev. npoae^ffui be aoi xai eTepov bid T f|v tou 6pxou dffcpdXeiav. 'O epo? aira? Bio? oubev 
45 » rrXeovpd TiivdXn9eiav,ei pn TpmAffioy ev xai touto ueTaxeipi^pevo? bepaam xomd) ep T aZ:6pevo? 
» xai thv ex toutou npooobov iffoTaXavTov Ti9 n pi to updiTov Kai TtpiuJTepov to. XpiffTip ■ t»] be X p€ia ttj 
» nM eTepa 36 to beuTepov. Kai outuj? dei <yuvTnpoOpevo?, tov K P vrf|v Ka9 J UaffTrw Kai tujv <popoX6 T uJV 
» TtveupdTwv Td? e<pobou? cpavTdZopai. » Kai o-uprrepdva? d.be tov X6 T ov, dXXr,Xou? KaTaffnaffdpevoi xai 
Ttpd? Tflv xaTavedo-avTe?, ev eipnvrj Tii? KeXXn? 6 iepo? uTrave X ujpei dvfe. Kai 6 pev dTreX9div ev § tijv 
50 Seviav exexTnTO, tcu ©eu^ n*xapfat€i ^v ot? TeBeaTo » peyaXeioi?. '0 be Baupda.o? eKeivo? cfxuTeu? 
■ xai dXnBd.? dcpiXoxopiro?, Til? dv9pujTrivn? bo£nS V^m to beXeap, peTavdcTTn? Tfl? xeXXn? kf€Km, 
dyvujaTO? Trd<Ti to Trapdirav T evopevo?. - '0 Smo? Aoytwo? ev eipnv^ t. - '0 d^o? Tevvabio? 
Thrrpidpxnc KawaTavTivouTToXea.? ev eipqvg t. (Nov. 20 2 ). - '0 d-f.o? MdHipo? mnpidpxnC Ktuvo-TavTi- 
vouiToXeuu? ev dptpn} t. (Nov. 20^). - '0 oato? 'Ioucttwo? ev eipnvr, t.-Mv: 1. 2, - Zaxap.ou. 
55 'lujdvvou btr|Yno"i? ojcpeXiuo?. — Mr : 1. _ 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. - H : 1. 2. 4. - P : 1. 2. 4 : Tu>v d^v uapTupujv Za X a- 
piou xai -AXcpaiou xai Za(x) X aiou. - Da : 1. 2. 4. 3. - Db : i. 2. 4/3. - F : 1. 2. 4. 3. - Fa : L 3. 4. 

« unbe Mv - « «,«. Mv. - « tou doib^ou odKpuoi Mv. - « ii** M. - 2& n * odtf. Mv. - « «al add. My. - 

» rf.cS IT,:- - « Mv. - - w!U*« My- - J-Ojv Mv. - « nv «U L Mv - - ^« «dd M • - 

60 » «i«. Mt. - 3i ^k be Tii? Mv. - » XoTiffd^evo? Mv. - » vq be *»eT€pa Xpe.a Mv. - TeOtatai Mv. (JKUTen? mv. Nov. 17. Nov. 18. SYNAXARID'M CONSTANTINOPOLITANUM 236 Nov. 18. f . 84. Nov. .19. 235 

crcur mi euGu? 6xoxro?,ev Gj cxuveKpoxeixo xw neXncrev 4v 'Avxio X eia 4m AxoKXnxiavoG. Ouxo? 

'A T p«nrfvui to 6 Pnp«, KXoveiTai ko! xfi? <pptKxn? xou? Otto toO beou? 4m xnv eibujXiKnv 2 xcXavnv 

4mffKOirn ? 'ToObe0Tr6TOuXpiffToOiTp6 S T6v dxiov Kaxaorupopevou? X6 T oi? emTtXnKTUcoi? dveipxei 3 , 

u n vuxri? Tiverai- eixa d™ toO vujxou ev <T X npaTt too 8eCou xrdvxa? uTropipvnffKUJV cpbpou. Aio my 

Xujpwv ir,v bopdv dcpaipetxai Kai xd? adpKa? aOxoKXnxo? xd. biKaffxfj irap^m xf,v dOeov xcXd- 5 

Eferai Kai xd? rrapeid? Kai pnpou? Kai T 6vaxa Kai vtrv bieXeY X uJV pexdXn iq quuvfj- 8xe Kai dvapxca- 

xvnua? Kai dtrTpa T dXou?- Kai rote xnv bid Hcpou? a9evxa eK&euffev 6 bucaffrfK ^ mipl biacpGapn- 

be X exat xeXeuxrjv. TeXeixai 2>M auxoO cruvaHi? ev vat. '0 be pacXiXeu?* AiOKXnxiavo? xouxo yvou?, 

to. creTTTtu auxou papxupeiip to. dvxi ev xoi? toO pev mjpo? dirfraTC xf,v be xn? auxoO yXojt- 

Aopvivou' epjJdXoic. T n? ^Komiv icpootdove yevtoeai- dXX' papxuc 10 

j 2 Trj autfl fmepa d'eXnc*? toO d T iou pdpxupo? Kai xr,v -fXtixxav dcpaip 6 8ei? T erwvoxe P ov eXaXei 

Pamavou Kal toO «Juv auxo, v n mou. Ouxo? fjv Kai icappnrtf xov Xoyov Mpuxxev. 'Em ttoXu be 

em MaEtpiavoO pao-tXeuj?' bid be tov onep xn? el? xauxa xrpdxxiuv ev Trj elpKxi, epP«XXex«i Km ev 

Xpioxbv xdoxeuj? ZnXov, eiaeXeeiv pouXopevov xov xcevxe Kevr^ooi xou? xroba? ™ P axa9e>?, ve^axi 

vrrapxov'AaKXnmdbnve^xov xujv eibuoXujv vaov, xujv Kpaxouvxujv ev auxo?? xoi? betrpoi? Ppoxu, 15 

Kaxeo-ve 5teXe TX uJV ( « Ouk riffi, Xe T uJV, xd eibujXa TreptpXn8ei? dixoTtviYexai. 

» 9eof, » Kal An « uxrepexouoiv ol XP^tavoi xujv 4. T* auxij npepa deX,a l? xoO driou ^«k X «iou 

» ev doeSefo tavxiuv. » Turrxexai ouv xrap> auxou biaKOVOu ife ev rabbdpoi? taXqaiac. Ouxo? bia 

etc xo <7x6p« Kai dvapx^eeic Eeexm xdc rrapetdc. xe xo p P a X xnc iiXirfoc I «d ^ t*r »rn ^avxa 

,L be Kai natbiov, xou d T iou xoGxo aixn^a- xov piov bfiafauaiv € Keivu, x* ev euajTeXioic Z«k- 20 

uevou, dc eXe TX ov xoO Oirdpxou- Kai Cpam**, X afcp * o0™« d»M^m- flxPn ouv «m xou ^ 

Ltovbelaepe.ve^xovxOivxP^avu.v emev xoc mb.poOv k«1 papuv kXoiov cpepu.v em xou 

Kaixu.xneevxnvKe q ,«Xnvd.e T pnen. '0 be a T1 oc rpaxnXou. Kai ep^eeic Kai «,exa exo ? ,av«c 

kpavb, xnv TX^rxav eKxepvexat Kai pexd x,v x% etc Xpuxxov m^c, bewatc W; din»ep«nn» C 

xc^eeTTexa^apaboE^.euxaptamvx^e^. taopdXXeia. KoXdaear K«i X aXe™c oxro.ewac ^ 

'EullelvTOc. oOv xoO Kaxd xov ax.ov rcapa- aiKiac, be^oTc dvaXa^dvexat koi um> xe^apa 

r^M^^^NM,^, Kevxnpaxa xoO to^ ^P^v v 

O6T00 ev xn eipKx^ 6 dbdpa, t* *vM Tn ? «0io- me^opevoc koi Kaxaxewopevo, Mexa b 

TpoOKaipou Jn ? dnoXtem- xai xov xoO papxo- xoux.v ^0^0 ^ p^ «,i o Oaupao, 

I "o^exa. oxe^avov. TeXeTxa, be n aoxoO 'AX^e.o, uXnpn^-PX- Hveupaxo, e.oo- be ao 

L« £l c 4v x* papxupeio, aOxoO x^ ftm ev xoic jidotttv axrav xo au,pa xaxaEmvexm Km xac uXeo- 

, ' pdc KaxaKaiexm Kai xeXoc xa. auvaTWVtaxri xa opota 

3 ir«uxn np^pa <mm Wpou » 'P a>,avoO . rrecopevoc • x 9 eipKx^ e T KXeiexav t* KoXa^pOp 

^ *k nJtoSvn axunr T b T evoc Kai xnc 4v Kai auxo<* E6X V - vu X 9npepov ^M 

Kalapda rcapo.ia, b.aKovoc ^v Kai fepop„^ f ewBevx^d Hi^ouc bexovxat xtp.p.av ap.oxepou 35 

MHNi TQ AYTQ 10'. 

1 MvtipnxoOdTtouxrpo^xo^Apb.oO.OGxo? # xoO $acM^ .poecp^xeu,- Kai dno9av^v 

boOXoc Kuptou epprrveuexai n e^oXoroOpevoc. exdcpn P^xd xAv rraxepuiv auxou 
^ be & 4 ^P dTPoO Bnea X apdp. MaS^O- 2. T^ aOx^ n,epa d6X n mc xou axtoo papxupo, 

oa, be -HXI, t* P^TdX. rrpocpnx, Kai xroXXd W BapXad^. 05xoc uixiip X ev e2 AvtHqm i ^ 

auxov uixope va ? i^KAbtenn. 05x6c femv 6 xpi- rcpe^ux nS x n v n^iav. A,a be xr,v ac Xp.o-xov 40 

Ttpbc 'OxoBav. Mexd xauxa drroXiixuv xr,v Xexoup- pouveOpoic Kai xou, ovuyac. dvaaimrai. E.xa xu, 237 MENSIS NOVEMBER 238 f. U- - c biKCWJTtKov add. Sa. — 7 Aojxviivou Sa. 
4. - 1 (Livui - Zaiqtalui) om. Sa. - » xoOruiv S, Sa. - » ireiooojxevo? S. - om. Sa. EuMav 45 Nov. 18. Nov. 19. • -B-1 J -Ba:1.2.4.3.-T:l.-L:l.-'Apb l oO(Nov.in-0:i.2.4 3.-Q:2.4. 
3 _ C • 1 2 4 - Cb : 1. 2. - Cc : 1. 2: 4. - M : 1. 2. _ 'EpurxnOev xo &Tiov v n mov napa xou 
exrdp X ou 'iroTov oe^ei 0ebv Kai eircbv xov Xpiorftv E. t. - 3. 4 (ZaK X aiou Kai 'AX<patou). - Mv : 1. % - 

To dyiov vnmov kxX. — 3. 4. — Mr : 1. 2. „.-■»»,, wt 

SYNAXAR1A SELEGTA. Sa : 1. 2. add. : TeXeTxai be fj aoxoO o-OvaHi? ev xfj povrj auxou xg ouo^, so 
KXn<Jiov xoO Aeuxepou, nxtc emXe T exai xou navapexou. - 3. 4. 5. 6. -H : 3. 5. 6. - P : 3 (Miou). 
5 - Aacriou (Nov. 20*), TTaY X apiou, "A&i (iterum). - Da : 1. 3. 4 (A T amJxoO). - Db : 1.6. 4. ^ 
F- 1 3 4 - Fa : 1. 3. 4.- B : 1.- Ba: 1. 3. 4. (f. 125*, mann recent. : ToO d T iou pdpxupoc BapXaap 
EAta" ei 5 ic' xoO aOxoO pnvoc).- T : 1. - L : 1 (T6 auvaSdpiov ApbioO l^m 5ma9ev).-0: 1.3. 4.- 
Q- 1 3 4 -ToOoo-iourtaxpo? np^v Zipujvoc. Ouxoc nv e K xf K KaXaPpd.v ^pac fie xivoc povnc 55 
dtia, Kai eaupao-xnc- it fo povflc pova X oi ev btaKOvia axaXevxec Kai napd x M v OdXaaorav T^ovoxec, 
•Aiapnvol bt.pxopevo. IXa P ov aOxouc aixpaXd.xo.c ev 'A W ikO. '0 be xou Kotvopiou rraxnp PouXopevo, *w Pwmp 7Tpoo-a X eei«; dxrXouxai x n v X etpa Kai xcup ext 1 xog. ToO be ertdp X ou 2 Kaxd xov xoxcov fevopevou 

auxfj' Kai Xipavcuxbv be X exai , beboTMevov xoGxo x0> K ai x&v ayiov 'AZriv ei? xnv xaiv Xoimliv IkitXtiEiv 3 

dpxovxi, wq, ei xou? dvOpaKa? uexd xoO XipavtuxoG xcoXXaT? vi<pdcrtv {mopaXovxoc. TrXntdiv Kai eK xujv 

rip Paiu'ip emppiqjeie, voMf&o«oi aOxov xoic dbuj- xpt X d.v dvapxr|ffavxoc 4 Kai mbnpoic ovuEi Eteav- 

5 Xoiqeuoiav Ttpoo-eve-fKeiv/O bedvevboxo? eicrxri- xo? 5 Kai eppaXovxoc. 6 etc Kdpivov rcupo?, eirei n 

K ex Kai dxpexcxoc, euxovaixepa? auxip 1 X aXKoG Kai cpXoS'dxceapeaen Kai 6 aYioc, gpeivev dpXaprje, n xe 

cribnpou cpaveion? ^ oeSiag, e'tu? 06 xo wOp xnv fwr\ «» n 9u T dxnp xoO exrdp X ou 7 xrpoOnXGe xq 

exrtKeinevnv (7d P Ka xns xe'po? baxcavnerav Kai Kaxa- xciffxei. Toxe 6 s excapxoq 9 dxcoxunGnvai rrpoxepov 

(patov €icj xnv Tnv eSerreo-e, Kaxaaxpacpevxos auxoG 2 . xd? KecpaXdc. xujv pv' o-xpaxiioxaiv xcpoaxdHa?, pe8' 

10 3. Tfj auxfj npepa d'6Xno-t? xoO dxiou xai 6au- iliv xai xfjc'eauxou tuvoiko? Kai xrj? OuTaTpoc, 

^axoupyoO "AZr\ . Ouxoc; fjv exri AtoKXnxtavoO poffi- f u<Txepov xov dyiov xuipa, ocpobpaic. Kai auxov bid 

£■86. Xewc. opudjpevo? eK xns X<i>P a ? ! Ttiv 'lo-aupujv, Hicpouq xeXeiujefivat eKeXeuoe. 

Oxpaxiujxns xnv xdSiv. KaxaXimbv o5v xnv OTpa- 4. Trj auxfl nuepa dOXno-i? xoO d T iou pdpiupoq 

xeiav epdKpuvev ev J epnpu) a X oXdZujv vnffxeiaic. 'Axaxriou. Ouxo? nv ev Kaiaapeia 1 xnc ffaXai- 
15 Kai eu X ais, e'vGa xcoXXd? tdoei<;Kai OauMaxtuv evep- o*xivnc, MaEiptvou Autouo"xou auxoGi xoxe evbia- 
T eias exeXeaev. Tiro xivujv be KuviyfiOv pnvuGeic, xpipovxo? Kai OuppavoG 2 bouKp?, dvnp <Jwq>po- 
rcapecrxn xuj AiOKXnxiavuj Kai xnv etc. Xpiaxov auvn Kai emeiKeia ptou biaxTpemuv. Ouxo, Qr\pioiq 
xctffxiv opoXoyno-a?, rrapeboGn AkuXiviij xuj exrdp X ai popd xrapepdXXexo 3 dyopevoq Kai xrepiaTO^evoc Kai 
u.exd xujv pv' crxpaxiujxuJv xujv em xfj auXX^ei peoov xcopTxeuujv toO ffxablou, biapoXnc oubev 
20 ' auxoO dxroaxaXevxujv, Tcemo-xeuKoxujv 'r\br\ Kai I X ujv crn.ueiov n Movov 4 6x1 xptaxiavo? Oxcdpxeu c O 
auxujv xuj XpicTxip, eaupaToupYncravxoc. xoO jadp- be Ma2t|iTvoc opujv dpKWV Kai napbdXewv popdv 
xupoc. ev xuj extavievai auxouc Kai bid xrpooeuxns xov ayiov revnffopevov, 1x^9* K «' eo"Kipxa, xou 
ubujp eHafaTOVxo? Kai buiJiIivxa? xouxoug xroxiffav- jidpTupo? empoujpevou Kai Xeyovxoc xuj Xaai- Nov. 19. Eeoavra S. — e ^P«XX6vto? 2. — 1 Sa, flrtixoO S. — 2 T€\etxat &e add. Sa inter Synaxaria selecta. 
25 3. _ 1 T j^ add. Sa. — 2 CnrdpXou Sa. — 8 K^i KaxairTiriOiv Sa. — * dvapTi"|cravTa S. 
S — 7 o-irdpxou S, Sa. — s supra lin. Sa. — 9 u'napxo? S, Sa. 
4. — 1 6c Kotaopefa? Sa. - 2 corr., prim 06pT«voO S. — 3 irepie^dXexo S, Sa, corrart ex Eusebii Mart. Palaest. li, o. — 

4 om. Sa. xou? pova X ou? 6k xfj? aixMaXujcriac dvcHcaXfoaffGai, oxeXXei xov ooiov Ii,uujva Txpoq dvdppuoiv TdJv 
30 uova X ujv. '0 be dxreXeiuv ev xfj xcoXei, ev rj 01 dbeXcpoi Kaxei X ovxo/ m=pixu TX dvei evi xiuv MOva X 0Jv Kai 
xcepixrxuHdpevo? auxov faexd baKpiiujv npujxa- «TToO ei, dbeXcpe uou;» '0 be- ^'Avepujirog exGpos xou 
» 0eou iVfOpacfe pe, xrdxep, Kai Ka6' eKdaxnv pidZa ue xoO uarapicrai. AXX 5 eXxciCuj ei? xov 0e6v icai eiq 
» xd, driac eO X «s aou, xoGxo ou m xroincuj. » 'Q<; ouv xaOxa diuiXet, tbou Kai 6 lapaKnvo, > ep X d,uevoc, 
K ai ib? eibev auxov xuj uova X uj opiXoGvxa, uppio"a<; xov ooiov, eHexeive xnv X eipa auxoO paniffai auxov, 
35 Kai euGeuje e|4ewev n X eip autoO Hnpd Kai dveveprnxos. 'EXepvTO? ouv Kai exepou pappdpou Kai pouXo- 
pevou xo auxo xtoinffai, xrapeXuGn Kai n auxoO beSid. Ibdvxe? ouv Kai ol Xonxoi 5 AYapnvoi xo TeTOvb; 
Oimeiov, dpxtaaeevxa 2 xov driov dmhaTOV xepoe xov dp X ovxa auxatv, ov KaXoOai xfj ibia biaXeKxip 
aGTUJV d^epi|ivn s , Xeyovxeq- «T> (aova X 6cj outo? udroc; eaxiv Kai bid. xnc. paYtKfic. auxou xe X vn? *ai 
» xouc pouXoiaevouc aOxov paxcioai dxreSnpavev auxujv xd? beHidc. » TaOxa dKOUffav.xec oi xu> dp X pvxi 
40 ouxKaSetopevoi tepovxe?, 01 Kai povopdpxupec. Xeropevoi, dxceKpieno-av « 'Edv effxi pdyoq, xac £npav- 
» Geio-as X eTpa? ou buvaxai idacKT8ar et be ixoinffei eu X nv Kaxevwmov nM-uJV Kai ia8u)oriv, oxi boOXoc, 
» ion xoO GeoG, xfXnpouu.e0a. » Tauxa einovxe? xrpoexpetpavxo xov pova X 6v Ttoincrat eu X nv. '0 be euHa- 
pevo? Kai xuj oimeiuj xoO OTaupou cypafioac, aOxcuv xd? beHidc direKaxeaxnaev T iei?. ( Q? ouv eibov.oi 
pdppapot xo tctovo? mipeiov,. egecrxno-av Xe T ovxe?- « s Erc' dX n eeia? boOXoc. xoO Geou eaxiv 6 pova X 6? 
45 » ouxoc;. » Toxe xrpoo-KaXeo-dnevoc; auxov 6 dp X uJV e>n ' « Ti Irivuv dq xov xoxrov xoGxov eXnXuGa?, uj 
» KaX6Tnpe;» '0 be e<piy «Tpei? (j.ovaxou? eKxoO e^oO povaoxnptou ouv veaviOKoi evi n^aXujxicren- 
» aav Kai nXGov ei? dvcZryrnffiv auxiuv, eiye Kai xcapeHexe poi auxou?. » '0 be.ecpn' « 'Excel, KaXornpe. 
» exrXnpocpopnenpev 6x1 boGXo? xoO GeoG uxcdp X ei?, ou ubvov auxou? aoi xrape£opev, dXXd Kai oaou? 
» dv xujv X piOxiavd.v pouXq, Xdpe kui dxceXOe ev etpfivi]. » '0 be XapiPv 5oou? fiv. xujv X pio-xiavwv 
50 eupev, eHapxuoa? be xai xcXoia 6 dpnpd? \ bebujKev auxuj, xrapacr X ujv auxai Kai lapaKnvou? ei? xo 
biao-ujaai auxou? ev xfj eaXdaoo, bou? uOxoi? Kai dvaXujpaxa Kai X puoiov ouk oXitov xcapaO X ujv xuj 
oo-iuj, eniOKnipa? to!? ev xot? xrXoiOt? 'A T apnvoi? 6 dp X ujv xou <yru«ioOv Km.xrpo(Te X eiv xnv uoXixeiav 
xoO |j.ova X oO-. « "Ivo, (pnaiv, urcoatpeijjavxe? dvaTTeiXnxe fipiv boa dv foryre ei? xov ariov. » 'ESopun- 
aavxe? ouv dxro 'AcppiKric, di? KaxexrXeov, eEiaxavxo ol pdppapoi opiuvxe? xov baiov vno-xeuovxa Kai 
55 KaG' eKdaxiyv xrpoOeu X 6pevov. 'Q? be ei? vqoov xiva xcpocrujpmoav rravxeXui? dvubpov, evavxiujv dvepujv 
xrveuadvxujv, xcpooefAeivav ev auxfj nuep«? iroXXd?. nXnpujGevxo? be xoO ubaxo? ooxrep^ ei X ov ev 
d-rreioi? '■' auxujv, e,ueivav xpei? nuepa? Trj biipei <pXe-f6fjevoi. 'Ibujv be 6 aTio? ixdvxa? Kivbuveuovxa? ck 
xn? bii^n?, eiuev auxo!?- « Teuiauvxe? xtdvxa xd Kepduia dxco xn? BaXdffffn?. dTd-fexexTpd? pe. » Tujv be 
xauxa TeMio-dvxuJV. Kat dxaYovxujv xcpo? auxov, auxo? KXiva? xd xbvaxa xcpoanOtaxo Kai aeppayio-a? xa 
60 Kepdpia xd xcexrX n opeva <ek xn? OaXdcfOn?, e08u? e T XuKavenaav. lliovxe? ouv o'i xe ai X MdXujxoi Kai oi 

' lapKrivocj Q. — - &piraoe£vxec O. — - furtr kijvwhnn dpnpdv. — * dpoipac Q. — '* icaTT«oi; Q- Nov. 19. 239 SYNAXAR1UM CONST ANTINOPOLITANUM 240 241 MENSIS NOVEMBER 242 Not. 19. f. 85 v Nov. 90. Nov: ti>. Nov. Si « 06 <pauX)}? IveKev ama? erri Tovbe rrdpeipi tov 
» aTUJva dXX 5 iva 5 iraffiv upiv 6 tov eva 0e6v Kai 
» povov oOpavoO Kai ff\q bripioupYov eibevai Kat 
» rjeBetv papTupaipat. » '0 be Tupawo? opYH? Kai 
GupoC TrXrjO"0ei? toO? Gfjpa? dcpe0fjvai kot' auTOu 
TrpocrTotTTer auTO? be prjbev peXXrjcra?, uiravTidfe 
dpKW beivip .""Kcti tpoSepui Gripiiu, u<p' ou brj Kai 
cmapaxGei?, 4'ti epitvou? ujv au0t? ei? to beapujTfj- 
piov dvaXapBdveiai. Mtav re btaBtuicra? 7 fjpepav, | 
Tfj uOrepaiaXiOuiv aUTU) TTpoo*apTrj0€VTUJV 0aXdrTr) 
KaTaTTOVTOurat to ffdipa, Trjv be vpuxnv oi v depot; dq>tr)0"iv e<p' rjv loTreubev oupavurv BacfiXetav, 
dfTeXiuv dpa Kat papTuputv x°P°iS -0"uva.feXaff9ri- 
rjopevrjv Kat auyxopeucrouaav. 

5. Tfj avrrfj fjpepa d0Xrio"i? Tt "v dyiuuv papTU- 
pujv 'AvGipou, OaXeXaiou 1 , XptffTO<p6pou, 5 
Eocprjpia? Kai tujv tocvuiv auTfj? . 

6. Kai pvrjpri tujv &Yiu>v diroffToXtuv TTeTpou 
Kai TTauXou, ZTecpdvou Kai 'iaKiuSou dbeXcpoO 
toO Kuptou. TeXeiTai be f\ ToiauTrj cfuvafi? ev tot? 
AtaKOvio'crri'S/ ovtuiv Kai tujv erKaivtuiv tou toiou- jq 
tou vaoO. MHNi TQ AYTQ K'. 1. Mvfjpr) toO 6o"iou TraTpo? fjpuJv fprjYOpiou 
toO AeKarroXtTOU. "0? urrfipxev erri Tfj? BamXeia? 
tujv eiKOVopdxwv. Outo? e'cpu pev ev pta twv ev Ti^j 

AeKa-iroXiTuiv Trpo? Tfj Icraupia rroXewv \ fj 6'vopa 
EiprrvoutroXi?, YevvnTopujv beXepYiou Kat Mapia?. 
'OKTaeTfj? be Y^vopevo?, rtpo? Trjv pd0r|O~tv tuiv 
lepujv ypappdTUJV <kbib0Tai Kai toutujv TrXrjpri? 
YeYovdi? Tat? eKKXrioiai? toxokctle. Tfj? fjBr]? be 
autoj €Trav0ouo"n?» ^po? Y<*pov eKboGfjvat utto tuiv 
Yovewv TcapeoKeudZeTO. '0 be XdGpa (puYUJV Kai 
pdXtora bid Trjv eiuKpa-roOtfav totc tujv elKOvopd- 
Xtuv a'i peer iv, Trepirjpxexo tottov ck tottou tou 5 
driou? dvbpa? KaxacmaZxipevo?, Tfjv wipeXeiav 
Trap' eauTdi Qx\0<x\)pilwv. Tiji eYKpaxeta be Kai 
CKXripaxaJYta eautov KaGuKOpaXcuv, troXXais KaKuJ- 
aeoi Kai paXtora 2 baipoviKat? 3 6TrdXato*€v 60ev 
Kat peya? 0auuaTOupYoi; dveq)dvn. Oijtoi; Kai rqv 
Aaiav KareXa^e Kat trpo^ to BuZdvnov eTTebnprj- 

— s om. Sa. — 6 r)M' v Sa. — 7 biaflipdoac Sa. 
5. — ' QaXaXaiov Sa. 
i. _ 1 ii6\6i S, Sa. — 2 nd0TiSi Sa. — 8 baifxoviKtXn; Sa. — 

2. — x MaSijAiavoO Sa, H, MaEi'nou S. crev, eiti9upiav Zywv ^iriTuxelv rr\<; opoXo-fiae. 
'EKetGev rxpbq Tf]v 'Ptupiiv dn-en:Xei, Kai iraffav tr|v 
eo"irepav Trepivo(TTr|0"dpeve? Kai 0aupao"i koi Tepam 15 
rroXXous iKix\f\Zac,, irdXiv rrpoq to BuL ,nov epxe- 
Tar e?Ta npoc; to 'OXup-mov 4 Spoc, peTeffTri, ottou 
Kai obepidcfa? Kai irdvu iKTaKetg diro povrj? 5 
cptuvnq toT? eibomv eYvu>pi£eTO. Kai 6 TcdXw o6v 
diro tou opous KaTeXBtuv Kat irjv OeacaXoviKTiv 20 
KaTaXapibv iKeTGev Te Tip BuSavnip 7 Trpocroppno"a<; 
Kai Zupetuv tov 6poXoYn T} 1v Kat 0eocp6pov, 0etov . 
auroO ovxa, utrep Ttuv CerrTUJV Kai dYiuJV €ik6vujv 
eupibv e^KeKXetapevov Kat noXXa KaGiKeTeucra^ 
Kat TrpocFKUvncras, iv eipnvri ^Koipr)0n, uoXXd Kai 25 
bidepopa j voaripata eH dv9pdinaiv dueXaffa?. 

2. Til auT^j fjpepa pvnpn tuiv ev aYioi? TiaTepiuv 
fipiiJv Kat dpxit'n-to'KorfUJV KcuvaTavTivouTroXeuj? 
TTpoKXou, MaHiptavoO 1 , AvaToXtou Kai 
fevvabiou. 30 'OXuMttetov S. — 5 Tfi? add. Sa. — 6 om. Sa. — 7 Bu^avtio Sa. lapaKnvoi, dboSacrav tov XptCTOv. Touto to o*np€iov 6 00-10? oux airaH povov Troti'io-a?, aXla Kai bi? Kai 35 
Tpt? bid to auTou? eKeiffe V^pa? TroXXd? Tioit\aa\ bid Tiqv tujv dvepojv evavTioTtiTa Kai dXXujv be 
©aupdTUJV Kat oiipeiiuv auToupYO? Yevopevo?, ev eipnvri ^TeXetujOri — C : 3. 5. 6. 4 : AYarriou toO ev 
Kaicrapeta TJiq TTaXataxiviK. BamXeuovTO? MaSiptavoO Kat tujv YeveGXiujv auToO TeXoupevujv ev Trj 
TroXet, eopTiiV erteTeXet toi? BeaTat?. Ax0eig ouv 6 'Aiamo? Itx' oubept^ exepa aiTia f| oti xpto-Tiavo? 
€\r\, TpjTpeTriZeTO ei? ^opdv GriPiotc; Kai ffuv auTtJj oiKCTn? Tiq em becfrcoTou <p6vtp. Kai opa to bidqpopov 40 
afro? uev aTteXuexo uj? ndXai Bapappd? 6 tov beaTforriv opoveuaac, 6 be uTrep XpiOToO papTupuJv 
GavdTUJ TcapebibeTO. AxBet? ouv ei? to peffov, dpKou outuj aTroXuBeio-iK aYpia?, bieffTrapdxGn Kai en 
ptKpbv tprrvetuv et? to beo"puJTr|piov dveXii<p0n, Mtav be evTau0a piujaa? i^pav, tij uffTepata XiGwv 
auTOj Trpoo-avapTi-|0evTU>v 0aXdTTij KaTatrovToOTai to ffujpa, xrjv "puxnv d<pei? ei? x«P«S 0€O ° 2ujvto?, 
Kai outuj? eTeXeiiu0n. - 1. - Cb :3. 5. 1. 4. - Cc : 3. 5. 6. 4. 1. - M : 1. 2. 3. - 01 dYioi^Kayov 45 
o-TpaTtd)Tai xai TrevTi'iKovTa pexd toO cyiou "Mx\ £. t. — Oi driot tp' aTpaTiwTat I. t. — 4. — ToO dyiou 
pdpxupo? 'HXiobujpou toO ev Mayibip ti"k napq)uXiac. 'Eirt ti"i? BaaiXeia? AupnXtavou tou ev'PiOpri, 
f|Y€poveuovTos 'AeTiou ev MaYibui ttJ TtoXei, 6 paxapio? outo? 'HXiobujpo? ev tfl auTf) TfdXei wv Kai 
tov Xpiotov peTd TTappno-ia? dvaKiipuTTOiv bidBdXXeTai tuj dpxovTi... Des. Kat veutfa? 6 aYioq Tfj x«pi 
auToO tou? eXKOVTa? auTov Imr] ei? Tcpocreuxnv Kai rrXiipujaa? tiiv eux^v aTreTpnGii Trjv K€9aXt'iv. — 50 
Mv : 1. 2. 3. — 0! arioi pv' crrpaTiun-ai L t. — Oi ciYiot beKa OTpaTiuJTat I. t. — 4. — 'HXiobujpou. — 

5. — Mr: 1.2. 

SYKAXARIA SELECTA. Sa : I. 2. 3. 4. 5. (>. add. : TeXeiTai be f\ aiiTiDv ffuyagi? ev rrj povfj auTUJv 
xfi ouffii irXiiffiov Tfj? dyia? pdpTUpo? Eu 911 pi a? ev tuj Xkot€ivuj TTiiY a biuj. — 7. 8. 9. H : 4. o. 1. 1 
(i'l uefc/Xn tKK\ii(Tia dei ev fipepa kupiukvJ eopTdtei Kai YweTat t'i dKoXouGia outuj? ...). — 3. — P : 4. 1. 55 
r». 2. — Da : 1.4 (= Ba). u. 0. — Db : i. 4. 5. fi. — F : 2 : Mvnpn tou ev dYtot? TraTpo? npaiv TTpo- 
KXou .i|ixiemaicoTtou. Kujvo-TavTivouiroXetu? paGiiTou tou paicapiou 'lojdvvou toO XpucroOTopou. — 
1 . 4. :,. 2 iMus-'iiou, 'AXeHdvbpou, 'AvotoMou Kat Tevvabiou). — 0.— Fa: 2 (TTpoKXou). ■■— 1. 4. o 
CHpxrd ..). - 2 (MuSipou ktX.). - U. — B : 4. 5. 7. 8. 1. - Ba : i. 4 :*A9Xn<n« tou d T iou pdpTupo? <••' f. 86. ^ : 


3:' KaiToud-fiou Qujpa iv to?? Kupou, TrXrjffiov Tqv 0prjO"K6iav to be emTnbeupa Be<TTt|oTrpaTat. 

tou dYtou pdpTupo? Mujkiou. TexOevTaiv be tujv rraibuuv Kat KaXuj? dvaTpe<po- 

4. Tfj auT^j lipepa d0Xr[O*i? tou frp'ou pdpTupo? pevaiv,6 pev EucfTaGto? Ypdppaotv eo*x6Xacjev, 6 be 

Aaaiou tou ^v AopoffToXu; 1 . 'Icftcov, oti IvTauTri Qecnremo? Kat AvaToXto? to toO TraTpo? peTip- 

5 tij rroXet toioutov e9o? iiv toT? e'XXricrt • tu) Kpovuj x ovT o ^TriTnbeupa. AaBcuv ouv 6 <E>iX60eo? tov 

lireTeXouv eopTriv eTncrfuj?, irpo TptaKOVTa be fjpe- uiov auTOu 'AvaToXiov Kai rrpaYpaTeucdpevo? ev 

ptuv Trj? TOtauTt]? puffapd? ^opTq? erreXeYOVTO eva Tfj dvaToXrj, etTa Ttpb? Td oiKeta utrocrTp^qjujv, 

Ttvd tujv aTpaTiujTdiv veov Kai eueibfj, Kai euTpie- cruvi'rvTncrev XaTd Trjv obov AouKtavai TcpeaBuTrj 

tci^ov Trpb? 2 0uo"iav, IvbuovTe? auTov ipdTta Bad- Kai bibao"KdXuj, drro Tfj? AvTtoxeuJV irpo? Trjv Niko- 

10 Xmd Kat TrpoTpertopevoi drroTcXripoGv Traoav emGu- pi]beiav 6ppaivTi. 'Ev CTuvTuxics be toutou tsto- 

piav auTou, di? pcrd TptaKOVTa npepa? peXXovTa vuj?, erriOTeuO'ev auTO? Kai 6 toutou uio? et? tov 

!Tno"9d,TTeo-0ai tuj Bujpai tou Kpovou. j EX06vto? Xpio"Tov Kai atJTiKa eXou0ri0av ev tuj XaxTapiuj 4 

be tou KXrjpou Kai Itzi Admov tov aTpanujTHV Kat rroTapuj. "ErteiTa KaTaXaBovre? Tt]v NiKopqbeiav Kat ev optXia Yevopevot tou paKapiou AvGfpou toO 
'emcTKOTfou, itdvTe? utt 5 aurou eBarrTiffGriaav 80ev 
6 pev 1X6 Geo? TrpeffBuTepo? p€T J 6X1 yov exei- 
pOTOvr|0n Kai 6 toutou uio? EuordGto? bidKO- 
vo?, dv0pujTrivn? Kat Geia? YVUJCew? UTrdpxovTe? 
IprrXeuj 5 . Ou peTd iroXu be, tujv Yoveujv tov 8 tov 
dnoXnTOVTUJv, biepXr|9r]0"av tuj Magtptavuj. A16 Kai tujv ffucTTpaTtujTUJV TTeptOTavTuiv auTtli s Kai rrpo? 
15 Td opota CKBiaCopeviuv, ^KeTvo? dxaGip XoYiCpip 

Xpriffdpevo? e0KOTrr)Cfe to aupepepov, eiTrujv oti - 

« 'Errei peXXuj Gavetv 4 , KpetTTOv poi IffTtv oj? xpi- 

» OTiavat 5 uTtep tou XptcfTOu pou dTro0aveiv ' » 

60ev TrapaOTd? tuj tou dpxovTO? Bripan, AtOKXri- 
20 Tiavou Kai MaHiptavoO touto pa06vTtuv Kai Trpocr- 

TaSdvTUJV, Kai iroXXd npu>pr]0ei? TeXeuTaiov ir\v TunTovTat pdKXot? dvrjXeuJ? Kai Tf) q>poupoi Kat tuj 

bid Hcpou? ebeHaTO TeXeuTqv. SuXuj epBdXXovTai, Bpuiaeuj?.?! TT6o"euj?.oub' oXuj? 

5. Tij auTV) npepa clGXiiffi? tujv &yiujv Niipo"d l peTexovTe?" aYY^Xou be 0etou eTrtOTaffta Kai tujv 
emffKOTtou Kai Tujoncp pa8r|TOu auTou Kai.etepujv becfuiiv dveiGtiaav Kat Bpujcreuj? p€T€0"xov Tfj be 

25 <juv auTiu TeXeiuj0evTujv ev TTepcribi. T Qv 6 pev ?uj0ev ©npioi? biacpopoi? errdXato"av, auToi btapei- 
eKicTKorro? Niipffd? nv eTiuv tt', 6 be 'liuffrjcp Kai vavTe? aTpujfor o0ev Kai eKboTou? au-TOu? Xapcuv 
auTO? Tfj ToiauTr) d£ia TeTtpripevo?, rjv eTiuv Tre' ■ Avtujvivo? 6 Kopq? Kai Tfrv NiKatav KaTaXaBujv, 
pe0' ujv 2 Kai e'Tepot TrXetCTOi eirioKOTroi' tc Kai TrbudXai? un-eBaXe KoXdo'eaiv, 'AvapToivtai yap eui 
iepet? Kai tujv €k tou 8 ibiujTiKoG TdypaTO? Kai SuXou Kai 0"tbt]pot? 6'vuHt ££ovTat, tb? Tfjv Yfjv tuj 

30 TrapGevoi, YuvaiKe?, affKiiTpiat btacpopuj? eboKipd- a'tpaTt cpoivixGfjvat, Kai Tij eipKTfj evaTcoppmTOv- 
a0>io"av Kai ev biaqsopoi? KoXdceffiv i^Tdo"0ri<Tav Tat* dXXd Kai mxXiv Geia Kai aYT^XiKfj emepaveta 
Kai tov Tii? papTupia? drtnveYKavTO o"T6(pavov. . . 

6. Tfj auTij f]pepa dGXtiat? tujv Atiuiv auTabeX- 
q>ujv uapfupujv ] Euata0tou, OeffTrecriou Kai 

35 AvaToXiou. Outoi UTtfjpxov eiri Tfj? Bao*tXeta? 
Ma£ipiavou, rcaTpiba pev ?x° VTe ? T nv 2 TaXaTujv 3 , 
rcoXiv be fdYYPW, <PiXo0eou Kat Euaepeia? dvTe? 
TCKva. r Qv 6 pev TraTfjp Ik Tfj? TaXaTtuv ujppnTO, 
fj" be ptiTiip eK NiKOpr|beia?, dptpoTepoi eXXrjve? Kai 6 ttovo? tuiv rtXrjYdiv auTUJv r|(pavicr0r| Kai Td 
cuJpaTa uy"1 drcoKaTeaTii . TaOTa tbujv 6 atpoBo- 
po? Ik€ivo? ttjv bid Stcpou? auTou? KeXeuet utto- 
ffTfjvat Ttpujpiav. Euxopevot be ev tuj Tfj? TeXeidi- 
creuj? TOTTUJ oi Syioi, aicpvibiuj? Td? y/uxd? auTiBv 
ev eipnvri tuj 0eai 6 dnebujKav, 68ev ot bripiot bid 
tov Tupavvov veKpd Td cruupaTa toi? 2i(peo"tv 
drreTepov 7 . 40 4. — ' Sii, 'Po&ootoXuj S. — 2 et? Sa. — 8 aiiTuiv S', afirov Sa. — * diroOavEiv Sa. — 5 xpiciTtavov Sa. 
.5. — ' uapx6pujv NtpoS Sa. — - (Mr) pad; ?|v - £ru)v tz*.') Nipo*a? r\v iruiv ire' Sa. — 3 £k toO om. Sa. 
6. - ] .uapTupujv Kai a.brabl'kqwv Sn. — - tuiv add. Sa. — 3 xu»p«v add. Sa. — * Zarapfuj S, Sa. — 6 I(jwX€Oi Sa. — ■ 
8 Kupim Sa. — T reXeTral 6e kt\. add. Sa, inter Synaxaria selecta. Aacrfou. Outo? uTTfjpxev errt Moiipiavou Bao"iXeuj? ev iroXet AopoOToXuj, TtXricridCovTi Tip "IffTpuj 
45 TTOTapu). s EtiiO"iou be eopTfj? ev Tfj iroXet TeXoupevrj? tuj Kpovui Kat dvOpiinrou toO KXnpujGevTO? erri Tfj 
tou baipovo? Ttpfj acpaTTopevou icat ©uopevou, uirep tou XpicrroG pdXXov ei'XeTo 6 ay 10? pdpTu? toOto 
TcaGeTv. "O0ev reap pr| 010. tov XptO"Tov 6poXo-ffjaa? Kai Trpoaax0et? tuj BacrtXeT MaSiptavip eTpnGi; urro- 
tou £iipou? Trjv KecpaXrjv Kai outuj? etrXiTpiuGii auTou r\ papTupia. ~ 5. i.i. 7. 8. — In margine fol. 127 v 
manu rec. add. : Tfj auTfj fjpepa pvqpn tou ev dYiot? TraTpo? fjpdiv TTpoKXou- Zi^Tei oktujBpiou Tfj 
50 Kb'. — T : 1. -- L. : ] . — O : 1. 4. 5. fi. — Q : 1. 4. 5. 7. 8. 0. — C : 6. 4. 5. 7 Clwdwou Kai ZaBwptou 
Kai 'laaKiou eTrio*K6rrujv ko'i AYaTriou Kat 'IffaKiou tujv TtpeffpuTepujv). — 8. 1. mulil. — Ca : (3. 4. 5. 7. 
8. 1. 2 (MaHipiuvou ktX.). — Cb : 4. 7 ('iaidvvou, ZaBiupfou Kai 'IcraKi'ou tujv emaKOTCuuv Kai TTandou 
KaiMaaKiou tujv emffKOTauv). — S. 1. — Cc : <j. 4. 5 : Nrjpcrd eTftaKoirou Kai 1ujo-fjq> pa0iiTou auTou. 
Toutujv tujv dyiujv 6 pev Nnpffd? umipxev emiv OYboi'iKovTa, 6 be'lujcrfjcp ctiuv OYbof|KOVTa TrevTe, 
55 dp<poTepot eTrioKOTroi 6Vre?- ttoXXou? be eTcia'Tp€q>ovTe? an 6 tujv eibu'jXujv erci tov Kupiov, eKpaTi'iGrjffdv 
Trapd tujv d0eujv TTepauiv. Kai TtapaffTavTe? tui BaaiXeT, ecpnaav oti* «Ei buvacrai, BarjtXeG, peTd to 
» GavaTuJaai fjpa? eTTTOKt? avaarfjrjdi fjpa?, ouk dvxujpnor)? drro Tfj? dYdrrq? tou XpiaTou-» Kai touto 
emovTe?, direKecpaXio'0)]O"av. — 7 : Iwdvvou Kai 2!aBujpiou Kai 'iaauKiou tujv eTnaKOTrwv Kai 
'AYCtTtiou Kai 'IffaaKiou tujv TTpeaBuTepujv. Kai outoi oi oyioi bid Trjv ei? Xpiarov opoXo-fiav KpaTi-j- 
GevTe? Trapd tou BaaiXew? TTepffujv Kai TcoXXd TiptupriGevTe? Kai pfj dpviiadpevot tov XpioTov dXX' 

KYXAXAU!!!!. J (J ft I Nov. 20. 
,f. 86'. Nov. 20. Not. 20. f. 87. Nov. 21. f. 87" Nov. 22. SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM. 244 7. Tf| auxfj fjpepa d'6Xr,<7i? xu>v d T iu>v papxu- xai ouxoi ev Tfl-iiiffffeparrdTij »ca! xaTeibujXuj * 

ptuv 'luudvvov, laBujpiou, 'IcraaKiou <Kai 1 >' XW ™v reap avopujv Hep triuv exuYXavov. Kai 6' 

TTaTciou. Outoi oi afioi 4v TTepoibi Irufxavov, pev Bon9aIdT xptcmavo? ex Bpecpou? dW, Kpcmj- 

xrpeo-Buxepoi x pnMaT(ZovT€s troXeuj? BnecmXuj- Bel? ml Mn w«a 6ei? BOffai Tip f|Mj) ko! Tip nupt, 

X 6v 2 . 1 'Eirei be tov Xaov ebibacfKOv xfjv TxXavnv TxpoaxdHei toO TTepowv BacnXeuj? dpa toT? dYtoi? 5 

tujv TTepaujv KaroAOffai airoubdZovTe?, .bieBXriGri- Xcwrdvq Kcti to!? Xoirro?? peTd rxoXXd? pacrdvou? 

cmv Tip BacnXei. '0 be peTd GupoO ■jifcTdXou Kai Kai xipujpta? dvrjpeBtr peG' wv Kai T uvatKe? a T iai 

6 P T*iC 'ireMVa? aTpaxtuJTaq, expaTticrev auxou? . dffKf| T piai OexXa, "Avva Kai e'repai xcoXXai rrXet- 

Omve? beapioi xcapacrxdvxe? up Bnpaxi auxou K ai crxa Girep XptcrxoG ixaGoucrai drreKetpaXttrGncfav ■ 

biaq>6piu? pacm X 9evTe? Kai xaTagavGevTe?, ercei dpoku? xai xpet? xcapBevot pa X aipai? KaxeKorrrio-av. l0 

tov Kupiov fjpujv 'IntfoOv Xptaxov Geov dXnBi- v Ev8a be eppeuae 2 to afpa auxuiv, <xuicn dvaBXa- 

vov dvujpoX6 T ouv Kai nfc tujv Hepauiv xcXdvr,? ffTiiffaaa iapdTUJv X dpiv rrape?xe to?? mffroTc 

KaxaXGxnv, irpoardSei toO Tupdvvou Tfj? TroXeuj? eepaxreuouoa Tracrav vocrov Kai irav xrdGo?- fjTi? 

e'Suu cruv to. d T ioj J Ovdp Tip dowri ttieoPoM- uo-Tepov eSexoxfn Giro tujv dGeujv pavixatujv, (pBo- 

o - v vncrdvTiuv Tfj tiXiv Geiwv GaupdTUiv IvepYeia. 

V Tf) auTfj ?ipepa dMncn? tujv d T iujv uapxupujv 9. Kai 1 d'0X n cft? xoO d T iou ©eoKTicfTou mrrpi- 

BonBaCdT toO eGvou X ou Kai Xacrdvou? Kai tujv kiou, tij Gecrei eGvou X ou- 8? fjv em Oeobibpa? Tffc 

auv auTot? aYiuJV dvbpwv Kai yuvaiKatv, 'Opoiw? AuYOuenn.?. 

MHNi TQ AYTQ KA*. Nov. 20. 15 1. 'H avvo.Bc, Tii? TTOvaYia? x beaTroivn? fjpwv 
06OTOKOU Kai detTcapGevou Mapia?, oxe dqne- 
piuGr] xai dvexeGn ev xsp vatp, ouora xpiexn?, irapd 
'ItuaKeip Kai 'Awn? T * v Y^wnTopuJV aGTfjq. 'H ev 
xai vaip xn? Geounxopo? ei'ffobo? eopxnv xoi? euCe- 
peaiv eipYdaaxo Gaupaffxriv Kai iraYKocrpiov, eK 
xauxn? ttis uTtoGecreuus XapoGaav xnv dcpoppnv. 
Mexd xov TtapdboHov xokov xaiv dYiaiv 'iujaKeip 
KarAwn?, TcXnpujBevxoq biexoG? XP0 V0U ai ™ T, K 
aeTtxns Y£Vvi'i<Tew? th? auxujv BuTaTpo? tik evbo- 
£ou becrTTOivns HM^v 0£ot6kou Kai demapeevou 
Mapias, €iTtev 'lijuaKei^i xrj Y^vaiKi auxou ^Avvij- 
« 'ATiaYdYtupev aOjxriv ev xip vaip Kupiou xaewg 
» uTieaxopeGa. » Kai eircev 3 Avva- «Meivai^ev xo 
» xpixov lioc,, priKOxe Zryrnffij ^« T epa r\ |iriTepa Kai » ou KaTeuGuvBncreTat evojiriov Kupiou. » Kai u.exd 20 
xd 2 xpta Itx\, emev 'lujoKeij*' ^KaXeaa)p.ev xd? 
» SuYaxepa? toiv 'ESpattuv xd<s d^idvxou^ Kai 
» Xapexujcrav dvd Xau.irdba Kai io*xu)o"av ai Xapird- 
» be?Kaiouevai, unTTOxe (Txpaqji^ f\ rraT? ei? xd 
» ottio-u) Kai aixpaXujTicyB^ f\ bidvoia auTn? ev vatp 25 
» Kupiou. » Kai eiroinffav ouxuj?. Kai eb££aTO 
auTnv Zaxapia? Kai eiirev auxfj- « MeY«Xuvai 
» Kupio? xo ovopd crou ■ » Kai iKaGicfev auxnv i-nl 
xoO BaG/joG xoG Guaiaoxnptou. Kai fjy xpecponevn 
utto 3 dYY^ou, e'w? eYevexo exuiv biijbeKa- Kai cpOd- 30 
cravxo? xoG Kaipou xfj? pyiiffxeia?, TfapeXaBev 
auxnv 'la)0-ri<p dno xujv dpxiepeuov 6K vaoG Kupiou. 
TeXeirai be 2 r\ xoiauxri auvaSt? ev Tip Travo-enTO) 
auTi'K vatp ev toT<; XaXKOxtpaTeions. MHNi TQ AYTQ KB'. 35 1. 5 Ae\iim?Tfj?dYiai;u.dpTupos KiKiXia?, BaX- 
XepiavoG Kai TiBoupxiou K Oijtoi tiBXiiaav eni 
xii? BaffiXeia? AtoKXnxiavoO. Kai n ^ev KtKtXia 

7. — l Sa, om. S. — 8 BnQ^aXwX Sa. 

g, _ 1 KaxeibctXiu Sa. — 2 gppuoe Sa. 

g. _ i jf[ auxf) i\^ipa Sa. 

1, _ 1 OTtepoTia? Sa. — 8 om. Sa. — 8 toO add. Sa. 

1. __ 1 Ti^opxiou Sa. — 2 xfi? add. Sa. UTrnpxev eVPubunc. irpoYovou^ e'xoucTa Xaptrpou?. 
MvnaxeuGeiaa be xqj BaXXepiavip, xouxov eni xr|v 
ei? Xpicrxov xcio*xiv pexnYaYeTO Kai ev dYveia bid- 40 Nov. 91. Nov. ii. eXeYEavxe^ x n v xtuv nepfffflv irXdvnv xai ^axaioxnTa, upoaxdEet xoO xupdvvou eXteoBoXnGncrav, Km 
ouxu^ exeXe^Gnaav aGv xm d T iuj 'Qvd^ xu> dmarrij. - 8 : Bon6a Wx eGvoG X ou Kai laffdvns wu xtuv 45 
auv aGxuJ dvb P d>v xe «ai yuvaiKuiv. OGxoq 6 d T io ? BoneattT xP«mav6s &v Kai pf) rreraGe,? Guaa. xtu 
Wu , KaVxuJ nupi, icpofftdfiei xoO Hepa^v BacnXea-s dpa xoi ? *rfoi« I«adv n , Not^dm, Zapooavnvg 
dvnpeGnffav- peG' &V Kai T ^vatKe S ftrtat da^tpiai BaouGa, 0e K Xa, Aivd X , Tevxou?, Mapa, MaXo X ;a 
KaPAvva dueKecpaXiaOnaav Kai Ndva xal'Aom Kai MaXd X demdpGevot pa X ai P at? Karacoimaav. Onou be 
gppeucve xo alpa auiujv, ffUKn, dveXBoGcra iapdxa.v X dptv irapeixe xoi ? iciotoT«. - 1. 2 <TT P okXou, Ma£t- .50 
piavou ...). - M : 1. 4. G. 0. 2 : xat xoG ooiou iraxpos npd-v HpoxXou. - Mv : 1. 2 (TT P okXou). - 4. 5. 
(i. 9. - Mr : 1. 2 (TTpoKXou). 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. - H : 1. - P : i. - Da : 1. - Db : 1. - P : 1. - Fa . 1. - 
B : 1. - Ba : i. - T : 1. - L : 1. des. ev xol? XaXKOTrpateioi? yn? X.xns pexd xoG Ttaxptapxou ano x n ? 
peYdXn? feKtAnffio? eKeto-e irapaYevopevn-;. — O : 1. — Q : 1. — C : deest. — Ca : . — . . — 
Gc • I — - M : 1. — Mv : 1. — Mr : 1. t 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : i. 2. 3. 4. - H : 3. 2. - P : 3. - Da : 1 (- Ba). 2 (= Ba) 3. 4 - 
Atoplvu, (Nov. 24 2 ). - Db : 1,2. 3. 4. - F : 'Ap 9l Xo X iou (Nov. 23'). - 1. 2. 3. - Fa : ApqnXo 55 S45- MENSIS NOVEMBER 246 Yeiv ?7T€io"ev, 6 be BaXXeptavo? xov TiBoupTiOv 
dbeXq>6v auxoG Yvncriov undpxovTa. Ei? Tocrauxi^v 
be dpexfiv dvnxGn 6 Ti^oupxio?, uj? Kai dYY^Xoi? 
KaG' eKdcxnv TrpotfopiXetv. OuTot ouv xd Xetipava 

•5 xaiv evaeXouvxaiv urrep Xpicrxou papxupaiv Gdxrxov- 

xe?, biaBdXXovxai TouCkiuj 'AXpaxiqj 3 euapxiu 

rf\c, TToXeut? - Kai dxOevxec; evJjiTiov auxou Kai xov 

Xpicrxov opoXoYnoavxe? eabib ovxat tuj KarriKXa- 

.ptai 4 Ma2ip.uj duoxpriGricfopevot' xd? KecpaXd^. 

10 ^O? pexd xfiv xuiv dYiujv exxop^v Geacdpevo? 
Xapxcpooi; dYY^Xou? TrpoTtopireuovxa? Kai bopucpo- 
poOvxa? ei? oupavou?<xd? icuxd? xaiv papxuptuv, 
eiricrxeucre Kai auxo? em xov Kuptov 5 >' 6? xai 
aGxo? utto xou eirdpxou <xuq)8fjvat KeXeuo"0ei? 6 > 

15 ev Tip aiKiteaGut Tip 0etp to irveupa rtapebaiKev. 
*H be aYia KiKiXia 7 ev Tip BaXaveiip toO oikou auxfj? 
xrpocfTdHet tou eTrdpxou s "eppXr|0eio"a eKKaevti 
0{pobpw? 9 xai pf) ouYXuipoupevri xf)v e'Sobov xai 10 
em xpiciv nplpai? ev aOxqJ irapapefvaaa xai prjbev 

20 BXapeiCa, dxroffxeiXavro? xou ^Trdpxou, xepvexat 

xnv xecpaXriv n . 

f. 88. I 2. Tfj aijxfj iiuip<? d0XrjO"i? xoO dxtou pdpxupo? 

TTpoxoTciou xoO TTaXaiOTivou l . Ouxo? irpdixo? 

papTupatv tluv xaTa TTaXaiffxivriv 2 direcpdvGri, ^irei 

25 Kai iTpo xoO papTupiou 8 ouvTOVip opiXoaocpta Tfiv 
lauToG lwr\v dvaGei? ex iraibo? ay vet a Biou Kai 
biaixrj xapxepiKiuxdTri 4 TrpoaeTxev d'pxo? pev Y«p 
aGxip r| Tpo(pfj xai to 5 itotov ubuip c * povoi? be 
toutoj? expfixo bid buo 'r\ xai xpiuiv f|pepu)v, iroX- 
.30 +, Xdxiq be xai oXnv xr|v eBbopdba doixo? bieteXei 7 . 
Ouxo? xo Y^vo? dmb xfj? AiXia? TcoXecu? etXxe, xd? 
biaxptBd? be em rr|V ZkuBottoXitujv eitoieixo' Iv0a 
xai? xfj? ^xxXrjm'a? xpeiai? 8 xpei?Trapeixexo Gmipe- 
o"ta?, ptav xf]v xfj? dvaYVujffew?, beuxepav xiiv 
eppriveiav xfj? xujv Zupujv cpuuvfj?, xpixrjv, ei xai 
ireTrovrjp^vo? 9 , Tnv KaTd tujv baipovwv IXacnv. 'Q? 
be Td kot' auTov lYVUJCfGn Kai rJxGil e H Kaicrdpeiav 
Kai rjvaYKdaBri 10 irapd tou d'pxovxo? OXat3iavoO n 
0ueiv xoT? baipoffiv, Irreira Kai texpacri 12 paOiXeO- 
o"tv oup"i xov dptBpov TretGapxetv, 6 pdpxu? eu 
pdXa biairaiHa? xov Xoyov eixcev « Ouk dxaGbv 
» TfoXuxotpavin 13, et? Koipavo? u , et? pacfiXeu? 15 , 
» et? 0eo? 6 briptoupxo? Kai Troinrfj? tujv 
» 8Xujv 16 . » Kai TrapauxiKa dixdYeTai n Kai Tf\v 
xecpaXfjv drroTpr|0ei? 18 auviopuj? eupaTO xfjv 6bov 
xfj? oupaviou uopeia?. 

3. Tfj auxfj f|pep<? d'0Xr]O"i? tujv dxiujv papxupujv 
Mdpxou xai 2Ixe(pdvou. Ouxoi rjo"av x em Ato- 
xXiiTiavoO xou BadXeuj? 2 xai MdYvou riYepovo? 
6K 3 iToXeuj? 'Avtioxeia? Tfj? TTiffibia? i . KaTao"xe- 
0evxe? 5 be xai Ttappr]0*ia xov Xpioxov 6poXoYH- 
o*avxe? xai TcXeicrxa? uiropeivavxe? 6 pacrdvou? Kai 
pi] rreiaGevxe?, cfuvebeGrjCav eTepaj MdpKUj tuj 
peTa tujv KaXuxi]vuJv 7 TrpoaGXncravTt Kai oriiv 
auru) Td? xecpaXd? dTTexpf|0rio"av. 

4. Tfj auifj f|pepa d'GXrim? toO dYiou pdpxupo? 
MeviYVOu tou em Aexiou d0Xr|O"avTo?. OOxo? 
uJpprjTo dub 'EXXr]0"Tr6vT0u ex TroXeuj? TTaptou. Kai — 3 xou? Ktui 'AXfiaxiuj S, xoO o"kiuj 'AXiucmw Sa. ToupKto<; 6 Kai *AX|idxioc in Passione graeca, Ladercht, I. I, p. 244 ; 
Turcius Almachius, in Passione latina. ibid., p. SO. — * S, Sa. Passio, p. 250 ; corniculario, ibid., p. 28, et apud 
Mombritium, l. I, f. 191 s ', al. cubiculario. — * add. Sa, am. S. ■— 6 om. S, Sa. — 7 KiXikIo S. — 8 uirdpxou S, Sa. — 9 (8? 
Kai - aepoopCus) r\ be bfia KiKiXia ^v paXavetut pXriOetaa oq>obpw<; ^KKaevxi Sa. — 10 om. Sa. — u (^v abr<h - K6<paXfiv) 
uapaneivaffa ^v auxoj xfiv 6id Eiqjou? bdxexai xeXeuxfiv xou ^-rrdpxou outoj? fiiro<privau.^vou Sa. 

S. — 3 TTaXatcfTrivoO Sa. — 2 irpuixog xifiv kccxg HaXaiaxfiviiv Sa. — 3 (eVei - (japxupiou) papxupujv Sa. — 4 xapxepi- 
Kujxdxnv Sa. — 5 om. Sa. — 6 ?|v add. Sa. — 7 bi6,ueiv€v Sa. — s xpeiot? Sa. — 9 wevovrip^voj? S, ireirovr)p^vo;j;|s Sa. — 
10 fivaYKdreTO Sa. — " ^virpiiuxoi? jaev add. Sa. — ia xeTrapoiSa. — " iroXuKupavin S. — u Kupavo? S. — - 15 Kai add. 
Sa. — I(i xuiv oXujv Kai iroirixfi? Sa. — " xfjv Am Odvaxov vjjjiqjov add. Sa. — u 6 jj.«Kdpio? add. Sa. 

3. — ' oni^pxov Sa. — 2 xou BaoiX&u^ om. Sa. — 8 om. Sa. ~ * TTtcfai&ia? Sa. — 6 KaTaxeS^vrg? Sa. ~ G utrooravTe? 
40 Sa. — 1 Sa, KaXavxnvuiv S. 35 Xiou. — 1. 2. 3. — B : 3. — Ba : 1 : KixiXia? xai BaXXepiavoG x Kai TtPoupTiou. Ouxoi ?jGXn,crav 
erci xfj? BacriXeia? AiOKXnTtavoG. Kai f\ pev KuaXta uxcfjpxev eK xfj? 'Piiupii?, tt P oyovou? typvoa 
Xapirpou?. Mvno*T€u0eTcra be 8 xuj BaXXepiavip, xoGxov erri xfiv ei? XpiaTov mcmv fjYdY^TQ Kai ev dYveia 
bidYeiv eueiffev, 6 be BaXXepiavo? xov TiBoupTtov, dbeX<pov auToO yvho"iov urcdpxovxa. Ei? xoaaOxriv be 

45 dpexnv dvnx0n d TtBoupxio?, uj? xai dYY^Xoi? KaGeKdaxriv -rrpoaopiXeTv. Ouxoi ouv xd Xeiipava tujv 
eva0XouvruJv uTrep Xpioxou papxupujv Gdirxovxe?,. biaBdXXovxai Touo"kilu "AXpaxiip 3 errdpxuJ Tfj? 
TcoXeuj?- xai dxGevTe? Kai tov XpiaTov opoXoYncravxe?, eKbibovxai xip KaxriKXapiuj 4 Ma5fpu>, «Tcoxpr]Gr]- 
aopevoi xd? K€<paXd?. "0? pexd xrjv xujv dYituv €Kxopf|V Geacrapevo? XapiTpou? oyy^ou? TrpoTropTreu- 
ovxa? xai boputpopoGvxa? xd? ipuxd? xujv papxupujv, ^rriaxeuoev Kai auxo? ^xti xov Kupiov. C H be dYia 

50 KixiXia ev PaXavefuj pXiiGeiaa acpobpuj? eKKaevxi Kai pf) auYXUJpoupevn, tt\v ^Sobov lrc\ xpiai xe qpepai? 
Ttapapeivacra iv auxui paXaveiip, xf|v bid Hiopou? bexexai xeXeuxi'iv. — 2 : TTpoKOixiou xou TTaXaicrxi- 
voO. Ouxo? ouvxovuj cpiXoaocpia xf-jv eauxou £u>fiv dvaGei?, rtdv eibo? dpexfj? xip £ttiit6vuj tou Biou 
^xxficraxo. Kai xo pev y^vo? dmb xfj? AiXia? xroXetu? eTXxe, xd? biaxpipd? be ^rri xfjv ZxuGoxroXixdiv 
erroieixo, xpet? umipecria? xfj xou 0eoG exKXnaia xcapexajv, xf)v xfj? dvaYVtucreuj?, xfjv ^ppqveiav xfj? xujv 

55 Xupiuv (piuvfj? xai xfjv xaxd xaiv baipovuuv ^'Xaffiv. 'Q? be xd Kax' cuxov eYVujcrGn xai fixGn ei? Kato*d- 
petav, exceibf) 6 dpxujv Gucrai xoT? GeoT? <Ttapfjvet 5 > xov dYiov, <xecfcrapo*i BaffiXeGm 6 > TtetGapxno"avTa, 
6 pdpTU? eu pdXa btaxraiHa? tov Xoyov emev « Ouk dYaGov ixoXuKOtpavin," ei? Ydp, ei? 0eo? 6 Tromjii? 
» xai bi^pioupYO? xtuv oXujv. » TaGxa axouca? d d'pxwv xai Gupou TtXr|O"0ei?, xov bid Si<pou? aGxou 
xaxaipi-jcpi^exai Gdvaxov. Kai ouxuj? eupaxo ffuvxopov xfjv obov xf|v ei? xov oupavov aYOuaav. — 3. 4. — 

60 t : OiXrjpovo? (Nov. 23 1 ). — L : 1. — O : 1. 2. 3. 4. — Aixaxepiva? (Nov. 24 2 ). — Q : 1. 2. 3. 4. — C : 
deest.— Ca : 3. — Gb : 3. — 'Apximxou paGrjxoG xoG dYiou TTauXou drroaxoXou xai 0iXf[povo? axpa- 

1 BaXepiavou, infra BaXXepiavou Ba. — 2 Kai add. Ba. — '■ if. supra ad S, not. 3.-—* ibid., iw(. I. — T ' in marg. add. 
manu m. — ° sapplcci, Da : r^ooapot paaiXtu. Nov. D. B. 204. Nov. 22. Nov. 22. Nov. .23. Nov. Nov. 23. 247 SYNAXARIUM CONSTANTINOPOLITANUM 248 dKOucra? OTpaTtuJTwv tivujv Bowvtujv ev Tfj dyop^ 
6rr «'0 NaZtupaTo? 'IrjOou? vukto? IXGujv iKXetpe 
» toO? betfptou? fjjauJv, » uTtepZeoa? ftp Ttveupan 
troXXfiv cppovTiba eriSeto emTuxelvToO papTupiou. 
'Ev Tap auTfj Tfj tou artou TroAet, ttoXXujv | papni- 
pwv 6rrb tujv Tupdvvujv KaTaKXeicrGevToiv ev 3 q?uXa- 
Kdi?, eo*9paYtO*pevuJV tujv Gupuiv ouoMiv, oi arid 
trapd Getou dYY&ou TU JV beo*pu>v dTreXu0t]O"av ■ 
oQev, dveuperiuv auTuJv ovtwv, peYdXuj? oi btujKTai 
bteTapaxGrioav. 'Eiretbf) be 6 MevtYVo? Kai Geia? 
cptuvfj? KaXouOn? auTOV Kai irpd? tov aYwva bie- xetpouarj's fJKOuo"ev, ook dveBdXXeTO dXXd to ipdna . 
dTtobou? toi? becmoTai?, Kva<peu? y<*P *W, Kai to 
TTpOT€06VTa 2 irapd tujv Tupdvvwv YPappaTa btap- 
pr|2a?, TuiTT€Tai 6tco tujv bn,piujv dcpetbuj? Kai km 
Ytj? £>t<pei? Xd£ evTeiveTai Kai KpepacrGei? em HdXou 5 
Seerat Kai too? baKTuXou? tujv xeipwv Kai tujv 
Tcobwv Tepvenxr Kai toi? Tupdvvot? dxGei? Kai 
TToXXd biaXexGei? afoot? Kai Guetv dTTapvr|0*dpevo?, 
Tfjv em GdvaTov KaTaKpiverai Kai tuj £i<pet Ttapd 
tou bnpiou KpouoGei? to TiveOpa tuj Kupiuj 10 
napeGeTO 8 . MHNi TQ AYT« KP. 1. Mvftpn, T * v aTiuJV dnooroXujv OtXs'ipovo?, 

Apxittttou Kai ATtcpta?. Outoi uTtfjpxov em 
Neptuvo? tou BaOtXeuj?, paGryrai YeYOVOTe? tou 
dYiou TTauXou. 'EpapTuprjtfav be ev KoXaooat? 
r|TOt ev XuJvai? TtoXet Tfj? cppuYta?, fjn? eariv nkr\- 
oiov Aaobuceia?. 'EopTij? Y«p dYopevrj? Tfj puaapa 
'Apxepibt l ev tuj auTfj? vail) tuj ev XuJvai? irapd 
tujv TreTrXavnp£vujv eXXrjvwv, outoi o! fiYtoi. Tf|V 
boHoXoYiav dveireprtov tuj 0eqj ev Tfj dYiuJTdTr] pexpt toO opcpaXou* Kai utto iraibuiv o"xoXitujv 
Ypaqnoi? KaTaKeviri6ei? 8Xov to odtpa irpoTepov, 
uaxepov eXiQo8oXf|0r| . Evra Kai 6 aYio? cPiXfjpujv 15 
peTd HuXujv TucpQei? dvnXeuj? TeXeiouTar opoiw? 
Kai f\ aYia A-rrcpia. 

2. Tfj auTfj fipepa pvfjpr] toO ooiou rraTpb? 
ripdiv ApcpiXoxiou emcjKoirou 'Ikoviou. Outo? ^k 
veapd? xf\c, f\\udac, TtavTa paGpov eKKXr)0"ia(TTtK6v 20 
uapaXXaga? Kai &<JKf\aa Kai Geia Yvwcrei bia- eKKXriffia pe T d tujv xpKmavujv. E? T a emGepevoi oi Xdpi|/a?, vw tou 0eoO TrpoxeipiteTat | emcTKo- etbmXoXdTpai toi? dYiois, tujv p.ev Xoimuv cpuYOv- 
tujv, povujv be Apxtmrou Kai OiXripovo? 2 Kai 
Ampia? umjpeivdvToiv, KpaTr|0*avTes afoous nra- 
Yov rrpog AvbpoKXte tov ffiTOcpuXaKa J Ecpeo*ou. 
.TuTTieTai ouv irap' auToO 3 6 'ApxunroT Kai pri 
iretoGeiq GOo'ai tuj eibtuXiu, tuj irap 5 keivujv KaXou- 
pevtp Mnva, etq poGpov IppdKXeTat Kai x^vvuTai noq Tfj<; '(Kovieujv TroXeuj? ev toi? XP 0V01( ; OuaXev- 
TiviavoO Kai OudXevTO? tujv ^affiXeujv, irapateivai; 
Trjv Eujriv pexpi 0eoboo*tou 1 toO peYaXou Kai tujv 25 
uiujv aiiToG, bibdcrKaXo? t% opGoboEou irtcfTeuji; 
Y6Yovuj<; Kai KaTd if\<; Apeiou XdpiK CTeppajq 
dvTiTaTTopevo? 2 , biu>YpoG? tc ttoXXou? Kai GXtipei? 
ouopeivas rrapd tujv doeBdiv, Q-uvaYaJViOTfli; y^TO- 4. — l om. Sa. — 2 Sa, irpOTte^vta S. — 3 rat? a^roO irpcff^eiat^ add. Sa. 
i. _ i 'ApTEOTOi S. — 2V Apxnnro<; k«i *iXriMUJv S. ~ 8 ir«p' ctOToO om. Sa. 
2. — 1 corr., prim 0eo6wo-(ou S. — 2 &vtna£&\xevoq Sa. 30 MENSIS NOVEMBER 250 ■f. 89 tiujtou (Nov. 23 1 ). — Gc : 3. : — M : 1. — c O Syio? MdEipo? 6 KamKXdpio? aiKicrGeU t. — 3 (MdpKOu, 
I T e<pavou Kai MdpKOu). - 2. 4. — ToO 6oiou TraTpo? fjpujv ABBd. - '0 a T ios Xp l OTocp6pos Kai E0<pn- 
pia paxafpa t. — Tujv dYtujv papTupujv GaXeXaiou Kai AvGipou. — '0 oario? KaXXiaio? ev eipnvr) t. — 35 
•0 a T to<; eabbaToq. - Mv : 1. - <DiXiimovo?, Apximrou Kai Aitcpiaq (Nov. 23 1 ). - 3 (MdpKou, Itecpdvou 
Kai eTepou MdpKOu). — 2. 4. — AB8a. — XpiOTOcpopo? Kai Eu(pnpi«. - 9a\U\aio<; Kai AvGipo?. — 
KdXXiffTOS. — Oabbato?. - "AGXnorq tujv dfiujv papTupuJv AYam'ujvo?, Ipotviou tepopapTupo? Kai 
'AYarriou. — Mr : *i\r|povo?, 'Apxiirirou, 'Ampia; Kai 'Ovnoipou (cf. Nov. 23 1 ). — 1. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. 3. 4. 5. — H : 1. 3. - Mevi T vou (Nov. 22 4 ). — npoKorttou tou 40 
ev nepoibi (cf. Nov. 22 2 ). — 4. 5. — P : 1. 3. — Mevtyvou. ~ HpoKomou toO ev I7epoibi. — Lb. — 
Da : 3 : Tou d T iou iepopdpiupo? ItOivvfou. - 1. - Db : 2. 3. - P : 1. 3. - Mev[ T vou. - Fa : 1. 3. - 
MeviYVOu l tou Kvaqjeuj?. "0? f|GXr|aev em Aedou to ttpujtov, aipptrro be anb KoXiuvia? tou 'EXXn- 
o-ttovtou 2 k TtoXeuJ? TTapeiou. '0 be Tporro? ri\q aoroO papTupta? eoiiv oOto?. J Ev Tfj auTOu mSXet 
itoXXujv d T «ujv utto tujv Tupdvvujv eYKeKXeiopevujv Kai rai? iruXai? <y<ppaYtbujv 4mK«pevuJv, opGpou 45 
BaGeo? oi umipeTai dcpiKovio too? d T iou S dvaXrwopevoi Kai to? pev oq>paYtba ? Tfj? <puXaKn S ouja? Kai 
dTiapaoaXeuTOuq eijpov, e'vbov be eioeXGovieq oubeva eupov, dXX' iKavuj? buO(pnpnOavTe? Kai tou S 
XiTOJvag biappnHavie? eBotuv ev xoxq d T opai ? - «'0 NaTujpaTo? 'InffoO? vukto? eXGujv Mei^ev tou? 
» beapiou? np*v.» 'Ek be tx\<; ToiauTii? ama? gpurra XaBuJv tou papTupiou 6 d T to S MeviYvog Kai 
orrepreaa? tuj rrveupaTi, TtoXXriv (ppovTiba eTiQeTO tou Tu X eTv. 'Qq be to thvikouto ev tuj rrapaQaXao-aiuj 50 
Tomp qjeXujv'nv ep T aZ:6pevo<; bie^Xei - r\v T ap Kvatpeu? uj? TrpodpnTai — hKouoe Kai artaS Kai bi S 
cpujv^TOtdabe- « Mev! T ve, 91^^, eXGe rcpo? pe Kai buJouj ooi xapiv evujmov pou. » Kai apa tuj X6 T uj 
T d ipdTia dirobouq toi? beoiroTai?, toO Tupdvvou to TiivmauTa evb»ipr|(JavTO? Kai tA fnmaniata 
eKTeGnKOTo? Td rrapaKeXeuopeva Gueiv Kai dpvetaGat tov XpiOTov, xpouoa? Td? xeipaS a« T6 S 7Tp6o*eio-t 
2eujv tuj rrveupaTi, Kai btappfi2a? tou? x^pTa? Kai pi^a? X apai KOTewdTnaev. EuGeuj? be aOTOv d(p«buj? 55 
oi brjpioi ^tutttov xai erct T n? piujavTe?, Xd5 kot' oOtou eveiXovTO- In be em toctoutov Keffav Kpepa- 
aGevTa, guj? f\ KeKpuppevn tujv arrXdtXvuJV oiKOVopia bid tujv rrXeupaiv eqpavepuOG^ eha paxaip^ tou? 
baKTGXou?TUJV xetptxiv autou Ikoujov, es div dvn a'ipaTO? T aXa eppeuoev Kai bi? Kai Tpi? Kai TroXXaKt? 

1 Msvrifvou Fa. — - KoXoviaq toO 'EXioitovtou Fa. vuj? tujv paKaptujv TraTepujv BamXeiou toO peYd- 
Xou Kai fprjYopiou tou GeoXoYou Kai rpnYopwu 
toO Nuaori? KaTd Tf|? Euvopiou toO buooepou? 
BXaotpripia?. Outo? Kai tujv ev Tfj beuTeprj 3 
5 ouvobuj TraTepujv el? OTrdpxuJV, trXeiora birtYUJvi- 
o*aTO KaTd MaKeboviou toO irveupaTopdxou Kai 
tujv qjoiTriTiuv Apeiou. MeTd be to KpaTfjcrai Tfj? 
BaaiXeta? 0eoboo"tov tov pefav Kai tov veov Oua- 
XevTtvtavov KaTaOTpeipai Kai vtKrjaavTa erraveX- 

10 Geiv * i^vTtpoXei 6 peya? ApcptXoxio? tov peYav 5 
OeoboOtov dmuaaaGat tou? dpeiavou?. 'Eirei ouv 
6 pacriXeu? iraprjTeTTO, eSeOpe prjxavnv 6 Gaupd- 
crio? Kai rrapeXGujv ei? Td BaoiXeta, tov pev BactXea 
GeoboOiov )]0*TrdaaTO, tov be uiov auTou 'ApKd- 

15 btov KaTeXnrev outuj?. '0 be BacriXeu? buo*xepdva?, 
oket'av ^KdXei 7rapoivtav Tf|v tou mxibo? aTtptav. 
'0 be Oocpu'jTaTO? eKKaXuirrei to bpdpa Kai <pr)Oiv - 8 beux^pa Sa. — * £vcr} ir^Xei add. Sa. 
3. — 1 Qeonpercihc, Sa. — 2 re add. Sa. 5 ixiya S. « c Op^?, uj BacriXeu, mu? oo cpepei? ttjv toO irai- 
» bo? dTipiav dXXd xaXeTraivei?; m'o*Teuo"pv ouv 
» Sn Kai tou? et? tov tou 6eo0 uiov pXaoqjqpfj- 
» cravTa? dpoiuj? Kai 6 0eo? dtroOTp^eTai. Kai 
» pioeT. » T6t€ o"uvei? 6 BacriXeu? to y^yovo?, 
vopou? eYpaipe too? tujv aipeTiKUJv ouXXoyou? 
kujXuovto?. Oijto? 6 doibipo? dvf)p em irXeicTTou? 
Xpovou? mjipdva? to 6 tou XpiOToG 7 irotpviov Kai 
Xoyou? opGobogia? cruvTdHa? Kai ei? 8a0O ff\pac, 
IXdcra?, ev eiprjvrj dverrauffaTO. 

3. Tfj auTfj ripepa pvfjpr) tou ocri'ou rraTpd? 
iipdiv Zioivviou. Outo? ulTfjpxev em Tfj? Bacn- 
Xeia? AioxXriTiavoG Kai AXeSdvbpou f)Yepovo?, ck 
TToXeuj? KuZikou dppcupevo?. Outo? tov efKdpbiov 
iov Tfj? XotpuObou? aipecreuj? epeuHdpevov "Apeiov 
cuvobou pecrov GeoTTpeirou? \ oo<puj? 2 Kai uTtep- 
cpuui? dTrriYx6 VI0 " e v, opooucnov dTrocp^vapevo? tuj 

om. Sa. — 7 to add. Sa. 20 HecrGei? tuj beerpujTrjpiuj epBdXXeTai. 'EKeiGev be eSeXGujv Kai rroXXd biaXexGei? tuj Tupdwip Kai dfiapvn- 
odpevo? 6ueiv,.Tfjv em GdvaTov KaTaKpiveTat. a)fjo'a? be 7rp6?Tou? irapovTa?- « Tot? opoiricTTOi? pou Kai 
» opot^uxoi? Tfiv epnv YovaiKa irapaTiGnpi por » — Kai Yap KaKeivn oXocpupopevn emiKoXouGet tuj pdp- 
Tupt — tuj Sicpei Ttapd toO bripiou KpouaGet? to rtveupa tuj Kupiu^ napeGeTO. Tip be TrapicTTapevuj oxXuj 
olov TpuYibv tou Ttpiou auToO o-ujpaTO? eSeXeoucra f] ipuxn auTou e9dvn Kai Ttpo? oupavov dvertTii ' ecp' 

25 uj ycyovoti troXXoi tuj Kupiu) ^m'{TTeuo-av. — B : 1. — Ba : 2. 3. — rpnjoptou emoKOTrou AKpaYavTs- 
vujv (= Db, Nov. 24). — T : 2. — L : 2. — O : KX%£vto? (Nov. 25 1 ). — Q : 2. 3. — C : deest. — Ca : 
1 (ApxirrTTOu paGriToG ITauXou toO aTtoOToXou Kai <PiXnpovo? tou OTpaTiujTou). — 3: — Kai MeviYvou 
(Nov. 22*) icai toO dYiou pdpTupo? 'TTpoKOTriou toO Iv TTepaibi papTupiioavTO? (cf. Nov. 22 2 ). — - 4. — 
Cb : KiKiXia? (Nov. 22 1 ). — Ce : 1 (om. Ampia). — 3 — MeviTvou. — TTpoKOTriou tou ev TTepaibi. — 

30 4. — M : 2. 3. — c O Syio? 'Icrxupiujv errio-KOTro? ev eipnvr] t. — 5 ('EXevou emcrKofrou Tapaoiou). — 
AinYno - !? diTTacria? lujdvvou tivo? veujTepou 8 itdvu ujqj^Xipo?. 'EyeveTO Tt? dvfjp ev Tat? fipepat? 
KujvaTavTivou tou BatfiXeuj?, o? Kai yvujOto? fjv auTUJ tuj BacrtXet i bid tivo? emarfipji? YvujpiZopevo? . 
Outo? doepvuj? tov eauToG peTepxopevo? Biov 6 , Tf|v Y^evvav ourroTe dveTUTrujoraTO. '0 be rrpo? to 
oup<pepov TtdvTa KaXai? oiKovopdiv Kupto? bi J oTrraaia? tOutuj rfiv bidpGujcriv TtpaYpaTeueTat. "Ebo2e 

35 Yap TtoTe tov dvbpa BXeiretv KaG 5 UTrap, Tfj? otKeta? dmOTfjpri? etbo? tuj BacrtXet TrpocraYaYetv 6 , uj? peTd 
TaOTa TTpooopiXetv dXXr|Xoi? Kai OuvaYaXXecrGai . EtG' outuj? IboHev aTtOYupviucrat tov BacrtXea pdxatpav 
Kai Tr|v Koprtv ouvaYaYetv tou dvbpo? ei? e'va em'beopov Kai TTeipdcrGai Tepvetv TauTnv dvrjXeuj?- 
toG dvbpb? tov auxeva Ouxvuj? emKXivovTO?.Kai to boxeiv -rrpb? tov BaaiXea emYeXuJVTO?, epBpiGui? 
tov BacriXea irpo? eKetvov (pGeYHaOGar «"0Te Oou Td? Tptxa? n pdxatpa KaTacpdYCTat, totc crou Kai tou 

40 .» a'ipaTO? tou TpaxnXou 7 epTrXncrGfjcreTai . » TTpocremTouTot? Tfj KaTaqsopa Tfj? juaxaipa? xai auTO? 
6 TpdxnXo? eboSev dTroTprjGfjvat Kai trXrio-iov tou GujpaKO? Tfj?paxatpa? eXGouori?. 6 dvf)p 6 s dYUJViuJv, 
BofjGetav bfJTtouGev 8 trpocreKaXetTO. 'Ek be tou beou? Kai toG cppiKUjbou? eKeivou aYoivo? dvav»iqja? 3 
TTpo? eauTov oXuj? IxGapBo? eYeYovef Kai Tip oraupip eauTov o-rmeiujo-dpevo?- «Euxapto*TUj oot, 
» ovetpe, 4'XeYev, 6ti pot tov <poBepov toGtov dYiiJva ei? (pdvTacrpa drceTeXecra?. » Kai TrdXtv, u>? otpat, 

45 6 auTO? pepevrjKev dbtopGujTO?. Kai peTd Ttva xpovov 6 auTo? TtepiobeuGei? voOtu, "ck Oebu ti]v 
BorjGeiav em=KaXeTTo. Totc miXiv ouk ev oveipoi? dXX' ev eKOTdaet r\bx\ yevopevo?, opa eauTov em two? 
0-eKpeTiKfj? eOTujTa KaGebpa? fj pdXXov biKaOTiKfj? KaTacfTdoeuj?, Kai TauTrj? TrpoKaGerdpevov eBXeKe 
TrpocreboKei 9 Ttvd.tpoBepujTaTov 10 BaaiXea OToXriv npcpteopevov BacrtXiKnv dpa Kai dpxtepaTtKfjv. 'Eg 
€KaTepwv be 11 toutou pepdjv KaGfjaGai IvGev KaxeTGev leporrpeTrei? Tiva? KaTevder eoTdvai be eauTov 

50 KdToiGev uneXdpBavev fjbn Tfj? cpaivopevr)? eKetvri? TpamlZri? l2 ■ Trpo? be Td toutou begid 1S euetbeT? 
eaTujTd? Ttva? I4 euvouxou? uTreToiraZev ■ e£ eGujvupujv be Ttva TaireivoTepov dXXov Kai TrpooriveOTepov 
eBXerre- BoGpov be Ttva OKOTeivov 6moGev aumu 9 Kai (popepov KaTevoei, dbuvr}v peYdXriv tuj BXcttovti 
irapexopevov. Kai outuj? eauTov eOTdvai ouv Tpopip uTreTOTra^e Kai cpnot Trpo? auTov 6 irpoKaGnpevo? 
BaoiXeu?- « Apd Ye olba?, oo*ti? 6yuj, uj veavia; » KdKeTvo?- « Piviiuo-Kuj, becmoTa, on ou ei 6 bt* f|pd? 

55 » crapKujGei? 13 6 Yio? toG Oeou Kai 0eo?, ujg at KaG' qpd? Ypacpai m-ptexoucn. » Kai ttoeXiv trpo? au tov 
6 BaoiXeu? "■ « Kai ei dTto tujv Ypaqjdiv, uj? ou cpri?, epe btefvuj?, oube tou? OUYKaGebpou? dYvoet?* Kai 
» tcuj? erreXaGou Tfj? aTteiXfj?, fj? oot irdXai KujvOTavTtvo? 6 BaatXeu? nrreiXnaaTO "; dYvoet? to X€yo- 

— 3 om. Mv. —* t. p. om. Mv. — 5 giov ^CTepxo^evoq Mv. — 6 TrpooaT€iv Tip paaiXet Mv. — 7 toO TpaxtjXou tou a'tpoxo? 
Mv. — » oOev brinoTS Mv. — 9 om. Mv. — "> rpepdrraTov Mv. — » tujv add. Mv. -+ I2 rpcm£ir\<; itctivnq Mv. — ' 3 irpd? 
60 Td begid bi Mv. — » T iva? toTitiTa? Mv. — »s aapKiuQets bt" fi M a ? Mv. — »« pamXeu^iTpo? cOtov Mv. — " f\ add. Mv. Nov. 23. Nov. 23. 1 SYNAXARIUM CONST ANTINOPOLITANUM 251 

Nov. 23. Harpi tov Yiov. Outo? Trpo? tov rprepova 'AXeSav- 
bpov uj? XP lcmav <>S biapXr|eei?, aKaGe^TOi? 'imroi? 
£ 89*. X«Xwu>v bixa irpoffebttn* Kal *rav|TaxoO dirnvuj? 
€Uk€to toutujv eXauvppevujv. Outuj yap Tfpoffe- 
tAyt] toi? bripiot? 1TCt P^ 1 T0 ° Tupdvvou, u>? av Td? 
tujv peXutv s dppovia? 6 ayio? Tfj cfxpobpotnTi Tfj? 
dvuTTOiorou iTTTrao'ia? biappayfj- dXXd Geia- xdpm 
dTtftpavTo? €K Tfj? toutujv pXdpti? bieq>uXdx9n. 
"ETtetTa f upvw tuj o~tupaTi toOtov dipeibw? iwTe- 
a8ai irapeKeXeuGTo 4 " 6 dXrrripto? xal bid tujv 
HUKTiipwv auXtaKip Tivi bpipO Kai mjpo? GeppoTe- TaptfoO. 252 Nov. pov SHo? tlu eyKeqpdXqj auTpO eYX"o"6at KC " ffi 
eipKTfj evauoppiTfTeoear TroXXd? be Kal €T€pa? 
paffdvou? 5 KaGuiropeiva? Kai GaupaTa peyiaTa 
eKTeXtoa?, eita Zxicra? emeiKui? Kai Tip Qeu) 6 
XaTpedcra? GeocpiXuJ?, ev paGet 7 yfipa Kai movi 5 
Trp6? Kupiov lEebnun^e. 

4. Tfj auTfj n.P*P<* dGXriffi? Tf]? dyia? 1 Mupd- 
rcn.? 2 . TeXenxu be f| aUTfi? ffuvaHi? 4vt$ dytujTdTri 
eKKXrioiaTfj? dyia?Eipf]vris Tfj ouon ftp 6? OdXaacrav. 

5. Kai pvqpri toO dytou 'EXevou frruncowou 10 MHNI TQ AYTQ KA'. Nov. 24. l. Mvriurt tou dyiou TpnTOP'O u ImaicoTTOu 

Tfj? * 'AKpayavTivujv TroXeuj? 4m xfjq pafftXeia? 
s lou<rnviavoO toO 'PtvoTpriTou. XapiTwv Tt? Kai 
Geoborti n crupPio? auToO qnX65evoi dvGpumot 
{jnnpxov ev Tfj ttoXei 'AKpaTavTivujv e£ u>v eyev- 

— s neXXwv S. — 4 irapaKeXe&eTo Sa. — 5 Baocxvvou?S. — 
4, _ i M d P Tupo<; arfd. Sa. — 2 Mepdrnis Sa. 
1. _ i T u)v odd. Sa. — 2 OKTUJKatbeica driliv Sa, vrj8n rprjyopio? outo?- ov 4k toO dyiou paTtTio-pa- 
to? beHdpevo? 6 tiricncoiroc TToTapiujv Xeyopevo? 
dveSpeipev, evra Kai kXtipikov TreTroitiKev. AeKaoKTib 15 
be exaiv 2 yevopevo?, dirnXee rrpoo'Kuvfscfujv tou? 
dyiou? tottou? Kai ytveTai bukovo? Otto MaKaptou 

« eeitfl S. — 7 Pa80 S, ?06uTdTuu Sav 

20 Nov. 24- » uevov » - « OOk dTVod., cpnai, to d ? e M ^ 18 . oecruoTa, dXV eicren Kai toO q>6pou Td Xeiyava 4v rq 
» V u X rj irepi<pepu). » Kai 6 paaiXeO?- «Kai et toO q>6pou rd Xeiipava ev TiJ V »XQ "wu" Trepi<pepei ? , ™« 
» enmevet? toi S dXeSpio.?; Toi T a P oOv » ^dOe b.d Tfk Tteipa?, 5TtTrep Kai Ttpu^nv e T d. Kai oO X i Kuiyaror 
» twos Tfjv cpopepdv keiv^v t^ pacrdvou iteipav « Mt«T€ 32 . » Kai touto eiirmv, lbo£e veuoret M ovri 
toTs irapeo-TuJat KeXeOffat, dKOViteai tov dvbpa ei ? tov «ma9ev auToO ^Kpaw6 M evov pdeuvov. -Q 5 ouv &> 
^bn tanvfflC «1PH«VT0 of eOvouxoi toOtov ^Gew irpo S tov p66uvov» 6 be roepAg tnv t^ 860tokou 
dveKaXetxo 2 * po^eiav, eboEe 25 KdKeivirv \iiaov e6pe9nvai, Kai cpajvp? dKoOcrat Xe T o6a n «-. « Acpeie- 
» toOtov direxeeiv bid thv t% *u% 19 W Tp6« benaiv. » Kai ^ 6 tK duraaias X6 T o S to Trgpa ? c^pc, 
ouvrpono? 6 dvnp T€TOVib S Kai tt P 6 S eaoTov inavcXeOiv to cpavev napdboSov tivi T«fiv euXa^v 
uovaxuav btn^aro. Kai 6>ova X 6 S 7tpo ? aOTOv « A6 ? boHav t* Q^, «n to.a^ wrm&u.eiK b.ba- 30 
» (ntaXta?-- Kai bie T dp8nTt, dbeX<pe, nn «d au ndBgc Td ,<ap<nrX*na o5 « ^eXXu) 001 bx^aartm. 
» KaTd-rap xnv trip ditraaiav, toioOtov ti? IBedaaTo, dvbpa Tivd to.v ev toi? itpOiroi?" aatpwoi? 
» npiureOovra, TeiOppov Toevo^a, piaiu.?- ter6nwov be^iov gv tivi (poPepu, xdO|«m Kaidttoppi- 
» TtTeaeai ^eXXovra. >Ev 0, t, ? eflicappnOito™? » tou ? dTrd T ov T a S 4mKaiaor X u>v toOtov aveBnvai 
» Trpoo^e. M e X pt? f|M€p«av ekoai irape T Tuwpevo ? «otoT ? Tr,v toutou biopBuimv. » 'Q? be Xonrov dv n p 35 
Til ponSela tou ^T^^vou dyeveTO d've TO?( 6 TauTa pXeirwv ^avav^a? 30 Kai (Tuvei? to pXerro^evov, 
dinzTTdXai 31 *> Spapa npb? auTbv tov TeubpYiov taw nv ydp Kai T vu)(Tt6 ? aOT^- o be toutujv 
dKOuaa? Kai dvT 1 odbevb.; Xoyiodpevo^ e'p.eivev 6 auTd ? . Kai t&v dkoaw fj(iepAv biAeouauiv, avap- 
nao-Toc T^TOvev 6 Te^pTto? Kai dirnXGe thv dcpeiX^v itdvTa.q dirobujoa-v, 0* b^xem Kai Taum K a T a 
Trpoo-e^nv too povaxoO cruveipavTo,, 6 dvnp dKouaa? iv v* be Xapdjv Kai S - eGedaaTo, t« eauTou 40 
dvepuepid(TTU> ? bnpocTieuaas Kai tov piov tt P 6 ? xpemova evaXXa T nv 33 M eTapu8p(<;a S btnpKe<Tev Cm 
noXu Oeapeo-TUi? piOiffa«- Kai M €Ta(TTd ? dirnXOe rrpb? Td? ata.viou q M ovd S . - My : % - rpmopiou 
enio-KOTco, tik 'AK P a T avTivu>v 'faekXnofac (Nov. !*»). - 3. - laxupluiv. -6. - btiMK oirramaj; • 
>lu>dvvou tiv6 ? Trdvu di<pOuMO C . - Mr : J. - TpnTopiou «m(nc6nou rfc 'AKpa T av,Tivu>v ckkXhouxc. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. add. : TeXeixai be n aC-ToO pv^n «v to. vaa. -rik *rw« M«PTU P o? 45 
Xpiativnc, TtXno-iov toO pe T dXou HaXaTiou. - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - H : KiKtXia? Kai t*v auv aurq 
(Nov J2»). - 6. 7 et 1 (Ma K apiou, TpnTopiou Kai e Eppo T 4vou S ). - 8. - P : KiKiXia? Kai xdiv aruv 
auTfi - 1 6 : Tou d Y iou (D.Xoupevou. - Da : 1 : MvnMn ™0 6oiov KaT P 6 ? ^d.v TpnTopiou tou 
AKparavTivou. Auth be rj f, M ep« o0k ^ (TuvaSdpiv £v to, AGnpoXiip. - Db : 1 : rpmoplou emtfwmou 
Tnc'AKpaTavnvu.VTToXe^.-O^^PXevemT^pamXeia^louaTiviavoO toO •PivorunTou, 6pjuifl*VK 50 
ths IiKeXa,v ^a PX ia S , XapiTujvo? K«i OeoboTn? T^wnpa eoaepuJ? Dinmuv 4v aOTapxei^. O. dKTaeTn Toy 
TpriYdpiov urrdpxovTa beba»KOTe ? eKTraibeueaGai Td iepd TpdppaTa, KXnpiKO? Otto noTapuuvos tou 
ITT10KOTTOU awarOerai, ndvTa? iv ™ W dXXav eo<ppaiva.v t^ t^ <pu,vn? fjWti|Ti- wu now uicvowm 
auTtl. e'MTtpoaeev t% kXivh? Aapiavou tou dp X ibiaKovou, KeKX n Kev oOtov dtTeXo? 0eou 4k t P itou Ka6a 

poeuvov) L, Mv. - » to***. Mv. - - b^ «dd. Mv. - - biba.Ka «, ^«^ Mv - a My. . «J «P_ 

tou Mv. - 2 " My, €uirappno-ida6u>v M. — » dvavnvpa? Mv. - 31 4vorr«iXoi Mv,- (iv a) Kai €v vy p«a 
m (i£TapoXr)v Mv. 

1 TToTa|Jio vo ? Db. 253 MENSIS NOVEMBER 254 emCKOTtou lepoooXujiUJV. EiTa uTrecrTpeipev ei? to 
Bu^dvTiov, eiTa ei? 'PuuprjV ev fj Kai Trpoxeipi2eTai 
eTtio'KOTro? 'AKpaiavrivLuv. "OQev <p8ovnoavTe? 
auTai Zaptvo? Kai Kpioxevfivoc; 3 pupiou<; rreipa- 

5 cruouc; UTTiiTaTOV Kai Oau^aToup-fncct? biaqjopiu? 4 
0eoO xdpiTi KaTrjo"xuvev auTOu? 4vffrmav0evTa? 5 
Td 7Tp6o"aiTTa yvocpoj Kai peXavi '• Kai outuj irapaXa- 
Ptuv thv eKKXriaiav Kai peiCova tujv irpOT^puuv 4tti- 
TeXd»v 6 cripeia Kai TepaTa, ^v paOuTdiuj 7 Yipa tov 

10 piov direXmev 8 . 

2. Tvj auTfj npepa dOXriCi? Trjs dyia? pdpTupo? 1 
AiKaTepivJ]?. Auth unrjpxev ev 5 AXe5avbpeia Tfj 
noXei, p«o"tXto"KOU rtvo^ BuxaTrip ovopan KojOtou 2 , 
peTeflo? dpa Kai KdXXo? 3 ffujpaTO? e'xouo"a, ei? aKpov ^KpaGoOcra Ttdcav eXXrjviKrjv Kai -pujpaiKrjv 
Traibeuffiv Kai toi? KaTa Trjv iaTpiKrjv cpiXo|n:ovri- 
o*ao"a ouYTpdppacTi 4 Kai (pujvd? eTepOTXujoo'ou? 
ttoXXluv £8vu>v €K,ua9oO0a, bid be rf|v ei? Xpiarov 
TtiCTiv em toO 'paaiXeai'; MasevTiou hoXXujv 
paffdvwv 5 ireipav XaPouo"a, t»iv Ke<paXr}v dTio- 
TepveTai Kai tov toO uapTupiou ffrecpavov dvabe- 
Xerai: 

3. Tfj auTfj npepa dBXrioi? toO dYiou pdpTupo? 
AXe£dvbpou toO ^v KopivBuj 1 . 

4. Kai pvi'jpn toO offiou iraTpo? r)P^v rpriyo- 
piou tou ev ifj Xpucrfj TTeTpa.^Os ujp,ur)To4K tujv 
Tfj? dvaToXfj? pepaiv Kai eXOibv KaT€irauo"ev ev Tfj 
Xeyopevi] Xpufffj TTeTpa. 

£vGr\naB4.vTac, Sa. — 6 ^irire- Nov. 24. 

f. 90. 15 — a corr. Sa, prim 'PiOKevxfvo?, etadd. uoxQ^P ' Tlve ? fivbpes- — + xf| tou add. Sa. 
\iaa% Sa. — 7 paOet Sa. — 8 TeXetTOi be ktX. add. Sa inter Synaxaria s electa. 

2. — s (^eyaXou-oipTupog Kai KaXAmapO^vou tou Xpiaxou Sa. — 2 Kootou Sa, al. Kujvotou infra, Fa. — 3 om. Sa. 
* itdibeuoiv add. Sa. — 5 (5ao"ctvvujv S. 

3. — I tou KopivGiou Sa. 20 Kai tov Zapoui'iX. 'O be aKoXou80jv Tip KaXeaavTi, KaTaXappdvei Tqv KapTayevvav Kai euptuv MdpKov Nov. 24. 
Tivd povaxov, q)8dvei o"uv auTui tou? dyiou? tottou? - Kai irdvTa ayiov tottov o"x€tikuic; Trpoo"Kuvrjo*a? 
KaTa thv Ipripov ^SepxeTai, ev8a yepovTd Ttva arjpeioopopov eupcuv TrpocTpeiva? Te iv auTip Teo*o*apa? 
Xpdvou^, naibeueTat rtap' auToO •ndo'av aocpiav. "EireiTa eiq 'AvTioxeiav ^pxeTai KaKet9ev ei? Ktuvo"Tavn- 
vouttoXiv ev fl reaipyiuj Tip TrjviKaOTa TraTpiapxoOvri 4pcpavio*8ei? Zepyiov Te Kai KOpov Kai TTaOXov Kai 

25 toT? Xoittok; aipeTiKO?? aupTrXaKei? Kai dvd KpdTO? toutou? Tpeipdpevo? tuj pactXet yvujpipo? Ka9t- 
OTaTat. MeTd TaOya ttjv 'Puuptiv KaTaXappdvei icai Tfj? oixeia? TraTpibo? oi'aKa? eyxeipiCeTai* peydXtu? be 
biaXdpipa? ev Tfj eKKXiiaio; Kai GaupaTa peyi0Ta IrriTeXeffa?, irapd Zaptvou Kai KpiOKevTiou potxeia? 
eyKXqpan TfeptdrrTeTai Kai KafdKXeiffTO? ev q^uXaKfj era buffi xpovoi? ytveTai 7iapd toO tov drtoaToXtKOV 
8povov iGuvovTO? - Kai auGi? eSdyeTai TrpoOTaSei paoiXiKfj peTd tujv auToO KaTrjyopujv biKaff0r|O*6pevo? . 

30 "Otc Kai Td TrapaboHoxara exeiva aqpeTa tujv Te HuXujv Kat tujv dv8pdKujv eTreTeXeo'B!'], toO 0eoO tov 
i'biov SepdirovTa urcepboHdZiovTO? 2 Kai yv6<puj peXavi tujv dvotfiujv 4k€ivujv Kai dviepaiv Td Ttp6o"ujiTa 
Ka.TeKaXucp9n- "H Te utt' outuj cpevaiaaOeToa Kopr| 6Xe8piuj baspovi auTdpKoi? iraibeuSeiaa xrapd tou 
dyiou, eprcpooGev rravTO? toO XaoO iaQr\ Kai 6 ay 10? au8i? ei? Trjv ib tav rraTpiba peyaXoTcpeiruj? 
4TtavfjX9e, pei£ova tujv TtpoTepiuv emTeXiuv uripeia i<ai Tepdcrxia. Outo? TfXeiffTa 4mpiu)o"a? Geapearuj? 

35 iir\, Ttpb? Kupiov ££ebr)prjO"£v. — 2. — F : 1. 2. — Fa : 1. 2 : AiKaTepiva?. Aim) umipxev Tfj? peya- 
Xujvupou iroXeuj? 'AXeHavbpeia? yevvrjpa, GuYairip pao"iXio"KOU tivo? ovopan KuJvffTOu, Trdvu ouffa 
ujpaia Kai toj KdXXei dpujpiyro? 8 Kai UTreppeye8ri? Tfj VjXiKia Kai tuj aujpaTt do"Teia. 'Hv be ctuiv oktuj- 
KaibeKa. AuTn-TrSffav traibeiav eXXriviKiiv te Kat pujpa'iKnv dKpai? eyyupvao"8eiffa # q>v\\u brj 'Opiipou 
Te Kai BipyiXiou 4 toO 'Pojuaiujv peyiOTOu rroiriToO, 'AaKXriTtioO Te Kai TaXnvoO 5 Kai 'iTTKOKpdxou? toiv 

40 laTpuiv, 'AptaTOTeXou? Kai TTXdTujvo?, OiXkTtiujvo? t€ Kai Eucfepiou toO q>iXoaoopou, 'iavvf] Kai 'iapPprj 
tOjv pdyaiv, Aiovuaiou Kai ZipOXXn? 6 Kai oon piiTopiKf) 4apeupe8r] tuj Koffpur ou pnv be dXXd Kat 
irdaav Xe2iv tujv epboprjKOVTa buo yXu>o"o"uJV tiiv btdXeKTOv pepaGriKuia ei? iKTrXrjHiv Sipepev ou povov 
tou? opuuvTa? auTfiv dXXd ye Kai tou? aKOuovra? Tfiv cpnprjv Tfj? o"o<pta? Kai iraibeia? auTfi?• bid be Trjv 
ei? XpiOTdv opoXoYiav em toO pacrtXeiu? MaHevTt'ou ttoXXujv pacrdvujv ireipav XapoOoa, Trjv KeqjaXrjv 

45 diroTepveTat Kai tov toO papTUptou CTeq^avov dvabexeTat. — B : KiKtXta?. — Ztaivviou (Nov. 23 3 ). — 
1. — Ba : 2. — In margine fol. 135 : Tfj auTfj iipepa dSXiiOi? toO dYtou pdpTupo? MepKOUpfou. — T ; 
1. - L • : 1. — O : TTeTpou 'AXeEavbpeia? (Nov. 25 2 ). — Q : 1. 2. — G : deest. — Ca : KiKiXia? mutil. — 
Cb : ZiOivviou (Nov. 23 3 ). — 1. — Ge : KiKtXia?. — Ziffivvtou. — G : tujv dyiiuv papTupujv Euyeviou, 
XpiOToqpopou. — 7 : Kai toO dyiou MaKaptou. — 1. — In margine superiore, fol. 68 : Z^Tei to o"uvaid- 

50 ptov tou ay tou 'ApqpiXoxiou OKTOppiip 18'. — M : 1. — MdXxo? ev etpqvri t. — Kaptujv ev eipnvr] t. — 
7 ('EppoTevn? solus). — 6 (<PtXoupevo?, XptaTocpopo? ... '0 dyto? EOyevio? ev orcfj TOt'xou pX^Get? Tfj? 
etoobou TrrjXtp dva<ppaY€tOrj? T -) — 8. 3. 4. 5. — ToO oatou MdpKOu toO TptYXtvoO. — ToO dYtou pdp- 
Tupo? Qeobujpou toO ev 'AvTioxeia. Outo? "nv ev Avnoxeia 7 KpaTi]8ei? ^iri Tfj? paoiXeia? 8 'louXiavoO 
toO drroaTaTou, Ttapd ZaXXouaTiou 9 tou eTtdpxou dpTtaYet? diro Tfj? dyopd?, bid to dK0uo"at tov 

55 'iouXiavov, Ka8' ov Kat pov fj peTd6eai? tujv ev Tfj Adtpvt^ aTTOKeipevufv Xeiiudvutv toiv dytutv papTupaiv 
BapuXa Te Kai tujv ouv outuj koto TrpdaTaHiv toO daepoO? 'louXiavoO dyeyovei, dbopeviuv baOrriKulv 
upvujv Trapd toiv eKq>opouvTiuv xpiOTtavuJv to. Tipta Xeiipava, 4m(p8eYYopevuuv Ka8' eva ottixov to* 
« Aiox u v8f|Tujo"av TcdvTe? oi KpoOKuvouvTe? toi? yXutttoi? » ■ dtv ei? fjv Kai 6 pdpTu? Qeobujpo?.'^? Ps. W, 7. 
Kai eni SuXou KpepacrGei?, Pouveupot? Td vtiiTa KaTe£dv8rj, Kai ovuEi Td? -rrXeupd? biuipuxOn., Kai fftbq- 

60 — 2 orrepboHdaavTa Db. — 3 6uuujur|To<; Fa. — 4 BtpTl^iou Fa. — •'• TaXivou Fa. — fi lu^iXri? Fa. — T (rjv ^v 'AvTioxeia) 
6 a-fio? Mv. — s Tfl? {SaaiXeiac, om. Mv. — 9 ZaXXoucm'vou Mv. 255 SYNAXARRJM ' CONST ANTINOPOLITANUM 256 Nov. 24. Nor. 25. Nov. 24. .Nov. 25. 5. Kat aGXriffis toG dyiQu pdpTupos Xpucro- 7. Kai tujv dyiujv 1 MaKapiou Kai 'EppoYe- 
Yovou. vou? em(TK6iruJV 2 'AKpafavTtvLuv. 

6. Kai t«£)V dyiiuv papTuptuv EuYevtou, Xpi- 8. Kat pvripri tujv aymv papxupujv TTpoKO- 
o"Toq>6pou Kai 4>iXoup£vou. tt(qu Kai XptffTOcpopou 1 TtXnoiov Tffe XeXuivn? 2 . 

MHNI TQ AYTQ KE'. . 5 

1. 'AGXrjox toO dyiou iepopdpTupoe; KXrjpev- xdyjaaaiv auxoG, ev epnpuj ttoXci TrapaKetpevr) xijj 

xoq irdira 'PuuptK, pa8nToO xpn^ aT > ' avT0 S TTexpou Xepffuivi e£opi£exai. 'EKetGev be TrdXiv be8ei<; irpog 

toG dxroaxoXou. Outoq UTcfjpxe 'Pujpaiosxo Yevog, xov auxeva auxoG 2 cnbrjpav dyKupay pnrxexai ev 

€K BacnXtKoG KaTaYopevo? yevou?, Oauaxou Kai tuj 8u8<ii s Kai ^kxotc urroxwpoGvTos xou BuGou 

MaTOibia? utog, irdaav iraibeiav xf}? 'eXXriviKfte piXta xpia Kai uiTobexopevou xouq eKetae cpomuv- 10. 

Yvujaeujq peTeXGtuv. Tuj Kopucpaiip be xroTe tujv Tag XaoOg, eiri fipepa<; emd eucppoauvri peyaXn 

d.Tro0x6Xujv TTeTpuj nepixuxiiiv, xrjv Kaxd Xpiorov xoi$ tiXmKOorv em KGpiov yivexaj . 

dXiiGetav fkiraibeuexat xai K\\pyt xoO euaYYtXiou 2. Tfj auTfj np^pa d'0Xno"i£ xou dyto'u lepopdp- 

KaGiCTaTai Kai tujv dTrocxoXiKtuv btaTagecuv yive- Tupoc; Kai dpxiexncTKOTrou TTeYpou AXeHavbpetac; l . 

xai <ruYTpa<P£u<; xai xroipriv dvabeiKvuxai x% ev OCxo? 6Trfjpxev"€Tti MaStpiav.oO 8amX^u>s bibdcnca- 15 

'Puipij xujv TTtoxiiuv ^KKXriaia?. 'Yxro be TpaiavoO Xo 5x015 mcrxot? euffeBfis 2 Kai xdiv<9eiwv 3 >oOfud- 

xujv ucprjTn T n?- 0? £v Tifi peXXetv xfjv K€<paXfjv 
xepveo~Gai, bid xo xtpoaxdHai xoOto xov BacrtXea, BadXeuig bid xo xov Xpiaxov opoXoxetv * Kai 
KripuxTeiv o"uo"xe8eis KC » M 1 ! Treio*0ets toi? Ttpoo*- 7. — 1 Trare'piuv r\misv add. Sa. — 2 ttoXeuic; add. Sa. 

8, — 1 Xprioforpopou S. -~ 2 Tat? auTtuv Trpeo"(tefai<; 6 Geo? add. Sa. 

1. — J irapprjcjia add. Sa. — 2 supra tin. Sa. — 3 Tfj? 9aXd<J0~ri<; add. Sa. 

2. — 1 'AXeEavbpdas TTsrpou Sa. — 8 eiiffepeia? Sa. — 3 add. Sa, om. S. 20 poi? beapois evaTToXrj<ped$, Tfj efpKTfj TTapeboGrj. Tfj ewGev be dvabtbaxQeiq 6 louXiavo? 10 bid 11 xoO 
eTrdpxou xnv xoO veou Kapxepfav Kai bit tujv iraoxovxiuv 12 bid' 3 XpiCXov xo dvevboxov 14 ^expi xeXou? 
€15 fittav pev xdiv biujKxaiv XoYi^ecrea!, ei? euKXeiav be Kai x«pdv xoT? biaiKopev,ois, ireio-Qeis 6 Geopicrfiq 25 
eKeXeuae-xov Qeobuupov 15 xn? eipKTfjs dcpeGnvai. Odxo? 6 yevvaTos ir\q dXriGeia? 16 dTU)ViaTr|<;, Ipopevujv 
nviliv, emep f)o"0€TO obuviT; 1T Td^ TrtKpd? eKeivaq uTroueiva? Bacfdvou?, xr^v uev apx^v ecpn dXiTHS 
obuvn? aiff9ea8ar eixa emtpavnvat auxuj xtva, 686vr|v <9€povTa I8 > dnaXriv xe Kai u/uxpdv,xoG Trpocfuj- 
ttou auvejcdii; w eKjiaxropevov xov ibpaiia Kai itapeYT'JUJjj.evov Gapperv. Aidxoi xoOxo Kai, tujv brj^i^v 
rrauaauevujv, oux fio"8rjvai, dXX' dviaGfyvat 19 e9n • auvairoaxfjvai tap ^Xeye Kai xov rfiv ipuxaywYiav 30 
aGxu) eprcoioGvxa. ToiaGxa bebpaKUJ? 6 rrapdvopoq louXiavo^ auxo? pev mKpuJ Kai eiroveibiffxip 
Bavdxtu tov 8iov uTreSfiXGev ev xfj xiGpcc tujv TTepffaiv, 6 be ayios ©eobujpos eiq aiu)vais 20 ev Kupiui 
dYdXXexai 21 . — Mv : KXnpevTo?- (Nov. 25 1 ). — niTpou (Nov. 25 2 ). — MdXxog, — Kapiwv. — 7 ('Epuo- 
yevrt^ — 6. 8. 3. 4 — Geobaipou. —.Mr : KMipevTos. — • TTerpou. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 1. 2. — H : i et 2 (Tf|v be toutujv ^vrjpnv r| peYdXri eKKXriaia TeXeixai 35 
ev np^pa KupiaKfj). — MepKOuplou (Nov. 26»). — Ancaxepivns (Nov. 24 s ). — P : 1 : KXripevTO? 4m- 
(Jkottou 'Pujuri? xou peydXou. O5xo? i\v paGnxri? Kai bidbpxo? xwv drTocfxoXujv. — 2 : ToG dyiou iepo- 
pdpxupo? TTexpou 'AXeSavbpeia?, eiri MaHipiavoG BacriXdun;' nepl oi> paGujv 6 BacfiXeu? dneaxeiXe 
irevTe TptBouvou? dq xo Xafieiv xr|v KeqpaXrtv auToG. — MepKoupiou. Outo? fly £n\ Aewou Kai OuaXe- 
piavoO tujv BaatXeujv oputupevog ck Yn? dvaToXaiv Kai o-Tpaxeuopevo? ev xu» dpiGpuj xujv Mapxioiiuv. 40 
'Hv be €tujv Ke', euf|Xi£, ujpatoig, Tip eibei pobivoq, T^j opdaei HavGoKOpo?, bie6Xr|8n Tip Ackiuj. — AiKa- 
T€p i VT1? (-= Fa, Nov. 24 2 ). — Da : 1. 2. — MepKoupiou. — Db : 1. 2. — F : 1. 2. — MepKoupiou 
(Nov. 26 2 ). — Fa : 1. 2. — MepKoupiou. — B : 1. — MepKoupiou. — AiKaTepivri?. — Ba : 1. des. : Kai 
iroTe Trj? GaXdaarii; urtoxojpn^ao'n'S Kai tou XaoG eio-eXriXuGoxo? Kai Tr|V Geiav boHoXoYiav imxexeXe- 
koxo? Kaxd xo cruvriGe? Kai auGii; ££eXr)Xu90T0<;, Ixuxe rraiba ^Keicre KaxaXeicpGrlvai ffuiKpoxaxov Kaxd 45 
Xrj8riv xujv yovewv aGxoG Kai KaXucpGi^vai Gtto xojv KupdTUJV. Ei? xov pexdiretxa be eviauxov irdXiv tou 
Kupaxoe dvaKexujpnKoxos, TrpoaeXGovxe-s eiipov xo Traibiov uy«<; xfj tou dyiou XdpvaKi TrapaKa8e£6- 
pevov otrep biepuixaiVTe"; I'paGov, itapd tdG Keipevou eKetae oyiou biatpecpeffGai T€ Kai ^k Tfj? xujv 
tvaXiujv BXdBrj? biacpuXaTTecrGai. Kai toOto dvaXaBopevoi Kai tiI» aYii|J xd eiKoxa euxapio-xncravxe? 
okabe dvextupriffav. — 2. — MepKoupiou. — T : 1. — AiKaxepivriS. — I. : 1. 2. — MepKoupiou. ~ 50 
AiKaTepivtiS. — TQ auTf) r|jj|pa Tfjv Yewno"iv eopxd^opev xoO ocriou iraTpb? f^paiv Kat GaupaxoupYoG 
KXripevTO? emffKOTtou BouXYapia? toG ev Ttj 'Axpibi. Zrixei dKoXouGtav auToG KaTa Tfrv eBbouriv Kai 
eiKocrxriv ToG {ouXiou privoS" eKeiae ydp ^opxdtopev xr|V Koipr)0"iv aGxoO. — O : MepKoupiou. ^- Q : 1. 
% _ MepKoupiou. — C : deest. — Ga : deest. — Cb : 1. 2. — MepKoupiou. — AiKaxepivns. — Cc : 1. 
2. „ MepKoupiou. — AiKaxepivns. — M : AiKaTepivas. — Oi ^xox TrevTHKOVTa pr|Topeq tt. t. — Bao"i- 55 
Xiaaa tou pacrtXeuj? MagevTiou YapeTr) rr. t. — TTopcpupto? oxpaTrjXaTtis ffuv toi? biaKooriois axpanuj- • 

— ™ 6 'louXiavo? dvabibaxGd? W v. — " itapd Mv. — 32 xpianavtuv add. Mv. — 13 tov add. Mv. — " om. Mv. — 15 dxiov 
jj Vi _ i« tou Kupiou Mv. — " dXxn^ovo? Mv. — 1S om. M, Mv. — 5y dvapajaSPivai Mv. — 20 ei? atuiva? om. Mv. — 

21 dvanauffriuevoc add. Mv. 


257 ME-NSIS NOVEMBER 258 |j.a66vTa xd kot 3 auTOV iTpoffKeipevou toO 'Apeiou prjYpevov dito Keq>aXf|? dxpi TTob.uJv irap' ou Nov. 25. 

Kai ffuYXiupno'iV iSaixoG-vxoq Kai xoG XaoG ttovxos paGeiv, OTt 'Apeio? 6 biappn^ag auTov, ev crup- 

f. 90 v . buaujrroOvTo?, ouk Ivetpev auTiu 0"UYYV0J,uriv | poXtp br|Xo0vTO<; Trjv toG YioO Trpo? xov TTaxepa 

dXX' dTceTceui|jaxo ^Ttapacrdpevos aGxov 4 eivai biaipecnv eivai xd xiis dae^eia? xoG Apeiou Kai 

5 KexujpiOpevov Kai ^v xuj vGv aiujvi Kai ev xip peX- 8Xacr<pr|pia$ boypaxa. Ouxo? ouv 6 ev dYioig c 

Xovxi xfj? bd5r]<5 xoG XpiaxoG. "Ecpri ydp xov Kuptov exeXetdiGn, Kaxd xfjv xoG BacriXeuj? KeXeuaiv if\v 7 

ovap ibeiv ^v 0"xtipaxt rraibiou 5 veoyevoGs uixep Kapav dxcoxpiiGei? Kai to TtveOpa Tip Geu) xcapa- 

tov fjXiov dOTpd-nrxovxa, xcepiKeipev.ov xiTiBva biep- 8epevo$. MHNI TQ AYTQ Kq-\ 10 1. Mviipr) xou ocriou Ttaxpo? r)pujv 'AXurriou 
toO kiovItou. OOTO5 f^v em 'HpaKXeiou toG Bacrt- 
Xeujs IS 'AbpiavouKoXew? Tfjc; x TTa<pXaYovujv 
XUJpa?" Kai ixpo tujv dibivujv bid brj 2 tivuiv beHtwv 
CupPoXuJV IpeXXev. eo"ecr8ai TrpoYvujtfGeic; Kai 

15 peTd Tiqv Yewrjcftv tou? tote Kai vOv Bedpan Kai 
dKor} 'KaTarrXiiSas tij Kapxepia* Kai Y«p eboHev f\ 
prjTrip toOtov eYKUMOvoO 0,0 dpvov uJpcuov ev toi? uxrepeiO'TiKfi'; Gpauo"8eio"ri? buvdpetuq, exrei Kai 
Tpaupacriv auTov 6 irovnpbc; KaTa tov 5 IujP eTpuj- 
aev, ev auTiIi tuj kiovi eq>' evog KaTaKXiSei? rcXeu- 
pou Kpeivev eTrj iy', pr\ peTOKXiGei? rrpo? GdTepov 
pepos, ^uji; ou Trjv Tipiav 6 auxoG ujuxnv TrapeGexo 
xoj 0euJ. 'O be area? 7 Trj? £iuf)s auToG xpovog 

%JY] eKOTOV €IK00"1 8 . 

2. Tfj auTfj iipepa d'0Xr]cn<; toG oyiou pdpxupo? Kepaotv dvnppevai; ?x 0VTCt Xaprrdba? Tcpoacpepe- MepKoupiou. Outo? rjv eiri Ackiou Kai BaXXepia- voG tujv BacrtXeujv, Ik 1 Yn? avaToXiuv 2 KaxeiXeYpe- 
vog TJ3 cfTpaxeia tujv MapTr)ffiujv, v\b<; TopbiavoG 
Tivoq ZkuBou. J Apio"Teucras be ttotg KaTa tujv Bap- 
Bdpiuv, Tcpoo<p8evTois auTiu aYY^Xou Kai Gdpao? 
Iv8evx05, ei? xrjv toO o"TpaTi]XdTOu ixapd toO paov o"0ai, Srrep nv crupPoXov 3 xfj? uo"Tepov * Xapxrpo- 
20 xrjTog Kai dpexf|g toG dvbpog.. TocoGtov Ydp bid 

Txavxoia? dCTKncreuj? nY^vioaxo, w<; Kai Gaupaxa 

KaxepYdcraoGai Kai xfj Kapxepia navxa? UTrepBa- 

XlaGai 5 . 'Erti Yap Ktovoc; aiGpiog eaxr] im xpovoi? 

Tptcri Kai' trevTiiKovTa aiaTcep ti? x^Xko? f) Xi0o? # Xeuj? Ta2iv Trponx 91 !' b\a be ttjv | ei? Xpioxov opo- 
25 dbdixaq rrpo? xd? evavTia? peTaBoXd? tujv ibpujv XoYiav xcapao-Td? tuj AeKiip, xPio"Tiavov eauTov 

pil KapTrx6pevo<;-xfjsbe<pucriKtK io"xuos xuj xpovqj dveKiipuSev o0ev xaGeig eiri xexpam 8 TtdXoi<;, 

Kapouo"rj!; Kai toG xovou . xtapaXuGevxo? Kai xtK paxaipai? xo ffujpa KaxaTepveTai, KaTwGev outuj 4 

— 4 xai efrttiv add. Sa. ~ 6 iraibos Sa. — 6 6 Sy 10 ? Sa. — 7 Tipiav aUToO add. Sa. 
i. _ 1 Tl &. v add. Sa. — 2 om. Sa. — » ovy$o\ov fjv Sa. — * eaoo-repov Sa. — 5 \jiiepPdA\eaeai Sa. — ° (.laKapiav Sa. — 
30 7 Tt«? Sa. — s ita S, pr\' Sa, Cd, xeXeirai bk ktX. add. Sa inter Synaxaria selecta. . 

g. — 1 tujv add. Sa. — 2 Tfjg dvaroXf]? fjepujv 6pjiiXi^evo5 Sa. — 3 T^xxapffi Sa. — * aoxou Sa. tou; 1. t. — 1. 2. — TTeTpou toG iqa-uxao-ToG. Outck; 6 ev aYioi? uaTrip fipuiv TTeTpo? Iv tu) TTovtuj 
Y€vvri8ei? rcapd eucreBujv Yoveujv, ercxaexiav TfXnpujo"a<; cruv auTOig, to Xomov xr\c, l\uv& auToG ev qnXo- 
o"oq>ia KaTebaxravncrev. 'Ev TaXaTia pev x trpuixov fjGXrjcrev eiG' ouxuji; icrxopia? ^veKa xf|v TTaXaiffTivriv 

36 KaTeXa^ev ■ keiGev 2 xravTaxoG xcpoaeuHdpevo? ei? 'Avxtoxetav KaTrixGn s Kai KaSeipHa? eauxov ev 
KeXXiip Tivt 4 , xcpoaeixev eauTUJ dei Tip 0eCp 5 biaXeYopevo?, pnbev dXXo ecrGiuJV 7tXi*|V dpTOu 0xa8pou 
tivos oXiyou bid buo npepiiJv 6 Kai 6XiyocftoG ubaxo?. Outo? Kaxd baipovujv IXaBev eSouCiav Kai Yap 
Tiva AavirjX Touvopa 7 toG batpovog eXeuGepiucra?, toGtov 8 Kaxr)xi'l0"a<; opo&iXov Kat dCKirrnv 9 
ix€Trotr|Ke. Kai oqjGaXpou? TceTri]pujp€Vou<; UYiaide icai voo*npaxa bidepopa eGepdixeuffe Kat uoXXd xd 

40 xouxou KaxopGujpaxa abovxat 10 , Td pev ujc, YpacpeVTa, xd be i<ai e2 6xor\<; dbopeva n . Outo? peYa? Kai 
uiprjXoq Y^vopevo? ev xrdcrij 10 Tfj AvTtoxeuiv rcoXei Kai xf) xauTiiS frepixuipuj, Kai evevi'iKOVTa Ivvea 
Xpovou? biapKecra? ev tuj GviitUj oapKiip toutuj, dTrfiX8e Trpo? Tag atujviouc; povd? 12 . — 01 egaKOffioi 
eBbopr|KOVTa pdpTupe? £. t. — Mv: AiKaTepivag. — Oi Syioi ckotov irevTiiKOVxa pi'iTOpe? oi bid Tffc 

' dYia? AtKaxepivac; KaxaBXii0evTe5 Kai mffTeucravTeq tt. x. — BaoiXicrcra. — TTopcpupiog. — • MepKou- 

45 piou. — TTeTpou. — Oi aYtoi eHaKocrioi eBbopi'iKovxa. — Mr : 1. 2. 

SYNAXARIA SELEGTA. Sa : 2. 1. add. : TeXetTat be f\ auxoG o-uva2i? ev Tq povfj aGxoG xf| ofiffq 
rrXr|0*(ov toG 'iTfrcobpopiou. — 3. 4. 5. ~ H : Koapd Kai AapiavoG tujv eg 'ApaBia? Kai tuiv cfuv auTOi? 
'AvGipou, AeovTiou Kai EurrpeTciou (Oct. 17*). — AkcikIou (Nov. 27 3 ). — 4. 5. — P : Koapa Kai 
AapiavoG kxX. — 1. — ToG oaiou 'Akokiou rr\<; uxfaKofi?, toO epipepopevou ev Tfj KXipaKi (Nov. 27 3 ). — 

50 4. — Da : 1. 3. — Db : 2. 1. 3. — F : 1. — 'Akokiou. — Fa : 1. — 'AiectKiou. — B : 1. — Ba : 1 (= S). 
3 (= S). — Bb : mutil. 3. — T : 1. 2. — L : 1. — Koffpa Kai AapiavoG ktX. — : 1. 3. — Q : 1. 3. — 
ToG 6oiou xraTpo; iipdiv Xatpepovoi; l xou epnpixou. Ouxo? 6 doibiuo? eE auTfji; vtibuo? dxiujcfuvn? 
TiepiKeipevo? crujppocruvriv Te dcrrcaadpevos, dYveiav etcroiKto'dpevog, thv epnpov KaTaXapujv dKpdZujv 
en tuj aujpaTt Kai Tfdo*n<; dvGpujTtaiv ernpiEta^ dTreppoYuj<; Kai Trjv e'pqpov dig ttoXiv oiKfjaa?, Gnpioiq 

55 ffuvbiaiTUjpevoi;, dxpocpiav dffKrjcraig Kai laa Ttxr|Voi<; xo xf]<; xpoqjfi? KeKTripevog auTopaTov, 6Xov 

1 Ydp add. Mv. — 2 re add. Mv. — 3 xaxrixGil ei? 'Avnoxeiav Mv. — * Kai kcXXiuj tivi KaSeipSa; dauxov Mv. — ." -rip Qe& 
dei Mv. — ° b\ fmepdiv bPo Mv. — 7 Vouvona AavuVi Mv. — s xe add. Mv. — 9 ouvaOKn T n v Mv. — 10 om. Mv. — u a6ov- 
rat Mv. — J3 (dtrfiXOe - p.ovd<;) Tspoc, Kupiov ^ebj'ifjriaev Mv. 

1 lillera eeaiiida nee lectio iidntoduiti cerla. 

stsaxarium. 17 Nov. 26. f. 91. Nov. 25. Xov. 26. 259 SYNAXARIUM GONSTAJMTINOPOLITANUM 260 Not. 26. Nov. 27. f. 91' Nov. 20. Nov. 27. UTTOKaiopevou uupo? Kai dTroo*Pevvupevou toi? tujv lapdTuiv xr\v x«P lv rcctpd XpiaroO IbeSaTO, 
6x'cto?? tujv aipdTuiv. Eira aiKiZerai Kai Kara itoikiXujv Kai dvidiwv Tra9ujv iaTpo? Y^vopevo? 
KecpaXfj? Kpe.udxat, XiGou paplo? l£acp0evTO? peYiOTo? 3 , OTeipeuoOffa? Kai dTeKVOucra?YuvaiKa? 
auToO - Kai (Lief a toOto <ppaYeXXouTai rerpaoppa- euTeKvoucracj drrobeiKVULuv. 'Hvka yap 6 cpGopo- 
YeXXiu xo^Kijj Kai Iv Kaicrapeia Tfj? KamrabOKia? rrotocj Gdvaro? rd Pplcprj rroXXaKtcj btaXupaiv£Tai 5 
dxGei? ifiv Ke<paXf]v dwoTepveTai. 'Hv be ore roue; Kai aTeKvoocfa? Td? Kuouaa? drroTeXeT, to toO 
dYUJva$bniGXno"evlTUJVKe^p€Ye8o?e'xuJva"ujpaTO?, dyiou Svopa at ptrrepe? ImKaXoupevai Kai to 
rf\v oi|/iv biaTrpeTtf)?, ttjv kophv £avG6?, ffuvemrrpl- Tipiov auToO xpuipaToupYoOVrat Kai 8eiov eiKo- 
ttovto? auTai toO KaTd Td? irapeid? IpuBfjpaTO?. virjpa, Trpo? TeKvoYOviav au8i? toi? airroG Trpe- 

3. Tfj auTfj fipepa juvt'ifiri toO 6o"iou 5!TuXiavo0 cr^eiax^ peTao*Keud£ovTai 4 'KaieuTeKvoOo*at ai irpiv 10 
toO FTacpXaTOVOi;. Outo? Ik pryrpa? dyiacGeii; Kai drraibia Tpuxopevai dnobeiKvuvTai 5 . To be Ttptov 
tuj 6euj Ka8t€puj0et?, Te'fove tou oyiou TTveupaTO ? atJToG Xeitpavov Iv Tfj toiv TTaqjXaYovujv x^pa, 12 
oiKirrnpiov. Tov ydp 7ipoo"6vTa auTOJ ttAoGtov f\<; Kai auTO? 6pudTai 6 , KaTdKerrai, idcrei? TroAXd? 

Kai 8aupaToupYia? aTroTeXoOv. 

4. Tfj auTf) ripepa toO dyioy. dTrooToXou ZiXa 15 
ImcTKOTrou KopxvGou, paGrjTou tou dyiou TTauXou 

TOU aTTOOToXoU *. 

5 . Kai to eTKatvta 1 toO dYiou r e uj p y i o u Iv t ip 

KuTrapiooiuj 2 . OKopmoacj toicj Trevn.mv Kai tov povacrrnv imobu? 
piov Kai toi? tujv drjKriTUjv xopot? o~uvap;0pr|0ei?, 
TrdvTa? tmepepaXXev x daKfjOet 2 Ituttovui Kaio"K\r|- 
pafvJY'w && outw? tx\v epnpov KaTeXape Kai 
crirnXaiov uTrobu? utto 8eiou dYYlXou Tpocpfjv ebe- 
HaTO Kai Td o"KtpTi'ipaTa Tfj? OapKO? KO.Tapapd.va? MHNI TQ AYTQ KZ'. 20 1. "AGXncri? tou dyiou pdpTupo? 'laKUjpou tou 
TTeptfou. c O crfio? pdpTu? IdKuipocj xP lcrTtavo ? wv, 
bid to tujv TTepffuJV pamXea 'Icrbiyepbriv 1 Ttepi uoX- 
XoO Trjv auToO TTOtncracf8at cpiXiav | aTrecrTri Tfjg 
tujv xpio"Tiavujv Tno"Teuic;. 'Ettei be f\ pn Tt lP auToO 
Kai f] Yauexr) btd-TPCt^puiv 2 auTUJV auGi^ rrpo? 8 Tiqv 
ei? XpiffTov TfiffTiv toutov dveKaXecravTo, b\" auTO 
Ygtouto Ka0io"TaTai tuj pacriXeT eic; iHexaoiv Kai 
bf\ toO pamXeuj? x G ^ €Tr nvavxoi;, tov irtKpoTaTov 
inrecTTji 8dvaTov, KaTd utav eKao"Tr|V toO adj|iaToc; 
dpuoviav Tjir|8eis tujv xe x^ipuiv Kai TrobiBv Kai 
Ppaxtovuiv, die; rrepiXeicpGfivai povr[v outuj 4 ueTd Tfjc; KoiXiac; tx\v Keq>aXr|V. EI0' outuj? Kai xauTriv 
d<pr|pe8ri. TeXeiTai be f) auToG oruvagic; iv tuj |iap- 
Tupetui <aiJToO 5 ,> Ttfi ovn ev toicj AaXuaTou Kai ev 

.TOT? ToUCTTlKlOU 6 . 

, 2. TiJ auTfj f)pipa d'eXricru; toO dfiou udpTupo? 25 
TTapapovou Kai tujv Cuv outuj to'. OStoi UTrfjp- 
XOv liti Askiou pactXeujis Kai 'AkuXwou dpxovTOi; 
t\\% etuai;. ToG ouv 'AkuXevou ei? Td iv Ti) BiaaX- 
Tia 1 dvabibopeva 0€pua ubaTa dmovto? Geparcetas 
Ouj}j.aTiKfi? eveKev, eiirovTO ot cruveiXeyuevot aQKr\- 
Tai, outuj KeXeuaavTOS . Tevouevou be ei? to ifjg 
"loibo? Tepevo? Kai to? uucrapd? Gucria? teXoOv- 30 3. -r- 1 iJirep^paXev Sa. ~ a Kai add. Sa. — 3 fevd^voq y&fiGToc, farpog Sa. ~ * iitieoxavdZovTO Sa. — * dTrobewvuvTO 
Sa. — 6 djpjaaxo Sa. 

4.' — l tou dyiou &ttoo"t6\ou TTatjXou Sa. .35 

5. — J roO-vao'O add. Sa. — 2 xaxq aftriflv TTpeapeiai-; 6 ©ed? ^A.er|crov arf4. Sa. 

1. — 1 Eiobife'pbnv S. — - tpav^e Sa. — s et? Sa. — i aOTofi Sa. — 5 Sa, om. S. — 6 Tat; autuiv Ttpeapetat; 6 0e6; 
dXe'riaov add. Sa. 

2. — > Sa, BiXcraxia S. dxpocpov, oXov d'CKeuov, oXov dcrapKov, oXov duXov KaGopuiuevov, peXetr|v binveKfj tov tou 0eoG vouov 40 
Tfoioupevoi; f]Xiuj T€ Kai Kauaujvt to eauToG 0"uj^a diTOTriTOvicras, ipuxei Te TrdXiv Kai ttot6tuj eauTbv 
eKTrjSas, ctkicc TrapeoiKui? 2 roic, opuimv epqjavta"9ei?, Kai itveOpa toOtov vopicravTei; etvai 01 GeaTai bid 
to trnxeiq CTTd aTTO Trig T% ^v tij) depi Kpepd|j.evov <pa(ve00ai ev tuj euxeo~8af Kai irOp irdXiv 
[qjaiveJTai 3 ev tuj tou<; dyfeXous Trpb<; auTov iTriffTfivat Kai Trpog ueTao"Tao*tv rrpocTKaXouuevou? 4 * OTe Kai 
xf|V dyiav outoG ipuxnv Tdiq x € PO" 1 Ta >v d-fY&wv TtapeGeTO, to cruipa KaxaXeiipai; em ty\z ^f\q. — C: 45 
deest — Ga: deest. — Cb : hoc in codice posita est dies 26 inter 27 et 28. — Eipnvdpxou (Nov. 28 s ). — 
Cc,: 3. — 'Akokiou. — 1. 4. — M : 1. 2. 3. — 'Akokiou. — 'IokUjPoo toG dvaxujpryroG (Febr. 21°). — 
Mv : 1. 3. — 'Akokiou. — 'iaKuOpou. — ToG oatou iraTpog r|puJv NikujvOs toG peTavoetTe. — 4 : ZiXou 
emffKonou KopivGou Tnq TTepo'ibO';. — 5. — Mr : 1. — NtKwvoq. 

SYNAXAPJA SELEGTA. Sa : 1. — H : 1. — P : 1 : loKutpou toG TTeporou iv toi? xpovot? 'Ovujpiou 50 
Kai ©eobooiou, paffiXeujv 'Puupaiuiv f\v oikujv ev Br)8Xapa . to iroXei £v X^P?- T "J V TTepo"uiv. — 
Da : 1. 3. ' — Db : i. 3. — -P : 1. — ItuXuxvoG (Nov. 26 3 ). — Fa : 1. — IxuXiavou. — B : 1. — 
Ba : 1 (= S). 3 (= S). — Bb : 1. 3. — Bt0(jap{uivos (Nov. 29 2 ). — T : 1. — L : 1. — O : 1. 3. — Q : 
1. 3. — Tou oaiou ttotpo? fipuiv MuiGcreujg 1 . 05 to.? 6 doibtpo? uipuryro pev aTto rr\<; <t>dpav Ik utKpd? 
be fiXiKta? povdaa? biripKeoev ev tuj povnpei piuj e^n dfbor|KOVTa Kai TtevTe, pevuiv ?v tivi o"Trr|Xafuj Iv 55 
tuj opei ou paKpdv toG o"uvakTrjptou, beuTepo? dj? dXr|9ui? J HXta?* uavTa yap oaa fjTnaaTO tov Kupiov 
exopryrei auTtli • Kai TtXe(o"Ta? idcret? lireTeXei bt' auToG 6 Geo?, buupnerdpevo? auTiIi Kaxd 2 Ttveupaxuiv 

— 2 -napeoiKT; Q. — 3 supplevi. — * TcpoOKaXoufi^va; Q. 
1 IHtern eranida mr lee (in admoilum cerla. — 2 (j£Td Q. 261 MENSIS NOVEMBER , to? 2 Kai tou? dyiou? 0ueiv Kai TrpoffKUveTv toi? 
etbiuXoi? TrpoOTdTTOVTo? 8 KdKeivou? d7ravarvopi- 
vou? touto Troifjcrai, 6 ayio? TTapdpovo? 6eao*dp€- 
vo?, cpujvfj pexdXrj ^poricre* « MeYiffTrjv doepeiav 
5 » opuj, cpTjcfiv, 6Tt 6 ptapo? outo? tocoutou? 
» btKatou? Kai TauTa Sevou? dXoYuiv' KaTaocparrei 
» Tponov. » c O be aKoucra? Kai iirtb pavia? dva- 
<pXetei? eu8au? toGtov dvatpeTo"0ai irpocn-aTTei. 
"Oirep ouk etbiu? 6 uaKapto?, IvauTUj tuj tokuj 

10 pabtfrjuv bieTeXei. KaTaa"xovT€? be 4 auTbv 01 arce- 
aTaXpevoi Kai 01 uev XoYX ai ? pdXXovTe?, 01 be 
KaXdpou? 62eT? bid Te th? TXuJrni? Kai tujv 
Xoittujv peXuuv toG dYiou bieXauvovTe?, Itt' oipeoi 
toG buca£ovTO? ev tuj eipripevui tottuj eTeXeiujcrav 

15 Kai ?rp6? Td? oupaviou? OKrjvd? biepipacav. Kare- 
Te8r[ 5 be to Tipiov auToG Xeiqjavov ev auTi& tuj 
XuJpiuj 6 *rrapd Td? 0r|Ka? tujv TpiaKOoiiuv epbo- 
prjKovTa. 

3. Tr} auTij npepa pvrtpr] tou 6o"iou ixaTpb? 

20 f)uujv 'Akckiou tou ev Tfj KXiuaKi pvripoveuope- 
vou. Outo? uTrfjpxev h/ tivi Tfj? Aaia? povf) 1- veav 
be eTi 2 Trjv r^XiKiav d'yuiv tov dcncnrtKov piov pexripxeTO. E?xe be e-rriffTaToOvTa auTui ylpovTa 
po.0upov Kai rmeXi-iuevov Kai ou povov uppecrt Kai. 
aTipiai? auTOv | bir|veKUJ? .KaBimepaXXev, dXXd Kai 
TrXnyai? ipaodviSe- ttot! pev ydp tov ocpGaXpov 
e?xe pepeXavujpevov, TcoTe. be tov TpdxnX-ov, ttot€ 
be Trjv Keq>aXfiv TrtTrXnTplvriv. TToir|0"a? be pex' 
eKeivou ToG yepovTO? xpovou? evvla Kai Gaviiuv 
erropeu8r| rrpo^ Kupiov. TacpevTO? be auTou Iv Tip 
tujv irdTepuJV Koipr|Trjpiu>, dcpiKCTO 6 toutou km-- 
CxaTn? irpo? Tiva ylpovTa petav Kai Xeyei auTUj' 
«TTaT€p J 6 dbeXcpb? Akokio? d.Tre0ave.»'O be'«Ou» 
cpr|0"iv. Kai pn cruvtei? eKeivo? to XexGev, Ke^ei npo? 
auTov* <<"Epxou Kaii'be.» 'HX0OV ouv dp<poTepoi 
ei? to KoipnTi'lpiov Kai uj? Trpo? ZuivTa 6 Tipto? 
yepuiv ^9»icre. a Trpo? tov leXeuTrjcavTa* « AbeXcpe 
» 'AKdKie, dTre8ave? ; » c O be euGluj? dvTaTreKpiGrf 
« TTuj?,. Trdxep, dv8pujTrov UTraKof]? IpYdTrjv d.Tro- 
» 8avetv buvaTov ; » Totc 6 TTpiv auTOu lTTio*TdTr|? 
epepopo? yevopevo? km tuj GaupaTt, em TrpoouiTrov 
o"uv bdKpuo*tv eireffe- Kai irXrio"tov toO pvrjpaTO? 
eKetvou KeXXiov Troiricra^, 1-KeTcre ouicppovw? to 
XotTcov toO ptou binvuae. Nov. 27. MHNI TQ AYTQ KH\ i. y A0Xnb"i? toG oaiou TraTpo? fjpaiv ZTeq)dvou 
85 toO veou. 05to? urrrjpxev Itti tti? paaiXeia? 'Ava- 
OTaaiou, tou Kai Apfeptou, TtaTpiapxoGvTO^ feppa- 
voO toG ev dyioi?, Tfj? pacriXibo? tujv TroXeujv 
Tevvripd Te Kai Gpeppa, uio? 'Iwdwou Kai "Awn? 
tujv eGcrepuJv. 'YirobueTai ouv tov povripii piov Kai 
30 irdcra? Td? ffujpaTtKd? oppd? x^Xivujaa? vr\ardq. 
Kai Tfj Xo.nrfj cncXripaYUJYia, lirei 6 Geffrreo'io? 
'laidvvr]? 6 toutou KaGj-jYOupevo? dveTrauo"aTO, 
auTO? ttjv Imo'Tacriav .dvabexeTai ev tuj Tcepias- po? 3 perd TeXeuTTjv toG TraTpo? AIovto? 4 tt|v 
PacriXeiav btabeSdpevo? Kai Tfj KOKia cpiXoveiKuiv 
drroKpuipai Kai 5 tov rraTepa, tov koto tujv dYiuJV 
Kai cfepacrpiuuv 6 eiKdvujv dvapptm^ei iroXepov Kai 
tou? euaepoGvTa? povaxou? pacrdvoi? pupiai? T 
Kai lEopiai? Ka0UTropdXXer peG' ujv Kai tov paKd- 
piov ZTeq>av0v pf| ueiGopevov auTip peTd ir